Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2011-2013"

Transkript

1 Samhandlingsplan For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2011

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunn 6 Status forskning om frafall 6 Status frafall i Sør-Trøndelag 7 Mobbing 7 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 8 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Mål 10 Verdigrunnlag 10 Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV 10 Overordnet mål 10 Delmål 10 Kritiske suksessfaktorer 10 Planperiode Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen 11 Oppdragsgiver 11 Ansvarlig for utarbeidelsen 11 Arbeidsgruppe 11 Referansegruppe Rapportering Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring 13 Statistikk og analyse 13 Overganger 13 Tilpasset opplæring 14 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner 15 3

4 4

5 Innledning Fylkestinget har vedtatt lokale mål for utvikling av den videregående skolen i Sør-Trøndelag: Den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-norge. (FT-sak 121/07) Frafall kan defineres på ulike måter. En måte er å si at frafall vil si videregående opplæring som ikke er fullført innen 5 år. Forsinkelser er videregående opplæring som er fullført, men ikke innen normert tid på 3-4 år, og inkluderer derfor dem som trenger ekstra tid, gjør omvalg eller tar «hvileår». Sannsynligheten for å returnere til videregående opplæring og fullføre synker dramatisk hvis eleven har vært ute av opplæring mer enn ett år. I de nordiske land og EU er frafallet blant unge så stort at det skaper problem for både samfunnet og den enkelte elev eller lærling/lærekandidat. Flere undersøkelser peker på at det er en sammenheng mellom manglende gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsledighet, helseproblemer, sosiale problemer og kriminalitet senere i livet. Frafall er en av de faktorer som skaper eller er forårsaket av sosial ulikhet i helse og økonomisk velstand, og bidrar til «utenforskap» eller marginalisering fra samfunnet. En annen sentral konsekvens er at samfunnet går glipp av viktig kompetanse. Forskere bak rapporten «Frafall i utdanning for åringer i Norden» peker på at det ikke finnes en enkel oppskrift på å løse problemene med frafall, og at tiltak for å redusere frafallet og tiltak for å få flere til å gjennomføre en utdanning bør fokusere på: å forbedre de unges resultater å forbedre de unges sosiale og faglige identifisering og engasjement i forhold til skole I dag vektlegger skoleforskere stadig mer hvor viktig det er med utvikling av et felles verdisett (ethos) og involvering for alle. Betydningen av å dele kunnskap og erfaring og å samarbeide vektlegges. Skal det skapes en kultur for læring må det i skolen være gode systemer og strukturer som støtter opp om et faglig fokus. Hyppig vurdering og vekt på elevens innsats er viktig og oppnås lettest i en skole som: støtter opp om læringsarbeidet har en kollektiv holdning blant personalet felles vektlegger at læring er viktig holder god kontakt med foreldre der rektor spiller en nøkkelrolle som aktiv leder for hele personalet der elevene medvirker i sin egen læringsprosess (Kilder: professor Michael Fillan og professor Johan Fromme) 5

6 1.1. Bakgrunn Status forskning om frafall Når kompetanseoppnåelsen måles fem år etter oppstarten i videregående opplæring viser tall fra SSB (2009) og Markussen m.fl. (2008) at om lag to av tre ungdommer har fullført og bestått videregående opplæring fem år etter at de gikk ut av grunnskolen / begynte i videregående opplæring. Situasjonen hvor to av tre har bestått etter fem år har vært stabil siden innføringen av Reform 94. Markussen m.fl. (2008) fant at blant de som gjennomførte uten å bestå, hadde så mange som to av tre bestått til og med andre året i videregående opplæring. En rimelig hypotese er at de fleste av disse ungdommene har et potensial til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, og at dette kunne vært oppnådd med mer og bedre tilpasset opplæring (Markussen m.fl. 2008). Oversikt over utdanningsprogram: Tre studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering Musikk, dans og drama Idrettsfag Ni yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service- og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Variasjon i gjennomføring og frafall mellom ulike grupper. Tall fra SSB 2009: 75 % av jentene som begynte sin opplæring høsten 2003 hadde bestått etter fem år, mot 63 % av guttene Blant guttene hadde 22 % sluttet før de var ferdige, mot 14 % blant jentene Elever med minoritetsbakgrunn har svakere kompetanseoppnåelse enn elever med majoritetsbakgrunn (Støren m.fl. 2007, Markussen m.fl. 2008, Lødding 2009, SSB 2009). Markussen m.fl. (2008) fant at andelen som hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter fem år varierte fra to av tre blant ungdommene med majoritetsbakgrunn, til halvparten blant innvandrere fra ikke-vestlige land. SSB (2009) fant blant de som begynte videregående opplæring høsten 2003 at 89 % hadde bestått etter fem år når foreldrene hadde høyere utdanning sammenlignet med 45 % blant de som hadde foreldre med grunnskoleutdanning. Det verdt å merke seg at foreldrenes utdanningsnivå har betydning for kompetanseoppnåelse i videregående opplæring, fordi det påvirker skoleprestasjoner i ungdomsskolen (Markussen m.fl. 2008). Undersøkelser har også funnet sammenheng mellom hvem ungdommene bodde sammen med og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. Andelen som sluttet var 13 prosentpoeng høyere (24 i forhold til 11 %) blant de som ikke bodde sammen med både mor og far sammenlignet med de som bodde sammen med begge (Markussen m.fl. 2008) SSB-tall (2009) viser at 82 % av elevene på de studieforberedende programmene hadde bestått etter fem år, mens dette bare gjaldt for 55 % blant de som hadde begynt på et yrkesfaglig program. SSB-tall (2009) viser at andelen som slutter før de er ferdige (faller fra) er betydelig større på yrkesfag, 28 % mot 8 % på studieforberedende Forholdene som har vist seg å ha størst betydning for kompetanseoppnåelse, gjennomføring og frafall i videregående opplæring er følgende: De unges bakgrunn Tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg med videregående opplæring Kontekstvariabler (hybelboere, fylke, utdanningsprogram) Svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har klart størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring (Markussen m. fl. 2008) og Falck, Borge, Lujala, 6

7 Nyhus og Strøm (SØF-rapport nr 03/10). Bakgrunnsforhold kan sies å ha indirekte effekt på kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Forhold innen de enkelte utdanningsprogram synes å ha betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. I følge Buland og Havn (2007) må arbeidet mot frafall være hele skolens oppgave. Arbeidet må være preget av system, ansvarsfordeling og plan, som bidrar til kontinuitet som er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig beredskap. Oppgaven med å få ned frafallet er systematisk, pågående og målrettet hardt arbeid på flere arenaer samtidig. Oppfølgingstjenesten: Nasjonale tall om Oppfølgingstjenesten (OT) viser at OTs målgruppe utgjør rundt ungdommer mellom år. Mellom ungdommer under 20 år er årlig i kontakt med NAV. Ca ungdommer er i praksisplass årlig i regi av NAV. SSB anslår at vel er arbeidssøkende i aldersgruppen år. Status frafall i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag fylkeskommune var det pr ungdommer som tilhører gruppen som får oppfølging og veiledning av Oppfølgingstjenesten (OT). 466 ungdommer er sysselsatt med en kombinasjon av kompetansegivende opplæring og praksis i regi av fylkeskommunen, praksis eller annet tiltak i regi av NAV, i arbeid eller ikke kompetansegivende aktivitet. 139 er enten i militæret, har fødselspermisjon eller annet. 29 av disse har takket nei til oppfølging fra OT. Mobbing Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Resultater fra Elevundersøkelsen viser at mobbetallene de siste årene har vært stabile. Forskere har gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land. Regjeringen har med utgangspunkt i denne kunnskapen vedtatt et nytt Manifest mot mobbing ( ), og bidrar ved dette til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det skal gjennomføres årlige kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Den første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Regjeringen konkluderer med at det er behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. 7

8 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. Overganger a. Grunnskole / videregående opplæring b. Mellom skoler og trinn c. Videregående opplæring til opplæring i bedrift d. Informasjonsoverføring e. Tidlig innsats f. Forberede overgang til opplæring i bedrift g. Hvordan få elever som ikke har bestått et programfag til å bestå videregående opplæring? 2. Svakt karaktergrunnlag fra grunnskolen har betydning for gjennomføring av videregående opplæring 3. Utvikle motivasjon for å fullføre opplæringen a. Tilpasset opplæring b. Relasjonsbygging mellom ungdom/ansatt 4. Ikke tilstrekkelig antall læreplasser særlig bedrifter som kan ta imot elever med lave karakterer og høyt fravær. Elever i grunnskolen og voksne lærlinger tar plasser fra ungdommer med ungdomsrett 5. Høyt antall omvalg 6. Karriereveiledning - hele skolens ansvar 7. Fysisk helse lærlinger klarer ikke å stå en hel dag i arbeid som følge av for dårlig fysisk helse 8. Psykisk helse 9. Mismatch mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft 10. Kvaliteten på elevenes kompetanse er ikke i samsvar med næringslivets behov 11. Ikke god nok koordinering og formelt og strukturelt samarbeid mellom ulike aktører på ulike nivå om tiltak som kan bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring 8

9 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forrige samhandlingsplan, Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring, hadde følgende innsatsområder: Statistiske data Overgang grunnskole vgs Tidlig innsats ved fravær Minoritetsspråklige Formidling overgang vgs lærebedrift Oppfølging for å hindre frafall i læretiden Helse Statusrapport på gjennomførte og planlagte tiltak i henhold til innsatsområdene ble lagt fram for Fylkestinget i sak nummer 59/10 Statusrapport vedrørende Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring den Statistiske data: Statistikk kan omtales som styringsdata/styringsdriver, og er således viktig som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess. Fremskaffelse av pålitelige statistiske data krever at hvert enkelt ledd som har ansvar for registrering sørger for dette i henhold til foreliggende anbefalinger. Innsatsen innenfor dette området har synliggjort sårbarhetspunkt i de ulike ledd. Kunnskapen bidrar til å sikre en målrettet og kontinuerlig innsats i det videre kvalitetssikringsarbeidet innenfor området statistiske data. Overgang grunnskole - vgs: I Sør-Trøndelag er det 700 elever som gjør omvalg etter oppstart i videregående opplæring. Elever med svake grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen strever med mestring og fullføring, både i teoretiske og praktiske fag i videregående opplæring. Elever med ikke-vurdering eller fullt fritak i faget kroppsøving synes å være økende. På sikt kan dette bidra til at de får vansker med å gjennomføre en full arbeidsdag når de skal gjennomføre den praktiske delen i videregående opplæring. Erfaring og kunnskap tilsier en bred innsats overfor kommunene, for å sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid om overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Tidlig innsats ved fravær: Registrering av fravær er viktig for å framskaffe statistikk, samt nødvendig for å kunne iverksette tidlig innsats ved fravær. Erfaring viser at dette ikke fungerer i henhold til foreliggende anbefalinger. Viktigheten av å se sammenhengen mellom registrering og muligheten for tidlig innsats synes ikke å være god nok. Disse opplysningene er også viktig ved samtaler med elev/lærling/lærekandidat og foreldre/foresatte i forbindelse med fravær. Minoritetsspråklige: Nasjonal forskning viser at frafall fra videregående opplæring er stort for denne gruppen, og i særdeleshet for guttene. Dette kan underbygges i Sør- Trøndelag. Forskning fra NTNU viser at etniske minoriteter er mer utsatt for seksuell trakassering enn etnisk norske i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Karriereveiledning for minoritetsspråklige er en kulturell utfordring, særlig knyttet til realitetsorientering ved innsøkning. Disse utfordringene tilsier et styrket fokus på kompetanseheving om minoritetsspråklige. Formidling overgang vgs lærebedrift: Formidling til lærebedrift er en særlig utfordring for de ungdommene som har svake karakterer og høyt fravær. Bedrifter og opplæringskontor vegrer seg for å ta inn disse ungdommene, som følge av usikkerhet knyttet til faglige kvalifikasjoner og pålitelighet i forhold til oppmøte. Disse faktorene kan representere uheldige konsekvenser for produktivitet og inntjening. Liten kapasitet og ikke tilstrekkelig antall læreplasser forsterker dette ytterligere. Erfaring viser at økt fokus på avgivende skoles medansvar i formidlingsprosessen er et viktig bidrag i arbeidet for å ivareta elevenes og bedriftenes behov i dette. Oppfølging for å hindre frafall i læretiden: Overgang mellom videregående skole og lærebedrift er sårbar. Lærlingene/lærekandidatene er ikke godt nok forberedt på hva som venter dem ved overgangen til arbeidslivet. Erfaring viser at relevant informasjonsoverføring mellom skole og bedrift, som synliggjør mulige tilretteleggingsbehov, kan bidra til å styrke bedriftenes mulighet og vilje til å gi disse ungdommene et tilbud. Erfaring viser også at pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring ikke er en tilstrekkelig benyttet ressurs. Helse: Sosial ulikhet i helse er en medvirkende årsak til frafall i videregående opplæring. Dette bidrar til marginalisering på lang sikt. Innsatsområder er psykisk helse og seksuell trakassering. Erfaring viser at dette området krever et helhetlig og styrket samarbeid mellom helse og opplæring, både innenfor egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører. 9

10 Overordnet mål 1.2. Mål Verdigrunnlag Sør-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende Høsten 2010 igangsatte Kunnskapsdepartementet det tre-årige nasjonale prosjektet Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring. Herunder Ny GIV Overgangsprosjektet og Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Kunnskapsdepartementet har ved dette tatt til orde for en innsats på nasjonalt administrativt nivå og nasjonalt politisk nivå for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Satsningen er en premissleverandør for Sør-Trøndelag fylkes samlede innsats for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger på ca 72 % gjennomføring i videregående opplæring i løpet av uttaksretten på 5 år. Det vil si ca 3 % over landsgjennomsnittet. Fylkestinget vedtok i sak 89/2010 Strategiplan med budsjett 2011 å øke måltallet til 75 %, som tilsvarer det samme som nasjonal målsetting i Ny GIV. STFK har ambisjoner om å fortsette å ligge over landsgjennomsnittet, og vil derfor heve måltallet ytterligere. I Sør-Trøndelag skal 78 % gjennomføre videregående opplæring i løpet av uttaksretten på fem år, innen utgangen av Delmål Opplæringen skal ha fokus på elevenes lærelyst, mestring og dannelse som basis for livslang læring (Strategiplan ) Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV Indikator Status på nasjonalt nivå Nasjonale målsettinger Figur 1: Skoleportens indekser og STFKs måleindikatorer for læringsmiljøet for elever. Overgang fra vg1 til Vg2 Overgang fra Vg2 til Vg3/ læreplass Overgang fra Vg3 til læreplass/ studiekompetanse Frafall etter Vg1 6,0 % 81,2 % + 2 % poeng 78,9 % + 2 % poeng Tall kommer Frafall etter Vg2 10,0 % Frafall etter Vg3 Gjennomført vgo etter fem år Tall kommer + 2 % poeng 69 % 75 % i 2015 Styringskort om læringsmiljø blant elever på vg1: Motivasjon: mål 4,25, nedre grense 3,55 Mestring: mål 4,10, nedre grense 3,50 Mobbing: mål 5, nedre grense 5 Faglig veiledning: mål 3,45, nedre grense 2,55 Faglig utfordring: mål 3,65 nedre grense 2,95 1. Økt læringsutbytte for alle 2. De lavest presterende skal løftes 3. Halvere antallet omvalg i perioden , fra 700 til 350. Bedre tilpasning av opplæringen vil føre til at flere elever vil oppleve mestring og økt motivasjon, noe som igjen vil føre til bedre læringsutbytte. 10

11 Kritiske suksessfaktorer Forankring på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kjennskap til tiltak på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Jobbe i henhold til konserntenkning i egen organisasjon Etablere og følge opp partnerskapsavtaler/ samarbeidsavtaler med eksterne aktører Læringsresultater og motivasjon Planperiode Planperioden ses i sammenheng med Ny GIV, og settes derfor til perioden Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen Oppdragsgiver Fylkestinget i Sør-Trøndelag Ansvarlig for utarbeidelsen Fylkesrådmannen Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen som har bistått fylkesrådmannen ved utarbeidelsen av planen har vært rådgivere ved Fagenhet for videregående opplæring, skoleleder og OT-veileder i Sør-Trøndelag fylkeskommune. En «rådgivende innspillsgruppe» bestående av følgende funksjoner har gitt innspill under skriveprosessen: Representant i Yrkesopplæringsnemnda (YON) for lærerorganisasjonene Distriktssekretær LO Sør-Trøndelag Fagsjef NHO Sør-Trøndelag Opplæringskontor for mat- og servicefag Elev- og lærlingeombudet Sør-Trøndelag Trondheim kommune personaltjenesten NAV Sør-Trøndelag Lærlingerepresentant i YON og LO Sør-Trøndelag var invitert til å delta, men har ikke møtt til møtene Referansegruppe Ansatte i og utenfor egen organisasjon som har ansvar for, kunnskap om eller innspill til satsningsområdene Rapportering Årlig rapportering til Fylkestinget. 11

12 2. Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring legger langsiktige nasjonale føringer for fylkeskommunenes innsats i arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring i Norge. Hovedmålet i Ny GIV er å utvikle varige systemer for samhandling med kommunene. Samhandlingsplan for økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag er STFKs strategidokument for all aktivitet knyttet til dette arbeidet. Ny GIV innlemmes som planens hovedanliggende med hensyn til strategi og tiltak. Arbeidet for økt gjennomføring vil foregå kontinuerlig, og forankres som en oppgave for alle aktører innenfor videregående opplæring. Ny GIV Overgangsprosjektet Prosjektet handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene. Overgangsprosjektet omhandler de 10 prosent svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring. Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Det overordnede målet er en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Veien dit kan for noen unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Fylker og NAV skal samarbeide om å kombinere opplæringselementer med arbeidspraksis. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere, og det skal gjøres en 12

13 ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet forsterker arbeid som allerede er i gang. I juni 2010 formaliserte Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune et partnerskapssamarbeid med målsetting om «Bedre gjennomføring av grunnopplæringen og overgang til arbeidslivet / voksenlivet for ungdommer i alderen år». NHO er invitert inn som ny part i dette samarbeidet. STFKs mål er at alle kommuner skal bli en del av dette forpliktende samarbeidet i løpet av planperioden Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring: Hva skal til for å sikre utvikling og endring i skolen? Dette spørsmålet er bevisstgjørende, og bør være retningsgivende for all innsats og aktivitet som iverksettes for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Statistikk og analyse Statistikk danner grunnlag for et konkret og kunnskapskapsbasert bilde av status på utfordringer det jobbes med. Dette bidrar til å øke forståelse for sammenhenger på mikronivå og makronivå. Statistikk er således en styringsdriver og avgjørende som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess, men også i en motivasjonsprosess. Ved den nasjonale satsingen Ny GIV har Kunnskapsdepartementet lagt noen føringer for hvilket tallmateriale som må fremskaffes. Måleindikatorene har fokus på å fremskaffe data om overganger etter at ungdommene har begynt i videregående opplæring, samt frafall for hvert trinn i videregående opplæring. Tallmaterialet vil bli viktig i styringsdialogen med de videregående skolene, samt andre aktører som er delaktig på ungdommens vei mot å gjennomføre videregående opplæring. Dataene kan brukes for å ansvarliggjøre avgivende kommune, avgivende skole og helt ned til lærere på avgivende utdanningsprogram. Tiltak: 1. Fremskaffe data i henhold til måleindikatorene i Ny GIV 2. Skaffe skolene et analyseverktøy for å ta ut data på en enkel måte 3. Videreutvikle rutiner for lokalt å sikre kvaliteten på data 4. Innkjøp av nytt analyseverktøy for skolene og fylkesrådmannen 5. Samarbeid med NTNU rundt utvikling av datamodeller 6. Kategorisering mellom de som slutter og de som kun mangler fag for å få godkjent 7. Resultat fra Elevundersøkelsen, Lærlingeundersøkelsen og relevante data fra inntakssystemet gjøres kjent Overganger Barn/ungdom utsettes for flere overganger i det 13-årige skoleløpet i Norge: fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående opplæring, fra videregående opplæring til bedrift/ høyere utdanning/arbeidsliv. Overganger representerer et brudd i relasjoner og fysiske omgivelser for den enkelte. Det er ulikt hvordan enkeltpersoner håndterer overganger, men forskning og erfaring viser at dette er sårbart. For å redusere sårbarheten stilles det krav til god samhandling mellom avgiver og mottaker rundt informasjonsflyt for å sikre best mulig ivaretakelse av eleven. Overgang mellom grunnskolen og videregående opplæring er overgang mellom ulike forvaltningsnivå og skolesystem. For at avgiver skal kunne gi en kvalitativt god støtte til den enkelte i forbindelse med overgangen er det behov for kunnskap om videregående opplæring. Dette kan være et viktig bidrag i arbeidet for bedre realitetsorientering i forbindelse med innsøkning. Tiltak: 1. Spre kunnskap om ulike modeller for opplæringsløp a. Forlenget uttaksramme b. Lærekandidatordningen fylkestinget har bevilget 1,5 millioner til stimuleringsmidler c. Lærekontrakt på unntak d. Praksiskandidatordningen e. NAVs rolle 13

14 2. Pedagogisk psykologisk tjeneste i grunnskolen og videregående opplæring får en tydeligere rolle i forbindelse med overganger 3. Gjøre inntaksforskriften kjent den åpner for at OT-ungdom kan ta tas inn når som helst i skoleåret («drop-inn») 4. Styrke arbeidet for at flere får en mulighet for individuelle løp/alternative løp 5. Forsøk med praksisbrev på restaurant og matfag. Kan prøves ut i Ny GIV-perioden 6. Utvikle tilbud til elever som mangler et eller to fag for å få fullført eller bestått 7. Partnerskap for karriereveiledning i Sør- Trøndelag revitaliseres. Planlegging av felles karrieresenter i tilknytning til voksenopplæringssenter 8. Rådgiving/karriereveiledning hele skolens ansvar. Rådgivernes koordineringsfunksjon styrkes, og kontaktlærernes ansvar er en del i det 9. Prioritere kompetanseheving om minoritetsspråklige 10. Videreføre plan for formidling, hvor skolene pålegges å holde kontakt med avgangselevene til de får læreplass eller tilbud om alternativ fagopplæring i skole Tilpasset opplæring Forskning viser at tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg selv som elev er også viktig i dette. Dette begrunner Kunnskapsdepartementets store satsning på styrking av grunnleggende ferdigheter i Ny GIV. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil som følge av dette legge et stort trykk på tilpasset opplæring i planperioden. Tiltak: 1. Styrke skolenes bruk av periodisering/ploging 2. Kartleggingsprøver - utvikle gode tilbud til elever som skårer under kritisk grense 3. Konsentrerte fagkurs for å tette faglige hull - i løpet av året eller ellers i henhold til målsettingen om tidlig innsats 4. Veien til teori via et problem som skal løses i praksis. Samhandling med lærerutdanningen om dette? 5. Ta i bruk komprimerte kurs og ressurssentrene som alternativ opplæringsarena for ungdommer med ungdomsrett 6. Ta i bruk voksenopplæringsretten i større grad enn tidligere som blant annet åpner for fjernundervisning 7. Økt bruk av forlenget uttaksramme 8. Prioritere etterutdanning i spesialundervisning for lærere 9. Tidlig planlegging av individuelt opplæringsløp for elever med stort fravær i grunnskolen 10. Fokus på vurdering, som er en viktig indikator på pedagogisk og faglig og kvalitet i opplæringstilbudet. Deltakelse i nasjonalt prosjekt 11. Sørge for at OT-ungdom kan ta opp fag de mangler ved hjelp av ploging 12. Prøve ut effekten av å å gi elever en kort intensivperiode i forkant av kartleggingsprøvene som gjennomføres i oppstarten på Vg1 Tilstrekkelig grad av tilpasset undervisnng er et av de viktigste tiltakene for trivsel, motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen tilpasses elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler som passer den enkelte elev. Den kompetente og engasjerte lærer må ha en sentral rolle i dette arbeidet. Voksenopplæringsretten trer i kraft fra 25 år. Retten gir en mulighet for å fullføre videregående opplæring hvis ikke ungdomsretten allerede er oppbrukt. 14

15 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner Fylkeskommunen har ansvaret for å få alle gjennom videregående opplæring, men resultatene påvirkes også i stor grad av andre aktører, - blant annet kommuner og arbeids- / næringsliv. Den største utfordringen knyttet til frafall er dets kompleksitet og mange aktørers ulike ansvarsforhold. Samhandling, kommunikasjon og dialog, internt i egen organisasjon, og i forhold til eksterne samarbeidspartnere i Trøndelag, er viktige forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har 22 skoler rundt om i hele fylket som innehar et stort nettverk og partnerskap inn mot det øvrige samfunnsliv, kultur, idrett, næring mv. Tiltak: 1. Sikre at skolene har gode oppfølgingsrutiner i forhold til fravær 2. Dialog med elev og foreldre/foresatte om forventinger (forventningsavklaring), fraværsoppfølging, oppstartsamtale så tidlig som mulig. Etablere gode rutiner for dette. Sikre god gjennomføring av den lovpålagte foreldresamtalen, jfr. forskrift til opplæringslova 20-4 om foreldresamarbeid i videregående opplæring. 3. I tråd med anbefalingene i NOU 2009:18 Rett til læring, vil fylkesrådmannen sørge for tett oppfølging av de forpliktende samarbeidsavtaler som allerede eksisterer, samt etablere nye samarbeidsavtaler som vil sikre bredde i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 4. Innlemme NHO som part i eksisterende partnerskapssamarbeid med Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag om bedre gjennomføring i grunnopplæringen 5. Samhandle med eksisterende utvalg, deriblant Yrkesopplæringsnemnda, i Ny GIV-arbeidet 6. Gi innspill til HIST og NTNU PLU slik at lærerutdanningen innlemmer tema i utdanningen som bidrar til gjennomføring i videregående opplæring 7. Etablere samarbeid med Regional Utvikling, Næringsutvikling for å rekruttere nye bedrifter 8. Dialog med kommunene og fylkesmannen om skolehelsetjenesten 9. Styrke skoleavdelingene i psykiatrien (Østmarka og Haukåsen) sin funksjon som ressurs for mottak av elever med psykiske helseplager. Vurdere om disse tilbudene kan brukes som periodevise «drop-inn-tilbud» 10. Styrke samarbeidet med barne og ungdomspsykiatrien på systemnivå 11. Utarbeide en handlingsplan mot mobbing, herunder digital mobbing. Denne ses i sammenheng med eksisterende Handlingsplan mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune 12. Fokus på fysisk helse og kroppsøvingsfaget 13. Videreutvikle PPT for videregående opplærings kompetanse til å jobbe med organisasjons- og kompetanseutvikling i skolen 14. Etablere et team i PPT for videregående opplæring som har spesiell kompetanse på opplæring i bedrift, og som kan bistå på kort varsel 15. Styrke lærerens kompetanse til å møte mangfoldet i elevgruppen, blant annet ved at fagnettverk og kompetanseutviklingsplanen for øvrig ivaretar dette 16. Samhandling med grunnskolene for å redusere bruk av fritak for vurdering 15

16 Layout: Info STFK. Foto: InfoSTFK og 123RF,

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hva skal jeg snakke om Målsettinger Status Samarbeid fylkeskommunen kommunene i Trøndelag Målsettinger Økt læringsutbytte

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Bedre gjennomføring i Aust-Agder

Bedre gjennomføring i Aust-Agder Bedre gjennomføring i Aust-Agder Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg Status for 8-10 år siden - Store levekårsutfordringer i

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga?

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Fagdager for barnehage og skule 7-8. mai 2014 -Ein tydeleg medspelar Vidareføring av NyGIV 2014-2016 Eit

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer