Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011"

Transkript

1 Sluttrapport Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring Kort om rapporten: Beskrivelse av gjennomføring og måloppnåelse iht. rammer og mål i prosjektet. En evaluering av gjennomføringen i fase 1 og forslag til forbedringspunkter i forbindelse med fase 2 av prosjektet.

2 Tittel: Sluttrapport Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Detnor/ sluttrapport / Prosjekt kvalitetsstyring fase 1 DENOR-B-1108 Kompetanseheving innen kvalitetssikring Gradering: Intern Distribusjon: Fritt i Det Norske og Verftsringen Nord-Norge Utgivelsesdato: Rev. nr.: Eksemplar nr.: Forfatter(e)/Kilde(r): Persson, Øyvind Magnus Roland Omhandler (fagområde/emneord): Gjennomføring og resultater av prosjektet, Kompetanse heving innen kvalitetsstyring. Merknader: Trer i kraft: Oppdatering: Ansvarlig for utgivelse: Myndighet til å godkjenne fravik: Arcos AS v / Øyvind Roland Persson 1

3 2

4 I N N H O L DSFORTEGNELSE: 1 MÅL OG RAMMER BAKGRUNN: PROSJEKTMÅL: RAMMER OMFANG OPPGAVESPESIFIKASJON PROSJEKTORGANISERING ANSVARSFORHOLD KVALITETSSIKRING OG FORANKRING DELTAKENDE BEDRIFTER OG MÅLSETTING ARBEIDSMETODIKK ERFARINGER ØKONOMI MARKEDSFØRING

5 1 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN: Etablering av kvalitetsstyringssystem basert på anerkjent internasjonal standard, er avgjørende for å oppnå leveranser til petroleumsindustrien. Det Norske har en langsiktig strategi for sin virksomhet i nordområdene, der fokus på landsdelens næringsliv og FOU institusjoner er sentrale elementer. Samarbeidet Det Norske har med Verftsringen i forhold til kvalitetsstyring er en del av denne strategien. Arbeidet med kvalitetsstyring finansiert av Det Norske har omfattet rådgivning mot medlemsbedrifter i alle tre fylker. De deltakende medlemsbedrifter hadde ulikt utgangspunkt i forhold kvalitetsstyring Arcos AS ivaretar daglig ledelse av Verftsringen og har også hatt ledelsen av prosjekt kvalitetsstyring. Prosjektleder fra Arcos har vært Rådgiver Øyvind Roland Persson. I tillegg har 4 andre rådgivere fra Arcos bidratt i prosjektet. Se 1.2 PROSJEKTMÅL: Dokumenterbare resultater har vært avgjørende for Det Norske og Verftsringen. Dette ved at deltakende medlemsbedrifter før oppstart signerte kontrakt der de forpliktet seg til å arbeide mot registrering i oljeindustriens felles kvalifikasjonsordning Achilles JQS, alternativt sertifisering i henhold til ISO 9001: Rapportering av status til Det Norske og gjennomføring av statusmøter har skjedd løpende. 1.3 RAMMER Kontrakt DENOR - B mellom Det Norske og Verftsringen vedlagt prosjektbeskrivelse ble signert 25. juni Det Norske sa seg villig til å støtte prosjektet med inntil NOK 1 million. Midlene var øremerket prosjektledelse/rådgivning utført av Arcos AS. I tillegg ble det forventet bidrag fra medlemsbedriftene i form av egeninnsats i størrelsesorden NOK fordelt på 2500 arbeidstimer a NOK 600. Intensjonen på dette tidspunkt var å invitere Innovasjon Norge (Invanor) med som bidragsyter i prosjektet. 4

6 Verftsringen hadde tidligere søkt Invanor om støtte til kvalitetsstyring og sertifisering, men fått avslag. Etter å ha fått Det Norske som samarbeidspartner, ble det høsten 2009 sendt ny søknad. Bakgrunnen for ny søknad, var at det ble kartlagt at Invanor tidligere hadde gitt noen få enkeltbedrifter støtte til kvalitetsstyring og sertifisering. Svaret fra Invanor høsten 2009 var at de fremdeles ikke ønsket å bidra overfor Verftsringen. De viste til tidligere svar, der de anser kvalitetssikring og sertifisering som en del av ordinær drift og at de av den grunn ikke lenger prioriterte denne type søknader. På det tidspunkt ble det beregnet behov for tilleggsbevilgning på NOK for å kunne oppnå målsettingen i prosjektet. Søknad om tilleggsfinansiering/full finansiering på NOK , vedlagt kostnadsestimat, ble sendt til Det Norske 5. januar Det Norske aksepterte søknaden om tilleggsfinansiering formalisert ved signering av vedlegg 1 til kontrakt. 2 OMFANG Basert på endelig finansieringsplan ble omfanget av prosjektet budsjettert som følger: Kostnader ex MVA Time pris Antall timer Beløp i NOK Rådgivningstjenester Reisekostnader Administrative kostnader Egenfinansiering i form av bedriftenes egeninnsats Prosjektets samlede finansiering OPPGAVESPESIFIKASJON Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende aktiviteter: Kartlegging status på styrende dokumentasjon Kartlegging eksisterende kompetanse i organisasjonen 5

7 GAP analyser Myndighetskontakt Intern opplæring i bedriftene Planlegging, gjennomføring og etterarbeid kvalitetsforbedrings revisjoner Bistand i forhold til Achilles registrering Bistand i forhold til prosess relatert til sertifisering Nødvendig administrativt arbeid, herunder utarbeidelse av rapporter, regnskapsfører, revisor. 3 PROSJEKTORGANISERING 3.1 ANSVARSFORHOLD Prosjektet ble etablert med prosjektteam i deltakende medlemsbedrifter, bestående av bedriftens HMS&K ansvarlig og rådgiver/prosjektleder fra Arcos AS. Det var forutsatt at prosjektteamet ble støttet med deltakelse og faglige innspill fra alle ledd i medlemsbedriften. Viktigheten av eierskap til prosjektet og at tilstrekkelige ressurser ble allokert, ble understreket. Ved behov ble det innhentet støtte fra eksterne parter, eksempelvis ved at DNV utførte statusanalyse i forkant av selve sertifiseringsprosessen. 4 KVALITETSSIKRING OG FORANKRING Ansvaret for kvalitetssikring og nødvendig framdrift har ligget hos den enkelte medlemsbedrift, råd og veiledning er gitt av prosjektleder og andre rådgivere. Arcos og Det Norske har vært bevisste på å kommunisere viktigheten av ledelsens engasjement og motivasjon til å gjennomføre prosessen herunder allokere tilstrekkelige ressurser i egen organisasjon. 6

8 5 DELTAKENDE BEDRIFTER OG MÅLSETTING Ved oppstart av prosjektet var det 15 medlemsbedrifter som hadde meldt sin interesse. Etter innledende GAP analyser var det kun 13 medlemsbedrifter som signerte prosjektavtaler. Disse var igjen inndelt i to grupper. Gruppe 1 hadde målsetting om å etablere sertifiserbart kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008, etterfulgt av registrering i offshoreindustriens felles kvalifikasjonsordning Achilles JQS. Gruppe 2 hadde målsetting om sertifisering i henhold til ISO 9001:2008. I den forbindelse ble det etablert samarbeid med DNV i forhold til gjennomføring av statusanalyse og selve sertifiseringsprosessen. Det ble også inngått avtale med DNV i forhold til rabattordning for Verftsringens medlemsbedrifter. Deltakende bedrifter Gruppe 1 Achilles: - Bergengroup KIMEK AS - Barents Skipsservice AS - Maritim Slip & Motor AS - Harstad Mekaniske AS - Blokken Skipsverft AS - SMV Hydraulic AS Merknad: Barents Skipsservice trakk seg fra prosjektet i ved årsskiftet , begrunnet med manglende interne ressurser. Deltakende bedrifter Gruppe 2 ISO sertifisering: - AS Havøysund Patentslipp - Boreal Offshore AS - Maritim Sveiseservice AS - Tromsø Mekaniske AS - Seaworks Slipp AS - Ballstad Slip AS - Slipen Mekaniske AS 7

9 6 ARBEIDSMETODIKK Oppsummering av arbeidsmetodikken benyttet i prosjektet: - Gjennomgang av bedriftens styrende dokumentasjon - Befaring og intervju - GAP analyser - Statusmøter i bedriften - Videokonferanser og telefonmøter - Statusmøter mellom Arcos og Det Norske - Økonomisk rapportering til Det Norske - Foredrag og innspill fra Det Norske på medlemsmøter i Verftsringen - Foredrag og innspill fra DNV på medlemsmøte - Foredrag og innspill fra prosjektleder på medlemsmøter - Kvalitetsstyringsseminar gjennomført for deltakende bedrifter - Bedriftsbesøk utført av Det Norske - Markering av milepæler (Achilles og sertifisering), inkludert kontakt mot media 7 ERFARINGER Oppsummering erfaringer: - Prosjektet har opplevd godt engasjement og støtte fra Det Norske. - Kontinuitet i prosjektledelsen har vært sentralt, men prosjektleder hadde begrenset mulighet til aktiv involvering i perioden som utleid til Statoil LNG. (Høst 2010 Sommer 2011) - Flere rådgivere har vært involvert i prosjektet, noe som har medført at noen medlemsbedrifter har hatt ulike rådgivere å forholde seg til. - Noen bedrifter har underestimert kravet til egeninnsats og intern ressursallokering. - Krevende å få alle bedrifter til å overholde framdriftsplan, ref. prioritering av daglig drift versus arbeid med prosjektet. 8

10 - Utfordrende å estimere behovet for rådgivning i de ulike bedrifter ref. bedriftens utgangspunkt i forhold til styrende dokumentasjon, intern kompetanse, faktisk engasjement og tilgjengelige interne ressurser. - Behov for å prioritere de bedrifter som har mest kapasitet til å følge opp prosjektet. - Vesentlig mer tidkrevende å jobbe med sertifisering sammenliknet med Achilles JQS registrering. - Administrasjon samt reise og oppholdsutgifter var underestimert i opprinnelig budsjett. - Økende motivasjon og interesse for kvalitetsstyring i løpet av prosjektet, dette ved at medlemsbedrifter som er kommet i mål kan dokumentere oppdrag for petroleumsindustrien. - Flere bedrifter har skjerpet sine målsettinger til sertifisering av eget ledelsessystem. - Flere samlinger burde vært gjennomført, eksempelvis mer samarbeid mellom bedrifter med geografisk nærhet. - Daglig leder i bedrift med oppnådd ISO sertifisering, burde holdt innlegg på medlemsmøte. Dette for å gi et troverdig bilde av både utfordringer og gevinster med å være sertifisert - Prosjektbudsjettet har inkludert egeninnsats for hver enkelt bedrift. Oppfølging av bedriftenes egeninnsats og aktivitet er ikke dokumentert, slik at manglende aktivitet hos bedriftene kan ikke og er ikke kartlagt. For fase 2 av prosjektet vil kvartalsvis rapportering av egeninnsats bli dokumenter av deltakende bedrifter. - Markedsføring av prosjektet er gjennomført for lokale og regionale avviser i Nordland og Troms, for Finnmark er det ikke gjennomført noen form for markedsføring. Se eget punkt. Resultater gruppe 1 Achilles: Følgende bedrifter har etablert ISO standard og har oppnådd registrering i Achilles pr. desember 2011: - Bedrift Registrert i Achilles JQS Bergengroup KIMEK AS Januar 2011 Maritim Slip & Motor AS September 2011 Harstad Mekaniske AS Oktober 2011 SMV Hydraulic AS Mars 2011 Blokken Skipsverft AS Desember

11 Resultater gruppe 2 Sertifisering ISO 9001: Flere medlemsbedrifter har av ulike årsaker forskjøvet tidspunkt for sertifisering til første halvår De det gjelder har levert forpliktende framdriftsplan med tidspunkt for ferdigstillelse av sertifiseringsprosess. I det følgende gis en oversikt på deltakende bedrifter gruppe 2 og status pr. desember Bedrift Status Maritim Sveiseservice AS Sertifisert Q AS Havøysund Patentslipp Sertifiseres Q Boreal Offshore AS Sertifiseres Q Tromsø Mekaniske AS Sertifiseres Q Seaworks Slipp AS Sertifiseres Q Ballstad Slip AS Sertifiseres Q Slipen Mekaniske AS Sertifiseres Q ØKONOMI De bedrifter som formelt ikke er sertifisert mht. ISO 9001 innen utgangen av 2011, vil selv dekke eventuelle kostnader til rådgivning som påløper i 2012, det er kun planlagt for marginal bistand fra Arcos AS i forbindelse med selve sertifiseringsprosessen i Det er pr. desember 2011 et overforbruk i prosjektet på kr ,- Kr I samråd med Det Norske vil dette overforbruket trekkes fra bevilgede midler i prosjekt kvalitetsstyring fase 2. Midlene som er overforbrukt i fase 1, primært brukt på bedrifter som er deltagende i fase 2 og derfor ikke et tap for prosjektet. 9 MARKEDSFØRING Markedsføring av prosjektet har vært gjort med mål om å synliggjøre Det Norske`s bidrag til Nordnorsk næringsliv, samt vilje blant lokale bedrifter til å kvalifisere seg som leverandører til petroleumsindustrien. Lokale/regionale medier lokalisert i Nordland og Troms har hatt oppslag som dokumenterer dette. Se vedlagte medieoppslag. 10

12 I tillegg er prosjektet presentert til lokale og sentrale politikere, samt LO, NHO i landsdelen, og i møter med LO sentralt. Prosjektet er meget godt mottatt og Det norske ble i 2011 bl.a. tildelt hedersprisen for innovativ bedrift ved Fakultetet for naturvitenskap og teknologi v/ Universitet i Tromsø. Harstad Tidende torsdag 29. april 11

13 Nordlys torsdag 20. mai

14 Markant (Næringslivsforeningen Tromsø - tidsskrift) Nr

15 Harstad tidende (ht.no) tirsdag

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer