Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi"

Transkript

1 Helsevitenskapelig fakultet Institutt for Psykologi Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi En rapport om faglige muligheter Arbeidsgruppens medlemmer: Susanne Wiking, førsteamanusensis (leder) Jan Rosenvinge, professor Jørgen Sundby, psykologspesialist Marianne Halvorsen, Nevrologisk avd. UNN Eirik Nordmark, Habiliteringsenheten UNN Benedicte Eide, studentrepresentant Svein Are Tjeldnes, kontorsjef 1

2 Arbeidsgruppen ble oppnevnt av instituttleder. oktober 20 for å fremme forslag til faglig innhold i et seksårig integrert profesjonsstudium i psykologi ved UiT. Gruppen har hatt tre møter, og har i tillegg kommunisert jevnlig i uformelle møter og på e-post. Profesjonsutdannelsen i psykologi omfatter også i dag seks års studier, og vi har derfor valgt å bruke benevnelsen integrert seksårig profesjonsstudium, heller enn seksårig integrert, i rapporten. I rapporten presenteres det som gruppen mener er det faglig beste tilbud som Institutt for Psykologi (IPS) kan tilby i et integrert seksårig løp. Gruppen har ikke tatt stilling til hvorvidt IPS skal gå inn for et integrert seksårig profesjonsstudium, siden gruppens mandat ikke har inkludert andre faktorer enn det faglige tilbudet. De viktigste forslagene vi kommer med i rapporten kan kort oppsummeres i disse punktene: Et case-basert praksisemne allerede i første studieåret Praksiselementer også i dagens teoretiske emner Førstelinjepsykologi og praksis som nye emner i studiet Innføring av en forskerlinje i psykologi Pedagogisk idé Et integrert seksårig profesjonsstudium innebærer direkte opptak fra videregående skole (samordna opptak), slik det er for profesjonsstudiet i medisin. Vår pedagogiske idé legger da til grunn at studentene som blir tatt opp ikke har forkunnskap i faget psykologi og heller ikke vet noe særlig om hva psykologyrket innebærer. Disse to aspektene er uavhengige av hverandre, og krever noe ulike pedagogiske grep. Faget psykologi kan bli introdusert i et grunnleggende emne, mens kjennskap til psykologyrket stiller krav til en mer praktisk pedagogisk tilnærming. Vi mener at noen elementer hentet fra problembasert læring (PBL) er midt i blinken for å kjenne på hva det vil si å være psykolog. Studentene skal med utgangspunkt i sine egne tidligere erfaringer samarbeide i grupper for å finne kunnskap og løsninger til realistiske psykologproblemer. Mer spesifikt tenker vi oss et introduksjonskurs i anvendt psykologi der studentene får prøve noen vanlig brukte instrumenter i anvendt psykologi, slik som intervjuteknikk, og administrasjon-, skåring- og tolkning av spørreskjemaer og psykologiske tester. Videre tenker vi oss at studentene skal få jobbe workshopbasert med 16 case basert på forskjellige temaer innen anvendt psykologi. Case-workshoper skal være basert på rollespill av virkelige case. Studentene må selv søke kunnskap og løsninger, under veiledning av en klinisk psykologspesialist. Noen pedagogiske gevinster som følger med dette opplegget er en aktiv læringsprosess og bevisstgjøring av behovet for faglig kunnskap. En viktig sideeffekt av opplegget er at studentene kan bli mer motiverte for de teoretiske emner som inngår i de første årene av profesjonsstudiet det er blitt tydeliggjort fra starten hvorfor psykologer må kunne faget sitt. 2

3 Et tidlig praksisrelatert emne gir også andre muligheter. Emnet kan fungere som et rammeverk for hele studiet, dersom praksiselementer kommer igjen regelmessig i senere emner. Senere emner i klinisk psykologi og andre anvendte temaer får da helt andre forutsetninger for å knyte sekken sammen og gjøre studentene godt forberedt på rollen som psykolog i klinisk virksomhet. Sist men ikke minst så innebærer et tidlig praksisrelatert emne at studenter som oppdager at de har valgt feil utdanning har mulighet til å korrigere allerede i det første studieåret. Oversikt over rapporten For en oversikt over dagens profesjonsstudium, se Studieplan for Profesjonsstudiet i Psykologi (IPS/ v. Oddgeir Friborg, oktober 20). I tabellen i vedlegg 1 gis en samlet oversikt over hele vårt forslag til integrert seksårig profesjonsstudium. Videre i rapporten går vi igjennom og begrunner de enkelte delene i forslaget. Deretter blir forslaget diskutert i lys av undervisningsresurser og forskningskompetanse. Til slutt i rapporten tar vi opp noen fordeler og utfordringer med forslaget i forhold til dagens profesjonsstudium. Beskrivelse og begrunnelse for nye emner i 1.året Det første studieåret inkluderer fortsatt Ex.Phil. og Ex.Fac. som til sammen utgjører 20 studiepoeng. Gruppen har derfor laget et forslag til nye emner for resterende 40 studiepoeng. Disse emnene erstatter PSY-00, PSY-01 og PSY-02 som i dag inngår i Årsstudium i psykologi. En arbeidsgruppe ved Helsefak (der Torstein Låg representerer IPS) jobber med å utvikle en felles Ex.Fac. (HEL-FELL) for profesjonsutdanningene. Vårt forslag forutsetter at emnet HEL-FELL inkluderer undervisning i rolle- og profesjonsutvikling, samt i studieteknikk, informasjonssøk og kildekritikk. Tabell 1. En oversikt over emner i det første studieåret. Semester Emner Studiepoeng 1. FIL 0700 Examen Philosophicum HEL FELL Examen Facultatum på Helsefak PSY 10 Grunnleggende psykologi 2. PSY 11 Praksisrelatert psykologi PSY 12 Metodologi og historie 20 PSY 10, Grunnleggende psykologi, sp Dette er et generelt introduksjonskurs med omtrent halvparten så stort omfang som dagens PSY-01. Vi har en selektert gruppe studenter på profesjonsstudiet og kan derfor få til en tilstrekkelig base for videre emner med dette omfanget. Emnet forutsetter et eget pensum på ca 00s og undervisning helt atskilt fra PSY-01. 3

4 PSY 11, Praksisrelatert psykologi, 20 sp Emnet er bygget opp av case og innholder praktisk introduksjon til metoder i anvendt psykologi som intervju, spørreskjema og testing. Kurset inneholder 16 workshops (over 16 uker) med ulike case basert på virkelige pasienthistorier og veiledet av klinisk psykologspesialist. Vi tenker oss to case for hvert av områdene klinisk barn, klinisk voksen, samfunnspsykologi, nevropsykologi, utvikling hos barn og eldre, helsepsykologi og organisasjonspsykologi. Begrunnelsen for emnet er allerede presentert under overskriften Pedagogisk idé. Vi foreslår også at dette emnet tar over observasjonspraksisen fra nåværende 1. året (som tilsvarer 3. semester i tabellen i vedlegg 1). PSY 12, Metodologi og historie, sp Emnet tilsvarer dagens PSY-02. Instituttets arbeidsgruppe for metodeundervisning (IPS/ v. Torstein Låg, oktober 20) foreslår i sin rapport at forskningsmetode og statistikk i stor grad skal være felles for studieløpene. Vi synes dette er et godt prinsipp, men mener psykologstudentene også trenger spesiell kompetanse for å vurdere anvendt forskning. De har behov for en tidlig teoretisk innføring i intervjuer, spørreskjemaer og testing. Den undervisningen må komme i tillegg til det generelle metodekurset og bør samordnes med emnet Praksisrelatert psykologi. Beskrivelse og begrunnelse for reviderte emner i 2. og 3.året Det nåværende profesjonsstudiets emner og progresjon har blitt revidert i to steg, og forandringene er fullstendig gjennomført først nå i høst, for kull. Vi har tatt utgangspunkt i å beholde den nåværende progresjonen for andre og tredje studieåret og gjøre færrest mulig forandringer i nylig reviderte emner. De forandringer som fremmes er knyttet til den høyere integrering av praksiselementer som blir mulig gitt det nye emnet PSY-11, Praksisrelatert psykologi. Tabell 2. En oversikt over emner i det andre og tredje studieåret. Semester Emner Studiepoeng 3. PSY-101 Grunnleggende Statistikk og Metode PSY-108 Forskningsrapport I PSY-244 Humanbiologi PSY-247 Kognitiv nevrovitenskap 4. PSY-104 Psykometri PSY 109 Forskningsrapport II PSY 249 Affektiv nevrovitenskap. PSY 1 Forskningsrapport III PSY 103 Språk og språkvansker PSY-10 Læringspsykologi PSY 201 Statistikk: regresjonsanalyse 4

5 6. PSY 277 Multivariate metoder PSY 278 Kvalitative metoder PSY 281 Kulturell psykologi PSY 28 Sosial og samfunnspsykologi PSY 247, Kognitiv nevrovitenskap, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 249, Affektiv nevrovitenskap, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 10, Læringspsykologi, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 28, Sosial og samfunnspsykologi, sp Vi foreslår at delemnet samfunnspsykologi utvides til å inkludere rettspsykologi med tilhørende praksis i samarbeid med Juridisk fakultet. Beskrivelse og begrunnelse for endret progresjon og nye emner i 4 6.året Gruppen foreslår ingen forandringer i semesteret med utviklingspsykologi og tilhørende praksis i barnehage og sykehjem. Gruppen som underviser i klinisk psykologi ønsker å overta PSY-242 for en introduksjon av kliniske aspekter av utvikling hos barn, voksen og eldre. Det nåværende emnet PSY- 241 vil da måtte tilpasses for å fokusere normalutvikling hos alle aldersgrupper. Dette forandrer verken progresjon eller navn på emner i studieløpet, men vil gjøre at studentene kommer tidligere i gang med undervisning i kliniske temaer. En slik omdreiing av innhold i profesjonsstudiet må diskuteres mellom disse undervisningsgruppene, og da spesielt i relasjon til Standarder for Norsk Psykologeksamen. Det siste studieåret (semester 11-12) går fortsatt med til hovedpraksis og skriving av hovedoppgaven. Forandringen vi foreslår er dels en endret progresjon der studentene begynner i klinisk praksis ett semester tidligere, og dels en oppdeling av praksisemner istedenfor dagens uoverskuelige emner PSY- 29, Klinisk psykologi (30 sp) og PSY-296, Klinisk praksis (30sp).

6 For å kunne starte tidligere med kliniske emner, har vi måttet flytte emnene PSY-284 Helsepsykologi og PSY-282 Organisasjonspsykologi til ett år senere i studieløpet (fra 8. til. semester i seksårig løp). Både organisasjons- og helsepsykologi passer godt sammen med kurs og praksis i førstelinjepsykologi, som tilsvarer to nye emner i modellen. Å ha kurset i Helsepsykologi etter klinisk psykologi og praksis kan gjøre at teoriene og de helseforebyggende praksismodellene som dette kurset introduserer blir mer tilgjengelig og interessante for studentene. Semesteroppgaven (den andre i studieløpet) kommer på samme tid som tidligere for å kunne bli gjennomført i god tid før studentene skal begynne med hovedoppgaven. Tabell 3. En oversikt over emner i de siste tre studieårene. Semester Emner 7. PSY-241 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) PSY-242 Utvikling hos ungdom, voksne og eldre PSY-243 Praksis og praksisrelatert undervisning/metode 8. PSY 29 Klinisk psykologi I PSY 296 Klinisk praksis I PSY-283 Semesteroppgave 9. PSY 297 Klinisk psykologi II PSY 298 Klinisk praksis II PSY 2601 Nevropsykologi og praksis I PSY 2701 Førstelinjepsykologi og praksis I. PSY 2602 Nevropsykologi og praksis II PSY 2702 Førstelinjepsykologi og praksis II PSY-284 Helsepsykologi PSY-282 Organisasjonspsykologi PSY-2900 Hovedpraksis med muntlig eksamen PSY-2901 Hovedoppgave Studiepoeng PSY 29 og PSY 297, Klinisk psykologi I og II Disse emnene i semester 8 og 9 gir kliniske introduksjonskurs i utredning og terapi for barn og voksen, klinisk barnepsykologi og klinisk voksenpsykologi. Innhold og omfang er det samme som tidligere, men klinisk nevropsykologi og annen anvendt psykologi har blitt skilt ut som egne emner i forslaget. 6

7 PSY 296 og PSY 298, Klinisk praksis I og II Dette er samme praksis som i dag og med samme varighet, men den begynner ett semester tidligere og går som tidligere parallelt med de teoretiske emnene i klinisk psykologi. Kurset går altså vår (på 4. året) og høst (på. året). Det betyr at det bare blir ett semesters overlapp med det tidligere kullet dersom modellen innføres. PSY 2601 og PSY 2602, Nevropsykologi og praksis I og II I forslaget har vi skilt ut klinisk nevropsykologi og tilhørende praksis som to egne emner. Disse starter ett semester senere enn annen klinisk praksis, og går over hele. året. Emnene i nevropsykologi er altså fortsatt på samme plass som tilsvarende delemne innenfor Klinisk psykologi og Klinisk praksis i dagens profesjonsstudium. PSY 2701 og PSY 2702, Førstelinjepsykologi og praksis I og II Emnene Førstelinjepsykologi og praksis er nye i forslaget. De innholder både teori og en praksis knyttet til samfunnsnær psykologvirksomhet. Studentene har tidligere hatt muligheten for en kortere praksis på TVIBIT. Vi tenker oss å få inn langt flere praksisplasser i førstelinjen, slik at emnet implementerer de nye retningslinjene som er kommet gjennom samhandlingsreformen. Emnet kan med fordel utvikles i samarbeid med Tromsø kommune. Praksis, forskning og metode/statistikk i forslaget I figurene nedenfor gis en oversikt over praksisundervisning (Figur 1) og undervisning i forskning og metode/statistikk (Figur 2) i det nye studieløpet. Det er bare praksisundervisningen som er forandret i forslaget, men samlet sett illustrerer figurene at grunnleggende undervisning i forskning, metode og statistikk tar mye plass under de første studieårene. Dermed er det vanskelig å få inn mer praksis under det andre og tredje studieåret enn det vi har i studiet dag. Vi trenger også noen år der studentene kan dra på utveksling, og det har de fortsatt mulighet til i løpet av det andre eller tredje studieåret. Den grønne tråden i Figur 1 illustrerer de innslagene av praksis i ellers teoretiske kurs som har blitt foreslått. Dette gjelder altså for HEL-FELL i 1. året, Kognitiv og Affektiv nevrovitenskap i 2. året, og for Læringspsykologi og Samfunnspsykologi i 3. året. Innslagene sikter til å underbygge studentenes motivasjon og modning og gi en økt refleksjon rundt profesjonsutøvelsen som vedvarer også under gjennomføringen av grunnleggende emner. Studiet har i dag obligatoriske kurs i fagetikk samt i rolle- og profesjonsutvikling som ligger i det første, tredje og femte semesteret. Disse kursene er semesterovergripende og kommer i tillegg til studieløpet vi har foreslått. Den første undervisningen i rolle- og profesjonsutvikling blir å foregå innenfor HEL-FELL. 7

8 Figur 1. Illustrasjon av praksisundervisning i det nye forslaget til integrert seksårig studieløp Figur 2. Illustrasjon av forskning (blå) og metode/ statistikk (gul) gjennom integrert seksårig studieløp Andre faglig relaterte faktorer Så langt i rapporten har vi presentert det vi ser som det faglig beste tilbudet for integrert seksårig profesjonsstudium ved IPS. Nedenfor diskuteres forslaget i lys av undervisningsresurser og forskningskompetanse. 8

9 Undervisningsresurser Staben på IPS er i ferd med å utvides i forbindelse med økningen av antall studieplasser fra 24 til 34. Når denne utvidelsen er fullført vil det være nok ressurser for det kortere innføringskurset, PSY-10, som ligger i forslaget. Emnet Praksisrelatert psykologi på 1. året krever at vi henter inn psykologspesialister til case-baserte workshops. Dette kan løses med kombinerte II-er stillinger fra UNN. Vi henter i dag inn spesialister til klinikken i II-er stillinger, og disse spesialistene bør da få undervisningsplikt. I forslaget tar vi i bruk undervisningsresurser fra Helsefak for det nye emnet HEL-FELL som erstatter dagens Ex.Fac. Det kan også være ønskelig å samkjøre klinisk undervisning senere i studiet i emner som Førstelinjepsykologi. Gjennom en slik samkjøring får vi forsterket samhandlingskompetansen hos studentene, da de blir integrert med sine fremtidlige kollegaer innenfor den medisinske utdannelsen. For emnene HEL-FELL og Praksisrelatert psykologi blir bruk av informasjonssøk og nettresurser enda viktigere enn tidligere. Vi mener det vil være positivt om flere emner enn i dag tar i bruk Classfronter for kursrelatert informasjon og faglig fordypning. En god del forskningsveiledning foregår over e-post. Med emnet Praksisrelatert psykologi har vi mulighet for å ta i bruk nettundervisning og veiledning også for klinisk undervisning. Veiledere for de forskjellige case kan f eks gi studentene tilgang til utfyllende materiell og videofilmer av liknende case på Internett. På sikt kan Internett også tas i bruk for kliniske emner i de siste tre studieårene, f eks i forbindelse med behandlingskonferanser. Vår oppdeling av kliniske emner mot slutten på studieløpet stiller krav til å utvikle nye former for vurdering av studenter i tillegg til tradisjonelle eksamensformer. Det er en fordel om læringsresultater på kliniske emner kan måles med gjennomføring av profesjonsrelevante oppgaver, slik som casepresentasjoner og rapportskriving. Forskningskompetanse Arbeidsgruppen har diskutert de faglige mulighetene for en forskerlinje tilsvarende den som finnes på medisinstudiet. En forskerlinje vil mest sannsynlig gi rask gjennomføring av en forskerutdannelse i klinisk psykologi. Den vil gi forskere med klinisk legitimitet og kompetanse som er godt egnet for forskning innen helsevesenet. Men siden forskerlinjen ikke gir den undervisningserfaring som følger med undervisningsplikt innenfor tradisjonelle stipendiatstillinger, er den mindre egnet for kandidater som ønsker å ha universitetsstilling som alternativ i en fremtidlig karriere. Forskerlinjen kan begynne med ett ekstra år i studieløpet, og det bør komme mellom femte og sjette studieåret. Studentene får på den måten følge med sitt kull de første fem årene. De søker opptak til forskerlinjen i begynnelsen av. året, etter å ha gjennomført den andre semesteroppgaven. Forskerlinjestudentene tar så ett år på forskerlinjen før de kommer tilbake til profesjonsstudiet for siste år med hovedpraksis og hovedoppgave. I løpet av siste semester på profesjonsstudiet søker studentene opptak til PhD-programmet. Estimert gjennomføringstid for en PhD blir to år etter avsluttende eksamen. 9

10 På medisin har forskerlinjen plasser til % av studentene i profesjonsstudiet, og man har hatt ca 1, søkere per plass. På IPS finnes i dag 34 studieplasser. En forskerlinje tilsvarende den på medisin vil altså kunne ta opp 3-4 studenter i året. Antallet studenter tilsier at forskerlinjen ikke vil bli et eget miljø, og studentene må derfor integreres i de miljøer som allerede finnes ved instituttet (med MA- og PhDstudenter). Store nok forskningsmiljøer med kliniske temaer finnes i dag kun i forskningsgruppen for klinisk E-helse og i smerteforskning i gruppen Affektivt og kognitivt nevrofag. Med størrelse sikter vi da både til veiledningsressurser og til antall PhD-studenter som er i arbeid fra før. Faglige fordeler og utfordringer Forslagets fordeler kan oppsummeres i ordene praksisintegrasjon og samhandling. Vi får en større integrasjon av praksis gjennom hele studiet med det nye emnet Praksisrelatert psykologi. Noe av innholdet i emnet er også på studieplanen i dag, men takket være en integrering av det første studieåret i profesjonsutdannelsen kan studentene få mer praktisk øvelse allerede fra begynnelsen av. De får også praksis over lenger tid, noe som betyr lenger tid for å utvikle faglig bevissthet og identitet. Vi tror at dette kan gjøre studentene bedre forberedt på rollen som psykolog i klinisk virksomhet enten det er på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Samtidig får studentene en solid base i psykologisk fagkunnskap som blir mer effektiv uten dagens PSY-01 på årsstudiet. Det er viktig å poengtere at praksisintegrasjonen ikke går på bekostning av studentenes muligheter til forskning. IPS har rykte på seg nasjonalt for å gi studentene god forskningskompetanse, og dette inntrykket kan vi med en forskerlinje bidra til å forsterke. Fordeler i termer av samhandling er dels en utvidet praksis i førstelinjen, og dels en større medvikning av klinikere i studiet. I dag har vi én uke sykehjemspraksis og muligheter for praksis på TVIBIT i studiet, men 34 studenter som gjør obligatorisk praksis i primærhelsetjenesten blir en mye sterkere form for samhandling. Til praksisemnet i 1. året trengs psykologspesialister. Når vi får klinikere inn i studiet allerede fra starten, så blir disse også mer delaktige i utdannelsen av fremtidlige kollegaer. Dette tror vi kan ha store fordeler. Det betyr at vi får en plattform for dialog mellom behandlings- og utdanningsvirksomhet med gjensidig påvirkning. Det blir altså en økt grad av samhandling ikke bare i utøvelsen av profesjonen, men også i hvordan faget utvikler seg på lærestedet. Vi ser ingen faglige ulemper med forslaget, men det er to utfordringer: Det er viktig at det første praksisemnet stiller tydelige krav til studentene og oppfordrer til søken etter empirisk kunnskap fra kilder som er kvalitetssikret. Det case-baserte emnet vi har skissert i begynnelsen på studiet må - til tross for sine løsere undervisningsrammer - stille tydelige krav til læringsresultat og holdninger slik at det tilsvarer universitetsstandard.

11 Den andre utfordringen er koordinering av praksiselementer gjennom hele utdannelsen. Hvis vi skal få implementert forslagets pedagogiske idé, så må praksiselementene bli koordinert samlet fra begynnelsen av. Den eller de som får ansvar for dette må være brennende engasjert i studiet og ha evnen til å se helheten fra forskjellige perspektiver. En slik koordinatorrolle krever både faglig og klinisk legitimitet og gode kommunikasjonsferdigheter. 11

12 Vedlegg 1. Arbeidsgruppens forslag til integrert seksårig profesjonsstudium. Semester Emner 1. FIL 0700 Examen Philosophicum HEL FELL Examen Facultatum på Helsefak PSY 10 Grunnleggende psykologi 2. PSY 11 Praksisrelatert psykologi PSY 12 Metodologi og historie 3. PSY-101 Grunnleggende Statistikk og Metode PSY-108 Forskningsrapport I PSY-244 Humanbiologi PSY-247 Kognitiv nevrovitenskap 4. PSY-104 Psykometri PSY 109 Forskningsrapport II PSY 249 Affektiv nevrovitenskap. PSY 1 Forskningsrapport III PSY 103 Språk og språkvansker PSY-10 Læringspsykologi PSY 201 Statistikk: regresjonsanalyse 6. PSY 277 Multivariate metoder PSY 278 Kvalitative metoder PSY 281 Kulturell psykologi PSY 28 Sosial og samfunnspsykologi 7. PSY-241 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) PSY-242 Utvikling hos ungdom, voksne og eldre PSY-243 Praksis og praksisrelatert undervisning/metode 8. PSY 29 Klinisk psykologi I PSY 296 Klinisk praksis I PSY-283 Semesteroppgave 9. PSY 297 Klinisk psykologi II PSY 298 Klinisk praksis II PSY 2601 Nevropsykologi og praksis I PSY 2701 Førstelinjepsykologi og praksis I Studiepoeng 20 12

13 . PSY 2602 Nevropsykologi og praksis II PSY 2702 Førstelinjepsykologi og praksis II PSY-284 Helsepsykologi PSY-282 Organisasjonspsykologi PSY-2900 Hovedpraksis med muntlig eksamen PSY-2901 Hovedoppgave

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 470 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - FEMÅRIG PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI GENERELT Profesjonsstudiet i psykologi har en

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk psykologforening (NPF) takker for å ha

Detaljer

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Profesjonsstudiet i psykologi Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Programevalueringskomiteen Per Kristen Mydske, professor i statsvitenskap, SVfakultetet, UiO (leder). Anne Asheim, psykolog,

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE SDE 464 PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG - SEKSÅRG PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG, SEKSÅRG LØP MED OPPTAK FRA VDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Profesjonsstudiet i har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol,

Detaljer

Emnet vart holdt for profesjon og masterstudentar (3 stud). Mange forelesarar er involvert, ca 8. Mange stipendiatar som gjer dette sidan det er innan deira fagfelt. Emnet er vurdert som passe vanskelig,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 250 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI Kort om profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol.,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Møteplan: Velkommen ved Professor Trine Waaktaar utdanningsleder

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Veileder til forpraksissteder

Veileder til forpraksissteder Veileder til forpraksissteder Forpraksis med voksne klienter i psykisk helsevern (PSYC 4400), 7. semester i profesjonsprogrammet. Emneansvarlig: Anne-Kari Torgalsbøen Praksiskoordinator: Unni Tanum Johns

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI)

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI) SIDE 538 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI FEMÅRIG LØP PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI) Kort om profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543

Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543 Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543 Huskelapp for høst 2014 Utviklingspsykologi som overgang mellom basal og klinisk psykologi Praksis og teori henger sammen Livsløpsperspektiv Normal utvikling

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Oppdraget Lage bachelorprogram i spesialpedagogikk (BAPS- SPED) Studieplan og emner Lage integrert femårig løp i logopedi (INT-LOG) BAPS-SPED

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå.

Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå. Profesjonsstudiet i psykologi Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå. Det skapende universitet SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN-

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

MANDAT FOR GRUPPE SOM SKAL UTGREIE KONSEKVENSAR FOR M.A. ØKONOMI OG OPPTAK TIL ÅRSSTUDIET/BA

MANDAT FOR GRUPPE SOM SKAL UTGREIE KONSEKVENSAR FOR M.A. ØKONOMI OG OPPTAK TIL ÅRSSTUDIET/BA INTEGRERT SEKSÅRIG PROFESJONSSTUDIUM: MANDAT FOR GRUPPE SOM SKAL UTGREIE KONSEKVENSAR FOR M.A. ØKONOMI OG OPPTAK TIL ÅRSSTUDIET/BA Medlemmer i gruppa: John Vegard, Trine, Frode, Magne, Instituttstyret

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006

SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006 SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006 UNIVERSITETET I OSLO DET UTDANNINGSVITENSKAPLIGE FAKULTET PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi

Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Tirsdag 10.02. 2015 Kl: 09:00

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT

UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT UNDERVISNINGSREGNSKAP SATSER VED PSYKOLOGISK INSTITUTT Timesats, Kommentar PSI per des. 2014 Undervisning i Forelesning 100+ 5 OBS! PSY2600 Forelesning 4,5 Blandede forelesning og seminar Seminar 3,5 Oppjustert

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 26.05. 2014 KL: 09:00 Hva er læring, og hvordan har dette fenomenet blitt

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Studentseminaret 13.11.2014 Marianne Vanem Prosjektkoordinator, UiT Fra 2009 desentralisert legeutdanning i Nordland to siste studieår Fra før: 12 5.-årsstudenter

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer