Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi"

Transkript

1 Helsevitenskapelig fakultet Institutt for Psykologi Integrert seksårig profesjonsstudium i psykologi En rapport om faglige muligheter Arbeidsgruppens medlemmer: Susanne Wiking, førsteamanusensis (leder) Jan Rosenvinge, professor Jørgen Sundby, psykologspesialist Marianne Halvorsen, Nevrologisk avd. UNN Eirik Nordmark, Habiliteringsenheten UNN Benedicte Eide, studentrepresentant Svein Are Tjeldnes, kontorsjef 1

2 Arbeidsgruppen ble oppnevnt av instituttleder. oktober 20 for å fremme forslag til faglig innhold i et seksårig integrert profesjonsstudium i psykologi ved UiT. Gruppen har hatt tre møter, og har i tillegg kommunisert jevnlig i uformelle møter og på e-post. Profesjonsutdannelsen i psykologi omfatter også i dag seks års studier, og vi har derfor valgt å bruke benevnelsen integrert seksårig profesjonsstudium, heller enn seksårig integrert, i rapporten. I rapporten presenteres det som gruppen mener er det faglig beste tilbud som Institutt for Psykologi (IPS) kan tilby i et integrert seksårig løp. Gruppen har ikke tatt stilling til hvorvidt IPS skal gå inn for et integrert seksårig profesjonsstudium, siden gruppens mandat ikke har inkludert andre faktorer enn det faglige tilbudet. De viktigste forslagene vi kommer med i rapporten kan kort oppsummeres i disse punktene: Et case-basert praksisemne allerede i første studieåret Praksiselementer også i dagens teoretiske emner Førstelinjepsykologi og praksis som nye emner i studiet Innføring av en forskerlinje i psykologi Pedagogisk idé Et integrert seksårig profesjonsstudium innebærer direkte opptak fra videregående skole (samordna opptak), slik det er for profesjonsstudiet i medisin. Vår pedagogiske idé legger da til grunn at studentene som blir tatt opp ikke har forkunnskap i faget psykologi og heller ikke vet noe særlig om hva psykologyrket innebærer. Disse to aspektene er uavhengige av hverandre, og krever noe ulike pedagogiske grep. Faget psykologi kan bli introdusert i et grunnleggende emne, mens kjennskap til psykologyrket stiller krav til en mer praktisk pedagogisk tilnærming. Vi mener at noen elementer hentet fra problembasert læring (PBL) er midt i blinken for å kjenne på hva det vil si å være psykolog. Studentene skal med utgangspunkt i sine egne tidligere erfaringer samarbeide i grupper for å finne kunnskap og løsninger til realistiske psykologproblemer. Mer spesifikt tenker vi oss et introduksjonskurs i anvendt psykologi der studentene får prøve noen vanlig brukte instrumenter i anvendt psykologi, slik som intervjuteknikk, og administrasjon-, skåring- og tolkning av spørreskjemaer og psykologiske tester. Videre tenker vi oss at studentene skal få jobbe workshopbasert med 16 case basert på forskjellige temaer innen anvendt psykologi. Case-workshoper skal være basert på rollespill av virkelige case. Studentene må selv søke kunnskap og løsninger, under veiledning av en klinisk psykologspesialist. Noen pedagogiske gevinster som følger med dette opplegget er en aktiv læringsprosess og bevisstgjøring av behovet for faglig kunnskap. En viktig sideeffekt av opplegget er at studentene kan bli mer motiverte for de teoretiske emner som inngår i de første årene av profesjonsstudiet det er blitt tydeliggjort fra starten hvorfor psykologer må kunne faget sitt. 2

3 Et tidlig praksisrelatert emne gir også andre muligheter. Emnet kan fungere som et rammeverk for hele studiet, dersom praksiselementer kommer igjen regelmessig i senere emner. Senere emner i klinisk psykologi og andre anvendte temaer får da helt andre forutsetninger for å knyte sekken sammen og gjøre studentene godt forberedt på rollen som psykolog i klinisk virksomhet. Sist men ikke minst så innebærer et tidlig praksisrelatert emne at studenter som oppdager at de har valgt feil utdanning har mulighet til å korrigere allerede i det første studieåret. Oversikt over rapporten For en oversikt over dagens profesjonsstudium, se Studieplan for Profesjonsstudiet i Psykologi (IPS/ v. Oddgeir Friborg, oktober 20). I tabellen i vedlegg 1 gis en samlet oversikt over hele vårt forslag til integrert seksårig profesjonsstudium. Videre i rapporten går vi igjennom og begrunner de enkelte delene i forslaget. Deretter blir forslaget diskutert i lys av undervisningsresurser og forskningskompetanse. Til slutt i rapporten tar vi opp noen fordeler og utfordringer med forslaget i forhold til dagens profesjonsstudium. Beskrivelse og begrunnelse for nye emner i 1.året Det første studieåret inkluderer fortsatt Ex.Phil. og Ex.Fac. som til sammen utgjører 20 studiepoeng. Gruppen har derfor laget et forslag til nye emner for resterende 40 studiepoeng. Disse emnene erstatter PSY-00, PSY-01 og PSY-02 som i dag inngår i Årsstudium i psykologi. En arbeidsgruppe ved Helsefak (der Torstein Låg representerer IPS) jobber med å utvikle en felles Ex.Fac. (HEL-FELL) for profesjonsutdanningene. Vårt forslag forutsetter at emnet HEL-FELL inkluderer undervisning i rolle- og profesjonsutvikling, samt i studieteknikk, informasjonssøk og kildekritikk. Tabell 1. En oversikt over emner i det første studieåret. Semester Emner Studiepoeng 1. FIL 0700 Examen Philosophicum HEL FELL Examen Facultatum på Helsefak PSY 10 Grunnleggende psykologi 2. PSY 11 Praksisrelatert psykologi PSY 12 Metodologi og historie 20 PSY 10, Grunnleggende psykologi, sp Dette er et generelt introduksjonskurs med omtrent halvparten så stort omfang som dagens PSY-01. Vi har en selektert gruppe studenter på profesjonsstudiet og kan derfor få til en tilstrekkelig base for videre emner med dette omfanget. Emnet forutsetter et eget pensum på ca 00s og undervisning helt atskilt fra PSY-01. 3

4 PSY 11, Praksisrelatert psykologi, 20 sp Emnet er bygget opp av case og innholder praktisk introduksjon til metoder i anvendt psykologi som intervju, spørreskjema og testing. Kurset inneholder 16 workshops (over 16 uker) med ulike case basert på virkelige pasienthistorier og veiledet av klinisk psykologspesialist. Vi tenker oss to case for hvert av områdene klinisk barn, klinisk voksen, samfunnspsykologi, nevropsykologi, utvikling hos barn og eldre, helsepsykologi og organisasjonspsykologi. Begrunnelsen for emnet er allerede presentert under overskriften Pedagogisk idé. Vi foreslår også at dette emnet tar over observasjonspraksisen fra nåværende 1. året (som tilsvarer 3. semester i tabellen i vedlegg 1). PSY 12, Metodologi og historie, sp Emnet tilsvarer dagens PSY-02. Instituttets arbeidsgruppe for metodeundervisning (IPS/ v. Torstein Låg, oktober 20) foreslår i sin rapport at forskningsmetode og statistikk i stor grad skal være felles for studieløpene. Vi synes dette er et godt prinsipp, men mener psykologstudentene også trenger spesiell kompetanse for å vurdere anvendt forskning. De har behov for en tidlig teoretisk innføring i intervjuer, spørreskjemaer og testing. Den undervisningen må komme i tillegg til det generelle metodekurset og bør samordnes med emnet Praksisrelatert psykologi. Beskrivelse og begrunnelse for reviderte emner i 2. og 3.året Det nåværende profesjonsstudiets emner og progresjon har blitt revidert i to steg, og forandringene er fullstendig gjennomført først nå i høst, for kull. Vi har tatt utgangspunkt i å beholde den nåværende progresjonen for andre og tredje studieåret og gjøre færrest mulig forandringer i nylig reviderte emner. De forandringer som fremmes er knyttet til den høyere integrering av praksiselementer som blir mulig gitt det nye emnet PSY-11, Praksisrelatert psykologi. Tabell 2. En oversikt over emner i det andre og tredje studieåret. Semester Emner Studiepoeng 3. PSY-101 Grunnleggende Statistikk og Metode PSY-108 Forskningsrapport I PSY-244 Humanbiologi PSY-247 Kognitiv nevrovitenskap 4. PSY-104 Psykometri PSY 109 Forskningsrapport II PSY 249 Affektiv nevrovitenskap. PSY 1 Forskningsrapport III PSY 103 Språk og språkvansker PSY-10 Læringspsykologi PSY 201 Statistikk: regresjonsanalyse 4

5 6. PSY 277 Multivariate metoder PSY 278 Kvalitative metoder PSY 281 Kulturell psykologi PSY 28 Sosial og samfunnspsykologi PSY 247, Kognitiv nevrovitenskap, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 249, Affektiv nevrovitenskap, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 10, Læringspsykologi, sp Vi foreslår at emnet beholdes slik det er, men at der legges til forelesninger fra eksterne kliniske fagfolk innenfor emnets faglige fordypning og tilsvarende fire undervisningstimer. PSY 28, Sosial og samfunnspsykologi, sp Vi foreslår at delemnet samfunnspsykologi utvides til å inkludere rettspsykologi med tilhørende praksis i samarbeid med Juridisk fakultet. Beskrivelse og begrunnelse for endret progresjon og nye emner i 4 6.året Gruppen foreslår ingen forandringer i semesteret med utviklingspsykologi og tilhørende praksis i barnehage og sykehjem. Gruppen som underviser i klinisk psykologi ønsker å overta PSY-242 for en introduksjon av kliniske aspekter av utvikling hos barn, voksen og eldre. Det nåværende emnet PSY- 241 vil da måtte tilpasses for å fokusere normalutvikling hos alle aldersgrupper. Dette forandrer verken progresjon eller navn på emner i studieløpet, men vil gjøre at studentene kommer tidligere i gang med undervisning i kliniske temaer. En slik omdreiing av innhold i profesjonsstudiet må diskuteres mellom disse undervisningsgruppene, og da spesielt i relasjon til Standarder for Norsk Psykologeksamen. Det siste studieåret (semester 11-12) går fortsatt med til hovedpraksis og skriving av hovedoppgaven. Forandringen vi foreslår er dels en endret progresjon der studentene begynner i klinisk praksis ett semester tidligere, og dels en oppdeling av praksisemner istedenfor dagens uoverskuelige emner PSY- 29, Klinisk psykologi (30 sp) og PSY-296, Klinisk praksis (30sp).

6 For å kunne starte tidligere med kliniske emner, har vi måttet flytte emnene PSY-284 Helsepsykologi og PSY-282 Organisasjonspsykologi til ett år senere i studieløpet (fra 8. til. semester i seksårig løp). Både organisasjons- og helsepsykologi passer godt sammen med kurs og praksis i førstelinjepsykologi, som tilsvarer to nye emner i modellen. Å ha kurset i Helsepsykologi etter klinisk psykologi og praksis kan gjøre at teoriene og de helseforebyggende praksismodellene som dette kurset introduserer blir mer tilgjengelig og interessante for studentene. Semesteroppgaven (den andre i studieløpet) kommer på samme tid som tidligere for å kunne bli gjennomført i god tid før studentene skal begynne med hovedoppgaven. Tabell 3. En oversikt over emner i de siste tre studieårene. Semester Emner 7. PSY-241 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) PSY-242 Utvikling hos ungdom, voksne og eldre PSY-243 Praksis og praksisrelatert undervisning/metode 8. PSY 29 Klinisk psykologi I PSY 296 Klinisk praksis I PSY-283 Semesteroppgave 9. PSY 297 Klinisk psykologi II PSY 298 Klinisk praksis II PSY 2601 Nevropsykologi og praksis I PSY 2701 Førstelinjepsykologi og praksis I. PSY 2602 Nevropsykologi og praksis II PSY 2702 Førstelinjepsykologi og praksis II PSY-284 Helsepsykologi PSY-282 Organisasjonspsykologi PSY-2900 Hovedpraksis med muntlig eksamen PSY-2901 Hovedoppgave Studiepoeng PSY 29 og PSY 297, Klinisk psykologi I og II Disse emnene i semester 8 og 9 gir kliniske introduksjonskurs i utredning og terapi for barn og voksen, klinisk barnepsykologi og klinisk voksenpsykologi. Innhold og omfang er det samme som tidligere, men klinisk nevropsykologi og annen anvendt psykologi har blitt skilt ut som egne emner i forslaget. 6

7 PSY 296 og PSY 298, Klinisk praksis I og II Dette er samme praksis som i dag og med samme varighet, men den begynner ett semester tidligere og går som tidligere parallelt med de teoretiske emnene i klinisk psykologi. Kurset går altså vår (på 4. året) og høst (på. året). Det betyr at det bare blir ett semesters overlapp med det tidligere kullet dersom modellen innføres. PSY 2601 og PSY 2602, Nevropsykologi og praksis I og II I forslaget har vi skilt ut klinisk nevropsykologi og tilhørende praksis som to egne emner. Disse starter ett semester senere enn annen klinisk praksis, og går over hele. året. Emnene i nevropsykologi er altså fortsatt på samme plass som tilsvarende delemne innenfor Klinisk psykologi og Klinisk praksis i dagens profesjonsstudium. PSY 2701 og PSY 2702, Førstelinjepsykologi og praksis I og II Emnene Førstelinjepsykologi og praksis er nye i forslaget. De innholder både teori og en praksis knyttet til samfunnsnær psykologvirksomhet. Studentene har tidligere hatt muligheten for en kortere praksis på TVIBIT. Vi tenker oss å få inn langt flere praksisplasser i førstelinjen, slik at emnet implementerer de nye retningslinjene som er kommet gjennom samhandlingsreformen. Emnet kan med fordel utvikles i samarbeid med Tromsø kommune. Praksis, forskning og metode/statistikk i forslaget I figurene nedenfor gis en oversikt over praksisundervisning (Figur 1) og undervisning i forskning og metode/statistikk (Figur 2) i det nye studieløpet. Det er bare praksisundervisningen som er forandret i forslaget, men samlet sett illustrerer figurene at grunnleggende undervisning i forskning, metode og statistikk tar mye plass under de første studieårene. Dermed er det vanskelig å få inn mer praksis under det andre og tredje studieåret enn det vi har i studiet dag. Vi trenger også noen år der studentene kan dra på utveksling, og det har de fortsatt mulighet til i løpet av det andre eller tredje studieåret. Den grønne tråden i Figur 1 illustrerer de innslagene av praksis i ellers teoretiske kurs som har blitt foreslått. Dette gjelder altså for HEL-FELL i 1. året, Kognitiv og Affektiv nevrovitenskap i 2. året, og for Læringspsykologi og Samfunnspsykologi i 3. året. Innslagene sikter til å underbygge studentenes motivasjon og modning og gi en økt refleksjon rundt profesjonsutøvelsen som vedvarer også under gjennomføringen av grunnleggende emner. Studiet har i dag obligatoriske kurs i fagetikk samt i rolle- og profesjonsutvikling som ligger i det første, tredje og femte semesteret. Disse kursene er semesterovergripende og kommer i tillegg til studieløpet vi har foreslått. Den første undervisningen i rolle- og profesjonsutvikling blir å foregå innenfor HEL-FELL. 7

8 Figur 1. Illustrasjon av praksisundervisning i det nye forslaget til integrert seksårig studieløp Figur 2. Illustrasjon av forskning (blå) og metode/ statistikk (gul) gjennom integrert seksårig studieløp Andre faglig relaterte faktorer Så langt i rapporten har vi presentert det vi ser som det faglig beste tilbudet for integrert seksårig profesjonsstudium ved IPS. Nedenfor diskuteres forslaget i lys av undervisningsresurser og forskningskompetanse. 8

9 Undervisningsresurser Staben på IPS er i ferd med å utvides i forbindelse med økningen av antall studieplasser fra 24 til 34. Når denne utvidelsen er fullført vil det være nok ressurser for det kortere innføringskurset, PSY-10, som ligger i forslaget. Emnet Praksisrelatert psykologi på 1. året krever at vi henter inn psykologspesialister til case-baserte workshops. Dette kan løses med kombinerte II-er stillinger fra UNN. Vi henter i dag inn spesialister til klinikken i II-er stillinger, og disse spesialistene bør da få undervisningsplikt. I forslaget tar vi i bruk undervisningsresurser fra Helsefak for det nye emnet HEL-FELL som erstatter dagens Ex.Fac. Det kan også være ønskelig å samkjøre klinisk undervisning senere i studiet i emner som Førstelinjepsykologi. Gjennom en slik samkjøring får vi forsterket samhandlingskompetansen hos studentene, da de blir integrert med sine fremtidlige kollegaer innenfor den medisinske utdannelsen. For emnene HEL-FELL og Praksisrelatert psykologi blir bruk av informasjonssøk og nettresurser enda viktigere enn tidligere. Vi mener det vil være positivt om flere emner enn i dag tar i bruk Classfronter for kursrelatert informasjon og faglig fordypning. En god del forskningsveiledning foregår over e-post. Med emnet Praksisrelatert psykologi har vi mulighet for å ta i bruk nettundervisning og veiledning også for klinisk undervisning. Veiledere for de forskjellige case kan f eks gi studentene tilgang til utfyllende materiell og videofilmer av liknende case på Internett. På sikt kan Internett også tas i bruk for kliniske emner i de siste tre studieårene, f eks i forbindelse med behandlingskonferanser. Vår oppdeling av kliniske emner mot slutten på studieløpet stiller krav til å utvikle nye former for vurdering av studenter i tillegg til tradisjonelle eksamensformer. Det er en fordel om læringsresultater på kliniske emner kan måles med gjennomføring av profesjonsrelevante oppgaver, slik som casepresentasjoner og rapportskriving. Forskningskompetanse Arbeidsgruppen har diskutert de faglige mulighetene for en forskerlinje tilsvarende den som finnes på medisinstudiet. En forskerlinje vil mest sannsynlig gi rask gjennomføring av en forskerutdannelse i klinisk psykologi. Den vil gi forskere med klinisk legitimitet og kompetanse som er godt egnet for forskning innen helsevesenet. Men siden forskerlinjen ikke gir den undervisningserfaring som følger med undervisningsplikt innenfor tradisjonelle stipendiatstillinger, er den mindre egnet for kandidater som ønsker å ha universitetsstilling som alternativ i en fremtidlig karriere. Forskerlinjen kan begynne med ett ekstra år i studieløpet, og det bør komme mellom femte og sjette studieåret. Studentene får på den måten følge med sitt kull de første fem årene. De søker opptak til forskerlinjen i begynnelsen av. året, etter å ha gjennomført den andre semesteroppgaven. Forskerlinjestudentene tar så ett år på forskerlinjen før de kommer tilbake til profesjonsstudiet for siste år med hovedpraksis og hovedoppgave. I løpet av siste semester på profesjonsstudiet søker studentene opptak til PhD-programmet. Estimert gjennomføringstid for en PhD blir to år etter avsluttende eksamen. 9

10 På medisin har forskerlinjen plasser til % av studentene i profesjonsstudiet, og man har hatt ca 1, søkere per plass. På IPS finnes i dag 34 studieplasser. En forskerlinje tilsvarende den på medisin vil altså kunne ta opp 3-4 studenter i året. Antallet studenter tilsier at forskerlinjen ikke vil bli et eget miljø, og studentene må derfor integreres i de miljøer som allerede finnes ved instituttet (med MA- og PhDstudenter). Store nok forskningsmiljøer med kliniske temaer finnes i dag kun i forskningsgruppen for klinisk E-helse og i smerteforskning i gruppen Affektivt og kognitivt nevrofag. Med størrelse sikter vi da både til veiledningsressurser og til antall PhD-studenter som er i arbeid fra før. Faglige fordeler og utfordringer Forslagets fordeler kan oppsummeres i ordene praksisintegrasjon og samhandling. Vi får en større integrasjon av praksis gjennom hele studiet med det nye emnet Praksisrelatert psykologi. Noe av innholdet i emnet er også på studieplanen i dag, men takket være en integrering av det første studieåret i profesjonsutdannelsen kan studentene få mer praktisk øvelse allerede fra begynnelsen av. De får også praksis over lenger tid, noe som betyr lenger tid for å utvikle faglig bevissthet og identitet. Vi tror at dette kan gjøre studentene bedre forberedt på rollen som psykolog i klinisk virksomhet enten det er på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Samtidig får studentene en solid base i psykologisk fagkunnskap som blir mer effektiv uten dagens PSY-01 på årsstudiet. Det er viktig å poengtere at praksisintegrasjonen ikke går på bekostning av studentenes muligheter til forskning. IPS har rykte på seg nasjonalt for å gi studentene god forskningskompetanse, og dette inntrykket kan vi med en forskerlinje bidra til å forsterke. Fordeler i termer av samhandling er dels en utvidet praksis i førstelinjen, og dels en større medvikning av klinikere i studiet. I dag har vi én uke sykehjemspraksis og muligheter for praksis på TVIBIT i studiet, men 34 studenter som gjør obligatorisk praksis i primærhelsetjenesten blir en mye sterkere form for samhandling. Til praksisemnet i 1. året trengs psykologspesialister. Når vi får klinikere inn i studiet allerede fra starten, så blir disse også mer delaktige i utdannelsen av fremtidlige kollegaer. Dette tror vi kan ha store fordeler. Det betyr at vi får en plattform for dialog mellom behandlings- og utdanningsvirksomhet med gjensidig påvirkning. Det blir altså en økt grad av samhandling ikke bare i utøvelsen av profesjonen, men også i hvordan faget utvikler seg på lærestedet. Vi ser ingen faglige ulemper med forslaget, men det er to utfordringer: Det er viktig at det første praksisemnet stiller tydelige krav til studentene og oppfordrer til søken etter empirisk kunnskap fra kilder som er kvalitetssikret. Det case-baserte emnet vi har skissert i begynnelsen på studiet må - til tross for sine løsere undervisningsrammer - stille tydelige krav til læringsresultat og holdninger slik at det tilsvarer universitetsstandard.

11 Den andre utfordringen er koordinering av praksiselementer gjennom hele utdannelsen. Hvis vi skal få implementert forslagets pedagogiske idé, så må praksiselementene bli koordinert samlet fra begynnelsen av. Den eller de som får ansvar for dette må være brennende engasjert i studiet og ha evnen til å se helheten fra forskjellige perspektiver. En slik koordinatorrolle krever både faglig og klinisk legitimitet og gode kommunikasjonsferdigheter. 11

12 Vedlegg 1. Arbeidsgruppens forslag til integrert seksårig profesjonsstudium. Semester Emner 1. FIL 0700 Examen Philosophicum HEL FELL Examen Facultatum på Helsefak PSY 10 Grunnleggende psykologi 2. PSY 11 Praksisrelatert psykologi PSY 12 Metodologi og historie 3. PSY-101 Grunnleggende Statistikk og Metode PSY-108 Forskningsrapport I PSY-244 Humanbiologi PSY-247 Kognitiv nevrovitenskap 4. PSY-104 Psykometri PSY 109 Forskningsrapport II PSY 249 Affektiv nevrovitenskap. PSY 1 Forskningsrapport III PSY 103 Språk og språkvansker PSY-10 Læringspsykologi PSY 201 Statistikk: regresjonsanalyse 6. PSY 277 Multivariate metoder PSY 278 Kvalitative metoder PSY 281 Kulturell psykologi PSY 28 Sosial og samfunnspsykologi 7. PSY-241 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) PSY-242 Utvikling hos ungdom, voksne og eldre PSY-243 Praksis og praksisrelatert undervisning/metode 8. PSY 29 Klinisk psykologi I PSY 296 Klinisk praksis I PSY-283 Semesteroppgave 9. PSY 297 Klinisk psykologi II PSY 298 Klinisk praksis II PSY 2601 Nevropsykologi og praksis I PSY 2701 Førstelinjepsykologi og praksis I Studiepoeng 20 12

13 . PSY 2602 Nevropsykologi og praksis II PSY 2702 Førstelinjepsykologi og praksis II PSY-284 Helsepsykologi PSY-282 Organisasjonspsykologi PSY-2900 Hovedpraksis med muntlig eksamen PSY-2901 Hovedoppgave

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 470 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - FEMÅRIG PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI GENERELT Profesjonsstudiet i psykologi har en

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk psykologforening (NPF) takker for å ha

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE SDE 464 PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG - SEKSÅRG PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG, SEKSÅRG LØP MED OPPTAK FRA VDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Profesjonsstudiet i har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol,

Detaljer

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Profesjonsstudiet i psykologi Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Programevalueringskomiteen Per Kristen Mydske, professor i statsvitenskap, SVfakultetet, UiO (leder). Anne Asheim, psykolog,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi.

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi. Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi Hva skal vi snakke om? Informasjon hvor finner dere det? Oppbyggingen til årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi

Detaljer

Emnet vart holdt for profesjon og masterstudentar (3 stud). Mange forelesarar er involvert, ca 8. Mange stipendiatar som gjer dette sidan det er innan deira fagfelt. Emnet er vurdert som passe vanskelig,

Detaljer

Årsstudium i psykologi (60 sp) Studieplan

Årsstudium i psykologi (60 sp) Studieplan Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for psykologi Årsstudium i psykologi (60 sp) Studieplan Revidert: 24.08.2017 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Målgruppe og opptakskrav... 3 1.2 Søknadsfrist...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Innstilling. Revisjon av profesjonsstudiet ved Institutt for psykologi Juni 2014

Innstilling. Revisjon av profesjonsstudiet ved Institutt for psykologi Juni 2014 Innstilling 2014 Revisjon av profesjonsstudiet ved Institutt for psykologi Juni 2014 InstituttstyretvedInstituttforpsykologivedtokimøte13.juni,2013(SakIPS21@13)ånedsetteto arbeidsgrupperforrevisjonavstudieprogrammenevedipsilysavdeneksterne

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 250 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI Kort om profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol.,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Dato: 2. juni 2017 REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT

Dato: 2. juni 2017 REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT Til medlemmer av programrådet Dato: 2. juni 2017 REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 24. mai 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 09:00-12:00 Tilstede: Trine Waaktaar, Ole Andre Solbakken, Agnes

Detaljer

Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne PSYC5410

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog.

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog. Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog. Kandidat: (bachelor og masterutdanning fra EÖTVÖS LORAND University (ELTE), Budapest, Ungarn Det vises til oversendelse av søknad

Detaljer

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Oppdraget Lage bachelorprogram i spesialpedagogikk (BAPS- SPED) Studieplan og emner Lage integrert femårig løp i logopedi (INT-LOG) BAPS-SPED

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Møteplan: Velkommen ved Professor Trine Waaktaar utdanningsleder

Detaljer

PROGRAMGJENNOMGANG Psykologisk institutt

PROGRAMGJENNOMGANG Psykologisk institutt PROGRAMGJENNOMGANG 2016 Psykologisk institutt Programmer Årsenheten i psykologi Bachelorprogrammet i psykologi Masterprogrammet i psykologi Profesjonsprogrammet i psykologi 1. Evalueringsmateriale fra

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Programstyret ber også om at det utformes retningslinjer for kompenserende kvalifikasjoner der spesialistkompetanse mangler.

Programstyret ber også om at det utformes retningslinjer for kompenserende kvalifikasjoner der spesialistkompetanse mangler. Institutt for psykologi Arkivref.:2017/1332 MAK025 Dato: 29.05.2017 MØTEREFERAT Møte i: Programstyret i psykologi Møteleder/referent: Rannveig Grøm Sæle/Marte Kanck-Jørgensen Møtedato: 02.06.2017 Til stede:

Detaljer

-Plan for vedtaksmøtet den 16/6. Oppsummert fra møtet 24/5: Diskusjonssaken ble flyttet frem da studentrepresentanten fra BAMA måtte gå tidlig.

-Plan for vedtaksmøtet den 16/6. Oppsummert fra møtet 24/5: Diskusjonssaken ble flyttet frem da studentrepresentanten fra BAMA måtte gå tidlig. Til medlemmer av programrådet Dato: 30. mai 2017 INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 6. juni 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:15-16:00 SAKSLISTE: i. Godkjenning av innkallingen. ii. Godkjenning

Detaljer

Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543

Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543 Undervisning og praksis med eldre PSY-2542 PSY-2543 Huskelapp for høst 2014 Utviklingspsykologi som overgang mellom basal og klinisk psykologi Praksis og teori henger sammen Livsløpsperspektiv Normal utvikling

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskrift Innhold Navn på studieprogrammet Navn på grad Mål og innhold Beskrivelse av mål for studiet og omfang av studiet (antall

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Veileder til forpraksissteder

Veileder til forpraksissteder Veileder til forpraksissteder Forpraksis med voksne klienter i psykisk helsevern (PSYC 4400), 7. semester i profesjonsprogrammet. Emneansvarlig: Anne-Kari Torgalsbøen Praksiskoordinator: Unni Tanum Johns

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Til medlemmer av programrådet. 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00

Til medlemmer av programrådet. 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00 Til medlemmer av programrådet Dato: 6. desember 2017 REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00 Til stede: Trine Waaktaar, Agnes Andenæs, Espen

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 26.05. 2014 KL: 09:00 Hva er læring, og hvordan har dette fenomenet blitt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Veileder til forpraksissteder PSYC5401

Veileder til forpraksissteder PSYC5401 Veileder til forpraksissteder PSYC5401 Denne veilederen beskriver forpraksis barn/unge, retningslinjer for gjennomføring av praksis, samt annen relevant informasjon. Formål og retningslinjer Forpraksis

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI)

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI) SIDE 538 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI FEMÅRIG LØP PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR 5-ÅRIG LØP (OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI) Kort om profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet

Detaljer

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog Kandidat: (bachelor fra Griffith og masterutdanning fra ELTE) Det vises til oversendelse av søknad fra [søker] fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Rapport BA-utvalget Arbeidsgruppe: Ingela Lundin Kvalem (leder), Sabine Raeder, Nikolai Czaikowski, Inger Skjelsbæk, Mona Bekkhus, Stein Andersson,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer