SAMLET RESSURSGJENNOMGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET RESSURSGJENNOMGANG"

Transkript

1 15. oktober 2009 TJ SAMLET RESSURSGJENNOMGANG EN SLUTTRAPPORT 1 Bakgrunn 2 Mål 3 Ressursfordeling 4 FoU 5 Forhold som tilskrives høgskolens tre ulike lokasjoner 6 Fakultetsledelse 7 Samhandling ~~~ 1 BAKGRUNN I forbindelse med styrets behandling av budsjettforslag for 2008 ( ) ble det foreslått å gjennomføre en ressursgjennomgang på fakultet for scenekunst: Det forventes at fakultetet i samarbeid med administrasjonen: - gjennomgår studieplanen med tanke på å balansere forholdet mellom studentenes egenaktivitet og den pedagogstyrte undervisningen - gjennom samhandlingen med sceneteknisk avdeling, vurdere studentenes egen medvirkning for å eventuelt redusere behovet for innleid profesjonell bistand - effektivisere administrasjonen knyttet til timeplan og kontraktering av innleid personale. -samarbeidet mellom regi og skuespillerutdanningen gjennomgås og det forventes at det innenfor fakultetet finnes ressurser som kan fristilles for å sikre opptak på bakgrunn av vedtatte opptakstall. For å få et samlet bilde av Kunsthøgskolens ressursbruk besluttet styret at det også skulle gjennomføres ressursgjennomganger for de øvrige fakultet og for fellestjenestene. Målet med ressursgjennomgangen var å sikre optimal ressursdisponering i forhold til departementets målkrav og høgskolens egne målformuleringer på bakgrunn av tilgjengelige ressurser. Side 1

2 Videre var det en forutsetning at ressursgjennomgangene ble gjennomført på en måte som lå så nært opp til gjennomgangen på fakultet for scenekunst som det var hensiktsmessig. Senere ser vi at målet med de enkelte ressursgjennomgangene ikke var godt nok operasjonalisert for å kunne gi et samlet koherent bilde av ressursbruken ved høgskolen. Det er likevel slik at de enkelte ressursgjennomgangene gir en pekepinn på hvilke områder det er behov for å se nærmere på. Flere av saksområdene som ble tatt opp i de enkelte ressursgjennomgangene har dekanene enten gjennomført eller tatt til vurdering: - Fakultet for scenekunst har i et notat til rektor redegjort for en rekke forhold som er til vurdering eller gjennomført. Senere er blant annet opptak til påbygningsåret skuespiller gjennomført. - Fakultet for design og fakultet for visuell kunst har brukt styringsretten i større grad for å møte behovet for kompetanseutvikling og FoU strategi. - Alle fakultet har per 2009 tatt i bruk individuelle arbeidsplaner som styringsverktøy i en større utstrekning. Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen har vi fått bekreftet flere av de utfordringene som berøres i de enkelte ressursgjennomgangene, også i ressursgjennomgangen for fellesområdet. En handlingsplan er ferdig utarbeidet og tiltak på de enkelte driftsenhetene er iverksatt. Prosjektleder Thomas Johnsen har gjennomført 4 møter i en prosjektgruppe bestående av direktør, Geir Rogstad og Torben Lai. En rapportskisse er presentert for ledergruppen og kommentarer er innarbeidet. 2 MÅL Målet med en samlet ressursgjennomgang er på grunnlag av de enkelte ressursgjennomgangene å gi en omforent oversikt over ressursfordelingen (2008- tall) per studieprogram per student, samt påpeke enkelte overordnede utfordringer for optimal ressursutnyttelse innenfor rammen av gitt tildeling. Nevnte utfordringer knytter seg i større grad til et behov for bedre utnyttelse av eksiterende ressurser enn til et behov for nye budsjettprioriteringer. 3 RESSURSFORDELING Tabellen under viser fordelingen mellom undervisningskostnader inkludert FoU per studieprogram, kostnader til direkte støtte per fakultet og samlet indirekte støtte. Side 2

3 Tabell 1 Ressursfordeling (2008 budsjett eksl. reserveavsetning) Undervisningskostnad: 33% Direkte støtte: 9% Indirekte støtte: 28% - Husleie: 30% antall registrerte studenter Fakultet for scenekunst Fakultet for design Fakultet for visuell kunst kunstfag Fakultet for visuell kunst -billedkunst antall årsverk 30,5 16, ,8 Dekanat fellesressurs Fastlønn fellesressurs Fastlønn FoU BA skuespiller BA/MA regi BA/MA opera Ba moderne/samtidsdans BA klassisk ballett BA dans jazzdans PPU MA koreografi BA scenografi Sum Scenekunst BA interiør og møbel BA klær og kostyme BA visuell kom MA design Sum design BA kunstfag MA kunstfag Sum visuell kunst kunstfag BA billedkunst MA billedkunst Sum visuell kunst - kunstakademiet Teknisk produksjon Studieadministrasjon (lokal andel) Koordinatorstøtte (lokal andel) Stab Plan og økonomi (ekskl. lokal) Personal og forvaltning Ledelse Husleie Drift, IT og innkjøp (inkl. strøm) Bibliotek og arkiv Studieadministrasjon (ekskl. lokal) Samlet budsjett inkl. direkte støtte: Undervisningskostnad uten direkte støtte p/student: Side 3

4 Undervisningskostnad inkl. direkte støtte p/student: Antall studenter p/lærerårsverk: Ressursfordelingen 1 viser at studieplassene ved de forskjellige studieprogrammene har svært ulike kostnader. Dersom en medberegner indirekte kostnader per studieprogram øker forskjellene ytterligere. Studieprogrammene har ulike måter å undervise på, studentene har ulikt antall timer undervisning og benytter ulike typer læremidler. Med bakgrunn i dette er de grove trekk i ressursfordelingen som forventet. Tabell 2 Undervisningskostnad per student (ekskl. direkte støtte 2, 2008 budsjett) BA/MA regi MA koreografi BA/MA opera BA klassisk ballett BA skuespiller BA scenografi BA kunstfag BA interiør og møbel BA billedkunst BA dans jazzdans Ba moderne/samtidsdans BA visuell kom PPU BA klær og kostyme MA kunstfag MA billedkunst MA design Regi, koreografi, og scenografistudiene har sykliske kostnader knyttet til ujevn opptaksfrekvens med tilhørende sykliske avgangsutgifter. 3 Budsjettert ressursfordeling mellom bachelor- og mastergradsnivå ved fakultet for design og visuell kunst er ikke helt presist på grunn av den fleksible bruken av ressurser på tvers av programmene. 4 Basert på tilstøtende års budsjett og regnskapstall er imidlertid hovedtrekkende over verifisert som gyldige. 1 Ressursfordelingen er tatt fra 2008 budsjettet, uten reserveravsetning. Fordelingen vurderes som representativ per dags dato. Dekanens lønn er ikke med på fakultetsbudsjettene, men ble teknisk overført fra stab til fakultetene Direkte støtte er definert som hele seksjon for teknisk produksjon, deler av seksjon for studier og etterutdanning, og deler av seksjon for plan og økonomi. 2 Teknisk produksjon er ikke kvantifisert per studieprogram. 3 Avgang BA regi, opptak MA regi, og avgang MA koreografi i Veiledningsressursen på MA design er budsjettert på BA design i Side 4

5 Optimal gruppestørrelse er avgjørende for god ressursutnyttelse ved alle fakultet. Opprettelse og nedleggelse av studieplasser har relativt sett større effekt ved regi-, koreografi- og scenografistudiene enn ved de øvrige studieprogrammene siden enhetskostnad per student har direkte innvirkning på budsjett. Til sammenlikning viser vi også KDs kostnadskategorier (finansieringskategorier). Dette kan tjene som et felles referansepunkt selv om Kunsthøgskolen per i dag ikke omfattes av det resultatbaserte finansieringssystemet. Finansieringskategoriene A-F tilsvarer undervisningskomponenten av den totale bevilgningen (dvs. 40% av total kostnad ved opprettelse /nedleggelse av studium). Tabell 3 KDs kostnadskategorier for 2008 Kategori A B C D Beskrivelse Profesjonsstudiet i medisin og odontologi, cand.med.vet., kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og grunnutdanning i figurteater. Sivilarkitekt- og sivilindustridesignstudiet, utøvende kunstog musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, årsenhet i formgivning og produktutvikling, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiet i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag på høyere grads nivå, cand.agric., desentralisert første år av cand.agric., fiskerikandidatstudiet og 2-årig sivilingeniørutdanning, samt faglærerutdanning i musikk, dans og drama, samt høyere grad i kunstutdanning. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, høyere grad i idrett, sivilingeniørstudiet, økonomi og administrasjon på høyere grads nivå,årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning og sivilbibliotekar. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, audiografi, døvetolk, reseptar, tannteknikk og tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), visuell kommunikasjon, medieteknikk, programproduksjon for fjernsyn og video, samt årsstudium i film- og fjernsynsproduksjon, samt allmennlærerutdanning med fordypning i musikk. Beløp Side 5

6 E F Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer-, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet på juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving,høyskolekandidatutdanning i kjøkken og restaurantledelse og diplomkokk.maritim utdanning, grunnutdanning i skogbruk, utmark og naturforvaltning, samt realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagogogbibliotekarutdanning, samt ex.phi1 og diverse videreutdanninger Kunsthøgskolens kalkulerte undervisningskostnader er ikke fullt ut sammenliknbare med departementets kostnadskategorier, men de gir en god pekepinn på kunsthøgskolens kostnadsnivå sammenliknet med sektoren for øvrig. 5 Ressursfordelingen over gir i seg selv ikke grunnlag for å anbefale en omfordeling av ressurser mellom fakultetene. En videre faglig utredning må eventuelt legges til grunn før en kan vurdere hvorvidt balansen i ressursfordelingen reelt gjenspeiler samme profesjonelle nivå på tvers av utdanningene. Vi registrerer at kostnadskategori B er sammenliknbar med enkelte av kunsthøgskolens fagområder, men at skolen i gjennomsnitt har et betydelig høyere kostnadsnivå både med tanke på undervisningskostnadenes median ( mot ) og gjennomsnitt ( mot ) og basiskostnader. I denne sammenheng må det påpekes at kunsthøgskolen har en god gjennomstrømming (92,4% i 2008) med høy studiepoengproduksjon. Dette kan skyldes at kunsthøgskolen i gjennomsnitt har en særlig tett individuell oppfølging av studentene. Sentrale tall fra ressursgjennomgangen blir vurdert etablert i høgskolens faste rapport og plan fra og med FOU Tabell 4 FoU og fagkompetanse (2009) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst Prosent førstekompetanse per 30% 68% 75% 50% Prosent FoU per % (agresso) 27% (arb.plan) 23% (arb.plan) 20% (arb.plan) 5 Finansieringskategoriene kan sammenliknes med vår beregnede undervisningskostnad (som utgjør 33% av samlet budsjett). Basiskostnadenes avvik sammenliknet med finansieringskategoriene (40%- 33% = 7%) må ses i sammenheng med kunsthøgskolens kostnadskrevende produksjonstøtte. Med husleieøkningen etter samlokalisering vil Kunsthøgskolens basiskostnader øke tilsvarende. Side 6

7 Antall stipendiater siste 3 år per Antall stipendiater per , Det er en vesentlig mangel på strategisk ledelse av ressurser avsatt til kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetene. Problemstillingene vil bli diskutert i egen styresak. Hvorvidt det avsettes for mye eller for lite ressurser til kunstnerisk utviklingsarbeid har ikke ressursgjennomgangen tatt stilling til. 5 FORHOLD SOM TILSKRIVES HØGSKOLENS TRE ULIKE LOKASJONER Vi finner det ikke hensiktsmessig å dvele ved de forhold som skal gjennomgå en radikal endring fra og med samlokalisering høsten Det gjelder dels problemer knyttet til stedspesifikk drift- og IT støtte, dels verkstedsfunksjoner. Ved samlokalisering vil eierskap til verkstedene og verksmestere i hovedsak ikke kunne knyttes til vært enkelt fagområde slik det er i dag. Verkstedene vil i hovedsak fremstå som en fellesressurs. Dagens utfordringer knyttet til manglende faglig budsjettprioriteringer for verkstedsdriften vil imidlertid fortsatt ha relevans. Det forventes at drift og IT støtte blir bedre etter samlokalisering, men påpekt behov for kompetanseutvikling av IT enheten ut fra fakultetenes behov vil fortsatt ha relevans. 6 FAKULTETSLEDELSE Tabell 5: Fakultetsledelse (2009) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst 1 dekan fulltid 1 dekan fulltid 1 dekan 80% 1 dekan 80% 4 studieledere etter ny stillingsbeskrivelse (8 i 2008) Styringsverktøy 4 lærere i studielederfunksjon (utlysning etter ny stillingsbeskrivelse) 2 studieledere halvtid etter ny stillingsbeskrivelse 2 studieledere halvtid etter ny stillingsbeskrivelse Det har vært et gjennomgående problem at individuelle arbeidsplaner med tilhørende medarbeidersamtaler ikke er brukt som reelle styringsverktøy for dekan (og studieleder). 6 På fakultet for scenekunst var slike planer per 2008 i liten grad utarbeidet. På fakultet for design og visuell kunst har slike planer blitt distribuert til ansatte hvert år, men i liten grad brukt som grunnlag for utøvelse av styringsretten. Ansattes tidsbruk ble i for liten grad gjenstand for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er kraftig forbedret i løpet av Scenekunst s , Visuell kunst og Design s. 12, 13, 21, 31, Side 7

8 Sammen med en overordnet bemanningsplan er individuelle arbeidsplaner avgjørende for god ressursstyring og for ansattes medbestemmelse. Individuell arbeidsplan er det verktøy som styrer ansattes tid til undervisning, forsking/kunstnerisk utviklingsarbeid, internasjonaliseringsarbeid, og kompetanseutvikling. Undervisningstid styres ytterligere ved bruk av vektingskategorier som definerer omfanget av forberedelsestid og etterarbeid. En bevisst bruk av vektingskategorier er også viktig for å sikre optimal ressursdisponering. Flere utfordringer som nevnes i ressursgjennomgangene kan til en viss grad tilbakeføres til manglende bruk av styringsverktøy: manglende FoU styring, interne samarbeidsproblemer, unyttede personalressurser på fagområdet, kompetanseavvik i forhold til kompetansebehov, og dårlig utnyttelse av (særlig) teknisk kompetanse på tvers av fakultetsgrenser. Fakultetene har påbegynt arbeidet med en bedre implementering av arbeidsplaner og gjennomføring av faste medarbeidersamtaler. Innenfor rammen av gjeldende retningslinjer må fakultetene påse at vektingskategoriene er hensiktsmessig i forhold til egen undervisningsplan. Fortsatt er det er behov for å tydeliggjøre sammenhengen mellom strategisk rekruttering, bemanningsplan og faglig utvikling. I det pågående arbeidet med implementering av den nye studielederollen er det avgjørende å få i stand en god kobling mellom gjennomføring av undervisning og strategisk utvikling. Dette arbeidet ivaretas nå som beskrevet i kvalitetsikringsystemet. Studieleder Ny studielederrolle er vedtatt. Det skal gjennomføres tilsettinger etter ny rollebeskrivelse på alle fakultet. Rollebeskrivelsen fordrer tilsetting i hele stillinger. Vi registrerer at studielederfunksjonen ofte er avgjørende for god eller dårlig samhandling mellom fagansatte og fellestjenestene. Per i dag har studieleder ulike oppgaver fra studiested til studiested. Studieleder har en nøkkelrolle i grensesnittet mellom det å gjennomføre ledelsesmål, planlegge undervisning, og å ta i bruk nødvendig administrativ og teknisk støtte; kort sagt, sikre optimal drift av studieprogrammet. Selv om ny studielederrolle er vedtatt, gjenstår et betydelig arbeid med å implementere en delvis ny rolleforståelse på fakultetene. Det medfører blant annet at dekanens kjerneoppgaver tydeliggjøres i retning av strategisk personal og økonomistyring, strategisk FoU arbeid, oppfølging av stipendiater, oppfølging og utvikling av internasjonale nettverk og bidragsprosjekter. Studieleders kjerneoppgaver tydeliggjøres i retning av studie- og semesterplanlegging, daglig drift av studieprogrammet, og personalansvar for lærere. Administrativ støtte til fakultetsledelsen Side 8

9 Administrativ støtte til fakultetsledelsen er lite berørt i ressursgjennomgangene, men som en logisk følge må koordinatorressursen ses i forhold til de behov dekanen har etter implementering av den nye studielederrollen. Som en følge av presisering av rollene i fakultetsledelsen kan det være nødvendig med en ny vurdering av den administrative støtten til fakultetet sett i forhold til høgskolens behov for utredningskompetanse. 7 SAMHANDLING De enkelte ressursgjennomgangene peker på en rekke områder der samhandling kan forbedres. Dette kommer til syne på alle nivå og mellom alle driftsenheter. Bedre samhandling mellom fakultet og fellestjenestene betinger gode rutiner for administrative tjenester forankret i fakultetenes faglige behov slik det er satt som mål i handlingsplanen for et godt arbeidsmiljø i KHiO. Handlingsplanen er for øvrig en finmasket overlapping av enkelte av de utfordringene som er nevnt i ressursgjennomgangene. Et godt arbeidsmiljø er en av flere betingelser for optimal ressursbruk. Ressursgjennomgangene har konkret pekt på utfordringer med den studieadministrative støtten, avlønning av timelærere, verksted- og produksjonsdrift. Dette er eksempler hvor skolen sliter i samhandlingsprosesser. Kunsthøgskolen følger nå opp med konkrete tiltak i handlingsplanen for et bedre arbeidsmiljø. Studieadministrativ støtte I 2008 opplevdes den studieadministrative støtten tilfredsstillende på visuell kunst, men ikke tilstrekkelig på design og scenekunst. Flytting av studieadministrative ressurser til en fagnær administrasjon ga gode resultater på scenekunst. Behov for geografisk nærvær av studieadministrative tjenester vil endres ved samlokalisering. Antall årsverk, utdanningenes særlige studieadministrative behov, og intern organisering betinger hvorvidt den studieadministrative støtten oppleves som god. I tillegg er det slik at et godt samarbeidsklima mellom studieleder og studieadministrasjonen gir bedre mulighet for å utvikle en tydelig leder/bestiller på den ene siden, og tydelige administrative krav og frister på den andre siden. Seksjon for studier og etterutdanning må se på den samlede studieadministrative støtten etter samlokalisering, og tydeliggjøre hvilke ressurser som må være fagspesifikke og hvilke som må være felles for høgskolen. Avlønning av timelærere er eksempel på en problematisk prosess som involverer flere seksjoner og fakultet. Avlønning av timelærere betinger god arbeidsflyt mellom dekan, studieleder, den lærer som inngår muntlig arbeidsavtale, studieseksjonen, personalseksjonen, og seksjon for plan og økonomi. Arbeidsflyten i denne prosessen stopper ofte opp på grunn av uklarheter ved selve bestillingen eller uklarheter i retningslinjene for avlønning av timelærere. Høgskolen bruker unødvendige Side 9

10 ressurser på denne prosessen, i tillegg til at timelærere ofte har opplevd å få sen utbetaling, som igjen får konsekvenser for rekruttering av attraktiv kompetanse. Prosessen har blitt bedre, men det er fortsatt stort potensial for optimalisering av ressursbruken. Kvaliteten på studieleders bestilling og den seksjonsvise arbeidsflyten kan forbedres, og retningslinjene som ligger til grunn for prosessen kan klargjøres. Verkstedsdrift og produksjonsplanlegging Enkelte av problemene knyttet til verkstedsdriften vil finne sin løsning ved samlokalisering. Enkelte av problemene forblir de samme. Hvorvidt faglige prioriteringer i verkstedsdriften er godt nok ivaretatt vil fortsatt være en problemstilling etter samlokalisering. I tillegg er det slik at de verksmestrene som er ansatt på fakultetet eller som på annen måte inngår som en naturlig del av kollegiet, fortsatt vil gjøre dette etter samlokalisering. Dette må finne sin løsning når verkstedsressursene samles. For å påse at faglige prioriteringer ligger til grunn for verkstedsdrift- og investeringer har fagområdene meldt inn sine behov i en ordinær budsjettprosess. Denne praksis har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp de reelle og skiftende faglige behov. Fakultet og seksjon for teknisk produksjon må vurdere (1) felles løpende budsjettprioriteringer, og etter samlokalisering, (2) verksmesterens ulike roller og samarbeidstyper med studieleder, og (3) de totale verkstedsressurser i nytt helhetsperspektiv inkludert bruken av studentassistenter. Tabell 6 Årsverk verksmestere og teknisk produksjon ( ) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst Teknisk 14,8 produksjon Medialabben 0,55 0,55 0,5 Metall, gips og tre 0,6 Skulptur, tre, 0,6 lærer datamodellering Silketrykk 0,6 lærer Foto, video, film 1,0 lærer Maling 0,2 lærer Stofftrykk 0,5 Vev 0,5 Keramikk 0,5 Grafikk 0,5 Litiopresse (0,5 lærer) Metall Lærer Form 1,0 Snekker 1,0 Søm 0,9 lærer Strikk 0,5 lærer lærer = verksmesterfunksjonen er tatt hånd om av lærerkreftene på fakultetet Når det gjelder produksjonsplanlegging på fakultetet for scenekunst er det fortsatt et potensial for bedre ressursutnyttelse ved en faglig vurdering av nivå/nivåkategorier Side 10

11 på produksjonene, i tillegg til en mer langsiktig/overordnet produksjonsplanlegging. Seksjon for teknisk produksjon må møte fakultetets behov ved å tydeliggjøre hvilken bistand sceneteknisk gir ved hver enkelt produksjon, og vurdere kvantifisering av ressursene per studieprogram. Gjensidig forutsigbarhet og optimalisering av profesjonelt nivå på produksjonene vil optimalisere ressursbruken. Overordnet semesterplanlegging Bedre samhandling på tvers av fakultet vil delvis bli en teknisk betingelse ved samlokalisering. Det er behov for en overordnet semesterplanlegging for å sikre optimal utnyttelse av felles verkstedsressurser samtidig som behovene til hvert enkelt studieprogram sikres. Seksjon for teknisk produksjon og seksjon for studier og etterutdanning må sammen ta initiativ for å legge til rette for realiseringen av dette. ~~~ Side 11

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST

RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST Prosjektansvarlig Fred Arild Pettersen 1. Innledning... 2 1.1 Styrevedtak 18.12.07... 2 1.2 Mandat/operasjonalisering av styrevedtaket:... 2 1.3 Oppnevning av

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport Styresak 48/2008 vedlegg 2 Kunsthøgskolen i Oslo Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Rapport Forord På oppdrag fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg ledet en gruppe

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

VEDLEGG 1 STYRESAK 26/2009 RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR VISUELL KUNST FAKULTET FOR DESIGN

VEDLEGG 1 STYRESAK 26/2009 RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR VISUELL KUNST FAKULTET FOR DESIGN VEDLEGG 1 STYRESAK 26/2009 RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR VISUELL KUNST FAKULTET FOR DESIGN INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING... 4 BAKGRUNN, MANDAT, METODE... 5 FAKULTET FOR VISUELL KUNST... 5 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 16. desember 2014 kl.10.00 15 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ)

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010 Fakultet for design I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak innen - studieprogrammene (basert på tilbakemeldinger fra studieledere

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene Elin Nesje Vestli Rektor Høgskolen i Østfold 1 Kunstutdanninger utenfor

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 7. mai 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 13/12 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Dag Jenssen, Marja Lundell og Knut Sverre Bjørndalen Røang ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS:

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Praksishåndtering i FS

Praksishåndtering i FS Praksishåndtering i FS Karin Stormo Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Praksishåndtering i FS Dagens situasjon Praksisprosjekt Eksempler på praksishåndtering i FS i dag Eksempel på studieprogram med praksis

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

STYRETS MEDLEMMER INNKALLING TIL STYREMØTE 18. DESEMBER 2007

STYRETS MEDLEMMER INNKALLING TIL STYREMØTE 18. DESEMBER 2007 STYRETS MEDLEMMER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4 POLITIATTESTER 2017-2018 (Hjemmelsoversikt og mottakssted) Det humanistiske fakultet Studieprogram Hjemmel m/merknad u/merknad Bachelor i drama og teater Det humanistiske fakultet v/vegard Fuglaas Andersen

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

Ressursgjennomgang av fellesområdet

Ressursgjennomgang av fellesområdet Kunsthøgskolen i Oslo Ressursgjennomgang av fellesområdet RAPPORT 21.11.2008 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N 1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse.

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. 1. Bakgrunn a) Ekstern evaluering av instituttets studieprogrammer Alle studieprogrammene i psykologi ved PSI/UiO ble gjenstand for

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil

Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil Ny# kunstnerisk fakultet UiB Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil KHiB- GA seminar 25.02.2016 KHiB - UiB ambisjoner for ny# fakultet fra fase 1, okt.2015 1. Synliggjøre og styrke grunnlaget for

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR 23. April 2013 NRHS 1 Ny hovedmodell - to arenaer En nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Formål å styrke samhandling mellom utdanningene

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE - GODKJENT 12. februar 2013 kl.10.00 13.15 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG)

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Avdeling for informatikk og e-læring 7004 TRONDHEIM Høringsnotat Til: HiST v/rektor Dato: 20.5.2009 Kopi: Chr. Brødreskift Fra: AFT v/dekan Saksbehandler:

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering av administrative tjenester Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering? Prosessen begynner nå Vårt forslag er bl.a.basert innspillene fra Riga og rapport fra 2005 om samlokalisering på

Detaljer