Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2011-2013"

Transkript

1 Samhandlingsplan For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2011

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunn 6 Status forskning om frafall 6 Status frafall i Sør-Trøndelag 7 Mobbing 7 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 8 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Mål 10 Verdigrunnlag 10 Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV 10 Overordnet mål 10 Delmål 10 Kritiske suksessfaktorer 10 Planperiode Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen 11 Oppdragsgiver 11 Ansvarlig for utarbeidelsen 11 Arbeidsgruppe 11 Referansegruppe Rapportering Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring 13 Statistikk og analyse 13 Overganger 13 Tilpasset opplæring 14 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner 15 3

4 4

5 Innledning Fylkestinget har vedtatt lokale mål for utvikling av den videregående skolen i Sør-Trøndelag: Den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-norge. (FT-sak 121/07) Frafall kan defineres på ulike måter. En måte er å si at frafall vil si videregående opplæring som ikke er fullført innen 5 år. Forsinkelser er videregående opplæring som er fullført, men ikke innen normert tid på 3-4 år, og inkluderer derfor dem som trenger ekstra tid, gjør omvalg eller tar «hvileår». Sannsynligheten for å returnere til videregående opplæring og fullføre synker dramatisk hvis eleven har vært ute av opplæring mer enn ett år. I de nordiske land og EU er frafallet blant unge så stort at det skaper problem for både samfunnet og den enkelte elev eller lærling/lærekandidat. Flere undersøkelser peker på at det er en sammenheng mellom manglende gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsledighet, helseproblemer, sosiale problemer og kriminalitet senere i livet. Frafall er en av de faktorer som skaper eller er forårsaket av sosial ulikhet i helse og økonomisk velstand, og bidrar til «utenforskap» eller marginalisering fra samfunnet. En annen sentral konsekvens er at samfunnet går glipp av viktig kompetanse. Forskere bak rapporten «Frafall i utdanning for åringer i Norden» peker på at det ikke finnes en enkel oppskrift på å løse problemene med frafall, og at tiltak for å redusere frafallet og tiltak for å få flere til å gjennomføre en utdanning bør fokusere på: å forbedre de unges resultater å forbedre de unges sosiale og faglige identifisering og engasjement i forhold til skole I dag vektlegger skoleforskere stadig mer hvor viktig det er med utvikling av et felles verdisett (ethos) og involvering for alle. Betydningen av å dele kunnskap og erfaring og å samarbeide vektlegges. Skal det skapes en kultur for læring må det i skolen være gode systemer og strukturer som støtter opp om et faglig fokus. Hyppig vurdering og vekt på elevens innsats er viktig og oppnås lettest i en skole som: støtter opp om læringsarbeidet har en kollektiv holdning blant personalet felles vektlegger at læring er viktig holder god kontakt med foreldre der rektor spiller en nøkkelrolle som aktiv leder for hele personalet der elevene medvirker i sin egen læringsprosess (Kilder: professor Michael Fillan og professor Johan Fromme) 5

6 1.1. Bakgrunn Status forskning om frafall Når kompetanseoppnåelsen måles fem år etter oppstarten i videregående opplæring viser tall fra SSB (2009) og Markussen m.fl. (2008) at om lag to av tre ungdommer har fullført og bestått videregående opplæring fem år etter at de gikk ut av grunnskolen / begynte i videregående opplæring. Situasjonen hvor to av tre har bestått etter fem år har vært stabil siden innføringen av Reform 94. Markussen m.fl. (2008) fant at blant de som gjennomførte uten å bestå, hadde så mange som to av tre bestått til og med andre året i videregående opplæring. En rimelig hypotese er at de fleste av disse ungdommene har et potensial til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, og at dette kunne vært oppnådd med mer og bedre tilpasset opplæring (Markussen m.fl. 2008). Oversikt over utdanningsprogram: Tre studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering Musikk, dans og drama Idrettsfag Ni yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service- og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Variasjon i gjennomføring og frafall mellom ulike grupper. Tall fra SSB 2009: 75 % av jentene som begynte sin opplæring høsten 2003 hadde bestått etter fem år, mot 63 % av guttene Blant guttene hadde 22 % sluttet før de var ferdige, mot 14 % blant jentene Elever med minoritetsbakgrunn har svakere kompetanseoppnåelse enn elever med majoritetsbakgrunn (Støren m.fl. 2007, Markussen m.fl. 2008, Lødding 2009, SSB 2009). Markussen m.fl. (2008) fant at andelen som hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter fem år varierte fra to av tre blant ungdommene med majoritetsbakgrunn, til halvparten blant innvandrere fra ikke-vestlige land. SSB (2009) fant blant de som begynte videregående opplæring høsten 2003 at 89 % hadde bestått etter fem år når foreldrene hadde høyere utdanning sammenlignet med 45 % blant de som hadde foreldre med grunnskoleutdanning. Det verdt å merke seg at foreldrenes utdanningsnivå har betydning for kompetanseoppnåelse i videregående opplæring, fordi det påvirker skoleprestasjoner i ungdomsskolen (Markussen m.fl. 2008). Undersøkelser har også funnet sammenheng mellom hvem ungdommene bodde sammen med og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. Andelen som sluttet var 13 prosentpoeng høyere (24 i forhold til 11 %) blant de som ikke bodde sammen med både mor og far sammenlignet med de som bodde sammen med begge (Markussen m.fl. 2008) SSB-tall (2009) viser at 82 % av elevene på de studieforberedende programmene hadde bestått etter fem år, mens dette bare gjaldt for 55 % blant de som hadde begynt på et yrkesfaglig program. SSB-tall (2009) viser at andelen som slutter før de er ferdige (faller fra) er betydelig større på yrkesfag, 28 % mot 8 % på studieforberedende Forholdene som har vist seg å ha størst betydning for kompetanseoppnåelse, gjennomføring og frafall i videregående opplæring er følgende: De unges bakgrunn Tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg med videregående opplæring Kontekstvariabler (hybelboere, fylke, utdanningsprogram) Svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har klart størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring (Markussen m. fl. 2008) og Falck, Borge, Lujala, 6

7 Nyhus og Strøm (SØF-rapport nr 03/10). Bakgrunnsforhold kan sies å ha indirekte effekt på kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Forhold innen de enkelte utdanningsprogram synes å ha betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. I følge Buland og Havn (2007) må arbeidet mot frafall være hele skolens oppgave. Arbeidet må være preget av system, ansvarsfordeling og plan, som bidrar til kontinuitet som er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig beredskap. Oppgaven med å få ned frafallet er systematisk, pågående og målrettet hardt arbeid på flere arenaer samtidig. Oppfølgingstjenesten: Nasjonale tall om Oppfølgingstjenesten (OT) viser at OTs målgruppe utgjør rundt ungdommer mellom år. Mellom ungdommer under 20 år er årlig i kontakt med NAV. Ca ungdommer er i praksisplass årlig i regi av NAV. SSB anslår at vel er arbeidssøkende i aldersgruppen år. Status frafall i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag fylkeskommune var det pr ungdommer som tilhører gruppen som får oppfølging og veiledning av Oppfølgingstjenesten (OT). 466 ungdommer er sysselsatt med en kombinasjon av kompetansegivende opplæring og praksis i regi av fylkeskommunen, praksis eller annet tiltak i regi av NAV, i arbeid eller ikke kompetansegivende aktivitet. 139 er enten i militæret, har fødselspermisjon eller annet. 29 av disse har takket nei til oppfølging fra OT. Mobbing Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Resultater fra Elevundersøkelsen viser at mobbetallene de siste årene har vært stabile. Forskere har gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land. Regjeringen har med utgangspunkt i denne kunnskapen vedtatt et nytt Manifest mot mobbing ( ), og bidrar ved dette til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det skal gjennomføres årlige kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Den første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Regjeringen konkluderer med at det er behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. 7

8 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. Overganger a. Grunnskole / videregående opplæring b. Mellom skoler og trinn c. Videregående opplæring til opplæring i bedrift d. Informasjonsoverføring e. Tidlig innsats f. Forberede overgang til opplæring i bedrift g. Hvordan få elever som ikke har bestått et programfag til å bestå videregående opplæring? 2. Svakt karaktergrunnlag fra grunnskolen har betydning for gjennomføring av videregående opplæring 3. Utvikle motivasjon for å fullføre opplæringen a. Tilpasset opplæring b. Relasjonsbygging mellom ungdom/ansatt 4. Ikke tilstrekkelig antall læreplasser særlig bedrifter som kan ta imot elever med lave karakterer og høyt fravær. Elever i grunnskolen og voksne lærlinger tar plasser fra ungdommer med ungdomsrett 5. Høyt antall omvalg 6. Karriereveiledning - hele skolens ansvar 7. Fysisk helse lærlinger klarer ikke å stå en hel dag i arbeid som følge av for dårlig fysisk helse 8. Psykisk helse 9. Mismatch mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft 10. Kvaliteten på elevenes kompetanse er ikke i samsvar med næringslivets behov 11. Ikke god nok koordinering og formelt og strukturelt samarbeid mellom ulike aktører på ulike nivå om tiltak som kan bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring 8

9 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forrige samhandlingsplan, Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring, hadde følgende innsatsområder: Statistiske data Overgang grunnskole vgs Tidlig innsats ved fravær Minoritetsspråklige Formidling overgang vgs lærebedrift Oppfølging for å hindre frafall i læretiden Helse Statusrapport på gjennomførte og planlagte tiltak i henhold til innsatsområdene ble lagt fram for Fylkestinget i sak nummer 59/10 Statusrapport vedrørende Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring den Statistiske data: Statistikk kan omtales som styringsdata/styringsdriver, og er således viktig som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess. Fremskaffelse av pålitelige statistiske data krever at hvert enkelt ledd som har ansvar for registrering sørger for dette i henhold til foreliggende anbefalinger. Innsatsen innenfor dette området har synliggjort sårbarhetspunkt i de ulike ledd. Kunnskapen bidrar til å sikre en målrettet og kontinuerlig innsats i det videre kvalitetssikringsarbeidet innenfor området statistiske data. Overgang grunnskole - vgs: I Sør-Trøndelag er det 700 elever som gjør omvalg etter oppstart i videregående opplæring. Elever med svake grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen strever med mestring og fullføring, både i teoretiske og praktiske fag i videregående opplæring. Elever med ikke-vurdering eller fullt fritak i faget kroppsøving synes å være økende. På sikt kan dette bidra til at de får vansker med å gjennomføre en full arbeidsdag når de skal gjennomføre den praktiske delen i videregående opplæring. Erfaring og kunnskap tilsier en bred innsats overfor kommunene, for å sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid om overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Tidlig innsats ved fravær: Registrering av fravær er viktig for å framskaffe statistikk, samt nødvendig for å kunne iverksette tidlig innsats ved fravær. Erfaring viser at dette ikke fungerer i henhold til foreliggende anbefalinger. Viktigheten av å se sammenhengen mellom registrering og muligheten for tidlig innsats synes ikke å være god nok. Disse opplysningene er også viktig ved samtaler med elev/lærling/lærekandidat og foreldre/foresatte i forbindelse med fravær. Minoritetsspråklige: Nasjonal forskning viser at frafall fra videregående opplæring er stort for denne gruppen, og i særdeleshet for guttene. Dette kan underbygges i Sør- Trøndelag. Forskning fra NTNU viser at etniske minoriteter er mer utsatt for seksuell trakassering enn etnisk norske i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Karriereveiledning for minoritetsspråklige er en kulturell utfordring, særlig knyttet til realitetsorientering ved innsøkning. Disse utfordringene tilsier et styrket fokus på kompetanseheving om minoritetsspråklige. Formidling overgang vgs lærebedrift: Formidling til lærebedrift er en særlig utfordring for de ungdommene som har svake karakterer og høyt fravær. Bedrifter og opplæringskontor vegrer seg for å ta inn disse ungdommene, som følge av usikkerhet knyttet til faglige kvalifikasjoner og pålitelighet i forhold til oppmøte. Disse faktorene kan representere uheldige konsekvenser for produktivitet og inntjening. Liten kapasitet og ikke tilstrekkelig antall læreplasser forsterker dette ytterligere. Erfaring viser at økt fokus på avgivende skoles medansvar i formidlingsprosessen er et viktig bidrag i arbeidet for å ivareta elevenes og bedriftenes behov i dette. Oppfølging for å hindre frafall i læretiden: Overgang mellom videregående skole og lærebedrift er sårbar. Lærlingene/lærekandidatene er ikke godt nok forberedt på hva som venter dem ved overgangen til arbeidslivet. Erfaring viser at relevant informasjonsoverføring mellom skole og bedrift, som synliggjør mulige tilretteleggingsbehov, kan bidra til å styrke bedriftenes mulighet og vilje til å gi disse ungdommene et tilbud. Erfaring viser også at pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring ikke er en tilstrekkelig benyttet ressurs. Helse: Sosial ulikhet i helse er en medvirkende årsak til frafall i videregående opplæring. Dette bidrar til marginalisering på lang sikt. Innsatsområder er psykisk helse og seksuell trakassering. Erfaring viser at dette området krever et helhetlig og styrket samarbeid mellom helse og opplæring, både innenfor egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører. 9

10 Overordnet mål 1.2. Mål Verdigrunnlag Sør-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende Høsten 2010 igangsatte Kunnskapsdepartementet det tre-årige nasjonale prosjektet Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring. Herunder Ny GIV Overgangsprosjektet og Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Kunnskapsdepartementet har ved dette tatt til orde for en innsats på nasjonalt administrativt nivå og nasjonalt politisk nivå for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Satsningen er en premissleverandør for Sør-Trøndelag fylkes samlede innsats for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger på ca 72 % gjennomføring i videregående opplæring i løpet av uttaksretten på 5 år. Det vil si ca 3 % over landsgjennomsnittet. Fylkestinget vedtok i sak 89/2010 Strategiplan med budsjett 2011 å øke måltallet til 75 %, som tilsvarer det samme som nasjonal målsetting i Ny GIV. STFK har ambisjoner om å fortsette å ligge over landsgjennomsnittet, og vil derfor heve måltallet ytterligere. I Sør-Trøndelag skal 78 % gjennomføre videregående opplæring i løpet av uttaksretten på fem år, innen utgangen av Delmål Opplæringen skal ha fokus på elevenes lærelyst, mestring og dannelse som basis for livslang læring (Strategiplan ) Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV Indikator Status på nasjonalt nivå Nasjonale målsettinger Figur 1: Skoleportens indekser og STFKs måleindikatorer for læringsmiljøet for elever. Overgang fra vg1 til Vg2 Overgang fra Vg2 til Vg3/ læreplass Overgang fra Vg3 til læreplass/ studiekompetanse Frafall etter Vg1 6,0 % 81,2 % + 2 % poeng 78,9 % + 2 % poeng Tall kommer Frafall etter Vg2 10,0 % Frafall etter Vg3 Gjennomført vgo etter fem år Tall kommer + 2 % poeng 69 % 75 % i 2015 Styringskort om læringsmiljø blant elever på vg1: Motivasjon: mål 4,25, nedre grense 3,55 Mestring: mål 4,10, nedre grense 3,50 Mobbing: mål 5, nedre grense 5 Faglig veiledning: mål 3,45, nedre grense 2,55 Faglig utfordring: mål 3,65 nedre grense 2,95 1. Økt læringsutbytte for alle 2. De lavest presterende skal løftes 3. Halvere antallet omvalg i perioden , fra 700 til 350. Bedre tilpasning av opplæringen vil føre til at flere elever vil oppleve mestring og økt motivasjon, noe som igjen vil føre til bedre læringsutbytte. 10

11 Kritiske suksessfaktorer Forankring på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kjennskap til tiltak på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Jobbe i henhold til konserntenkning i egen organisasjon Etablere og følge opp partnerskapsavtaler/ samarbeidsavtaler med eksterne aktører Læringsresultater og motivasjon Planperiode Planperioden ses i sammenheng med Ny GIV, og settes derfor til perioden Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen Oppdragsgiver Fylkestinget i Sør-Trøndelag Ansvarlig for utarbeidelsen Fylkesrådmannen Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen som har bistått fylkesrådmannen ved utarbeidelsen av planen har vært rådgivere ved Fagenhet for videregående opplæring, skoleleder og OT-veileder i Sør-Trøndelag fylkeskommune. En «rådgivende innspillsgruppe» bestående av følgende funksjoner har gitt innspill under skriveprosessen: Representant i Yrkesopplæringsnemnda (YON) for lærerorganisasjonene Distriktssekretær LO Sør-Trøndelag Fagsjef NHO Sør-Trøndelag Opplæringskontor for mat- og servicefag Elev- og lærlingeombudet Sør-Trøndelag Trondheim kommune personaltjenesten NAV Sør-Trøndelag Lærlingerepresentant i YON og LO Sør-Trøndelag var invitert til å delta, men har ikke møtt til møtene Referansegruppe Ansatte i og utenfor egen organisasjon som har ansvar for, kunnskap om eller innspill til satsningsområdene Rapportering Årlig rapportering til Fylkestinget. 11

12 2. Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring legger langsiktige nasjonale føringer for fylkeskommunenes innsats i arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring i Norge. Hovedmålet i Ny GIV er å utvikle varige systemer for samhandling med kommunene. Samhandlingsplan for økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag er STFKs strategidokument for all aktivitet knyttet til dette arbeidet. Ny GIV innlemmes som planens hovedanliggende med hensyn til strategi og tiltak. Arbeidet for økt gjennomføring vil foregå kontinuerlig, og forankres som en oppgave for alle aktører innenfor videregående opplæring. Ny GIV Overgangsprosjektet Prosjektet handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene. Overgangsprosjektet omhandler de 10 prosent svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring. Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Det overordnede målet er en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Veien dit kan for noen unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Fylker og NAV skal samarbeide om å kombinere opplæringselementer med arbeidspraksis. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere, og det skal gjøres en 12

13 ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet forsterker arbeid som allerede er i gang. I juni 2010 formaliserte Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune et partnerskapssamarbeid med målsetting om «Bedre gjennomføring av grunnopplæringen og overgang til arbeidslivet / voksenlivet for ungdommer i alderen år». NHO er invitert inn som ny part i dette samarbeidet. STFKs mål er at alle kommuner skal bli en del av dette forpliktende samarbeidet i løpet av planperioden Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring: Hva skal til for å sikre utvikling og endring i skolen? Dette spørsmålet er bevisstgjørende, og bør være retningsgivende for all innsats og aktivitet som iverksettes for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Statistikk og analyse Statistikk danner grunnlag for et konkret og kunnskapskapsbasert bilde av status på utfordringer det jobbes med. Dette bidrar til å øke forståelse for sammenhenger på mikronivå og makronivå. Statistikk er således en styringsdriver og avgjørende som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess, men også i en motivasjonsprosess. Ved den nasjonale satsingen Ny GIV har Kunnskapsdepartementet lagt noen føringer for hvilket tallmateriale som må fremskaffes. Måleindikatorene har fokus på å fremskaffe data om overganger etter at ungdommene har begynt i videregående opplæring, samt frafall for hvert trinn i videregående opplæring. Tallmaterialet vil bli viktig i styringsdialogen med de videregående skolene, samt andre aktører som er delaktig på ungdommens vei mot å gjennomføre videregående opplæring. Dataene kan brukes for å ansvarliggjøre avgivende kommune, avgivende skole og helt ned til lærere på avgivende utdanningsprogram. Tiltak: 1. Fremskaffe data i henhold til måleindikatorene i Ny GIV 2. Skaffe skolene et analyseverktøy for å ta ut data på en enkel måte 3. Videreutvikle rutiner for lokalt å sikre kvaliteten på data 4. Innkjøp av nytt analyseverktøy for skolene og fylkesrådmannen 5. Samarbeid med NTNU rundt utvikling av datamodeller 6. Kategorisering mellom de som slutter og de som kun mangler fag for å få godkjent 7. Resultat fra Elevundersøkelsen, Lærlingeundersøkelsen og relevante data fra inntakssystemet gjøres kjent Overganger Barn/ungdom utsettes for flere overganger i det 13-årige skoleløpet i Norge: fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående opplæring, fra videregående opplæring til bedrift/ høyere utdanning/arbeidsliv. Overganger representerer et brudd i relasjoner og fysiske omgivelser for den enkelte. Det er ulikt hvordan enkeltpersoner håndterer overganger, men forskning og erfaring viser at dette er sårbart. For å redusere sårbarheten stilles det krav til god samhandling mellom avgiver og mottaker rundt informasjonsflyt for å sikre best mulig ivaretakelse av eleven. Overgang mellom grunnskolen og videregående opplæring er overgang mellom ulike forvaltningsnivå og skolesystem. For at avgiver skal kunne gi en kvalitativt god støtte til den enkelte i forbindelse med overgangen er det behov for kunnskap om videregående opplæring. Dette kan være et viktig bidrag i arbeidet for bedre realitetsorientering i forbindelse med innsøkning. Tiltak: 1. Spre kunnskap om ulike modeller for opplæringsløp a. Forlenget uttaksramme b. Lærekandidatordningen fylkestinget har bevilget 1,5 millioner til stimuleringsmidler c. Lærekontrakt på unntak d. Praksiskandidatordningen e. NAVs rolle 13

14 2. Pedagogisk psykologisk tjeneste i grunnskolen og videregående opplæring får en tydeligere rolle i forbindelse med overganger 3. Gjøre inntaksforskriften kjent den åpner for at OT-ungdom kan ta tas inn når som helst i skoleåret («drop-inn») 4. Styrke arbeidet for at flere får en mulighet for individuelle løp/alternative løp 5. Forsøk med praksisbrev på restaurant og matfag. Kan prøves ut i Ny GIV-perioden 6. Utvikle tilbud til elever som mangler et eller to fag for å få fullført eller bestått 7. Partnerskap for karriereveiledning i Sør- Trøndelag revitaliseres. Planlegging av felles karrieresenter i tilknytning til voksenopplæringssenter 8. Rådgiving/karriereveiledning hele skolens ansvar. Rådgivernes koordineringsfunksjon styrkes, og kontaktlærernes ansvar er en del i det 9. Prioritere kompetanseheving om minoritetsspråklige 10. Videreføre plan for formidling, hvor skolene pålegges å holde kontakt med avgangselevene til de får læreplass eller tilbud om alternativ fagopplæring i skole Tilpasset opplæring Forskning viser at tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg selv som elev er også viktig i dette. Dette begrunner Kunnskapsdepartementets store satsning på styrking av grunnleggende ferdigheter i Ny GIV. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil som følge av dette legge et stort trykk på tilpasset opplæring i planperioden. Tiltak: 1. Styrke skolenes bruk av periodisering/ploging 2. Kartleggingsprøver - utvikle gode tilbud til elever som skårer under kritisk grense 3. Konsentrerte fagkurs for å tette faglige hull - i løpet av året eller ellers i henhold til målsettingen om tidlig innsats 4. Veien til teori via et problem som skal løses i praksis. Samhandling med lærerutdanningen om dette? 5. Ta i bruk komprimerte kurs og ressurssentrene som alternativ opplæringsarena for ungdommer med ungdomsrett 6. Ta i bruk voksenopplæringsretten i større grad enn tidligere som blant annet åpner for fjernundervisning 7. Økt bruk av forlenget uttaksramme 8. Prioritere etterutdanning i spesialundervisning for lærere 9. Tidlig planlegging av individuelt opplæringsløp for elever med stort fravær i grunnskolen 10. Fokus på vurdering, som er en viktig indikator på pedagogisk og faglig og kvalitet i opplæringstilbudet. Deltakelse i nasjonalt prosjekt 11. Sørge for at OT-ungdom kan ta opp fag de mangler ved hjelp av ploging 12. Prøve ut effekten av å å gi elever en kort intensivperiode i forkant av kartleggingsprøvene som gjennomføres i oppstarten på Vg1 Tilstrekkelig grad av tilpasset undervisnng er et av de viktigste tiltakene for trivsel, motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen tilpasses elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler som passer den enkelte elev. Den kompetente og engasjerte lærer må ha en sentral rolle i dette arbeidet. Voksenopplæringsretten trer i kraft fra 25 år. Retten gir en mulighet for å fullføre videregående opplæring hvis ikke ungdomsretten allerede er oppbrukt. 14

15 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner Fylkeskommunen har ansvaret for å få alle gjennom videregående opplæring, men resultatene påvirkes også i stor grad av andre aktører, - blant annet kommuner og arbeids- / næringsliv. Den største utfordringen knyttet til frafall er dets kompleksitet og mange aktørers ulike ansvarsforhold. Samhandling, kommunikasjon og dialog, internt i egen organisasjon, og i forhold til eksterne samarbeidspartnere i Trøndelag, er viktige forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har 22 skoler rundt om i hele fylket som innehar et stort nettverk og partnerskap inn mot det øvrige samfunnsliv, kultur, idrett, næring mv. Tiltak: 1. Sikre at skolene har gode oppfølgingsrutiner i forhold til fravær 2. Dialog med elev og foreldre/foresatte om forventinger (forventningsavklaring), fraværsoppfølging, oppstartsamtale så tidlig som mulig. Etablere gode rutiner for dette. Sikre god gjennomføring av den lovpålagte foreldresamtalen, jfr. forskrift til opplæringslova 20-4 om foreldresamarbeid i videregående opplæring. 3. I tråd med anbefalingene i NOU 2009:18 Rett til læring, vil fylkesrådmannen sørge for tett oppfølging av de forpliktende samarbeidsavtaler som allerede eksisterer, samt etablere nye samarbeidsavtaler som vil sikre bredde i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 4. Innlemme NHO som part i eksisterende partnerskapssamarbeid med Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag om bedre gjennomføring i grunnopplæringen 5. Samhandle med eksisterende utvalg, deriblant Yrkesopplæringsnemnda, i Ny GIV-arbeidet 6. Gi innspill til HIST og NTNU PLU slik at lærerutdanningen innlemmer tema i utdanningen som bidrar til gjennomføring i videregående opplæring 7. Etablere samarbeid med Regional Utvikling, Næringsutvikling for å rekruttere nye bedrifter 8. Dialog med kommunene og fylkesmannen om skolehelsetjenesten 9. Styrke skoleavdelingene i psykiatrien (Østmarka og Haukåsen) sin funksjon som ressurs for mottak av elever med psykiske helseplager. Vurdere om disse tilbudene kan brukes som periodevise «drop-inn-tilbud» 10. Styrke samarbeidet med barne og ungdomspsykiatrien på systemnivå 11. Utarbeide en handlingsplan mot mobbing, herunder digital mobbing. Denne ses i sammenheng med eksisterende Handlingsplan mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune 12. Fokus på fysisk helse og kroppsøvingsfaget 13. Videreutvikle PPT for videregående opplærings kompetanse til å jobbe med organisasjons- og kompetanseutvikling i skolen 14. Etablere et team i PPT for videregående opplæring som har spesiell kompetanse på opplæring i bedrift, og som kan bistå på kort varsel 15. Styrke lærerens kompetanse til å møte mangfoldet i elevgruppen, blant annet ved at fagnettverk og kompetanseutviklingsplanen for øvrig ivaretar dette 16. Samhandling med grunnskolene for å redusere bruk av fritak for vurdering 15

16 Layout: Info STFK. Foto: InfoSTFK og 123RF,

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning. Høye ambisjoner: Videregående for alle og sosial utjevning... 13 Reform 94 var den sentrale reformen... 14 Høye ambisjoner... 18 Innholdet i boka... 23 Referanser...

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer