Årsmelding Etne kommune K-sak xxx/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Etne kommune K-sak xxx/12"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Etne kommune K-sak xxx/12

2 Årsmelding for Etne kommune 2011 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 5 Kommunestyret... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon og medarbeidar...10 Organisasjonskart...11 Årsverk...11 Lønsoppgjeret Likestilling...13 Nærvær og sjukefråvær...14 Medarbeidarundersøkinga...14 Fokusområde C: Samfunn...16 Folketal...17 Tilrettelegging for bustadbygging, næringsutvikling og infrastruktur...18 Fokusområde D: Økonomi...20 Endra rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold...20 Driftsrekneskapen...24 Finansinntekter og finansutgifter...30 Investeringsrekneskapen...33 Balanserekneskapen...34 KOSTRA...37 Oppsummering og utfordringar...37 Delmeldingar frå ansvarsområda...39 A.1000 Rådmannen...40 A.1200 Lønn og personal...44 A.1400 IKT...46 A.1500 Økonomi...48 A.1600 Utvikling...50 A.1700 Tenestetorget...54 Skulane felles...56 A.2101 Enge skule...60 A.2103 Rygg skule...62 A.2105 Skånevik skule...64 Barnehagane felles...66 A.2201 Enge barnehage...69 A.2203 Rygg barnehage...71 A.2205 Skånevik barnehage...73 A.2300 Kultur...75 A.3000 Helse og sosial...79 A Etne og Skånevik omsorgssenter...83 A.3600 NAV kommune...89 A.4200 Drift og vedlikehald:...92

3 Kommentar frå rådmannen Årsmeldinga for Etne kommune 2011 vert med dette lagt fram for politisk behandling. Etne kommune fekk eit godt økonomisk resultat i 2011, med netto driftsresultat på 13,788 millionar, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 8,138 millionar. Det er ei vesentleg styrking samanlikna med året før. Netto driftsresultat utgjer 5,26 % av driftsinntektene og det er godt over Fylkesmannen sitt tilrådde nivå på minst 3 %. Kommunen hadde ei meirinntekt m.o.t. frie inntekter (rammetilskot + skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) på 1,540 mill.kr. i 2011 sett opp mot regulert budsjett. God oppfølging av budsjettet i einingane, lågare renteutgifter og høgare renteinntekter, auka inntekter momskompensasjon, sal av konsesjonskraft og lågare samla pensjonskostnader enn budsjettert er viktige forklaringar på resultatet. Kommunestyret vedtok dette året verdiar og overordna strategikart for kommunen. Verdiane er basert på at kommunen er ein MOT-kommune og byggjer på MOT sine kjerneverdiar. Strategikartet er grunnlaget for kommunen sitt målstyringssystem, der ein har tatt utgangspunkt i samfunnsdelen for gjeldande kommuneplan og i tillegg innarbeidd indikatorar og måltal for å måla kva som er oppnådd. Det skal framover også utarbeidast strategikart for dei ulike einingane i kommunen, som ein del av dette systemet. I 2011 gjennomførte Etne kommune for andre gong ei medarbeidarundersøking for alle tilsette. Framover vil undersøkinga bli gjennomført anna kvart år. Medarbeidarundersøkinga blei gjennomført i september, og omfatta både fast tilsette og vikarar i Etne kommune. Etne kommune kjem ut om lag som gjennomsnittet for landet totalt sett, og med ein liten framgang frå Nokre område ligg litt over snittet og nokre ligg like under snittet. Me skårar godt på samarbeid og trivnad med kollegane, innhald i jobben og at dei tilsette er stolte over arbeidsplassen sin. Undersøkinga skal gje grunnlag for dialog mellom leiing og medarbeidarane om konkrete tiltak for vidare utvikling av arbeidsmiljøet hjå kvar eining og for kommunen samla. Det er knytt konkrete mål til undersøkinga i det overordna strategikartet. Sjukefråveret har i 2011 hatt ein auke frå 3,9 % til 5,5 %. Målet om eit nærvær på minst 96 % er difor ikkje nådd dette året. Det er eit ambisiøst mål for kommunen og ikkje minst dersom me samanliknar oss med KS-området, der nærværet har lege på knapt 9,1 % dei siste åra. Me må framleis halde høg fokus på dette arbeidet, som også tidlegare har gitt positive utslag. Kommunedelplanen for Etne sentrum har tatt mykje planleggingskapasitet dette året. Det har vore krevjande prosessar, spesielt i forhold Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, som gjer det vanskeleg å halde framdrift i planarbeidet. Når desse instansane, som har deltatt i heile prosessen, i sluttfasen kjem med nye innspel og vinklingar som påverkar viktige prioriteringar og prinsipp for arealdisponeringa i planen, fører det til ekstra utfordringar. Marine Harvest Norway AS har søkt om etablering av eit landbasert setjefiskanlegg på Fjæra i Etne kommune. Det er utarbeidd reguleringsplan for området der setjefiskanlegget er søkt etablert. Fylkesmannen i Hordaland gav motsegn til planen, men fann ikkje grunnlag for mekling for å prøva å finna ei løysing i saka. Etne kommunestyre godkjente reguleringsplanen i møte den og vedtok å senda saka over til Miljøvernedepartementet for endeleg avgjerd. Det er første gang Etne kommune har opplevd at fylkesmannen avslår å mekla i ein reguleringsplan. Anlegget er landbasert med den nyaste teknologien i forhold til miljø og høg sikring mot rømming, innanfor ei næring der overordna politiske styresmakter har som målsetjing at Noreg skal vera verdsleiande. Reguleringsplan for bustadfeltet på Fitja har venta på avklaring for kulturminne sidan 2009, men må leggjast ut til ny 1. gongs handsaming, då det har gått så lang tid sidan sist den låg ute. Reguleringsplanen for Mørkelikrysseter klar for endeleg handsaming. Reguleringsplanen for næringsarealet på Fikse vart endeleg godkjent dette året. For gang- og sykkelvegen Etne kommune Årsmelding 2011 side3

4 Etnesjøen Håfoss ventar me på resultat av grunnboringar som kan ha konsekvens for trasevalet. Vidare handsaming er avhengig av kva grunnboringa viser. Energi- og klimaplanen, som er gjennomført saman med Sveio og Bokn kommunar, vart sluttbehandla dette året. Kommunen deltar også i Regional plan for areal og transport på Haugalandet og i Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. Det interkommunale planarbeidet og fylkesdelplanarbeidet krev tid og ressursar, men er viktig å delta i fordi det vil få direkte innverknad på kommunen sine utviklingsmoglegheiter framover. Det ligg inne ei ramme på 250 mill. kr i Nasjonal Transportplan for gjennomføring av Stordalstunnelen, men prosjektet kom ikkje med i statsbudsjettet for Reguleringsplanen for ny trase for E134 Lauareid Håland Bakka vart 2.gongs handsama med eigengodkjenning av kommunestyret dette året. Det er også dette året jobba mykje med samferdsle generelt og gjerne særleg E 134, utbetringar av Stordalsparsellen og vidare parsellane Bakka i Etne til Solheim i Vindafjord, saman med Vindafjord kommune. Departementet løyvde 3,0 mill. kr til planleggingsmidlar for denne strekninga og det har så langt gjort avklaringar kva plannivå som skal leggast til grunn på dei ulike strekningane. Etter ein svak nedgang frå 2002 til 2008, har kommunen hatt ein befolkningsvekst på om lag 0,7 % i 2009 og I 2011 er veksten nær dobla, til 1,36 %. I 2011 har kommunen eit stort fødselsoverskot, på grunn av betydeleg fleire fødsler samanlikna med det dei siste åra. I tillegg har det, som dei 4 siste åra, vore ei positivt netto innflytting, spesielt i frå utlandet. Dette er truleg i stor grad knytt til arbeidsinnvandring, og påverkar folketilveksten i positiv retning I eit lenger perspektiv har folketalet vore relativt stabilt dei siste 40 åra. Skakkesenteret, senter for skule, idrett og kultur er i sluttfasen av investeringa. Det er eit stort løft for Etne-samfunnet, der samarbeid om skuledelen med Hordaland fylkeskommune er avgjerande for korleis prosjektet endeleg er blitt. Prosjektet er krevjande både organisatorisk og i forhold til gjennomføring, med 3 parter som eig kvar sin del og fellesarealet som sameige. I tillegg har kommunen gjennomført eit stort løft med den nye kunstgrasbanen som midlertidig vart tatt i bruk dette året, sjølv om prosjektet endeleg ikkje er avslutta. Kommunen sin medverknad i ny arbeidskyrkje var ikkje avklara ved årsskiftet, men er no vedtatt i kommunestyret. Det er skissert fleire store investeringsprosjekt i åra som kjem. Her kan nemnast nytt omsorgssenter, ombygging av helsesenter og eksisterande omsorgssenter, tilrettelegging og opparbeiding av bustadareal og nye næringsareal. Med gjennomføring av eit slikt investeringsprogram vil kommunen meir enn doble lånegjelda. Me veit at det historisk låge rentenivået ikkje vil vare ved, og det må kommunen ta høgde for. Auka lånegjeld og rentekostnader vil såleis bli ei stor utfordring for kommunen framover. Rådmannen vil takke både folkevalde og tilsette for samarbeidet i året som har gått og viser til årsmeldinga under dei ulike ansvarsområda for nærare og meir detaljert rapportering. God lesnad! Etne kommune Årsmelding 2011 side4

5 Politisk organisering I K-sak 034/11 blei den politiske organiseringa handsama og det blei vedtatt endringar i ansvarsområda og namn på komiteane. Endringane vart gjort for å reindyrke ei funksjonsorganisering, altså ei organisering etter kva type oppgåver ei handsamar. Komité Drift (tidl. Folk) skal vere eit organ som har hovudansvar for alle driftsoppgåver, med fokus på kommunen sitt tenestetilbod og kvaliteten på denne. Komité Forvaltning (tidl. Natur) skal ha hovudansvar for kommunens lovforvaltning, med fokus på saker der kommunen gir løyver eller avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. I K-sak 059/11 vart delegering av mynde frå folkevalde organ til rådmannen handsama og oppdatert. Komite Drift: Komiteen har hovudansvar for alle driftsoppgåver i kommunen. Prinsipielt har ikkje komiteen ansvar for forvaltningsoppgåver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men komiteen skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgåvene er direkte knytt til den kommunale drifta av ei teneste. Generelle ansvarsområde vil vera driftsspørsmål innan: Barnehage og skule Pleie og omsorg Kyrkje Kultur og fritidstilbod Friluftsinteresser Alle kommunale bygg, vegar, vatn, avløp, renovasjon og feiing Organisasjonsutvikling Komite Forvaltning: Komiteen har hovudansvaret for kommunen si lovforvaltning. Lovforvaltning som er knytt til kommunal drift skal likevel ikkje omfattast av utvalet sitt ansvarsområde. Komiteen har mynde i alle saker der kommunen gir løyve eller avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Generelle ansvarsområde er: Landbruksforvaltning Byggesaker Regulering, reguleringsplanar og oppmåling Friluftsforvaltning Samferdsel Naturforvaltning og miljøvern Brannstyre og oljevern Lokale veg-, parkerings- og trafikkspørsmål Formannskap: Formannskapet har, på kommunestyre sine vegne, det folkevalde leiingsansvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda: Økonomi Kommuneplan Sivil beredskap Overordna miljøvern Hastesaker Likestillingssaker Arbeidsgjevarpolitikk Næringsutvikling Overordna samferdsel Bygnings- og eigedomsforvaltning Formannskapet skal ta opp ad hoc-saker og saker som ikkje fell naturleg innunder andre styre sitt arbeidsområde. Etne kommune Årsmelding 2011 side5

6 Kommunestyret Kommunestyret har hatt slik samansetjing i perioden : Senterpartiet Arbeidarpartiet Høgre Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen Roe Lauvås Knut Erik Ebne Alf Ove Nilsen Reidun Holmefjord Børve Svein Kjetil Løhaugen Margrethe Bull-Tornøe Ole Funderud IngvorGundegjerde Hilde Sundal Bjerkreim Nina Vierdal Vee Annbjørg Flåte John Kåre Opheim Sven Gundegjerde Framstegpartiet Kristl.folkeparti Venstre Roger Nilsen Arnold Solheim Albert Inge Rafdal Audun Namtvedt Peder Ness Arvid Skoge Ordførar: Sigve Sørheim (Sp) Varaordførar: Roe Lauvås (H) Leiar Komité Natur: Audun Namtvedt (FRP) Leiar Komité Folk: Arnold Solheim (KrF) Leiar Kontrollutvalet: John Kåre Opheim (Sp) Kommentar: Ole Stølås er i 2011 komen inn for Hilde Sundal Bjerkreim som har fått fritak for resten av perioden. Kommunestyret for : Senterpartiet Arbeidarpartiet Høgre Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen Roar Gundegjerde Knut Erik Ebne Sarah Marie Ness Haaland Therese Lundal Sjur Aakra Margrethe Bull-Tornøe Ole Funderud IngvorGundegjerde Ole Stølås Anita Larsen Liv Ellen Ebne Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Tollef Rullestad Morten Odeen Framstegpartiet Kristl.folkeparti Venstre Roger Nilsen Ingemund Berge Leif Arne Løvereide Audun Namtvedt Gerd Skumsnes Sørhus Anna Eriksen Ordførar: Varaordførar: Leiar Komité Drift: Leiar Komité Forvaltning: Leiar Kontrollutvalet: Sigve Sørheim (Sp) Siri Klokkestruen (A) Leif Arne Løvereide (V) Tollef Rullestad (A) Ståle Tungesvik (Sp) Handsama saker i 2011: Kommunestyret: 135 Formannskapet: 102 Komité Folk: 24 Komité Drift: 5 Komité Natur: 126 Komité Forvaltning: 16 Etne kommune Årsmelding 2011 side6

7 Målstyring Kommuneplanen slår fast at Etne kommune skal vera målstyrt. Kommuneplanen slår fast dei overordna måla for kva retning kommunen skal styrast. Dette gjer det lettare å få til eit heilt målstyringssystem, jf. K-sak 048/07. Målstyringsverktyet har blitt til litt etter litt, og ein er framleis i ein prosess me å vidareutvikle arbeidet. I K-060/11 blei det vedtatt at Etne kommunestyre legg til grunn vedlagde verdiar og strategikart i det vidare arbeidet med kommunen sitt målstyringssystem. Verdiar og strategikart må vera med i skoleringa av det nye kommunestyret og vidare i budsjettarbeidet I målstyring snakkar ein om fokusområde. Dei fire fokusområda for Etne kommune er Brukar og Teneste, Organisasjon og Medarbeidar, Samfunn, Økonomi. Måla som er lista opp nedanfor er måla i kommuneplanen sortert under det fokusområdet der det høyrer heima. Kommuneplanen inneheld også strategiar for korleis måla skal nåast. I K-060/11 blei det vedtatt verdiar og strategikart som vist nedanfor. For kvart fokusområde er det fyrst lista opp dei opphavlege måla i frå Kommuneplanen, deretter slik ein førebels har konkretisert desse i strategikartet med strategiske mål med tilhøyrande indikatorar, og måltal. Etne kommune Årsmelding 2011 side7

8 Fokusområde A: Brukar og teneste - Leggje til rette for god offentleg tenesteyting, service og informasjon. - Prioritere førebygging. - Etne skal vera ein attraktiv kommune for barn og ungdom å bu, gå på skule og arbeida i. - Etne skal ha forsvarlege og kostnadseffektive helse, sosial og omsorgstenester. Det vert lagt vekt på førebygging og livskvalitet og brukarane får ivaretatt sine grunnleggjande sosiale, psykiske og fysiske behov. Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak Etne kommune har god tenesteyting, service, informasjon og prioriterer førebygging. Gjennomføra brukarundersøkingar kvart 2. år Ligga på snitt i forhold til landet for alle brukarundersøkingane Utarbeida tenesteomtalar for tenesteområda i Etne Informasjon skal vera fast post på leiarforum Einingane utarbeider tiltak på førebygging og tidleg innsats. Prioritere folkehelse ved å inngå partnerskapsavtale med Hordaland fylkeskommune og Starta opp frisklivssentral Gjennomføra planlegging av nytt omsorgssenter Bruka Lokalsamfunn med MOT som del av førebyggingsarbeidet Hovudtrekk: Kommunen leverer mange tenester,og difor blir Fokusområde A: Brukar og teneste i all hovudsak omtala under det einskilde ansvarsområdet. Me vel her å ta med nokre hovudtal frå dei største tenesteområda (tal for 2010 i parentes). 515 (518) elevar får opplæring i barne og ungdomsskulen. 101 (100) barn får tilbod i SFO. 146 (139) barn har kommunal barnehageplass og 48 (45) barn har plass i Småfolk barnehage. 183 (196) elevar i kulturskulen, 30 (24) elevar på venteliste. 44 (44) har plass på sjukeheimen. 76 (76) personar får hjelp frå heimehjelpa mens 115 (108) personar får hjelp frå heimesjukepleia i des.11 (tal for des. 10 i parentes). Viktige hendingar i løpet av året og utfordringar framover: Desemberundersøkinga 2011 av MOT i Etne gjev toppscore både frå lærarane og elevane i 10. klasse. Kommunen har deltatt i Lokalsamfunn med MOT sidan hausten Kontinuerleg og langsiktig jobbing er avgjerande. Det er utarbeidd eiga årsmelding om MOT-arbeidet i Etne, der utfordringane framover m.a. er synleggjering av MOT i fritid, ta vare på støttespelarane og sjå på organiseringa. Etne kommune er ein av 127 kommunar i Lokalsamfunnet med MOT. Skriva seg til lesing (STL +) der 1. klassingane lærer seg å lesa via skriving på PC er eit pionerprosjekt starta i Resultata så langt er lovande. Enge skule fekk statlege midlar til prosjektet Frå leseløve til reflektert lesar. Prosjektet vart avslutta i juni, og målsettinga er å utvikla skulebiblioteket som Etne kommune Årsmelding 2011 side8

9 læringsarena. Lærarane har ilag utvikla ein plan for bruk av skulebiblioteket i ulike fag og på ulike steg. 4 lærarar, underv.inspektør og rektor var med på prosjektet. Etter initiativ frå Enge barnehage vart det kjøp buss til kommunale tenester i Bussen vært primært nytta til naturbarnehagen til Enge barnehage, men har også vært nytta for ulike politiske og administrative grupper. Enge barnehage meiner at ny og sikrare buss har hatt ein positiv effekt på talet på søkjarar til naturbarnehagen, og frå årsskifte har dei full gruppe. Etter utviding med midlertidige plassar i Skånevik barnehage har alle fått plass. Rygg barnehage har ledige plassar. Etne kommune har full barnehagedekning sidan både Rygg og Småfolk barnehagar har ledig kapasitet. Etter søknadsfristen for hausten 2012 ( ) vil ikkje Enge barnehage kunna tilby plass til alle som søkjer. Utbyggingsprosjektet ved Etne kulturhus starta opp i Arbeidet har halde fram heile 2011 og bygget vart offisielt opna i januar Ny kunstgrasbane på Enge med parkeringsplass blei opna i juni. Første del av opprustinga av idrettsanlegga i Skånevik er gjennomført. Det er bygd ballbingar på Sørstranda og Sævareid skular, med stor lokal innsats. På Rygg er planane klare for ny bane med kunststoffdekke lagt på asfalt. Helse og sosial har fått på plass ny organisering i bufellesskapet og miljøarbeidsteneste. Eininga arbeider med psykiatriplan og utarbeiding av ny plan for Fysioterapitenesta. Pleie og omsorgsavdelinga har til saman 44 institusjonsplassar som har vore godt dekka i Pleie og omsorg merkar at sjukehuset stadig har kortare liggetid på pasientar og skriv ut meir alvorlig pleietrengjande pasientar, som må takast inn i institusjon i kommunen. Dette fører til auka behov for plass i institusjon. Det har ikkje vore overbelegg ved nokon av omsorgssentra. Hovudfokus i 2012 er Samhandlingsreforma og planarbeidet med nytt omsorgssenter. Hovudplan vatn har vore ute på anbod og det er skreve avtale med Multiconsult. Oppstart med konsulentar etter påske Ferdigstilling på ca. 8 veker. Oppgradering er naudsynt på fleire av våre installasjonar, reinseanlegg og leidningsnettet. Det er eit stort behov for å styrke vedlikehaldet av kommunale vegar og kaiane i Skånevik og Etne. Det er mykje kommunal veg (omlag 70 km) og etterslepet er stort. Etne kommune Årsmelding 2011 side9

10 Fokusområde B: Organisasjon og medarbeidar - Etne kommune skal vera ein god organisasjon å arbeida i for serviceinnstilte og resultatorienterte medarbeidarar som gir kommunen godt omdøme. Strategisk mål Indikator Måltall Resultat Tiltak Etne kommune er ein heilskapleg og målstyrt organisasjon med kompetente medarbeidarar som er gode ambassadørar Medarbeidarundersøkinga: Spm. 8.1 Er overordna leiing tydeleg når det gjeld å formidle retning og mål for kommunen? Spm. 1.2 er du kjent med måla for arbeidsplassen din? Spm. 1.4 er du sjølv aktivt med på at arbeidsplassen når måla sine? ,8 4,7 4,7 1. Innføra eit elektronisk målstyringssystem 2. Leiarforum som strategisk tankesmie Medarbeidarundersøkinga Spm. 2.2 har du naudsynt kompetanse til å utføre arbeidsoppgåvene dine? Gj.snitt 2 Innhald i jobben ,6 4,8 Rekruttere kompetente medarbeidarar Utarbeida felles: 1.Intervjumal 2.Referansemal 3.Kompetanseplan Rev. lønspolitisk plan Tal på søkjarar pr. stilling, del av søkjarar med relevant kompetanse. Medarbeidarundersøkinga Spm Vil du oppmode andre å søkja jobb på din arbeidsplass. Nærvær/ sjukefråvær % / 4% 5 94,5% / 5,5% Utarbeida køyrereglar for tilsette i Etne kommune tufta på verdiane. 1. Utvikla innhaldet i Verdsettdagen og omgrepet Ambassadør Etne kommune. 2. Utarbeida felles introduksjonsprogram for nytilsette i EK. 3. Synleggjera dei gode kvardagshistoriane Etne kommune Årsmelding 2011 side10

11 Organisasjonskart Etne kommune var i 2011 organisert etter ein 2-nivåmodell, med 10 einingar og 5 støtteeiningar som rapporterer direkte til rådmannsnivået. Årsverk Det var budsjettert med mest 283 årsverk for 2011, ein auke på 8 frå året før. Kommunen har ikkje gode nok rapportar for å få oversikt over kor mange årsverk som faktisk er utført i løpet av året. Det vil alltid vera avvik ved at stillingar er ledige. I mange av dei vakante stillingane er det leigd inn på timebasis eller ein kjøper tenester frå t.d. ulike konsulentfirma. Dette er kommentert i meldingane frå ansvarsområda. Som det går fram av tabellen nedanfor er det ein auke i budsjetterte årsverk på vel 30 årsverk frå 2004 til 2011, der veksten ligg i perioden Den største auken er innafor Helse- og sosial og nokre av årsakene til endringane er at miljøarbeidstenesta er overført frå Pleie- og omsorg og utvida, og tiltak knytt til opptrappingsplan psykisk helse.kultur og NAV-kommune er oppretta som eigne ansvar.kultur er overført frå Utvikling, og NAV-kommune er overført frå Sosial og auka. Fjæra barnehage og skule er lagt ned i perioden. Etne kommune Årsmelding 2011 side11

12 Årsverk Utvikling budsjetterte årsverk Pleie og omsorg 77,96 78,49 78,49 78,19 80,41 75,37 74,75 74,75 Skule 71,21 76,08 73,11 69,57 67,78 68,10 70,96 72,66 Barnehage 33,97 31,80 31,13 31,93 32,06 32,96 33,92 36,32 Administrasjon 34,63 34,90 35,64 31,77 33,37 33,68 33,78 37,12 Helse og sosial 20,01 18,68 17,78 18,88 19,86 33,11 34,28 35,28 Drift og vedlikehald 15,75 16,95 16,45 16,45 16,45 17,65 18,15 18,15 Kultur 4,87 5,15 5,15 5,15 5,15 NAV kommune 0,50 3,46 3,46 Totalt 253,53 256,90 252,60 251,66 255,08 266,52 274,44 282,88 Kommentar: Auken frå 2010 til 2011 gjeld 1 årsverk (åv.) byggjesakshandsamar, 0,34 åv. rådgjevar personal, 1 åv. trainee-stilling i eit år, 0,7 åv. miljøarbeidar Enge skule, 1 åv. mellombels lærar spes.uv. Skånevik skule, 0,2 åv. tidleg innsats Rygg barnehage og 1,6 åv. auka bemanning grunna auka barnetal i Skånevik barnehage, 1 åv. delt mellom dagsenter og psyk. helse i Helse og sosial. Stillingsauke i Skånevik barnehage grunna auka barnetal hausten 2010 er vidareført i Kompetanseutvikling og rekruttering Kommunen har ikkje overordna kompetanseutviklingsplan for verksemda samla, men det finnes planar for kompetanseutvikling i dei fleste einingane. I strategikartet for Etne kommune er utarbeiding av kompetanseplan ein tiltak, og ein planlegg å setje i gang arbeidet med denne hausten Sjå elles nærare skildring under einingane for meir info om kompetanseutvikling og vidareutdanning. Kommunen har greidd å rekruttert innan dei fleste faggruppene i løpet av året, sjølv om det innanfor nokre fag (særleg sjukepleiarar i Skånevik) er større utfordringar. Utfordringar i forhold til rekruttering vil bli større framover, då gjennomsnittsalderen er høg innanfor fleire stillingsgrupper. Lønsoppgjeret 2011 I 2011 var det mellomoppgjer og gjennomsnittleg årslønnsvekst (for alle kap. i hovudtariffavtalen) frå 2010 til 2011 for KS-område var 4,3%. Lønnsglidinga var på 0,5% og overhenget til 2012 er gjennomsnittleg 0,7%. Verknadsdato for lønnsoppgjeret i 2011 var Dei fleste kommunalt tilsette får løna si fastsett ved sentrale forhandlingar (kap 4). Etne kommune Årsmelding 2011 side12

13 Gjennomsnittleg årslønnsvekst innan KS-området for kap. 3 (einingsleiarar) var 4,9% og for kap. 5 (ingeniørar, rådgjevarar, legar) 5,2%. Overhenget til 2012 er gjennomsnittleg 1,2% for kap. 3 og 1,4% for kap. 5. Datolønnsveksten for kap. 3 og kap. 5 lokalt blei 3,3 %, som svarar til ei årslønnsvekst på 2,2 % eksklusiv overheng og lønnsgliding. Likestilling Tal tilsette delt på stillingsprosent og kjønn pr i 20xx Stillings- Tal Tal Tal Prosent Kjønn tilsette i % tilsette i % tilsette i % 0-24,9% Kvinner og menn 28 7,9 29 7,9 22 5,9 Kvinner 21 7,0 23 7,3 17 5,4 Menn 7 13,2 6 11,3 5 9, ,9% Kvinner og menn 40 11,3 29 7,9 30 8,1 Kvinner 39 12,9 25 8,0 26 8,2 Menn 1 1,9 4 7,5 4 7, ,9% Kvinner og menn 93 26, , ,0 Kvinner 89 29, , ,7 Menn 4 7,5 4 7,5 6 11, ,9% Kvinner og menn 84 23, , ,1 Kvinner 81 26, , ,0 Menn 3 5,7 5 9,4 6 11,1 100 % Kvinner og menn , , ,8 Kvinner 72 23, , ,6 Menn 38 71, , ,1 Sum Kvinner og menn Kvinner , , ,4 Menn 53 14, , ,6 Likestillingstabell for LDO frå KS Oversikta viser kor mange tilsette det er i dei ulike stillingsstorleikane delt på kvinner og menn og kor stor del av t.d. kvinneleg tilsette som er tilsett i dei einskilde gruppene. I 2011 er det t.d. 114 tilsette i 100 % stilling. Dette svarar til 30,8 % av talet på tilsette totalt. 81 (33) av desse er kvinner (menn) og dette svarar til 25,6 % (61,1 %) av talet på tilsette kvinner (menn) i kommunen. Sagt på ein annan måte er 61,1% av mennene og 25,6 % av kvinnene, som er tilsett i Etne Kommune, tilsett i 100 %. Totalt er det tilsett 316 kvinner og dette svarar til 85,4 % av arbeidsstokken. Lønsutvikling for fast- og timelønte hovud- og bistillingar i Etne Kommune Mnd. Grunnlønn Endr. mnd. Endr. gr.l. Tilsette Årsverk Endr. årsv. Kjønn fortj fortj Kvinner og menn ,5% 3,0% ,0% Kvinner ,3% 2,7% ,8% Menn ,6% 4,2% ,8% Likestillingstabell for LDO frå KS. Tal pr og basert på PAI-registeret. Av oversikta ser me at menn har høgare gjennomsnittleg månads- og grunnløn. Endringa i månadsløn (3,6 % mot 2,3 %) og grunnløn (4,2 % mot 2,7 %) har vore større for menn enn Etne kommune Årsmelding 2011 side13

14 kvinner. Endringa i talet på årsverk frå 2010 til 2011 er etter denne oversikta på 2,0 %, av dette utgjør1,8 % kvinner og 2,8 % menn. Lønsforhold justert for ulike faktorar for fastlønte hovudstillingar i Etne Kommune Gjeld kvinners gjennomsnittlege forteneste pr. månadsverk og gjennomsnittleg grunnløn pr. månadsverk i % av menn sine i åra 20xx. Kvinners gj. forteneste i % av menn sine Justert for Mnd. fortj. Grunnlønn Mnd. fortj. Grunnlønn Mnd. fortj. Grunnlønn Alder 88 % 84 % 89 % 84 % 87 % 83 % Ansiennitet 89 % 83 % 89 % 84 % 88 % 84 % Arb.takargruppe 98 % 96 % 96 % 94 % 96 % 95 % Stillingskode 99 % 98 % 97 % 96 % 96 % 95 % Utdanning 96 % 96 % 96 % 95 % 95 % 95 % Likestillingstabell for LDO frå KS. Gjennomsnittleg månadsforteneste og grunnlønn for kvinner ligg framleis under mennsine. Månadsfortenesta har gått litt ned eller er lik i høve mennsine frå 2010 til Skilnaden er minst når ein justerer for stillingskode og arbeidstakargruppe og størst for grunnløn justert for alder og ansiennitet. Verne- og miljøarbeidet Dette blir omhandla i ei eiga melding frå arbeidsmiljøutvalet, og gjev eit oversyn over saker i utvalet, verneområda og verneomboda, opplæring, sjukefråveret, rapport over ulykker, skader og nesten-ulykker, bruk av HMS-budsjettmidlar og korleis rammeavtalen mellom Etne kommune og Sunnhordland HMS BA er nytta. Rådmannen viser berre til denne meldinga utan å gå i detalj i innhaldet, utanom sjukefråveret som er omhandla i avsnittet nedanfor. Nærvær og sjukefråvær Sjukefråveret i 2011 var totalt på 5,5 %. Dette gjeld legemeldt og eigenmeldt fråver og inkluderer ikkje fråver ved barn og/eller barnepassers sjukdom. Sjukefråveret har auka frå 2010, men vi ligg likevel under gjennomsnittet. Arbeidet med å redusera sjukefråveret er noko det må jobbast kontinuerleg med for å lukkast. Totalt sjukefråver per år* År Totalt for Etne kommune 6,10 % 5,60 % 5,20 % 5,70 % 4,90 % 3,90 % 5,50 % Landsbasis i KS-området 8,70 % 9,20 % 9,10 % 9,40 % 9,90 % 9,20 % 9,10 % *Tala på landsbasis gjeld frå 4. kvartal året før til 3. kvartal i meldingsåret Medarbeidarundersøkinga I 2011 gjennomførte Etne kommune for andre gong ei medarbeidarundersøking for alle tilsette. Framover vil undersøkinga bli gjennomført anna kvart år. Medarbeidarundersøkinga blei gjennomført i september, og omfatta både fast tilsette og vikarar i Etne kommune. Av dei totalt 378 som fekk tilbod om å delta, valde 279 å levere inn svar. Det gir ein svarprosent totalt på 73%. Undersøkinga blei gjennomførd ved bruk av KS sitt standardiserte kartleggingsverktøy for brukar- og medarbeidarundersøkingar. Spørjeskjemaet består av omtrent 50 spørsmål, der ein kunne rangere svara frå 1 til 6 (best). Totalt 109 kommunar gjennomførte undersøkinga i Resultata er oppgitt nedanfor. Etne kommune Årsmelding 2011 side14

15 Resultat frå medarbeidarundersøkinga Tema Etne Etne Snitt landet (109 kommuner) Organisering av arbeidet 4,4 4,4 4,5 Innhald i jobben 4,8 4,9 4,9 Fysiske arbeidstilhøve 4,1 4,2 4,1 Samarbeid med kollegene 5,1 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 4,9 4,8 4,8 Nærasteleiar 4,4 4,3 4,5 Medarbeidarsamtale 4,9 4,5 4,7 Overordna leiing 4,0 3,8 3,9 Fagleg og personleg utvikling 4,3 4,2 4,3 System for løns- og arbeidstidsordningar 4,1 4,0 3,9 Stoltheit over eigen arbeidsplass 4,8 4,8 4,7 Heilskapsvurdering 4,7 4,7 4,5 Snitt 4,5 4,5 4,5 Etne kommune kjem ut som gjennomsnittet totalt sett, og totalt sett er det ein liten framgang i frå Nokre område ligg litt over snittet og nokre ligg like under snittet. Det er gledeleg å sjå at me skårar godt på samarbeid og trivnad med kollegane, innhald i jobben og at dei tilsette er stolte over arbeidsplassen sin. Målet med undersøkinga er å skape eit grunnlag for dialog mellom leiing og medarbeidarane om konkrete tiltak for vidare utvikling av arbeidsmiljøet hjå kvar eining og for kommunen samla. Framover ynskjer ein å jobbe enda meir systematisk med resultat frå denne og andre undersøkingar, mellom anna knytt til utvikling av målstyringssystemet. Det er knytt konkrete mål til undersøkinga i det overordna strategikartet. Etne kommune Årsmelding 2011 side15

16 Fokusområde C: Samfunn Mål frå Kommuneplanen: Arbeide for ei utvikling av heile kommunen med fellesskap og trivsel, der alle kan delta ut frå sine føresetnader. Arbeide for eit styrka og allsidig næringsliv, attraktive tomteområde, betre kommunikasjon og infrastruktur. Etne kommune skal arbeide for å snu nedgangen i folketalet. Det er eit mål at kommunen i 2013 har over innbyggjarar. Ei berekraftig og langsiktig forvalting av arealressursane i kommunen, der ressursane skal nyttast til å styrka busetnad og næringsliv, og samfunnspolitiske målsetjingar elles. Etne skal ha kultur som ein viktig del av næringsutvikling, identitetsskaping, livsutfalding og trivnad. Etne skal vera kjent for vekst og verdiskaping i eksisterande og nye bedrifter. Etne skal ha trygge og raske vegsamband både innan kommunen og inn/ut av kommunen Etne kommune skal vere ein aktiv deltakar i regional utvikling og interkommunalt samarbeid. Raske og tenlege kollektivtilbod. Elektronisk samband skal vera tilgjengeleg for alle i Etne kommune på like vilkår. Strategisk mål Indikator Måltall TIltak Etne kommune er ein attraktiv kommune for næringsliv og busetnad tufta på berekraftig ressursutnytting. Tal bygde hus og næringsetableringar 20 nye husvære 20 nye nærings-etableringar Ferdigstilla kommunedel-planen for Etnesjøen Ferdigstilla kommunedel-planen for Skånevik Reguleringsplanen på Fitja skal ferdigstillast i løpet av 2011 Gjennomføra grunninnløysing av næringsarealet på Fikse Gjennomføra regulerings-endring for bustadområde på Åsheim Gjennomføra ei samling med rolleavklaring mellom kommune og næringsliv Utarbeida ein kulturplan for Etne kommune Etne kommune Årsmelding 2011 side16

17 Folketal Folketalsutvikling Utviklinga i folketalet er av stor betyding for kommunen, både når det gjeld planlegging av tenestene og økonomien. Difor brukar me litt plass i årsmeldinga for å visa utviklingstrekk for folketalsutviklinga i kommunen Folketal pr Folketal Etter ein svak nedgang frå 2002 til 2008, har kommunen hatt ein befolkningsvekst på om lag 0,7 % i 2009 og I 2011 er veksten nær dobla,til 1,36 %. I eit lenger perspektiv har folketalet vore relativt stabilt dei siste 40 åra. Folketalsutviklinga i ulike aldersgrupper Endringer i ulike aldersgruppar 2007 Endring 2008 Endring 2009 Endring 2010 Endring 2011 Endring år år år år år år år år TOTALT Tabellen viser folketalet totalt og for dei ulike aldersgruppene i perioden , med ei spesifisering av endringa mellom kvart år. Endringane i dei einskilde aldersgruppene varierer noko frå år til år. Nedgongen i aldersgruppa 0-5 snuddefrå og med 2009, og har hatt ei markant auke i 2011 og er no på same nivå som i Den største auka i 2011 har aldersgruppa år med 25 personar. Årsaker til folketalsutviklinga Faktorar som påvirker folketalet År Tal Fødde Daude Innflyttingar Utflyttingar I alt Utlandet I alt Utlandet Netto innflytting Fødselsoverskot Folketilvekst Tal SSB gjev også ut tal for folketalsutviklinga etter type endring. Tabellen ovanfor viser endringane i løpet av året for fødselsoverskot, netto innflytting og folketilvekst for dei 5 Etne kommune Årsmelding 2011 side17

18 Innbyggjarar siste åra. I 2011 har Etne kommune eit stort fødselsoverskot, på grunn av betydeleg fleire fødsler samanlikna med det dei siste åra. I tillegg har kommunen, som dei 4 siste åra, ei positivt netto innflytting, spesielt i frå utlandet. Dette er truleg i stor grad knytt til arbeidsinnvandring,og påverkar folketilveksten i positiv retning. Folkemengd etter område Utviklinga i folketalet for dei ulike områda er vist i tabellen og figuren nedanfor Folkemengd etter område per Enge Skånevik Rygg Sørstranda Sævareid Fjæra Grønstad Uoppgitt Totalt Tilrettelegging for bustadbygging, næringsutvikling og infrastruktur Det er også dette året jobba mykje med samferdsle generelt og gjerne særleg E 134, utbetringar av Stordalsparsellen og vidare parsellane Bakka i Etne til Solheim i Vindafjord, saman med Vindafjord kommune. Departementet løyvde 3,0 mill kr til planleggingsmidlar for denne strekninga og det har så langt gjort avklaringar kva plannivå som skal leggast til grunn på dei ulike strekningane. Det ligg inne ei ramme på 250 mill. kr i Nasjonal Transportplan for gjennomføring av Stordalstunnelen, men prosjektet kom ikkje med i statsbudsjettet for Reguleringsplanen for ny trase for E134 Lauareid Håland Bakka vart 2.gongs handsama med eigengodkjenning av kommunestyret. Arbeidet med dei to andre store prosjekta med ny tunnel Skånevik Etne og Sauda Etne er ikkje komme særleg vidare dette året. Det har vore jobba med mange tiltak også i 2011: Reguleringsplan for bustadfeltet på Fitja har venta på avklaring for kulturminne sidan 2009, men må leggjast ut til ny 1. gongs handsaming, då det har gått så lang tid sidan sist den låg ute. Kommunedelplanen for Etne sentrum har tatt mykje planleggingskapasitet dette året. Etne kommune Årsmelding 2011 side18

19 Reguleringsplanen for Mørkelikrysset er klar for endeleg handsaming. Reguleringsplanen for næringsarealet på Fikse vart endeleg godkjent i For gang- og sykkelvegen Etnesjøen Håfoss ventar me på resultat av grunnboringar som kan ha konsekvens for trasevalet. Energi- og klimaplanen, som er gjennomført saman med Sveio og Bokn kommunar, vart sluttbehandla dette året. Det er utarbeidd og godkjent reguleringsplan for området i Fjæra der Marine Harvest har søkt om etablering av setjefiskanlegg. Saka ligg hjå Miljøverndepartementet etter motsegn i frå Fylkesmannen i Hordaland. Skakkesenteret, senter for skule, idrett og kultur er i sluttfasen av investeringa. Det er eit stort løft for Etne-samfunnet, der samarbeid om skuledelen med Hordaland fylkeskommune er avgjerande for korleis prosjektet endeleg er blitt. I tillegg har kommunen gjennomført eit stort løft med den nye kunstgrasbanen som midlertidig vart tatt i bruk dette året, sjølv om prosjektet endeleg ikkje er avslutta. Etne kommune har gitt høyringsuttale til kraftutbyggingsplanane for Rullestad /Skromme. Det går i tillegg ei parallell sak om 66 kv kraftleidning i Åkrafjorden mot Kvinnherad. Fylkesmannen i Hordaland har motsegn til deler av utbyggingsplanane Rullestad / Skromme og kraftlinja, NVE må då mekla mellom partane. Saka om vern av Stødleterassen ligg no hos Hordaland fylkeskommune for oversending til Riksantikvaren. Etne kommune Årsmelding 2011 side19

20 Fokusområde D: Økonomi Mål frå Kommuneplanen: Kommunen skal leggja vekt på å oppretthalde økonomisk handlefridom gjennom å ha tilfredsstillande netto driftsresultat og tilfredsstillande disponible fondsreservar. Etne kommune skal vere ein heilskapleg og målstyrt organisasjon med forsvarleg og kostnadseffektiv organisering og drift. Kommunen skal vere utviklingsorientert med gode etiske haldningar hjå politikarar og tilsette. Strategisk mål Indikator Måltall Resultat 2011 Tiltak Etne kommune har økonomisk handlingsrom Budsjett/rekneskap Netto driftsresultat Avvik = 0 > 3 % 5,3 % Mnds-rapportering, tertialrapportering. Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter 10% 10,2 % Rutinar er utarbeida Ja/Nei Nei, innføring av ehandel skjer i Utarbeida innkjøpsstrategi og setja i verk tiltak i tråd med denne Me vil her gjera greie for den overordna økonomiske situasjonen i kommunen ved utgongen av Me vil presentere driftsrekneskapen, med ein gjennomgang av dei viktigaste postane på både inntekts- og utgiftssida, finansrekneskapen, investeringsrekneskapen, balansen med fokus på arbeidskapital, lånegjeld og fond, før me avslutningsvis tar med nokre KOSTRA-tal. Me vil også ta med litt om utviklinga til nå i 2012 og utfordringar framover. Ein visar elles til eigenfinansrapport for Etne kommune 2011 lagt fram i K-sak 008/12. Endra rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold Her vil me gjøre greie for endringar i rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold som har innverknad på korleis ein les årets rekneskap, spesielt samanlikna med tidlegare år. Økonomiske likeverdig behandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar: Frå 2011 vart den øyremerka finansiering av kommunale og private barnehagar innlemma i rammeoverføringa frå staten. Det er derfor ikkje lenger samsvar mellom statlege midlar til drift av barnehagane og tal og alder på born i barnehagane i driftsåret. Rammetilskotet byggjer på ulike kriteria og vekter, og legg m.a. talet på born i kommunen pr i budsjetteringsåret til grunn for utrekningane. Det er vedtatt endringar i lov, forskrift og rundskriv for utrekning av offentleg driftstilskot til private barnehagar, og Etne kommune har utarbeidd eigne retningsliner (jf. K-012 /11) basert på desse. Kommunane skal, på bakgrunn av vedtatt budsjett for ordinær drift i dei kommunale barnehagane og drift av barnehagebygga, vedta satsar for driftstilskot pr. heiltidsplass for små og store born i privat barnehage. Satsen skulle i 2011 liggje på minst 88 % - 91 % av budsjetta for dei kommunale barnehagane påplussa 4 % for administrasjonskostnader. I K-sak 012/11 vart det vedtatt 100 % pluss 4 % adm. tilskot. I tillegg kjem kapitaltilskotet der Etne har vedtatt å liggje på nasjonal sats. Det er frå sentralt hald peika på at kommunen ikkje kan redusere prosentsatsen for tilskot til ordinær drift frå eit år til eit anna. Satsen for tilskotet kan likevel bli redusert dersom tilskotet til drift av dei kommunale barnehagane blir redusert. Det skal, på bakgrunn av desse satsane, fattast vedtak om tilskot til privat barnehage. Det skal reknast ut nye satsar og fattast nytt vedtak på bakgrunn av revidert budsjett og til slutt skal det fattast eit korrigert vedtak på bakgrunn av rekneskapstala for driftsåret. Dette vert lagt fram saman med årsrekneskapssaka / årsmeldinga for Etne kommune Årsmelding 2011 side20

21 I løpet av året skal den private barnehagen melde frå om endringar i barnetalet, og dei kvartalsvise overføringane skal korrigerast i samsvar med desse. Dersom det er born frå andre kommunar i den private barnehagen, skal ein sende refusjonskrav etter nasjonale satsar til bustadkommunen for desse. Dette er følgt opp. Det er ei utfordring å budsjettere og rekneskapsføre på dei rette tenestene slik at ikkje t.d. utgifter til ekstra tiltak for born i dei kommunale barnehagane blir lagt til grunn for utrekninga av tilskot til ordinær drift i den private barnehagen. Det er vidare ei utfordring å leggje same prinsipp til grunn i utrekninga av talet på opphaldstimar i barnehagane pr. veke. Dette freistar me å rydde opp i. På den andre sida er det sterke sentrale retningsliner for kva som skal være med i budsjett- og rekneskapstal, og både KS og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har hatt og har stor fokus på å følgje opp den einskilde kommunen for å sjekke at det ikkje blir gjort feil her. Dette har ført til fleire førespurnader i løpet av året. I brev frå KS og PBL til kommunane ds blir det peika på desse utfordringane og på kommunen si plikt til å ha fokus på dokumentasjon for utrekningane. I brev ds frå PBL til Etne kommune er det ein analyserapport for Etne kommune der dei har kommentarar og spørsmål til fleire punkt i utrekningane våre. Under Krav til oppfølging ber PBL om at kommunen gjer greie for det dei har peika på og at kommunen (som omtala ovanfor) ev. fattar vedtak om etterjustering av tilskot til ikkje-kommunal barnehage i samsvar med rundskriv frå departementet ds , F-05/2011, 8, 3.dje ledd. Kommentarar til vurderingane og utsegna i analyserapporten: I analyserapporten har PBL ein gjennomgang av kommunen sine budsjett- og rekneskapstal og årsmeldingar frå barnehagane (dei som blir lagt inn i Basil til Kunnskapsdepartementet), og kjem med kommentarar og utsegn utifrå det dei les av desse. Nedanfor er dei punkta som er omtalt i rapporten lista opp og kommentert. Oversikt over tal på barnehagar (PBL): Totalt antall private barnehagar 2 Rett tal er 1 Antall medlemsbarnehagar 1 Rett tal er 0 Kommunen sine tilskotssatsar (tal pr ) Kommunal sats drift pr. heiltidsplass inkl. adm.kostn. Budsjett 2011 Reg.budsj.2011 Rekneskap 2011 Nasjonal sats Sats drift, barn 0-2 år Sats drift, barn 3-6 år Sats kapitaltilskot Det er den første satsen, og utrekninga av denne, som er kommentert i analysen. Alle satsane ligg over nasjonal sats. I denne gjennomgangen vil me også kommenter dei andre utrekningane der det er behov for det. I analysen har dei også tatt med tal for 2010 m.a. utifrå rapportane til Basil. Grunnlag tilskot: I grunnlag for tilskot utifrå budsjett-tal la me påslaget på 4 % inn etter at foreldrebetalinga var trekt frå. I utrekningane frå regulert budsjett og rekneskapstala plussa me, i samsvar med presiseringar, på 4 % før foreldrebetalinga vart trekt frå. Det er sagt at kostnader til lærlingar kan haldast utanfor. Desse ligg ikkje inne i opphavleg budsjett, er med i regulert budsjett, men er trekt ut i grunnlaget basert på rekneskapstala. Kommentarar til dei nummererte punkta i analyserapporten: 1. Personalkostnader: Her vert tal for 2010 og Budsjett 2011 sett opp mot rapporterte årsverk frå rapportane til Basil. Generelt kan ein sei at me ikkje har hatt god nok kontroll på kor mange årsverk som er rapportert inn via Basil. Det er barnehagane som sender rapportane. I Etne ligg reinhaldspersonale og vaktmeistertenestene til Drift og Vedlikehald. Tal for dette Etne kommune Årsmelding 2011 side21

22 personalet er derfor, med eit unnatak, ikkje tatt med i rapportane for personale. Lønskostnadane er ført på rett teneste og er med i talgrunnlaget for utrekningane. Konklusjon: få betre kontroll på rapporterte årsverk Personalkostnader pr. årsverk: PBL viser til at personalkostnadane ligg noko under forventa. Viser til generell omtale ovanfor. Rygg og Skånevik barnehage hadde ein auke i årsverk i løpet av 2010, vidareført i budsjettet for Det meste av auken gjaldt mellombels løysing i Skånevik barnehage. Enge barnehage har hatt noko vakanse gjennom året m.a. grunna lågare barnetal i Naturavdelinga Bemanningstettleik: PBL: Kommunen har tilfredsstillande nivå. Ingen kommentarar Pedagogtettleik: PBL: Kommunen har tilfredsstillande nivå. Ingen kommentarar. 2. Vikarkostnader: PBL viser til lågare vikarkostnader enn refusjon sjukeløn i Lågare kostnader kan skuldast at vikaren har lågare ansiennitet enn den tilsette eller at barnehagen, etter ei konkret vurdering, ikkje har leigd inn ved alle fråvær. 3. Pensjonskostnader pr. årsverk PBL viser til at kostnadane ligg over anbefalt nivå. Her er det igjen samanlikna med årsverk frå rapportane til Basil. Etne budsjetterer med pensjonskostnader også for små stillingar då dei som går i desse ofte har andre små stillingar i tillegg slik at dei kjem opp i stor nok storleik for pensjon. Rekneskapsføringa er i samsvar med Kostra-retningslinene. Også her kjem samanlikninga med årsverka inn og gjer samanlikninga med anbefalt nivå vanskeleg. 4. Vedlikehaldskostnader: PBL viser til at det bare er Enge barnehage som har ført vedlikehaldskostnader i 2010 og at dette beløpet er større enn for barnehagane felles dette året. I Enge barnehage vart det tatt eit løft m.a. m.o.t. skifte av lysarmatur og beising av panel på veggane. Det vart ikkje tatt tilsvarande løft i dei andre barnehagane. 5. Reinhald: PBL viser til at det korkje er budsjettert eller rekneskapsført på art 260 (reinhald og vaskeritenester). Kostnader til reinhaldspersonale ligg i utgangspunktet på dei vanlege lønnsartane på Drift & Vedlikehald, T.2210 Lokale til barnehage. Der det er tilsett er dei løna på dei same artane. Der det er kjøpt tenester frå reinhaldsbyrå er desse i 2010, feilaktig, ført på art 370 (kjøp av tenester frå andre). Kostnadane er med i utrekninga av tilskot. I 2011 er kjøp av reinhaldstenester rekneskapsført på art Straum: PBL viser til reduksjon i straumkostnadane både for kommunen totalt sett og for barnehagane. Dei stiller spørsmål om kor Rygg barnehage budsjetterer og fører straumkostnadane. Generelt har det vore lågare straumprisar i 2011 enn i For Rygg barnehage er det både budsjettert og rekneskapsført straumkostnader på T.2210 både desse åra og tidlegare så her må det være ei misforståing. I tillegg er det feilført eit mindre beløp på rett art på T Alt kjem med i utrekninga av tilskot. Det som er ført på Felles gjeld fordeling av kostnader frå T.1900, jf. Kostra-retningslinene. 7. Forsikringar: PBL viser til at det ikkje er budsjettert med forsikring i barnehagane i 2011 og spør kor kommunen fører desse utgiftene. Forsikring for tilsette og born har i utgangspunktet blitt budsjettert og rekneskapsført sentralt i kommunen, og på slutten av året delt ut på alle Etne kommune Årsmelding 2011 side22

23 ansvar og tenester i samsvar med tilsette og born. Dette er også gjort for 2011, og er derfor kome med i regulert budsjett og i rekneskapstala for 2011 og dermed også i utrekningane for tilskot. Me kan sjå at det er uheldig at det ikkje kjem med i utrekninga på grunnlag av opphavleg budsjett, og vil sjå på eigen rutine her. 8. Moms: PBL viser til at det ikkje er budsjettert med meirverdiavgift og momskompensasjon medan dette er med i rekneskapen for I Etne er det budsjettert med utgifter inklusivt meirverdiavgift medan det, i samsvar med regelverket, blir utgiftsført eksklusivt avgifta. Tilskot til den private barnehagen skal ta utgangspunkt i kostnader eksklusivt meirverdiavgift sidan også dei får kompensasjon. Så lenge me ser på rekneskapstal (praksis tom 2010) var dette greitt. I utrekningane for 2011 har me trekt ut stipulerte tal for avgiftsdelen både i utrekninga på grunnlag av budsjett og regulert budsjett. I utrekninga på grunnlag av rekneskapstal er dette, som tidlegare, halde utanfor. Det er m.a.o. tatt omsyn til dette i utrekningane. Avklaring føring på F.190: Funksjon 190 Interne serviceeiningar, teneste 1900 Vedlikehaldsavd. Engeleiren. I mange år er utgifter til vedlikehald i kommunen i hovudsak ført på denne tenesta, og ved årsavslutninga vart ei såkalla internhusleige utgiftsført på dei ulike byggtenestene (etter ein fordelingsnøkkel) og inntektsført på T.1900 slik at tenesta vart nulla ut. Frå 2008 vart det frå sentralt hald signalisert at ein ønskjer å få fram i KOSTRA korleis drifts- og vedlikehaldsutgifter faktisk er fordelt på dei ulike bygga (skule, barnehage osv.) i kommunane. Etter dette skulle utgiftene, ført på T.1900, fordelast på dei bygga som blir serva frå T.1900 etter ein kommunal fordelingsnøkkel slik at utgiftene blir ført på rett art på dei ulike tenestene og kreditert på art 690 på T Fordelinga ville dermed ikkje ha innverknad på samla netto driftsresultat for kommunen, og frå 2010 gjennomførte Etne kommune dette prinsippet. Sidan utgiftene skal debiterast på same art som på T.1900, blir det ei oppblåsing av rekneskapen på desse artane. Dette blir synleggjort i samanlikningane med utgifter i tidlegare år på dei einskilde artane, jf. årsmeldinga for For 2011 har Etne derfor, som mange andre kommunar, fordelt utgiftene frå T.1900 ved ei debitering på art og rett teneste og ei tilsvarande kreditering på same art på T Sjølv om dette gir eit betre bilde når ein skal samanlikne frå år til år, er det framleis ikkje ei tilfredsstillande løysing. Det er altfor tidkrevjande utan at me er sikra ei korrekt fordeling av utgiftene på dei ulike byggtypane i kommunen. Me vil derfor i 2012, i samsvar med pkt. 2, siste setning i K-sak 109/11 (budsjettsaka) ha ein gjennomgang av utgiftspostane i budsjettet for T.1900 og fordele desse utifrå erfaringstal og oppdatert kjennskap til oppgåvene på dei ulike byggtenestene. I rekneskapen vil ein freiste å føre utgiftene der dei høyrer heime. Nokre av utgiftene vil være vanskelege å plassere på konkrete bygg eller for små til å dele ut på bygga for kvar rekning. Desse vil bli fordelt etter ein gitt fordelingsnøkkel i løpet av rekneskapsåret, t.d. ved kvart tertialoppgjer. Me vil freiste å få dette på plass i 2.tertial Sjølvkostprinsippet for VAR-områda: Ved årsoppgjeret i 2010 viste det seg at kommunen ikkje hadde fondsmidlar nok til å dekke meirutgiftene etter sjølvkostprinsippet innan for sjølvkostområda vatn og renovasjon. Størst avvik var det i høve Fond vassforsyning. For sjølvkostområdet vatn er det same utfordring for 2011, medan for renovasjon er underskotet for 2010 dekt inn i Dette tyder at området går med underskot som må dekkast inn i seinare år anten ved auka gebyr eller ved inndekning frå frie midlar. Utfordringa er knytt til korleis ein får dette fram i rekneskapen slik at det er mogleg å følgje opp seinare. Eit generelt meirforbruk på heile rekneskapen må førast som eit negativt fond til inndekning seinare år, men Kommunaldepartementet har i brev slått fast at det ikkje er tillate med negative sjølvkostfond. Me har valt, som i 2010, å synleggjere dette ved at meirkostnadane er sett av til bunde fond frå A.5000 etter at me gjorde opp sjølvkostområdet med negative fond. Dette tyder at meirkostnadane er belasta Etne kommune Årsmelding 2011 side23

24 den ordinære drifta i kommunen og at kommunestyret må ta stilling til om dette er ei grei løysing eller om overskridinga skal inngå i gebyrgrunnlaget for Driftsrekneskapen Driftsrekneskapen syner m.a. storleiken på dei laupande driftsinntekter og utgifter etter ulike artsgrupper. Me vil påpeike at inntekter og utgifter blir omhandla overordna og kvar for seg på artsnivå, viss ikkje noko anna er påpeikt. Store avvik på utgiftssida har i mange tilfelle ein motpost på inntektssida og vise versa. I nokre tilfelle vil det være avvik som skuldast rekneskapsføringa, t.d. at det ikkje er ført på same art som det er budsjettert. Eit vanleg døme er ledige lønnsmidlar som brukast til kjøp av konsulenttenester. For å få eit heilskapsbilete er det difor viktig å sjå på tenesta under eitt. I tillegg kan avvik skuldast at det ikkje er budsjettregulert mot t.d. auka inntekter. Me har forsøkt å kommentere store avvik under den enkelte artsgruppa, men for meir detaljerte tal viser me til delmeldingane frå ansvarsområda. Driftsinntekter Kostra-art , Driftsinntekter (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Inntektstype (e) R-(e) Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter (B) Totalt sett har inntektene til Etne kommune auka med vel 21,5 millionar (9 %) frå 2010 til 2011, mest 13 millionar over endra budsjett. Bryt me opp inntektene etter ulike typar, ser me at rammetilskotet har den største veksten på 32 millionar. Dette heng m.a. saman med innlemming av øyremerka tilskot til kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i rammetilskotet frå 2011, jf. artane og 810, og ein auke i momskompensasjon på investeringar på om lag 2,5 millionar. Vidare skuldast det ei sentralt styrt omfordeling frå skatteinntekter til rammetilskot ved at skatteøyret for personlege skatteytarar vart redusert. Det er ein nedgang (om lag 4millionar) i skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt. Rammeoverføring og skatteinntekter er dei to største inntektspostane for kommunen, og utgjer vel to tredjedelar av inntektene totalt sett. M.o.t. dei andre inntektene har sals- og leigeinntektene ein markert auke. Nedanfor vil me ta for oss dei ulike inntektspostane, og kort gjere greie for dei mest sentrale avvika frå budsjettet/tidlegare år. Etne kommune Årsmelding 2011 side24

25 Millionar ,9 Skattar ,4 91,0 90,5 86,7 Rammetilskot Overføringar med krav til motyting 80 77,8 Brukarbetalingar, sals- og leigeinntekter 71,7 Andre overføringar ,2 17,6 54,0 26,9 24,3 29,3 15,2 30,4 26,9 14, ,6 28,8 Andre overføringar 2% 6,1 Rammetilskot 42% Overføringar med krav til motyting 11% Skattar 33% Brukarbetaling ar, sals- og leigeinntekter 12% Frie inntekter (rammetilskott og skatt på inntekt og formue) Samla sett hadde Etne Kommune ei meirinntekt m.o.t. frie inntekter (rammetilskot + skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) på 1,177 millionar i 2011 sett opp mot regulert budsjett. Budsjetterte frie inntekter for 2011 var (i samsvar med signala i Statsbudsjettet) 26,5millionar høgare enn for KS viser til at samla sett har høg sysselsetting og eit høgare nominelt lønnsoppgjer enn venta, gitt kommunane ein høgare skatteinngang enn lagt til grunn i statsbudsjettet. For kommunane samla var det ein reduksjon på 3,2 % på skatteinntektene inkl. naturressursskatt frå 2010 til 2011, medan tala for Etne viser ein reduksjon på 4,8 %. Sett opp mot budsjettet er det i Etne kommune ei mindreinntekt på mest 1million. På den andre sida fekk Etne mest 2,2 millionar meir i rammetilskot enn budsjettert. Av dette er mest 2,1millionar auka inntektsutjamning (grunna lågare skatteinngang i Etne samanlikna med landet totalt)og om lag 81 tusen i auka innbyggjartilskot. Skatteinntektene (på inntekt og formue) dei siste åra: Avvik Avvik % l.gj.sn. Sum År R.20xx B.20xx R.xx-B.xx % l.gj.sn. innt.utj. inkl.int.utj. avvik ,50 % ,50 % ,40 % ,00 % ,00 % ,50 % ,10 % ,70 % -216 Kolonnane viser: 4. Meir (+) / mindre (-) skatt sett opp mot budsjettet. Etne kommune Årsmelding 2011 side25

26 5. Etne sine skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet. 6. Meir / mindre mottatt inntektsutjamning enn budsjettert 7. Etne sine (skatteinntekter + inntektsutjamning) i prosent av landsgjennomsnittet 8. Samla effekt for kommunen når me legg saman kol. 4 og 6. Denne oversikta synleggjer den tette samanhangen mellom skatt og inntektsutjamning (del av rammetilskotet). Ein skattereduksjon i 2011 på mest 1 milliongir ein samla inntektsauke på 1 million medan ein skatteauke i 2009 på 6,5 millionarberre ga ein reell auke på 1,5 millionar sett opp mot vedtatt budsjett. Korleis auka eller redusert skatteinngang skal slå ut avheng av skatteinngangen i landet samla sett.generelt viser oversikta at auka skatteinntekter medfører redusert inntektsutjamning medan lågare skatteinntekt gir auka inntektsutjamning. Brukarbetalingar Inntektsposten brukarbetalingar består hovudsakleg av foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskule, betaling for heimehjelpstenester og for institusjonsopphald. Institusjonsopphald er det største enkeltområdet og utgjer om lag 50 prosent av brukarbetalingane. Avviket på 566 tusen i forhold til budsjett skuldast hovudsakleg meirinntekter på denne posten. Det er også ei meirinntekt på Enge skule (SFO og vaksenopplæring) medan barnehagane kjem ulikt ut (endra barnetal og ulik budsjettering). Andre sals- og leigeinntekter Andre sals- og leigeinntekter omfattar mellom anna salsinntekter innafor barnehage, pleie og omsorg, kommunale gebyr og avgiftar knytte til byggesak, kart og oppmåling, løyving / skjenkjekontroll og VAR-området, samt utleige av bygg, lokalar og bustader. Meirinntekta skuldast hovudsakleg sal av konsesjonskraft som er mva-pliktig med ei meirinntekt på om lag 1,14 millionar. Det er ikkje ført noko på fordelte fellesutgifter og arten står derfor med avvik på 3,6 millionar. Dette heng saman med endra rekneskapsføring m.o.t. fordeling frå T.1900 omtala ovanfor. Overføringar med krav til motyting Refusjonsinntekter (artsgruppe 7) skal nyttast i dei tilfelle der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Denne inntektsposten gjeld ulike refusjonar frå staten (t.d. momskompensasjon og ref. ressurskrevjande tenester), NAV (refusjonar vedk. sjukefråvær og fødselspermisjonar), fylkeskommunen og andre kommunar. Frå 2011 er det øyremerka driftstilskotet til barnehagane innlemma i rammetilskotet. Endring frå 2010 utgjer 8,7 millionar. Meirinntekta for ref. sjukelønn og fødselspengar (sett opp mot regulert budsjett) er på om lag 4,6 millionar, og blir nærare omtala saman med lønnsutgifter. Momskompensasjon (alle tal i kroner) R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Kostra-art (e) R-(e) Momskompensasjon Komp. moms påløpt i inv.rekneskapen Komp. moms påløpt i driftsrekneskapen Sum Momskompensasjonen har ei meirinntekt på om lag 1,3 millionar i forhold til budsjett, der kompensasjon på drift er 541 tusen høgare enn budsjettert og kompensasjonen på investering er 779 tusen høgare enn budsjettert. Avviket kan forklarast med høgare aktivitet enn forventa. Kompensasjon i høve driftsrekneskapen er omtrent som i 2010, medan kompensasjonen på investering er 2,5 millionar høgare enn fjoråret. Andre overføringar Posten består av overføringar frå fylkeskommunar, kommunar og andre (private), samt sal av konsesjonskraft som er den absolutt største posten. Avvik i høve budsjett påvel 178 tusen skuldast meirintekt på sal av konsesjonskraft. Etne kommune Årsmelding 2011 side26

27 Millionar Driftsutgifter Kostra-art , ( ) ( ) Driftsutgifter (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Utgiftstype (e) R-(e) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Driftsutgiftene har auka med mest 13,6 millionar (5,87%) frå 2010, om lag som auken i frå 2009 til 2010 på omlag 13 millionar (6 %). Med unnatak for overføringar har alle utgiftspostane auka. Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftsposten, og utgjer over 2/3 av kommunen sine utgifter. Totalt sett kjem ein ut med meirkostnader på mest 6,5 millionar i forhold til justert budsjett ,1 146,3 156,7 165, Løn og sosiale utgifter 28,7 29,8 29,4 34,4 18,8 21,2 26,0 26,2 15,8 19,6 17,1 13, Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Overføringar Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon 14% Løn og sosiale utgifter 69% Overføringar 6% Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon 11% Etne kommune Årsmelding 2011 side27

28 Løn og sosiale utgifter Kostra-art , Løn og sosiale utgifter (alle tal i kroner) R-2011 B-2011 B-2011 Avvik (e) R-(e) Lønsutgifter Sosiale utgifter Sum Løn og sosial utgifter Refusjon sjukeløn Refusjon fødselspenger Sum refusjonar frå NAV Netto løn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er avgrensa til lønsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift. Samla løn og sosiale utgifter ligg vel 2,9 millionar under justert budsjett. For å sjå netto lønskostnader må ein ta omsyn til refusjonar frå NAV (sjukeløn og fødselspengar), og då kjem ein ut med eit mindreforbruk på vel 7,5 millionar. Lønn og sosiale utgiftar har dei siste åra auka, i 2011 er auken relativt sett større enn dei andre utgiftsområda. 74,0 % 72,0 % 70,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 60,0 % Løn og sos. utg. i % av sum driftsutgifter, eks. avskrv./ford.utg ,3 % 67,5 % 68,4 % 69,0 % Deler av premien til KLP blir dekka av Premiefond hjå KLP. I samsvar med sentrale retningsliner har me sett av eit tilsvarande beløp (2,3 millionar) til eit eige pensjonsfond til dekking av framtidige pensjonsforpliktingar. I 2010 kom føring av premie- og amortisert premieavvik positivt ut (sjå omtale nedanfor) og diff. vart sett av til pensjonsfondet. I 2011 har ikkje kommunen den gevinsten. I tillegg til lønsutgiftene kjem kjøp av vikartenester frå vikarbyrå når ein har vanskar med å rekruttere. Dette gjeld særleg for pleie- og omsorg og for reinhaldsoppgåver. Pensjonsutgifter Pensjon (alle tal i kroner) R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Kostra-art (e) R-(e) KLP - Kommunal landspensjonskasse SPK - Statens pensjonskasse AFP-pensjon, eigenandel Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum /P Overføringar til investeringsrekneskapen Totalt For å forstå heile bildet er det viktig å ta omsyn til pensjonsutgiftene, både til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og til Statens pensjonskasse (SPK). I tillegg må det tas omsyn til premieavviket (som er skilnaden på forfalt premie og den netto pensjonskostnaden aktuaren har rekna ut). For 2011 var denne for KLP på -1,2 millionar (2010: -1,912 millionar) og for SPK på tusen (2010: -454 tusen). På same art blir det også ført amortisert premieavvik, for KLP i 2011 på 802 tusen (2010: 675 tusen) (gjeld sum premieavvik 20xx/15 for åra ) og for SPK 43 tusen (2010: 13 tusen). Etne kommune Årsmelding 2011 side28

29 Me budsjetterer både ordinær pensjonskostnad og premieavvik under eitt på KLP og SPK medan premieavvika blir rekneskapsført på (KLP) og (SPK). Sjå tabellen ovanfor som syner pensjonsutgiftene og netto premieavvik. Denne syner eit samla mindreforbruk på 1,484 millionar mot eit mindreforbruk på 3,885 millionar i fjor. Hovudårsaka til endringa er at sum premieavvik og amortisert premieavvik er endre med 830 tusen (KLP) og 880 tusen (SPK). Det er, i samsvar med Budsjettsaka, overført 460 tusen frå drift til kapital for å dekke Eigenkapitalkravet for Dette vert rekna som anleggsmidlar, jf. rekneskapsforskrifta og KRS nr.1, og skal førast til anskaffingskost i balansen. Føringane for eigenkapitalkravet til KLP, premieavviket og amortisert premieavvik blir ført sentralt og ikkje fordelt på einingane. Medan premieavvika for KLP dei siste åra, i samsvar med regelverket, har vore inntektsført det året det oppstår og deretter utgiftsført med 1/15 kvart år i 15 år, skal fordelingstida f.o.m. premieavviket for 2011 endrast frå 15 til 10 år. Utgangspunktet for ordninga var at ein forventa at premieavvika ville slå ut begge vegar alt etter om det var mellom- eller hovudoppgjer. For SPK har det gått begge vegar medan det for KLP, med unnatak for 2005, har gått same vegen kvart år. Det tyder at amortisert premieavvik aukar for kvart år og vil auke ennå meir når fordelingstida nå blir redusert frå 15 til 10 år. Det er derfor viktig å byggje opp ein reserve til å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Kjøp av varer og tenester som inngår i/erstattar tenesteproduksjon Kjøp av varer og tenester (alle tal i kroner) Kostra-art ( ) R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Driftsutgifter (e) R-(e) Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Sum Mva. utanfor mva-loven Totalt Artane omfattar alle utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som brukast som produksjonsfaktorar i kommunen sin eigenproduksjon. Me budsjetterer med forventa utgifter inklusivt mva, medan dei blir rekneskapsført eksklusivt mva. på dei same artene. Mva blir ført på eigen art (14290) og me må derfor sjå utgiftene til mva saman med utgiftene på dei andre artane. Satsen varierer frå 0% til 25%. Artane omfattar alle utgifter som er knytt til kjøp av tenester frå andre (utanom eigne føretak og IKS der kommunen sjølv er deltakar) som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Art 375 skal nyttast ved kjøp av varer og tenester frå eige IKS. Art 380 skal nyttast ved kjøp av varer og tenester frå eigne føretak. Samla er det eit meirforbruk på vel 7,7 millionar i høve til endra budsjett. Det er fleire postar med både meir- og mindreforbruk. Det er grunn til å minne om at i denne samanlikninga kjem det ikkje fram om det er nytta ledige midlar frå ein annan art eller om det er ein inntektspost som dekker meirkostnaden. Meirutgift til kjøp av vikartenester pleie og omsorg (2 millionar), utleigevask (940 tusen), barnevernstiltak (660 tusen),straumutgifter sett saman med olje (800 tusen) og vedlikehald vegar m.a. brøyting (600 tusen) og mindreutgift til vedlikehald bygg (950 tusen). Overføringar Artsgruppe omfattar tilskot og overføringar som ikkje er knytt til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tenester, medan 490 er reservert tilleggsløyvingar og innsparingskrav. Totalt er det eit meirforbruk på 3,3 millionar, korrigert for mva utanfor mvalova, er det eit mindreforbruk på 1,6 millionar der det meste er rest midlar sett av til dekking av auka lønnskostnader (sentrale og lokale forhandlingar) og ymse tildelingar der midlane er nytta på andre artar utan at det er budsjettregulert for det. Det er eit mindreforbruk på Etne kommune Årsmelding 2011 side 29

30 økonomisk sosialhjelp (580 tusen), medan det er meirforbruk på ulike tilskot og overføringar til andre kommunar. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik (e) R-(e) Driftsinntekter (B) Driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D = B - C) Brutto driftsresultat gjev uttrykk for resultatet av den ordinære drifta inkludert avskrivingar. Talet gir eit uttrykk for kommunens evne til å betene lånegjeld, eigenfinansiere investeringar og setje av midlar til seinare år. Finansinntekter og finansutgifter På artsgruppe 5 blir det ført utgifter knytt til opptak av lån, kjøp av aksjar/andelar og utlån. Avsetningar, motpost avskrivingar og overføringar frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen blir også ført her. På artsgruppe 9 blir det ført inntekter knytt til opptak av lån (bruk av lån), sal av aksjar/andelar, utbytte/eigaruttak, utlån, bruk av avsetningar og motpostavskrivingar. Kostra-art Finansrekneskap (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik (e) R-(e) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finanstransaksjoner (G = E - F) Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger (J) Avsetningar Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Årets rekneskapsmessige mindreforbruk Årets rekneskapsmessige meirforbruk Sum (L = I + J - K) Renter og avdrag Kostra-art Renteinntekter, utbytte og eieruttak 500 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Netto renteutgifter Netto renteutgifter (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik (e) R-(e) Etne kommune Årsmelding 2011 side 30

31 Millionar Rekneskapen viser at renteinntektene er betydeleg høgare enn dei to siste åra. Dette skuldast dels ny bankavtale og dels at ein har hatt meir midlar i banken (mellom anna ubrukte lånemidlar). Samstundes har denne budsjettposten vore underbudsjettert, og posten er justert opp i budsjett for Renteutgiftene er 1,6 millionar lågare enn budsjettert. Dette skuldast at rentenivået er lågare enn budsjettert og at låneopptak har vore utsett. Vekta gjennomsnittsrente for porteføljen har auka frå 3,24 % til 3,33 % i perioden frå til , men er framleis på eit lågt nivå og ligg godt under budsjettert rentenivå for 2011 (4-4,5%). Merk at reell renteutgift for 2010 var om lag 4,2 millionar, rekneskapstalet var lågare på grunn av korrigering av tidlegare års feil. Dette ville gitt ein reell netto renteutgift på vel 2,8 millionar ,776 4,588 1,707 2, ,455 4,455 4,864 5, Avdragsutgifter Netto renteutgifter Avdragsutgifter for 2011 har auka litt frå 2010, men er framleis eit stykke under budsjett fordi ein har utsett låneopptaka. Etne kommune ligg over kommunelova sitt minstekrav for totale låneavdrag (sjå note 9 i rekneskapet). I tillegg tilrår fylkesmannen at ein hovudregel bør vere at dei årlege låneavdraga som eit minimum bør utgjere om lag 3 ½ - 4 % av lånegjelda (utanom formidlingslån og avdrag på slike lån). Etne kommune ligg under dette per , men det skuldast at ein lånte opp store beløp på slutten av året som ein ikkje betalte avdrag for i Etne kommune Årsmelding 2011 side 31

32 Netto driftsresultat i % av samla driftsinntekter. Blå strek er Fylkesmannen sitt tilrådde nivå. Avdragsutgifter i % av netto lånegjeld. Blå strek er Fylkesmannen sitt tilrådde nivå. 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 0% % Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære drift innafor den finansielt orienterte rekneskapen og fortel kor mykje kommunen har igjen til investeringar og fondsavsetjingar når dei laupande utgiftene, inkl. renter og avdrag, er dekka. Talet gir difor ein indikasjon på kommunen sin økonomiske handlefridom. Kommunen har eit veldig godt netto driftsresultat i 2011 på 13,788 millionar, som utgjer 5,26 % av driftsinntektene. Dette er godt over Fylkesmannen sitt tilrådde nivå på minst 3 %. Ein bør likevel merke seg nokre faktorar som har innverknad både på brutto og netto driftsresultat. Som omtalt ovanfor er 2,3 millionar av premien til KLP er dekka av Premiefond hjå KLP. Denne blir inntektsført før avsetting til eige fond og kjem derfor med. Avsetting momskompensasjon på investering (lovpålagt 40 % og budsjettvedtak opp til 100 %) på 4,6 millionar er også med i resultatet. Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk svarar til botnlinja i kommunerekneskapen og visar netto driftsresultat justertert for interne finanstransaksjonar (overføring til investeringsrekneskapen og avsetningar til og bruk av fond). Årets mindreforbruk, som inneberer at driftsresultat ikkje er fult ut disponert, er på 8,138 millionar. Dette tyder at det er sett av meir til fond enn det er brukt. Minner om omtale ovanfor (pensjon og momskompensasjon på investeringar) og om lag 440 tusen til å dekke negative fond etter sluttoppgjeret for sjølvkostområda for vatn (sjå nærare omtala s. 23). Resultatstorleiken seier lite om korleis den økonomiske utviklinga har vore i seg sjølv, men fortel meir om samla avvik frå budsjettet og behovet for ev. tilpassingar av drifta. Etne kommune Årsmelding 2011 side 32

33 Investeringsrekneskapen Investeringsrekneskapen viser kostnadane og finansieringa av kommunen sine anleggsmidlar. Rekneskapsforskriftene set eit klart skilje mellom drift og investeringar, og gjennom investeringsrekneskapen får ein på ein betre måte enn tidlegare ei oversikt over korleis kommunen har finansiert investeringane. Figuren nedanfor viser det totale bildet for investeringane i 2011, med fokus på artsgrupper og avvik i forhold til budsjett. For meir detaljer om det einskilde prosjekt viser me til note 17(i Årsrekneskapen) og investeringsrekneskapen. Investeringsrekneskap (alle tal i kroner) R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 B-2011 B-2011 Avvik Kostra-art (e) R-(e) Inntekter Sal av driftsmidler og fast eiendom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter (L) Utgifter , Lønnsutgifter Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tjenester som erstattar t.produksjon Overføringar Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ( ) Fordelte utgifter Sum utgifter (M) Finanstransaksjoner 510 Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidlegare års udekka Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum Finans- og finansieringstransaksjoner (N) Finansieringsbehov (O) (M + N - L) Dekkast slik: 910 Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års udekka Overføringar fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum Finansiering (R) Udisponert overskott Udisponert underskott Kommentar Dei største avvika ligg på artane , og skuldast at ein heng etter med en del prosjekt. Dette heng saman med mindreforbruket på art 910. Forskotteringa av gang- /sykkelveg Skånevik idr. hall Ferjekaien er budsjettert på art 230, men er ført på art 520. Avvik på art 480 skuldast fleire forhold, eingongsutbetaling i samband med Eikemoutbygginga som er avsett på fond(motpost art 890), sal av bygdasenteret (motpost art 929). Avviket gjeld også prosjekt Sal av næringstomter og Sal av bustadtomter (motpostar ). Me budsjetterer ikkje med salsinntekter på desse prosjekta. Etne kommune Årsmelding 2011 side 33

34 Balanserekneskapen Balanse (alle tal i kroner) Kostra-art Eigendelar 2.2 Anleggsmidlar Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eigendelar Eigenkapital og gjeld 2.5 Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringar i R-prinsipp som endrar AK Drift Endringar i R-prinsipp som endrar AK Investering Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk Udisponert i investeringsrekneskapen Udekka i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Innlån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum eigenkapital og gjeld Kontroll Memoriakonto 2.9 Memoriakonto 1) Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Balanserekneskapen viser verdien av kommunens eigendelar per , og korleis eigendelane (anleggs- og omløpsmidlar) er finansiert med høvesvis eigenkapital og gjeld. Etne kommune Årsmelding 2011 side 34

35 Millionar Utvikling i arbeidskapitalen Arbeidskapitalen finn ein ved å trekka kortsiktig gjeld frå omløpsmidlane (bankinnskot, verdipapir og fordringar frå stat, andre kommunar og private, fråtrekket kassakreditt, leverandørgjeld og premieavvik). Arbeidskapitalen er eit uttrykk for kommunens likvide stilling og viser kva for evne me har til å klara betalingspliktene. Utviklinga skapast av frigjorte midlar, med frådrag for dei som brukast til investeringar. Lånegjeld Samla lån for kommunen har auka kraftig frå 2010 til 2011, og nærmar seg ei dobling sia Auken er på om lag 34,5 millionar, men korrigert for Startlån til vidareutlån og ubrukte lånemidlar har netto lånegjeld auka med vel 14,6 millionar. Netto lånegjeld overstig no 60 % av driftsinntektene. Lånegjeld (alle tal i kroner) Samla lån Husbanken - Startlån Ubrukte lånemidlar Netto lånegjeld Innbyggartal Netto lånegjeld pr. innbyggjar Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 53,0 % 50,7 % 50,2 % 59,0 % 65,4 % Netto lånegjeld i kr pr. innb. 200 Netto lånegjeld i millionar 70% Netto lånegjeld i % av dr.innt % 50% 40% 30% 20% 10% % Ein må merke seg at lånegjelda ikkje er korrigert for kor mykje som blir finansiert av vassavgifter, kloakkavgifter og renovasjon (VAR-området). Lånegjelda er heller ikkje korrigert for kor stor del kommunen mottar rente- og avdragskompensasjonar for. Sjå tabellen nedanfor som viser både grunnlaget for rente- og avdragskompensasjon og kor mykje kommunen faktisk får kompensert for av ordninga. Etne kommune Årsmelding 2011 side 35

36 Millioner Rente- og avdragskompensasjon (alle tal i kroner) Grunnlag Rente- og avdragskompensasjon Etne sjukeheim (1999) Etne sjukeheim (2005) Skånevik aldersheim Grunnskulereforma (1997) Sum rente- og avdragskompensasjon Etne bustadskiping (EB) Sum rente- og avdragskompensasjon inkl. EB Rentekompensasjon Enge skule (mellomsteg+ungdomssteg) Totalt grunnlag eks. EB Totalt grunnlag inkl. EB Inntekter Rente- og avdragskompensasjon Rentekompensasjon skule Total rente- og avdragskompensasjon Ved utgongen av året har kommunen ei samla gjeld på vel 207,5 millionar, der låna i Husbanken for vidare utlån utgjer nesten 21 millionar. I løpet av året er det tatt opp fire nye lån, der to av desse er heilt eller delvis er refinansiering av eksisterande lån. Dei nye låna gjeld budsjetterte låneopptak for 2011, og startlån for 2010 og Ein har i tillegg gjort ein del rentebindingar på Startlån mot slutten av året. Bakgrunnen for rentebindingane er å gjøre kommunen mindre utsett for renteendringar i marknaden. Kommunen har budsjettert med små driftsmarginar i åra framover, og i samband med eit betydeleg auka volum på lånegjelda er ein sårbare for renteendringar. Ein har nytta høve til å binde renta under budsjettert rente og oppnå meir føreseielege utgifter. Fond Dei kommunale fonda er delt inn i disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Bundne drifts- og investeringsfond er midlar som er avsett til bestemte formål i samsvar med lov, forskrift, rekneskapsprinsipp eller eksterne vilkår (døme arv eller gåve til særskilte formål). Under desse kjem unytta øyremerka midlar som må betalast attende dersom dei ikkje vert nytta i samsvar med føresetnaden. Ubundne investeringsfond gjeld midlar som må settast av til og nyttast i investeringsrekneskapen, og kor kommunen sjølv kan velje til kva formål. Disposisjonsfond vil sei avsette midlar som ikkje er øyremerka for bestemte formål. Av disposisjonsfond er det mange fond der midlane er vedtatt brukt til særskilte tiltak likevel slik at unytta midlar ev. seinare kan bli vedtatt omdisponert til andre formål. Det største av disposisjonsfonda er Generelt disp. fond på vel 7,7 millionar. Midlane kan brukast både til drifts- og kapitalformål Fondsmidler per Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Disposisjonsfond Etne kommune Årsmelding 2011 side 36

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding 2012 K-sak 036/13. Etne kommune

Årsmelding 2012 K-sak 036/13. Etne kommune Årsmelding 2012 K-sak 036/13 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2012 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår)

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområda som er med storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 53,8 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Ev. endringar Stillingsh. (2015)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer