Teledirektoratets forskningsavdeling Årsrapport 1987

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teledirektoratets forskningsavdeling Årsrapport 1987"

Transkript

1 Teledirektoratets forskningsavdeling Årsrapport 1987

2

3 Innhold Side 1 Forskningsavdelingen gjennom 20 år 2 Mot år i korte trekk 6 Samarbeid 10 Mer om innsatsområdene 13 - Det framtidige telenettet 13 - Satelittkommunikasjon 18 - Optisk kommunikasjon 21 - Mobil kommunikasjon 22 - Bedriftskommunikasjon 24 - Teletjenester og terminaler 26 - Drift og vedlikehold 28 - Mikroelektronikk 30 Økonomi 31 Personalforhold 32 Summary in English 36 Oversiktslister 39

4 2 Antall stillinger 201 -r Forskningsavdelingen gjennom 20 år Forskningsavdelingen er et relativt ungt skudd på Televerkets stamme. Men diskusjonen om hvorvidt Telegrafverket burde ha en egen forsknings- og utviklingsavdeling, startet både i og utenfor Telegrafverket i 1950-årene uttalte Telegrafverkets laboratorieutvalg at det var et sterkt behov for en egen forskningsvirksomhet i tillegg til driftslaboratorienes funksjoner. Dette ble ytterligere understreket i forskningsutredningen av 1964 fra Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Her heter det blant annet: "For å kunne spille den førende rolle - som Telegrafverket naturlig bør gjøre - og kunne samarbeide med industrien og forskningsinstituttene på jevnbyrdig basis. bla. i forbindelse med utviklingskontrakter, mener utvalget det er absolutt nødvendig at Telegrafverket kan støtte seg til erfaring og resultater fra egne laboratorier." Utvalget mente at egen forskning i Telegrafverket var så viktig at "hvis dette ikke gjennomføres på en effektiv måte. vil andres tiltak for å stimulere norsk elektronisk industri være til liten nytte". Høsten 1967 ble Telegrafverkets forskningsinstitutt (TF) opprettet, og 3 forskere og en forskningssjef ansatt. Vår nåværende forskningsdirektør, daværende forskningssjef, dr Nic Knudtzon utarbeidet programmet for forskningsvirksomheten. TFs primære oppgave skulle være å drive forsknings- og utviklingsarbeid som kunne bli direkte til nytte for Telegrafverkets utbyggingsplaner. Disse arbeidene skulle gjelde: - Nettet som helhet - Nettets forskjellige systemer - Systemenes apparatur og komponenter Virksomheten skulle omfatte teoretiske studier og eksperimentelle undersøkelser og utføres i nært samarbeid med Telegrafverkets øvrige instanser enten innen instituttet eller under kontrakt med norsk teleteknisk industri og høyskolene/universitetene. Den aller første tiden leide TF noen fa kontorer hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Høsten 1968 leide TF en hel etasje. I forbindelse med omorganiseringen i Telegrafverket i 1972 ble Utviklingsavdelingen opprettet i Teledirektoratet, og den bestod av Televerkets forskningsinstitutt (TF) og Televerkets sentrallaboratorium (UL). 1. desember 1973 kunne så TF og UL flytte inn i eget nybygg på Kjellen byggetrinn I med A-blokken stod ferdig. Byggetrinn II med B-blokken og akustikkfløyen ble fullført i Den første tiden ble arbeidet konsentrert om tre fagområder: - Dataoverføring - Digital transmisjon (pulskodemodulasjon) - Teletrafikkteori, simulering og registrering Senere ble viktige områder som - Mobil kommunikasjon - Satellittkringkasting - Optisk kommunikasjon - Programvare - Mikroelektronikk tatt opp som arbeidsfelt. 1973

5 På alle disse områdene har Forskningsavdelingen medvirket til at store prosjekter er gjennomført med godt resultat. Vi vil gjerne nevne følgende: - Utvikling og idriftsetting av et system for trafikksvitsjing i analoge telefonsentraler i 1975 (System 7) - Etablering av et nasjonalt satellittsystem i 1975 (NORSAT-A) - Prøvesystem for landmobil kommunikasjon i 1977 ^ ^ ^ ^ - Satellittkommunikasjon til Svalbard i Etablering av et offentlig datanett i Bedre utnyttelse av kabelnettet ved innføring av pulskodemodulasjon - Nye digitale radiolinjer med avanserte modulasjonsmetoder -Oppbygging av en kystjordstasjon på Eik i INMARSAT-systemet i MAC-standard for satellittkringkasting i NORSAT-B-systemet tas i bruk til bedriftskommunikasjon i 1988 Fra 1. januar 1986 ble Forskningsavdelingens to tidligere enheter. Forskningsinstituttet og Sentrallaboratoriet, slått sammen. Samtidig skiftet vi navn fra Utviklingsavdelingen til Teledirektoratets forskningsavdeling. I januar 1987 startet anleggsarbeidet med Forskningsavdelingens byggetrinn III. To nye fløyer skal stå ferdige i april juli 1987 ble all godkjenning av brukerutstyr for telefon, data og radio overført til Statens teleforvaltning. Samtidig ble 21 stillinger overført. Forskningsavdelingen har i dag 201 medarbeidere, hvorav 121 har akademisk grad. Regjeringen har vedtatt at Televerkets forsknings- og utviklingsvirksomhet (eksklusive eksterne oppdrag) i første omgang skal trappes opp fra 1.0 til 1.5 prosent av driftsinntektene. Styret ønsker at denne økningen på 50 % skal skje snarest mulig og senest innen De økte bevilgningene har ikke bare ført til flere stillinger og mer forskning ved TF, avdelingen var i 1987 også i stand til å sette ut oppdrag for 56 millioner kroner til andre norske institutter og norsk industri. Opptrappingen har gjort TF til en hjørnesten i den nasjonale satsingen på informasjonsteknologi (IT).

6 Mot år 1995 Stortingsmelding nr 48 ( ) presiserer at Televerket har "et vidt ansvar for forskning og utvikling innenfor telekommunikasjonsområdet". Forskningen skal medvirke til å styrke landets telemil jø og skape grunnlag for norsk produksjon av konkurransedyktig utstyr. Innsatsområder Virksomheten ved Forskningsavdelingen er i dag rettet mot 9 innsatsområder: - ISDN - Bredbåndsnett - Satellittkommunikasjon - Optisk kommunikasjon - Mobilkommunikasjon - Bedriftskommunikasjon - Teletjenester og terminaler - Drift og vedlikehold - Mikroelektronikk Hovedinnsatsen har en tidshorisont på 3-8 år. og det er anslått at dette vil utgjøre 2/3 av avdelingens totale forskningsvirksomhet. Resten av tiden skal brukes til kompetanseoppbygging og til forskning med en tidshorisont på over 8 år. Mikroelektronikk er bare definert som innsatsområde for årene Forskningsavdelingen står foran store utfordringer innen alle disse feltene. Dette gir inspirasjon og fører til større innsats til beste for Televerket og norsk elektronisk industri. Telemedisin i Tromsø Helsesektoren er definert som et av de viktigste bruksområdene i det nasjonale satsingsprogrammet for informasjonsteknologi. Utnyttelse av teleteknologiens muligheter til medisinske formål vil bety en effektivisering av helsetjenesten som særlig kommer distriktene til gode. TF er nå godt i gang med å planlegge et prosjekt innen telemedisin i Tromsø. I samarbeid med brukerne vil vi prøve ut hvordan ulike kommunikasjonssystemer kan utnyttes til diagnostisering, behandling og administrasjon i helsevesenet. Årsverk ISDN i I III OPTISK KOMMUNIKASJON 30 Innsatsområder BREDBÅNDSNETT MOBIL KOMMUNIKASJON SATELLITT I I I I I BEDRIFTSKOMMUNIKASJON ti II t TELETJENESTER OG TERMINALER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 30 HIN MMI I I I I I MIKROELEKTRONIKK Årstall I Interne årsverk - Eksterne årsverk

7 Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK) Skal den norske satsingen på informasjonsteknologi lykkes, må utdanningen innen fagfeltet styrkes. Høsten 1986 inngikk derfor Universitetet i Oslo (UiO). Forsvarets forskningsinstitutt. Institutt for energiteknikk og Teledirektoratets forskningsavdeling en samarbeidsavtale om forskningsbasert utdanning på Kjeller. Teknologisk avanserte industribedrifter kan også delta. Studietilbudet har sitt tyngdepunkt i informasjonsteknologi. UNIK ledes av et styre sammensatt av representanter fra: UiO, Kjeller-instituttene. bedrifter oppnevnt av Norges Industriforbund, ansatte og studenter. UiO har det overordnede ansvar for studienes faglige kvalitet. Fagområdene ved UNIK er elektronikk, industriell matematikk og telematikk/datateknikk. Studiene skal omfatte den siste delen av studiet, inklusive hovedoppgaven, fram til gradene siv ing og cand scient. Det vil også bli gitt videreutdanning fram til dr scxnt-graden. Etter planen skal det i Jc nærmeste årene ansettes 18 lærere i bistilling som professor II. De 6 første er under tilsetting, og 8 stillinger er tildelt for Professorene ansettes ved UiO og tjenestegjør ved UNIK. UNIK eneasjerer undervisningsledere og time- og hjelpelærere til undervisningen. Forskere ved Kjeller-ir.t-tiruttene vil være veiledere. UNIK har undervisnireslokaler, leseplasser og kontorer på Kjeller, og har i dag plass til 90 studenter. I løpet av 1987 har TFs medarbeidere planlagt et egnet datanett for UNIK og gitt opplæring til brukerne. Vi har også ansvaret for fagene: innføring i telekommunikasjon, menneske-maskin-kommunikasjon, datakommunikasjon, datamaskinbaserte meldingssystemer, videregående matematisk optimering, digital bildekomprimering og spesifikasjonsspråk. I dag arbeider 25 studenter med sin hovedoppgave ved TF. Denne nye universitetsmodellen. hvor studentene har sitt daglige virke i et så variert og avansert forskningsmiljø, har vakt stor interesse også utenfor landets grenser. Veileder fra TF og student fra UNIK i ivrig samtale på et av studentkontorene ved UNIK

8 i korte trekk Det framtidige telenettet Televerket har i sin visjon tatt mål av seg til å gjøre Norge til et av verdens fremste teleland innen ISDN (Integrated Services Digital Network) er det tekniske redskapet som skal gjøre dette mulig. Dette nettet overfører tale, tekst, data og bilder. TF er aktivt engasjert i de interne og eksterne arbeidsgruppene som utarbeider policy og rammespesifikasjoner for utvalgte teletjenester og overføringstjenester. Viktige prosjekter under ISND-programmet er - Meldingsformidling - ISDN-aksess, ISAK - Teletjenester - Nye pakketjenester - Overføringstjenester Sammen med Elektronikklaboratoriet ved Norges Tekniske Høgskole (ELAB) har TF utviklet en liten ISDN-sentral for utprøving av tjenester. Det har vært stor interesse for ISDNsentralen, ISAK-svitsj, for testformål. Derfor er det utarbeidet en versjon som er plassert i en standard PC. Flere industribedrifter har kjøpt denne versjonen for å teste den. PC-versjonen av ISAKsvitsj brukes i undervisningen på Teleskolen. Også NTH har tatt i bruk et eksemplar av ISAKsvitsj i sin undervisning. I sammenheng med ISDN-programmet er det satt i gang omfattende samarbeid med industrien. Til sammen er det inngått utviklingskontrakter om levering av terminalutstyr for 20 millioner kroner, Televerket dekker omtrent halvparten av dette beløpet. I tillegg er det gjennomført et forprosjekt om telemetri. Arbeidet med å ta fram terminalutstyr for ISDN i Norge skal legge forholdene til rette for at norsk industri skal kunne produsere konkurransedyktig ISDN-utstyr. Bredbåndsnett TF er også med på å utvikle bredbåndsnettet (B-ISDN). I dette nettet skal det tilbys tjenester som krever bilder med TV-kvalitet og høyhastighets datakommunikasjon. Det vil være teknisk mulig å starte utbyggingen av et offentlig tjenesteintegrert bredbåndsnett mot slutten av 1990-årene. For å vinne erfaringer med bredbåndsteknikk og -tjenester vil Forskningsavdelingen etablere to prøvenett: - I samarbeid med industrien utvikler vi et digitalt bildetelefonnett med en bredbåndssvitsj som er styrt av en digital hussentral. Abonnentlinjene er optiske fibrer. En prototyp av nettet er klar for laboratorieprøver. I disse prøvene vil det inngå en bildetelefon kombinert med en PC. Denne bildetelefonen er nå under utvikling. - Det andre prøvenettet er et svitsjet kabelfjernsynsnett som gjør det mulig å tilby tjenester som krever bredbåndskapasitet via satellitt mot abonnenten og smalbåndskapasitet via det jordbundne nettet fra abonnenten. Prøvene skal avklare hvilken betydning slike nett kan ha i tiden fram til et landsomfattende bredbånds-isdn. RACE - Vest-Europas første skritt mot enhetlig bredbåndskommunikasjon I EF pågår det et omfattende forskningssamarbeid. På telematikksektoren er RACE (telekommunikasjon) det mest interessante for Forskningsavdelingen. TF er nasjonal koordinator for RACE i Norge. RACE-prosjektet (Research and development in Advanced Communications-technologies in Europe) har som formål å bane veien for integrert bredbåndskommunikasjon - IBC (Integrated Broadband Communication) i Europa fra midten av 1990-årene. Resultatene fra forskningsprogrammet skal være allment tilgjengelige. Over en femårsperiode skal det brukes ca årsverk for å skaffe teknologisk grunnlag for å tilby de første integrerte bredbåndstjenestene. Norske bedrifter og institutter har adgang til å delta hvis de samarbeider med partnere fra minst to EF-land, men norske deltakere vil ikke fa økonomisk støttefraef. På høstparten 1987 ble det arbeidet intenst for å danne konsortier med sikte på å avgi anbud. Norske institusjoner kom godt ut av denne fasen - ikke minst takket være faglig støttefra TF. Fra norsk side var det tilbudt totalt 105 årsverk over fem år. Resultatet ble at Norge fikk 88 årsverk, og TF står for ca 13 av disse årsverkene. Satellittkommunikasjon Satellittkommunikasjon er aktuelt både for interkontinental og nasjonal trafikk. Forskningsavdelingen har i lang tid arbeidet med et svitsjet satellittnett med små ubemannede jordstasjoner for bedriftskommunikasjon, NORSAT-B-systemet. Det er også utviklet en transportabel jordstasjon som kan benyttes i dette systemet. NORSAT-B-systemet ventes å bli operativt i Radiofrekvensspekteret er en begrenset naturressurs. Etter hvert tvinges satellittsystemenetilå ta i bruk stadig høyere frekvenser. For å kunne dimensjonere systemene teknisk og økonomisk optimalt må det skaffes nøyaktige data om atmosfærens innvirkning på signalene. Forskningsavdelingen arbeider med disse problemstillingene og planlegger eksperimenter med OLYMPUS-satellitten i 20/30 GHz-båndene. INMARSATs internasjonale maritime mobile satellittjeneste er nå i ferd med å bli utvidet til å omfatte kommunikasjon til fly. Forskningsavdelingen deltar i spesifikasjonsarbeidet og vil i samarbeid med norsk industri utvikle det nødvendige utstyret.

9 Bedre lyd og bilde med C-MAC Forskningsavdelingen har nedlagt et stort arbeid i utviklingen av den europeiske MAC-standarden for satellittkringkasting. Som første land tok Norge i bruk C-MAC-systemet i I samarbeid med industrien hartf utviklet sender- og mottakerutstyr for C-MAC. Systemet har vært brukt ved satellittoverføring av fjernsyn og radio til Svalbard siden TF har nå tatt initiativet til utvikling av VLSI-kretser (storskala integrerte kretser) for MAC-systemene. Den første kretsen ble ferdig i 1987, og de andre ventes tidlig i Kretsene er blant de største som er utviklet for masseproduksjon, ca transistorekvivalenter. Utviklingen er finansiert av Televerket og Industridepartementet. Avdelingen har også vært med på å utvikle spesifikasjoner for tilgangskontroll (betal-tv) for MAC-standardene. Spesifikasjonene er utarbeidet i et nordisk prosjekt og har foregått i nært samarbeid med britiske programleverandører. Arbeidet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og det skal bli spennende å følge utviklingen for norsk industri. 7 Framtidens mobilkommunikasjon Innenfor framtidig mobilkommunikasjon har Forskningsavdelingen i 1987 først og fremst konsentrert seg om det kommende felleseuropeiske mobilkommunikasjonssystemet GSM. Dette er et heldigitalt mobilkommunikasjonssystem som vil integrere tale og en rekke datatjenester. Norge har deltatt i nesten alle CEPT-gruppene innenfor GSM, og hatt stor innvirkning på de viktige avgjørelsene om spesifikasjoner som er tatt dette året. De fleste vesteuropeiske land, deriblant Norge, har i 1987 forpliktet seg til å begynne utbygging av GSM før Hovedtyngden av rekommandasjonene er snart ferdige, og dermed vil den intense sluttspurten med industrialisering av GSM-systemet begynne. TF har lagt ned et stort arbeid for å legge forholdene til rette for en norsk industrialisering av systemet. Dette arbeidet har blant annet bestått i - Presentasjon av framdriften av og resultatene fra arbeidet med rekommandasjonene gjennom åpne seminarer og kollokvieserier - Diskusjoner med en rekke relevante industripartnere om markedsmuligheter og samarbeidsformer Den nye transportable jordstasjonen for satellittkringkasting og bedriftskommunikasjon er ett eksempel på samarbeid mellom TF og norsk industri. Resultatet er en komplett NORSAT-B-stasjon til konkurransedyktig pris Dessuten er Televerket i gang med å utvikle et eget GSM-prøvesystem for Norge i samarbeid med industrien og ELAB. Dette arbeidet koordineres med de andre nordiske landene.

10 r Bildetelefonen kan nå bli allemannseie fordi den kan koples til vanlig digital telefonkanal. Her ser vi eksempel på samband mellom TF og Tandberg Telecom A/S Bildetelefon på vanlige telefonlinjer? Bildetelefonen har hittil vært lite utbredt fordi utstyret er dyrt. og fordi det hittil har krevd omkring tusen telefonlinjer hvis all informasjon i bilde og lyd skulle overføres. Skal bildetelefonen bli allemannseie, bør den kunne benyttes på en vanlig telefonlinje (64 kbit/s digital linje). TF har i løpet av de siste årene, i samarbeid med industrien, utviklet en bildekodek (koder og dekoder) som gjør det mulig å bruke bildetelefon på en vanlig telefonlinje. Overflødig eller mindre viktig informasjon blir fjernet. Nødvendig informasjon blir komprimert på sendersiden for så å bli rekonstruert på mottakersiden. Siktemålet har vært å få best mulig bildekvalitet til rimelig pris. Arbeidet ble fullført med godt resultat i Kodeken ble presentert på Telecom '87 i Genéve og fikk en meget god mottakelse. Bildekvaliteten er selvsagt ikke så god som det vi er vant til fra TV, men i en typisk bildetelefonsammenheng vil bildet som oftest begrense seg til en person eller et dokument, og kvaliteten vil da være god nok. I forbindelse med fjemovervåkning og døvekommunikasjon har brukerne ventet på utstyr av denne typen. Vi har foretatt en kort utprøving av bildekodeken på Al folkehøgskole og kurssenter for døve og hørselshemmede. Bildekodeken ble benyttet av elevene for å teste om bildekvaliteten var god nok for overføring av døvespråk. Prisen på utstyret ser ut til å bli vesentlig lavere enn tilsvarende utstyr fra utlandet. Videoskap Forskningsavdelingen har tidligere i samarbeid med industrien utviklet et transportabelt "videokonferanserom" eller et videoskap på hjul. Dette skapet er nå kommet i ny og forbedret utgave, og prototypen er kommet så langt at den kan demonstreres for brukerne. Videre utvikling og utprøving skal skje ved kommunikasjon mellom Båtsfjord og Vardø i Videoskapene er først og fremst tenkt til konferanse- eller møtebruk. Videokonferansen skal hjelpe bedriftene til å kutte ned antallet reisedager. Norges mest nøyaktige klokke TF har i 1987 økt presisjonen i Forskningsavdelingens cesiumklokker. Klokkene samsvarer nå med internasjonal tid med en toleranse på pluss/minus 10 mikrosekunder. Ved hjelp av navigasjonssystemet LORAN-C overvåkes klokkene både med hensyn til absolutt tid og hastighet. Tidligere kunne klokkene bare sammenliknes innbyrdes uten referanse mot omverdenen. Resultatet av vårt arbeid er at tidsfeilen er redusert ca 100 ganger, og frekvensfeilen er redusert ca 10 ganger i forhold til tidligere. Med dette er Televerkets ressurser vesentlig styrket på området tids- og frekvensmålinger. Televerket bruker referansefrekvens fra disse klokkene for å bedre overføringskvaliteten i deler av telenettet. I tillegg leverer vi takt til noen industribedrifter og til Norsk Rikskringkasting.

11 9 Stortastatur for funksjonshemmede I samarbeid med industrien har TF utviklet et stort telefontastatur som er tilpasset behovene til ulike grupper funksjonshemmede, barn og eldre. Tastaturet har store trykkfelter som kan merkes tydelig med bilder eller tall. Nummeret kan tastes inn på forhånd og så sendes ved hjelp av en egen "send"-tast. På en separat tilkoplet enhet med display og kunstig tale kan brukerne kontrollere om nummeret er riktig tastet før det sendes. Hver tast kan programmeres for sending av et helt telefonnummer (inntil 20 sifre). Et tastetrykk sender så hele nummeret. For å lette bruken for grupper med spastiske lidelser er det lagt inn skjelvesperre som forhindrer repetering av tastetrykk. Tastaturet har forlenget søketid og kan koples til alle telefoner og signaleringssystemer. Programvare Programvaren utgjør en stadig viktigere del av telenettet. Drift og vedlikehold av telenettet skjer også i økende grad ved hjelp av EDB. Vår virksomhet på dette feltet konsentreres om sanntids programvare, støttesystemer og målesystemer for drift og vedlikehold av telenettet. Pålitelighet og etterprøving av spesifikasjoner inngår som en viktig del av arbeidet. Både for telenettet og for administrative systemer må det utvikles verktøy for å høyne effektiviteten og kvaliteten. For større databasesystemer har vi utviklet verktøyet DATRAN. Dette systemet er allerede solgt til Norsk Hydro A/S, og andre brukere vurderer nå anskaffelse. Sikring av informasjon er en viktig del av vårt arbeid med bedriftsinterne systemer. Arbeidet har en kompetanseoppbyggende forskningsrettet del, og en del som består av samarbeid med og konsulentbistand til andre enheter i Televerket. TF har lagt ned et stort arbeid for å utvikle effektive kontorstøttesystemer for avanserte arbeidsstasjoner. Den norske industrien viser stadig større interesse for samarbeid på dette området. Fra en videokonferanse på TF. Det nye videoskapet testes ut i praktisk bruk Morgendagens maskinvare Televerket investerte ca 3,2 milliarder kroner i teleutstyr i Skal vi bli gode kjøpere, må vi også ha sterk kompetanse i konstruksjonsteknologi. TF har bygd opp et konstruksjonssenter med databibliotek, komponentlager og utstyr for dataassistert konstruksjon (DAK) av storskala integrerte kretser. Den første egenproduserte kretsen ble ferdig i 1987.

12 10 Samarbeid Forskningsavdelingens tre orienteringer virksomhet har - Internt mot Televerket - Eksternt mot norsk industri og norske institutter - Internasjonalt Vår Televerk-orienterte virksomhet Forskningsavdelingen holder seg faglig orientert vurderer teknologiske muligheter og behov, og holder Televerket for øvrig og andre fagmiljøer i industri og forskning orientert. Nye teletjenester starter gjeme med at TF gjennomfører et prosjekt. Resultatet av prosjektet danner så grunnlag forbeslutningen om hvorvidt Televerket skal gjennomføre utbygging eller ei. Hvis Televerket går inn for utbygging, skal TF trekke seg ut. og utførende instans - oftest Teletjenesteavdelingen - overtar. Derfor er Teletjenesteavdelingen vanligvis representert i styringskomitéene for TFs prosjekter. Når prosjektet så er under bygging, skal de som skal drive det - oftest Ytre etat - inn i god tid før de overtar driften. Rollene tilsvarer grovt - Forskningsavdelingen er arkitekt - Teletjenesteavdelingen er byggmester - Ytre etat er byggherre - Abonnentene er brukere Tiden som går fra prosjektet startes til produktet er hos brukeren, kan variere sterkt. Fra starten av arbeidet med det norske eksperimentelle datanettet til åpningen av det nordiske offentlige datanettet gikk det ca ti år. for satellittsystemet til oljeriggene i Nordsjøen gikk det vel to år. Samarbeidet med norsk industri og norske forskningsinstitutter Forskningsavdelingens eksternt-orienterte virksomhet mot industri og forskningsinstitutter kan beskrives som et trekantsamarbeid, og det ble etablert allerede ved starten av Telegrafverkets forskningsinstitutt i I et lite land som Norge er det særlig viktig å utnytte ressursene effektivt. Vi mener det best kan gjøres ved at de tre aktørene - Televerket med systemkompetanse - Industrien med produktkompetanse - Instituttene med spesialkompetanse samarbeider om de forskjellige prosjektene. Vi har mange gode resultater å vise til. men vil gjeme nevne to: den første maritime jordstasjonen i Vest-Europa for INMARSAT-systemet. og bidraget til det nordiske mobiltelefonsystemet NMT-450. Trekantsamarbeidet gir seg tydelig utslag i våre budsjetter og regnskap. Tallene for 1987 viser at 33 % av utgiftene gikk til lønn. 32 % til interne driftsutgifter og 35 % til eksterne kontrakter. Vi tilstreber nå en økt andel til industrien, men det blir også en god økning til instituttene. Midlene rekker fram til bedrifter og institutter i mange deler av landet. Den distriktsmessige fordelingen i 1987 var Oslo 30 % Trondheim 40 % Landet for øvrig 30 % TF holder norsk industri orientert om sine prosjektplaner, blant annet ved å invitere til orienteringsmøter. Vi deltar også i Faglig utvalg Televerket - EBF (FUTE). hvor Televerket og industrien møtes jevnlig for å utveksle syn og inspirere hverandre til samarbeid. Av viktige spørsmål som er drøftet i FUTE kan nevnes: - Erfaringer med industrisamarbeid - Avmonopolisering - Forsinkelser i levering - Internasjonal deltakelse - ISDN-utviklingssamarbeid - Standardiserte vilkår for statens innkjøp Omfattende internasjonalt samarbeid Standardisering er et nødvendig grunnlag for verdensomspennende televirksomhet. EF vedtok i desember 1986 en egen beslutning om standardisering innen informasjonsteknologi og telekommunikasjon. Vedtaket omfatter både maskinvare, programvare og kvalitet. Televerket er sterkt engasjert i det internasjonale telesamarbeidet på tre nivåer: globalt, europeisk og nordisk. Det globale telesamarbeidet er organisert i Den internasjonale teleunion ITU med sine rådgivende komiteer CCITT for telematikk og CCIR for radio. ITU er et FN- organ med 162 medlemsland. Det europeiske telesamarbeidet foregår i Den europeiske post- og teleorganisasjonen CEPT med 26 medlemmer, og det nordiske i NORDTEL med 5 medlemsland. Resultatene fra disse fora er rekommandasjoner, som danner grunnlaget for teleindustriens produkter og teletjenestenes samvirke over landegrensene. Spesielt i Europa arbeides det aktivt for å skape et felles marked for abonnentutstyr. Samarbeidet mellom CEPT og EF/EFTA for å få til felles Europa-normer og et gjensidig godkjenningssystem er nå i gjenge. De detaljerte normene omfatter entydige målemetoder for godkjenningsmålinger. og testlaboratoriene må tilfredsstille kravene til et felles akkrediteringssystem. Dette arbeidet har i Norge hittil vært ivaretatt av Teledirektoratet, men overføres nå til Statens teleforvaltning. Televerket er også medlem av satellittorganisasjonene INTELSAT med 112 medlemsland. E UTE LS AT med 26 medlemsland og INMARSAT med 48 medlemsland. Dessuten tar vi aktivt del i den stadig mer omfattende televirksomheten som EF tar initiativet til.

13 Bedrifter og institutter som Teledirektoratets forskningsavdeling samarbeider med: BEDRIFTER: A/S Computas Communication A/S Computas Complete Creative Engineering A/S Datek A/S EB Norsk Kabel A/S EDB Support A/S A/S Elektrisk Bureau EB Nera A/S Falck Produkter A/S Fibo-Støp A/S Forsvarets Felles Materielltjeneste (FFMT) IMA Norway A/S Indata A/S Inix-Data A/S Invaco A/S Micro Design A/S NEK Kabel A/S Newcom A/S Nordic VLSI A/S Norsk Data A/S Norsk Marconi A/S Norsk A/S Philips Norvendor A/S A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker Seem Audio A/S Siemens A/S Skrivervik Data A/S Standard Telefon og Kabelfabrik A/S Systemtjenester A/S Systronic A/S Tandberg Telecom A/S Telettra Norge A/S URD Information Technology A/S Vedum Elektronikk A/S A/S Veritas/Computas A/S Veritec INSTITUTTER: Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) Elektronikklaboratoriet ved Norges Tekniske Høgskole (ELAB) Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø (FORUT) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Markeds- og Mediainstituttet (MMI) Norsk institutt for luftsforskning (NILU) Norsk Regnesentral (NR) Regnesenteret ved Universitetet i Trondheim (RUNIT) Rogalandsforskning Senter for Industriforskning (SI) Statistisk Sentralbyrå (SSB) Stiftelsen Østlandsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) Universitetet i Oslo Universitetet i Trondheim Medarbeidere ved Forskningsavdelingen deltar blant annet i følgende utvalg og faglige kontaktgrupper: Brevskolerådet Den Norske Dataforening ELABs Råd Mikrobølgeutvalget NTNFs råd Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). Råd og tekniske komiteer Norsk forening for kvalitet (NFK) Norsk Verkstedindustris Standardiseringssentral Riksbiblioteksrådet Rådet for teknisk terminologi NORDISK SAMARBEID Forskningsavdelingen deltar aktivt i samarbeidet innen Norden, i første rekke med de øvrige teleadministrasjonene og kringkastingsorganisasjonene. Komiteer og grupper som Forskningsavdelingen deltar i: NORDTEL NR (Komiteen for radiotekniske spørsmål) NR-MD Arbeidsgruppe for mobildatatjenester NMT Nordisk telesatellittkomité med undergrupper (NTSK) NR-MSK Arbeidsgruppe for studier av kringkasting NT (Komiteen for teletekniske spørsmål) Bærertjenester Miljø Pålitelighetsteknikk Software Quality Teletjenester Nåtanslutningsvilkår Drift- og vedlikeholdsfunksjoner Systems Support Environments Ad-hoc-gruppe for telekskrav NORDSAT NOTELSAT Prelspec-gruppen

14 12 EUROPEISK SAMARBEID Innen Europa foregår telesamarbeidet hovedsakelig innenfor den vesteuropeiske post- og telekonferanse (CEPT), Den europeiske kringkastingsorganisasjon (EBU) og Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA). Komiteer og grupper som Forskningsavdelingen deltar i: EBU Arbeidsgruppe for studie av modulasjonssystem for satelittkringkasting (V4) Arbeidsgruppe for planlegging av satellittkringkasting (R3/PLAN) CEPT Koordineringsgruppe for RACE (GMR) Arbeidsgruppe for audiovisuelle tjenester (NA 3) og underliggende grupper NA 3.1 (Bildekoding). NA 3.2 (Bildetelefon). NA 3.3 (Audiokonferanse) Arbeidsgruppe for multipleksutstyr og talekoding (TM/SG 3) Arbeidsgruppe for terminalutstyr (CCH/TE) Arbeidsgruppe for nettaspekter (CCH/NA) Underarbeidsgruppe for meldingsformidlingssystem (CCH/TE 3) Underarbeidsgruppe for grensesnittkrav (CCH/TE 5) Underarbeidsgruppe for digital abonnentlinjesignalisering (SPS 5/PAR) Underarbeidsgruppe for datanett (CCH/TDA) CEPT Underarbeidsgruppe for Brukernett grensesnittstrukturer, Nettaspekter for tjenester og Implementering av taksering Underarbeidsgruppe for Telecommunication Management Network (TMT) Underarbeidsgruppe for nettverksarkitektur (CCH/NA 2) Spesialgruppe for europeisk mobilkommunikasjonssystem (CCH/GSM) Spesialgruppe for bredbåndskommunikasjon (NA 5) Joint CEPT T3/COST 207 Expert Group on Low Bit Rate Speech Coding for Mobile Radio. CEPT Jointgroup TM 1/TM 3 Subgroup ETC Evolution of Technology and Costs ELT/ETC Ytelses og Drift- og vedlikeholdsprinsipper (NA 4) EF COST 211 bis. Teknikker for redundansreduksjon for koding av bredbåndsvideosignaler COST Technical Committee Telecommunications (TCT) COST 219 Future telecommunication and teleinformatics for disabled people RACE - Research and Development in Advanced Communications-technologies in Europe ESA OLYMPUS Experimenters Group (OPEX) EUTELSAT GLOBALT TELETEKNISK SAMARBEID Globalt foregår telesamarbeidet hovedsakelig innenfor Den internasjonale teleunion (ITU) med sine organisasjoner: Den internasjonale rådgivende radiokomité (CCIR) og Den internasjonale rådgivende telefon- og telegrafkomité (CCITT). Komiteer og grupper som Forskningsavdelingen deltar i: CCIR Studiegruppe for bølgeutbredelse i ikke-ioniserte media (SG 5) CCITT Studiegruppe for telefonoperasjon og tjenestekvalitet (SG II) Studiegruppe for Drift- og Vedlikehold (SG IV) Studiegruppe for terminalutstyr for telematikktjenester (tekniske spørsmål) (SG VIII) Studiegruppe for språk og metoder for telekommunikasjonsanvendelser (SG X) Studiegruppe for svitsjing og signalisering i ISDN og telefonnett (SG XI) Studiegruppe for transmisjonskvalitet i nett og terminaler (SG XII) Studiegruppe for optisk fiber (SG XV) Spesialistgruppe for koding for bildetelefon (SG XV, WP XV/l) DARPA (US Defense Advanced Research Prosjects Agency) Utvikling av og eksperimenter med avanserte datanett og datakommunikasjonstjenester INTELSAT

15 Det framtidige telenettet ISDN - Tale, tekst, data og levende bilder i ett nett Den forskningen som pågår ved TF i dag er med på å utvikle et telenett som er preget av - Digitalisering - alle signaler - både tale. tegn. data og bilder - kan overføres som pulser. - Standardisering først og fremst gjennom arbeid i internasjonale samarbeidsorganisasjoner. - Integrering som innebærer at flere tjenester kan tilbys kunden fra samme koplingspunkt. Det betyr også at ulike tjenester nytter de samme linjene i telenettet og etter hvert betjenes av de samme sentralene. - Kapasitetsøkning som særlig er knyttet til bruken av optisk fiber og satellittkommunikasjon. Samtidig bidrar digitale kodemetoder til at signaler med god kvalitet kan overføres med færre pulser pr sekund. Disse prosessene går hele tiden parallelt. Vi kan grovt skille mellom tre etapper i den videre utviklingen av telenettet. Det digitale telenettet. Digitalisering av overføringer har pågått i en årrekke. Med overleveringen av de digitale System 12-sentralene er vi kommet et langt skritt videre. Etter planen skal omkring halvparten av abonnentene i Norge være knyttet til digitale sentraler i Flertjenestenettet ISDN. Det digitale telefonnettet skal utvikles videre til å bli et flertjenestenett, ISDN (Integrated Services Digital Network). Dette nettet skal kunne overføre både tale. tekst, data og bilder. Televerket planlegger en ISDN- pilottjeneste i Bredbåndsnettet B-ISDN. Målet er å utvikle et bredbånds-isdn. kalt B-ISDN. I dette nettet skal det også tilbys tjenester som krever bilder av TV-kvalitet og høyhastighets datakommunikasjon. Det vil være teknisk mulig å starte utbyggingen av et offentlig tjenesteintegrert bredbåndsnett mot slutten av 1990-årene. Forskningsavdelingen har hele tiden vært en sentral kompetansekilde for digitaliseringen av telenettet, og flere forskningsprosjekter er fortsatt knyttet til denne utviklingen. Men det er ISDN og B-ISDN som er våre sentrale satsingsområder på nettsiden. Arbeid for felles standarder I oktober 1984 vedtok plenarforsamlingen i CCITT de første ISDN- rekommandasjonene. For å sikre entydige standarder i Europa publiserte CEPT et sett ISDN-rekommandasjoner sommeren Men fortsatt er det mye som ikke er avklart, og det kommer stadig oppdateringer og nye rekommandasjoner til. Et nytt sett av rekommandasjoner vil foreligge fra CCITT og CEPT i Mer om innsatsområdene Et laboratorium for utvikling av ISDN i Televerket Et eget ISDN-prosjekt (Prosjekt TF 198) samler og koordinerer ISDN-aktivitetene ved Forskningsavdelingen. Mye av denne virksomheten er knyttet til et ISDN-forsøkslaboratorium (Prosjekt TF 198.1) som bygges opp i prosjekt ISAK (ISDN- aksess). Kjernen i laboratoriet er en liten tjenesteintegrert hussentral (ISAK-svitsj) som skal koples til en rekke terminaler og utstyr for samtrafikk med offentlige nett. Den første versjonen av ISAK-svitsj ble utviklet i samarbeid med ELAB høsten Det oppstod behov for flere slike svitsjer, og en mer produksjonsvennlig versjon 2 ble utviklet. Denne versjonen er bygd opp med basis i en IBM AT-kompatibel PC som er utstyrt med et ISDN-kommunikasjonskort. Versjon 2 er foreløpig solgt til EB Telecom A/S. Standard Telefon og Kabelfabrik A/S. Telettra Norge A/S. TBK og Teleskolen. Dessuten har NTH fått et eksemplar for undervisningsformål. En av grunnene til at ISAK-svitsj er blitt så godt mottatt, er at det er lagt inn enkle protokolltestefunksjoner. Disse har vist seg meget nyttige under systemutvikling og testing av annet ISDN-utstyr. Til opplæring har også ISAK vist seg svært velegnet. Versjon 3 av ISAK-svitsj skal være ferdig sommeren Denne versjonen vil inneholde - Oppdaterte signaleringsprotokoller systemert i SDL - En del tilleggstjenester - Grensesnitt for tilknytting til offentlig ISDNnett på 2 Mbit/s - Pakketjenester på D-kanalen Utviklingen og bruken av laboratoriet vil sikre avdelingen nødvendige kunnskaper om og praktisk erfaring med ISDN-aksessprotokoller. Laboratoriet gjør det mulig å gjennomføre eksperimenter med nye tjenester, terminaler og funksjoner. Dette blir derfor et viktig verktøy når Televerket skal utvikle ISDN. I laboratoriet eksperimenteres det blant annet med de linjesvitsjede datatjenestene i ISDN. I dag foregår en betydelig del av datakommunikasjonen over det analoge telefonnettet. TF har fått utviklet en adapter for at terminalutstyr til dette nettet skal kunne brukes i ISDN. Adapteren virker ved forskjellige hastighetsklasser og både for synkron og asynkron kommunikasjon. En IBM-kompatibel PC med ISDN- kommunikasjonskort brukes til å prøve ut forskjellige brukertjenester. Aksess til pakketjenestene er neste store utfordring.

16 14 Innføring av ISDN vil også prege de tusen hjem. Langt flere muligheter vil bli tilbudt fra samme koplingspunkt ISDN, TF og industrien Det er inngått utviklingskontrakter med seks industribedrifter om levering av terminalutstyr for ISDN. Kontraktene er på til sammen 20 millioner kroner, og Televerket dekker omtrent halvparten. - I samarbeid med EB Telecom A/S utvikles en ISDN-terminal som skal brukes i Televerkets ISDN-pilotprosjekt. - Det er innledet et samarbeid med Telettra Norge A/S om et avansert ISDN- telefonapparat. - Standard Telefon og Kabelfabrik A/S har utviklet et ISDN-kommunikasjonskort for IBM-kompatible PCer. Kortene videreutvikles slik at de blir mer funksjonelle og får større hukommelse. Etter hvert er dette blitt et meget kraftig kort med mange muligheter. Det benyttes i flere andre prosjekter hvor ISDNtjenester prøves ut. - ELAB deltar i industrisamarbeidet sammen med Forskningsavdelingen. De har tilpasset versjon 2 av STK-kortet til en AT-PC med ZENIX-operativsystem. Denne PCen er nå operativ. - Den personlige datamaskinen med kommunikasjonskort vil også benyttes av Computas Communication A/S som utvikler en teletexløsning for ISDN. - Siemens A/S utvikler en ISDN-terminaladapter for tilknytting av eksisterende dataterminaler til ISDN. Prototypen er planlagt ferdig i løpet av 1. kvartal Hos NEK Kabel A/S er det innledet en forstudie for utvikling av ISDN-kabler til innendørs bruk. Målet er å komme fram til parkabler for anvendelser med krav til dataoverføringshastigheter opp til 1 Mbit/s. Industrisamarbeidet bidrar til å få fram nødvendig terminalutstyr for ISDN. samtidig som forholdene legges til rette foråt norsk industri skal kunne delta i produksjonen av slikt utstyr. Datakommunikasjon i Norge For å få en bedre forståelse av datakommunikasjonens rolle og raske utbredelse i Norge ble det i 1986/87 gjennomført en undersøkelse blant 25 bedrifter og organisasjoner som er store brukere av datakommunikasjon. Vi fant at disse bedriftene og deres kommunikasjonspartnere tok hånd om ca % av all datakommunikasjon i Norge. Det ble i alt registrert terminaler knyttet til EDB-anleggene i de 25 bedriftene. Sammenknyttingen av terminalene skjer i hovedsak via Televerkets dataoverføringstjenester (datel. datex og datapak). I praksis fungerte dette som 25 private lukkede datanett med landsomfatttende utbredelse, noen har også internasjonal utbredelse. Undersøkelsen viser at datakommunikasjonen i Norge er konsentrert om få bedrifter og bransjer. De 25 bedriftene finnes innen bank og forsikring, offentlig forvaltning og blant de største bedriftene innen transport, handel og industri. Resultatene fra undersøkelsen, som analyserer de 25 bedriftenes EDB- og datakommunikasjonsløsninger. kostnader og organisasjon tilknyttet dette, er utgitt i Rapport TF 50/87. Denne rapporten viser blant annet at: - Datakommunikasjon benyttes i hovedsak til regnskap, lønn og fakturering i store EDBanlegg, såkalte datakraftverk. Datakommunikasjonen er oftest "online" og transaksjonsdrevet. derfor består den av meget korte meldinger ( tegn) og hyppige anrop. - Stjernenett er en typisk nettløsning, enten det benyttes faste samband eller svitsjede dataoverføringstjenester til datakommunikasjonen mellom terminal og EDB-anlegg. - IBM-stormaskiner og maskiner som "etterlikner" IBM (Amdahl og liknende) inntar en dominerende rolle i datakraftverkene i de 25 bedriftene. Derav følger utstrakt bruk av IBMs nettverksarkitektur (SNA). - Det kan forventes en årlig vekst på % i volumet av datakommunikasjon de nærmeste årene. Utbredelsen av datakommunikasjon muliggjør økende grad av spesialisering og arbeidsdeling i den samfunnsmessige organisasjonen. Dette fører igjen til økende etterspørsel etter alle former for kommunikasjon, men i særlig grad datakommunikasjon. Rapport TF 65/87 diskuterer hvordan denne tendensen kan utvikle seg i framtidens samfunnsorganisering, og framsetter en hypotese om framvekst av elektroniske markeder og elektroniske hierarkier som tosidige virkninger av datakommunikasjonens fortsatte utbredelse.

17 Datakommunikasjon i ISDN Forskningsavdelingen har vurdert hvordan dataoverføringstjenesten i ISDN bør utvikles i forhold til de eksisterende spesialiserte nettene. I samarbeid med Teletjenesteavdelingen har vi kommet fram til en teknisk rammespesifikasjon for offentlige dataoverføringstjenester i ISDN og til planer for en videre utbygging av datapak. Tilbudet på utstyr er evaluert i Rapport TF 45/87. Videreutvikling av pakketjenester i ISDN er et nytt og viktig arbeidsområde. Det satses på forskjellige løsninger, og en utvikling av pakketjenestene med X.25-grensesnitt bearbeides nå i ISAK-laboratoriet. Vi arbeider med virtuelle D- kanalforbindelser som konsentreres i svitsjen og føres videre til en ekstern pakkesvitsj. Nye pakketjenester med samme anvendelsesområde som datapak, men med S- grensesnitt og bedre integrasjon i ISDN utredes 1 et forprosjekt (Prosjekt TF 240). I dette prosjektet skal egenskapene til de nye pakketjenestene som diskuteres i CCITT. analyseres. Spesifikasjoner for pakkesvitsjing i ISDN har til nå stort sett vært basert på CCITTrekommandasjon X.25. noe som har muliggjort en rask spesifisering av pakketjenester i ISDN og lagt forholdene til rette for bruk av tilgjengelig terminalutstyr. X.25 er imidlertid basert på innombåndssignalering og er dermed ikke tilpasset ISDN-arkitekturen. som baserer seg på utombåndssignalering i D- kanalen. Dette gjør at datautstyr må utføre både utombåndssignalering og X.25- signalering. På denne bakgrunn er diskusjonen om nye pakketjenester kommet opp internasjonalt. Karakteristisk for disse tjenestene er bruk av utombåndssignalering og enklere protokoller i datafasen enn X.25. Disse tjenestene kan gjøre det mulig å tilby mer effektiv datakommunikasjon i ISDN. De nye pakketjenestene vil trolig kunne tilbys til dataoverføring med hastigheter opp til 2 Mbit/s fra omkring Nær beslektede pakketjenester vil på lengre sikt trolig anvendes til overføring av lyd og video i et bredbånds- ISDN. og kanskje på lang sikt bli en universell overføringstjeneste for alle typer trafikk i ISDN. Elektronisk meldingsformidling TF har i tre år prøvd ut et elektronisk meldingsformidlingssystem (EAN). Systemet er basert på CCITTs X.400- serie av rekommandasjoner, og er en del av meldingsformidlingstjenesten som tilbys av det norske universitetsnettet Uninett. Systemet tilbyr overføring av meldinger til hundretusener av brukere tilknyttet forskningsnett i over tyve land. Den X.400- baserte delen av meldingsnettet benytter offentlige pakkesvitsjede datanett som overføringsnett. Etter en oppgradering av systemet ved TF i 1987 ble det mulig å utveksle meldinger mellom EAN og et tilsvarende produkt fra Digital Equipment Corporation. Dette var første gang i Norden, så vidt vi vet også i Europa, at noen har knyttet sammen kommersielt tilgjengelige X.400-baserte produkter fra forskjellige leverandører. Et samarbeidsprosjekt med RUNIT der en X.400-protokoll for aksess fra PCer eller arbeidsstasjoner blir implementert, nærmer seg sluttfasen. Implementasjonen baseres på EAN og "The ISO Development Environment at NRTC" utviklet ved Northrop Research and Technology Center, og vil være en av de første implementasjoner som benytter ISO/CCITTs protokoller på alle syv lag i OSI- modellen. Arbeidet med forslag til hvordan meldingsformidling kan innføres i ISDN. er videreført. Telefon terminal for ISDN En teleterminal for ISDN-grunnaksess med hovedvekt på telefoni utvikles av EB Telecom A/S i samarbeid med TF. Televerket har også bestilt telefonterminalen for bruk i det norske ISDN-pilotprosjektet. Terminalen vil bli knyttet til en tjenesteintegrert hussentral (ISPBX - Integrated Services Private Branch exchange). men den vil i framtiden også kunne knyttes direkte til det offenuige nettet. Den vil ha de nødvendige telefonifunksjonene. men dessuten være utstyrt med alfanumerisk tastatur og display, programmerbare funksjonstaster osv for å kunne nyttiggjøre seg de egenskapene som vil være spesielle for ISDN. Telefonterminalen utvikles blant annet for å kunne vinne mest mulig erfaring og supplere EB Telecom A/S* kompetanse innenfor ISDN. Elektronikken vil delvis være basert på kommersielt tilgjengelige kretser. Dessuten utvikles det en egen integrert krets for fysisk lag og noen funksjoner på link lag. Resten av signaleringsfunksjonene vil være implementert i programvare. Det spesielle med ISDN-telefonterminaler er at digitalisering av tale til 64 kbit/s (PCM) skjer i terminalen. Terminalen har dermed digital overføring helt fram til abonnenten. Digitale forbindelser gir mulighet for en bedre talekvalitet enn det vi har i dagens analoge nett. Abonnenten vil dessuten få en tilleggskanal (Dkanal) som gir en rekke tilleggsfunksjoner for informasjonsoverføring. Abonnentene vil også kunne få informasjon om hva samtalen koster. I det analoge nettet har det vært teknisk komplisert å tilby denne tjenesten. ISDN-terminalene vil kunne få nødvendig informasjon fra nettet slik at samtalekostnad kan beregnes. Prisen for samtalen blir overført til terminalen når samtalen avsluttes. Ved hjelp av et alfanumerisk tastatur på telefonterminalen kan brukerne skrive meldinger til B-abonnent. Dette vil være en ny tjeneste for ISDN (bruker-til-bruker-melding). Tastaturet gir også andre muligheter som for eksempel programmering av nummersenderen med navn og telefonnummer.

18 Bildet viser en laboratoriemodell - i r» «OT^^T av en lsdn-fierfunksjonsterminai. Arbeidet på TF er konsentrert om utvikling av telefax gruppe 4. men terminalen vil også tilby andre tjenester, blant andre telefoni og teletex Flerrunksjonsterminal ror ISDN Det kan ventes et stort spekter av brukerutstyr for ISDN. Utviklingen på terminalsiden vil gå både i retning av spesialiserte enheter, som telefon- og faksimileapparat. og i retning av flerfunksjonsterminaler (Prosjekt TF 198.3). På oppdrag fra TF har Standard Telefon og Kabelfabrik AVS utviklet et kommunikasjonskort for tilknytting av en personlig datamaskin til ISDN. PCen vil sammen med ISDNkortet danne grunnlaget for realisering av flere tjenester i en integrert omgivelse. Oppdraget omfatter også implementasjon av en filoverføringstjeneste samt en tjeneste som overfører et skjermbilde mellom to PCer. Brukerens egne verktøy, for eksempel et tegneprogram, kan benyttes for å generere skjermbildet. I ISDN har brukeren tilgjengelig to B-kanaler i tillegg til en pakkeformatert kanal for overføring av lavhastighets data. Brukeren kan benytte en av kanalene til en telefonsamtale og den andre til for eksempel filoverføring. Alle tjenestene er tilgjengelige gjennom et felles brukergrensesnitt. MS-Windows, som tilbyr et vindusorientert grensesnitt mot bruker, er benyttet som verktøy. Computas Communication A/S implementerer teletextjenesten i en PC. Arbeid med faksimile gruppe 4. som er en videreutvikling av dagens telefaxtjeneste. er startet opp. Tjenesten blir tilgjengelig på PC. men en trenger i tillegg en scanner og en skriver. Oppløsningen på en side kan varieres mellom 200 og 400 punkter/ tomme. Den høyeste oppløsningen er nær det dobbelte av oppløsningen for telefax 3. Ved utskrift av telefax 4-dokumenter bør det benyttes en laserskriver slik at oppløsningen kan bli utnyttet. Dokumenter som er skrevet ved hjelp av tekstbehandling, kan oversettes til faksimileformat og sendes direkte, uten å gå veien om papir. For figurer og bilder har brukeren valget mellom å benytte programmer på PCen til å generere dokumentet eller å scanne inn figurene. Bredbåndsnettet B-ISDN I tillegg til de tjenestene som skal tilbys i ISDN. vil B-ISDN også tillate overføring av levende bilder av TV-kvalitet og høyhastighets datakommunikasjon. Dette nettet vil det være teknisk mulig å realisere mot slutten av årene. men utviklingen vil kreve store ressurser. Den nye teknikken og den norske kompetansen på området telekommunikasjon/telematikk vil ha stor betydning både for utstyrsprodusenter og brukere av teletjenester. For å styrke Europas posisjon i denne sammenhengen har EF tatt initiativet til prosjektet RACE. som fram mot midten av tallet skal utvikle utstyr for et europeisk B-ISDN (se egen omtale av RACE side6). Det er viktig at Norge allerede nå setter i gang studier for å forberede den konkrete utbyggingen her i landet. Studiene må blant annet omfatte utbyggingsstrategi. tilpassing til det øvrige nettet, feltprøver og opplegg for drift og vedlikehold. I 1987 har TF gjennomført et forprosjekt "FORBRED" (Prosjekt TF 238). Målet har vært å kartlegge nivået på den internasjonale utviklingen og trekke opp planer for vår forskning på området bredbåndsnett i årene framover. Vi har definert konkrete forskningsoppgaver innen tjenester, svitsjeteknikk og nettarkitektur. og det skal startes laboratorievirksomhet med sikte på etablering av prøvenett for B-ISDN tidlig på 1990-tallet. Spesialnett for bredbåndstjenesten Før etableringen av B-ISDN vil enkelte brukere, spesielt innen næringslivet og det offentlige, ha behov for tjenester som ikke kan tilbys i dagens telenett eller i første generasjons ISDN. De tjenestene dette først og fremst dreier seg om. er svitsjet høykvalitets video og høykapasitets datakommunikasjon. Forskningsavdelingen arbeider nå med å utvikle to spesialnett for slike formål: - Det ene nettet (Prosjekt TF 213) vil tilby høyhastighets svitsjede forbindelser på opptil 100 Mbit/s mellom de tilknyttede abonnentene. Dette muliggjør høykvalitets bildetelefoni og hurtig overføring av store datamengder mellom høykapasitets datamaskiner og terminaler/arbeidsstasjoner - Det andre nettet (Prosjekt TF 215) benytter teknologi fra kabel-tv til å svitsje høyhastighets datakanaler fra sentrale kilder til tilknyttede abonnenter. Dette er særlig aktuelt når det skal innhentes informasjon fra sentrale bildebaser og databaser drevet i offentlig eller privat regi Nettene skal i løpet av 1988/89 brukes til eksperimenter med brukertjenester og driftsfunksjoner.

Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986

Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986 Teledirektoratets forskningsavdeling ÅRSRAPPORT 1986 Teledirektoratets forskningsavdeling Instituttveien 23. Postboks 83, N-2007 Kjeller Tlf.: (06) 80 91 00 Teleks: 19672 retel n Telefax: (06) 81 79 53

Detaljer

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18 Innhold Side Vi står på! 1 Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2 90-årenes telenett 8 Bredbåndsnett 13 Satellittkommunikasjon 18 Optisk kommunikasjon 22 Morgendagens mobilkommunikasjon - GSM

Detaljer

TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING

TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING 1868 TELEGRAFVERKETS FORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING 1968 POSTBOKS 83-2007 KJELLER TELEFON (02) 71 5065 FORORD Dette er den annen årsberetning fra

Detaljer

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende teleforskning Teknologi alle kan bruke (SPODIS) Neste generasjon internett (ENNCE) Trådløst bredbånd krever kunnskap (WIRAC) Grunnleggende teleforskning Plug-and-Play kan gi enklere datahverdag Sluttrapport 2002 Kryptonøkkeldistribusjon

Detaljer

Flerkanals multimedia over IP

Flerkanals multimedia over IP Diplomoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Av Audun Tømte Haugnes Høyskolen i Agder Grimstad, Mai 2001 Flerkanals multimedia over IP Nøkkelord: videokonferanse,

Detaljer

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 3 INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 2 SAMFUNNETS ØKENDE AVHENGIGHET AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEKOMMUNIKASJON 5 2.1 Totalforsvarskonseptet - hele samfunnet skal bidra

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

UNIK i 25 år. Universitetssenteret på Kjeller 1987 2012

UNIK i 25 år. Universitetssenteret på Kjeller 1987 2012 UNIK i 25 år Universitetssenteret på Kjeller 1987 2012 innhold Et vellykket og livskraftig konsept... 1 Kjeller-instituttene UNIKs grunnvoll... 3 intervju: Eli Winjum, FFI... 6 Fra ideer til virkelighet...

Detaljer

Tilknytning til Internett

Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Informasjonsteknologi, vitenskap og samfunnsmessige virkninger

Informasjonsteknologi, vitenskap og samfunnsmessige virkninger Arne Maus (okt. 2007): Informasjonsteknologi, vitenskap og samfunnsmessige virkninger. 1. Innledning Denne artikkelen handler om data- og datanetteknologi - med et samlebegrep ofte kalt informasjons og

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet

Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet ØF-notat nr. 04/2004 Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet - historien og kritiske suksessfaktorer av Svein Bergum og Lene Nyhus Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Innføring av datastøttet samarbeid Globalt Vindu i Posten Teori og praktisk gjennomføring NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING RAPPORT/REPORT

Detaljer

Telemedisin og distriktspolitikk. Prosjektrapport nr 61/98. Telemedisin og distriktspolitikk Jan Erik Hallandvik og James Karlsen

Telemedisin og distriktspolitikk. Prosjektrapport nr 61/98. Telemedisin og distriktspolitikk Jan Erik Hallandvik og James Karlsen Prosjektrapport nr 61/98 Telemedisin og distriktspolitikk Jan Erik Hallandvik og James Karlsen 1 FoU-informasjon Rapportens tittel: Telemedisin og distriktspolitikk Prosjektnr: 21098034 Oppdragets tittel:

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

magasinet 1 2002 En FoU-historie Ny business med bransjeløsninger Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne

magasinet 1 2002 En FoU-historie Ny business med bransjeløsninger Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne magasinet 1 2002 En FoU-historie Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne Ny business med bransjeløsninger Innhold Leder...................................... 2 En FoU-historie..............................

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

Rapport 92/02. Bredbånd kartlegging

Rapport 92/02. Bredbånd kartlegging Rapport 92/02 Bredbånd kartlegging ECON-rapport nr. 92/02, Prosjekt nr. 37620 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-568-9 HWL/CNI/AHA/GDH/pil, ODN, 3. desember 2002 Offentlig Bredbånd kartlegging Utarbeidet for

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER 26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ROMSENTER Innhold I. Leders beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 III.1 Aktiviteter...

Detaljer

Innhold 103 105 108 109 112

Innhold 103 105 108 109 112 Innhold Norsk Telefoningeniørmøte 1992 - et 40 års jubileum Ola Espvik 3 Program 4 Åpning Kjell P Karlsen 7 Norsk telekommunikasjon i 40 år Ole Johan Haga 8 Products and services for the international

Detaljer