ALTA AVFALLSANLEGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTA AVFALLSANLEGNING"

Transkript

1 JULI 2013 GLOBAL GREEN ENERGY AS ALTA AVFALLSANLEGNING

2

3

4

5 AVFALLSANLEGG ALTA 5 INNHOLD 1 Innledning 7 2 Generell prosjektinformasjon Forutsetninger for den branntekniske løsningen Risikoklasse og brannklasse 10 3 Kravspesifikasjon Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialer og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Krav for ivaretakelse av rømning og redning Tilrettelegging for manuell slokking Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 14 4 Vurdering flislagret TEK Brannseksjonering 15 5 Detaljprosjekterings-, bygge- og driftsfasen Detaljprosjektering Byggefase Bruksfasen 19 6 Referanser 21 7 Oppsummering 22

6

7 AVFALLSANLEGG ALTA 7 1 Innledning I forbindelse med at et nytt avfallsanlegg skal bygges i Alta har COWI AS på oppdrag fra Green Global Energy AS utarbeidet et brannkonsept for tiltaket. Anlegget er søknadspliktig og må saksbehandles og prosjekteres etter Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Brannkonseptet angir branntekniske ytelser og forutsetninger for prosjektering av brannsikkerhet innen bygningsutforming, konstruksjonssikkerhet, skillekonstruksjoner og tekniske installasjoner. Brannkonseptet gir en beskrivelse av branntekniske forutsetninger, hovedutforming og forutsatte funksjons- og ytelsesnivåer for ivaretakelse av brannsikkerheten. Rapporten gir premisser for og er underlag for videre detaljprosjektering. Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr) er ikke detaljprosjekterende, men kan på forespørsel yte bistand mht. utforming, valg og kontroll av branntekniske løsninger. Denne rapporten kan med fordel benyttes som sjekkliste ved detaljprosjektering, som del av de enkelte firmas kvalitetssystem. Ved at prosjektet gjennomføres som forutsatt og beskrevet i dette brannkonseptet ivaretas sikkerheten i samsvar med forutsetningene i TEK10. Det vil her i hovedsak bli brukt preaksepterte løsninger gitt i VTEK10. Særskilte forhold ved flislageret er vurdert i kap. 4. Det kan ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med RIBr via formell avviksbehandling.

8 8 AVFALLSANLEGG ALTA Myndighetskrav/regelverk Pbl: Plan- og bygningsloven [1] TEK10: Byggteknisk forskrift [2] VTEK10: Veiledning til Byggteknisk forskrift [3] Referansene er opplistet i kapittel 6. Branntegninger Rapporten skal sees i sammenheng med følgende branntegninger: Tegning Rev. Dato Plan 1. etasje Plan 02 kontrollrom Plan Snitt C-C, D-D og E-E

9 AVFALLSANLEGG ALTA 9 2 Generell prosjektinformasjon Tiltaket omfatter hele anlegget. 2.1 Forutsetninger for den branntekniske løsningen Etterfølgende oppsummerer forutsetninger knyttet til brannstrategien. Det forutsettes at disse gjennomgås og ved feil eller mangler skal COWI varsles. Endringer av forutsetningene kan medføre at valgte branntekniske løsninger må endres. Bruksområde: I dette prosjektet omfattes arealer for avfallsmottak, flislagring, kompostering og tekniske rom. Areal pr. etasje: Bygningen har et største bruttoareal (BTA) per etasje på ca m². Tellende etasjer: Bygningen har en tellende etasje. Det er noen mindre områder i 2. etasje med direkte utgang til terreng som ikke er en tellende etasje på grunn av arealet. Personbelastning: Anlegget vil i utgangspunkt være fjernovervåket uten at det er noen ansatte tilstede, men det vil være nødvendig med vedlikehold av noen få ansatte av og til. Persontallet for anlegget vil derved ikke kunne bli så høyt at det innvirker på dimensjonering av rømningsveier så lenge minstekravene i VTEK10 tilfredsstilles. Spesifikk brannenergi: Spesifikk brannenergi (brannenergi pr m² omhylningsflate) vil ligge i normalområdet MJ/m² for de fleste delene av anlegget, men for arealet med flislagringen vil spesifikk brannenergi overstige dette. Dette er beregnet til ca. 970 MJ/m². Se kap. 4 for vurdering av dette forholdet. Innsatstid brannvesen [6]: Brannsjef Knut Suhr ved Alta Brannvesen har oppgitt at innsatstiden er 20 min.

10 10 AVFALLSANLEGG ALTA Særskilt brannobjekt [4]: Det er kommunestyret som har det formelle ansvaret for registrering av særskilte brannobjekt. Denne typen bygning/virksomhet vil normalt ikke bli definert som et særskilt brannobjekt. Se kap. 5 for spesifisering av krav som gjelder for særskilt brannobjekt. Bruksfasen: Brannskiller, installasjoner o.a. må vedlikeholdes slik at de til enhver tid opprettholder sin branntekniske funksjon. Krav i denne forbindelse er beskrevet i Forebyggendeforskriften [4] med veiledning [5]. Se kap. 5. Brannfarlig vare/ Eksplosjonssikring: Eier/bruker av bygningen er forpliktet til å oppbevare ev. gass eller brannfarlig vare iht. gjeldende regelverk utgitt av DSB mht. plassering og mengder. Det er oppgitt at det skal kunne benyttes diesel i fyrrommet. Større mengder av diesel må være lagret utvendig i en tank med rørføring inn i bygget. Det må gjennomføres en risikoanalyse / -vurdering for å bestemme behov for tiltak i den forbindelsen, se Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Denne risikovurderingen kan avdekke behov for tiltak utover det som er beskrevet i denne rapporten. Øvrige prosjektrelaterte forutsetninger: Det er ikke angitt noen særskilte forutsetninger. Egenpålagt sikkerhetsnivå: Ingen, ut over tilfredsstillelse av myndighetskrav definert gjennom TEK10. Særskilte vedtekter i kommunen knyttet til tiltaket: Det er ikke angitt noen særskilte vedtekter. 2.2 Risikoklasse og brannklasse Definering av risikoklasse og brannklasse er iht. angivelse i VTEK10 og basert på forutsetningene i kapittel 2.1. Risikoklasse 2 Brannklasse 1 Prosessanlegg / lager / tekniske rom 1 tellende etasje. Merknad: Det er et mindre areal i 2 etasje, som ikke er tellende grunnet dimensjonen på disse områdene. Det er utgang til det fri fra dette arealet.

11 AVFALLSANLEGG ALTA 11 3 Kravspesifikasjon I det etterfølgende benyttes terminologi for angivelse av brannteknisk ytelse iht. VTEK10. Siden en del av betegnelsene ikke er innarbeidet i praksis er også tidligere terminologi medtatt og angitt med hard klammeparentes, eks. [B 30]. I det etterfølgende angis minimumskrav for konstruksjoner, materialer og installasjoner. Valg av løsninger med høyere/bedre brannteknisk klasse/ytelse vil bidra positivt til sikkerhetsnivået. De spesifiserte branntekniske funksjoner og ytelser må ses i sammenheng med tilhørende branntegninger Bæreevne og stabilitet Hoved- og sekundærbærende konstruksjoner må her ha brannmotstand tilsvarende R 30 A2-s1,d0 [A30]. Grunnet stor brannseksjon og få brannceller skal det benyttes ubrennbare materialer og konstruksjoner med brannmotstand i 30 minutter Sikkerhet ved eksplosjon Det er ikke oppgitt at det vil være noen lagring av eksplosjonsfarlige stoffer i dette bygget Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Avstanden til alle nabobygg er over 8 m, ingen ekstra tiltak er påkrevd Brannseksjoner Største bruttoareal per etasje er ca m² som er under maksimalt tillatt areal på 5000 m² med heldekkende sprinkleranlegg. Det er følgelig ikke krav til seksjonering av bygget. Særskilte forhold i flislagret er vurdert i kap Brannceller Bygninger skal deles opp i brannceller for å forhindre brann- og røykspredning til større deler av en bygning i den tiden som anses nødvendig for rømning. For denne

12 12 AVFALLSANLEGG ALTA bygningen vil det si at personalrom og tekniske rom må være skilt med EI 30 A2- s1,d0[a30] branncelleskiller. Dørene skal ha brannmotstand EI 2 30 S a [B30 med anslag og tettelister]. Se vedlagte branntegninger. Situasjon: Produksjonsprosessen tilsier at det må være store åpne arealer. Det vil derfor være meget vanskelig å dele opp bygningen i brannceller. Det vil kun bli etablert branncelleskiller rundt de tekniske rommene samt personalrommene. Grunnet få brannceller skal det benyttes ubrennbare materialer. Portene inn til flislageret må enkelt kunne åpnes fra utsiden Materialer og produkters egenskaper ved brann Innvendig overflate og kledning på vegger og i tak i brannceller I brannceller skal overflater ha brannklasse A2-s1,d0 [ubrennbart] og være montert på kledning med brannklasse K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A]. Grunnet s få brannceller skal det benyttes ubrennbare materialer. Utvendig overflate D-s3,d0 [Ut2] - for eksempel vanlig malt eller beiset trepanel. Taktekking B ROOF (t2) [Ta] - for eksempel takstein. Isolasjon i konstruksjoner Isolasjon må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar]. Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til uakseptabel utvikling og spredning av brann og røyk i byggverk. Bruk av ubrennbar isolasjon som fyller konstruksjonen helt vil gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen. Brennbar isolasjon kan utvikle store mengder røyk som utgjør en trussel for personsikkerheten i byggverk. Brennbar isolasjon kan også bidra til uakseptabel brannspredning. Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan derfor bare benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan for eksempel gjøres ved at alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes inn. All bruk av brennbar isolasjon skal avklares med RIBr.

13 AVFALLSANLEGG ALTA Tekniske installasjoner Generelt mht. tekniske installasjoner Tekniske installasjoner med funksjon i brann må utføres slik at de opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne i minimum 30 minutter. For denne bygningen vil det si brannvarslingen, sprinkling og ledelys. Ventilasjon Ventilasjonsanlegg utføres med materialer klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer], med unntak fra kravet for komponenter som er typegodkjent for bruken, filtre, lydfeller, o.l. Rør- og kanalisolasjon Hvis samlet eksponert overflate av isolasjon utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, må isolasjon tilfredsstille A2 L -s1,d0 eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. Dersom samlet eksponert overflate av isolasjon utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsoverflate må isolasjonen minst tilfredsstille klasse C L -s3,d Krav for ivaretakelse av rømning og redning Det er i dette kapittelet slått sammen fem paragrafer i TEK10 og VTEK10. Disse paragrafene angir samlet kriterier knyttet til ivaretakelse av rømning og redning. Relevante ytelser som er angitt i de etterfølgende listede paragrafene er sammenstilt under. Disse må sees i sammenheng med branntegningene Generelle krav om rømning og redning Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegging for redning av husdyr: Ikke relevant for prosjektet. Slokkeanlegg Det skal monteres et heldekkende sprinkleranlegg. Anlegget skal prosjekteres og utføres etter NS-EN Faste brannslokkesystemer. Branndeteksjon og varsling Det skal monteres et heldekkende kategori 2 brannalarmanlegg med aspirasjonsdetektorer i alle områder. Hele bygget må dekkes. Brannalarm skal gi direkte varsel til operatører samt anbefalt til brannvesenet. Prosessanlegget må stoppes automatisk ved utløst brannalarmanlegg for å hindre at brannen spres til andre deler av bygningen.

14 14 AVFALLSANLEGG ALTA Ledesystem Ledesystem må etableres i henhold til gjeldende regelverk. Utgang fra branncelle og utforming rømningsvei - Rømningsforholdene er vist på branntegningene. Utforming iht. branntegningene, vil etterleve retningslinjene i VTEK10 knyttet til antall og avstand. - Fri bredde i fluktvei skal være minst 0,9 m. - Fri høyde i fluktvei skal være minst 2,0 m. - Dører skal være lette å åpne uten bruk av nøkkel, og de skal slå ut i rømningsretningen. Rømning vil foregå på følgende måte: Hovedetasje: Det er flere utgangsdører direkte til det fri fra alle rommene. Mesaninetasje: Det er dirkete utgang til det fri fra dette arealet Tilrettelegging for manuell slokking Manuelt slokkeutstyr Bygget må ha slokkeutstyr, enten håndslokkere eller anbefalt brannslanger. Avstand til slokkeutstyr skal være maksimalt 25 m. Det kan brukes håndslokkere av følgende typer: pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver, skum-/vannapparat på minimum 9 liter eller skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Det er oppgitt at det er akseptabel vannkapasitet i området for sprinkleranlegget. Det forventes da at dette også vil gjelde for brannvesenet. Det er videre angitt at det er god kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til bygget, og det er grei tilgjengelighet til samtlige fasader. Vinduer, utkragede bygningsdeler o.l. skal festes med ubrennbare festemidler, for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsats. Det skal monteres to vannslokkespyd for slokking av ulmebrann i flislageret. Spydene skal være montert og ha koblinger som er tilpasset brannvesenets utstyr.

15 AVFALLSANLEGG ALTA 15 4 Vurdering flislagret I forhold til forutsetningene gitt i denne brannstrategien er følgende spesielle forhold registrert. 1. Flislageret har høy brannenergi, beregnet til ca. 970 MJ/m² omhylningsflate. Forbedrende forhold: 1. Bruk av ubrennbare materialer i bæresystem. 2. Bruk av ubrennbare materialer i overflater og kledning. 3. Installasjon av brannalarmanlegg med aspirasjonsdetektorer med direkte varsling til operatører og anbefalt til brannvesenet. 4. Heldekkende sprinkleranlegg. 5. Tilrettelagt med manuelle slokkespyd for aktiv slokking av ulmebrann i flislageret. 4.1 TEK Brannseksjonering En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. Preaksepterte ytelser gitt i VTEK Største bruttoareal per. etasje for bygninger med brannlast over 400 MJ/m 2 uten seksjonering er 5000 m². Forhold Maksimalt bruttoareal i 1. etasje er på 1735 m 2. Dette er således ikke et fravik fra VTEK, men er ført opp her for videre vurdering på grunn av den forventet høye brannlasten i flislageret. Et sprinkleranlegg vil vanskelig kunne slokke en ulmebrann inne i flislageret og er derfor spesielt vurdert her. Det er ikke mulig å etablere noe brannseksjoneringsskille rundt flislageret på grunn av prosessanlegget.

16 16 AVFALLSANLEGG ALTA Vurdering Grunnet at prosessen krever kontinuerlig sammenblanding av avfall og flis samt videreføring av denne massen til komposteringstromlene kan ikke bygningen deles opp brannskiller. Med unntak for flislageret er det ikke stor brannlast i dette bygget. I flislagret er det derimot beregnet en brannlast på ca. 970 MJ/m 2. Denne brannlasten består i hovedsak av treflis som blir lagt direkte på gulvet for automatisk innmating og sammenblanding av det øvrige avfallet. Treflis kan selvantenne grunnet varmeproduksjon ved biologisk nedbrytning. Dette vil kunne starte en ulmebrann inne i flishaugen. En slik ulmebrann vil ikke bli så varm at den vil utløse sprinkleranlegget, men vil kunne bli detektert av brannalarmanlegget. For å sikre at det vil bli enklere å slokke ulmebrannen før den bryter ut til en flammebrann skal det forberedes for innvendig slokking / kjøling ved at det blir montert opp minimum to slokkespyd som kan føres inn i flishaugen. Lengden på disse spydene må være så lange at de rekker inn til midten av flishaugen. Vanntrykket til bygget er oppgitt å være 7 bar, og dette blir vurdert å være tilstrekkelig for disse slokkespydene. Brannsjefen Knut Suhr i Alta kommune har bekreftet at de har røykdykkere som kan betjene disse slokkespydene i tilfelle brann. Personsikkerheten er godt ivaretatt for bygget da alle har relativt kort vei ut til det fri og rømningsveiene er oversiktlige.

17 AVFALLSANLEGG ALTA 17 5 Detaljprosjekterings-, bygge- og driftsfasen 5.1 Detaljprosjektering Det forutsettes at alle øvrige prosjekterende, ARK, RIB, RIV, RIE etc., gjennomgår og innarbeider kravene fra denne rapporten i sin detaljprosjektering ved å utarbeide oversiktlig og lett tilgjengelig dokumentasjon som viser at angitte/ forutsatte ytelsesnivå i brannstrategien er oppfylt. For krav og forutsetninger knyttet til detaljprosjekterendes dokumentasjon og kontroll, samt forutsatt ansvarsfordeling under detaljprosjekteringen henvises til Byggforskserien Planløsning Brannteknisk detaljprosjektering. Dokumentasjon og kontroll, sending 1, [8] Dokumentasjon fra detaljprosjekteringen er også underlag for den dokumentasjonen som er nødvendig for å opprettholde brannsikkerheten i bruksfasen. En overordnet beskrivelse av hele dokumentasjonshierarkiet fins i Byggforskserien Planløsning [9] Denne dokumentasjonen (*se ytterligere forklaring under) vil omfatte: - tegninger og beskrivelser - utregninger - sertifikat og godkjenningsdokument for bygnings- og installasjonsdeler Detaljprosjekteringen (tegninger og beskrivelser) må gi godt nok underlag for det arbeid som skal utføres på byggeplass, slik at de branntekniske kravene tilfredsstilles. Ved detaljprosjektering må det legges særlig vekt på funksjoner og bygningsdeler/detaljer hvor svikt kan gi større konsekvenser enn nødvendig. Videre er det viktig at grenseområder mellom ulike fag avklares. Eksempler på bygningsdeler og detaljer er: - brannisolering av bærende konstruksjoner - utforming bygningsdeler med brennbar isolasjon, spesielt detaljer knyttet til

18 18 AVFALLSANLEGG ALTA randsoner/gjennomføringer for å sikre at brennbar isolasjon ikke involveres i brann. - gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler - ansvar for tilslutninger mellom bygningsdeler - installasjoner i brannskille - himling med overliggende kanal- og kabelføringer - lås, beslag og dørautomatikk (skallsikring vs. rømningsfunksjoner) * Dokumentasjon av at ytelsesnivåer er tilfredsstilt kan gjøres ved å følge: Sertifiserte eller godkjente løsninger som byggforskserien (aksepteres normalt uten ytterligere dokumentasjon), sertifiserte løsninger (godkjenning og dokumentasjon fins bl.a. hos: Norges byggforskningsinstitutt: NBI Teknisk Godkjenning og NBI Produktsertifisering, NEMKO Certification Service AS - Produktsertifisering og SINTEF Norges branntekniske laboratorium - Produktdokumentasjon), standardiserte eller godkjente prøve- og beregningsmetoder, herunder norske standarder (NS), europeiske standarder (EN), FG-regelverk. Andre prøve- og beregningsmetoder - som ikke er sertifisert eller godkjent og ikke er basert på standardiserte eller anerkjente prøve- og beregningsmetoder kan benyttes, men da er dokumentasjonsbehovet vesentlig større (bør være restriktiv). Dokumentasjon av kvalitative ytelsesnivåer dvs. områder hvor ytelsesnivåer er gitt med ord, altså med kvalitative utsagn, må fagkyndige vurderingen fra prosjekterende legges til grunn for valg av løsning. 5.2 Byggefase Kontroll av kritiske områder må tas inn i kontrollplaner/sjekklister for utførelsen. Forslag til kontrollpunkter/sjekklister og frekvenser finnes bl.a. i NBI-blad [10]. I byggefasen må følgende forhold vurderes særskilt: - behov for tiltak dersom deler av bygningen skal brukes samtidig med at byggefase pågår i andre deler av bygningen (f.eks. krav til aktsomhet i forbindelse med arbeider som innebærer brannrisiko, konsekvenser av utkoblinger av brannsikkerhetstiltak, behov for midlertidige brannskiller mot byggeplass etc.). - behov for tiltak som dekker opp for varierende brannrisiko må vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. - utplassering av slokkeutstyr. - dekning av brannalarmanlegg. - utarbeidelse av rutiner i forbindelse med for eksempel: - renhold på byggeplass - sikre rømningsveier - lagring av brennbare bygningsmaterialer - lagring/bruk av brannfarlig gass og væsker - varme arbeider - bruk av byggtørker og annen bygningsoppvarming

19 AVFALLSANLEGG ALTA 19 - at arbeider som medfører begrensninger i brannvesenets atkomst- og innsatsmuligheter til området (også nabobygninger) i byggeperioden må avklares og samordnes med brannvesenet i forkant - å vurdere behov for kontrollrunder utenom normal arbeidstid - konsekvenser for tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet i området Dokumentasjon for bruksfasen (nivå D) er behandlet i Byggforvaltning [11] Entreprenører/utførende (UTF) skal utføre kontroll på egne fagområder. I dette inngår kontroll og dokumentasjon av branntekniske krav sett opp mot branntegninger og beskrivelser. Alle forhold som berører branntekniske krav skal for ettertiden fremstå som sporbar dokumentasjon. Type sporbar dokumentasjon kan være sjekklister, bilder, henvisninger til godkjenninger etc. Eksempel på forhold som må dokumenteres: - Oppbygging og utførelse av branntekniske konstruksjoner, f. eks. bærekonstruksjoner og branncellevegger. - Dører i brannskiller ref. godkjenningens monteringsanvisning. - Sikring av gjennomføringer eller arbeider på/i forbindelse med brannskiller. - Funksjonstest av branntekniske installasjoner. Eksempel branntetting Merking av gjennomføringer skal utføres med tanke på krav til sporbarhet fra leverandør. Med sporbarhet inngår mulighet å kontrollere: - At benyttet produkt samsvarer med de branntekniske forutsetningene (EI 30/EI 60 osv.). - Når gjennomføringen er tettet. - Hvilket firma og montør som har utført arbeidet. - At det via tegninger eller arbeidsrapporter er mulig å finne den bestemte gjennomføringen. Tverrfaglig uavhengig kontroll av brannverntiltak Innebærer uavhengig kontroll av utførelse mht. overordnede branntekniske funksjoner på tvers av de enkelte ansvarsområdene. Dette er en egen funksjon som kommunen kan påkreve ivaretatt i forbindelse med rehabiliteringen. Kontrollen innbefatter gjennomgang av konstruksjonsmåter, utførelseskontroll og eventuelt etterkontroll med hensyn på at passive og aktive brannverntiltak blir utført som forutsatt, funksjonskontroll av aktive brannverntiltak og kontroll av at gjennomføringer gjennom skillekonstruksjoner blir systematisk tettet etter klassifisert tetningsmetode og dokumentert som bygget. Tverrfaglig uavhengig kontroll av utførelse vil ikke erstatte entreprenørens krav til egenkontroll. 5.3 Bruksfasen Uavhengig av hvorvidt bygget defineres som særskilt brannobjekt eller ikke skal brannsikkerheten i bygget være dokumentert (ref. [4]). For ett bygg som defineres som særskilt brannobjekt vil dokumentasjonskravet/omfanget av dokumentasjon være større. Denne rapporten med vedlegg skal oppbevares som del av FDVdokumentasjon.

20 20 AVFALLSANLEGG ALTA Krav til organisering og drift av særskilte brannobjekter er hjemlet i Forebyggendeforskriften og kravene i denne må tilfredsstilles. Forebyggendeforskriften omhandler bl.a. følgende forhold: - Branndokumentasjon m/branntegninger ( 3-1) - Ansvarlig brannvernleder ( 3-2) - Brannøvelser og opplæring av ansatte ( 3-3) - Instrukser og planer mv. ( 3-4) - Vakt med instruks/opplæring ( 3-5) - Rutiner for unormal eller sterk varierende risiko utarbeidet ( 3-6)

21 AVFALLSANLEGG ALTA 21 6 Referanser 1 Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), 1. juli TEK10: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), 1. juli VTEK10: Veiledning om tekniske krav til byggverk, versjon Forebyggendeforskriften: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 1. juli 2002, sist endret 1. juli Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, februar Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 26. juni LOV nr 126: Lov om arkiv (Arkivlova) 8 Byggforsk NBI-blad Byggforsk NBI-blad Byggforsk NBI-blad Byggforsk NBI-blad DSB Temaveiledning om bruk av farlig stoff

22 22 AVFALLSANLEGG ALTA 7 Oppsummering Følgende tabell oppsummerer de overordnede kravene. Detaljer er beskrevet i rapporten. Ref. i Beskrivelse Ytelseskrav Henvisning og merknader TEK/VTEK 11-2 Risikoklasse RKL 2 Prosessanlegg, lager og teknisk rom Brannklasse BKL 1 En tellende etasje. Se kap Bærende bygningsdeler og R 30 A2-s1,d0 [A 30] Se kap. 3.1 etasjeskiller generelt 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Det skal ikke oppbevares eller benyttes Se kap. 3.2 brannfarlig vare, væsker eller gasser, som kan utgjøre brann- eller eksplosjonsfare Brannspredning mellom bygg 8 m avstand. Se kap. 3.3 Brannbelastning Generelt: MJ/m² Se kap. 2.1 for kommentar vdr flislageret. Flislageret: ca. 970 MJ/m² 11-7 Brannseksjoner Heldekkende sprinkleranlegg Største bruttoareal er 1735 m 2 pr. etg. Se kap Branncellebegrensende konstruksjoner EI 30 A2-s1,d0 [A 30] Se kap. 3.5 Branncelleskiller er angitt på vedlagte brannplaner. Dør i branncellebegr. vegg EI 2 30 S a [B 30 m/anslag og tettelist] Porter til flislagret må kunne åpnes fra utsiden Innvendige overflater A2-s1,d0 [Ubrennbart] Se kap. 3.6 Kledning K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] Utvendige overflater D-s3,d0 [Ut 2] Taktekking B ROOF (t2) [Ta] Rør- og kanalisolasjon Se kap. 3.7 Isolasjon A2-s1,d Tekniske installasjoner Må ikke bidra til røyk/brannspredning. Se kap. 3.7 Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må utføres slik at brannmotstand på konstruksjonen ikke svekkes. Installasjoner som forutsettes å fungere under rømning må bibeholde sin funksjon i 30 minutter til Brannalarmanlegg Brannalarmanlegg kategori 2 med aspirasjonsdetektorer. Prosessanlegget på stoppes automatisk ved utløst brannalarm. Se kap Rømningsvei Rømningsveiene må være tilrettelagt for Det må være direkte utgang til det fri fra sikker rømning. alle områder. Se kap.3.8.

23 AVFALLSANLEGG ALTA 23 Ref. i Beskrivelse Ytelseskrav Henvisning og merknader TEK/VTEK Fri bredde i fluktvei Min fri høyde på dør i rømn.vei 0,9 m (10M) 2,0 m (21M) Se kap. 3.8 Rømningsdør Må lett kunne åpnes uten bruk av nøkkel Brannslokkeutstyr I risikoklasse 2 områder kan det være håndslokkere eller brannslanger. Antall og plassering må være slik at alle rom i bygningen dekkes. Det skal være maksimlat 25 m til nærmeste. Se kap Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Slokking Sikring Kjørbar atkomst fram til bygning. Se kap Det skal monteres to slokkespyd i Spydene skal være montert og ha flislageret. koblinger som er tilpasset brannvesenets utstyr. Fasadeplater, vinduer, balkonger og utkragede bygningsdeler bør festes med ubrennbare festemidler for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene.

24

25

26

27

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET : BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET OPPDRAGSNUMMER: 11676001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 11676001 Kunde: Statens Vegvesen Brakkerigg Flyplasskrysset E6 Oppdragsinformasjon:

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

BRANNKONSEPT KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO 1 PROSJEKTNUMMER; KASK OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS

BRANNKONSEPT KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO 1 PROSJEKTNUMMER; KASK OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO OPPDRAGSNUMMER 10619000 SWECO NORGE AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 10619000 Kunde: FINNMARK FYLKESKOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO Oppdragsinformasjon:

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

BRANNKONSEPT RAULAND VANNBEHANDLINGSANLEGG 1 PROSJEKTNUMMER; Sweco Norge AS. Espen Jørgensen

BRANNKONSEPT RAULAND VANNBEHANDLINGSANLEGG 1 PROSJEKTNUMMER; Sweco Norge AS. Espen Jørgensen 186970 RAULAND VANNBEHANDLINGSANLEGG Sweco Norge AS Espen Jørgensen 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 186970 11.06.2015 Kunde: Rauland vannbehandlingsanlegg Oppdragsinformasjon: Sweco

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR - - - - - - 0 20131016 TRS BHG TRS Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase Generalentreprise Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00 - Fax 73

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1 FORSVARSBYGG TILBYGG HUGIN BRANNTEKNISK KONSEPT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Forutsetninger for brannteknisk prosjektering

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon.

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon. NOTAT TITTEL Meldal VGS bygg A og C; Rehab+Tilbygg Hovedføringer brannverntiltak - forprosjekt DATO 12. november 2012 TIL Prosjekteringsgruppe/underlag totalentreprise UTFØRT Elin Tørlen Lønvik KONTROLLERT

Detaljer

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010 Omlastningsssentral COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino 01 november 2010 Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj Oppdragsnavn: Oppdragsnr: A011664 IT - arkiv: Omlastningssentral

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

BYGGETEKNIKK * BYGGELEDELSE * PROSJEKTADMINISTRASJON. Brannkonsept. Innredning og bruksendring til bolig i 1.etg og kjeller

BYGGETEKNIKK * BYGGELEDELSE * PROSJEKTADMINISTRASJON. Brannkonsept. Innredning og bruksendring til bolig i 1.etg og kjeller Siv.ing. Erling F. Johnsen AS BYGGETEKNIKK * BYGGELEDELSE * PROSJEKTADMINISTRASJON Innredning og bruksendring til bolig i 1.etg og kjeller Reichweins gate 1, 0254 Oslo Gnr/Bnr: 209/296 Prosjektnr: 1510

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Brannkonsept MONTER BJUGN. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Kristi Kråkenes Dale. KONTROLLERT AV: Markus Johansen

Brannkonsept MONTER BJUGN. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Kristi Kråkenes Dale. KONTROLLERT AV: Markus Johansen Brannkonsept MONTER BJUGN PROSJEKTNUMMER: 110112 DATO: 16.02.2017 UTARBEIDET AV: Kristi Kråkenes Dale REVISJONSNUMMER: - KONTROLLERT AV: Markus Johansen OPPDRAGSGIVER: Fosenhus AS Firesafe AS / Avd. Trondheim

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

KALNES VGS - NYTT FJØS

KALNES VGS - NYTT FJØS ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE KALNES VGS - NYTT FJØS BRANNTEKNISK KONSEPT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. Oppdragsnavn:

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Beregning av persontall

Beregning av persontall W:\1 FSC\1 Prosjekter\108001-109000\108000 - Teknisk Intern - Midt\90 Buvik Skole Beregning av persontall Kulturhuset i Molde PROSJEKTNR: 107207 DATO: 13.01.17 ANSVARLIG: Jonas Segtnan Berg REVISJONSNUMMER:

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Flakstad kommune Bibliotek og kommunestyresal.

Flakstad kommune Bibliotek og kommunestyresal. BRANNTEKNISK KONSEPT TITTEL OPPDRAGSNR. A036966 Dato: 05.09.2013 Flakstad kommune Bibliotek og kommunestyresal. ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694

Detaljer

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Byggverkets livsløp - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C U6ørelse D Bruk A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Renovasjonselskapet Farsund og Lyngdal Bygg Farlig avfall - Skjolnes Brannteknisk konsept TEK 10

Renovasjonselskapet Farsund og Lyngdal Bygg Farlig avfall - Skjolnes Brannteknisk konsept TEK 10 Side 1 av 5 - REV A Skjolnesveien\Brann\1217 Analyserapport PROSJEKT: Renovasjonsselskapet Farsund og Lyngdal Bygg Farlig Avfall - Skjolnes Brannteknisk analyserapport Vårt oppdragsnr : 1217 Gårds og bruksnr:

Detaljer

SJEKKLISTE - FRAVIKSANALYSE

SJEKKLISTE - FRAVIKSANALYSE Michelets vei 24-30 Oppdragsgiver Saksbehandler Internkontroll Godkjent Praktbygg AS Ivan Pirojkov Ingeniør Brann & Risiko Mobil +47 975 29 781 ivan.pirojkov@afconsult.com Terese Berge Ingeniør Brann &

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer