Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsplan. For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2011-2013"

Transkript

1 Samhandlingsplan For økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2011

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunn 6 Status forskning om frafall 6 Status frafall i Sør-Trøndelag 7 Mobbing 7 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 8 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Mål 10 Verdigrunnlag 10 Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV 10 Overordnet mål 10 Delmål 10 Kritiske suksessfaktorer 10 Planperiode Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen 11 Oppdragsgiver 11 Ansvarlig for utarbeidelsen 11 Arbeidsgruppe 11 Referansegruppe Rapportering Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring 13 Statistikk og analyse 13 Overganger 13 Tilpasset opplæring 14 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner 15 3

4 4

5 Innledning Fylkestinget har vedtatt lokale mål for utvikling av den videregående skolen i Sør-Trøndelag: Den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-norge. (FT-sak 121/07) Frafall kan defineres på ulike måter. En måte er å si at frafall vil si videregående opplæring som ikke er fullført innen 5 år. Forsinkelser er videregående opplæring som er fullført, men ikke innen normert tid på 3-4 år, og inkluderer derfor dem som trenger ekstra tid, gjør omvalg eller tar «hvileår». Sannsynligheten for å returnere til videregående opplæring og fullføre synker dramatisk hvis eleven har vært ute av opplæring mer enn ett år. I de nordiske land og EU er frafallet blant unge så stort at det skaper problem for både samfunnet og den enkelte elev eller lærling/lærekandidat. Flere undersøkelser peker på at det er en sammenheng mellom manglende gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsledighet, helseproblemer, sosiale problemer og kriminalitet senere i livet. Frafall er en av de faktorer som skaper eller er forårsaket av sosial ulikhet i helse og økonomisk velstand, og bidrar til «utenforskap» eller marginalisering fra samfunnet. En annen sentral konsekvens er at samfunnet går glipp av viktig kompetanse. Forskere bak rapporten «Frafall i utdanning for åringer i Norden» peker på at det ikke finnes en enkel oppskrift på å løse problemene med frafall, og at tiltak for å redusere frafallet og tiltak for å få flere til å gjennomføre en utdanning bør fokusere på: å forbedre de unges resultater å forbedre de unges sosiale og faglige identifisering og engasjement i forhold til skole I dag vektlegger skoleforskere stadig mer hvor viktig det er med utvikling av et felles verdisett (ethos) og involvering for alle. Betydningen av å dele kunnskap og erfaring og å samarbeide vektlegges. Skal det skapes en kultur for læring må det i skolen være gode systemer og strukturer som støtter opp om et faglig fokus. Hyppig vurdering og vekt på elevens innsats er viktig og oppnås lettest i en skole som: støtter opp om læringsarbeidet har en kollektiv holdning blant personalet felles vektlegger at læring er viktig holder god kontakt med foreldre der rektor spiller en nøkkelrolle som aktiv leder for hele personalet der elevene medvirker i sin egen læringsprosess (Kilder: professor Michael Fillan og professor Johan Fromme) 5

6 1.1. Bakgrunn Status forskning om frafall Når kompetanseoppnåelsen måles fem år etter oppstarten i videregående opplæring viser tall fra SSB (2009) og Markussen m.fl. (2008) at om lag to av tre ungdommer har fullført og bestått videregående opplæring fem år etter at de gikk ut av grunnskolen / begynte i videregående opplæring. Situasjonen hvor to av tre har bestått etter fem år har vært stabil siden innføringen av Reform 94. Markussen m.fl. (2008) fant at blant de som gjennomførte uten å bestå, hadde så mange som to av tre bestått til og med andre året i videregående opplæring. En rimelig hypotese er at de fleste av disse ungdommene har et potensial til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, og at dette kunne vært oppnådd med mer og bedre tilpasset opplæring (Markussen m.fl. 2008). Oversikt over utdanningsprogram: Tre studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering Musikk, dans og drama Idrettsfag Ni yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service- og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Variasjon i gjennomføring og frafall mellom ulike grupper. Tall fra SSB 2009: 75 % av jentene som begynte sin opplæring høsten 2003 hadde bestått etter fem år, mot 63 % av guttene Blant guttene hadde 22 % sluttet før de var ferdige, mot 14 % blant jentene Elever med minoritetsbakgrunn har svakere kompetanseoppnåelse enn elever med majoritetsbakgrunn (Støren m.fl. 2007, Markussen m.fl. 2008, Lødding 2009, SSB 2009). Markussen m.fl. (2008) fant at andelen som hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter fem år varierte fra to av tre blant ungdommene med majoritetsbakgrunn, til halvparten blant innvandrere fra ikke-vestlige land. SSB (2009) fant blant de som begynte videregående opplæring høsten 2003 at 89 % hadde bestått etter fem år når foreldrene hadde høyere utdanning sammenlignet med 45 % blant de som hadde foreldre med grunnskoleutdanning. Det verdt å merke seg at foreldrenes utdanningsnivå har betydning for kompetanseoppnåelse i videregående opplæring, fordi det påvirker skoleprestasjoner i ungdomsskolen (Markussen m.fl. 2008). Undersøkelser har også funnet sammenheng mellom hvem ungdommene bodde sammen med og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. Andelen som sluttet var 13 prosentpoeng høyere (24 i forhold til 11 %) blant de som ikke bodde sammen med både mor og far sammenlignet med de som bodde sammen med begge (Markussen m.fl. 2008) SSB-tall (2009) viser at 82 % av elevene på de studieforberedende programmene hadde bestått etter fem år, mens dette bare gjaldt for 55 % blant de som hadde begynt på et yrkesfaglig program. SSB-tall (2009) viser at andelen som slutter før de er ferdige (faller fra) er betydelig større på yrkesfag, 28 % mot 8 % på studieforberedende Forholdene som har vist seg å ha størst betydning for kompetanseoppnåelse, gjennomføring og frafall i videregående opplæring er følgende: De unges bakgrunn Tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg med videregående opplæring Kontekstvariabler (hybelboere, fylke, utdanningsprogram) Svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har klart størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring (Markussen m. fl. 2008) og Falck, Borge, Lujala, 6

7 Nyhus og Strøm (SØF-rapport nr 03/10). Bakgrunnsforhold kan sies å ha indirekte effekt på kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Forhold innen de enkelte utdanningsprogram synes å ha betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. I følge Buland og Havn (2007) må arbeidet mot frafall være hele skolens oppgave. Arbeidet må være preget av system, ansvarsfordeling og plan, som bidrar til kontinuitet som er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig beredskap. Oppgaven med å få ned frafallet er systematisk, pågående og målrettet hardt arbeid på flere arenaer samtidig. Oppfølgingstjenesten: Nasjonale tall om Oppfølgingstjenesten (OT) viser at OTs målgruppe utgjør rundt ungdommer mellom år. Mellom ungdommer under 20 år er årlig i kontakt med NAV. Ca ungdommer er i praksisplass årlig i regi av NAV. SSB anslår at vel er arbeidssøkende i aldersgruppen år. Status frafall i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag fylkeskommune var det pr ungdommer som tilhører gruppen som får oppfølging og veiledning av Oppfølgingstjenesten (OT). 466 ungdommer er sysselsatt med en kombinasjon av kompetansegivende opplæring og praksis i regi av fylkeskommunen, praksis eller annet tiltak i regi av NAV, i arbeid eller ikke kompetansegivende aktivitet. 139 er enten i militæret, har fødselspermisjon eller annet. 29 av disse har takket nei til oppfølging fra OT. Mobbing Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Resultater fra Elevundersøkelsen viser at mobbetallene de siste årene har vært stabile. Forskere har gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land. Regjeringen har med utgangspunkt i denne kunnskapen vedtatt et nytt Manifest mot mobbing ( ), og bidrar ved dette til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det skal gjennomføres årlige kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Den første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Regjeringen konkluderer med at det er behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. 7

8 Utfordringer med hensyn til økt gjennomføring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. Overganger a. Grunnskole / videregående opplæring b. Mellom skoler og trinn c. Videregående opplæring til opplæring i bedrift d. Informasjonsoverføring e. Tidlig innsats f. Forberede overgang til opplæring i bedrift g. Hvordan få elever som ikke har bestått et programfag til å bestå videregående opplæring? 2. Svakt karaktergrunnlag fra grunnskolen har betydning for gjennomføring av videregående opplæring 3. Utvikle motivasjon for å fullføre opplæringen a. Tilpasset opplæring b. Relasjonsbygging mellom ungdom/ansatt 4. Ikke tilstrekkelig antall læreplasser særlig bedrifter som kan ta imot elever med lave karakterer og høyt fravær. Elever i grunnskolen og voksne lærlinger tar plasser fra ungdommer med ungdomsrett 5. Høyt antall omvalg 6. Karriereveiledning - hele skolens ansvar 7. Fysisk helse lærlinger klarer ikke å stå en hel dag i arbeid som følge av for dårlig fysisk helse 8. Psykisk helse 9. Mismatch mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft 10. Kvaliteten på elevenes kompetanse er ikke i samsvar med næringslivets behov 11. Ikke god nok koordinering og formelt og strukturelt samarbeid mellom ulike aktører på ulike nivå om tiltak som kan bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring 8

9 Innsatsområder og erfaringer i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forrige samhandlingsplan, Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring, hadde følgende innsatsområder: Statistiske data Overgang grunnskole vgs Tidlig innsats ved fravær Minoritetsspråklige Formidling overgang vgs lærebedrift Oppfølging for å hindre frafall i læretiden Helse Statusrapport på gjennomførte og planlagte tiltak i henhold til innsatsområdene ble lagt fram for Fylkestinget i sak nummer 59/10 Statusrapport vedrørende Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring den Statistiske data: Statistikk kan omtales som styringsdata/styringsdriver, og er således viktig som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess. Fremskaffelse av pålitelige statistiske data krever at hvert enkelt ledd som har ansvar for registrering sørger for dette i henhold til foreliggende anbefalinger. Innsatsen innenfor dette området har synliggjort sårbarhetspunkt i de ulike ledd. Kunnskapen bidrar til å sikre en målrettet og kontinuerlig innsats i det videre kvalitetssikringsarbeidet innenfor området statistiske data. Overgang grunnskole - vgs: I Sør-Trøndelag er det 700 elever som gjør omvalg etter oppstart i videregående opplæring. Elever med svake grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen strever med mestring og fullføring, både i teoretiske og praktiske fag i videregående opplæring. Elever med ikke-vurdering eller fullt fritak i faget kroppsøving synes å være økende. På sikt kan dette bidra til at de får vansker med å gjennomføre en full arbeidsdag når de skal gjennomføre den praktiske delen i videregående opplæring. Erfaring og kunnskap tilsier en bred innsats overfor kommunene, for å sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid om overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Tidlig innsats ved fravær: Registrering av fravær er viktig for å framskaffe statistikk, samt nødvendig for å kunne iverksette tidlig innsats ved fravær. Erfaring viser at dette ikke fungerer i henhold til foreliggende anbefalinger. Viktigheten av å se sammenhengen mellom registrering og muligheten for tidlig innsats synes ikke å være god nok. Disse opplysningene er også viktig ved samtaler med elev/lærling/lærekandidat og foreldre/foresatte i forbindelse med fravær. Minoritetsspråklige: Nasjonal forskning viser at frafall fra videregående opplæring er stort for denne gruppen, og i særdeleshet for guttene. Dette kan underbygges i Sør- Trøndelag. Forskning fra NTNU viser at etniske minoriteter er mer utsatt for seksuell trakassering enn etnisk norske i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Karriereveiledning for minoritetsspråklige er en kulturell utfordring, særlig knyttet til realitetsorientering ved innsøkning. Disse utfordringene tilsier et styrket fokus på kompetanseheving om minoritetsspråklige. Formidling overgang vgs lærebedrift: Formidling til lærebedrift er en særlig utfordring for de ungdommene som har svake karakterer og høyt fravær. Bedrifter og opplæringskontor vegrer seg for å ta inn disse ungdommene, som følge av usikkerhet knyttet til faglige kvalifikasjoner og pålitelighet i forhold til oppmøte. Disse faktorene kan representere uheldige konsekvenser for produktivitet og inntjening. Liten kapasitet og ikke tilstrekkelig antall læreplasser forsterker dette ytterligere. Erfaring viser at økt fokus på avgivende skoles medansvar i formidlingsprosessen er et viktig bidrag i arbeidet for å ivareta elevenes og bedriftenes behov i dette. Oppfølging for å hindre frafall i læretiden: Overgang mellom videregående skole og lærebedrift er sårbar. Lærlingene/lærekandidatene er ikke godt nok forberedt på hva som venter dem ved overgangen til arbeidslivet. Erfaring viser at relevant informasjonsoverføring mellom skole og bedrift, som synliggjør mulige tilretteleggingsbehov, kan bidra til å styrke bedriftenes mulighet og vilje til å gi disse ungdommene et tilbud. Erfaring viser også at pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring ikke er en tilstrekkelig benyttet ressurs. Helse: Sosial ulikhet i helse er en medvirkende årsak til frafall i videregående opplæring. Dette bidrar til marginalisering på lang sikt. Innsatsområder er psykisk helse og seksuell trakassering. Erfaring viser at dette området krever et helhetlig og styrket samarbeid mellom helse og opplæring, både innenfor egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører. 9

10 Overordnet mål 1.2. Mål Verdigrunnlag Sør-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag Vi skal gjøre hverandre gode Vi skal være grensesprengende Høsten 2010 igangsatte Kunnskapsdepartementet det tre-årige nasjonale prosjektet Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring. Herunder Ny GIV Overgangsprosjektet og Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Kunnskapsdepartementet har ved dette tatt til orde for en innsats på nasjonalt administrativt nivå og nasjonalt politisk nivå for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Satsningen er en premissleverandør for Sør-Trøndelag fylkes samlede innsats for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger på ca 72 % gjennomføring i videregående opplæring i løpet av uttaksretten på 5 år. Det vil si ca 3 % over landsgjennomsnittet. Fylkestinget vedtok i sak 89/2010 Strategiplan med budsjett 2011 å øke måltallet til 75 %, som tilsvarer det samme som nasjonal målsetting i Ny GIV. STFK har ambisjoner om å fortsette å ligge over landsgjennomsnittet, og vil derfor heve måltallet ytterligere. I Sør-Trøndelag skal 78 % gjennomføre videregående opplæring i løpet av uttaksretten på fem år, innen utgangen av Delmål Opplæringen skal ha fokus på elevenes lærelyst, mestring og dannelse som basis for livslang læring (Strategiplan ) Nasjonale måleindikatorer i Ny GIV Indikator Status på nasjonalt nivå Nasjonale målsettinger Figur 1: Skoleportens indekser og STFKs måleindikatorer for læringsmiljøet for elever. Overgang fra vg1 til Vg2 Overgang fra Vg2 til Vg3/ læreplass Overgang fra Vg3 til læreplass/ studiekompetanse Frafall etter Vg1 6,0 % 81,2 % + 2 % poeng 78,9 % + 2 % poeng Tall kommer Frafall etter Vg2 10,0 % Frafall etter Vg3 Gjennomført vgo etter fem år Tall kommer + 2 % poeng 69 % 75 % i 2015 Styringskort om læringsmiljø blant elever på vg1: Motivasjon: mål 4,25, nedre grense 3,55 Mestring: mål 4,10, nedre grense 3,50 Mobbing: mål 5, nedre grense 5 Faglig veiledning: mål 3,45, nedre grense 2,55 Faglig utfordring: mål 3,65 nedre grense 2,95 1. Økt læringsutbytte for alle 2. De lavest presterende skal løftes 3. Halvere antallet omvalg i perioden , fra 700 til 350. Bedre tilpasning av opplæringen vil føre til at flere elever vil oppleve mestring og økt motivasjon, noe som igjen vil føre til bedre læringsutbytte. 10

11 Kritiske suksessfaktorer Forankring på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kjennskap til tiltak på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Jobbe i henhold til konserntenkning i egen organisasjon Etablere og følge opp partnerskapsavtaler/ samarbeidsavtaler med eksterne aktører Læringsresultater og motivasjon Planperiode Planperioden ses i sammenheng med Ny GIV, og settes derfor til perioden Organisering av arbeidet med samhandlingsplanen Oppdragsgiver Fylkestinget i Sør-Trøndelag Ansvarlig for utarbeidelsen Fylkesrådmannen Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen som har bistått fylkesrådmannen ved utarbeidelsen av planen har vært rådgivere ved Fagenhet for videregående opplæring, skoleleder og OT-veileder i Sør-Trøndelag fylkeskommune. En «rådgivende innspillsgruppe» bestående av følgende funksjoner har gitt innspill under skriveprosessen: Representant i Yrkesopplæringsnemnda (YON) for lærerorganisasjonene Distriktssekretær LO Sør-Trøndelag Fagsjef NHO Sør-Trøndelag Opplæringskontor for mat- og servicefag Elev- og lærlingeombudet Sør-Trøndelag Trondheim kommune personaltjenesten NAV Sør-Trøndelag Lærlingerepresentant i YON og LO Sør-Trøndelag var invitert til å delta, men har ikke møtt til møtene Referansegruppe Ansatte i og utenfor egen organisasjon som har ansvar for, kunnskap om eller innspill til satsningsområdene Rapportering Årlig rapportering til Fylkestinget. 11

12 2. Strategier og tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring legger langsiktige nasjonale føringer for fylkeskommunenes innsats i arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring i Norge. Hovedmålet i Ny GIV er å utvikle varige systemer for samhandling med kommunene. Samhandlingsplan for økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag er STFKs strategidokument for all aktivitet knyttet til dette arbeidet. Ny GIV innlemmes som planens hovedanliggende med hensyn til strategi og tiltak. Arbeidet for økt gjennomføring vil foregå kontinuerlig, og forankres som en oppgave for alle aktører innenfor videregående opplæring. Ny GIV Overgangsprosjektet Prosjektet handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene. Overgangsprosjektet omhandler de 10 prosent svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring. Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Det overordnede målet er en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Veien dit kan for noen unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Fylker og NAV skal samarbeide om å kombinere opplæringselementer med arbeidspraksis. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere, og det skal gjøres en 12

13 ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet forsterker arbeid som allerede er i gang. I juni 2010 formaliserte Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune et partnerskapssamarbeid med målsetting om «Bedre gjennomføring av grunnopplæringen og overgang til arbeidslivet / voksenlivet for ungdommer i alderen år». NHO er invitert inn som ny part i dette samarbeidet. STFKs mål er at alle kommuner skal bli en del av dette forpliktende samarbeidet i løpet av planperioden Tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring: Hva skal til for å sikre utvikling og endring i skolen? Dette spørsmålet er bevisstgjørende, og bør være retningsgivende for all innsats og aktivitet som iverksettes for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Statistikk og analyse Statistikk danner grunnlag for et konkret og kunnskapskapsbasert bilde av status på utfordringer det jobbes med. Dette bidrar til å øke forståelse for sammenhenger på mikronivå og makronivå. Statistikk er således en styringsdriver og avgjørende som grunnlag i en utviklings- og beslutningsprosess, men også i en motivasjonsprosess. Ved den nasjonale satsingen Ny GIV har Kunnskapsdepartementet lagt noen føringer for hvilket tallmateriale som må fremskaffes. Måleindikatorene har fokus på å fremskaffe data om overganger etter at ungdommene har begynt i videregående opplæring, samt frafall for hvert trinn i videregående opplæring. Tallmaterialet vil bli viktig i styringsdialogen med de videregående skolene, samt andre aktører som er delaktig på ungdommens vei mot å gjennomføre videregående opplæring. Dataene kan brukes for å ansvarliggjøre avgivende kommune, avgivende skole og helt ned til lærere på avgivende utdanningsprogram. Tiltak: 1. Fremskaffe data i henhold til måleindikatorene i Ny GIV 2. Skaffe skolene et analyseverktøy for å ta ut data på en enkel måte 3. Videreutvikle rutiner for lokalt å sikre kvaliteten på data 4. Innkjøp av nytt analyseverktøy for skolene og fylkesrådmannen 5. Samarbeid med NTNU rundt utvikling av datamodeller 6. Kategorisering mellom de som slutter og de som kun mangler fag for å få godkjent 7. Resultat fra Elevundersøkelsen, Lærlingeundersøkelsen og relevante data fra inntakssystemet gjøres kjent Overganger Barn/ungdom utsettes for flere overganger i det 13-årige skoleløpet i Norge: fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående opplæring, fra videregående opplæring til bedrift/ høyere utdanning/arbeidsliv. Overganger representerer et brudd i relasjoner og fysiske omgivelser for den enkelte. Det er ulikt hvordan enkeltpersoner håndterer overganger, men forskning og erfaring viser at dette er sårbart. For å redusere sårbarheten stilles det krav til god samhandling mellom avgiver og mottaker rundt informasjonsflyt for å sikre best mulig ivaretakelse av eleven. Overgang mellom grunnskolen og videregående opplæring er overgang mellom ulike forvaltningsnivå og skolesystem. For at avgiver skal kunne gi en kvalitativt god støtte til den enkelte i forbindelse med overgangen er det behov for kunnskap om videregående opplæring. Dette kan være et viktig bidrag i arbeidet for bedre realitetsorientering i forbindelse med innsøkning. Tiltak: 1. Spre kunnskap om ulike modeller for opplæringsløp a. Forlenget uttaksramme b. Lærekandidatordningen fylkestinget har bevilget 1,5 millioner til stimuleringsmidler c. Lærekontrakt på unntak d. Praksiskandidatordningen e. NAVs rolle 13

14 2. Pedagogisk psykologisk tjeneste i grunnskolen og videregående opplæring får en tydeligere rolle i forbindelse med overganger 3. Gjøre inntaksforskriften kjent den åpner for at OT-ungdom kan ta tas inn når som helst i skoleåret («drop-inn») 4. Styrke arbeidet for at flere får en mulighet for individuelle løp/alternative løp 5. Forsøk med praksisbrev på restaurant og matfag. Kan prøves ut i Ny GIV-perioden 6. Utvikle tilbud til elever som mangler et eller to fag for å få fullført eller bestått 7. Partnerskap for karriereveiledning i Sør- Trøndelag revitaliseres. Planlegging av felles karrieresenter i tilknytning til voksenopplæringssenter 8. Rådgiving/karriereveiledning hele skolens ansvar. Rådgivernes koordineringsfunksjon styrkes, og kontaktlærernes ansvar er en del i det 9. Prioritere kompetanseheving om minoritetsspråklige 10. Videreføre plan for formidling, hvor skolene pålegges å holde kontakt med avgangselevene til de får læreplass eller tilbud om alternativ fagopplæring i skole Tilpasset opplæring Forskning viser at tidligere skoleprestasjoner / svake grunnskolekarakterer er det enkeltforholdet som har størst betydning for kompetanseoppnåelsen i videregående opplæring. Det å oppleve faglig og sosialt engasjement, og det å identifisere seg selv som elev er også viktig i dette. Dette begrunner Kunnskapsdepartementets store satsning på styrking av grunnleggende ferdigheter i Ny GIV. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil som følge av dette legge et stort trykk på tilpasset opplæring i planperioden. Tiltak: 1. Styrke skolenes bruk av periodisering/ploging 2. Kartleggingsprøver - utvikle gode tilbud til elever som skårer under kritisk grense 3. Konsentrerte fagkurs for å tette faglige hull - i løpet av året eller ellers i henhold til målsettingen om tidlig innsats 4. Veien til teori via et problem som skal løses i praksis. Samhandling med lærerutdanningen om dette? 5. Ta i bruk komprimerte kurs og ressurssentrene som alternativ opplæringsarena for ungdommer med ungdomsrett 6. Ta i bruk voksenopplæringsretten i større grad enn tidligere som blant annet åpner for fjernundervisning 7. Økt bruk av forlenget uttaksramme 8. Prioritere etterutdanning i spesialundervisning for lærere 9. Tidlig planlegging av individuelt opplæringsløp for elever med stort fravær i grunnskolen 10. Fokus på vurdering, som er en viktig indikator på pedagogisk og faglig og kvalitet i opplæringstilbudet. Deltakelse i nasjonalt prosjekt 11. Sørge for at OT-ungdom kan ta opp fag de mangler ved hjelp av ploging 12. Prøve ut effekten av å å gi elever en kort intensivperiode i forkant av kartleggingsprøvene som gjennomføres i oppstarten på Vg1 Tilstrekkelig grad av tilpasset undervisnng er et av de viktigste tiltakene for trivsel, motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen tilpasses elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler som passer den enkelte elev. Den kompetente og engasjerte lærer må ha en sentral rolle i dette arbeidet. Voksenopplæringsretten trer i kraft fra 25 år. Retten gir en mulighet for å fullføre videregående opplæring hvis ikke ungdomsretten allerede er oppbrukt. 14

15 Samhandling og utvikling av støttefunksjoner Fylkeskommunen har ansvaret for å få alle gjennom videregående opplæring, men resultatene påvirkes også i stor grad av andre aktører, - blant annet kommuner og arbeids- / næringsliv. Den største utfordringen knyttet til frafall er dets kompleksitet og mange aktørers ulike ansvarsforhold. Samhandling, kommunikasjon og dialog, internt i egen organisasjon, og i forhold til eksterne samarbeidspartnere i Trøndelag, er viktige forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har 22 skoler rundt om i hele fylket som innehar et stort nettverk og partnerskap inn mot det øvrige samfunnsliv, kultur, idrett, næring mv. Tiltak: 1. Sikre at skolene har gode oppfølgingsrutiner i forhold til fravær 2. Dialog med elev og foreldre/foresatte om forventinger (forventningsavklaring), fraværsoppfølging, oppstartsamtale så tidlig som mulig. Etablere gode rutiner for dette. Sikre god gjennomføring av den lovpålagte foreldresamtalen, jfr. forskrift til opplæringslova 20-4 om foreldresamarbeid i videregående opplæring. 3. I tråd med anbefalingene i NOU 2009:18 Rett til læring, vil fylkesrådmannen sørge for tett oppfølging av de forpliktende samarbeidsavtaler som allerede eksisterer, samt etablere nye samarbeidsavtaler som vil sikre bredde i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 4. Innlemme NHO som part i eksisterende partnerskapssamarbeid med Trondheim kommune, NAV Sør-Trøndelag om bedre gjennomføring i grunnopplæringen 5. Samhandle med eksisterende utvalg, deriblant Yrkesopplæringsnemnda, i Ny GIV-arbeidet 6. Gi innspill til HIST og NTNU PLU slik at lærerutdanningen innlemmer tema i utdanningen som bidrar til gjennomføring i videregående opplæring 7. Etablere samarbeid med Regional Utvikling, Næringsutvikling for å rekruttere nye bedrifter 8. Dialog med kommunene og fylkesmannen om skolehelsetjenesten 9. Styrke skoleavdelingene i psykiatrien (Østmarka og Haukåsen) sin funksjon som ressurs for mottak av elever med psykiske helseplager. Vurdere om disse tilbudene kan brukes som periodevise «drop-inn-tilbud» 10. Styrke samarbeidet med barne og ungdomspsykiatrien på systemnivå 11. Utarbeide en handlingsplan mot mobbing, herunder digital mobbing. Denne ses i sammenheng med eksisterende Handlingsplan mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune 12. Fokus på fysisk helse og kroppsøvingsfaget 13. Videreutvikle PPT for videregående opplærings kompetanse til å jobbe med organisasjons- og kompetanseutvikling i skolen 14. Etablere et team i PPT for videregående opplæring som har spesiell kompetanse på opplæring i bedrift, og som kan bistå på kort varsel 15. Styrke lærerens kompetanse til å møte mangfoldet i elevgruppen, blant annet ved at fagnettverk og kompetanseutviklingsplanen for øvrig ivaretar dette 16. Samhandling med grunnskolene for å redusere bruk av fritak for vurdering 15

16 Layout: Info STFK. Foto: InfoSTFK og 123RF,

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole.

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2011 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2011. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 Frafall i videregående opplæring Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 1 FORORD Utdanning, kunnskap og kompetanse bidrar til inkludering i arbeidslivet, til bedre økonomi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer