Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storarena for ARR samla mange aktørgrupper"

Transkript

1 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk som arbeider i praksisfeltet innan rehabilitering. Slik oppsummerer deltakar og seniorrådgjevar i Helsedirektoratet May Cecilie Lossius storarenaen som fann stad på Lillehammer i januar. Les meir på side 3 ISO-sertifisering kan styrke rutinar for intern kontroll Fleire private rehabiliteringsinstitusjonar vel å bli ISOsertifisert som bevis på at dei har orden i eige hus. Les også: Oppsummering av ARR Åpen arena Kvalitetsfokus på offentlege innkjøp av rehabiliteringstenester Kanadisk ARR-modell med spanande resultat Nytt frå AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Les meir på side 5 Ansvarleg utgjevar av ARR-nytt er Attføringssenteret i Rauland AS - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. ARR-nytt tek opp tema og spørsmål innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering (ARR). Målsetjinga med nyheitsbrevet er å utvikle og skape merksemd rundt fagfeltet ARR, og byggje bruer mellom arbeid og helse innan arbeidsretta rehabilitering. Utgjevar: Attføringssenteret i Rauland AS Nasjonalt kompetansesenter 3864 Rauland Ansvarleg redaktør: Toril Dale daktør: Inger Johanne Midtgarden Redaktør: Inger Johanne Midtgarden daktør: Inger Johanne Midtgarden

2 2 ARR-nytt Leiar Til alle våre lesere med interesse for arbeidsretta rehabilitering Igjen er vi ute med nyheter og aktuelle saker fra arbeidsrettet rehabilitering som vi mener er av betydning for dette spennende fagfeltet. Flere av sakene handler i bunn og grunn om rolleavklaringer og grenseoppgangene opp mot aktørene rundt oss. Dette ble ikke minst tydelig på ARR - Åpen arena som ble holdt i januar. Det er nå mange ARR-aktører på banen og det er derfor stadig viktigere å være bevisst og tydelig på egen rolle, samtidig som en evner å se andres. Det kan også bety å kunne tilpasse og avgrense seg opp mot de andre, slik at hullene mellom oss ikke blir så store at brukerne/pasientene faller imellom i sine forløp. Viktige problemstillinger her er vår rolle i oppfølging etter institusjonsbasert opphold, roller i forhold til Individuell Plan og på et litt mer overordnet nivå; de private institusjonenes rolle i norsk helsevesen generelt og i rehabilitering spesielt, og der igjennom også deres rolle i spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen vil med stor sannsynlighet rulle inn over oss og det gjelder å kunne plassere seg både i forhold til denne og de andre store reformene som fortsatt påvirker oss i stor grad. Det er spennende tider, gitt. Toril Dale Leder, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Videreutdanning i Arbeidsrettet rehabilitering Annonse Etter tydelig utrykt ønske fra deltakere på ARR - Åpen arena, politikere og fagpersoner arrangerer AiR Nasjonalt kompetansesenteret for arbeidsretta rehabilitering i samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole Rogaland en videreutdanning innen arbeidsrettet rehabilitering som vil starte i september Studiet gir 30 studiepoeng. Målgruppen: Studiet er en videreutdanning for helsepersonell og andre fagpersoner som arbeider inne fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Med helsepersonell menes her både personer med helsefaglig bakgrunn og annet fagpersonell som jobber i tverrfaglige team. Studiet vil gi dokumentert kompetanse innen veiledning og arbeidsliv/attføring, og egner seg for de som ønsker å være med å forme faget videre. Hensikten med studiet er å gi økt forståelse for fagfeltet og utvikling av handlingskompetanse som veileder/fagperson i et ARR-team. Studiet vil gi økt kompetanse i å fremme endringsprosesser hos brukere med langvarige, sammensatte plager med tilbakeføring til jobb som mål. Noen kommentarer fra tidligere studenter: Jeg har fått metodeverktøy å jobbe med både individuelt og i gruppe Jeg er blitt tryggere på meg selv som fagperson, tryggere i daglig arbeid og det er mer moro å jobbe Vi har fått en mer felles forståelse for hva arbeidsrettet rehabilitering er i teamet vårt Gjennomføringen består av 6 samlinger à 3 dager over to semestre. Samlingssted vil være sentralt i Oslo-regionen. Det er en fordel om flere fra samme arbeidssted deltar. For nærmere informasjon om studiet; se (blå side), eller ta kontakt med fagansvarlig Liv Haugli, e-post: Søknadsskjema og fagplan kan hentes på Diakonhjemmet Høgskole Rogaland sin hjemmeside følg link til Rogaland videreutdanninger. Søknaden kan sendes elektronisk. Søknadsfrist: 15. mai 2009.

3 3 ARR-nytt - Nyttig for oss å møte praksisfeltet Som deltakar på ARR Åpen arena er Helsedirektoratet mest nøgd med at dei fekk møte praksisfeltet og diskutere felles problemstillingar. - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk som arbeider i praksisfeltet innan rehabilitering. Og arenaen var ein unik moglegheit til å få praksisfeltet og folk som arbeider med dette i kommunar og spesialistinstitusjonar til å koma saman. Det seier May Cecilie Lossius, seniorrådgjevar i avdeling for rehabilitering og sjeldne sjukdommar i Helsedirektoratet. Ho deltok på ARR Åpen arena med eit innlegg om Individuell Plan (IP). Helsedirektoratet var også med og delfinansierte storarenaen. May Cecilie Lossius, seniorrådgjevar i Helsedirektoratet presenterte Individuell Plan på Lillehammer Korleis vil Helsedirektoratet oppsummere ARR Åpen arena? - Direktoratet var med på delar av organisering fordi me syntest det var eit viktig tema som kom opp, og eit bra initiativ. Konferansen var også lagt opp på ein veldig spanande og interessant måte. Når me er med på konferansar der folk frå praksisfeltet også deltek, er det alltid nyttig og viktig for oss å lytte, sjå og snakke med folk og ta innspela med oss tilbake til arbeidet vårt. Og måten dette vart gjort på ARR Åpen arena gjorde det enklare og meir spanande å få tilbakemeldingar. Både at deltakarane fekk lyft fram sine idear og forslag til forbetringar som me kunne arbeide vidare med, og gruppediskusjonane der deltakarane sjølv valde tema på dag to, var interessant, seier Lossius. Fekk gode innspel på Individuell plan Etter Lossius sitt innlegg om Individuell Plan blei dei 200 deltakarane oppfordra til å koma med sine refleksjonar rundt arbeidet med planen. Refleksjonane tok direktoratet tok med seg tilbake til Oslo for å bruke i det vidare arbeidet med IP. Lossius seier Helsedirektoratet fekk mange gode innspel rundt planen. - Individuell Plan er som kjent eit tverrfagleg og tverretatleg verktøy på individnivå. Og denne konferansen hadde også fokus på tverretatleg samhandling, ikkje minst med arbeidssida. Direktoratet fekk klare innspel på at me må sameine oss på best mogleg måte, og det er noko me alt arbeider med. I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering står det nemnt eit tiltak om at det skal lagast ei forskrift med heimel i arbeids- og velferdslova når det gjeld IP. Me arbeider alt med sin slik tverretatleg prosess, og har teke ytterlegare initiativ etter konferansen. Trong for felles forskrift På arenaen fortalde ein tidlegare brukar på ein ARR-institusjon om sin prosess for å koma tilbake i arbeid etter å ha vore sjukemeldt over ein lengre periode. Han opplevde rehabiliteringsopphaldet som nyttig, men sakna ei koordinert oppfylging frå rehabiliteringsinstitusjonen og helsevesenet etter at opphaldet var ferdig. - Han burde ha fått ein individuell plan og ein koordinator, kommenter Lossius. Ho seier vidare at arbeidet som Helsedirektoratet gjer med felles forskrift om Individuell Plan vart Når me deltek på slike konferansar der det er folk frå praksisfeltet, er det alltid nyttig og viktig for oss å lytte, sjå og snakke med folk og ta innspela med oss tilbake til arbeidet vårt. veldig synleg på arenaen då representantar frå både arbeid og helse var samla. Forskrifta om IP er i dag heimla i helselovene og sosiallova, og direktoratet arbeider for at ho òg skal bli heimla i arbeids- og velferdslova. Lossius seier ei slik felles forankring vil vera ein klar styrke når det gjeld å kunne bruke forskrifta som eit godt middel for koordinering og planlegging for den enkelte, på tvers av fagetatar. - Brukarrepresentanten etterlyste ei type verktøy som kan samle alle tenestebehova, og som me no kallar samordning. Denne brukaren har ein klar rett til ein IP og burde ha fått dette. Dokumentasjon viser at me har kome eit stykke på veg i arbeidet med individuelle planer til dei som har rett til ein. Men me har framleis nokre utfordringar med omsyn til betre tverrfagleg koordinering, seier Lossius.

4 4 ARR-nytt Engasjerte brubyggjarar vil styrke brua mellom arbeid og helse Korleis kan aktørar som arbeider med rehabilitering i ulike samanhengar byggje betre og kanskje nye bruer mellom helse- og arbeidslivsdimensjonen? Det var hovudtemaet på ARR - Åpen arena som blei arrangert på Lillehammer januar. Målet med arenaen var å skape bruene mellom arbeid og helse for aktørar involvert i arbeidsretta rehabilitering / rehabilitering med arbeid som mål, vidare å støtte kvarandre med metodar og kompetanse, og utvike fagfeltet på ulike nivå og område. Over 200 personar hadde meldt seg på den deltakarorienterte storarenaen som AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering stod bak. Statssekretærane Laila Gustavsen (AID) og Dagfinn Sundsbø (HOD) held felles oppningsinnlegg. Deltakarstyrt arena Deltakarane vart med ein gong involvert i å forme innhaldet på storarenaen, og heldt fram med å laga heile programmet for andre dagen av konferansen. Slik blei store delar av innhaldet og resultatet av ARR åpen arena bestemt ut frå kva tema deltakarane sjølve ynskte å ta opp og diskutere. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet var med og delfinansierte arrangementet, og dei brukte arenaen til å lyfta fram Individuell plan (IP) og Arbeidsevnevurdering. Her blei deltakarane invitert til å koma med sine refleksjonar, og direktorata tok innspela med seg tilbake for å bruke dei i det vidare arbeidet med IP og Arbeidsevnevurdering. Stor temavariasjon På dag to organiserte deltakarane seg i diskusjonsgrupper, og nokre av temaa som kom opp var: Koordinatorrolla i Individuell plan God praksis Samhandling mellom ARR, arbeidsgjevar og Nav Utfordringar: Diagnosar versus funksjonsevne Framandkulturelle og ARR Ein samansett problematikk krev ei tverrfagleg og samansett tilnærming for at den sjukmeldte skal koma tilbake i arbeid Retningslinjer for samarbeid mellom Nav og helse i samband med utarbeiding av arbeidsevnevurdering Felles utdanning som brubyggjar mellom arbeid og helse På kva for måte kan me arbeids- og helsefolk ta opp og utvikle dei viktige etiske spørsmåla på dette feltet? Tett oppfylging av innspela Brei oppfylging av diskusjonane som kom opp og evaluering av effekten av ARR Åpen arena er viktige moment i etterarbeidet av arenaen. Her vurderer Nasjonalt kompetansesenteret korleis det best kan støtte vidare utvikling og initiativ, og delegere ansvaret for oppfylging vidare der det er meir tenleg. Status for ARR Åpen arena per 1. mars er fleire møte mellom Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helse. Og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. Kompetansesenteret lagt fram ei oppsummering av arenaen, og direktorata og departementa har gripe tak i innspel dei ynskjer å arbeide vidare med. AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering legg også ut informasjon om møte og prosessar etter arenaen på sine nettsider. På dag to var det opp til deltakarene å ta opp tema dei ynskte å diskutere.

5 5 ARR-nytt ISO-sertifisering som verktøy for å heve kvaliteten i helsevesenet Gode rutinar for intern kontroll har fått eit større fokus i mange sjukehus og private helseinstitusjonar. Innafor helsevesenet vel mange sjukehus og institusjonar no å arbeide for å få den internasjonale ISO 9001-sertifisering som bevis på at dei har orden i eige hus når det gjeld intern kontroll. Direktør for kvalitet og prioritering i Helse Sør-Aust, Elisabeth Arntzen, arbeider med kvalitetsutvikling og ISOsertifisering. Ho seier ISO sertfiseringa er ein god standard for å sikre at ein fylgjer opp interne kontroll-forskrifter innafor helseog sosiale tenester. - For ISO-sertifisering og kontrollforskriftene er bygd opp over same lest, seier Arntzen. Fokus på kjerneoppgåvene Internasjonalt legg helsevesenet meir og meir til grunn ISO 9001 som ein grunnmur å byggje kvalitetsarbeidet på. - ISO 9001 legg svært mykje vekt på å sikre at institusjonen har kontroll på det han er til for, det vil seie kjerneoppgåvene. Det likar jo me veldig godt, og der må me passe på å få ein teneste som er tilpassa brukaranes interesser og behov, og rettigheiter dei har og plikter me har. Arntzen seier dei politiske signala som kjem er svært positive til bruk av ISO 9001 i helsetenesta. - Sjølv om det står i Nasjonal helseplan at departementet ynskjer å vurdere ulike akkrediterings- og sertifiseringsordningar, er det ISOsertifiseringar som i hovudsak blir brukt. Med ei ISO-sertifisering i botn kan ein også kople til ulike tilleggsstandardar. Og Helse Sør- Aust har sjølve hatt stor nytte av standarden. Ekstern kvalitetsvurdering Kva for forventningar har Helse Sør-Aust til at fleire private helseinstitusjonar blir sertifisert og eventuelt akkreditert? - Det som er viktig for oss er at dei fylgjer krav om intern kontroll, med andre ord myndigheits- eller lovkrava. Norsk lovverk er veldig opptatt av intern kontroll, så bare å sikre at ein fylgjer myndigheitskrava er veldig bra. Med ei ISO-sertifisering i dei private helseinstitusjonane får ein ei ekstern vurdering av om ein har fått på plass alle momenta som ligg i intern kontroll krava. Dersom til dømes alle private rehabiliteringsinstitusjonar hadde ei ISO-sertifisering, kunne me bli einige om at på det innhaldsmessige planet så bør ein i tillegg sikre spesielt viktige områder. Så kan ei gå vidare og lage nokre felles standardar på desse områda. Stort engasjement Arntzen er imponert over mange av dei private aktørane som har kasta seg rundt og byrja å arbeide med strukturert kvalitetsarbeid. - Det er vore ei stor vilje hjå mange rehabiliteringsinstitusjonar til å få eit sterkt kvalitetsfokus der dei sikrar at institusjonen gjer dei rette tinga på rett måte, og at ein får dokumentert arbeidet. Dei som har vore gjennom prosessen gjev gode tilbakemeldingar, og kva institusjonane har erfart etter å gått gjennom ein sertifiseringsprosess er også viktig å ta omsyn til. Og for mange har det nok vore nyttig å ha fått meir oversikt og moglegheit til Det er vore ei stor vilje hjå mange rehabiliteringsinstitusjonar til å få eit sterkt kvalitetsfokus der dei sikrar at institusjonen gjer dei rette tinga på rett måte, og at ein får dokumentert arbeidet. styring på ting som ikkje har vore ryddig nok før. Nytteverdi for fleire partar Arntzen seier at nytteverdien for helse-institusjonane er at dei får sett rutinar i system for slik å sikre at ting ikkje går gale. - Gevinsten skal vera at leiaren og alle andre får betre oversikt, utan at organisasjonen blir kvelt av kontrollsystem. Ei hovudsak i ISO 9001 er å sikre at brukarane er nøgde. Det er eit tydlege krav i standarden at institusjonen skal ha tilfredse kundar eller pasientar, seier Arntzen. Framhald på side 8 ISO-sertifisering Dette er eit bevis på at eit uavhengig sertifiseringsorgan har gått gjennom og kontrollert at sjukehuset eller institusjonen har eit system for å fylgje opp at kvaliteten på tilbodet til pasientane er godt nok. Slik kan sjukehuset eller institusjonen sikre orden i eige hus og kontinuerleg kvalitetsforbetring. Veritas og Nemko er to instansar i Noreg som kan gje ISO-sertifisering. Fyrst går dei gjennom alle rutinar for blant anna risikovurdering, rutinar og system i leiinga og pasientgangen, før dei kjem med forbetringsmoglegheiter og krav til kva som må endrast før eit sjukehus, ei avdeling eller institusjon kan få godkjentstempel. Når alt er i samsvar med krava blir sjukehuset, avdelinga eller institusjonen ISO-sertifisert for tre år. Minst kvart år blir det sjekka om kvalitetskrava blir oppretthalde og fylgt. (Kjelde: Aftenposten )

6 6 ARR-nytt Kvalitet og pris i offentlege anbodsrundar Kvalitet hjå tenestetilbydarane når det offentlege kjøper rehabiliteringstenester var tema då Rehabilitation International (RI) Norge inviterte til seminar 5. mars. Det offentlege helsevesenet i Norden kjøper mange typar rehabiliteringstenester frå private og ideelle aktørar, og ein raud tråd i dei mange innlegga i seminaret Offentlige innkjøp av rehabiliteringstjenester i de nordiske land i et kvalitetsperspektiv var om kvalitet kan bli nedprioritert på kostnad av priskonkurranse. Seminaret var todelt, og i fyrste økta blei dei svenske, finske, norske og tyske innkjøpsmodellane presentert av fagpersonar innan arbeids- og trygdeetaten og helsevesenet. Svensk modell vekte interesse Åse Larsson frå svenske Arbetsformedlingen presenterte ein ny rehabiliteringsmodell som blir prøva ut no. Modellen heiter Forsøk med alternative innsatsar for langtidssjukemeldte og er resultat av at den svenske regjeringa har spurt Arbetsformedlingen om noko kan gjerast annleis for å få langtidssjukmeldte raskare tilbake i arbeid. Nokre kjenneteikn ved modellen er at den sjukemeldte har vore ute av arbeid i to år eller lengre, ho vel sjølv leverandør av rehabiliteringstenester, og institusjonane får betalt etter resultat. Myndigheitene har bestemt ein fast stykkpris slik at rehabiliteringsinstitusjonane i staden bare konkurrerer på kvalitet. Politikarane Arja Alho, Finland, Lars Gustavson, Svreige og Dagfinn Sundsbø, Noreg, fekk mange spørsmål frå salen etter sine innlegg. Auka politisk styring i Noreg Politikarane sitt syn på kvalitetsperspektivet når det offentlege gjer innkjøp av rehabiliteringstenester, var tema i andre økta. Frå norsk hald var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Dagfinn Sundsbø, invitert. Han la vekt på at rehabilitering har fått auka politisk merksemd dei siste åra, og at den politiske styringa av arbeidet skal styrkast. - Det må òg avsetjast tilstrekkeleg med ressursar til rehabiliteringstenester, sa Sundsbø, og trekte blant anna fram fagfeltet arbeidsretta rehabilitering som eit forsømt fagfelt i tidlegare rehabiliteringsstrategiar, som no må gripast fatt i. Ei bredt samansett arbeidsgruppe har i ein fersk rapport sett på dei private rehabiliteringsinstitusjonane rolle og rammer. Rapporten blir no gjennomgått i HOD, men Sundsbø ville ikkje seie meir enn at departementet ser på forslaga no. Dei private rehabiliteringsinstitusjonanes rolle Ei arbeidsgruppe har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet sett på dei private rehabiliteringsinstitusjonanes rolle i spesialisthelsetenesta (sjå også artikkel i ARR-nytt nr 02/08). I rapporten som no er lagt fram, kjem arbeidsgruppa blant anna med desse standpunkta: Det er brukarens behov som er avgjerande for utforminga av rehabiliteringstilbod, og dette er uavhengig av om tilbodet er etablert offentleg eller privat. Private institusjonar må sikrast langsiktige avtaler utover fire år for å kunne utvikle kompetanse, kvalitet og forskingsmiljø som gjev tenestene eit innhald som spesialisthelseteneste og imøtekjem brukarens behov. Private institusjonar må involverast i regionale planar og forskingsstrategiar på ulike fagområde. Rapporten tek utgangspunkt i sentrale føringar i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som vektlegg at heilskapen i tenestene skal sikrast ved at "kommunal, statleg og privat tenesteyting blir sett i samanheng". Arbeidsgruppa har fokusert på fastlege, helseføretak, private institusjonar, Nav og kommunen som dei sentrale aktørane i eit heilskapleg forløp. Oppdrag og mandat Arbeidsgruppa er oppnemnt av Helsedirektoratet etter oppdrag og mandat frå Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet ved leiar av arbeidsgruppa Arvid W. Holte har no oversendt rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet saman med direktoratet sine tilrådingar. Rapport: Privat i offentlig sektor. De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser. (Utgjevar: Helsedirektoratet)

7 7 ARR-nytt - Bitterheten ble en mindre del av hverdagen Mann, 55 år I denne spalta møter du tidligere brukere ved en ARR-institusjon som forteller om hvordan de opplevd oppholdet og målet om å komme tilbake i arbeid. Hva var forventningene dine til oppholdet? Jeg hadde flere forventninger til oppholdet. Det var forholdsvis kort tid siden jeg hadde gjennomgått en alvorlig operasjon og så frem til å få starte opptreningen igjen. Videre så jeg frem til å møte likesinnede hvor vi kunne snakke om det å bli kreftsyk. Jeg visste også at det var meget kvalifisert personell som jobbet på rehabiliteringsinstitusjonen og regnet med at de ville følge oss opp både fysisk og psykososialt. Selv slet jeg med stor bitterhet i denne perioden. Hva var det som medvirket til at dine forventninger ble innfridd / eventuelt ikke ble innfridd? Selve rehabiliteringssenteret er jo unikt. God mat, flotte treningsfasiliteter og et engasjert personale. Vi hadde jo våre faste dagsplaner, men hadde man ønsker om tillemping av programmet eller spesielle behov ble det etter beste evne ordnet. For min egen del kan jeg nevne at jeg etter operasjonen hadde fått Diabetes 1 og jeg fikk gode råd og oppfølging som har hjulpet meg i ettertid. Hva var det ved oppholdet som medvirket til at du kom tilbake i arbeid? Først og fremst den fysiske treningen. Og at både personalet og de andre klientene fikk tatt meg ned. Jeg hadde tross alt overlevd kreft og prognosene fremover var gode. Bitterheten som var meget fremtredende ved ankomsten ble etter hvert en mindre del av hverdagen min. Er det noe du men kunne vært gjort annerledes under oppholdet? Nei, jeg stortrivdes og hadde jeg fått sjansen til å dra til tilbake, så hadde jeg reist på dagen. Dette oppholdet var alfa og omega for at jeg nå er i god fysisk og psykisk form. Seminar for private institusjonar innan rehabilitering Private rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Sør-Aust vart i januar invitert til seminar der det regionale helseføretaket gjorde greie for vidare planer for omorganiseringar av rehabiliteringsfeltet. Privatinstitusjonane vart informert om korleis den vidare omorganiseringa er planlagt og kva dette vil bety for dei private rehabiliteringsinstitusjonane med avtale med RHFen. Helse Sør-Aust opplyste blant anna at dei planlegg at prosent av all rehabilitering skal skje i sjukehusområda. Samstundes som dei uttrykte at dei private rehabiliteringsinstitusjonane òg skal vektleggast. Ei arbeidsgruppe oppnemnt av Helse Sør-Aust har arbeidt med å utvikle denne planen for rehabiliteringsfeltet, og dei har blant anna kome fram til at det skal etablerast eit eige rehabiliteringsføretak for spesialisert rehabilitering. Det nye rehabiliteringsføretaket skal innehalde regionale funksjonar og eventuelt fleirregionale funksjonar der faglege avhengigheiter tilseier dette. Vidare skal dei regionale rehabiliteringsfunksjonane samlast for å styrke rehabilitering som fagfelt og sikre vidare fagutvikling, forsking og utdanning. Sjukehusområdas kapasitet og kompetanse innan rehabiliteringstenestene skal òg styrkast. Prosessen med å definere og organisere samlinga av regionale funksjonar innan rehabilitering og fysikalsk medisin skal vera gjennomført innan 1. april i år. Habilitering og rehabilitering er eit av helseregionens prioriterte satsingsområde, og RHFen har som mål å sikre ein tilstrekkeleg, likeverdig og god teneste i heile regionen. Desse måla skal konkretiserast i ein regional plan for habilitering og rehabilitering som skal utarbeidast våren 09.

8 8 ARR-nytt Presenterte kanadisk rehabiliteringsmodell med gode resultat Den kjente kanadiske rehabiliteringsmodellen Sherbrooke stod på programmet då det nyetablerte forskingssenteret Presenter inviterte til sitt fyrste fagseminar. Modellen blir også brukt som teoretisk grunnlag i Presenter sitt Dalane-prosjektet. Sherbrooke-modellen vart utvikla i Canada på 1990-talet, og undersøkingar viser at modellen har god effekt på tilbakeføring av sjukmeldte med muskel- og skjelettplager. Professor dr.med. Patrick Loisel som presenterte modellen i Stavanger var sjølv med å utvikle teorien. Etterkvart har modellen blitt prøvd ut i fleire land. International Research Institute of Stavanger (IRIS), som er ein av samarbeidspartnarane i Presenter, har sjølv brukt modellen i sitt Dalane-prosjekt der dei utviklar ein ny modell for arbeidsretta rehabilitering. Presenter forskar på sjukefråvær, inkludering og arbeidsretta rehabilitering, og er eit samarbeidsprosjekt mellom Arbeidsforskingsinstituttet, Høgskulen i Oslo, Universitetet i Stavanger og IRIS. Tidleg og tett oppfylging Sherbrooke-modellen har fokus på arbeidsretta rehabilitering av personar med muskel- og skjelettplager. Målet er å få sjukmeldte raskare tilbake i arbeid, og modellen er kjenneteikna ved tidleg og tett tverrfagleg oppfylging av sjukmeldte. Modellen har seinare blitt prøvd ut i fleire land, og går også under namnet PREVICAP (Prevention of work handicap). Modellen er utvikla på grunnlag av kunnskapsoppsummeringar og ekspertstudiar. Han legg vekt på ei integrert behandling som er retta både mot arbeidstakaren, arbeidsgjevar og arbeidsplassen. Modellen inneheld to tiltakspakker, desse er arbeidsretta tiltak og kliniske tiltak. Professor dr.med Patrick Loisel og Randi Vågø Aas, senterleiar for Presenter. Arbeidsplassvurdering, tilrettelegging på arbeidsplassen, case management og aktiv involvering frå både den tilsette og leiar er døme på arbeidsretta tiltak. Kliniske tiltak består av utgreiing hjå spesialistar og funksjonsretta rehabilitering. I tillegg har fastlegen ei sentral rolle i modellen. Utviklinga av modellen starta med ei evaluering av ein populasjonsbasert randomisert studie. Resultata viste at personane i gruppa som fekk Sherbrooketilbodet gjekk tilbake i arbeid 2,41 gonger raskare enn dei i gruppa med vanleg behandling. Modellen har også blitt tilpassa og prøva ut i Nederland. Her var gjennomsnittleg tal på dagar før tilbakekomst til arbeid 77 dagar for Sherbrooke-gruppa, og 104 dagar for gruppa som fekk vanleg behandling. Sherbrooke på norsk Randi Vågø Aas presenterte også Dalane-prosjektet nærare, som blant anna byggjer på kunnskap henta frå Sherbrooke-modellen. Problemstillinga er kva for faktorar i verksemdas kultur, struktur, prosessar og tiltak som påverkar nærvær og fråvær på ein arbeidsplass. Målet er å utvikle eit verktøy for å kartleggje IApraksis i bedrifter. I eit parallellprosjekt ser Vågø Aas på faktorane som kjenneteiknar rehabilitering på arbeidsplassen ved muskel- og skjelettplager. Tidleg intervensjon og raskt i aktivitet er viktige element. Fokus skal òg vera på funksjon, ikkje diagnose. Framhald frå side 5 - Brukarfokuset er mykje sterkare enn det kanskje elles ville ha vore dersom ein ikkje hadde arbeidt med sertifisering. Og i institusjonen må dei kunne vise til at dei veit noko om kva pasientane synast og meiner. Den prosessen gjer også at institusjonen blir meir orientert om pasientens rettigheiter og plikter. Slik sett kan ISO 9001 hjelpe oss til å få ein kultur som handlar om det helsevesenet eigentleg er til for, å vera der for pasienten når han treng det, seier Arntzen. Må ha pasientfokus Kva ser du som største utfordringa for å setje fokus på kontinuerleg kvalitetsforbetring i praksis? - Ei stor utfordring er me ikkje må framandgjera oss med for mange vanskelege omgrep og kompliserte prosessar som gjer at me kjem bort frå det me eigentlege er til for. Det vil seie at me må tenke enkelt, og heile tida sjekke at dei som arbeider i ytste ledd og som er i kontakt med pasientane skal få moglegheit til å arbeid for at pasientane skal vera nøgde og få eit godt fagleg tilbod, seier Arntzen. Og legg til at ho likar ISO systemet og internkontrollprinsippet fordi dei i utgangspunktet er enkle styringsprinsipp. - ISO legg ikkje opp til svær rapportering, men vektlegg at me må halde oss til kjerneoppgåva og sikre at me lukkast med det.

9 9 ARR-nytt Nytt frå Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Første studentkull i ARR- vidareutdanning uteksaminert Første kullet av studentene på ARR-videreutdanning i 2008 hadde avsluttende eksamen i januar, og 29 personer gikk opp til eksamen. Studietilbudet i arbeidsrettet rehabilitering er et samarbeidsprosjekt som Hernes, Institutt, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering og Høyskolen i Telemark står bak. Undervisningen var arrangert som seks samlinger gjennom hele året og studiet ga 30 studiepoeng. Tilbakemeldinger fra studentene etter avsluttet studium viser at de opplevde at temaene som ble tatt opp var svært relevante. Rundt 70 prosent opplevde at utdanningen stimulerte til videreutvikling innen fagfeltet arbeidsretta rehabilitering. Studentene sier også at de har fått bedre metodeverktøy i kommunikasjon og veiledning av brukerne. De opplever å ha fått økt fokus på ressursene og mulighetene til brukerne og lært metodikk som bidrar til at brukerne blir mer bevisste på egne ressurser og på sammenhenger mellom egne tanker, følelser og kroppens reaksjoner. De institusjonene som hadde flere deltakere sa også at utdanninga hadde gitt de en mer felles forståelse av faget og det blei lettere å arbeide i tverrfaglige team. Ansvarlig for studiet og fagsjef ved AiR Nasjonalt kompetansesenter, Liv Haugli, er svært fornøyd både med tallet på studenter og eksamensresultat. Flere ARRinstitusjoner har alt spurt etter nye kurs, og høsten 2009 vil AiR sette i gang et nytt tilbud, denne gang i samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole, Rogaland. Oppfølging av ARR Åpen arena 2009 For tida arbeider AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering saman med både Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet med oppfølginga av ARR Åpen arena, som blei arrangert på Lillehammer i januar. I midten av mars vil resultata av kva for rapporter de ulike aktørane vel å fylgje opp og på kva for måte, bli lagt ut på våre heimesider. ARR Åpen arena 2010 AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering er alt i gang med å planleggje neste års ARR Åpen arena. Storarenaen finn stad på Lillehammer då også, og datoen er januar Program og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på våre nettsider i september. Fagrådet ser på de juridiske aspektene ved pasientinformasjon Fagrådet i arbeidsretta rehabilitering drøfta på sist møte dei juridiske aspekta ved epikrise, erklæringar og attestar. Fagrådsleiar Liv Haugli hadde invitert ein jurist frå Helsedirektoratet og ein overlege frå Nav til å gjera greie for kva lovverket seier på dette området. Juridiske aspektar vedrørande de ulike rollene som både behandlar og sakkunnig blei diskutert. AiR Nasjonalt kompetansesenter vil i løpet av våren leggje ut meir informasjon om dei juridiske aspekta ved epikriser, erklæringar og attestar på vår nettside (blå side). Publisert rapport Juvet, L. K., Elvsaas, I. K., Leivseth, G., Anker, G., Bertheussen, G. F., Falkmer, U., Fors, E. A., Lundgren, S., Oldervoll, L. M., Thune, I., Norderhaug, I Rehabilitation of breast cancer patients. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, no Neste utgåve av ARR-nytt kjem medio juni Har du innspel eller forslag til saker me bør ta opp? Kontakt redaktør Inger Johanne Midtgarden, e-post:

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer