Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested:! Konvensjonsgården Verket 22, 1534 Moss Tidspunkt: kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Kirsten Aasen (s) leder -1-

2 Kontrollutvalget Moss møte Sakliste PS 15/40 Valg av to til å undertegne protokoll 3 PS 15/41 FR-rapport: Utskrivningsklare pasienter 4 PS 15/42 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår PS 15/43 Kontrollutvalgets innspill til forvaltningsrevisjon i perioden PS 15/44 Revisjonsnotat - Oppfølgingskontroll av kjøp av konsulenttjenester i 67 Moss kommune PS 15/45 Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av sosiale utlån 71 PS 15/46 Notat etter gjennomførte kontrollervedrørende styreverv for 75 politikere og administrative ledere i Moss kommune PS 15/47 Overordnet revisjonsstrategi for PS 15/48 Sjøbadet Park - kommunens kontroll av størrelser på 113 takoppbyggene "som bygget" PS 15/49 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet PS 15/50 Kontrollutvalgets innspill til folkevalgtopplæringen 160 PS 15/51 Evaluering av kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 161 PS 15/52 Referater og meldinger 164 PS 15/53 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/188 Dokumentnr.: 54 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /40 Valg av to til å undertegne protokoll Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Fredrikstad, Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har bestemt at utvalget skal velge to representanter til å undertegne og godkjenne protokollene sammen med utvalgets leder. Vurdering Ingen -3-

4 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/183 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /41 FR-rapport: Utskrivningsklare pasienter Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Utskrivningsklare pasienter, til etterretning Kontrollutvalget finner det positivt at det er etablert overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ, og at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen i stor grad blir ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Videre er det positivt at kommunen har god kontroll på sine utbetalinger til sykehuset og at omfanget av reinnleggelser i Moss ikke avviker fra andre kommuner i Østfold kommunerevisjons portefølje. Kontrollutvalget merker seg videre svakheter knyttet til avvikshåndtering, kompetanseheving og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør Prioritere virksomhetenes praksis omhandlende avviksmelding. Dette vil kunne øke læringseffekten, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Opprettholde og videreutvikle kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse gjennom målrettet rekrutering, samt prioritering av kompetansehevende tiltak. Be Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføre en vurdering av sykehusets praksis for veiledning og hospitering av kommunenes helsepersonell. God veiledning og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan være av vesentlig betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. 2. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til Helse- og sosialutvalget. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling -4-

5 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Utskrivningsklare pasienter, til etterretning Bystyret finner det positivt at det er etablert overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ, og at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen i stor grad blir ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Videre er det positivt at kommunen har god kontroll på sine utbetalinger til sykehuset og at omfanget av reinnleggelser i Moss ikke avviker fra andre kommuner i Østfold kommunerevisjons portefølje. Bystyret merker seg videre svakheter knyttet til avvikshåndtering, kompetanseheving og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Bystyret ber derfor rådmannen om at hun: Prioriterer virksomhetenes praksis omhandlende avviksmelding. Dette vil kunne øke læringseffekten, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Opprettholder og videreutvikler kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse gjennom målrettet rekrutering, samt prioritering av kompetansehevende tiltak. Ber Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføre en vurdering av sykehusets praksis for veiledning og hospitering av kommunenes helsepersonell. God veiledning og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan være av vesentlig betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. 2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til Helse- og sosialutvalget innen <her setter bystyret selv inn en dato>. 3. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp. Fredrikstad, Vedlegg FR-rapport Utskrivningsklare pasienter, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU-sak 15/19, (Prosjektplan) Bystyresak 13/107, (Forvaltningsrevisjonsplan ) KU-sak 13/45, PS 13/45 (Forvaltningsrevisjonsplan ) Prosjektets bakgrunn: Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av bystyret I planen fremgår blant annet om risiko: «Som følge av Samhandlingsreformen må kommunen i stadig større grad måtte ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Dette skaper press på kommunens økonomi, kapasitet og kompetanse, og skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke ivaretas i tilstrekkelig grad.» Prosjektets problemstillinger: Prosjektplanen ble vedtatt av kontrollutvalget med disse problemstillingene: 1. Har Moss kommune etablert nødvendige avtaler for å kunne ivareta samhandlingsreformen og er denne tilpasset kommunen? -5-

6 2. Fungerer varslingsrutinene vedrørende utskrivningsklare pasienter? 3. Har Moss kommune et apparat og nødvendig kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter? 4. Har Moss kommune tilstrekkelig kontroll med utbetalinger knyttet til utskrivningsklare pasienter? 5. I hvilket omfang reinnlegges pasienter i Moss kommune sammenlignet med andre kommuner? Revisjonens funn og vurderinger: Revisjonen finner at Moss kommune, i samarbeid med 17 Østfold kommuner, har etablert overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ. Det er revisjonens oppfatning at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen i stor grad blir ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Samtidig fremstår det for revisjonen at det finnes visse utfordringer i kommunikasjonen mellom SØ og kommunen. Dette omhandler i all vesentlighet at kommunen mottar uklar og/ eller for dårlig informasjon, samt manglende medikamentlister fra sykehuset ved utskrivelse av pasient. Fakta viser videre at avvik underrapporteres. Revisjonen finner videre at kommunen har, ved normal pågang av pasienter, tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ivareta de utskrivningsklare pasientene på en god måte. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i form av å øke kompetansen i forbindelse med samhandlingsreformen. Men Moss kommune har en mindre andel årsverk med fagutdanning enn de sammenlignende grupper og kommuner (Per Gynt helsehus). Videre oppleves kompetansehevende tiltak ved Peer Gynt helsehus å være på et minimumsnivå. For det tredje viser fakta at kommunen ikke mottar opplæring av sykehuset og spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad. I de tilfellene kommunen selv ikke har kapasitet til å ta imot de utskrivningsklare pasientene, kjøpes overliggerdøgn av sykehuset. Det er revisjonens vurdering at kommunen har god kontroll på sine utbetalinger til sykehuset. Den totale reinnleggelsesraten for pasienter bosatt i Moss kommune er på 14,90 prosent for Det er omtrent gjennomsnittet for kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden Rygge, Råde og Hvaler (ref. tab 8. på s. 30) Revisjonens anbefalinger: Revisjonen anbefaler at kommunen bør: Prioritere virksomhetenes praksis omhandlende avviksmelding. Dette vil kunne øke læringseffekten, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Opprettholde og videreutvikle kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse gjennom målrettet rekrutering, samt prioritering av kompetansehevende tiltak. Be Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføre en vurdering av sykehusets praksis for veiledning og hospitering av kommunenes helsepersonell. God veiledning og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan være av vesentlig betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. Rådmannens høringsuttalelse: Rådmannen har ingen kommentarer til rapporten. Vurdering Sekretariatet har gjort en vurdering av om rapporten er av god kvalitet i henhold til standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter (RS 001), og i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. -6-

7 Rapportens problemstillinger er i henhold kontrollutvalgets bestilling (prosjektomtalen i forvaltningsrevisjonsplanen) og til vedtatte prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er relevante sett opp mot problemstillingene. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av intervjuer og dokumentgjennomgang. Samlet sett anser vi at dataene er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger og anbefalinger er basert på innsamlet materiale i forhold til revisjonskriteriene. Sekretariatet har foreslått et vedtak og en innstilling til bystyret (se foran i saken). Innstillingen bygger på våre vurderinger av hva i rapporten vi mener er relevant for kontrollutvalget og bystyret å kommentere nærmere, understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger bør følges opp. -7-

8 Utskrivningsklare pasienter Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25. august 2015 østfold kommunerevisjon iks 1-8-

9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier Litteratur- og dokumentliste HAR MOSS KOMMUNE ETABLERT NØDVENDIGE AVTALER FOR Å KUNNE IVARETA SAMHANDLINGSREFORMEN OG ER DENNE TILPASSET KOMMUNEN? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger FUNGERER VARSLINGSRUTINENE VEDRØRENDE UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger HAR MOSS KOMMUNE ET APPARAT OG NØDVENDIG KAPASITET TIL Å TA I MOT UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger HAR MOSS KOMMUNE TILSTREKKELIG KONTROLL MED UTBETALINGER KNYTTET TIL UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger østfold kommunerevisjon iks 2-9-

10 7 I HVILKET OMFANG REINNLEGGES PASIENTER I MOSS KOMMUNE SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER? Fakta Oppsummering KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER østfold kommunerevisjon iks 3-10-

11 1 SAMMENDRAG En av hovedutfordringene som beskrives i samhandlingsreformen er å etablere avtalestruktur og samarbeidsfora som fremmer samarbeidsrelasjoner mellom sykehus og kommune. Samhandlingsreformen peker også på viktigheten av oppbygging av tilbudet i kommunene før-, i stedet for-, og etter sykehusbehandling. Som en følge av samhandlingsreformens føringer vil kommunene overta flere av spesialisthelsetjenestens oppgaver. Moss kommune har i sine styringsdokumenter selv påpekt utfordringer knyttet til at pleietyngden for pasienter som skrives ut er vesentlig større etter samhandlingsreformens inntreden. Som en følge av reformen må kommunen ta imot stadig flere og sykere pasienter. Dette skaper press på kommunens kapasitet og kompetanse og medfører risiko for at individuelle rettigheter ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Kommunen må bygge opp nye tilbud, samt påse at overføring av tilbud mellom nivåene koordineres på en god måte. Svakheter i systemet vil i stor grad kunne gå utover pasienter og kommunens økonomi. Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert Moss kommunes arbeid vedrørende utskrivningsklare pasienter. Prosjektet er videre avgrenset til å omhandle kommunens utarbeidelse av avtaler, varslingsrutiner, kommunens apparat og kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, kommunens kontroll med utbetalinger knyttet til de utskrivningsklare pasientene, samt omfang av reinnleggelser. Kommunen er underlagt helse- og omsorgstjenesteloven, lovverket gir blant annet kommunen føringer vedrørende utarbeidelse av samarbeidsavtaler med helseforetak, samt koordinering og samhandling tjenester i mellom. Vurderingene er gjort på bakgrunn av lovverket, samt interne avtaler, retningslinjer og rutiner. Revisjonens gjennomføring Revisjonen er gjennomført i perioden april til august Utledningen av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 2.4, men er også oppsummert under den enkelte problemstilling. Fakta er innhentet ved bruk av dokumentanalyse og intervju. Nærmere redegjørelse for metode og gjennomføring fremkommer av kapittel 2.3. Revisjonens funn og konklusjoner Revisjonen finner at Moss kommune, i samarbeid med 17 Østfold kommuner, har etablert overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ. Avtalen og samtlige retningslinjer er utarbeidet av Administrativt samarbeidsutvalg. Dette er et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra SØ og Østfold kommunene. Etter revisjonens vurdering fremstår samarbeidet mellom SØ og Østfold kommunene som godt forankret, både gjennom den overordnede samarbeidsavtalen, samt gjennom faste partssammensatte utvalg og møtepunkt. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunen er skriftliggjort gjennom retningslinje nr. 5 Utskrivning/overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold til kommunehelsetjenesten. All melding og kommunikasjon mellom SØ og kommunen omhandlende utskrivelse av pasient foregår gjennom elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i elink. Kommunen har utarbeidet prosedyre som er med på å sikre at elink kontrolleres gjennom hele døgnet. Det er revisjonens oppfatning at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen i stor grad blir ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Samtidig fremstår det for revisjonen at det finnes visse utfordringer i kommunikasjonen mellom SØ og kommunen. Dette omhandler i all vesentlighet at kommunen mottar uklar og/ eller for dårlig informasjon, samt manglende medikamentlister fra sykehuset ved utskrivelse av pasient. Kommunen melder inn østfold kommunerevisjon iks 4-11-

12 avvik på brudd av samhandlingsrutinen. Fakta viser derimot at avvik underrapporteres, samt at det kun meldes avvik på brudd som får en reel konsekvens. En god avvikskultur vil, etter revisjonens vurdering, kunne øke læringseffekten av avviksmeldingen og - behandlingen, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Revisjonen finner videre at kommunen har, ved normal pågang av pasienter, tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ivareta de utskrivningsklare pasientene på en god måte. I de tilfellene kommunen selv ikke har kapasitet til å ta imot de utskrivningsklare pasientene, kjøpes overliggerdøgn av sykehuset. Etter revisjonens vurdering, løser kommunen dette på en god måte. Samtidig kan den økende tendensen av overliggerdøgn indikere et økende press på kommunens korttidssenger. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i form av å øke kompetansen i forbindelse med samhandlingsreformen. Revisjonen viser her til «Klinisk blikk» og OBS kommune. Tiltakene vil, etter revisjonens vurdering, virke positivt inn på kommunalavdeling helse og sosial sin samlede kompetanse og evne til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Det fremkommer videre at kommunen har visse utfordringer omhandlende kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse. For det første har Moss kommune en mindre andel årsverk med fagutdanning enn de sammenlignende grupper og kommuner. Mangelen på 3-årig kompetanse på Peer Gynt helsehus fremkommer også av kommunens SWOTanalyse. For det andre fremkommer det at kompetansehevende tiltak ved Peer Gynt helsehus oppleves å være på et minimumsnivå. Virksomhet hjemmebaserte tjenester har ikke utarbeidet lokale og oppdaterte kompetanse- og opplæringsplaner for 2014 og For det tredje viser fakta at kommunen ikke mottar opplæring av sykehuset og spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad. Noe som kan sies å bryte med intensjonen bak retningslinje nr. 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk og Retningslinje nr. 14 Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Etter revisjonens vurdering, vil dette kunne utgjøre en potensiell risiko for at kvaliteten på tjenesten blir redusert. Sykehusets betalingskrav kontrolleres opp mot registrert informasjon av de utskrivningsklare pasientene, avvik mellom betalingskrav og registreringer medfører innsigelser fra kommunen. Innsigelser oversendes sykehuset før fakturaen eventuelt betales. Det er revisjonens vurdering at kommunen har god kontroll på sine utbetalinger til sykehuset. Revisjonen finner videre at det ble foretatt 204 reinnleggelser av pasienter i 2014, 34 pasienter ble reinnlagt innen 3 døgn, mens 170 pasienter reinnlagt innen 30 døgn. Dette utgjør henholdsvis 4 og 18 prosent av samtlige pasienter som er utskrevet til kommunale helsetjenester i Moss kommune i Reinnleggelser er et komplekst tema med mange ulike årsaksforklaringer. Det har vært vanskelig for revisjonen å innhente valide tall på reinnleggelser over en lengere tidsperiode. Av den grunn er det vanskelig for revisjonen å si noe konkret vedrørende i hvilken grad reinnleggelsesraten i Moss kommune har vært økende eller synkende over tid. Med bakgrunn i konklusjonen og de vurderinger av fakta denne bygger på, anbefaler revisjonen at kommunen bør: Prioritere virksomhetenes praksis omhandlende avviksmelding. Dette vil kunne øke læringseffekten, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Opprettholde og videreutvikle kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse gjennom målrettet rekrutering, samt prioritering av kompetansehevende tiltak. Be Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføre en vurdering av sykehusets praksis for veiledning og hospitering av kommunenes helsepersonell. God veiledning og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den østfold kommunerevisjon iks 5-12-

13 kommunale helse- og omsorgstjenesten kan være av vesentlig betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. Revisjonen takker for samarbeidet og bistanden i forbindelse med revisjonen. østfold kommunerevisjon iks 6-13-

14 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret den 9. desember 2013, sak 107/13, og i henhold til denne er «Utskrivningsklare pasienter» neste prosjekt på planen. Planen sier følgende om bakgrunnen for prosjektet: «Som følge av Samhandlingsreformen må kommunen i stadig større grad måtte ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Dette skaper press på kommunens økonomi, kapasitet og kompetanse, og skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Merbelastningen kan også føre til økt sykefravær, noe som vil kunne påvirke effektiviteten negativt. Fra rådmannsnivå pekes det også på store utfordringer knyttet til at pleietyngden for pasienter som skrives ut er vesentlig større etter samhandlingsreformens inntreden. Dette er svært krevende både for personalet ved kommunens sykehjem, samt virksomhet hjemmebaserte tjenester. Samhandlingsreformen har også ført til større økonomiske kostnader for kommunene enn tidligere antatt. Det antas at overføringene som kommunen mottar ikke er tilstrekkelige til å dekke opp de merutgifter som reformen medfører. For at hensikten med reformen skal være optimal vil det blant annet være avgjørende med gode rutiner og kommunikasjonskanaler mellom helseforetak og kommunen, samtidig som dette også er viktig for å ha kontroll med de kostnader som reformen påfører kommunen. Det vil også være av avgjørende betydning for budsjettstyring innenfor området at kommunen har kunnskaper om hvilke konsekvenser reformen har medført så langt». Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget 22. april 2015, sak 15/19, med følgende tilleggsproblemstilling: «I hvilket omfang reinnlegges pasienter i Moss kommune sammenlignet med andre kommuner?». 2.2 Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. Har Moss kommune etablert nødvendige avtaler for å kunne ivareta samhandlingsreformen og er denne tilpasset kommunen? 2. Fungerer varslingsrutinene vedrørende utskrivningsklare pasienter? 3. Har Moss kommune et apparat og nødvendig kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter? 4. Har Moss kommune tilstrekkelig kontroll med utbetalinger knyttet til utskrivningsklare pasienter? 5. I hvilket omfang reinnlegges pasienter i Moss kommune sammenlignet med andre kommuner? Rapporten omhandler utskrivningsklare pasienter. Dette innebærer at pasienter som overføres til kommunehelsetjenesten fra somatisk akuttmottak/ akuttpoliklinikker, psykiatrisk akutteam og dagkirurgi ikke inkluderes i forbindelse med gjennomgangen, da disse pasientene ikke har vært innskrevet. østfold kommunerevisjon iks 7-14-

15 Med apparat i problemstilling 3 sikter vi i denne forbindelse til kompetanse. 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 2: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom fakta, og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Fakta plasseres under egen overskrift, og er en gjengivelse av informasjon som revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. Informasjonen bygger på beskrivelser hentet fra skriftlige dokumenter, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og/eller verifiserte intervjuer. Det gjøres oppmerksom på at fakta i noen tilfeller kan gjengi kommunens egen vurdering eller opplevelse av en gitt tilstand. Fakta kan også være enkeltpersoners meninger, erfaringer eller holdninger. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse og intervju. Hvilke dokumenter som har vært gjenstand for dokumentanalyse fremgår av punkt 2.5. Det er gjennomført intervju med følgende: Leder tjenestekontoret Pasientkoordinator Kommuneoverlege (representant i administrativt samarbeidsutvalg) Konstituert virksomhetsleder Peer Gynt Avdelingsleder Peer Gynt (avdeling 1) Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester Konstituert avdelingsleder hjemmebaserte tjenester avd. vest Rådgiver kommunalavdeling helse og sosial I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Revisjonen har også hatt kontakt med samhandlingssjef Odd Petter Nilsen ved Sykehuset Østfold og seniorrådgiver Julia Németh ved Norsk pasientregister i løpet av prosjektet. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen i perioden april til august Revisjonskriterier Faktaboks 3: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Retningslinje nr. 5 Utskrivning/overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold til kommunehelsetjenesten. Utledning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. 2.5 Litteratur- og dokumentliste Følgende dokumenter ligger til grunn for faktafremstillingen: Årsberetning og årsregnskap Handlingsplan Omsorgsplan (Del 1 - utviklingsplan). Omsorgsplan (Del 2 - bakgrunnsinformasjon). Strategisk kompetanseplan for pleie og omsorgstjenesten. Reinnleggelsestall fra Moss kommune, Sykehuset Østfold og Helsedirektoratet. østfold kommunerevisjon iks 8-15-

16 Interne rutiner. Avvikstall fra Moss kommune og Sykehuset Østfold. Møtereferat fra Administrativt samarbeidsutvalg. Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer. Felles opplæringsplan for pleie- og omsorgstjenesten østfold kommunerevisjon iks 9-16-

17 3 HAR MOSS KOMMUNE ETABLERT NØDVENDIGE AVTALER FOR Å KUNNE IVARETA SAMHANDLINGSREFORMEN OG ER DENNE TILPASSET KOMMUNEN? 3.1 Revisjonskriterier I henhold til 6-1 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pliktes kommunen til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i regionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. I lovens 6-2 er det satt følgende minimumskrav til avtalens innhold: 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og læringsog mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helseog omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus. 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd. 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas og ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 8. Samarbeid om jordmortjenester. 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 10. Samarbeid om forebygging. 11. Omforente beredskapsplaner for den akuttmedisinske kjeden. Når det avtales samarbeidstiltak, må avtalen klargjøre ansvarsforholdene, herunder må arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avklares hvordan samarbeidstiltakene skal organiseres og finansieres. 3.2 Fakta Sykehuset Østfold (SØ) og 17 Østfold kommuner vedtok den første samarbeidsavtalen Avtalen regulerer forholdet mellom kommunene og SØ. I forbindelse med samhandlingsreformen ble avtalen revidert, noe som medførte utarbeidelse av fem nye retningslinjer. Revidert avtale med tilhørende retningslinjer var gjeldende fra og med Avtalen inneholder blant annet retningslinjer vedrørende: Oppgavedeling Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester Innleggelse i Sykehuset Østfold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Utskriving/overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold til kommunehelsetjenesten Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om jordmortjenester Samarbeid om IKT løsninger Samarbeid om forebygging Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsformer østfold kommunerevisjon iks

18 Partenes ansvar- og oppgavefordeling fremkommer av avtalens retningslinjer. Kommunene og SØ har flere faste møtepunkter hvor retningslinjer utarbeides, samt at det arbeides med utfordringer og forbedringstiltak vedrørende samarbeidet. Møtefora og utvalg er formalisert gjennom retningslinje nr. 12 samarbeidsformer. Her fremkommer det at partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og SØ, og består av toppledelse fra kommunene og sykehuset. Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som administrativt samarbeidsutvalg er tillagt. Dette utvalget møtes minst en gang i året. Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er et partssammensatt samarbeidsutvalg mellom SØ og kommunene i Østfold. Utvalget består av fem representanter fra kommunene 1 og fem representanter fra sykehuset. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis kommunenes rådmenn og administrerende direktør i SØ. Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug, ansatt i Moss kommune, representerer region Moss som består av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Kommuneoverlege har deltatt i administrativt samarbeidsutvalg siden januar Den overordnede samarbeidsavtalen og tilhørende retningslinjer forvaltes gjennom administrativt samarbeidsutvalg. Aktiv deltagelse her og videreutvikling av dette samarbeidsorganet er viktig for kommunens samhandling med spesialisthelsetjenesten, med nabokommunene og andre kommuner i Østfold. Utvalget har ansvar for blant annet å: Følge opp og ha ansvar for vedlikehold av overordnet samarbeidsavtale i tråd med styringssignaler fra partnerskapsmøte Forberede og eventuelt lede partnerskapsmøtet 1 Representantene representerer legevaktsdistriktene i Østfold. Avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende samhandling om pasienter/brukere Opprette underutvalg for ulike områder Følge opp vedtak fortløpende og bidra til at partene kan gjennomføre disse Drøfte uenighetssaker og anbefale løsninger Godkjenne rutiner og prosedyrer etter forslag fra underutvalg eller en eller flere av partene og sikre oppfølging av egne vedtak Arrangere samhandlingsforum Fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser Bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i Østfold En av kommuneoverlegens ansvar er å ta med synspunkter fra kommunene i mossregionen inn i administrativt samarbeidsutvalg. Sakspapirene sendes ut til virksomhetsledere, administrasjon og andre relevante kontaktpersoner i Moss før hvert møte. Dette sikrer at aktuelle parter har mulighet til å komme med innspill. Det blir også avholdt faste møter med Rygge, Råde og Våler i forkant av hvert møte. Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføres 10 ganger i året. Administrativt samarbeidsutvalg kan opprette underutvalg for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer. Utvalgene er partssammensatte. Samhandlingsforum 2 har som formål å skape en arena for de som samhandler til daglig i sykehuset og kommunene. Her tar man opp ulike tema som omhandler samhandling, fagog tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes årlig og målgruppe er fagpersonell og ledere. 2 Sykehusansatte og kommuneansatte deltar. Kommunene får tildelt plasser i henhold til folketallet. østfold kommunerevisjon iks

19 Ifølge kommuneoverlege oppleves overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som godt tilpasset kommunene. Det fremheves at utvalgets partssammensetning sikrer at kommunene har god innflytelse over prosessene og beslutningene som tas. Oppgave- og ansvarsfordelingen i samarbeidsavtalens retningslinjer fremstår som tydelig avklart. Eventuelle uklarheter fjernes gjennom revideringer. Samarbeidsavtalens retningslinjer skal revideres minimum annethvert år, retningslinjer som blir mye benyttet revideres oftere og ved behov. Det er opprettet et eget avvikssystem for å melde samhandlingsavvik mellom SØ og kommunene. Eventuelle tendenser i avvikene kan være med på å danne grunnlag for endringer i retningslinjene. Lise Wangberg Storhaug er også Moss kommunes samhandlingskontakt. Samhandlingskontakten har et særskilt ansvar for å veilede og hjelpe ledere og medarbeidere i samhandlingen mellom partene. Vedkommende inngår i et informasjonsnettverk og tar i mot og sprer informasjon i egen kommune, samt formidler klager og avvik. Samhandlingskontaktene gjennomfører møter en gang i halvåret med samhandlingsavdelingen på sykehuset. 3.3 Vurderinger Som det fremkommer av revisjonskriteriene i kapittel 3 skal kommunen ha inngått samarbeidsavtale med regionalt helseforetak. Revisjonen har funnet at Moss kommune, i samarbeid med 17 Østfold kommuner, har utarbeidet overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ. Fakta viser at overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer er utarbeidet av Administrativt samarbeidsutvalg. Dette er et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra SØ og Østfold kommunene. Retningslinjene inneholder de lovpålagte kravene og partenes ansvar- og oppgavefordeling fremkommer av disse. Etter revisjonens vurdering fremstår samarbeidet mellom SØ og Østfold kommunene som godt forankret både gjennom den overordnede samarbeidsavtalen, samt gjennom faste partssammensatte utvalg og møtepunkt. østfold kommunerevisjon iks

20 4 FUNGERER VARSLINGSRUTINENE VEDRØRENDE UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? 4.1 Revisjonskriterier Retningslinje nr. 5 Utskrivning/overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold til kommunehelsetjenesten beskriver følgende varslingsrutiner: Sykehuset Østfold (SØ) gir melding senest innen 24 timer etter innleggelse om innlagt pasient, dvs. status, antatt forløp og forventet utskrivningspunkt, dersom pasienten antas å ha behov for tiltak fra kommunehelsetjenesten etter utskrivning. Dersom vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av oppholdet, skal fristen løpe fra det tidspunktet det blir klart at et slikt behov foreligger. Melding om besluttet utskrivningsklar pasient skal formidles via elektroniske pleie og omsorgsmeldinger (PLO), og kan sendes gjennom hele døgnet, inkl. helge og høytidsdager. Kommunene er forpliktet til å ha ett telefonnummer til kommunal pasientkoordinator, som betjenes i tidsrommet kl Denne meldetelefonen skal ha telefonsvarer hvor det kan legges igjen beskjed. Denne telefonen skal også brukes som reserveløsning ved bortfall av elektronisk meldingsutveksling. Epikrise eller tilsvarende informasjon inkludert medikamentliste (ikke håndskrevet), som sikrer tilstrekkelig og korrekt informasjon om igangsatt behandling/oppfølging, skal følge pasient ved utskrivelse. Kommunene gir så raskt som mulig tilbakemelding om pasienten kan mottas, senest innen 2 timer (i tidsrommet ) fra kommunen mottok melding fra SØ. 4.2 Fakta Kommunens pasientkoordinatorer har en nøkkelrolle med å sikre en god pasientovergang fra sykehuset til kommunen. Pasientkoordinator er organisatorisk plassert ved kommunens tjenestekontor og er blant annet ansvarlig for å ta imot melding om utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Ifølge kommunens stillingsbeskrivelse av pasientkoordinatorfunksjonen er pasienkoordinator ansvarlig for å: Sikre at elektronisk utveksling av medisinske opplysninger og hjelpebehov fra sykehuset blir mottatt av Moss kommune. Sikre at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste og unngå at det oppstår feil. Sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt. Sikre at pasienten mottar tjenester på best effektive omsorgsnivå (BEONprinsippet). Sikre enighet om definisjon for utskrivningsklar pasient og kommunal betalingsplikt. Moss kommune har en ansatt i pasientkoordinatorrollen, men det er flere saksbehandlere ved tjenestekontoret som har mulighet til å ivareta funksjonen ved eventuelle fravær. All melding og kommunikasjon mellom sykehuset og kommunen omhandlende utskrivelse av pasienter foregår gjennom elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) i elink (system for utveksling av elektroniske meldinger). Dette innebærer at sykehuset har mulighet til å melde pasienter hele døgnet. Det er enighet mellom kommunen og sykehuset at meldinger som blir sendt etter kl på hverdager gjøres gjeldende, vedrørende betalingsplikten, påfølgende dag. De elektroniske meldingene østfold kommunerevisjon iks

21 ble tatt i bruk fra og med oktober Kommunen har også en koordinatortelefon som sykehuset har mulighet til å ringe til. Ifølge konstituert avdelingsleder avdeling vest ved hjemmebaserte tjenester vil den elektroniske meldingsutvekslingen mellom sykehuset og virksomheten kunne by på utfordringer. Melding via telefon var en stor fordel for hjemmesykepleien, det på grunn av at virksomhetens kontor kun er bemannet frem til på hverdager. Etter klokken 15.00, og på helg- og helligdager, er det avdelingenes ansvarlige sykepleier som har ansvaret for å kontrollere de elektroniske PLOmeldingene. 3 I henhold til rutine skal meldinger på elink kontrolleres to ganger i løpet av en kveldsvakt. Sykepleierne som arbeider ute i operativ tjeneste kommer ikke alltid inn på systemet, dette utgjør en risiko for at meldinger fra sykehuset kan bli liggende uregistrerte. Problemstillingen er tatt opp med pasientkoordinator, men det er ikke meldt avvik vedrørende dette, da det per dags dato ikke har medført konkrete problemer for virksomheten. Pasientkoordinator informerer om at sykehusets 24-timer frist for varsling til kommunen i all vesentlighet blir overholdt. Kommunen opplever at det er færre brudd på 24-timers fristen etter at all meldingsutveksling mellom sykehuset og kommunen ble elektronisk. Pasientkoordinator gir tilbakemelding om hvor pasienten skal mottas, senest innen to timer (i tidsrommet mandag-fredag) fra mottatt melding. På kveldstid og helg er det avdeling 1a ved Peer Gynt helsehus som ivaretar dette ansvaret. Såfremt varslingsrutinen blir fulgt, opplever pasientkoordinator å ha tilstrekkelig med tid til planlegging og mottak av pasienter. I de tilfellene sykehuset ikke overholder sin 3 Fra mandag til fredag mellom går all kommunikasjon vedrørende utskrivningsklare pasienter gjennom pasientkoordinator. varslingsfrist, kan det i visse tilfeller være utfordrende for kommunen. Dette gjelder blant annet pasienter med behov for hjelpemidler, rehabilitering eller palliativt team. Dette er pasienter som krever lengere planleggingstid. I de tilfellene kommunen ikke har mulighet til å ta imot pasient på utskrivningstidspunkt, blir pasienten liggende på sykehuset til kommunen er klar. Sen melding fra sykehuset fører i utgangspunktet ikke til bortfall av kommunens betalingsplikt. Leder ved tjenestekontoret mener derimot at sykehuset er samarbeidsvillige i tilfeller hvor det er uklarheter, samt i tilfeller hvor sykehuset har varslet kommunen sent. Det er ikke ofte sykehuset har kommet med betalingskrav i de tilfeller sykehuset ikke har overholdt samhandlingsrutinen og hvor kommunen ikke har hatt mulighet til å ta imot pasient. I all hovedsak løses dette gjennom dialog med sykehuset. Pasientkoordinator forholder seg til rutine 5.1 hva gjelder samhandling vedrørende utskriving/overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen. Rutinen er felles for Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold og inneholder informasjon og ansvarsavklaringer vedrørende prosessen rundt utskrivning og overføring av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. For pasienter som mottar døgnkontinuerlig tjenester i kommunen (sykehjem/bo- og servicesenter) før innleggelse i sykehuset, skal all samhandling og kommunikasjon mellom sykehuset og kommunen ivaretas av utøvende tjeneste. Kommunen har tydeliggjort ansvaret for denne oppfølgingen gjennom egne rutiner. Pasientkoordinator er ansvarlig for koordinering av samtlige pasienter som ikke mottar kommunale tjenester før innleggelse og for pasienter som kun mottar tjenester fra virksomhet hjemmebaserte tjenester. Pasientkoordinator arbeider i all vesentlighet fra kontoret, hun reiser til sykehuset kun ved spesielle tilfeller. En stor del av pasientkoordinators arbeidsoppgaver består av å holde seg oppdatert på hvilke plasser som er ledige ved Peer Gynt helsehus og Orkerød østfold kommunerevisjon iks

22 sykehjem, samt informasjon om pasienter som er innlagt på sykehuset og som er meldt utskrivningsklare. Hvilke pasienter som skal legges inn på kommunens korttidssenger vurderes fortløpende. Ifølge retningslinje nr. 5 er en innleggende pasient utskrivningsklar når lege på sykehuset vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: a. Problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av henvisende helsepersonell skal være avklart. b. Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart. c. Dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for. d. Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for medisinsk oppfølging av pasienten. e. Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelse og forventet framtidig utvikling skal være vurdert. f. Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal ansvarlig behandler sørge for at relevant kontakt etableres, og plan for denne oppfølgingen beskrives. g. Epikrise eller tilsvarende informasjon inkludert medikamentliste (ikke håndskrevet), som sikrer tilstrekkelig og korrekt informasjon om igangsatt behandling/oppfølging, skal følge pasienten ved utskrivelse. Pasientkoordinator kontrollerer om vilkårene for utskrivning er avklart før pasient skrives ut til kommunehelsetjenesten. Eventuelle uenigheter vedrørende utskriving, har frem til i dag, blitt løst gjennom dialog med sykehuset. Uenigheter vedrørende medisinske problemstillinger tas gjennom legene på Peer Gynt helsehus. Kommunen har foreløpig ikke opprettet uenighetsprotokoll eller meldt saker til nasjonalt tvistløsningsnemd 4. Konstituert avdelingsleder ved avdeling vest ved hjemmebaserte tjenester underbygger pasientkoordinators påstand om at det er få uenigheter med sykehuset vedrørende utskrivningsklare pasienter. Ifølge pasientkoordinator er en av hovedutfordringene i kommunikasjonen mellom sykehuset, kommunen og pasient at sykehuset konkluderer med et omsorgsnivå, ofte korttidsplass, uten at kommunen har vært inne og gjennomført sine vurderinger. I utgangspunktet er det kommunen som skal bestemme, basert på faglige vurderinger, hvilke tjenester som skal tilbys de utskrivningsklare pasientene. Når sykehuset har forespeilet en spesiell tjeneste for pasient, kan det være vanskelig for kommunen å snu pasientens oppfatning av hvilke tjenester som vil være hensiktsmessige. Ifølge kommuneoverlege arbeider administrativt samarbeidsutvalg med å finne gode tiltak for å forhindre dette, samt med hvordan kommunene og sykehuset skal kunne komme med bedre informasjon til innlagte pasienter. Dette gjelder spesielt pasienter hvor det er usikkerhet vedrørende hvilke tjenester de skal motta etter utskrivelse. Som nevnt under punkt 3.2 melder både sykehuset og kommunen samhandlingsavvik. Det fremkommer av samarbeidsavtalen at avviksmeldingene skal danne grunnlag for erfaringstilbakeføring, kompetanseheving og revisjon av prosedyrer/rutiner. 4 Den nasjonale tvistløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren gir rådgivende uttalelse i saker det kommuner og foretak ikke kommer til enighet. østfold kommunerevisjon iks

23 Tabell 1 og 2 viser antall meldte avvik fra Moss kommune og Sykehuset Østfold for 2012, g Tabell 1: Avvik meldt fra Sykehuset Østfold til Moss kommune (Kilde: Sykehuset Østfold) Ikke kontakt på telefon Ikke mottatt nødvendig dokumentasjon Annet (ikke relatert til samhandlingsavtalen) Total Tabell 2: Avvik meldt fra Moss kommune til Sykehuset Østfold (Kilde: Sykehuset Østfold) Ikke kontakt på telefon Ikke mottatt nødvendig dokumentasjon Ikke medsendt medikamenter Pasient sendt hjem uten varsel Ikke varslet om død pasient Annet (ikke relatert til samhandlingsavtalen) Total Revisors merknader: Sykehuset reviderte avviksskjema og avviksrapport høsten Det er av den grunn vanskelig å kategorisere og sammenligne avvikstallene fra 2013 til Av den grunn har vi valgt å kun gjengi totalantallet avvik for Det opplyses om at de aller fleste avvikene for 2014 omhandler avvik innen informasjon og kommunikasjon. Kommuneoverlege fremhever at meldte samhandlingsavvik er fast punkt i administrativ samarbeidsutvalg. Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt rutine omhandlende avviksbehandling, som blant annet innebærer at avvik meldes på et fastsatt avviksskjema og 30 dagers saksbehandlingstid, dette skal sikre en god læringseffekt. Ifølge konstituert virksomhetsleder ved Peer Gynt helsehus omhandler avvikene som virksomheten melder i all vesentlighet manglende medikamentlister, samt uklar/dårlig informasjon fra sykehuset. Ifølge konstituert virksomhetsleder utgjør slike avvik en potensiell risiko for pasient. Av den grunn er det viktig å melde inn alle avvik, slik at sykehuset blir klar over hvor ofte dette forekommer. Det fremheves videre at samhandlingsavvik underrapporteres fra virksomheten. Virksomheten arbeider kontinuerlig med å bli flinkere til å melde avvik. Avvik som meldes fra virksomhet hjemmebaserte tjenester omhandler i all hovedsak at pasienten ikke har fått tilstrekkelig medisiner eller utstyr med fra sykehuset, samt mangelfull informasjon og medikamentlister. Samhandlingsavvik meldes, både ved Peer Gynt helsehus og virksomhet hjemmebaserte tjenester, til nærmeste leder. Man melder avvik på brudd på rutine. Virksomhetsleder leser og signerer avviket, samt videresender avvik til kommunalavdelingen. Kommunalavdelingen videresender så avviket til sykehusets samhandlingsavdeling. Avvikene som er ferdigbehandlet av sykehuset følges opp i virksomheten gjennom lokalt kvalitetsutvalg. Pasientkoordinator melder også avvik, disse omhandler i all vesentlighet brudd på varslingsrutinen. Avvikene meldes kun i de tilfeller hvor brudd på rutinen har fått en reell konsekvens. Moss kommune har etablert et internt møtepunkt, Samhandlingsforum, som møtes østfold kommunerevisjon iks

24 fire ganger i året. Her møter virksomhetsledere fra Hjemmebaserte tjenester, Peer Gynt Helsehus, Forebyggende virksomhet, leder for Tjenestekontoret, pasientkoordinator, leder for avdeling 1 ved Peer Gynt Helsehus, rådgiver fra kommunalavdelingen, samt kommuneoverlegene. Forumet følger med på kommunens statistikk, tar opp utfordringer i tjenestene knyttet til samhandling, samt gjennomgår saker som har vært oppe i administrativt samarbeidsutvalg og samhandlingsavvik for felles læring. 4.3 Vurderinger Som det fremkommer av revisjonskriteriene i kapittel 4 har SØ og Østfold kommunene vedtatt retningslinje vedrørende varslingsrutiner av utskrivningsklare pasienter. Her fremkommer det blant annet at melding om besluttet utskrivningsklar pasient skal formidles via elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. Fakta viser at all melding og kommunikasjon mellom SØ og kommunen omhandlende utskrivelse av pasient foregår gjennom elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i elink. Kommunen betjener også en «koordinatortelefon» som sykehuset har mulighet å ringe til. Kommunen har utarbeidet prosedyrer som er med på å sikre at elink kontrolleres gjennom hele døgnet. Sett opp mot revisjonskriteriene oppleves dette som tilfredsstillende. Kommunen overholder forpliktelsen om å gi tilbakemelding innen to timer på om pasient kan mottas. Sykehusets 24-timers frist for varsling til kommunen blir også i all vesentlighet overholdt. Utfordringer som oppstår, som en følge av sen varsling fra SØ, løses ved at pasient blir liggende på sykehuset til kommunen er klar. SØ kommer ikke med betalingskrav i de tilfellene de ikke har overholdt samhandlingsrutinen. Det er revisjonens oppfatning at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen blir godt ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Sett opp mot revisjonskriteriene fremstår dette som tilfredsstillende. Samtidig fremstår det for revisjonen at det finnes visse utfordringer i kommunikasjonen mellom SØ og kommunen. En av hovedutfordringene er at sykehuset ofte konkluderer med et omsorgsnivå, som regel korttidsplass, uten at kommunen har vært inne og gjennomført sine vurderinger. Når sykehuset har forespeilet en spesiell tjeneste for pasient, kan det være vanskelig for kommunen å snu pasientens oppfatning av hvilke tjenester som vil være hensiktsmessige. Revisjonen finner det derfor tilfredsstillende at administrativt samarbeidsutvalg per tiden arbeider med tiltak for å forhindre denne praksisen. En annen utfordring vedrørende samhandlingen omhandler uklar og/eller for dårlig kommunikasjon fra sykehusets side, samt manglende medikamentlister ved utskrivelse. Kommunen melder avvik på samhandlingsrutinen. I 2014 ble det meldt 55 avvik fra kommunen til SØ, størsteparten av disse omhandlet avvik innen informasjon og/eller kommunikasjon. Revisjonen finner det tilfredsstillende at kommunen har etablert møtepunkter som følger opp samhandlingen og samhandlingsavvikene omhandlende utskrivningsklare pasienter, dette er med på å opprettholde en felles forståelse og læring i organisasjonen. Revisjonen opplever videre at kommunens praksis vedrørende avviksmelding inneholder visse svakheter. Det fremkommer blant annet at samhandlingsavvik underrapporteres fra Peer Gynt helsehus. Pasientkoordinator opplyser også om at det kun meldes avvik dersom avviket får en reell konsekvens. Samhandlingsavvik vil kunne utgjøre en potensiell risiko for pasient. Ifølge revisjonen vil det være viktig å melde inn samtlige vesentlige brudd på samhandlingsrutinen som avvik. Dokumentasjonen av hvor ofte et avvik forekommer vil slik sett bli mer korrekt. Dette vil kunne øke læringseffekten av avviksmeldingen og -behandlingen, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp. Etter vår vurdering er en god avvikskultur østfold kommunerevisjon iks

25 vesentlig for at avviksbehandlingen skal fungere som en effektiv informasjonskanal som fører til læring i organisasjonen. østfold kommunerevisjon iks

26 5 HAR MOSS KOMMUNE ET APPARAT OG NØDVENDIG KAPASITET TIL Å TA I MOT UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? 5.1 Revisjonskriterier Uavhengig av betalingsplikten skal kommunen motta utskrivningsklar pasient så raskt som mulig. Sykehuset Østfold er forpliktet, mot betaling fra kommunen, til å gi et tilbud til pasienten i påvente av at kommunen finner et forsvarlig tilbud. I henhold til forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten 4 c) skal det sørges for at arbeidstagerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfelt. 5.2 Fakta Kapasitet Det fremkommer av omsorgsplan at samhandlingsreformen har ført til endringer i oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er et krav til kommunene at de tidlig skal ta imot ferdigbehandlede og avklarte pasienter fra sykehus, og det stilles økte krav til medisinfaglig kompetanse på alle nivå i kommunehelsetjenesten. Hovedutfordringene for morgendagens omsorgstjenester er knyttet til vekst i antall brukere og flere brukere med komplekse sykdomsbilder og behov for sammensatte tjenester. Dette stiller store krav til kapasitet og kompetanse i omsorgstjenestene, og til omstilling og tilpassing i kommunene. Ifølge omsorgsplanen skal de kommunale tjenestene utvikles i tråd med Samhandlingsreformen. I henhold til omsorgsplan innebærer samhandlingsreformen at presset på heldøgns omsorgsplasser vil øke, spesielt når det gjelder korttidsplasser for avlastning, rehabilitering, opptrening og øyeblikkelig hjelp. Faktaboks 4: Dekningsgrad I stortingsmelding 50 ( ) påpekes det at dekningsgraden for heldøgns omsorgstilbud bør være 25 prosent av antall innbyggere 80 år og over. Dette ble gjentatt i Stortingsmelding 31 ( ). I stortingsmeldingen understrekes det videre at behovsanslaget gjelder folk i alle aldersgrupper som har behov for heldøgns omsorg og pleie, ikke bare de som er over 80 år. De 25 prosentene må derfor tolkes som et antatt behov for heldøgns omsorg i kommunens totale pleie- og omsorgstilbud. En dekningsgrad på 25 prosent av de over 80 år er tenkt å ligge så mye over det reelle behovet for denne gruppen at det også er kapasitet til å dekke heldøgns omsorg for de under 80 år. Det faktiske behov vil variere i kommunene, blant annet som følge av innbyggernes aldersfordeling og generelle helsetilstand. Kilde: Omsorgsplan (Moss kommune). Tabell 3 viser antall heldøgns omsorgsplasser i Moss kommune, samt behovet for ytterligere plasser i 2020, 2025 og 2030, for å opprettholde dagens dekningsgrad, beregnet ut fra SSBs befolkningsprognoser. Tabell 3: Antall leiligheter med heldøgns omsorgsplasser: Type tjeneste Hvor Omsorgsboliger Melløs- bo og servicesenter Rosnes bo- og servicesenter Skoggata bo- og servicesenter Sum østfold kommunerevisjon iks

27 Institusjonsplasser Orkerød Melløsparken Peer Gynt Sum Totalt antall plasser Faktisk dekningsgrad 24,5 % 21,8 % 18,3 % 13,9 % Befolkning Antall plasser med 25 % dekning Avvik med 25 % dekning Kilde: Omsorgsplan (Moss kommune) Med SSBs prognoser for befolkningsvekst, vil det være behov for 612 heldøgns omsorgsplasser i 2030, mot 347 plasser i dag. Gitt at Moss kommune ikke bygger flere heldøgns plasser vil det gi en dekningsgrad på 13,9 prosent i Moss kommune har per i dag en dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser på 24,5 prosent. I henhold til omsorgsplan er dette en dekningsgrad som oppleves som tilstrekkelig. Ifølge planen har kommunen også en god balanse mellom langtids- og korttidsplasser. Som det fremkommer av tabell 3 må Moss i løpet av en 15 års periode bygge ut 272 heldøgns omsorgsplasser, om dagens dekningsgrad skal opprettholdes. Ifølge kommuneoverlege vil det på sikt være en stor utfordring for kommunen å opprettholde dagens dekningsgrad. Dette er en generell utfordring for kommunehelsetjenesten i landet, og da spesielt i de større byene. Majoriteten av de utskrivningsklare pasientene mottas på Peer Gynt helsehus og av virksomhet hjemmebaserte tjenester. Kommunen tar også imot noen utskrivningsklare pasienter ved sine bo- og service senter hvor det finnes korttidsplasser, samt på Orkerød sykehjem. Peer Gynt helsehus består per dags dato av to avdelinger med henholdsvis 28 og 25 senger. Avdeling 1 består av: 10 senger korttid, 8 senger rehabilitering, 7 senger KAD (kommunale akutte døgnplasser) og 3 USK senger (utrednings senger). Avdeling 2 består av: 10 senger korttid, 10 senger langtid og 5 lindrende senger. Ifølge avdelingsleder (A1) ved Peer Gynt helsehus disponerer virksomheten 36 plasser til utskrivningsklare pasienter. Disse sengene består av korttid, rehabilitering, lindrende og USK-senger. Virksomhetens 3 USK-senger er øremerket til opphold uten vedtak. Enkelte avlastningspasienter plasseres også på virksomhetens korttidssenger, men det finnes ingen øremerkede avlastningssenger. Ifølge avdelingsleder er det færre pasienter som får innvilget avlastningsopphold etter samhandlinsgreformen tredde i kraft. Dette skyldes at virksomheten må prioritere de utskrivningsklare pasientene. I perioder har virksomheten for få plasser til de utskrivningsklare, men behovet varierer fra uke til uke. Ifølge avdelingsleder er det generelt sett ett stort trykk på virksomhetens senger. Det er tilført 2,4 nye legeårsverk til Peer Gynt helsehus siden Totalt disponerer helsehuset 4 legeårsverk, samt turnuslege, der 1,2 årsverk er knyttet til de syv interkommunale KAD-sengene. Peer Gynt helsehus har også fått tilført en nyopprettet stilling som økonomirådgiver. Ifølge avdelingsleder er virksomheten per dags dato underbudsjettert. Det fremheves videre at helgebemanningen oppleves som spesielt sårbar og «tøff» for personalet. Personalet opplever at de ofte må prioritere hardt og at de skulle ha hatt mer tid til hver enkelt pasient. Det fremheves at liggetiden ved virksomheten er blitt betydelig kortere etter at samhandlingsreformen tredde i kraft. Det følger mye arbeid med ut- og innskrivninger, noe som har økt presset østfold kommunerevisjon iks

28 betydelig, både på virksomhetens ledere og ansatte. I henhold til kommuneoverlege har Moss kommunene ingen overliggerdøgn på sykehuset grunnet ventetid på hjemmebaserte tjenester. Samtlige overliggerdøgn skyldes ventetid på kommunens korttidsplasser. Moss hadde rekordhøye overliggerdøgn i januar 2015 (28). Dette skyltes i hovedsak svært mange bruddpasienter, der pasienten ikke kunne reise hjem på grunn av uegnet bolig (flere plan). Utover dette ligger Moss på et gjennomsnitt på ca. 4-6 overliggerdøgn i måneden. Ifølge kommuneoverlege er dette et snitt med overliggerdøgn en bør kunne forvente. Det blir i hvert enkelt tilfelle vurdert om det er faglig forsvarlig med utskrivelse eller om en må benytte seg av overliggerdøgn. Ifølge pasientkoordinator og kommuneoverlege har kommunen, ved normal pågang av pasienter, tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ivareta de utskrivningsklare pasientene på en god måte. Ved «pasienttopper» kan det derimot oppstå kapasitetsproblemer. Kommunen betalte for 8 overliggerdøgn i 2012, 7 i 2013, 29 i 2014 og i løpet av de tre første månedene er det betalt for 33 overliggerdøgn. Kompetanse I kommunens strategiske kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten 5 er det fremhevet at kommunen ønsker å jobbe systematisk og strategisk med kompetanseutvikling for lettere å rekruttere, beholde, utvikle og benytte rett kompetanse. I planen fremkommer det hva som bør ligge til grunn for de prioriterte satsningsområder innenfor kompetanseutvikling. Det er gjennomført en kartlegging av årsverk fordelt innen yrkesgruppene ansatt med fagarbeiderutdanning, høyskoleutdanning og uten relevant utdanning innen samtlige virksomheter. Det er utarbeidet en 5 Vedtatt i Administrasjonsutvalget Kompetanseplanen er et resultat av Moss kommunes deltakelse i KS nettverk for strategisk kompetansestyring, som er en del av prosjektet «Flink med folk i første rekke». handlingsplan med ulike satsningsområder, som skal være grunnlaget for de årlige opplæringsplanene i perioden Planen omhandler ikke konkrete kompetansetiltak. Dette skal inngå i en felles opplæringsplan for tjenestene, og i opplæringsplan på den enkelte virksomhet. Det opplyses fra virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester at det ikke er utarbeidet egne kompetanse-/ opplæringsplaner for virksomhetene for Virksomhetene har forholdt seg til felles opplæringsplan for kommuneområde helse og sosial. Det er heller ikke utarbeidet ny overordnet opplæringsplan for 2015 for kommunalområde. Her er opplæringsplan for 2014 videreført. I forbindelse med utarbeidelsen av strategisk kompetanseplan ble det i 2011 gjennomført en SWOT-analyse i samtlige virksomheter innen pleie- og omsorgstjenesten, og de muligheter og trusler en ser i fremtiden for organisasjonen. Ut i fra resultatet av SWOT-analysen har ledergruppen i pleie- og omsorgstjenesten prioritert tre kompetansemål: Pleie- og omsorgstjenesten utvikler kompetanse i takt med endrede behov hos brukerne og krav og forventninger til ansatte. Pleie- og omsorgstjenesten beholder og videreutvikler sine motiverte, engasjerte og fleksible medarbeidere, samt opprettholder den bevisste holdning til yrkesstolthet. Pleie og omsorgstjenesten videreutvikler et tverrfaglig samarbeid for å bedre kompetanseoverføringen på alle nivåer internt og eksternt. Samhandlingsreformen og endring i brukergruppen vil kreve økt og endret fagkompetanse hos ansatte. Dette beskrives som en trussel innen hjemmebaserte tjenester. Peer Gynt Helsehus mangler 3-årig kompetanse, især sykepleiere, dette fremkommer som en av virksomhetens svakheter i gjennomført SWOT-analyse. østfold kommunerevisjon iks

29 I figuren nedenfor ser vi at Moss har en mindre andel årsverk med fagutdanning enn de sammenlignede grupper og kommuner. Figur 1: Andel årsverk med fagutdanning i prosent (Kilde: SSB) Moss Østfold Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Revisors merknad: Figuren viser at 69 prosent (i 2014) av årsverkene i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten i Moss har relevant fagutdanning. Til sammenligning ligger snittet i Østfold på 77 prosent (i 2014). Med brukerrettede tjenester menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av pleie- og omsorgstjenester i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om pleie- og omsorgstjenester. Tabell 4 viser andel årsverk med fagutdanning av totalt antall årsverk i brukerrettede tjenester, fordelt på fagutdanning fra videregående skole og høyskole/universitet. Tabell 4: Andel årsverk fagutdanning, videregående og høyskole/universitet 2013 (Kilde: SSB). Videregående skole Høyskole/Universitet Fagutdanning totalt Moss Halden Sarpsborg Fredrikstad Østfold KOSTRA gruppe Landet u/oslo Tabell 4 viser at Moss kommune har en lavere andel med fagutdanning både fra videregående og høyskole/universitet enn snittet for Østfold og KOSTRA gruppe 13. I strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten fremheves det at det er vanskelig å rekruttere personer med relevant fagutdanning innen både tjenester for funksjonshemmede, sykehjemmene og hjemmebaserte tjenester. Dette er spesielt vanskelig i helgene, hvor tilgangen på ansatte med fagkompetanse er ytterligere redusert, og bruken av tilkallingsvikarer uten relevant fagutdanning er høy. I planen står det videre: «En kartlegging viser at det innenfor pleie og omsorgstjenesten er registrert 511 personer som tilkallingsvikarer, uten fast ansettelse i østfold kommunerevisjon iks

30 Moss kommune. Av disse er det 70 % som ikke har relevant utdanning, 19 % har fagarbeiderutdanning og 11 % har høyskoleutdanning.» For å kunne møte utfordringene med å rekruttere fagarbeidere i årene fremover, særlig innen helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere, vil det legges opp til en opptrappingsplan med det mål å følge KS sin anbefaling vedrørende bruk av lærlinger. Denne anbefalingen tilsier at kommunen bør ha en lærling pr innbyggere. Ifølge omsorgsplan fremkommer det at faste ansatte og faste vikarer skal ha fagutdanning i løpet av planperioden. Som en del av sitt kompetansehevende arbeid søker kommunen om kompetansemidler fra Fylkesmannen årlig. I samarbeid med Rygge, Råde og Våler gjennomfører kommunen «Prosjekt Klinisk Blikk». Gjennom en felles undervisningssykepleier 6 skal medarbeidere bli kompetente og trygge, noe som igjen bidrar til å øke kvaliteten på tjenestene som utføres. Kommuneoverlege viser til at det i 2015 skal fokuseres på kompetansehevende tiltak innenfor hjemmebaserte tjenester. Dette er fordi det er ventet et større behov for tjenester innenfor denne sektoren. Mosseregionen har fått kr fra Administrativt samarbeidsutvalg til å gjennomføre et prosjekt for å bedre observasjonskompetansen i hjemmebaserte tjenester. Prosjektet er kalt OBS kommune, hvor formålet er å utvikle en læringsmodell og observasjonsskjema tilpasset hjemmebaserte tjenester for å avdekke og observere endringer i helsetilstanden hos hjemmeboende brukere. Parallelt med at undervisningen knyttet til OBS kommune starter vil det gjennomføres et forskningsprosjekt for å se hva slags effekt tiltaket har på medarbeidernes kompetanse. Faktaboks 5: OBS kommune OBS kommune står for Observer, Bedøm, Systematiser og Kommuniser. Dette er et samhandlingsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold prosent stilling. og kommunene i Mosseregionen. Gjennom prosjektet skal det utvikles et tilpasset opplæringstilbud til alle ansatte i hjemmebaserte tjenester. Planlagt startdato var og planlagt sluttdato er De ansatte i kommunen skal ha mulighet til opplæring gjennom sykehuset og spesialisthelsetjenesten. Dette fremkommer av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer. Samarbeidsavtalens retningslinje nr. 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk har som formål å sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling. Dette skal sikres gjennom blant annet faste faglige nettverk, kompetansehevende tiltak, hospiteringsordninger, pasientkoordinatorrollen og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt. Retningslinje nr. 7 samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid har som formål å samordne utdanning, forskning og utvikling/innovasjon, samt sikre ønsket kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Retningslinje nr. 14 Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold har følgende mål: Styrke kompetansen blant helsepersonell og ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse. Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner. Ifølge kommuneoverlege er pasienter med hjemmerespirator og/eller pasienter som krever døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn krevende for kommunen å ta imot. For å håndtere denne typen pasienter må kommunen gjennomføre opplæring av personalgruppen som skal behandle pasienten. Denne opplæringen gjennomføres i østfold kommunerevisjon iks

31 all vesentlighet på sykehuset. Ved slike spesielle tilfeller kan det påløpe en del overliggerdøgn for kommunen. I forbindelse med samhandlingsreformen er det gjennomført risikovurderinger vedrørende legebemanningen på Peer Gynts KAD-senger, samt legedekningen på disse sengeplassene utover ordinær arbeidstid. Fra overgangen til Samhandlingsreformen og frem til dags dato er flere fagarbeiderstillinger omgjort til sykepleierstillinger ved Peer Gynt. Ifølge avdelingsleder har dette vært en prosess hvor kompetansebehovet er blitt vurdert kontinuerlig. Det er ikke blitt tilført flere stillinger, bortsett fra noe ved det Lokal medisinske senteret (LMS). Ifølge konstituert virksomhetsleder ved Peer Gynt har virksomheten per dags dato tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Videre fremheves det at det vil være et behov for mer sykepleierkompetanse for å kunne ta imot et økt press fra sykehuset, samt for å opprettholde og sikre god kompetanse på samtlige vakter. I enkelttilfeller, når virksomheten har mottatt svært krevende pasienter, har det vært behov for å bygge opp spesialkompetanse for deler av personalgruppen. Som det fremkommer på forrige side skal kommunen kunne motta opplæring på sykehuset. Ifølge konstituert virksomhetsleder har slik opplæring ikke blitt gitt i like stor grad som retningslinjene beskriver. Virksomheten har da opplevd og ikke ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta komplekse sykdomsbilder. Dette kan igjen føre til redusert kvalitet på tjenesten som gis. Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester informerer også om forespørsler omhandlende hospitering på sykehuset som ikke er etterkommet. Ifølge avdelingsleder ved Peer Gynt gjennomføres det kompetansehevende tiltak i virksomheten, men dette er på et minimumsnivå. Det er blant annet gjennomført legemiddelkurs (alle sykepleiere i 2014), NOKLUS-kurs (blodprøvetaking, ble gjennomført av alle sykepleiere på KADsengene), palliasjon, smitte og brannvern. Avdelingsleder fremhever at kursbudsjettet ved virksomheten er svært lavt. Ifølge virksomhetsleder ved hjemmebaserte tjenester har virksomheten tilstrekkelig sykepleierdekning. En utfordring virksomheten har er muligheten til å dekke opp fravær av sykepleiere med sykepleierfaglig kompetanse. Faktaboks 6: Planlagt og faktisk sykepleierbemanning Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomførte i mars 2015 (uke 10 og 11) en kartlegging vedrørende forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Undersøkelsen inneholder tall omhandlende totalt antall planlagte sykepleiervakter i undersøkelsesperioden, antall ledige/ubesatte vakter, antall vakter som ble erstattet med sykepleier, ansatte med lavere kompetanse eller ufaglærte. I tillegg ble det kartlagt hvor mange ledige sykepleiervakter som ikke ble erstattet. I Moss kommune 7 var det planlagt totalt 625 sykepleiervakter disse to ukene. 143 (22,9 %) av disse var ledige, hovedsakelig på grunn av sykefravær eller ubesatt stilling. 14 (9,8 %) av vaktene ble erstattet med sykepleier, mens 40 (28 %) ble erstattet med lavere kompetanse (helsefagarbeider/hjelpepleier). 30 (21 %) vakter ble erstattet av ufaglærte og 59 (41,3 %) av vaktene ble ikke erstattet. Kilde: Norsk Sykepleierforbund. Ifølge konstituert avdelingsleder avdeling vest hjemmebaserte tjenester har virksomheten fått mindre trykk på seg, både i forhold til antall pasienter og hvor tunge pasientene er, i forholdt til hva de hadde regnet med før samhandlingsreformen tredde i kraft. Det forventes fra kommunens side at liggetiden ved sykehuset vil bli enda kortere etter at Kalnes tar over pasientene. Dette kan medføre nye og mer omfattende oppgaver for virksomhet. 7 Undersøkelsen inneholder tall fra Rosnes bofellesskap, Peer Gynt helsehus og virksomhet hjemmebaserte tjenester. østfold kommunerevisjon iks

32 5.3 Vurderinger Som det fremgår av revisjonskriteriene skal kommunen motta utskrivningsklare pasienter så raskt som mulig. Fakta viser at majoriteten av de utskrivningsklare pasientene mottar tjenester fra Peer Gynt helsehus og fra virksomhet hjemmebaserte tjenester. Det fremkommer av fakta at kommunen har, ved normal pågang av pasienter, tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ivareta de utskrivningsklare pasientene på en god måte. Ved «pasienttopper» kan det derimot oppstå kapasitetsproblemer. Kommunen har ingen overliggerdøgn på sykehuset grunnet ventetid på hjemmebaserte tjenester, samtlige overliggerdøgn skyldes ventetid på kommunens korttidsplasser. Kommunen har per i dag en dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser på 24,5 prosent, i henhold til kommunen selv, oppleves dette som tilstrekkelig. Balansen mellom langtids- og korttidsplasser oppleves også som god. I de tilfellene kommunen selv ikke har kapasitet til å ta imot de utskrivningsklare pasientene, kjøpes overliggerdøgn av sykehuset. Den økende tendensen i overliggerdøgn kan, etter revisjonens vurdering, indikere et økende press på kommunens korttidssenger. Antallet utskrivningsklare pasienter er uforutsigbart for kommunen, og det er generelt sett krevende for kommuner til enhver tid å ha tilgjengelig kapasitet til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Det fremstår for revisjonen som om kommunen i all vesentlighet løser dette på en god måte. Samtidig fremkommer det at det vil være svært utfordrende for kommunen å opprettholde dagens dekningsgrad 5-10 år frem i tid. Revisjonen vil samtidig bemerke at det er færre som får innvilget avlastningsopphold etter at samhandlingsreformen tredde i kraft, noe som skyldes at kommunen må prioritere de utskrivningsklare pasientene. Kriteriene stiller videre krav til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Her viser fakta at kommunen har en mindre andel årsverk med fagutdanning enn de sammenlignende grupper og kommuner. Mangelen på 3-årig kompetanse på Peer Gynt helsehus fremkommer også av kommunens SWOTanalyse 8. Utfordringen ved virksomhet hjemmebaserte tjenester er muligheten til å kunne dekke opp fravær av sykepleiere med sykepleierfaglig kompetanse. For å kunne ta imot et økt press fra sykehuset, samt for å opprettholde og sikre god kompetanse er det er behov for økt sykepleierkompetanse. For å opprettholde og sikre kompetanse, vil det etter revisjonens vurdering, være viktig å rekruttere, beholde, utvikle og benytte rett kompetanse. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i form av å øke kompetansen i forbindelse med samhandlingsreformen. Revisjonen viser her til etableringen av «Klinisk blikk» og OBS kommune. Tiltakene vil, etter revisjonens vurdering, virke positivt inn på kommunalavdeling helse og sosial sin samlede kompetanse og evne til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Samtidig fremkommer det at kompetansehevende tiltak ved Peer Gynt helsehus befinner seg på et minimumsnivå. Virksomhet hjemmebaserte tjenester har ikke utarbeidet lokale og oppdaterte kompetanse- og opplæringsplaner for 2014 og Ifølge revisjonen vil det være viktig å prioritere kompetansehevende tiltak, slik at de kommunale tjenestene utvikles i tråd med samhandlingsreformen. Det fremkommer av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer at ansatte i kommunen skal ha mulighet til opplæring gjennom sykehuset og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling. Fakta viser videre at slik opplæring ikke er blitt gitt i like stor grad 8 SWOT-analysen er gjennomført i Kommunen opplyser om at det vil være sannsynelig at situasjonen er noe endret fra 2011 til i dag. østfold kommunerevisjon iks

33 som retningslinjene beskriver. Kommunen opplever da og ikke ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta komplekse sykdomsbilder. Etter revisjonens vurdering, vil dette kunne utgjøre en potensiell risiko for at kvaliteten på tjenesten blir redusert. østfold kommunerevisjon iks

34 6 HAR MOSS KOMMUNE TILSTREKKELIG KONTROLL MED UTBETALINGER KNYTTET TIL UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? 6.1 Revisjonskriterier Kommunen skal betale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i SØ i påvente av et kommunalt helse og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplikten gjelder til enhver tid de pasientgrupper som i lov eller forskrift er beskrevet til å være omfattet av denne plikten. Betaling skjer etter den døgnpris som til enhver tid er fastsatt i statsbudsjettet. I de tilfellene kommunene ikke har fått melding om antatt utskrivningsklar dato, men får denne først samme dag som SØ har satt til utskrivningsklar dato, så gjelder følgende: o Hvis meldingen er sendt fra SØ før kl inntrer betalingsplikten samme dag. o Meldes pasienten etter kl. 12 (og før 15.30) inntrer betalingsplikten neste dag. Gjelder alle dager inkl. helge og høytidsdager. Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger SØ har foretatt slik at det kan etterprøves at vurderingene er i tråd med denne retningslinje og forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. I henhold til kommunens attestasjon- og anvisningsreglement skal faktura kontrolleres opp mot kvantitet, kvalitet og beløp mot bestilling og pakkseddel. Eventuelle avvik skal tas opp med leverandøren uten opphold. 6.2 Fakta Sykehuset oversender faktura og fakturagrunnlaget vedrørende utskrivningsklare pasienter til kommunen månedlig. Fakturaene oversendes kommunalavdelingen, mens fakturagrunnlaget oversendes direkte til pasientkoordinator. Kommunen mottar en faktura per pasient. På revisjonens tidspunkt gjennomføres fakturakontroll av pasientkoordinator som er organisatorisk plassert på tjenestekontoret, mens attestasjon- og anvisningsansvaret ligger til kommunalavdelingen. Ansvaret for attestering og anvisning av sykehusets fakturakrav skal fra 1. juni 2015 overføres til tjenestekontoret. Fakturakontrollen består av å kontrollere betalingskravene opp mot registreringer av de utskrivningsklare pasientene. Alle PLOmeldinger vedrørende de utskrivningsklare pasientene blir lagret i pasientens journal i Gerica. Denne informasjonen benyttes i innsigelsessakene hvor kommunen mener at sykehuset har feilfakturert. Saksbehandler i kommunalavdelingen attesterer fakturaen på bakgrunn av godkjent fakturakontroll, mens nestleder for kommunalsjef anviser. Eventuelle innsigelser oversendes sykehuset før fakturaen betales. Pasienkoordinator informerer om at elink er et godt verktøy for å kontrollere om betalingskravene er gyldige da all nødvendig informasjon registreres i systemet. Muntlige avtaler skal også registreres og sendes i elink i etterkant. På denne måten sikrer en at all relevant informasjon/kommunikasjon mellom sykehuset og kommunen registreres og lagres. Leder ved tjenestekontoret opplever at kommunen får medhold i forholdsvis mange av sine innsigelser. En del av fakturaene som kommunen mottar er opplagte registreringsfeil i systemet, men det finnes også tilfeller hvor det er en reell uenighet mellom kommunen og sykehuset. Dette kan blant annet være tilfeller hvor pasienter er meldt etter klokken Kommunen har foreløpig ikke opprettet uenighetsprotokoll østfold kommunerevisjon iks

35 eller hatt saker i nasjonal tvistløsningsnemd 9. Ifølge rådgiver ved kommunalavdelingen er alle eventuelle uenigheter mellom kommunen og sykehuset løst gjennom dialog. Tabell 5: Antall overliggerdøgn og kostnader (Kilde: Moss kommune) År Døgnpris Antall døgn Sum Revisors merknad: Tallene for 2015 er registreringer frem til mars. 6.3 Vurderinger I henhold til revisjonskriteriene har kommunen betalingsplikt vedrørende utskrivningsklare pasienter som ikke er blitt gitt et kommunalt tilbud. Videre fremgår det av kriteriene at kommunen kan kreve en redegjørelse samt etterprøve sykehusets vurderinger hva gjelder utskrivningsklare pasienter. Fakta viser at kommunen mottar faktura og fakturagrunnlag vedrørende utskrivningsklare pasienter månedlig. Kommunen mottar en faktura per pasient. Fakturakontrollen består av å kontrollere betalingskravene opp mot registreringer av de utskrivningsklare pasientene. Alle PLO-meldinger vedrørende utskrivningsklare pasienter blir lagret i pasientens journal i Gerica. Muntlige avtaler skal også registreres og sendes elink i etterkant. Denne informasjonen benyttes i innsigelsessaker hvor kommunen mener at sykehuset har feilfakturert. Eventuelle innsigelser oversendes sykehuset før fakturaen betales. Etter revisjonens vurderinger fremstår det som om kommunen fører god kontroll med utbetalingene knyttet til de utskrivningsklare pasientene. 9 Den nasjonale tvistløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren gir rådgivende uttalelse i saker, der kommuner og foretak ikke kommer til enighet. østfold kommunerevisjon iks

36 7 I HVILKET OMFANG REINNLEGGES PASIENTER I MOSS KOMMUNE SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER? 7.1 Fakta Det fremgår av helsedirektoratets sider/samhandlingsstatistikk at kommunens mottakssystemer har vært under press da liggetid på sykehus før pasienten skrives ut blir stadig kortere. Videre vises det til at flere av disse pasientene må innlegges på nytt for øyeblikkelig hjelp. Mulige årsaker til dette er at pasientene er sykere når de skrives ut, og derfor har behov for mer omfattende behandling enn det kommunen kan tilby, og/ eller at det kommunale mottaksapparatet ikke er tilstrekkelig utbygd. Faktaboks 7: Reinnleggelser En reinnleggelse er definert som en innleggelse for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivelse uavhengig av årsak. Eksklusive pasienter som skrives inn og ut samme dag. Øyeblikkelig hjelp er definert som alle innleggelser som ikke er planlagt behandling. Kilde: Helsedirektoratet.no Tabell 7 viser antall og andel reinnleggelser innen 3 og 30 døgn for 2014 og 2015 i Moss kommune. Tabell 7: Antall/ andel reinnleggelser for 2014 og 2015 (Kilde: Moss kommune). Antall reinnleggelser Innen 3 døgn Innen 30 døgn Innen 3 døgn Innen 30 døgn Januar 3 (4 %) 20 (26 %) 2 (2 %) 11 (12 %) Februar 4 (5 %) 10 (14 %) 5 (6 %) 19 (22 %) Mars 4 (5 %) 16 (20 %) 5 (6 %) 17 (20 %) April 2 (3 %) 14 (20 %) - - Mai 5 (6 %) 17 (20 %) - - Juni 3 (3 %) 15 (17 %) - - Juli 3 (4 %) 14 (21 %) - - August 1 (1 %) 11 (16 %) - - September 2 (3 %) 13 (17 %) - - Oktober 2 (2 %) 11 (17 %) - - November 2 (3 %) 19 (24 %) - - Desember 3 (4 %) 10 (12 %) - - SUM 34 (4 %) 170 (18 %) 12 (4,6 %) 47 (18 %) Revisors merknad: Reinnleggelse defineres som øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen 30 døgn etter forrige utskrivelse uavhengig av årsak. Tabellen ovenfor inneholder også tall for reinnleggelser innen 3 døgn. Tallene er Moss kommunes egne registreringer og beskriver reinnleggelsesraten for pasienter som på reinnleggelsestidspunkt er mottakere av kommunale tjenester. Som det fremkommer av tabell 7 ble 4 prosent av pasientene som ble utskrevet til kommunale tjenester reinnlagt på sykehuset innen 3 døgn i Tilsvarende reinnleggelsesrate innen 30 døgn er 18 prosent. Det er også viktig å presisere at årsak til reinnleggelse ikke registreres. Ifølge kommuneoverlege skyldes i all vesentlighet reinnleggelser innen 3 døgn at pasienten er blitt utskrevet fra sykehuset for tidlig. Pasienter som reinnlegges innen 30 døgn består i all vesentlighet av en populasjon som i utgangspunktet har svært dårlig helse og med et stort behov for helsetjenester. I denne populasjonen, med høy sykelighet, må det kunne forventes en viss reinnleggelsesrate. østfold kommunerevisjon iks

37 Tabell 8: Andel reinnleggelser innen 30 døgn i prosent for Moss, Råde, Rygge, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Hvaler for 2014 (Kilde: Sykehuset Østfold). Kommune 2014 Moss 14,90 % Råde 16,90 % Rygge 12,75 % Fredrikstad 16,25 % Halden 14,25 % Sarpsborg 15,00 % Hvaler 13,75 % Revisors merknad: Tallene er hentet fra Sykehuset Østfold HFs analyseavdeling og beskriver andel reinnleggelser totalt fordelt på kommune. Tallene omhandler også pasienter som ikke mottar kommunale tjenester på reinnleggelsestidspunktet. Som det fremkommer av tabell 8 er den totale reinnleggelsesraten for pasienter bosatt i Moss kommune på 14,90 prosent for Oppsummering En reinnleggelse er definert som en innleggelse for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning, med unntak av pasienter som skrives inn og ut samme dag. Øyeblikkelig hjelp defineres som alle innleggelser som ikke er planlagt behandling. De registrerte reinnleggelsestallene registrerer ikke årsak til reinnleggelse. Fakta viser at 34 pasienter ble reinnlagt innen 3 døgn og 170 pasienter ble reinnlagt innen 30 døgn i Dette tilsvarer henholdsvis 4 og 18 prosent av samtlige pasienter som er utskrevet til kommunale helsetjenester i Moss kommune i Som det fremkommer av tabell 8 skiller ikke Moss kommunes reinnleggelsesrate seg nevneverdig fra de kommunene det er sammenlignet med. Reinnleggelser er et komplekst tema med mange ulike årsaksforklaringer. Det har vært vanskelig for revisjonen å innhente valide tall på reinnleggelser over en lengere tidsperiode. Av den grunn er det vanskelig for revisjonen å si noe konkret vedrørende i hvilken grad reinnleggelsesraten i Moss kommune har vært økende eller synkende over tid. østfold kommunerevisjon iks

38 8 KONKLUSJONER/ANBEFALINGER Revisjonen finner at Moss kommune, i samarbeid med 17 Østfold kommuner, har etablert overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer med SØ. Avtalen og samtlige retningslinjer er utarbeidet av Administrativt samarbeidsutvalg. Dette er et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra SØ og Østfold kommunene. Etter revisjonens vurdering fremstår samarbeidet mellom SØ og Østfold kommunene som godt forankret, både gjennom den overordnede samarbeidsavtalen, samt gjennom faste partssammensatte utvalg og møtepunkt. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunen er skriftliggjort gjennom retningslinje nr. 5 Utskrivning/overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold til kommunehelsetjenesten. All melding og kommunikasjon mellom SØ og kommunen omhandlende utskrivelse av pasient foregår gjennom elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i elink. Kommunen har utarbeidet prosedyre som er med på å sikre at elink kontrolleres gjennom hele døgnet. Det er revisjonens oppfatning at varslingsrutinene mellom SØ og kommunen i stor grad blir ivaretatt, både på systemnivå og i praksis. Samtidig fremstår det for revisjonen at det finnes visse utfordringer i kommunikasjonen mellom SØ og kommunen. Dette omhandler i all vesentlighet at kommunen mottar uklar og/ eller for dårlig informasjon, samt manglende medikamentlister fra sykehuset ved utskrivelse av pasient. Kommunen melder inn avvik på brudd av samhandlingsrutinen. Fakta viser derimot at avvik underrapporteres, samt at det kun meldes avvik på brudd som får en reel konsekvens. En god avvikskultur vil, etter revisjonens vurdering, kunne øke læringseffekten av avviksmeldingen og - behandlingen, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Revisjonen finner videre at kommunen har, ved normal pågang av pasienter, tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ivareta de utskrivningsklare pasientene på en god måte. I de tilfellene kommunen selv ikke har kapasitet til å ta imot de utskrivningsklare pasientene, kjøpes overliggerdøgn av sykehuset. Etter revisjonens vurdering, løser kommunen dette på en god måte. Samtidig kan den økende tendensen av overliggerdøgn indikere et økende press på kommunens korttidssenger. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i form av å øke kompetansen i forbindelse med samhandlingsreformen. Revisjonen viser her til «Klinisk blikk» og OBS kommune. Tiltakene vil, etter revisjonens vurdering, virke positivt inn på kommunalavdeling helse og sosial sin samlede kompetanse og evne til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Det fremkommer videre at kommunen har visse utfordringer omhandlende kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse. For det første har Moss kommune en mindre andel årsverk med fagutdanning enn de sammenlignende grupper og kommuner. Mangelen på 3-årig kompetanse på Peer Gynt helsehus fremkommer også av kommunens SWOTanalyse 10. For det andre fremkommer det at kompetansehevende tiltak ved Peer Gynt helsehus oppleves å være på et minimumsnivå. Virksomhet hjemmebaserte tjenester har ikke utarbeidet lokale og oppdaterte kompetanse- og opplæringsplaner for 2014 og For det tredje viser fakta at kommunen ikke mottar opplæring av sykehuset og spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad. Noe som kan sies å bryte med intensjonen bak retningslinje nr. 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk og Retningslinje nr. 14 Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Etter revisjonens vurdering, vil dette 10 SWOT-analysen er gjennomført i Kommunen opplyser om at det vil være sannsynelig at situasjonen er noe endret fra 2011 til i dag. østfold kommunerevisjon iks

39 kunne utgjøre en potensiell risiko for at kvaliteten på tjenesten blir redusert. Sykehusets betalingskrav kontrolleres opp mot registrert informasjon av de utskrivningsklare pasientene, avvik mellom betalingskrav og registreringer medfører innsigelser fra kommunen. Innsigelser oversendes sykehuset før fakturaen eventuelt betales. Det er revisjonens vurdering at kommunen har god kontroll på sine utbetalinger til sykehuset. Revisjonen finner videre at det ble foretatt 204 reinnleggelser av pasienter i 2014, 34 pasienter ble reinnlagt innen 3 døgn, mens 170 pasienter reinnlagt innen 30 døgn. Dette utgjør henholdsvis 4 og 18 prosent av samtlige pasienter som er utskrevet til kommunale helsetjenester i Moss kommune i Reinnleggelser er et komplekst tema med mange ulike årsaksforklaringer. Det har vært vanskelig for revisjonen å innhente valide tall på reinnleggelser over en lengere tidsperiode. Av den grunn er det vanskelig for revisjonen å si noe konkret vedrørende i hvilken grad reinnleggelsesraten i Moss kommune har vært økende eller synkende over tid. Med bakgrunn i konklusjonen og de vurderinger av fakta denne bygger på, anbefaler revisjonen at kommunen bør: Prioritere virksomhetenes praksis omhandlende avviksmelding. Dette vil kunne øke læringseffekten, samt øke sannsynligheten for at avvikene rettes opp fra sykehusets side. Opprettholde og videreutvikle kommunalavdeling helse og sosial sin kompetanse gjennom målrettet rekrutering, samt prioritering av kompetansehevende tiltak. Be Administrativt samarbeidsutvalg gjennomføre en vurdering av sykehusets praksis for veiledning og hospitering av kommunenes helsepersonell. God veiledning og kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan være av vesentlig betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. Rolvsøy, Bjørnar B. Eriksen (sign.) Forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) Oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks

40 9 RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmann har hatt rapporten til gjennomlesning, og i e-post mottatt av revisjonen 25. august, fremkommer det at rådmann ikke har kommentarer til rapporten. østfold kommunerevisjon iks

41 østfold kommunerevisjon iks

42 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/183 Dokumentnr.: 15 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /42 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2015 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2015, tas til etterretning Fredrikstad, Vedlegg Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i Moss kommune 1. halvår 2015, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Plan for forvaltningsrevisjon Saksopplysninger Vi viser til kommunelovens 78 pkt. 5 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 5 om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Vurdering Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for forvaltningsrevisjonsprosjekter som er gjennomført i 1. halvår Leverte og igangsatte prosjekter er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden I henhold til statusrapporten er leveransegraden for Moss kommune isolert sett 80 %, og ligger over gjennomsnittet (55 %) for samtlige kommuner sett under ett. Østfold kommunerevisjon IKS redegjør for at de har -42-

43 en klar forventning om at kommunen vil få sin leveranse av bestilte prosjekter, men gjør oppmerksom på at det kan forekomme tilleggsfakturering ved utgangen av året. Vi viser i helhet til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2015, tas til etterretning. -43-

44 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i perioden 1. januar juni 2015 Moss kommune Østfold kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i kommunen. Seksjon for forvaltningsrevisjon gjennomfører også andre typer undersøkelser som kontrollutvalget bestiller særskilt. Produksjon og ressursbruk Følgende arbeid er gjennomført og har vært behandlet i kontrollutvalget i perioden 1. januar 30. juni 2015: Rapp 2014 Rapp. 1. halvår Prod. 2. halvår Prosjekt tot. Tot Est. maks Ev. merforbruk Administrasjon Budsjett- og økonomistyring i PLO Utskrivningsklare pasienter Etterlevelse av rammeavtaler Overordnet analyse 80 Sum Merknader: Kolonnen «Rapp. 2014» viser hva som er rapportert i 2014 på prosjekter som ble påbegynt i fjor. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalbruk knyttet til de ulike prosjektene. Kolonnen «Prosjekt tot.» inkluderer timer som er levert så langt i 2015, og eventuelt i 2014 der dette er aktuelt. «Tot. 2015» summerer bare timer som er levert så langt i Kolonnen «Est. maks» angir maksimalt timeantall som ble estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolonnen «Ev. merforbruk» viser over- eller underforbruk knyttet til de ulike prosjektene. Merforbruk vises ved negativt tall. Kolonnen er kun relevant for ferdigstilte prosjekter. «Administrasjon» Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg, mindre arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år. For kommunene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad er antallet stipulert til 60 timer per år, mens for kommunene Hvaler, Råde og Rygge er antallet stipulert til 30 timer per år. østfold kommunerevisjon iks 1-44-

45 «Budsjett- og økonomistyring PLO» Dette var opprinnelig to ulike prosjekter, som ble slått sammen til en rapport. Årsaken til dette var at flere av problemstillingene burde sees i sammenheng. Revisjonen mente dette var hensiktsmessig, for å unngå at kontrollutvalget skulle måtte behandle to rapporter, hvor disse innholdsmessig viste til hverandre. De opprinnelige prosjektplanene ble vedtatt av KU 18. november 2014 (PS 14/43 og PS 14/44). Endelig rapport ble behandlet i KU 12. mai 2015 (PS 15/29) og i Bystyret 15. juni 2015 (PS 46/15). Det har medgått totalt 1153 timer i prosjektet, noe som medfører et merforbruk på 53 timer i forhold til estimat. Revisjonen hadde forventet at sammenslåing ville medføre en reduksjon i timeforbruket, men dette har blitt spist opp av gjentatt korrigeringer og treghet fra kommunens side. Det har blant annet vært svært utfordrende for revisjonen å fremskaffe korrekte tall, og vi har også opplevd flere tilfeller av at opplysninger har blitt endret og korrigert underveis i prosessen, som igjen har medført merarbeid for oss. «Utskrivningsklare pasienter» Prosjektplan ble vedtatt av KU 22. april 2015 (PS 15/19). Prosjektplanen ble lagt frem med alternative problemstillinger, som kontrollutvalget ble bedt om ta stilling til. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen besvarte samtlige problemstillinger. Prosjektet er i sluttfasen og endelig rapport vil bli lagt frem for kontrollutvalget den 29. september Per juni 2015 har det medgått 179 timer i prosjektet. Revisjonen forventer et lavere timeforbruk enn estimert, som følge av at prosjektet ble gjennomført parallelt i Rygge kommune. «Etterlevelse av rammeavtaler» Prosjektplan ble vedtatt av KU 16. juni 2015 (PS 15/34). Prosjektet forventes ferdigstilt til siste møte i Det har så langt medgått 4 timer i prosjektet, som gjelder utarbeidelse av prosjektplan og fremmøte i kontrollutvalget. Det skal avtales oppstartsmøte med rådmannen i august «Overordnet analyse» Det har foreløpig ikke medgått tid til overordnet analyse. Revisjonen vil påbegynne arbeidet med analysen i august/ september Vi forventer å legge frem analysen i siste kontrollutvalgsmøte i Det forventes at arbeidet vil utgjøre ca. 80 timer. Total leveranse Gjennom budsjett vedtok Bystyret 1200 timer til forvaltningsrevisjon i Budsjettet skal dekke alle forbrukte timer til administrative- og revisjonsmessige handlinger knyttet til forvaltningsrevisjon. Tabellen nedenfor viser antall leverte timer til forvaltningsrevisjon i samtlige av våre eierkommuner. Kommune Budsjett antall timer Produksjon per 30. juni 2015 Leveransegrad i % per 30. juni 2015 Sarpsborg % Fredrikstad % Moss % Rygge % Råde % Hvaler % Sum % østfold kommunerevisjon iks 2-45-

46 Samlet gjennomsnittlig leveransegrad for alle kommuner utgjør 55 %. Produksjonen er i tråd med tidligere erfaringer, og revisjonen har en klar forventning om at samtlige kommuner vil få leveranser i tråd med budsjett i I Moss har revisjonen har levert 958 timer per 30. juni 2015, eller 80 % av budsjett. Dette innebærer at kommunen i henhold til budsjett har 242 timer tilgjengelig for forvaltningsrevisjon 2. halvår Følgende prosjekter løper og skal ferdigstilles innen utgangen av 2015: Administrasjon timer som gjenstår 30 Utskrivningsklare pasienter - timer som gjenstår 152 Etterlevelse av rammeavtaler - timer som gjenstår 220 Overordnet analyse nødvendig tidsbruk 80 Sum antall gjenstående timer løpende prosjekter 482 I henhold til oppsettet er det bestilt/ planlagt for prosjekter som overskrider budsjettrammen med ca. 240 timer. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at tallene bygger på estimater, og således ikke er 100 % pålitelige. Revisjonen forventer at løpende og planlagte prosjekter vil legge beslag på noe mindre ressurser enn estimert, noe vi vil tilstrebe, men vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme tilleggsfakturering ved utgangen av året. Dette avhenger imidlertid også av forbrukte timer knyttet til regnskapsrevisjon. Andre oppdrag Østfold kommunerevisjon IKS utfører også oppdrag på vegne av våre eierkommuner eller andre kommuner, som bestilles særskilt utenom budsjett. Disse kommer i tillegg til ovennevnte produksjon, og utgjør så langt i 2015 ca. 250 timer. Disse oppdragene har omhandlet: Selskapskontroll Halden kommune (ferdigstilt januar 2015). Bestilt av kommunens kontrollutvalg. Forvaltningsrevisjon «Utskrivningsklare pasienter» - Halden kommune (pågående prosjekt). Bestilt av kommunes kontrollutvalg. Undersøkelse «ytringsfrihet» - Sarpsborg kommune (ferdigstilt mai 2015). Oppdraget ble bestilt av kommunens forhandlingsutvalg. Undersøkelse av en konkret byggesak Rygge kommune (ferdigstilt mai 2015). Oppdraget ble bestilt av kommunens rådmann. Alle oppdrag vi får utover de som er bestemt gjennom budsjett medfører i utgangspunktet positive effekter for eierne våre, da det samlet sett gir lavere revisjonshonorar og/ eller gir oss større spillerom hva gjelder å hente inn ekstern kompetanse ved behov. Rolvsøy, 19. august 2015 Laila Nagelhus (sign.) adm. dir. Anders Svarholt (sign.) seksjonsleder forvaltningsrevisjon østfold kommunerevisjon iks 3-46-

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/183 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /43 Kontrollutvalgets innspill til forvaltningsrevisjon i perioden Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: (Saken legges fram uten forslag til vedtak) Fredrikstad, Vedlegg Overordnet analyse for perioden Kommunestyrets vedtak/plan for FR Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Saken er ment som en mulighet for sittende kontrollutvalg til å gi innspill til tema for forvaltningsrevisjon de to neste årene, basert på egne erfaringer. Vurdering Vi har lagt ved overordnet analyse og gjeldende plan. Det er mulig at risikoområder som er omtalt i overordnet analyse fortsatt kan være aktuell for revisjonsprosjekt. Kontrollutvalget har også behandlet enkeltsaker i løpet av perioden som kan være risikoområder aktuelle for en mer systematisk forvaltningsrevisjon. Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet. -47-

48 OVERORDNET ANALYSE Moss kommune Rapport Rolvsøy 8. november

49 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Lovverkets bestemmelser om forvaltningsrevisjon Nærmere om risiko og risikovurderinger Kartlegging VURDERING AV RISIKO I MOSS KOMMUNE Kommunalavdeling kultur og oppvekst Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Kommunalavdeling helse og sosial Kommunalavdeling økonomi og organisasjon MK Eiendom Konklusjon... 9 østfold kommunerevisjon iks 2-49-

50 1 INNLEDNING Østfold kommunerevisjon IKS har, på oppdrag fra kontrollutvalget, og i samarbeid med kontrollutvalgets sekretariat (ØKUS), gjennomført en overordnet analyse av Moss kommune. Formålet med analysen er å identifisere risikoområder som kan danne grunnlag for kommunens plan for forvaltningsrevisjon i perioden Den overordnede analysen er basert på NKRF sin veileder. Veilederen har utgangspunkt i en internasjonalt anerkjent modell for risikostyring (COSO ERM). 1 Rådmannen har hatt analysen til orientering. Det er mottatt supplerende kommentarer til enkelte av risikoområdene. Disse er innarbeidet i den grad revisjonen mener det er relevante. 1.1 Lovverkets bestemmelser om forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er i henhold til kommunelovens bestemmelser en lovpålagt oppgave for kommunene, og tilligger kontrollutvalgets ansvarsområde. Begrepet defineres i kommunelovens 77 nr. 4 som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger. I henhold til forskrift om kontrollutvalg 10, skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret ( ) er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret( ) selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens ( ) virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Formålet med den overordnede analysen er i henhold til departementets merknader til bestemmelsen, å fremskaffe informasjon som gjør kontrollutvalget i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon og foreta en prioritering av aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommende planperiode Nærmere om risiko og risikovurderinger Relatert til overordnet analyse og forvaltningsrevisjon, uttaler departementet at risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. Risiko vurderes med utgangspunkt i to elementer: - konsekvensene av at hendelser/ risikofaktorer inntreffer. - sannsynligheten for at risikofaktorene inntreffer (inkludert risikoreduserende tiltak). Deretter må det foretas en vurdering av vesentlighet dersom de ulike kartlagte risikofaktorer inntreffer, sett i forhold til virksomhetens målsettinger. Det sentrale i vurderingen er hva som har størst (negativ) betydning dersom en gitt situasjon inntreffer og hvilke faktorer som er mest alvorlig i forhold til å oppnå de målene kommunen har satt seg og i forhold til lovbestemmelser. 1 Se Veileder for utarbeidelse av overordnet analyse, NKRF Se Veileder for utarbeidelse av overordnet analyse, NKRF østfold kommunerevisjon iks 3-50-

51 Vurderinger av vesentlighetsgrad vil avhenge av hvilket perspektiv man ser situasjonen fra: fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter i forhold til kommunens totale driftsutgifter. fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. Her vil oppfatningene trolig også variere mellom ulike politiske grupperinger. fra et brukerperspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunens tjenester anser som vesentlig. fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst. fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er mest vesentlig ved kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. Risiko- og vesentlighetsvurderinger bør avdekke hvor det er stor risiko for avvik i forhold til økonomi, produktivitet og måloppnåelse/regeletterlevelse, og vil danne utgangspunkt for videre vurderinger av hvilke områder som bør prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsarbeidet skal være basert på en vurdering av vesentlighet og risiko gjennom hele revisjonsprosessen, det vi si under planlegging, gjennomføring og rapportering av et prosjekt. I planleggingsfasen skal vesentlighet og risiko vurderes gjennom en systematisk prosess både på overordnet nivå som grunnlag for valg av prosjekter, og på operasjonelt nivå som grunnlag for å utarbeide problemstillinger innen prosjektet. I gjennomføringsfasen vurderes det om det er framkommet nye eller endrede opplysninger som bør påvirke prioriteringen eller revisjonsomfanget. I rapporteringsfasen vurderes også hvor vesentlig funnene er. 1.3 Kartlegging Kartlegging av risiko gjøres gjennom flere ulike handlinger: Sentrale styringsdokumenter, slik som siste handlingsplan med budsjett, siste årsrapport og andre nye kommuneplaner, spiller en sentral rolle i kartleggingen. Gjennomgang av kommunens egne dokumenter bidrar dessuten til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante risikofaktorer i kommende planperiode. Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeid er en viktig kanal for informasjon. Det forekommer for eksempel at vi avdekker risikoområder som går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon. I denne sammenhengen må det også vises til at det avholdes fast møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen, for å få administrasjonens innspill på aktuelle risikoområder i kommunen. Det gjennomføres samtaler med kommuneansvarlig regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på. Det gjennomføres analyser av KOSTRA tall på overordnet nivå for å avdekke om kommunen skiller seg nevneverdig ut fra sammenlignbare kommuner. Nytt av 2013 er at det også er avholdt arbeidsmøte med kontrollutvalget, slik at dette kan komme med innspill til mulige risikoområder tidlig i prosessen. østfold kommunerevisjon iks 4-51-

52 2 VURDERING AV RISIKO I MOSS KOMMUNE Arbeidet er gjennomført i oktober 2013 og gir et oversiktsbilde over hvordan vi vurderer risikoen i Moss kommune på det nåværende tidspunkt. I likhet med en rekke andre kommuner i Østfold og landet for øvrig, er også Moss kommune i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det er så langt et vesentlig merforbruk i forhold til budsjett for 2013, og det forventes et negativt driftsresultat. Også for 2014 er det budsjettert med et negativt driftsresultat. Rådmannen viser i sitt budsjettforslag til at det hovedsakelig er innenfor helse- og sosialområdet at utfordringene er størst: vi må dempe utgiftsveksten i helse- og sosialsektoren for å sikre at andre tjenesteområder ivaretas. Denne veksten har gjennom mange år ført til en skjevfordeling, hvor f. eks skolene har blitt nedprioritert. Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien viser til at netto driftsresultat i andel av brutto driftsinntekter for en kommune bør være på minimum 3 %. Et lavere resultat enn dette gir kommunen svært lite spillerom, og medfører at den tærer på sine verdier. Moss kommune hadde i 2007 et resultat på 3,1 %, men har i årene etterpå variert mellom +1,8 % og -3,7 %. Også for 2014 er det budsjettert med et negativt driftsresultat på 0,3 %. Selv om dette er lavere enn tidligere år, innebærer det at kommunen må gjennomføre strenge prioriteringer og jobbe målrettet for å effektivisere tjenestene ytterligere. Denne situasjonen preger analysen, og revisjonen mener at følgende områder er særlig risikoutsatt i forhold til regeletterlevelse, måloppnåelse, effektivitet og/ eller produktivitet. 2.1 Kommunalavdeling kultur og oppvekst Grunnskole I henhold til KOSTRA tall bruker kommunen nesten kr 8.400,- mindre per elev enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Det er også et høyere antall skoler enn det kommunens areal skulle tilsi. Dette kan indikere at tjenesten driftes effektivt, men det kan også bety at elever i Moss ikke får det tilbudet de har krav på i henhold til lovgivningen. I følge hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Moss er tilbudet til elevene i Moss kommune markant dårligere enn i sammenlignbare kommuner, og det mangler 45 lærerårsverk for å komme opp på landsgjennomsnittet. Samtidig scorer elever i Moss høyt på nasjonale prøver og kan vise til gode eksamensresultater. Tjenesten er viktig for å forebygge behov for mer omfattende tjenester på et senere tidspunkt, og er således vesentlig for brukere og for kommunens økonomi. Området er generelt utfordrende og det kan være en risiko for at tilbudet til brukergruppen ikke er i samsvar med individuelle rettigheter i regelverket. Basert på overnevnte analyse vil revisjonen likevel ikke karakterisere risikoen som høy. Samtidig viser uttalelsen fra hovedtillitsvalgt at det stilles spørsmålstegn ved kommunens tilbud, og en nærmere gjennomgang av området kan bidra til å avklare situasjonen. Barnevern I følge budsjett for 2014 og handlingsplan har budsjettet til barneverntjenesten de senere år blitt vesentlig redusert. Fra perioden 2011 til 2014 er rammen redusert med 7,2 mill. Til tross for dette har antall barn og unge som mottar hjelp økt. Det har også vært en markant nedgang i antall undersøkelser med behandlingstid over tre måneder. Per utgjorde denne andelen 63 % mot 58 % som var snittet for Østfold. Dette kan indikere at man har oppnådd en klar effektivitetsforbedring innen området. østfold kommunerevisjon iks 5-52-

53 Samtidig viser tall fra fylkesmannen at Moss kommune per henla 42,9 % av alle mottatte meldinger. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet på 28,7 % i Østfold og snittet på 20,7 % på landsbasis. Hva gjelder henlagte undersøkelser er tallet for Moss noe lavere enn gjennomsnittet for Østfold, 53,7 % mot 58,7 % og 54,7 % på landsbasis. Dette kan indikere at barneverntjenesten i Moss i noe større grad klarer å luke ut meldinger som det ikke er formålstjenelig å gå videre med, på et tidligere tidspunkt enn hva andre kommuner klarer. Samtidig fremstår antallet henlagte meldinger som urovekkende høyt. Når kommunen i årsrapporten for 2012 i tillegg viser til at sakene barnevernet behandler øker både i kompleksitet og er mer sammensatte enn tidligere, mener revisjonen at det kan foreligge en risiko for utsatte barn ikke får den hjelpen de har rett til i henhold til regelverket. Dette er av vesentlig betydning for det enkelte barn og dets familier. Manglende oppfølging kan også føre til at det oppstår situasjoner som i etterkant kan ha vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi, eksempelvis ved behov for tyngre tiltak og mulig erstatningsansvar. 2.2 Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Offentlige anskaffelser/innkjøp Revisjonen gjennomførte i 2011 et prosjekt knyttet til kjøp av konsulenttjenester. Funnene fra rapporten viser at kommunen har manglet gode systemer for etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Kommunen har gjort flere grep, blant annet ved å ansette Innkjøpsleder med ansvar for å etablere nødvendige rammeavtaler og et overordnet innkjøpsreglement. Samtidig er det også her en forutsetning at det arbeides målrettet med holdninger, opplæring og implementering for at systemene skal etterleves. Revisjonen i 2012 og 2013 gjennomførte flere regnskapsrevisjoner av investeringsprosjekter, hvor det også da har blitt avdekket manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Feil praksis kan føre til merkostnader for kommunen knyttet til for høy pris på varer og tjenester, klagesaker, samt mulige erstatningskrav. Det er også en risiko knyttet til mistanke om misligheter eller påstander om korrupsjon i anskaffelsesprosesser. Påpekt risiko er av vesentlig betydning for private aktører som ønsker oppdrag for kommunen (brukerne), samt for kommunens økonomi og omdømme. 2.3 Kommunalavdeling helse og sosial Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger (hører også under MK Eiendom) Fra rådmannsnivå vises det til at Moss har et utfordrende boligmarked for vanskeligstilte, som følge av generelt høye boligpriser og et høyt husleienivå. Dette har konsekvenser for kommunen, både ved at etterspørselen etter kommunale boliger er høy, samtidig som en høy andel av sosialhjelpsutbetalinger går til supplerende boutgifter. På dette grunnlaget er det viktig at kommunen evner å utnytte tilgjengelig kommunal boligmasse optimalt. Fokus på omløpshastighet og tomgang i kommunale boliger er derfor svært viktig. Basert på tidligere prosjekter revisjonen har gjennomført i andre kommuner er det for eksempel en risiko for at boliger blir stående tomme over lengre tid, som følge av manglende rutiner og dårlig samordning mellom MK Eiendom som forvalter og kommunens boligkontor/ tildelingskontor. Det er også flere kommuner som lar leietakere bli boende i kommunale boliger over flere år uten at de benytter de boligsosiale virkemidlene kommunen har tilgjengelig for å øke omløpshastigheten i boligmassen. Etter revisjonens vurdering har dette stor betydning både for brukere i behov av bolig, samt kommunens økonomi og omdømme. Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten østfold kommunerevisjon iks 6-53-

54 Som følge av Samhandlingsreformen må kommunen i stadig større grad måtte ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Dette skaper press på kommunens økonomi, kapasitet og kompetanse, og skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Merbelastningen kan også føre til økt sykefravær, noe som vil kunne påvirke effektiviteten negativt. Fra rådmannsnivå pekes det også på store utfordringer knyttet til at pleietyngden for pasienter som skrives ut er vesentlig større etter samhandlingsreformens inntreden. Dette er svært krevende både for personalet ved kommunens sykehjem, samt virksomhet hjemmebaserte tjenester. Samhandlingsreformen har også ført til større økonomiske kostnader for kommunene enn tidligere antatt. Det antas at overføringene som kommunen mottar ikke er tilstrekkelige til å dekke opp de merutgifter som reformen medfører. For at hensikten med reformen skal være optimal vil det blant annet være avgjørende med gode rutiner og kommunikasjonskanaler mellom helseforetak og kommunen, samtidig som dette også er viktig for å har kontroll med de kostnader som reformen påfører kommunen. Det vil også være av avgjørende betydning for budsjettstyring innenfor området at kommunen har kunnskaper om hvilke konsekvenser reformen har medført så langt. Kvalitet og effektivisering i pleie og omsorg Som det fremgår under forrige risikoområde, er presset på pleie- og omsorgssektoren betydelig økende både grunnet ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og plikt til øyeblikkelig hjelp, men også i forhold til at andelen eldre er økende. Utfordringene er store, særlig innenfor demensomsorgen. Her opplever kommunen en stadig økning av utagerende og sammensatt problematikk. Dette vil kreve mer legeressurser i tjenesten, samt høyere kompetanse hos de ansatte. Som det fremgår innledningsvis i denne analysen er imidlertid kommunalområdet preget av gjentatt merforbruk i henhold til budsjett. Dette understøttes av KOSTRA tall som viser at Moss kommune bruker mer ressurser per innbygger på pleie og omsorgstjenester sett opp i mot sammenlignbare kommuner, Østfold og landet for øvrig. Kommunens utfordrende økonomiske situasjon medfører et behov for en grundig gjennomgang, særlig av alle tjenester under området Helse og sosial. Det vil være svært viktig for kommunens måloppnåelse å avklare om det er muligheter for effektivisering av driften innenfor de begrensninger som følger av gjeldende rettighetslovgivning. Sykehjemsdrift/ Bo- og servicesenter Etter revisjonens oppfatning, basert på tilsvarende situasjoner i andre kommuner, viser merforbruket innen pleie- og omsorg at det kan foreligge svikt i oppfølging og kontroll av økonomistyringen, bemanningskontroll, tydeliggjøring av ansvar i organisasjonen, samt svikt i kommunikasjon og rapportering oppover i systemet. Utfordringene underbygges av rådmannsnivå, her fremheves blant annet sykehjemmenes pleiefaktor, bemanningsfaktor, turnusstyring og ressursstyring i virksomhetene sett opp i mot kvaliteten på tjenestene som leveres, som en stor utfordring. Det kan være at merforbruket skyldes svakheter i budsjetteringsprosessen, men det kan også skyldes svak virksomhetsstyring, eller en kombinasjon av begge faktorer. Uavhengig av årsak vil utfordringene føre til vesentlige konsekvenser for brukere, ansatte, kommunens økonomi og omdømme. Dette er således et område som bør prioriteres. Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er ifølge regjeringen «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere østfold kommunerevisjon iks 7-54-

55 fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.» Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft i januar Loven har som formål å «sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.» Loven setter en rekke krav til kommunens arbeid på området. Mer satsing på folkehelsearbeid er også en ønsket konsekvens av samhandlingsreformen. I et fremtidsperspektiv skal det lønne seg for kommunene å satse på folkehelsearbeid, da det antas at dette vil redusere behovet for omfattende pleie- og omsorgstjenester. I følge rådmannen er forebyggende helsetiltak et stor utfordring, da dette ikke er tatt hensyn til i kommunens rammeoverføring. Det pekes i denne sammenheng spesielt på samhandlingsreformen, som etter rådmannens syn ikke er fullfinansiert når det gjelder de konkrete følgekostnadene. Etter revisjonens vurdering er det av vesentlig betydning at kommunen tar tak i utfordringer på området og ivaretar sine plikter på en tilfredsstillende måte. Revisjonen gjør imidlertid oppmerksom på at Østfold er valgt ut som et av fire pilotfylker, hvor Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn på området i 2013 og Det er foreløpig ikke avklart om Moss vil få tilsyn i løpet av 2014, men etter revisjonens oppfatning reduserer dette nødvendigheten av en forvaltningsrevisjon av området på nåværende tidspunkt. Alternativt bør området prioriteres i Kvalifiseringsprogrammet I Fylkesmannens Østfoldrapport 2013 vises det til at andelen deltagere i kvalifiseringsprogrammet gikk ned i For Moss kommune viser tall at det i 2013 var forventet et gjennomsnitt på 83 deltagere mens resultatet viser 44. Det vises videre til at finansieringen ikke lenger er øremerket programmet, noe som kan være en faktor som bidrar til at det ikke settes av nok personalressurser. Erfaring viser at programperioden i noen tilfeller kan være for kort for målgruppen. Fra Fylkesmannen understrekes det videre at kommunene må arbeide systematisk for å styrke det sosialfaglige arbeidet ved NAV kontorene. Økonomisk rådgiving I Fylkesmannens Østfoldrapport 2013 vises det til at økt kvalitet og tilgjengelighet i økonomisk rådgivning er et mål for regjeringen. Kommunen har et lovbestemt ansvar for å etablere dette tilbudet, og det er en del av NAV kontoret. Det er forventet at kommunene sikrer riktig dimensjonering av tjenesten i tillegg til kompetent rådgivning. I rapport fra Finanstilsynet 2013 vises det til at mange husholdninger er sårbare når det gjelder inntektsnedgang og høyere rente. Det vises til at det er enkelte inntektsgrupper som har fem ganger større gjeld enn inntekt. Grupper med mest gjeld har også de laveste bankinnskuddene. Sett hen mot kommunens generelle utfordringer når det gjelder levekår, andel sosialhjelps mottakere, samt andel arbeidsledige var i 2012 blant de høyeste i fylket. I 2013 har derimot arbeidsledigheten hatt en positiv utvikling og Moss kommune har per september 2013 lavest ledighet blant bykommunene i Østfold. Etter revisjonens vurdering vil det likevel være risiko knyttet til dettet tilbudet. 2.4 Kommunalavdeling økonomi og organisasjon Etterlevelse av rutiner Flere revisjoner, både innenfor forvalting og regnskap, har avdekket manglende etterlevelse av etablerte rutiner og prosedyrer. Pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til internkontroll vil også gi informasjon om etterlevelse av rutiner og prosedyrer. Videre er det forventet at lojalitet til vedtatte styringsdokumenter vil øke i tråd med implementering av nytt kvalitetssystem. østfold kommunerevisjon iks 8-55-

56 Kontrollutvalget er likevel av den oppfatning at det kan være nødvendig med en revisjon av rutineetterlevelse generelt. En undersøkelse av generell lojalitet til styringsdokumenter, hvor revisjonen også søker å kartlegge årsaker til hvorfor ulike dokumenter eventuelt ikke følges, antas å kunne være et viktig holdningsskapende bidrag. Et slikt prosjekt bør gjennomføres sent i planperioden. 2.5 MK Eiendom Vedlikehold av kommunens eiendomsmasse KOSTRA tall for 2012 (konsernnivå som inkluderer MK Eiendom) viser at prioritering av eiendomsforvaltningen synes å være høyere i Moss enn hva snittet er for Østfold sett under ett, og også høyere enn kommunegruppe 13. Dette viser seg også i avsatte midler til vedlikehold per m² formålsbygg, hvor avsetningen i 2012 utgjorde kr 112. Til sammenligning var tilsvarende tall kr 64 for Østfold og kr 82 for landet sett under ett. Sett opp mot nasjonale standarder for forsvarlig vedlikehold av kommunal eiendomsmasse er dette positivt, men et høyt nivå på vedlikehold har betydning for kommunens driftsutgifter og vil i en situasjon med begrensede midler gå på bekostning av andre tjenester. Fra rådmannsnivå stilles det spørsmål ved om kommunen har råd til å opprettholde et såpass høyt vedlikeholdsnivå i den situasjonen kommunen er i, og det stilles også spørsmålstegn ved hvordan vedlikeholdskalkylene er utarbeidet. 2.6 Konklusjon Revisjonen har i det foregående beskrevet de områder som etter vår vurdering innebærer størst risiko og vesentlighet i forhold til regeletterlevelse, måloppnåelse, effektivitet og produktivitet. Vi mener således at disse områdene vil være særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Rolvsøy, 8. november 2013 Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 9-56-

57 Forvaltningsrevisjonsplan Moss kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS -57-

58 Forvaltningsrevisjonsplan Innhold: 1. Innledning Om den overordnede analysen Kravene i forskriften ( 10) Informasjonsgrunnlag og dokumentasjon Resultat etter overordnet analyse i Moss kommune Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden Kontrollutvalgets prioriteringer Bystyrets vedtak KUs justering Rammetimetallet for forvaltningsrevisjon Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen Rapportering til bystyret Delegering til kontrollutvalget

59 Forvaltningsrevisjonsplan Innledning Kommunelovens kapittel 12, Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. inneholder bestemmelser om forvaltningsrevisjon. Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av 77, nr. 4 som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Gjennom denne bestemmelsen blir forvaltningsrevisjon definert som: systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger... Forvaltningsrevisjonens innhold er ytterligere utdypet i forskrift om revisjon 7, første ledd: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjonen skal altså foreta systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I tillegg kommer vurdering av om regelverket etterleves, om kommunens styringssystemer og virkemidler er hensiktsmessige, og om beslutningsgrunnlaget som legges fram for politiske organer, er i samsvar med offentlige utredningskrav. Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås. Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens 9 er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste -59-2

60 Forvaltningsrevisjonsplan instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget. Forskriftens 10 omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder som følger: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og denne planen skal baseres på en overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Bestemmelsen innebærer at bystyret gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal bestemme innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører at bystyret får en mer aktiv, bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon og knytter forvaltningsrevisjonsarbeidet nærmere til bystyret. Det framgår av lovforarbeidene at dette er ment å styrke forvaltningsrevisjon i kommunene. 2. Om den overordnede analysen 2.1 Kravene i forskriften ( 10) I departementets merknader til bestemmelsen omtales overordnet analyse nærmere. Her framgår det at hensikten med analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og foreta en prioritering av aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Det framgår av merknadene at analysen kan bygge på relevant informasjon fra andre dokumenter som er utarbeidet som ledd i kommunens plan- og analysearbeid. Det heter videre at kontrollutvalgets prioritering må ta utgangspunkt i de avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter og kommunestyrets vedtak og forutsetninger, som analysen avdekker. Departementets merknader utdyper hva som menes med uttrykket risiko- og vesentlighetsvurderinger slik: I uttrykket risiko- og vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten

61 Forvaltningsrevisjonsplan Når det gjelder spørsmålet om hvem som kan gjennomføre den overordnede analysen, sier departementet at kontrollutvalget står fritt med hensyn til hvem som skal utføre analysen. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens/ fylkeskommunens revisor, eller andre. 2.2 Informasjonsgrunnlag og dokumentasjon Østfold kontrollutvalgssekretariat og Østfold kommunerevisjon har i samarbeid gjennomført overordnet analyse. Kommunens planverk og politiske vedtak (sentrale og lokale) har vært sentrale elementer for å kartlegge kommunens mål. Kontakt med fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet, har bidratt til å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på i et risikoperspektiv. Kontrollutvalget har gitt innspill tidlig i prosessen. Det har vært avholdt møte med rådmann og administrasjon. Fylkesmannen tilsyn er også tatt hensyn til. Informasjon fra kommuneansvarlig revisor om utført regnskapsrevisjon og erfaring fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter samt selskapskontroll, har også gitt nyttig informasjon om risiko og sårbarhet generelt. 2.3 Resultat etter overordnet analyse i Moss kommune Flere områder er identifisert som aktuelle til forvaltningsrevisjon i perioden Se KU-sak, vedlegg 1: Rapport: Overordnet analyse, Moss kommune, Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden Kontrollutvalgets prioriteringer Kontrollutvalget har i møtet vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden : I prioritert rekkefølge: 1 Barnevern 2 Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger 3 Kvalitet og effektivisering i pleie og omsorg 4 Sykehjemsdrift/ Bo- og servicesenter 5 Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten 6 Offentlige anskaffelser/innkjøp 7 Etterlevelse av rutiner -61-4

62 Forvaltningsrevisjonsplan Barnevern: I følge budsjett for 2014 og handlingsplan har budsjettet til barneverntjenesten de senere år blitt vesentlig redusert. Fra perioden 2011 til 2014 er rammen redusert med 7,2 mill. Til tross for dette har antall barn og unge som mottar hjelp økt. Det har også vært en markant nedgang i antall undersøkelser med behandlingstid over tre måneder. Per utgjorde denne andelen 63 % mot 58 % som var snittet for Østfold. Dette kan indikere at man har oppnådd en klar effektivitetsforbedring innen området. Samtidig viser tall fra fylkesmannen at Moss kommune per henla 42,9 % av alle mottatte meldinger. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet på 28,7 % i Østfold og snittet på 20,7 % på landsbasis. Hva gjelder henlagte undersøkelser er tallet for Moss noe lavere enn gjennomsnittet for Østfold, 53,7 % mot 58,7 % og 54,7 % på landsbasis. Dette kan indikere at barneverntjenesten i Moss i noe større grad klarer å luke ut meldinger som det ikke er formålstjenlig å gå videre med, på et tidligere tidspunkt enn hva andre kommuner klarer. Samtidig fremstår antallet henlagte meldinger som urovekkende høyt. Når kommunen i årsrapporten for 2012 i tillegg viser til at sakene barnevernet behandler øker både i kompleksitet og er mer sammensatte enn tidligere, mener revisjonen at det kan foreligge en risiko for utsatte barn ikke får den hjelpen de har rett til i henhold til regelverket. Dette er av vesentlig betydning for det enkelte barn og dets familier. Manglende oppfølging kan også føre til at det oppstår situasjoner som i etterkant kan ha vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi, eksempelvis ved behov for tyngre tiltak og mulig erstatningsansvar. Oppfølging av barn i fosterhjem er et nasjonalt fokusområde. Rapport fra fylkesmann indikerer at Østfold-kommunene har flere utfordringer knyttet til å ivareta sine lovpålagte krav. Her vises det blant annet til at 182 fosterbarn ligger an til ikke å få oppfølging fra kommunen i tråd med lovens minstekrav. Videre at Østfoldkommunene totalt har ansvar for tilsyn med 561 fosterhjemsplasseringer, og at 43 av barna ikke har fått oppnevnt tilsynsfører. Det fremgår ikke av rapporten hvordan Moss ligger an blant Østfoldkommunene, men kontrollutvalget mener likevel at risikoen også kan være aktuell i Moss, og at prosjektet også bør omhandle tema fosterhjem. Dette vil sannsynligvis medføre at prosjektet blir større enn et gjennomsnittsprosjekt på 300 timer. Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Fra rådmannsnivå vises det til at Moss har et utfordrende boligmarked for vanskeligstilte, som følge av generelt høye boligpriser og et høyt husleienivå. Dette har konsekvenser for kommunen, både ved at etterspørselen etter kommunale boliger er høy, samtidig som en høy andel av sosialhjelpsutbetalinger går til supplerende boutgifter. På dette grunnlaget er det viktig at kommunen evner å utnytte tilgjengelig kommunal boligmasse optimalt. Fokus på omløpshastighet og tomgang i kommunale boliger er derfor svært viktig. Basert på tidligere prosjekter revisjonen har gjennomført i andre kommuner er det for eksempel en risiko for at boliger blir stående tomme over lengre tid, som følge av manglende rutiner og dårlig samordning mellom MK Eiendom som forvalter og kommunens boligkontor/ tildelingskontor. Det er også flere kommuner som lar leietakere bli boende i kommunale boliger over flere år uten at de benytter de boligsosiale virkemidlene kommunen har tilgjengelig for å øke omløpshastigheten i boligmassen. Etter revisjonens vurdering har dette stor betydning både for brukere i behov av bolig, samt kommunens økonomi og omdømme

63 Forvaltningsrevisjonsplan Kvalitet og effektivisering i pleie og omsorg Som det fremgår under forrige risikoområde, er presset på pleie- og omsorgssektoren betydelig økende både grunnet ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og plikt til øyeblikkelig hjelp, men også i forhold til at andelen eldre er økende. Utfordringene er store, særlig innenfor demensomsorgen. Her opplever kommunen en stadig økning av utagerende og sammensatt problematikk. Dette vil kreve mer legeressurser i tjenesten, samt høyere kompetanse hos de ansatte. Som det fremgår innledningsvis i denne analysen er imidlertid kommunalområdet preget av gjentatt merforbruk i henhold til budsjett. Dette understøttes av KOSTRA tall som viser at Moss kommune bruker mer ressurser per innbygger på pleie og omsorgstjenester sett opp i mot sammenlignbare kommuner, Østfold og landet for øvrig. Kommunens utfordrende økonomiske situasjon medfører et behov for en grundig gjennomgang, særlig av alle tjenester under området Helse og sosial. Det vil være svært viktig for kommunens måloppnåelse å avklare om det er muligheter for effektivisering av driften innenfor de begrensninger som følger av gjeldende rettighetslovgivning Hjemmesykepleien vi ikke tas med i prosjektet fordi den har vært/er gjenstand for rådmannens egen evaluering (jf. rapport fra PwC). Sykehjemsdrift/ Bo- og servicesenter Etter revisjonens oppfatning, basert på tilsvarende situasjoner i andre kommuner, viser merforbruket innen pleie- og omsorg at det kan foreligge svikt i oppfølging og kontroll av økonomistyringen, bemanningskontroll, tydeliggjøring av ansvar i organisasjonen, samt svikt i kommunikasjon og rapportering oppover i systemet. Utfordringene underbygges av rådmannsnivå, her fremheves blant annet sykehjemmenes pleiefaktor, bemanningsfaktor, turnusstyring og ressursstyring i virksomhetene sett opp i mot kvaliteten på tjenestene som leveres, som en stor utfordring. Det kan være at merforbruket skyldes svakheter i budsjetteringsprosessen, men det kan også skyldes svak virksomhetsstyring, eller en kombinasjon av begge faktorer. Uavhengig av årsak vil utfordringene føre til vesentlige konsekvenser for brukere, ansatte, kommunens økonomi og omdømme. Dette er således et område som bør prioriteres. Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Som følge av Samhandlingsreformen må kommunen i stadig større grad måtte ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Dette skaper press på kommunens økonomi, kapasitet og kompetanse, og skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Merbelastningen kan også føre til økt sykefravær, noe som vil kunne påvirke effektiviteten negativt. Fra rådmannsnivå pekes det også på store utfordringer knyttet til at pleietyngden for pasienter som skrives ut er vesentlig større etter samhandlingsreformens inntreden. Dette er svært krevende både for personalet ved kommunens sykehjem, samt virksomhet hjemmebaserte tjenester

64 Forvaltningsrevisjonsplan Samhandlingsreformen har også ført til større økonomiske kostnader for kommunene enn tidligere antatt. Det antas at overføringene som kommunen mottar ikke er tilstrekkelige til å dekke opp de merutgifter som reformen medfører. For at hensikten med reformen skal være optimal vil det blant annet være avgjørende med gode rutiner og kommunikasjonskanaler mellom helseforetak og kommunen, samtidig som dette også er viktig for å har kontroll med de kostnader som reformen påfører kommunen. Det vil også være av avgjørende betydning for budsjettstyring innenfor området at kommunen har kunnskaper om hvilke konsekvenser reformen har medført så langt. Offentlige anskaffelser/innkjøp Revisjonen gjennomførte i 2011 et prosjekt knyttet til kjøp av konsulenttjenester. Funnene fra rapporten viser at kommunen har manglet gode systemer for etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Kommunen har gjort flere grep, blant annet ved å ansette Innkjøpsleder med ansvar for å etablere nødvendige rammeavtaler og et overordnet innkjøpsreglement. Samtidig er det også her en forutsetning at det arbeides målrettet med holdninger, opplæring og implementering for at systemene skal etterleves. Revisjonen i 2012 og 2013 gjennomførte flere regnskapsrevisjoner av investeringsprosjekter, hvor det også da har blitt avdekket manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Feil praksis kan føre til merkostnader for kommunen knyttet til for høy pris på varer og tjenester, klagesaker, samt mulige erstatningskrav. Det er også en risiko knyttet til mistanke om misligheter eller påstander om korrupsjon i anskaffelsesprosesser. Påpekt risiko er av vesentlig betydning for private aktører som ønsker oppdrag for kommunen (brukerne), samt for kommunens økonomi og omdømme. Etterlevelse av rutiner Flere revisjoner, både innenfor forvalting og regnskap, har avdekket manglende etterlevelse av etablerte rutiner og prosedyrer. Pågående forvaltningsrevisjons-prosjekt knyttet til internkontroll vil også gi informasjon om etterlevelse av rutiner og prosedyrer. Videre er det forventet at lojalitet til vedtatte styringsdokumenter vil øke i tråd med implementering av nytt kvalitetssystem. Kontrollutvalget er likevel av den oppfatning at det kan være nødvendig med en revisjon av rutineetterlevelse generelt. En undersøkelse av generell lojalitet til styringsdokumenter, hvor revisjonen også søker å kartlegge årsaker til hvorfor ulike dokumenter eventuelt ikke følges, antas å kunne være et viktig holdningsskapende bidrag. Et slikt prosjekt bør gjennomføres sent i planperioden. I en revisjon av rutineetterlevelse generelt, kan ikke alle rutiner tas med, men kontrollutvalget ønsker at kommunens etterlevelse av ansettelsesregelverket, blir en del av prosjektet

65 Forvaltningsrevisjonsplan Bystyrets vedtak I prioritert rekkefølge: 1 Barnevern 2 Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger 3 Kvalitet og effektivisering i pleie og omsorg 4 Sykehjemsdrift/ Bo- og servicesenter 5 Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten 6 Offentlige anskaffelser/innkjøp 7 Etterlevelse av rutiner 3.3 KUs justering 2014 (Her setter vi inn eventuelle justeringer underveis i perioden) 3.4 Rammetimetallet for forvaltningsrevisjon Av departementets merknader til 9 i Forskrift om kontrollutvalg framgår det at det i siste instans påhviler bystyret å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget. Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet til bystyret. I vedlegg til årsbudsjettet for 2014 er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som utgjør 1200 timer (ca syv prosjekt i løpet av to år). 3.5 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon). Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling av konkrete prosjekt

66 Forvaltningsrevisjonsplan Rapportering til bystyret Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret. Generell rapportering fra kontrollutvalget til bystyret vil ellers skje gjennom en årlig rapport som kalles Årsrapport for kontrollutvalget. I den årlige rapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene. 3.7 Delegering til kontrollutvalget Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon er etter forskrift om kontrollutvalg 10 vedtatt av bystyret. Etter samme paragraf har bystyret delegert til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden

67 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /44 Revisjonsnotat - Oppfølgingskontroll av kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonsnotat etter gjennomført oppfølgingskontroll om kjøp av konsulenttjenester tas til etterretning. Fredrikstad, Vedlegg Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU sak 5/15 den «Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune» Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune, datert Rådmannens merknader til notatet, datert Saksopplysninger Revisjonen foretok kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune i Notat fra dette arbeidet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte i sak 5/15, og det ble fattet følgende vedtak: «Kontrollutvalget merker seg rådmannens kommentarer til notatet. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, ber utvalget revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll. Denne bør foreligge i inneværende valgperiode». -67-

68 Revisjonen har levert et oppfølgingsnotat om tidligere påpekte forhold og anbefalinger er blitt fulgt opp av administrasjonen. Følgende ble påpekt i sak 5/15: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyre i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har i oppfølgingsnotatet vurdert og konkludert med at rutiner på området er innskjerpet på nye anskaffelser og at revisjonens anbefalinger er blitt fulgt opp. (se vedlegg for detaljeringer i kontrollen) Vurdering Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner om at administrasjonen har etterlevd revisjonens anbefalinger i saken, anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens oppfølgingsnotat, til etterretning. -68-

69 Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune Innledning Revisjonen foretok kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune i Notat fra dette arbeidet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte og det ble fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget merker seg rådmannens kommentarer til notatet. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, ber utvalget revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll. Denne bør foreligge i inneværende valgperiode. Utførte revisjonshandlinger Revisjonen har tatt utgangspunkt i regnskapsførte utgifter pr. 15. juni 2015 på arter for kjøp av konsulenttjenester hittil i Det ble foretatt kontroll av alle leverandører hvor sum utbetalt var mer enn kr eksl. mva. Leverandører som ble kontrollert i 2014 samt anskaffelser hvor det ikke var aktuelt med ordinær innkjøpsprosess ble holdt utenom. Det gjenstod da 6 leverandører hvor det var aktuelt å kontrollere innkjøpsprosessen. Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Det betyr at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyre i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Resultat av utført revisjon Vår kontroll viser at regelverket for offentlige anskaffelser i stor grad er etterlevd for disse anskaffelsene. Revisjonen anbefalte i notatet av at anskaffelsesprotokollene fra Mercell også bør gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum, signering og datering. Dette er fulgt opp ved at det nå lages et vedlegg til anskaffelsesprotokollene fra Mercell («Fortsettelse til anskaffelsesprotokoll i Mercell»). Imidlertid ser det ut til at kontraktssum fremdeles ikke fremkommer. Det er foretatt direkte anskaffelse vedrørende hogst/kjøring i forbindelse med ny trasé for skiløyper på Norødegård. Anskaffelsen er håndtert av Rygge kommune 1-69-

70 v/landbruksforvaltningen. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll, avtale eller lignende. Fakturabeløpet var kr eks. mva. Grensen for krav om protokollføring er kr I notatet fra påpekte vi bl.a. store direkte anskaffelser vedrørende vikartjenester innenfor helse (innleie av sykepleiere). Det foreligger nå en ny rammeavtale og ut fra regnskapet ser det ut til at disse leverandørene benyttes. Arbeidet vedrørende våre anbefalinger om innføring av et kvalitetssystem f.eks. i form av sjekklister samt utarbeidelse av økonomihåndbok er påbegynt. I følge innkjøpsleder skal dette arbeidet være ferdig i løpet av september. Det ble også opplyst at innføring i innkjøpsrutiner vil være en del av opplæringsplanen. Vurdering/konklusjon Revisjonens gjennomgang viser at rutiner på området er innskjerpet på nye anskaffelser og at våre anbefalinger er blitt fulgt opp. Administrasjonens kommentarer Det bekreftes at rutinene er innskjerpet, og at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Kontraktssum fremkommer i kontrakten med tilbyder og er lagret i sakarkivsystemet. Moss kommune anser det som tilstrekkelig. Dersom revisjonen ønsker at kontraktssum også skal ligge i protokoll ber vi om tilbakemelding på det. Arbeidet med økonomihåndbok fortsetter, men kan bli noe forsinket da Innkjøpsleder har gått av med pensjon og innkjøpsavdelingen er inne i en ansettelses/opplæringsprosess av ny innkjøpsrådgiver. Rygge kommunes anskaffelse av hogst/kjøring kan ikke Moss kommune svare for. Revisjonens merknad til svar: Grunnen til at vi mener at kontraktssum skal medtas i anskaffelsesprotokollen er at det i Forskrift om offentlige anskaffelser 3-2 punkt (2) fremkommer at protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og at den minst skal omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4 (se hhv punkt 1.8 og 1.12 Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi). Rolvsøy, Jolanta Betker (sign) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign) revisor Vedlegg: Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune datert

71 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 33 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /45 Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av sosiale utlån Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonsnotat etter gjennomførte oppfølgingskontroll av sosiale utlån i Moss kommune/nav Moss, tas til orientering. Fredrikstad, Vedlegg 1. Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av sosiale utlån i Moss kommune/nav Moss, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU sak 15/23 den Notat etter gjennomførte kontroller vedrørende sosiale utlån 2014, datert E-post fra NAV tilsvar på revisjonsnotatet, datert Saksopplysninger Revisjonen foretok kontroller knyttet til sosiale lån i Moss kommune/nav Moss i Notat fra dette arbeidet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte (sak 15/23) og det ble fattet følgende vedtak (punkt 2.): «Kontrollutvalget merker seg at NAV Moss har foreslåtte tiltak til å lukke avvikene. Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av sommeren/høsten for å se til at tiltakene har ønsket effekt. Revisjonen gir tilbakemelding til kontrollutvalget til første møte på høsten 2015». -71-

72 Revisjonen har tatt utgangspunkt i de nye og reviderte rutinene/prosedyrene som trådde i kraft 16. juni 2015 og har foretatt kontroll av 15 vedtak som er fattet etter denne datoen. Følgende ble undersøkt: At vedtak og dokumentasjon er i tråd med regelverk og rutiner som foreligger på området At vedtak er signert av bemyndiget person At det er samsvar mellom vedtak og det som er gitt i utlån Revisjonens gjennomgang viser at kommunen/moss NAV i stor grad har fulgt opp revisjonens merknader og anbefalinger. Imidlertid ser revisjonen at lånevilkår fortsatt mangler i en del vedtak. Nye og endrede rutiner/prosedyrer ble vedtatt 16. juni 2015 med umiddelbar implementering. Revisjonen konkluderer med at det gjenstår behov for visse justeringer. Revisjonen tar til etterretning at gjennomført internkontroll synliggjøres/dokumenteres gjennom godkjenning av vedtak, men anbefaler at dette synliggjøres i rutinen «Økonomisk sosialhjelp Sikre den som ikke har egne midler underhold til livsnødvendigheter». Vurdering Sekretariatet leser revisjons vurderinger og konklusjoner at virksomheten har tatt revisjonens anbefalinger på alvor og at de er i stor grad blitt fulgt opp. Endrede rutiner og prosedyrer er nylig innarbeidet og behovet for enkelte justering er tilbakemeldt fra revisjonen til virksomheten. Revisjonen følger opp dette i sitt løpende arbeid. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at revisjonsnotat etter gjennomførte oppfølgingskontroll av sosiale utlån i Moss kommune/nav Moss, tas til orientering -72-

73 Notat etter gjennomført oppfølgingskontroll av sosiale utlån i Moss kommune/nav Moss Innledning Revisjonen foretok kontroller knyttet til sosiale lån i Moss kommune/nav Moss i Notat fra dette arbeidet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte og det ble fattet følgende vedtak (punkt 2.): Kontrollutvalget merker seg at NAV Moss har foreslåtte tiltak til å lukke avvikene. Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av sommeren/høsten for å se til at tiltakene har ønsket effekt. Revisjonen gir tilbakemelding til kontrollutvalget til første møte på høsten Utførte revisjonshandlinger Revisjonen har tatt utgangspunkt i de nye og reviderte rutinene/prosedyrene som trådde i kraft 16. juni 2015 og har foretatt kontroll av 15 vedtak som er fattet etter denne datoen. Følgende ble undersøkt: At vedtak og dokumentasjon er i tråd med regelverk og rutiner som foreligger på området At vedtak er signert av bemyndiget person At det er samsvar mellom vedtak og det som er gitt i utlån Resultat av utført revisjon Beslutterteam bestående av 3 personer ble opprettet 1. mars NAV leder har delegert myndighet til å foreta vedtak av økonomisk karakter overfor brukerne til dette teamet. Beslutterteamet skal bl.a. kvalitetssikre og godkjenne ordinære vedtak om økonomisk sosialhjelp, kvalitetssikre klagesaker før oversendelse til NAV leder og ha ansvar for fagrutiner i Risk Manager samt statistikk på området. Det er også avsatt tid hver morgen til veiledning. Stikkprøvene ble valgt ut på grunnlag av liste over alle vedtak som er fattet etter at de nye rutinene trådde i kraft og frem til Revisjonen gjennomgikk de fysiske saksmappene for disse. Vår kontroll viser at det foreligger gyldig vedtak i alle sakene. Vedtakene synes å tilfredsstille krav i forvaltningsloven 24 og 25. Vedtakene er også signert av bemyndiget person. Ved forrige revisjon tok vi opp at vedtakene i liten grad inneholder lånevilkår, jf. krav i lov om sosiale tjenester 21. I den nye rutinen «Innvilgelse av sosiallån punkt 3, fremkommer det at lånevilkårene skal fremgå av både vedtaket og gjeldsbrevet. Stikkprøvene viser at dette mangler i 5 tilfeller. Lånevilkår fremkommer imidlertid av gjeldsbrevene. Stikkprøvene viser ellers at det mangler søknad og signert gjeldsbrev i 1 sak. I tillegg er det ett vedtak som mangler opplysninger om tilbakebetalingsevnen er vurdert

74 Etter revisjonens gjennomgang i vinter, har NAV Moss utarbeidet bl.a. skjema for kartlegging (herunder dokumentasjonskrav), Sjekkliste sosialvedtak og Returskjema. Disse skjemaene skal sikre riktig saksbehandling og at all nødvendig dokumentasjon foreligger før vedtak fattes. I tillegg foreligger nå rutinen «Innvilgelse av sosiallån» som spesifikt omhandler slike lån og hvilke kontroller som skal gjennomføres før vedtak godkjennes. Utover at vedtak signeres foreligger ingen dokumentasjon på at disse kontrollene faktisk er gjennomført verken i saksmappen eller Socio. Dette begrunnes med at vedtak ikke vil bli godkjent/signert før bemyndiget person har kontrollert at rutiner og regelverk er fulgt og at evt. avvik er rettet. Vurdering/konklusjon Revisjonens gjennomgang viser at kommunen/moss NAV i stor grad har fulgt opp våre merknader og anbefalinger. Imidlertid ser vi at lånevilkår fortsatt mangler i en del vedtak. Beslutterteam ble opprettet 1. mars 2015 og nye og endrede rutiner/prosedyrer ble vedtatt 16. juni 2015 med umiddelbar implementering. Det gjenstår imidlertid behov for visse justeringer. Revisjonen tar til etterretning at gjennomført internkontroll synliggjøres/dokumenteres gjennom godkjenning av vedtak, men anbefaler at dette synliggjøres i rutinen «Økonomisk sosialhjelp Sikre den som ikke har egne midler underhold til livsnødvendigheter». Rolvsøy, Jolanta Betker (sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor Vedlegg: Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller vedrørende sosiale utlån 2014 datert

75 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/188 Dokumentnr.: 57 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /46 Notat etter gjennomførte kontrollervedrørende styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar «Notat etter gjennomførte kontrollervedrørende styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune, og vedlegg «oversikt over politikere og nøkkelpersoner», til etterretning. Oversikten som revisjonen har laget, viser at en sto andel administrative nøkkelpersoner og politikere, ikke har registrert relevante opplysninger i styrevervregisteret. Kontrollutvalget viser derfor til kommunens etiske retningslinjer punkt 5 e) der ansatte og folkevalgte anmodes om å registrere eventuelle styreverv i styrevervregisteret, og oppfordrer til at alle relevante opplysninger blir registret i de offentlige registrene. Som medlem av Transparency International og deltaker i KS sitt etikknettverk, har Moss kommune en særlig forpliktelse i denne sammenhengen. 2. Saken oversendes til bystyret med følgende forslag til vedtak: Oversikten som revisjonen har laget, viser at en sto andel administrative nøkkelpersoner og politikere, ikke har registrert relevante opplysninger i styrevervregisteret. Bystyret viser derfor til kommunens etiske retningslinjer punkt 5 e) der ansatte og folkevalgte anmodes om å registrere eventuelle styreverv i styrevervregisteret, og oppfordrer til at alle relevante opplysninger blir registret i de offentlige registrene. Som medlem av Transparency International og deltaker i KS sitt etikknettverk, har Moss kommune en særlig forpliktelse i denne sammenhengen. Fredrikstad,

76 Vedlegg Notat etter gjennomførte kontrollervedrørende styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune, datert , med vedlegg «oversikt over politikere og nøkkelpersoner» Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU-sak xx/8, (avklaring av oppdraget) KU-sak 15/8, (bestilling til revisjonen) Saksopplysninger Kontrollutvalget har ved flere anledninger diskutert risiko for rolleblanding og inhabilitet når politikere og ansatte innehar flere verv, f eks. at det kan oppstå interessekonflikt mellom kommunens myndighetsrolle på den ene siden og eierrolle og samfunnsutviklingsrolle på den andre siden. Dette var grunnlaget for vedtak i kontrollutvalget og bestilling til revisjonen: 1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en oversikt over hvem i kommunen (politikere og ansatte med beslutningsmyndighet) som har verv, eiendom eller oppdrag i organisasjoner, lag og foreninger, som kommunen direkte eller indirekte har interesser i eller gir tilskudd til. 2. Oversikten bør behandles i kontrollutvalget i inneværende valgperiode. I møtet ble oppdraget presisert. Det var enighet om at revisjonen i første omgang skulle utarbeide en oversikt over nøkkelpersoner i kommunen. Kontrollutvalget var innforstått med at revisjonens arbeid i første omgang også skulle begrenses til informasjon som kan hentes ut fra offentlige registre og informasjon som ellers tilflyter revisjonen. Revisjonen har nå utarbeidet en oversikt. Oversikten er inndelt i faner for hhv. bystyremedlemmer, KU-medlemmer, andre utvalgsmedlemmer, ansatte i Moss kommune, MKEiendom, Moss Drift og Anlegg, Moss Havn og leide bygg. Oversikten viser at en sto andel ikke har registrert relevante opplysninger i styrevervregisteret. Revisjonen skriver i notatet som følger oversikten at det ikke stilles krav om at politikere/ansatte skal registrere seg i styrevervregisteret, men i kommunens etiske retningslinjer punkt 5 e) står det at ansatte og folkevalgte anmodes om å registrere eventuelle styreverv i styrevervregisteret. Slik revisjonen har forstått det foretas det ingen kontroll av at anmodningen følges. Vurdering Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det er frivillig å knytte seg til registeret. Moss kommune er tilknyttet og opplysninger kan hentes her: For kommunene som er tilknyttet, vil opplysningene om samtlige folkevalgte og ansatte som skal omfattes av registeret, bli automatisk overført til Styrevervregisteret. Det innhentes også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret én gang årlig (desember). Deretter er det opp til den enkelte å legge til opplysninger som ikke er registrert i Enhets- eller Foretaksregisteret, men som han eller hun vurderer å kunne ha betydning i den forstand at de kan bli berørt av kommunens beslutninger. Det kan være verv, interesser eller andre forhold som kan føre til at det stilles spørsmål om habilitet hos en folkevalgt eller ansatt. Det -76-

77 kan for eksempel være eiendeler i ulike selskaper, fast eiendom, verv i interesseorganisasjon, frivillig organisasjon eller lag som på et eller annet tidspunkt kan søke om midler fra kommunen. Videre kan det være lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til verv eller ansettelse i kommunen. Oversikten som revisjonen har laget, viser at en sto andel administrative nøkkelpersoner og politikere, ikke har registrert relevante opplysninger i styrevervregisteret. Kontrollutvalget bør presisere hvor viktig det er at både politikere og ansatte er bevisste sine roller i ulike sammenhenger. Det er derfor viktig å vise til kommunens etiske retningslinjer punkt 5 e) der ansatte og folkevalgte anmodes om å registrere eventuelle styreverv i styrevervregisteret, og oppfordre til at alle relevante opplysninger blir registret i de offentlige registrene. Som medlem av Transparency International og deltaker i KS sitt etikknettverk, har Moss kommune en særlig forpliktelse i denne sammenhengen. -77-

78 Medlemmer av bystyret Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Pettersen, Tage Ordfører Utvalgsleder FORMANNSKAPET Ja IA/IS** Pettersen, Tage Ordfører Utvalgsmedlem EIERFORUM - KOMMUNENS SELSKAPER Nei IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Ja IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Styreleder ELSA STANGERS LEGAT Ja IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem SNEKKERMESTER ANDRESEN OG HUSTRU MINAS Ja IA/IS LEGAT Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem LEGATET FOR TRENGENDE PERSONER BOSATT I MOSS Ja IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem CHR ERICHSEN LEGAT FOR FORBRYTERE Ja IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Innehaver T PETTERSENS MARITIME KONSULENT TJENESTER Ja Nei Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem KS ØSTFOLD Ja IA/IS Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem og kontaktperson NATTERAVNENE MOSS Ja (2012) Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem UNGDOMMENS MILJØFOND Ja Nei Pettersen, Tage Ordfører Styremedlem STIFTELSEN RYGGE- VAALER SPAREBANKS FOND Ja Nei Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem (nestleder) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Utvalgsmedlem (vara) EIERFORUM - KOMMUNENS SELSKAPER Nei IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Styremedlem (vara) MKEIENDOM Ja IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Styreleder KRISESENTERET I MOSS IKS Ja IA/IS Bramo, Anne Helene Varaordfører Daglig leder/adm.dir. EGERDAHL BÅTSENTER Ja Nei Bramo, Anne Helene Varaordfører Innehaver TVERRFAGLIG FOKUS ANNE H W BRAMO Ja Helsetjenester ( ) Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder MKEIENDOM Ja IA/IS Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder MOVAR IKS Ja IA/IS Aasgaard, Ketil Reed Vara Ansatt HAVGUL CLEAN ENERGY AS Ja Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder VALERIUS & REED INVEST AS Ja Finans/inv.selskap Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder VALERIUS & REED RÅDGIVNING AS Ja Bedriftsrådgivning Nei Vara Daglig leder/adm.dir. og MOSS ENERGI AS Ja IA/IS Aasgaard, Ketil Reed styreleder Aasgaard, Ketil Reed Vara Daglig leder/adm.dir. STYREUTVIKLING ØSTFOLD Ja Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Daglig leder/adm.dir. og MOSS ENERGI HOLDING AS Ja IA/IS styreleder Vara Daglig leder/adm.dir. og RYGGE ENERGI AS Ja IA/IS Aasgaard, Ketil Reed styreleder Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder PREVENTIA MEDISINSKE SENTER AS Ja Nei -78-

79 Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder VALERIUS & REED AS Ja Utleie fast eiendom Nei Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Aasgaard, Ketil Reed Vara Styreleder LIVE WORK CONSULT AS Ja Teknisk kons.virksomhet Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styremedlem M8 EIENDOM AS Ja Utleie fast eiendom Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styremedlem RÅDGIVERNE LOS AS ikke reg. Ja Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styremedlem HAVGUL AS Ja Teknisk virksomhet Nei Aasgaard, Ketil Reed Vara Styremedlem A20 PARTNERS AS Nei Bedriftsrådgivning Nei Andresen, Kirsti Synnøve Vara Innehaver KIRSTI ANDRESEN MIN SALONG Nei Frisør IA/IS Ikke reg. seg i styrevervreg. Angell, Bjørn Vara Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Angell, Bjørn Vara Styreleder MOSS HAVN KF Ja IA/IS Angell, Bjørn Vara Nestleder STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN Ja IA/IS Angell, Bjørn Vara Styremedlem DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE MOSS M Ja IA/IS Angell, Bjørn Vara Innehaver BJØRNS MUR OG PUSS BJØRN ANGELL Ja Nei Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Ja IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem EIERFORUM - KOMMUNENS SELSKAPER Nei IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Styreleder NORSK LUFTFARTSSENTER BODØ AS Ja IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Styreleder NORSK LUFTFARTSMUSEUM Ja IA/IS Archer, Tomas Colin Fast Innehaver TOMAS COLIN ARCHER/TCA Ja Rådgivning Nei Baker, Michael A Fast Styremedlem DE UNGES ORKESTERFORBUND ØSTFOLD Ja Nei Baker, Michael A Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Baker, Michael A Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Baker, Michael A Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Baker, Michael A Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Baker, Michael A Fast Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Baker, Michael A Fast Innehaver TALLVETT BAKER Ja Informasjon og info.rådg. Nei Basli, Gulay Fast Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Basli, Gulay Fast Styremedlem (vara) MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Berg, Pia Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Berg, Pia Fast Styremedlem UTDANNINGSFORBUNDET MOSS Ja IA/IS Bjørnstad, Jan Eilert Vara Styremedlem MOSS HAVN KF Ja IA/IS Brevad, Irene Beatrice Vara Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Brevad, Irene Beatrice Vara Varamedlem MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Brevad, Irene Beatrice Vara Styremedlem COMITÈ AMISTAD DE AGUACATAN Y MOSS Ja IA/IS Brevad, Irene Beatrice Vara Styreleder BERGERSBORG B.L Ja IA/IS Brinkmann, Nanna Michelle Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Brinkmann, Nanna Michelle Vara Styremedlem KRÅKEREIRET ROCKEKLUBB Ja Nei Brynildsen, Georg Fast Utvalgsmedlem KONTROLLUTVALGET -79- Nei IA/IS

80 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Dalan, Ellen Cathrine Vara Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Dalan, Ellen Cathrine Vara Kontaktperson SUNDSTREDET BOLIGSAMEIE Nei Ikke reg. se i styrevervreg. IA/IS Dalan, Ellen Cathrine Vara Styremedlem (vara) MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Dalen, Jonas Berg Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Dalen, Jonas Berg Vara Styremedlem (vara) MKEIENDOM Ja IA/IS Dalen, Jonas Berg Vara Daglig leder/adm.dir. og KAEFER CONSTRUCTION KLUBBEN Ja Arbeidstakerorg. Nei styreleder Didriksen, Morten Jørgen Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Didriksen, Morten Jørgen Vara Styremedlem PRODUKSJONEN SIN AS Ja Prod. av film/tv.prog. Nei Didriksen, Morten Jørgen Vara Styreleder MORS-CAFE AS Ja Nei Didriksen, Morten Jørgen Vara Innehaver DIDRIKSEN ROCK LIMITED & BEYOND YALLA Ja Underholdning arrangørtj. Nei Edfeldt, Gunnel Fast Utvalgsmedlem OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Styremedlem MKEIENDOM Ja IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Utvalgsmedlem ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, samferdsel Ja IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Styremedlem ØSTFOLDMUSEENE Ja IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Styremedlem YTRE HVALER NASJONALPARK v/fylkesmannen Ja IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Styremedlem (vara) ØSTFOLD ENERGI AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Nestleder KRAPFOSS INDUSTRIER AS Ja Kommunen største eier IA/IS Edfeldt, Gunnel Fast Styreleder MOSS LYSVERKER Ja Interkommunal enegiverk IA/IS Ekholdt, Karin Aarkvisla Vara Styremedlem (vara) ØSTFOLDMUSEENE Ja IA/IS Ekholdt, Karin Aarkvisla Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Ekvold, Aud Kirsten Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Eriksen, Helene Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Eriksen, Niklas Vara Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Eriksen, Niklas Vara Utvalgsmedlem STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Eriksen, Niklas Vara Utvalgsmedlem KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN Nei IA/IS Evensen, Fred Jørgen Vara Utvalagsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Evensen, Fred Jørgen Vara Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Fløtra, Lars Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Fløtra, Lars vara Styremedlem BARNEHJEMMET STE THERESE Ja Nei Galle, Trude Kathrine Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Haave, Jon Erik Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Haave, Jon Erik Vara Utvalgsleder OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Haave, Jon Erik Vara Daglig leder og adm. JON ERIK HAAVE - RÅDGIVNING Ja Nei dir./innehaver Haave, Jon Erik Vara Styreleder JELØY MENIGHETSRÅD Ikke reg. Ja IA/IS Hansen, Irene Liv Vara Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Hansen, Irene Liv Vara Styremedlem ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOL Ja Nei FORBUND Hansen, Irene Liv Vara Styreleder MOSS MENIGHETSRÅD Ikke reg. Ja IA/IS -80-

81 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Hansen, Irene Liv Vara Styremedlem (vara) MOSS LYSVERKER Ja Interkommunal enegiverk IA/IS Hansen, Irene Liv Vara Styremedlem MOSS FERIEKOLONIER STIFTELSE Ja Nei Hansen, May Elisabeth Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Ja IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Utvalgsmedlem REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Hansen, May Elisabeth Fast Medlem OPPLÆRINGS-, KULTUR- OG HELSEKOMITEEN Ja IA/IS (ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE) Hansteen, Thor Christian Vara Utvalgsmedlem OVERSKATTETAKSTUTVALGET Ja IA/IS Hansteen, Thor Christian Vara Styremedlem (vara) MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Nei IA/IS Hansteen, Thor Christian Vara Styremedlem PUNKT Ø AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Hansteen, Thor Christian Vara Styremedlem (vara) KONTROLLUTV. FOR MOSS KOMM. PENSJ.KASSE Ikke reg. Ja IA/IS Hansteen, Thor Christian Vara Styremedlem (vara) OPPLÆRINGSRÅDET FOR SAMFERDSEL OG SERV. Ikke reg. Ja IA/IS Hattevik, Haakon Vara Ingen Ikke reg. se i styrevervreg. IA/IS Hermansen, Roar Jørn Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Hermansen, Roar Jørn Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Hermansen, Roar Jørn Vara Daglig leder/adm.dir. og innehaver HERMANSEN IMPORT OG AGENTUR Ja Nei Herud, Espen Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Herud, Espen Vara Sameiere SAMEIET HERUDGÅRDEN Ja IA/IS Herud, Espen Vara Styremedlem FLØISBONNVEIEN 5 AS Ja Utleie fast eiendom Nei Herud, Espen Vara Styremedlem JEM AS Ja Utleie fast eiendom Nei Hossein, Bibi Shabira Vara Daglig leder og innehaver SHABIRA HOSSEIN IMPORT & EXPORT Nei Butikkhandel (matvarer) Ikke Nei reg. se i styrevervreg. Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Utvalgsleder MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Høstmark, Sverre Alhaug Fast Daglig leder/adm.dir. og innehaver SVERRE A HØSTMARK MILJØRÅDGIVER Ja Nei Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS -81-

82 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Jacobsen, Siv Henriette Fast Utvalgsmedlem ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, fylkesutvalg Ja IA/IS Jacobsen, Siv Henriette Fast Styremedlem (vara) HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP Ja Båtutleie m.m. Nei Fk største eier Jacobsen, Siv Henriette Fast Observatør GULDKORN SA Ja Reklamebyrå Nei Jacobsen, Siv Henriette Fast Innehaver IDELAB NORGE Siv H Jacobsen Ja Tjenesteyting Nei Jacobsen, Siv Henriette Fast Styreleder VISIT ØSTFOLD AS Nei IA/IS Johannessen, Ranveig Floor Vara Ingen IA/IS Johnsen, Christer Fast Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Johnsen, Christer Fast Daglig leder/adm.dir. ROTTEFELLA AS Ja Prod. av sportsutstyr Nei Johnsen, Christer Fast Daglig leder/adm.dir. MOSS SVØMMEKLUBB Ja Johnsen, Christer Fast Daglig leder/adm.dir. ROTTEFELLA HOLDING AS Ja Hovedkontortjenester Nei Johnsen, Christer Fast Styreleder NORSPO AS Ja Messe- og kongressarb. Nei Johnsen, Christer Fast Styremedlem SPORTSBRANSJEN AS Ja Messe- og kongressarb. Nei Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsleder HELSE- OG SOSIALUTVALGET Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Kant, Gretha Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem FYLKESUTVALGET (ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE) Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Utvalgsmedlem SAMFERDSELS-, MILJØ- OG KLIMAKOMITTEN Ja IA/IS (ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE) Kant, Gretha Fast Styremedlem ØSTFOLD BOMPENGESELSKAP AS Ja IA/IS Kant, Gretha Fast Styremedlem (vara) NEDRE GLOMMA BOMPENGESELSKAP AS Ja IA/IS Khan, Amber Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Khan, Khaqan Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Khan, Khaqan Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Khan, Khaqan Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Khan, Khaqan Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Khan, Khaqan Fast Styremedlem MKEIENDOM Nei IA/IS Kjeldstadli, Ole Peder Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Kjeldstadli, Ole Peder Vara Styreleder FORENINGEN RETTEN TIL EN VERDIG DØD Ja Nei Kjeldstadli, Ole Peder Vara Styremedlem MOSS HISTORIELAG Ja Larsen, Christian Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Larsen, Christian Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Larsen, Christian Vara Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Nei IA/IS Larsen, Christian Vara Styremedlem (vara) PERSONALPARTNER AS Nei Kommunen har eierandel. IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS -82-

83 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Utvalgsmedlem (nestleder) OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Styremedlem MOSS HAVN KF Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Styremedlem (vara) MOVAR IKS Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Folkevalgt, vara ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Leirstein, Liv Ingeborg Fast Styremedlem ØSTFOLD ENERGI AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Leirstein, Ulf Isak Vara Stortingsrepresentant IA/IS Leirstein, Ulf Isak Vara Styreleder og kontaktperson MOSS FERIEKOLONIER STIFTELSE Ja Nei Lie, Svein Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Lindelien, Knut Olav Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Lindelien, Knut Olav Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Lindelien, Knut Olav Vara Styremedlem NORHIT ikke reg.? Ja Fellesorg., IT i helsesekt. Nei Lyngholm, Anita Vara Ingen IA/IS Madsen, Roger Vara Styreleder MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Malik, Shabana Farrah Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Malik, Shabana Farrah Fast Styremedlem MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Michelsen, Per Christian Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Molteberg, Maria Aarum Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsleder SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem (nestleder) STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Folkevalgt, vara ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Mork, Sindre Westerlund Fast Styremedlem/styreleder CAMPUS MOSS Ja Utdanning IA/IS Mørch-Olsen, Bjørn G. Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Ja IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsleder ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsmedlem ELDRERÅDET Nei IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Daglig leder/adm.dir. og styreleder MOSS OG OMEGN KVINNERÅD Ja

84 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Nakkim, Kjellaug Fast Styremedlem VANSJØ BOLIGBYGGELAG Ja IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Utvalgsleder ADMINISTRASJONSUTVALGET IA/IS Nakkim, Kjellaug Fast Nestleder MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Ja IA/IS Nebihu, Carita Plukkerud Vara Utvalgsmedlem (vara) OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Nebihu, Carita Plukkerud Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Nor, Hassan Ali Ahmed Fast Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Nor, Hassan Ali Ahmed Fast Daglig leder/adm.dir. og NORSK ORGANISASJON FOR INTEGRASJON OG SOSIAL Ja (2011) styreleder UTVIKLING I MOSS Nor, Hassan Ali Ahmed Fast Styreleder NUGAL DEVELOPMENT AGENCY Ja Medlemsorganisasjon IA/IS Nor, Hassan Ali Ahmed Fast Styremedlem IFTIIN DEVELOPMENT FORUM Ja Medlemsorganisasjon IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Nord, Simen Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Nord, Simen Fast Utvalgsmedlem ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, Opplæring Ja IA/IS Nord, Simen Fast Styremedlem (vara) MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Ja IA/IS Norum, Terje Vara Innehaver TERJE NORUM Nei Underholdningsvirksomhet Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nyborg, Morten Vara Utvalgsmedlem OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Nyborg, Morten Vara Daglig leder/adm.dir og innehaver NYBORG REGNSKAP Ja Nei Opland, Thomas Fast Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Opland, Thomas Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Nei IA/IS Opland, Thomas Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Opland, Thomas Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Opland, Thomas Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Opland, Thomas Fast Styremedlem (vara) MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Opland, Thomas Fast Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Opland, Thomas Fast Innehaver ELEKTRIKER 1 THOMAS OPLAND Ja Nei Opland, Thomas Fast Styremedlem KNØTTENE BARNEHAGE (Spydeberg) Ja IA/IS Pongo, Henry Harry Vara Utvalgsmedlem KONTROLLUTVALGET Nei IA/IS Ramberg, Jørn Fast Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Ramberg, Jørn Fast Utvalgsmedlem (vara) SKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Ramberg, Jørn Fast Styremedlem DNB EIENDOM AS Ja IA/IS Ramberg, Jørn Fast Styremedlem og kontaktperson MORSA Ja Forening/lag Nei Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Ja IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Nei IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS -84-

85 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Styremedlem LO I MOSS OG OMEGN Ja IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, Opplæring Ja IA/IS Rehman, Shakeel ur Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Daglig leder/adm.dir og styreleder DYKKERHUSET WATERBOYS Ja Nei Rehman, Shakeel ur Fast Rehman, Shakeel ur Fast Styremedlem F15 OG MOMENTUMS VENNER Ja Forening/lag Nei Rehman, Shakeel ur Fast Styremedlem FRAMFYLKINGEN Ja Medlemsorganisasjon IA/IS Richter, Gunnar W. Johansen Fast Daglig leder/adm.dir og styreleder RICHTER FORLAG 6 PRESSETJENESTE AS Ja Rosengren, Grete S. T. Vara Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Rosengren, Grete S. T. Vara Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Rosengren, Grete S. T. Vara Innehaver ROSENGRENS HYPNOTERAPI Ja Nei Rosli, Else Brit Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Rosli, Else Brit Vara Styremedlem (vara) MKEIENDOM Ja IA/IS Rosli, Else Brit Vara Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Rosli, Else Brit Vara Nestleder MOSS OG OMEGN KVINNERÅD Ja Roth, Erik Nilsen Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Styremedlem MOSS SAMLAGS LEGAT FOR MOSS BYS VEL Ja IA/IS Roth, Erik Nilsen Fast Styremedlem (vara) MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Ja IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsmedlem (vara) ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Rundblad, Sissel Fast Utvalgsleder REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Rundblad, Sissel Fast Styremedlem ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS Ja IA/IS Rundblad, Sissel Fast Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Rundblad, Sissel Fast Styremedlem ØSTFOLD ENERGI AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Rundblad, Sissel Fast Innehaver SR KONSULT SISSEL RUNDBLAD Ja Rørlegger- og Nei Rundblad, Sissel Fast Styreleder REFSNES 2 BORETTSLAG Ja ventilasjonsarbeid IA/IS Rundblad, Sissel Fast Styreleder JELØY ROTARY KLUBB Ja 500 (2014) Røsaker, Christine B. P. Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Røsaker, Christine B. P. Vara Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Røsaker, Christine B. P. Vara Innehaver POINT PILATES & FRISØR Ja IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET -85- Ja IA/IS

86 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Sand, Halvard Fast Styreleder PERSONALPARTNER AS Ja Kommunen er største eier. IA/IS Sand, Halvard Fast Innehaver SANDS AGENTURER HALVARD Ja Butikkhandel Nei Sand, Halvard Fast Styremedlem FORENINGEN KLOSTERGÅRDEN BOSENTER Ja Nei Seth, Tove Vara Utvalgsmedlem KONTROLLUTV. ETTER ALOKOHOLLOVEN Ja IA/IS Seth, Tove Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Ja IA/IS Seth, Tove Vara Utvalgsmedlem (vara) RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Ja IA/IS Seth, Tove Vara Styremedlem MOSS KIRKELIGE FELLESRÅD Ja IA/IS Seth, Tove Vara Daglig leder/adm.dir. og innehaver SORG OG KRISE RÅD OG BISTAND Ja Helsetjenester Nei Sjølie, Halstein Vara Deltaker med delt ansvar ADVOKATHUSET LILJEDAHL DA Ja Sjølie, Halstein Vara Innehaver ADVOKAT HALSTEIN SIGBJØRN SJØLIE Ja Nei Sjølie, Halstein Vara Styreleder RUBINGEN CAMPING OG GÅRDSDRIFT ANS Ja IA/IS Sjølie, Halstein Vara Styreleder FLEXI RENHOLD AS Ja Nei Sjølie, Halstein Vara Styremedlem HELGERØDGATA 57 AS Ja Eiendom Nei Sjølie, Halstein Vara Styremedlem ØSTFOLDMUSEENE Ja IA/IS Sjølie, Halstein Vara Styremedlem TORGGATA 5 AS Ja Eiendom Nei Skageberg, Svein Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Skageberg, Svein Fast Utvalgsleder SKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Skageberg, Svein Fast Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Skageberg, Svein Fast Styremedlem BOLIGSAMEIET JELØY FJORDTERRASSE Ja IA/IS Skjærbekk, Odd Espen Fast Deltaker med solidarisk ansvar KAPTEIN RØDSKJEGG ANS Ja Kunstnerisk virksomhet Nei Skjærbekk, Odd Espen Fast Innehaver CUSTER MUSIC CONSULTING Ja Underholdning Nei Skjærbekk, Odd Espen Fast Styremedlem VI PIRATAS AS Ja Filmproduksjon 500 (2011) Solheim (før Heiberg), Elin Fast Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Solheim (før Heiberg), Elin Fast Styremedlem KRISESENTERET I MOSS IKS Ja IA/IS Solheim (før Heiberg), Elin Fast Innehaver ELIN SOLHEIM - SYKEPLEIE Ja Nei Solheim (før Heiberg), Elin Fast Prokura MOSS TREFELLING PETTER HEIBERG Ja Nei Stray, Christen Vara Utvalgsmedlem (vara) OVERSKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Størdal, Oddveig Vara Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Størdal, Oddveig Vara Utvalgsmedlem RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Utvalgsmedlem (vara) SKATTETAKSTUTVALGET Ja IA/IS -86-

87 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Styremedlem (vara) MOSS DRIFT OG ANLEGG KF Ja IA/IS Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Daglig leder/adm.dir. og VINGULMORK PREDICTOR AS Ja Eiendomsforvaltning Nei styreleder Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Deltaker med delt ansvar og CRIBELLUM DA (oppløst) Ja IT-drift og support Nei kontaktperson Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Deltaker med delt ansvar og AGRONOMIC ANS (oppløst) Ja Biler- og kjøretøy Nei kontaktperson Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Nestleder AGRONOMIC AS Ja Skogsbruksmaskiner Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Deltaker med solidarisk ansvar DALEN DRIFT AS Ja Eiendomshandel/utleie Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Elektronisk signeringsrett HOLMSEN SPESPED AS Ja Skole og undervisning Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Innehaver SUNDREHAGEN Ja Kons.tj. IT Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Styreleder SALIX AS Ja Eiendomshandel/utleie Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Styremedlem GENTIAN AS Nei Tjenesteyting Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Styremedlem GENTIAN TECHNOLOGY AS Nei Teknisk prøving og analyse Nei Sundrehagen, Eivind Holmsen Fast Styremedlem GENTIAN NANOTECH AS Nei Programmeringstjenester Nei Sundsbø, Lars Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Nei IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Sveli, Joakim Hvamb Fast Styremedlem (vara) KRAPFOSS INDUSTRIER AS Ja Kommunen største eier IA/IS Svendsen, Caroline Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Svendsen, Caroline Vara Styremedlem UGLEBO Nei Serveringssted Nei Svendsen, Kristian W. vara Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Svendsen, Åsmund Vara Utvalgsmedlem HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Svendsen, Åsmund Vara Styremedlem (vara) MKEIENDOM Ja IA/IS Svendsen, Åsmund Vara Innehaver ÅSMUND SVENDSEN Ja Kunst/litteratur Nei Svendsen, Åsmund Vara Styremedlem (vara) PUNKT Ø AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Svenson, Arild Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Svenson, Arild Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Svenson, Arild Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Svenson, Arild Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG Nei IA/IS

88 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Svenson, Arild Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Svenson, Arild Fast Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Ja IA/IS Svenson, Arild Fast Styremedlem SPORTS NUTRITION AS Ja Helsekost Nei Svenson, Arild Fast Daglig leder/adm.dir og styreleder SPORTS MARKETING AS Ja Engroshandel klær Syrrist, Simen Fast Nestleder MOSS HAVN KF Ja IA/IS Syrrist, Simen Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Nei IA/IS Syrrist, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Syrrist, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Syrrist, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Syrrist, Simen Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Syrrist, Simen Fast Daglig leder/adm.dir. og HAVSALT EVENT AS Ja Aktivitetsarrangør styreleder Syrrist, Simen Fast Styreleder SYDVENT AS Ja Eiendomshandel/utleie Nei Syrrist, Simen Fast Styremedlem SYRRIST EIENDOM AS Ja Eiendomshandel/utleie Nei Syrrist, Simen Fast Styremedlem PEGUS AS Ja Eiendomshandel/utleie Nei Sølvberg, Remi A. Vara Innehaver SKOGGATA TATTOO PARLOUR Nei Ikke registrert seg i reg. IA/IS Tandberg-Hanssen, Øivind Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Tandberg-Hanssen, Øivind Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Tandberg-Hanssen, Øivind Vara Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Tandberg-Hanssen, Øivind Vara Utvalgsmedlem STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Tandberg-Hanssen, Øivind Vara Styremedlem (vara) ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS Ja IA/IS Thoresen, Anne Elisabeth Vara Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Thoresen, Anne Elisabeth Vara Utvalgsmedlem STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Thorvaldsen, Per Skau Vara Utvalgsmedlem (vara) KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN Nei IA/IS Thorvaldsen, Per Skau Vara Daglig leder og styremedlem RABSTAD CONSULT AS Nei Detaljhandel uten "butikk" Nei Thorvaldsen, Per Skau Vara Innehaver PER SKAU THORVALDSEN TAXI Nei Drosjebiltransport Nei Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET Ja IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem VALGSTYRET Nei IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Utvalgsmedlem (vara) REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Tollerud, Hanne Kristin Fast Styremedlem (vara) STIFTELSEN RUNDHUSET NESPARKEN I MOSS Ja Turøy, Terje Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Turøy, Terje Vara Utvalgsmedlem (vara) KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN Nei IA/IS Turøy, Terje Vara Daglig leder/adm.dir. STIFTELSEN PHOENIX Ja Rusmiddelinstitusjon Turøy, Terje Vara Innehaver TERJE TURØY Ja Undervisning Nei Tveiten, Eirik Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Tveiten, Eirik Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Tveiten, Eirik Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Tveiten, Eirik Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET -88- Nei IA/IS

89 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Tveiten, Eirik Fast Utvalgsmedlem REGLEMENTSKOMITEEN Nei IA/IS Tveiten, Eirik Fast Styremedlem NORSK TJENESTEMANNSLAG, AVD. UDIR Ja IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Utvalgsleder STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem ØSTFOLD REISELIV Ja Nei Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem F BØHM AS Ja Gullsmed Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem STIFTELSEN RUNDHUSET NESPARKEN I MOSS Ja Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem (vara) MOSSESPEILET AS Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem CAAM (Int.gruppe vennskapsby Guatemala) Ikke reg.? Ja IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Daglig leder/adm.dir. VISIT MOSS AS - UNDER AVVIKLING Ja Kommunen har eierandel. IA/IS Tveito, Unn Bøhm Fast Styremedlem MARKEDSFORUM ØST Ja Forening/lag IA/IS Vagmo, Per Vara Utvalgsmedlem MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Vagmo, Per Vara Styremedlem VERKSÅSEN BORETTSLAG Ja IA/IS Verpesdal, Roar Vara Utvalgsmedlem (vara) HELSE- OG SOSIALUTVALGET Nei IA/IS Verpesdal, Roar Vara Utvalgsmedlem (nestleder) SKATTETAKSTUTVALGET Nei IA/IS Verpesdal, Roar Vara Styreleder REFSNESALLEEN 4 BORETTSLAG Ja IA/IS Verpesdal, Roar Vara Styremedlem TIVOLI AMFI TEATER BA Ja Utleie Nei Verpesdal, Roar Vara Styremedlem (vara) REFSNES FRITIDSHUS SA Ja Nei Wiborg, Erlend Fast Styremedlem MKEIENDOM Ja IA/IS Wiborg, Erlend Fast Styremedlem KS ØSTFOLD Ja IA/IS Wiborg, Erlend Fast Folkevalgt, fast ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Ja IA/IS Wiborg, Erlend Fast Styremedlem SKATT ØST, skatteutvalget Ja IA/IS Wiborg, Erlend Fast Styremedlem (vara) KS-HOLDING AS Ja Del av KS IA/IS Wikhaug, Edd Inge Vara Utvalgsmedlem (vara) MILJØ, TEKNIKK OG SAMFERDSEL Ja IA/IS Wikhaug, Edd Inge Vara Daglig leder/adm.dir. og KIS SØR AS Ja Repr. av løfte- og håndte styremedlem ringsutstyr Wikhaug, Edd Inge Vara Innehaver STANDARD INUSTRIE EDD WIKHAUG Ja Agenturhandel (båter m.m. Nei Wikhaug, Edd Inge Vara Styremedlem MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Ja IA/IS Wikhaug, Edd Inge Vara Styremedlem KIS VEST AS Ja Repr. av maskiner Nei Wikhaug, Edd Inge Vara Styremedlem KIS AS Ja Hovedkontortjenester Nei Wikhaug, Edd Inge Vara Styremedlem KIS PARTNERS AS Ja Hovedkontortjenester Nei Øyen, Aud Helen Wernberg Fast Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Øyen, Aud Helen Wernberg Fast Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET Ja IA/IS Øyen, Aud Helen Wernberg Fast Utvalgsmedlem (vara) STYRINGSGRUPPA FOR BOLIGSOSIALT UTV.PROG. Nei IA/IS Øyen, Aud Helen Wernberg Fast Utvalgsmedlem (vara) VALGSTYRET Nei IA/IS Øyen, Aud Helen Wernberg Fast Styremedlem MOSS HAVN KF Ja IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Utvalgsmedlem SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Ja IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Utvalgsmedlem (vara) FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMD Nei IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Utvalgsmedlem (vara) KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN Nei IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Utvalgsmedlem (vara) STYRET FOR MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Nei IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Styreleder LO I MOSS OG OMEGN Ja IA/IS Øyen, Britt E. W. Vara Innehaver WERNBERG`S SØM & HOBBY Ja Nei

90 Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Øzbal, Ali Yasar Vara Utvalgsmedlem (vara) SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS *Ikke medtatt andre roller i eget politisk parti. Ikke tatt med verv fra styrevervregisteret hvor det fremgår av Proff.no eller Brreg at personen ikke lengre innehar denne rollen. Ikke medtatt medlemmer som har fått fritak. **IA/IS = Ikke aktuelt/ikke sjekket -90-

91 Medlemmer av kontrollutvalget Navn Fast/vara Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Reg. i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Aasen, Kirsten Leder Styremedlem og kontaktperson F15 OG MOMENTUMS VENNER Ja Nei Aasen, Kirsten Leder Styremedlem MOSSEFOSSENS VENNER Ja Nei Aasen, Kirsten Leder Styremedlem FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN Ja IA/IS Brynildsen, Georg Fast Ingen Bystyremedlem (fast) IA/IS Pongo, Henry H. Fast Daglig leder og innehaver PONGO VIDEOSENTER Nei Bystyremedlem (vara) Nei Pongo, Henry H. Fast Daglig leder og styreleder JEDERVEIEN MINIMARKED AS Nei Blomster og planter Nei Podhorny, Ole Fast Ingen IA/IS Robertsen, Dag Fast Daglig leder og styremedlem ADV.FIRMA LUNDE ROBERTSEN AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nei*** Robertsen, Dag Fast Daglig leder og styreleder EX LEGE HOLDING AS Nei Bedriftsrådgivning Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Robertsen, Dag Fast Daglig leder og styreleder EX LEGE INVEST AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nei Robertsen, Dag Fast Styremedlem GALLERI HENRIK GERNER HG AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg Robertsen, Dag Fast Styremedlem (vara) KNAUSEN HOLDING AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nei Robertsen, Dag Fast Styreleder INDRE HALLANGSPOLLEN VANN- OG Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nei AVLØPSLAG SA Robertsen, Dag Fast Styremedlem (vara) TARGET WINES AS Nei Engroshandel vin/brennevin Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Gjøstøl, Anne-Lise K. Vara Styremedlem (vara) MOSS HAVN KF Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Hagen, Erling Vara Styremedlem GJERREBOGEN 1 B/L Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Salbuvik, Gunn Vara Daglig leder og styremedlem HOTELL REFSNES GODS AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg Salbuvik, Gunn Vara Styremedlem (vara) REFSNES GODS EIENDOM AS Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Nei Salbuvik, Gunn Vara Styremedlem (vara) WISA HOLDING AS** Nei Spedisjon Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Ramsvik, Jonny Vara Ingen IA/IS IA/IS = Ikke aktuelt/ikke sjekket *Ikke medtatt roller i eget parti Ikke medtatt verv fra styrevervregisteret hvor det fremgår av Proff.no eller Brreg at personen ikke lengre innehar denne rollen. **Selskapet er et datterselskap av Kvernhuset AS. Kommunen/MKEiendom er i et leieforhold med Kvernhuset AS (Fossen 2-22) ***Gjennom revisjonen har vi sett at Adv.firma Lunde Robertsen AS leverer tjenester til MKEiendom. Omfanget av dette er ikke kontrollert. Utbetalinger 2010-mai

92 Medlemmer av andre utvalg (ikke representanter i bystyret) Navn Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Alexander Leirstein Medlem Helse- og Sosialutvalget Nei IA/IS Alexander Leirstein Varamedlem Kontrollutvalget etter alkoholloven Nei IA/IS Alexander Leirstein Varamedlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Bedir Yiyit Medlem Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Bedir Yiyit Daglig leder Muskelhjelpen Nei Andre helsetjen. Nei Benjamin Wikhaug Varamedlem Overskattetakstutvalget Nei IA/IS Bente Kallum Medlem Kontrollutvalget etter alkoholloven Nei IA/IS Berit Johansen Varamedlem Eldrerådet Nei IA/IS Bjørg Eek Medlem Eldrerådet Nei IA/IS Bjørg Eek Styremedlem (vara) Solveien Borettslag Nei IA/IS Bjørg Svanhild Vrålstad Varamedlem Helse- og Sosialutvalget Nei IA/IS Bodil May Kiil Varamedlem Overskattetakstutvalget Nei IA/IS Borgar Lorvik Varamedlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Borgar Lorvik Daglig leder/deltaker Boligbørsen DA Nei Aviser Nei Borgar Lorvik Daglig leder Bacsan & Poolsan Scandinavia AS Nei Kjemiske prod. Nei Borgar Lorvik Styremedlem Energymation AS Nei Installasjonsarbeid Nei Borgar Lorvik Styremedlem Labolo AS Nei Hovedkontortjen. Nei Borgar Lorvik Styremedlem (vara) Coates Eletromotor AS Nei Utleie fast eiendom Nei Brydar Fjeld Medlem Eldrerådet Nei IA/IS Cathrine Rebo Ansattesrepresentant Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Elisabeth Braathen Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Ernst Ole Bekkedal Ansattesrepresentant Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Finn Kaldheim Ansattesrepresentant Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Frank Bergfløt Varamedlem Administrasjonsutvalget Nei IA/IS Frank Bergfløt Utvalgsleder Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Fred Iversen Varamedlem Skattetakstutvalget Nei IA/IS Fred Iversen Daglig leder/styreleder (nest) Moss Verfts Klubb Sa Nei Utleie fast eiendom Nei Frøydis Haarstad Medlem Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Gro Berthelsen Medlem Eldrerådet Nei IA/IS Guri Sørli Varamedlem Eldrerådet Nei IA/IS Hanne Orm Medlem Administrasjonsutvalget Nei IA/IS Hanne Orm Medlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Hanne Orm Medlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Utbetalinger mai

93 Navn Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Hanne Orm Eier 2Com Hanne Orm Nei Helsetjenester Nei Helen Mollatt Barnerepresentant Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Helen Mollatt Styremedlem (vara) Veslevatn AS Nei Bedriftsrådgivning Nei Helge Moen Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Helge Moen Varamedlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Hilde Torgersen Medlem Administrasjonsutvalget Nei IA/IS Hilde Torgersen Medlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Hilde Torgersen Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Hildegaard Røsvik Varamedlem Eldrerådet Nei IA/IS Ida Skjerven Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Ida Skjerven Medlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Ingar Nilsen Medlem Eldrerådet Nei IA/IS Ingar Nilsen Styremedlem (vara) Moss Drift og Anlegg KF Nei IA/IS Jan B. Leirvik Varamedlem Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Jan B. Leirvik Styremedlem Kambo Boretslag Nei IA/IS Jan Meyer Medlem Kontrollutvalget etter alkoholloven Nei IA/IS Jane Anita Jensen Medlem Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Jon Arild Bjercke Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Jon Arild Bjercke Innehaver Bjerckes Byggteknikk Nei Byggtekn. kons.tj. Nei Karin Haave Varamedlem Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Knut Andre Johansen Nestleder utvalg Skattetakstutvalget Nei IA/IS Knut Andre Johansen Styremedlem Moss Drift og Anlegg KF Nei IA/IS Knut Andre Johansen Innehaver Bjergly Knut Andre Johansen Nei Bedriftsrådgivning (2013) Knut Kjønaas Medlem Eldrerådet Nei IA/IS Knut Storflor Nestleder utvalg Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Leif Christensen Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Leif Christensen Innehaver Media Kompetanse Leif Christensen Nei Reklamebyrå Nei Lennart Fløseth Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Martin Tveten Sandberg Varamedlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Merete Houthuyzen Varamedlem Kontrollutvalget etter alkoholloven Nei IA/IS Nils Henrik Gran Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Nina Nordmo Varamedlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Nina Nordmo Styremedlem (vara) Refsnesalleen Boretslag Nei IA/IS Oddvar Aasen Varamedlem Overskattetakstutvalget Nei IA/IS Oddvar Aasen Styremedlem (vara) Movar IKS Nei IA/IS Otilie Martinsen Varamedlem Helse- og Sosialutvalget Nei IA/IS -93-

94 Navn Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Per Erik Simonsen Medlem Styret for Moss by- og industrimuseum Nei IA/IS Per Erik Simonsen Daglig leder So11 Ltd Nei Bedriftsrådgivning (2011) Per Skjervik Varamedlem Eldrerådet Nei IA/IS Per Skjervik Styremedlem (vara) Sjøbadet Moss Borettslag Nei IA/IS Simen Aker Utvalgsleder Rådet for funksjonshemmede Nei IA/IS Simen Aker Styreleder Høienhald borettslag Nei IA/IS Stian Orm Medlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Stian Orm Innehaver Stian Orm Autismekonsult Nei Undervisning Nei Stine Bakketun Varamedlem Helse- og Sosialutvalget Nei IA/IS Tone Lindmo Johannessen Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Toril Flakstad Varamedlem Administrasjonsutvalget Nei IA/IS Toril Flakstad Medlem Arbeidsmiljøutvalget Nei IA/IS Torstein Lirhus Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS Torstein Lirhus Innehaver Lirhus Konsult Nei Undervisning Nei Trine Lise Hellmann Medlem Styret for Moss by- og industrimuseum Nei IA/IS Truls Are Bakken Varamedlem Helse- og Sosialutvalget Nei IA/IS Truls Are Bakken Innehaver Anstalt Propaganda Truls Are Bakken Nei Kunst/musikk Nei Zade Berglund Medlem Skole- oppvekst og kulturutvalget Nei IA/IS Øyvind E. Hansen Varamedlem Miljø, teknikk og samferdsel Nei IA/IS -94-

95 Ansatte i Moss kommune - nøkkelpersoner Navn Stilling Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Reg. i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger 2010-mai 2015 Hedum, Bente Rådmann Utvalgsmedlem ARBEIDSMILJØUTVALGET Nei IA/IS Hedum, Bente Rådmann Styremedlem **INSPIRIA AS ** Ja **Hentet fra styrevervreg. IA/IS 3 juridiske enh. se nedenfor. Hedum, Bente Rådmann Styremedlem INSPIRIA EIENDOM AS Se over. Kommunen er eier. IA/IS Hedum, Bente Rådmann Styremedlem INSPRIRIA SCIENCE CENTER AS Se over. Kommunen er eier. IA/IS Hedum, Bente Rådmann Styremedlem INSPIRIA UTVIKLING AS Se over. Kommunen er eier. IA/IS Hedum, Bente Rådmann Styremedlem INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS Nei IA/IS Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Daglig leder/styreleder INGAR PETTERSEN & CO AS Nei Bedriftsrådgivning Nei Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Styreleder NORSK MEDISINSK SYKLOTRONSENTER AS Nei Prod. av farmas. prep. Nei Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Styreleder BRÅSET BO OG OMSORGSSENTER AS Nei IA/IS Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Styremedlem DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS Nei IA/IS Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Styremedlem RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE Nei IA/IS Ingar Pettersen** Kommunalsjef Helse og Sosial Styremedlem LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS Nei IA/IS Olavesen, Bjørn Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Utvalgsmedlem ARBEIDSMILJØUTVALGET Nei IA/IS Olavesen, Bjørn Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Utvalgsmedlem SKOLE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET Nei IA/IS Olavesen, Bjørn Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Deltaker med fullt ansvar ANS STRIKKEMOR ELLEN OLAVESEN & CO Nei Butikkhandel med klær Nei Terkelsen, Jens Kommunalsjef Plan, Miljø og Teknisk Utvalgsmedlem ARBEIDSMILJØUTVALGET Nei IA/IS Solvang, Are H. Kommunalsjef Økonomi og Organisasjon Utvalgsmedlem ADMINISTRASJONSUTVALGET Nei IA/IS Solvang, Are H. Kommunalsjef Økonomi og Organisasjon Utvalgsmedlem ARBEIDSMILJØUTVALGET Nei IA/IS Orm, Bodil Rektor Bytårnet skole Ingen IA/IS Eliassen, Karianne U. Rektor Åvangen skole Ingen IA/IS Michalsen, Lars Rektor Nøkkeland skole Ingen IA/IS Jensen, Kristin Borge Rektor Hoppern skole Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Høvik, Willy Rektor Jeløy skole Ingen IA/IS Jordbakke, Ingeborg Rektor Krapfoss skole Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Mikkelsen, Lise Virksomhetsleder Melløs skole Ingen IA/IS Johannessen, Anne M. Rektor Ramberg + Reier skole Daglig leder og deltaker med KUNSTNERIET DA Nei Nei delt ansvar Johannessen, Anne M. Rektor Ramberg + Reier skole Styremedlem (vara) PUNKT Ø AS Nei Kommunen er eier. IA/IS Olavesen, Ellen Virksomhetsleder Refsnes skole Deltaker med fullt ansvar ANS STRIKKEMOR ELLEN OLAVESEN & CO Nei Butikkhandel med klær Nei Andresen, Roger Rektor Verket skole Ingen IA/IS Pedersen, Stine M. Virksomhetsleder Jeløy b.h. Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Ottesen, Heidi Avd.leder Reier b.h. Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Blattmann, Tina Virksomhetsleder Åvangen b.h. Styremedlem (vara) NCON AS Nei Oppføring av bygninger Nei Thorbjørnsen, Line Virksomhetsleder Sentrum b.h. Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Sørlie, Anne Virksomhetsleder Grindvold b.h. Ingen IA/IS Jansson, Malin Virksomhetsleder Mosseskogen b.h. Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Hovinbøle, Tordis G. Virksomhetsleder Ørejordet b.h. Ingen IA/IS Aakerøy, Beate Avd.leder Bibliotektet Ingen IA/IS Jegleim, Lars Avd.leder Kulturtjenesten Styremedlem STIFTELSEN RUNDHUSET NESPARKEN I MOSS Ja På vegne av kommunen Jegleim, Lars Avd.leder Kulturtjenesten Styreleder STIFTELSEN MOSS ORKESTERFORENING Ja Nei Jegleim, Lars Avd.leder Kulturtjenesten Daglig leder/adm. dir og SPONSORGRUPPA A.P.P.L.A.U.S Ja Interesseorg. Nei Styreleder Jegleim, Lars Avd.leder Kulturtjenesten Innehaver MUSIKK JEGLEM Ikke reg.? Ja Nei -95-

96 Navn Stilling Andre verv/roller* Navn på virksomhet Org.nr. Reg. i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Pedersen, Ellen Avd.leder Pedagogisk senter Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Blindheim, Ingrid Avd.leder Barnevern Ingen IA/IS Dahl, Ragnhild Avd.leder Moss Voks Ingen IA/IS Bjørndalen, Knut Avd.leder Miljø Innehaver KNUT BJØRNDALEN Nei Forskning/utvikling Nei Ikke reg. seg i styrevervreg. Aas, Thore Avd.leder Vei/Vann/Avløp Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Ellefsen, Nils Avd.leder Plan/Bygg/Kart Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Sjøvik, Helge Avd.leder Geo-data Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Kleivdal, Ingegerd Avd.leder Hjemmebaserte tjenester Ingen IA/IS Hansen, Thorbjørn Avd.leder Bo- og servicesenter Ingen IA/IS Bakken, Inge Avd. leder Tjen. for funksjonshemmede Ingen IA/IS Aaberg, Kristina M. Avd.leder Peer Gynt helsehus Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Eilertsen, Tove Avd.leder Melløsparken sykehjem Ingen IA/IS Mjønner, Kari Mette Avd.leder NAV sosial Ingen IA/IS Jacobsen, Mona C. Avd.leder Forebyggende enhet Innehaver M.C.J COACHING OG PERSONLIG TRENER Ja Nei Sandèn, Per Sverre Økonomisjef Utvalgsmedlem (vara) ARBEIDSMILJØUTVALGET Nei IA/IS Sandèn, Per Sverre Økonomisjef Utvalgsmedlem EIERFORUM - KOMMUNENS SELSKAPER Nei IA/IS Blom, Bjarne Fagleder IKT Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Huse, Hans Petter Innkjøpssjef Ingen IA/IS Karlsen, Kjetil Innkjøpsrådgiver Ingen Ikke reg. seg i styrevervreg. IA/IS Utvalg: se vedlagte org.kart Rådmann, kommunalsjefer (unntatt Inggar Pettersen - ikke ansatt), virksomhetsleder/avdelingsledere med unntak av kemner, leder HR/HMS, Lønn, Arkiv og Informasjon og administrative funksjoner. I tillegg er innkjøpsleder og innkjøpsrådgiver medtatt. *Ikke tatt med verv fra styrevervregisteret hvor det fremgår av Proff.no eller Brreg at personen ikke lengre innehar denne rollen ** Leid inn på engasjement - ikke fast ansatt Utbetalinger 2010-mai

97 MKEiendom Navn Styremedlem Nøkkelpersoner Andre verv/roller Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Aasgaard, Ketil Reed Styreleder Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Wiborg, Erlend Nestleder - styre Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Andersen, Arnfinn Styremedlem Innehaver Advokat Arnfinn Andersen Nei Nei Andersen, Arnfinn Styremedlem Styremedlem Advokatfellesskapet Wessel Drift AS Nei Nei Edfelt, Gunnel Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Kahn, Khaqan Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Lei, Marcela Styremedlem (ansattes repr.) Ingen Nei Bramo, Anne Styremedlem - vara Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Rosli, Else Britt Styremedlem - vara Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Andersen, Heidi Styremedlem - vara Ingen Nei Dahl, Jonas Styremedlem - vara Ingen Nei Svendsen, Åsmund Styremedlem - vara Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Saastad, Sidsel Styremedlem - vara (ansattes repr.) Ingen Olimb, Bengt Daglig leder Styreleder Bemb Invest AS Ja Skatterådgiver Nei Birkeland, Anne Siri Økonomiansvarlig Ingen Nei Ertnes, Odd Erik Leder prosjektavd. Ingen Nei Saastad, Sidsel Fagansvarlig kvalitetssikring Ingen Nei -97-

98 Moss Drift og Anlegg Navn Styremedlem Nøkkelpersoner Andre verv/roller Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Madsen, Roger Styreleder Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Sundrehagen, Eivind Holmsen Nestleder Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Skjerve, Ida Styremedlem Se "utvalg" Se "utvalg" Se "utvalg" Nei Se "utvalg" Se "utvalg" Malik, Shabana Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Johansen, Knut Andre Styremedlem Se "utvalg" Se "utvalg" Se "utvalg" Nei Se "utvalg" Se "utvalg" Karlsen, Linda Styremedlem (ansatte repr.) Styremedlem (vara) Moss kommunale pensjonskasse Nei IA/IS Opland, Thomas Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Hansteen, Thor Christian Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Brevad, Irene Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Basli, Gulay Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Nilsen, Ingar Styremedlem (vara) Se "utvalg" Se "utvalg" Se "utvalg" Nei Se "utvalg" Se "utvalg" Ødegaard, Tor Arne Styremedlem (vara) (ansatte repr.) Styremedlem (vara) Helgedal borettslag Nei IA/IS Stamm, Jørn Ivar Daglig leder Innehaver Jørn Ivar Stamm Nei Tjenester husdyrhold Nei Stamm, Jørn Ivar Daglig leder Nestleder AS Momarken Travbane Nei IA/IS Stamm, Jørn Ivar Daglig leder Nestleder Momarken Toto AS Nei IA/IS Runhovde, Line Nestleder, økonomisjef Ingen Nei Bjørkå, Sten Richard Innkjøpsleder Ingen Nei Kildahl, Espen Driftsleder Vei og Park Ingen Nei Eriksen, Grete Sylvi Driftsleder Renhold Ingen Nei Madsen, Knut Vidar Driftsleder Bygningsvedlikehold Ingen Nei Karlsen, Rolf Driftsleder Idrettsanlegg Styremedlem Moss kommunale pensjonskasse Nei IA/IS -98-

99 Moss Havn Navn Styremedlem Nøkkelpersoner Andre verv/roller Navn på virksomhet Org.nr. Registrert i styrevervreg. Hvis uklart, bransje e.l. Utbetalinger mai 2015 Angell, Bjørn Styreleder Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Syrrist, Simen Styrenestleder Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Bjørnstad, Jan Eilert Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Leirstein, Liv Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Øyen, Aud H. W. Styremedlem Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Adolfsen, Roar Styremedlem (ansattes repr.) Innehaver Adolfsen Økonomiservice Nei Regnskapstjenester *IA/IS Adolfsen, Roar Styremedlem (ansattes repr.) Styremedlem Klokkerskogen Borettslag Nei IA/IS Adolfsen, Roar Styremedlem (ansattes repr.) Styreleder/deltaker Adolfsen Inves DA Nei Investeringsregnskap IA/IS Laursen, Gunnar Styremedlem (bruker repr.) Ingen Nei Rundblad, Sissel Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Opland, Thomas Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Svenson, Arild Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Rosli, Else-Brit Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Røsaker, Christine Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Evensen, Fred J. Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Gjøstøl, Anne-Lise Styremedlem (vara) Ingen Nei Thurn-Paulsen, Birger Styremedlem (vara) Ingen Nei Larsen, Christian Styremedlem (vara) Se "bystyret" Se "bystyret" Se "bystyret" Ja Se "bystyret" Se "bystyret" Tuskin, Merete Ruud Styremedlem (vara) (ansattes repr.) Ingen Nei Raab, Ulf Styremedlem (vara) (bruker repr.) Styreleder Rekyl Shipping AS Nei Butikkhandel IA/IS Raab, Ulf Styremedlem (vara) (bruker repr.) Styremedlem Moss Stevedore As Nei Spedisjon IA/IS Hansen, Reidar M. Havnesjef Styremedlem Mosseregionens Næringsutvikling AS Nei IA/IS Tuskin, Merete Ruud Økonomidirektør Ingen Nei Adolfsen, Roar Økonomi- og administrasjonsleder Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor Nei Se ovenfor Se ovenfor Harveg, Birger L. Driftssjef Daglig leder/styreleder Jeløy Eiendomsinvest AS Nei Kjøp/salg av fast eiendom IA/IS Harveg, Birger L. Driftssjef Daglig leder/styreleder B-Holding AS Nei Hovedkontortjenester IA/IS *IA/IS = ikke aktuelt/ikke sjekket -99-

100 Oversikten er mottatt av MKEiendom. Revisor har gjort enkelte tillegg. Leier av: Kirkegata 14 er kjøpt opp av Moss kommune Aberdeen Property Investors: Kirkegata 14 Aeal Fra dato Til dato Lev.dør 1.etg ? NL KIRKEGT. 14 AS C/O ABERDEEN 1.etg ? ASSET MANAGEMENT - Org.nr etg etg etg Lager Lager Kværnhuset AS (Kloster Mølla): Fossen 2-22, By og industrimuseet KVERNHUSET AS Fossen 2-22, Biblioteket Org.nr Refsnes Eiendomsselskap AS: REFSNES EIENDOMSSELSKAP AS Refsnesalleen 66 - Rampa (ungdomsklubb) Org.nr Eikpart AS c/o Neas ASA MOSS HOLMESTRAND NÆRSENTER KS Skredderveien 2B, Kambo helsestasjon Org.nr Menighetshuset ARENA - MOSS SOKN Kirkegt. 19, Moss kirkelige fellesråd Org.nr Aberdeen Property Investors AS ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE AS Solgaard skog 139, Kommunalavdeling helse og sosial (Hjemmetjenesten) = Org.nr Bjørnåsveien 6 Moss Eiendom AS* MOSS EIENDOM AS Dronningens gate 25, kiosk, Kommunalavdeling kultur og oppvekst (Parkteatret) Org.nr Bod 4, Knut Erik Oswald** Dronningensgate 15, Teknisk (informasjonssenter) ,4 DUENDE STUDIO HANNE MERETE KNUTSEN Org.nr *På fakturaen fra Moss Eiendom AS står det ikke navn på eiendom som leies. **Revisor har ikke funnet at firmaet er registrert i Brønnøysund -100-

101 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: /2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /47 Overordnet revisjonsstrategi for 2015 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Overordnet revisjonsstrategi for Moss kommune 2015, tas til etterretning Fredrikstad, Vedlegg Overordnet revisjonsstrategi for Moss kommune, datert Revisjonsstrategi vedrørende kommunale foretak. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for Formålet med en overordnet revisjonsstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss kommune. Revisjonen har tatt utgangspunkt i tidligere erfaring for oppdragene, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte oppdragene/revisjonsområdene. I det vedlagte strategidokumentet fremgår det oversikt over inndelingen i områder, oppdragsvurdering, analyser, vesentlighetsvurdering og angrepsvinkel og gjennomføring av revisjonen for oppdraget. Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til revisjonsstandardene og forskrift om revisjon i kommuner og at gjeldende revisjonsmetodikk skal brukes. Funn som er av vesentlig betydning for risikovurderingen rapporteres i henhold til Forskrift om revisjon i kommuner

102 Vi viser til vedlagt revisjonsstrategi for nærmere detaljering. Vurdering I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner, skal revisjonen planlegge, gjennomføre og rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg ( 6) påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte. Som ledd i dette legges det frem en overordnet revisjonsstrategi for hvordan revisjonsoppgaven knyttet til Moss kommune er tenkt løst med hensyn til planlegging, prioritering, gjennomføring og rapportering. Dette er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin påse funksjon at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta overordnet revisjonsstrategi for 2015 til etterretning

103 REGNSKAPSREVISJON OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2015 Moss kommune Rolvsøy

104 Innholdsfortegnelse 1. Formål Revisjonens formål og omfang Inndeling i områder Oppdragsvurdering Kommunens virksomhet Angrepsvinkel Gjennomføring av revisjon

105 1. Formål Formålet med presentasjon av den overordnede revisjonsstrategien, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss kommune og hvordan ressursene er fordelt. Den overordnede revisjonsstrategien legges fram for at kontrollutvalget skal ha rimelig grunnlag for å påse at kommunen har en betryggende revisjonsordning (forskrift om kontrollutvalg 4.). Kontrollutvalget skal kunne: - få oversikt over omfanget av revisjonen, og at revisor dekker alle sentrale sider ved virksomheten - danne seg et bilde av om revisjonsarbeidet er lagt opp på en effektiv måte 2. Revisjonens formål og omfang Revisjon av kommunal sektor er hjemlet i kommuneloven 78 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Formålet med revisjon er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse: - om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk - om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett - om opplysninger i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av underskudd er i samsvar med lov og forskrifter - om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, herunder vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil. Revisjonen skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk samt internasjonale revisjonsstandardene og forskrift om revisjon i kommuner. 3. Inndeling i områder Den overordnede revisjonsstrategien bygges opp med hjelp av inndeling av regnskapet i områder og transaksjonsklasser. Kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter. Vi har valgt følgene områdeinndeling: - Lønn - Innkjøp - Driftsmiddel (Drift/Investeringsregnskap) - Finans - Overføringer - Salg - Likvid

106 For å kunne bruke den teoretiske områdeinndelingen over kreves det kunnskap om kommunen og de regnskaper som inngår i oppdraget (ISA 315) Oppdragsvurdering Det er ikke kjente forhold som tilsier at vi ikke kan videreføre oppdraget. Oppdragsansvarlig revisor og revisorteamet avgir egenerklæring for uavhengighet i forhold til Moss kommune. Det er ikke kjent at det foreligger forhold som påvirker revisors integritet til oppdraget. Teamet som brukes mot Moss kommune har tilstrekkelig formell kompetanse og erfaring til å løse oppdraget. Vilkår for oppdraget er avtalt i rammeavtale og revisjonsavtalen med Moss kommune. 5. Kommunens virksomhet Følgende administrative organisering av Moss kommune gjelder for år Per 1. januar 2015 var innbyggertallet i Moss kommune (kilde: SSB pr ). Kommunen hadde per ,2 årsverk (kilde: Årsberetning 2014). Fordeling mellom politisk styring og administrativ styring er regulert i delegeringsreglement. Kommunen har 3 kommunale foretak (MKeiendom KF, Moss Drift og Anlegg KF og Moss Havn KF). Kommunal virksomhet omfatter mange og ulike typer aktiviteter og involverer mange ulike profesjoner. Se organisasjonskart ovenfor hentet fra kommunens Årsberetning Driften styres av budsjett som fastsettes av bystyret. Den økonomiske rammen fastsettes hovedsakelig av staten gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen 1 Internasjonal revisjonsstandard - Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

Utskrivningsklare pasienter Moss kommune

Utskrivningsklare pasienter Moss kommune Utskrivningsklare pasienter Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25. august 2015 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 7 2.1 Bakgrunn... 7 2.2

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 15.12.2015 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter Sarpsborg kommune

Utskrivningsklare pasienter Sarpsborg kommune Utskrivningsklare pasienter Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 10. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Tidspunkt: 26.02.2015 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset - inngang fra Tordenskioldsgate, møterom 3 i 2. etasje. (opp trappen og til høyre) Tidspunkt: 18.08.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandlingsreformen Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter Hvaler kommune

Utskrivningsklare pasienter Hvaler kommune Utskrivningsklare pasienter Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. januar 2015 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter Rygge kommune

Utskrivningsklare pasienter Rygge kommune Utskrivningsklare pasienter Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 2. september 2015 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn... 6

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3.

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. september 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 27.01.2014 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 62 43 44 90 til sekretariatet, som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom [ ] kommune og Sykehuset Østfold. 2. Bakgrunn Partene er etter helse- og omsorgstjenesteloven 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e pålagt

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/15 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/15 Referatsaker NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.06.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland, behandlet i styremøte

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer