MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 0800 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Høyres liste: Per Swensen, Bolga Ordfører Mette Bjørnvik, Ørnes Per Frøskeland, Glomfjord Kjell Sahl, Ørnes Arnt Magnar Skogheim, Halsa Jan Tore Svendsgård, Ørnes Jim Egil Hansen, Halsa Fremskrittspartiets liste: Kai Nymo, Halsa Greta Solfall, Glomfjord Einar Helge Meløysund, Engavågen Ellinor Sjøteig, Engavågen Kristelig folkepartis liste: Randi Myrvang Næss, Halsa Venstres liste: Eirik A. Pedersen, Halsa Arbeiderpartiets liste: Arid Kjerpeseth, Meløy Lisbeth Selstad Amundsen, Glomfjord Sigurd Stormo, Ørnes Ola A. Loe, Engavågen Bente Sørgård, Ørnes Sture Bang, Ørnes Senterpartiets liste: Odd Arne Stormo, Reipå John Kildal, Engavågen Jim H. Andersen, Engavågen Sosialistisk Venstrepartis liste: Ingjar Johnsen, Engavågen

2 2 av 12 Varamedlemmer: Astrid Berbusmel, Ørnes (H), Aud Angell, Ågskardet (Krf) Forfall: Heidi Fløttum, Halsa (H), Sverre Monsen, Engavågen (Krf) Fra adm. (evt. andre): Rådmann Hege Sørlie og fellessekretariatet v/minda Barvik Bergli som førte protokollen Merknader: Ordfører Per Swensen (H) ble erklært inhabil i sak 82/14, og fratrådte møtet ved behandling og avstemming. Varaordfører Greta Solfall (Frp) ledet kommunestyremøtet ved behandling av sak 82/14. Ordføreren informerte om at han har invitert Meløy ungdomsråd til kommunestyrets møte den Plan- og utviklingssjef Dagfinn Stavdal var tilstede og orienterte og svarte på spørsmål i sakene 83/14 og 85/14. Representanten Sigurd Stormo (AP) søkte permisjon som ble innvilget fra kl til kl Representanten Sigurd Stormo (AP) var ikke tilstede ved behandling sak 87/14. Det var utdeling av nærings-/kultur/frivillig- og nærværspris for Næringsprisen ble tildelt John Kildal & Sønner AS. Kulturprisen ble tildelt Stein Ivar Hestdahl og Jøran Breivik. Nærværsprisen ble tildelt Halsa Barnehage v/styrer Monica Farsund Nilsen. Frivillighetsprisen ble tildelt: Liv Strømslid, Sigfrid Johnsen og Aud Jakobsen. Behandlede saker: Sak 82/14 sak 87/14. Rett utskrift bekreftes Ørnes, den Minda Barvik Bergli

3 3 av 12 Protokollen godkjennes: Per Swensen (H) Jan Tore Svendsgård (H) Arild Kjerpeseth (AP)

4 4 av 12 SAKSLISTE Kommunestyret Saksnr. Tittel 82/14 GODTGJØRELSESREGLEMENT - ENDRING AV ORDFØRERENS GODTGJØRELSE 83/14 GODKJENNING AV VEI- OG OMRÅDENAVN NAVNESAK NR. 01/ /14 MERKNADSBEHANDLING/EGENGODKJENNING - REGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK 85/14 UTSMYKKING OFFENTLIGE ROM 86/14 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 OPPNEVNING AV VALGSTYRE SAMT DELEGASJON TIL VALGSTYRET 87/14 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN

5 5 av 12 From: Greta Johanne Solfall (Frp) Sent: 26 November :52 To: Post Mottak Subject: Ny dato; Interpellasjon til kommunestyret Representanten Greta Solfall (Frp) framla følgende interpellasjon: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET Skoler uten mobbing i Meløy. Mobbing i skolen har pågått over mange år og er et omfattende problem som vi alle ønsker å fjerne. Undersøkelser og forskning viser at mobbing foregår på skolen, skoleveien, samt digital mobbing via mobil og sosiale medier. Resultater fra en norsk doktoravhandling viser for eksempel at ca. 50 prosent av voksne polikliniske pasienter som søkte eller var henvist til psykiatrisk behandling, hadde blitt mobbet som barn/ungdom (Fosse, 2006). Jo mer de hadde blitt mobbet, desto sterkere psykiatriske symptom. Forskning viser også at tidligere skolemobberne begår som ung voksen i større grad kriminelle handlinger enn ikke-mobbere. Mobbing er et samfunnsproblem med tapere på begge sider og hvor barn kan bli negativt merket for livet. Vi som voksne må ta dette på ytterste alvor å ta opp kampen for å permanent fjerne mobbing i skolen. For å investere i barnas fremtid og sikre en mobbefri oppvekst, ber jeg om at Rådmannen finner riktig person blant de ansatte og oppretter et Elevombud som skal ivareta barn og foreldre der det pågår mobbing. Sørge for at de blir fulgt opp, sanksjoner og advarsler mot mobberen og skolen som ikke følger opp, slik at vi bidrar til at barn har en mobbefri oppvekst i Meløy. Mvh Greta Solfall Interpellanten Greta Solfall (Frp) leste opp interpellasjonen. Ordfører Per Swensen (H) svarte på interpellasjonen. Interpellanten Greta Solfall (Frp) takket og sa seg fornøyd med svaret.

6 6 av 12 S.nr 82/14 GODTGJØRELSESREGLEMENT - ENDRING AV ORDFØRERENS GODTGJØRELSE Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. MERKNAD: Endringene i godtgjørelsesreglementet rettes opp: 4, pkt pkt.4.3 (Administrasjonsutvalget opphører og oppgavene er lagt til formannskapet) og 8, pkt (Antall representanter i kommunestyret, er pr i dag 25 repr, og etter kommunestyrevalget 2015, redusert til 23 representanter.) Vedtak: 1. Det vises til Meløy kommunes Godtgjørelsesreglement vedtatt i Kommunestyrets møte og til saksframstillingen. 2. Meløy kommunes Godtgjørelsesreglementet 4 pkt 4.1 endres til å lyde: «4 Godtgjørelse for verv og møter 4.1 Ordfører Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførers årlige godtgjørelse fastsettes til lik 100 % av stortingsrepresentanters årlige faste godtgjørelse og justeres i takt med denne. Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at ordføreren ikke går tilbake til lønnet arbeid i perioden.» 3. Virkningstidspunkt for endringen i Godtgjørelsesreglementet 4 pkt 4.1: S.nr 83/14 GODKJENNING AV VEI- OG OMRÅDENAVN NAVNESAK NR. 01/2013 Behandling:

7 7 av 12 Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det vises til tidligere sak om godkjenning av vei og områdenavn, kommunestyresak 24/14 den Plan- og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 2. Kommunestyret vedtar jfr. lov om eiendomsregistrering 21, lov om stedsnavn 4 og 9 med tilhørende forskrifter følgende veinavn: 3. Område Støtt Kartvedlegg nr. 1 a. Svenningveien b. Støttveien c. Innerstøttveien d. Teigveien e. Tjuvdalen 4. Område Kunna, Øra og Reipå Kartvedlegg nr 2, 3, 4, og 5 a) Kunnaveien b) Øysundveien c) Reipåveien d) Nordsidveien e) Marklandsveien f) Sæterenga g) Foreveien h) Parkveien i) Tuvveien j) Villaveien 5. Ørnes Kartvedlegg 6 og 7 a) Tunveien b) Øvre Korsnes c) Øvre Vollvikrabben d) Nedre Vollvikrabben e) Skjåholmveien f) Vollvikveien 6. Neverdal Kartvedlegg 8 a) Nessaveien

8 8 av 12 b) Storskogveien c) Hestveien d) Bryggaveien e) Angellbakken f) Bjønnesveien 7. Glomfjord kartvedlegg 9 a) Sam Eydes vei 8. Bolga - 10 a) Nerveien b) Øverveien c) Storvikveien d) Sjøveien e) Klippfiskveien f) Myrveien 9. Meløy Kartvedlegg 11 a) Meløysundveien ( fra fergekai Meløysund til veikryss ved Meløy kirke) b) Sørveien c) Nordveien d) Skagveien e) Tvenningsveien f) Nordmarkveien g) Sørsjøveien h) Kråkvikveien i) Nyvarpveien j) Meløysjøveien k) Tukthusveien l) Kjølsholmveien m) Midtiveien 10. Områdenavn a. Rendal/ Reindalsvik (navnesak) Kartvedlegg 12 b. Sandvika Kartvedlegg 13 c. Engenbreen navnekonsulent Engabreen Kartvedlegg 14 d. Rendalsvika Kartvedlegg 15 e. Fonndal Kartvedlegg Navnevedtak fattet i denne sak kan ikke påklages da valg av vei- og områdenavn ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

9 9 av 12 S.nr 84/14 MERKNADSBEHANDLING/EGENGODKJENNING - REGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Behandling: Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det foreligger revidert forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Kleiva masseuttak på Reipå. Meløy Byggeservice v/ Helge J. Hansen fremmer planforslaget som faglig ansvarlig på vegne av Reipå Knuseri AS. 2. Reguleringsplanen skal legge til rette for en utvidelse av eksisterende masseuttak i Kleiva på Reipå, jf. reguleringsplan vedtatt av kommunestyret , sak 08/ Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 23. juni til 25. august Det vises til innkomne uttalelser til planforslaget og de vurderinger som administrasjonen har gjort av disse i saksframlegget. 4. Kommunestyret vurderer at reguleringsplanforslaget ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredninger, 2 og 3, jamfør kriterier satt i Kommunestyret egengodkjenner forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens Planforslaget vedtas som detaljreguleringsplan, jamfør plan- og bygningslovens Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep støtes på kulturminner. Dette pålegget forutsettes videreformidlet til de som skal utføre arbeid i marka, jamfør kulturminnelovens Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldlovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

10 10 av 12 S.nr 85/14 UTSMYKKING OFFENTLIGE ROM Behandling: Forslag 1: Representanten Jim Andersen (SP) Pkt.1. «Kommunestyret vedtar at Meløy kommune utarbeider en plan for utsmykking av offentlig rom. Nytt pkt. 2. Ved prosjektering av byggeprosjekter fra 2015 avsettes inntil 1 % av byggesummen til utsmykking av bygg og uteområder. Nytt pkt. 3. Ved utvalg av kunst til utsmykking av bygg og uteområder skal det i så stor grad som mulig benyttes lokale kunstnere.» ---- Pkt. 1 og pkt. 2, falt, jfr forslag nr. 2 og nr. 3. Framlagte forslag til nytt pkt. 3, framlagt av representanten Jim Andersens (SP), falt med 10 stemmer (5AP/SV/3SP/Frp) mot 15 stemmer Forslag 2: Representanten Einar Meløysund (Frp) framla slikt forslag: Nytt pkt. 1:. «Kommunestyret vedtar at Meløy kommune ikke skal utarbeide egen plan for utsmykking av offentlige rom.» --- Framlagte forslag ble satt opp mot driftsutvalgets innstilling. Framlagte forslag til nytt pkt. 1, ble vedtatt med 15 stemmer mot 10 stemmer (6 AP/SV/3SP), som stemte for driftsutvalgets innstilling. Forslag 3:

11 11 av 12 Fellesborgelig gruppe v/representanten Kai Nymo (Frp) framla slikt forslag til nytt pkt 2: Nytt pkt. 2: «Kommunestyret vedtar at utsmykking av offentlige rom skal vurderes i hvert enkelt prosjekt.» Framlagte forslag til pkt. 2, ble satt opp mot framlagte forslag fra representanten Jim Andersen (SP). Framlagte forslag til nytt pkt. 2, fra fellesborgelig gruppe, ble vedtatt med 15 stemmer mot 10 stemmer (6 AP/SV/3SP) som stemte for Jim Andersens (SP) forslag. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Meløy kommune ikke skal utarbeide egen plan for utsmykking av offentlige rom. 2. Kommunestyret vedtar at utsmykking av offentlige rom skal vurderes i hvert enkelt prosjekt. S.nr 86/14 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 OPPNEVNING AV VALGSTYRE SAMT DELEGASJON TIL VALGSTYRET Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Med hjemmel i valglovens 4-1, og tidligere praksis, oppnevnes formannskapets medlemmer med varamedlemmer som valgstyre i Meløy kommune for kommunestyre- og fylkestingsvalget for 2015.

12 12 av I medhold av valglovens 4-2, 2. ledd delegeres valgstyret myndighet til å oppnevne minst tre medlemmer til hvert stemmestyre i de vedtatt 8 stemmekretsene. S.nr 87/14 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det vises til vedlagte referatsaker. 2. Kommunestyret tar vedlagte referatsaker til orientering.

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 021/13-041/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 17:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2045 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendehus Møtedato: 30.03.2009 Tid: 10.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 024/15-050/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 18:25 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen Ordfører SP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen Ordfører SP Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Nord-Gratangen skole Møtedato: 22.04.2010 Tid: 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer