SAMLET RESSURSGJENNOMGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET RESSURSGJENNOMGANG"

Transkript

1 15. oktober 2009 TJ SAMLET RESSURSGJENNOMGANG EN SLUTTRAPPORT 1 Bakgrunn 2 Mål 3 Ressursfordeling 4 FoU 5 Forhold som tilskrives høgskolens tre ulike lokasjoner 6 Fakultetsledelse 7 Samhandling ~~~ 1 BAKGRUNN I forbindelse med styrets behandling av budsjettforslag for 2008 ( ) ble det foreslått å gjennomføre en ressursgjennomgang på fakultet for scenekunst: Det forventes at fakultetet i samarbeid med administrasjonen: - gjennomgår studieplanen med tanke på å balansere forholdet mellom studentenes egenaktivitet og den pedagogstyrte undervisningen - gjennom samhandlingen med sceneteknisk avdeling, vurdere studentenes egen medvirkning for å eventuelt redusere behovet for innleid profesjonell bistand - effektivisere administrasjonen knyttet til timeplan og kontraktering av innleid personale. -samarbeidet mellom regi og skuespillerutdanningen gjennomgås og det forventes at det innenfor fakultetet finnes ressurser som kan fristilles for å sikre opptak på bakgrunn av vedtatte opptakstall. For å få et samlet bilde av Kunsthøgskolens ressursbruk besluttet styret at det også skulle gjennomføres ressursgjennomganger for de øvrige fakultet og for fellestjenestene. Målet med ressursgjennomgangen var å sikre optimal ressursdisponering i forhold til departementets målkrav og høgskolens egne målformuleringer på bakgrunn av tilgjengelige ressurser. Side 1

2 Videre var det en forutsetning at ressursgjennomgangene ble gjennomført på en måte som lå så nært opp til gjennomgangen på fakultet for scenekunst som det var hensiktsmessig. Senere ser vi at målet med de enkelte ressursgjennomgangene ikke var godt nok operasjonalisert for å kunne gi et samlet koherent bilde av ressursbruken ved høgskolen. Det er likevel slik at de enkelte ressursgjennomgangene gir en pekepinn på hvilke områder det er behov for å se nærmere på. Flere av saksområdene som ble tatt opp i de enkelte ressursgjennomgangene har dekanene enten gjennomført eller tatt til vurdering: - Fakultet for scenekunst har i et notat til rektor redegjort for en rekke forhold som er til vurdering eller gjennomført. Senere er blant annet opptak til påbygningsåret skuespiller gjennomført. - Fakultet for design og fakultet for visuell kunst har brukt styringsretten i større grad for å møte behovet for kompetanseutvikling og FoU strategi. - Alle fakultet har per 2009 tatt i bruk individuelle arbeidsplaner som styringsverktøy i en større utstrekning. Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen har vi fått bekreftet flere av de utfordringene som berøres i de enkelte ressursgjennomgangene, også i ressursgjennomgangen for fellesområdet. En handlingsplan er ferdig utarbeidet og tiltak på de enkelte driftsenhetene er iverksatt. Prosjektleder Thomas Johnsen har gjennomført 4 møter i en prosjektgruppe bestående av direktør, Geir Rogstad og Torben Lai. En rapportskisse er presentert for ledergruppen og kommentarer er innarbeidet. 2 MÅL Målet med en samlet ressursgjennomgang er på grunnlag av de enkelte ressursgjennomgangene å gi en omforent oversikt over ressursfordelingen (2008- tall) per studieprogram per student, samt påpeke enkelte overordnede utfordringer for optimal ressursutnyttelse innenfor rammen av gitt tildeling. Nevnte utfordringer knytter seg i større grad til et behov for bedre utnyttelse av eksiterende ressurser enn til et behov for nye budsjettprioriteringer. 3 RESSURSFORDELING Tabellen under viser fordelingen mellom undervisningskostnader inkludert FoU per studieprogram, kostnader til direkte støtte per fakultet og samlet indirekte støtte. Side 2

3 Tabell 1 Ressursfordeling (2008 budsjett eksl. reserveavsetning) Undervisningskostnad: 33% Direkte støtte: 9% Indirekte støtte: 28% - Husleie: 30% antall registrerte studenter Fakultet for scenekunst Fakultet for design Fakultet for visuell kunst kunstfag Fakultet for visuell kunst -billedkunst antall årsverk 30,5 16, ,8 Dekanat fellesressurs Fastlønn fellesressurs Fastlønn FoU BA skuespiller BA/MA regi BA/MA opera Ba moderne/samtidsdans BA klassisk ballett BA dans jazzdans PPU MA koreografi BA scenografi Sum Scenekunst BA interiør og møbel BA klær og kostyme BA visuell kom MA design Sum design BA kunstfag MA kunstfag Sum visuell kunst kunstfag BA billedkunst MA billedkunst Sum visuell kunst - kunstakademiet Teknisk produksjon Studieadministrasjon (lokal andel) Koordinatorstøtte (lokal andel) Stab Plan og økonomi (ekskl. lokal) Personal og forvaltning Ledelse Husleie Drift, IT og innkjøp (inkl. strøm) Bibliotek og arkiv Studieadministrasjon (ekskl. lokal) Samlet budsjett inkl. direkte støtte: Undervisningskostnad uten direkte støtte p/student: Side 3

4 Undervisningskostnad inkl. direkte støtte p/student: Antall studenter p/lærerårsverk: Ressursfordelingen 1 viser at studieplassene ved de forskjellige studieprogrammene har svært ulike kostnader. Dersom en medberegner indirekte kostnader per studieprogram øker forskjellene ytterligere. Studieprogrammene har ulike måter å undervise på, studentene har ulikt antall timer undervisning og benytter ulike typer læremidler. Med bakgrunn i dette er de grove trekk i ressursfordelingen som forventet. Tabell 2 Undervisningskostnad per student (ekskl. direkte støtte 2, 2008 budsjett) BA/MA regi MA koreografi BA/MA opera BA klassisk ballett BA skuespiller BA scenografi BA kunstfag BA interiør og møbel BA billedkunst BA dans jazzdans Ba moderne/samtidsdans BA visuell kom PPU BA klær og kostyme MA kunstfag MA billedkunst MA design Regi, koreografi, og scenografistudiene har sykliske kostnader knyttet til ujevn opptaksfrekvens med tilhørende sykliske avgangsutgifter. 3 Budsjettert ressursfordeling mellom bachelor- og mastergradsnivå ved fakultet for design og visuell kunst er ikke helt presist på grunn av den fleksible bruken av ressurser på tvers av programmene. 4 Basert på tilstøtende års budsjett og regnskapstall er imidlertid hovedtrekkende over verifisert som gyldige. 1 Ressursfordelingen er tatt fra 2008 budsjettet, uten reserveravsetning. Fordelingen vurderes som representativ per dags dato. Dekanens lønn er ikke med på fakultetsbudsjettene, men ble teknisk overført fra stab til fakultetene Direkte støtte er definert som hele seksjon for teknisk produksjon, deler av seksjon for studier og etterutdanning, og deler av seksjon for plan og økonomi. 2 Teknisk produksjon er ikke kvantifisert per studieprogram. 3 Avgang BA regi, opptak MA regi, og avgang MA koreografi i Veiledningsressursen på MA design er budsjettert på BA design i Side 4

5 Optimal gruppestørrelse er avgjørende for god ressursutnyttelse ved alle fakultet. Opprettelse og nedleggelse av studieplasser har relativt sett større effekt ved regi-, koreografi- og scenografistudiene enn ved de øvrige studieprogrammene siden enhetskostnad per student har direkte innvirkning på budsjett. Til sammenlikning viser vi også KDs kostnadskategorier (finansieringskategorier). Dette kan tjene som et felles referansepunkt selv om Kunsthøgskolen per i dag ikke omfattes av det resultatbaserte finansieringssystemet. Finansieringskategoriene A-F tilsvarer undervisningskomponenten av den totale bevilgningen (dvs. 40% av total kostnad ved opprettelse /nedleggelse av studium). Tabell 3 KDs kostnadskategorier for 2008 Kategori A B C D Beskrivelse Profesjonsstudiet i medisin og odontologi, cand.med.vet., kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og grunnutdanning i figurteater. Sivilarkitekt- og sivilindustridesignstudiet, utøvende kunstog musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, årsenhet i formgivning og produktutvikling, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiet i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag på høyere grads nivå, cand.agric., desentralisert første år av cand.agric., fiskerikandidatstudiet og 2-årig sivilingeniørutdanning, samt faglærerutdanning i musikk, dans og drama, samt høyere grad i kunstutdanning. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, høyere grad i idrett, sivilingeniørstudiet, økonomi og administrasjon på høyere grads nivå,årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning og sivilbibliotekar. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, audiografi, døvetolk, reseptar, tannteknikk og tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), visuell kommunikasjon, medieteknikk, programproduksjon for fjernsyn og video, samt årsstudium i film- og fjernsynsproduksjon, samt allmennlærerutdanning med fordypning i musikk. Beløp Side 5

6 E F Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer-, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet på juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving,høyskolekandidatutdanning i kjøkken og restaurantledelse og diplomkokk.maritim utdanning, grunnutdanning i skogbruk, utmark og naturforvaltning, samt realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagogogbibliotekarutdanning, samt ex.phi1 og diverse videreutdanninger Kunsthøgskolens kalkulerte undervisningskostnader er ikke fullt ut sammenliknbare med departementets kostnadskategorier, men de gir en god pekepinn på kunsthøgskolens kostnadsnivå sammenliknet med sektoren for øvrig. 5 Ressursfordelingen over gir i seg selv ikke grunnlag for å anbefale en omfordeling av ressurser mellom fakultetene. En videre faglig utredning må eventuelt legges til grunn før en kan vurdere hvorvidt balansen i ressursfordelingen reelt gjenspeiler samme profesjonelle nivå på tvers av utdanningene. Vi registrerer at kostnadskategori B er sammenliknbar med enkelte av kunsthøgskolens fagområder, men at skolen i gjennomsnitt har et betydelig høyere kostnadsnivå både med tanke på undervisningskostnadenes median ( mot ) og gjennomsnitt ( mot ) og basiskostnader. I denne sammenheng må det påpekes at kunsthøgskolen har en god gjennomstrømming (92,4% i 2008) med høy studiepoengproduksjon. Dette kan skyldes at kunsthøgskolen i gjennomsnitt har en særlig tett individuell oppfølging av studentene. Sentrale tall fra ressursgjennomgangen blir vurdert etablert i høgskolens faste rapport og plan fra og med FOU Tabell 4 FoU og fagkompetanse (2009) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst Prosent førstekompetanse per 30% 68% 75% 50% Prosent FoU per % (agresso) 27% (arb.plan) 23% (arb.plan) 20% (arb.plan) 5 Finansieringskategoriene kan sammenliknes med vår beregnede undervisningskostnad (som utgjør 33% av samlet budsjett). Basiskostnadenes avvik sammenliknet med finansieringskategoriene (40%- 33% = 7%) må ses i sammenheng med kunsthøgskolens kostnadskrevende produksjonstøtte. Med husleieøkningen etter samlokalisering vil Kunsthøgskolens basiskostnader øke tilsvarende. Side 6

7 Antall stipendiater siste 3 år per Antall stipendiater per , Det er en vesentlig mangel på strategisk ledelse av ressurser avsatt til kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetene. Problemstillingene vil bli diskutert i egen styresak. Hvorvidt det avsettes for mye eller for lite ressurser til kunstnerisk utviklingsarbeid har ikke ressursgjennomgangen tatt stilling til. 5 FORHOLD SOM TILSKRIVES HØGSKOLENS TRE ULIKE LOKASJONER Vi finner det ikke hensiktsmessig å dvele ved de forhold som skal gjennomgå en radikal endring fra og med samlokalisering høsten Det gjelder dels problemer knyttet til stedspesifikk drift- og IT støtte, dels verkstedsfunksjoner. Ved samlokalisering vil eierskap til verkstedene og verksmestere i hovedsak ikke kunne knyttes til vært enkelt fagområde slik det er i dag. Verkstedene vil i hovedsak fremstå som en fellesressurs. Dagens utfordringer knyttet til manglende faglig budsjettprioriteringer for verkstedsdriften vil imidlertid fortsatt ha relevans. Det forventes at drift og IT støtte blir bedre etter samlokalisering, men påpekt behov for kompetanseutvikling av IT enheten ut fra fakultetenes behov vil fortsatt ha relevans. 6 FAKULTETSLEDELSE Tabell 5: Fakultetsledelse (2009) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst 1 dekan fulltid 1 dekan fulltid 1 dekan 80% 1 dekan 80% 4 studieledere etter ny stillingsbeskrivelse (8 i 2008) Styringsverktøy 4 lærere i studielederfunksjon (utlysning etter ny stillingsbeskrivelse) 2 studieledere halvtid etter ny stillingsbeskrivelse 2 studieledere halvtid etter ny stillingsbeskrivelse Det har vært et gjennomgående problem at individuelle arbeidsplaner med tilhørende medarbeidersamtaler ikke er brukt som reelle styringsverktøy for dekan (og studieleder). 6 På fakultet for scenekunst var slike planer per 2008 i liten grad utarbeidet. På fakultet for design og visuell kunst har slike planer blitt distribuert til ansatte hvert år, men i liten grad brukt som grunnlag for utøvelse av styringsretten. Ansattes tidsbruk ble i for liten grad gjenstand for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er kraftig forbedret i løpet av Scenekunst s , Visuell kunst og Design s. 12, 13, 21, 31, Side 7

8 Sammen med en overordnet bemanningsplan er individuelle arbeidsplaner avgjørende for god ressursstyring og for ansattes medbestemmelse. Individuell arbeidsplan er det verktøy som styrer ansattes tid til undervisning, forsking/kunstnerisk utviklingsarbeid, internasjonaliseringsarbeid, og kompetanseutvikling. Undervisningstid styres ytterligere ved bruk av vektingskategorier som definerer omfanget av forberedelsestid og etterarbeid. En bevisst bruk av vektingskategorier er også viktig for å sikre optimal ressursdisponering. Flere utfordringer som nevnes i ressursgjennomgangene kan til en viss grad tilbakeføres til manglende bruk av styringsverktøy: manglende FoU styring, interne samarbeidsproblemer, unyttede personalressurser på fagområdet, kompetanseavvik i forhold til kompetansebehov, og dårlig utnyttelse av (særlig) teknisk kompetanse på tvers av fakultetsgrenser. Fakultetene har påbegynt arbeidet med en bedre implementering av arbeidsplaner og gjennomføring av faste medarbeidersamtaler. Innenfor rammen av gjeldende retningslinjer må fakultetene påse at vektingskategoriene er hensiktsmessig i forhold til egen undervisningsplan. Fortsatt er det er behov for å tydeliggjøre sammenhengen mellom strategisk rekruttering, bemanningsplan og faglig utvikling. I det pågående arbeidet med implementering av den nye studielederollen er det avgjørende å få i stand en god kobling mellom gjennomføring av undervisning og strategisk utvikling. Dette arbeidet ivaretas nå som beskrevet i kvalitetsikringsystemet. Studieleder Ny studielederrolle er vedtatt. Det skal gjennomføres tilsettinger etter ny rollebeskrivelse på alle fakultet. Rollebeskrivelsen fordrer tilsetting i hele stillinger. Vi registrerer at studielederfunksjonen ofte er avgjørende for god eller dårlig samhandling mellom fagansatte og fellestjenestene. Per i dag har studieleder ulike oppgaver fra studiested til studiested. Studieleder har en nøkkelrolle i grensesnittet mellom det å gjennomføre ledelsesmål, planlegge undervisning, og å ta i bruk nødvendig administrativ og teknisk støtte; kort sagt, sikre optimal drift av studieprogrammet. Selv om ny studielederrolle er vedtatt, gjenstår et betydelig arbeid med å implementere en delvis ny rolleforståelse på fakultetene. Det medfører blant annet at dekanens kjerneoppgaver tydeliggjøres i retning av strategisk personal og økonomistyring, strategisk FoU arbeid, oppfølging av stipendiater, oppfølging og utvikling av internasjonale nettverk og bidragsprosjekter. Studieleders kjerneoppgaver tydeliggjøres i retning av studie- og semesterplanlegging, daglig drift av studieprogrammet, og personalansvar for lærere. Administrativ støtte til fakultetsledelsen Side 8

9 Administrativ støtte til fakultetsledelsen er lite berørt i ressursgjennomgangene, men som en logisk følge må koordinatorressursen ses i forhold til de behov dekanen har etter implementering av den nye studielederrollen. Som en følge av presisering av rollene i fakultetsledelsen kan det være nødvendig med en ny vurdering av den administrative støtten til fakultetet sett i forhold til høgskolens behov for utredningskompetanse. 7 SAMHANDLING De enkelte ressursgjennomgangene peker på en rekke områder der samhandling kan forbedres. Dette kommer til syne på alle nivå og mellom alle driftsenheter. Bedre samhandling mellom fakultet og fellestjenestene betinger gode rutiner for administrative tjenester forankret i fakultetenes faglige behov slik det er satt som mål i handlingsplanen for et godt arbeidsmiljø i KHiO. Handlingsplanen er for øvrig en finmasket overlapping av enkelte av de utfordringene som er nevnt i ressursgjennomgangene. Et godt arbeidsmiljø er en av flere betingelser for optimal ressursbruk. Ressursgjennomgangene har konkret pekt på utfordringer med den studieadministrative støtten, avlønning av timelærere, verksted- og produksjonsdrift. Dette er eksempler hvor skolen sliter i samhandlingsprosesser. Kunsthøgskolen følger nå opp med konkrete tiltak i handlingsplanen for et bedre arbeidsmiljø. Studieadministrativ støtte I 2008 opplevdes den studieadministrative støtten tilfredsstillende på visuell kunst, men ikke tilstrekkelig på design og scenekunst. Flytting av studieadministrative ressurser til en fagnær administrasjon ga gode resultater på scenekunst. Behov for geografisk nærvær av studieadministrative tjenester vil endres ved samlokalisering. Antall årsverk, utdanningenes særlige studieadministrative behov, og intern organisering betinger hvorvidt den studieadministrative støtten oppleves som god. I tillegg er det slik at et godt samarbeidsklima mellom studieleder og studieadministrasjonen gir bedre mulighet for å utvikle en tydelig leder/bestiller på den ene siden, og tydelige administrative krav og frister på den andre siden. Seksjon for studier og etterutdanning må se på den samlede studieadministrative støtten etter samlokalisering, og tydeliggjøre hvilke ressurser som må være fagspesifikke og hvilke som må være felles for høgskolen. Avlønning av timelærere er eksempel på en problematisk prosess som involverer flere seksjoner og fakultet. Avlønning av timelærere betinger god arbeidsflyt mellom dekan, studieleder, den lærer som inngår muntlig arbeidsavtale, studieseksjonen, personalseksjonen, og seksjon for plan og økonomi. Arbeidsflyten i denne prosessen stopper ofte opp på grunn av uklarheter ved selve bestillingen eller uklarheter i retningslinjene for avlønning av timelærere. Høgskolen bruker unødvendige Side 9

10 ressurser på denne prosessen, i tillegg til at timelærere ofte har opplevd å få sen utbetaling, som igjen får konsekvenser for rekruttering av attraktiv kompetanse. Prosessen har blitt bedre, men det er fortsatt stort potensial for optimalisering av ressursbruken. Kvaliteten på studieleders bestilling og den seksjonsvise arbeidsflyten kan forbedres, og retningslinjene som ligger til grunn for prosessen kan klargjøres. Verkstedsdrift og produksjonsplanlegging Enkelte av problemene knyttet til verkstedsdriften vil finne sin løsning ved samlokalisering. Enkelte av problemene forblir de samme. Hvorvidt faglige prioriteringer i verkstedsdriften er godt nok ivaretatt vil fortsatt være en problemstilling etter samlokalisering. I tillegg er det slik at de verksmestrene som er ansatt på fakultetet eller som på annen måte inngår som en naturlig del av kollegiet, fortsatt vil gjøre dette etter samlokalisering. Dette må finne sin løsning når verkstedsressursene samles. For å påse at faglige prioriteringer ligger til grunn for verkstedsdrift- og investeringer har fagområdene meldt inn sine behov i en ordinær budsjettprosess. Denne praksis har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp de reelle og skiftende faglige behov. Fakultet og seksjon for teknisk produksjon må vurdere (1) felles løpende budsjettprioriteringer, og etter samlokalisering, (2) verksmesterens ulike roller og samarbeidstyper med studieleder, og (3) de totale verkstedsressurser i nytt helhetsperspektiv inkludert bruken av studentassistenter. Tabell 6 Årsverk verksmestere og teknisk produksjon ( ) Scenekunst Design Kunstfag Billedkunst Teknisk 14,8 produksjon Medialabben 0,55 0,55 0,5 Metall, gips og tre 0,6 Skulptur, tre, 0,6 lærer datamodellering Silketrykk 0,6 lærer Foto, video, film 1,0 lærer Maling 0,2 lærer Stofftrykk 0,5 Vev 0,5 Keramikk 0,5 Grafikk 0,5 Litiopresse (0,5 lærer) Metall Lærer Form 1,0 Snekker 1,0 Søm 0,9 lærer Strikk 0,5 lærer lærer = verksmesterfunksjonen er tatt hånd om av lærerkreftene på fakultetet Når det gjelder produksjonsplanlegging på fakultetet for scenekunst er det fortsatt et potensial for bedre ressursutnyttelse ved en faglig vurdering av nivå/nivåkategorier Side 10

11 på produksjonene, i tillegg til en mer langsiktig/overordnet produksjonsplanlegging. Seksjon for teknisk produksjon må møte fakultetets behov ved å tydeliggjøre hvilken bistand sceneteknisk gir ved hver enkelt produksjon, og vurdere kvantifisering av ressursene per studieprogram. Gjensidig forutsigbarhet og optimalisering av profesjonelt nivå på produksjonene vil optimalisere ressursbruken. Overordnet semesterplanlegging Bedre samhandling på tvers av fakultet vil delvis bli en teknisk betingelse ved samlokalisering. Det er behov for en overordnet semesterplanlegging for å sikre optimal utnyttelse av felles verkstedsressurser samtidig som behovene til hvert enkelt studieprogram sikres. Seksjon for teknisk produksjon og seksjon for studier og etterutdanning må sammen ta initiativ for å legge til rette for realiseringen av dette. ~~~ Side 11

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET

BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 06-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.03.2013 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET

Detaljer

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport Styresak 48/2008 vedlegg 2 Kunsthøgskolen i Oslo Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Rapport Forord På oppdrag fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg ledet en gruppe

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Administrativ bemanningsplan

Administrativ bemanningsplan Administrativ bemanningsplan Det humanistiske fakultet 2013-2016 1 Bakgrunn I forbindelse med at fakultetsstyret godkjente strategi for perioden 2012-16 ble det vedtatt at det skulle lages en bemanningsplan

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 13.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning... 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 3 Årets aktiviteter og resultater... 7 a. Samlet vurdering av resultater,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Evaluering av arbeidstidsordningen -

Evaluering av arbeidstidsordningen - AFI-rapport 15/2014 Tatiana Maximova-Mentzoni Evaluering av arbeidstidsordningen - for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Lillehammer Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:15

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer