1 Økonomiplanperioden drøftingsnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETT/DRØFTINGSNOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Økonomiplanperioden 2014 2017 - drøftingsnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 2017 BUDSJETT/DRØFTINGSNOTAT"

Transkript

1 1 Økonomiplanperioden drøftingsnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETT/DRØFTINGSNOTAT

2 2 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Innhold Føremålet med notatet Innleiing og bakgrunn Budsjettprosessen Utgangspunkt for administrasjonen sitt arbeid Rammevilkår Kommunelova økonomiplan og årsbudsjett Folketalsutvikling Økonomiske føresetnader Frie inntekter Momskompensasjon Renteutgifter og inntekter Rentekompensasjon Løn og pensjonskostnader Eigedomsskatt Samhandlingsreforma Andre overordna føresetnader Bruk av fond Mål og utviklingstrekk innan dei ulike hovudkapitla Sentraladministrasjonen Tenesteperspektivet Økonomiperspektivet Medarbeidarperspektivet Utviklingsperspektivet Oppvekst Barnehagar Skular Vaksenopplæring og opplæring av framandspråklege Helse og sosial Tenesteperspektivet Medarbeidarperspektivet Økonomiperspektivet... 22

3 3 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Oppsummering samandrag Landbruk og teknisk Status og hovud utfordringar Oppgåver - Tenesteperspektivet Tilsette Medarbeidarperspektivet Økonomiperspektivet Oppsummering og samandrag Gjennomgang av driftsbudsjett 2014 på ulike hovudkapitel Sentraladministrasjonen Politisk styring Rådmannskontor Utval og råd Administrasjonsbygg Fellesfunksjonar Felles IT og kontingentar Tillitsvalde Næringsutvikling Næringsutvikling reiseliv - marknadsføring Sosial rådgjeving og rettleiing Kultur Tysneshallen Friluftsliv og folkehelse Kyrkjeleg administrasjon Oppvekst Skulekontor Fellestiltak skular Onarheim skule Reksteren skule Tysnes skule Uggdal skule Fellestiltak barnehagar Barnehagar Kulturskule Vaksenopplæring... 34

4 4 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 5.3 Helse- og sosial hovudkapittel Administrasjon Offentleg legearbeid Legekontor Helsestasjon/jordmor/fysioterapi/ergoterapi NAV sosiale tenester Barnevern Tysnes sjukeheim Open omsorg Haugen bufellesskap pu Uggdal Vågsmarka bufellesskap Dagsenter psykisk utviklingshemma Psykisk helse Tiltak for funksjonshemma Bedriftshelsetenesta Kontakten Landbruk og teknisk Administrasjon Jordbruk, skogbruk og viltforvaltning Oppmåling Karttenester Brann Byggforvaltning Bygg og eigedomsforvaltning Renovasjon, kloakk og vassverk Vegar Investeringar og økonomiplan Finansiering av nye investeringar Strategiar for å betra det økonomiske handlingsrommet... 44

5 5 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Vedlegg: 1. Økonomiplan 2. Lånemodell 3. Investeringsbudsjett 4. Notat frå fylkesmannen om statsbudsjett Tabell over utvikling i frie inntekter Hordaland

6 6 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Føremålet med notatet Rådmannen legg fram notatet som eit utgangspunkt for politiske drøftingar for budsjett 2014 og økonomiplanperioden Notatet er ei innleiing til budsjettprosessen for Tysnes kommune og har søm føremål å gje eit avgjerdsgrunnlag for endringar på kort og lang sikt. Notatet skal verka til å synleggjera dei val som er gjort i administrasjonen sitt første utkast til budsjett og også peika på moglege tilnærmingar i det vidare arbeidet. Det vert teke atterhald om endringar undervegs. Det framlegget som vert lagt fram no er eit stramt framlegg, samstundes ser me at me helst skulle nådd ennå lenger i å redusera dei samla kostnadane i drifta. Rådmannen meiner elles at framlegget er godt ut frå at det ikkje er lagt opp til tiltak som vil gje vesentleg dårlegare tenestetilbod for brukarane, eller dårlegare vilkår for tilsette. Samstundes som driftsbudsjettet inneber ein nedgang samanlikna med tidlegare år skal me også hugsa at det er ein føresetnad for å frigjera handlingsrom slik at me kan gjennomføra framtidige investeringar. Eit stramt driftsbudsjett vil vera ein føresetnad for eit ekspansivt totalbudsjett!

7 BUDSJETT Økonomiplanperioden drøftingsnotat 2 Innleiing og bakgrunn 2.1 Budsjettprosessen Framdriftsplan for arbeid med budsjett og økonomiplan for er drøfta administrativt og politisk og det er sett opp slik framdrift: Resultat mål Effektmål Milepæl er Rammer Politisk Administrativt Resultat 20.aug Strategisk perspektiv - etatane Ramme Folketal per 20.aug 1. juli Ramme 27.aug Drøfting av prosess i F og K Semje om prosess Rammer for 02.sep Budsjettskriv til etatane administrativt arbeid 16.sep Etatane legg fram detaljbudsjett 23.sep sep Budsjettsamling Utkast til detaljbudsjett for etatane ligg føre Utgangspunkt for vidare budsjettarbeid Føringar for administrasjonen 01.okt Drøfting/orientering til F Første utkast til 08.okt samla budsjett Statsbudsjet tet vert lagt Sak til F / Felles 14.okt fram orientering til utvala Ramme Administrativt framlegg - gjennomgang/orienterin 15.okt g for alle utvala Politiske drøftingar i grupper og parti, 15. okt - handsaming i 12. nov partsamansette utval. Føringar for 12.nov Handsaming i F administrasjonen Endeleg handsaming i F, framlegg til alminnelig ettersyn etter Budsjettframlegg til 19.nov kommunelova ettersyn. Kommunestyre vedtek årsbudsjett og økonomiplan des 2017 Vedteke årsbudsjett 2014 og økonomiplan som er realistisk og som svarar opp dei økonomiske utfordringane i verksemda. Open og involverande prosess som gjev grunnlag for semje og felles innsats på alle nivå i organisasjonen. Føreseieleg utvikling for samarbeidspartnarar og brukarar i Tysnes kommune.

8 8 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 2.2 Utgangspunkt for administrasjonen sitt arbeid 30. august sendte rådmannen ut budsjettskrivet til etatane som har arbeidd med budsjett ut frå følgjande føringar og utgangspunkt: «Me viser til tidlegare drøftingar kring arbeid med budsjett 2014 og økonomiplan for I samsvar med vedlagde plan for budsjettprosessen vert dei føringar som er lagt til grunn i dette skrivet styrande det arbeidet etatane skal gjera med budsjett 2014 fram til 16. september. Følgjande rammer ligg i vedteken økonomiplan: endring frå 13/14 Sentraladministrasjonen Oppvekst: H & S: Landbruk & Teknisk: I økonomiplanen er det føresett kutt på kr. 400` per etat som følgje av at det vert etablert ei felles post og arkivteneste. Ut frå at endringa ikkje er funne stad er det ikkje grunnlag for ei slik nedjustering p.t., ramma vert såleis auka med kr. 400` per etat. Det vert vidare gjeve ein kompensasjon for lønsauke samanlikna med opphavleg budsjett på 1 %, samla sett vert då underståande oppsett styrande for etatane sitt arbeid endring frå 13/14 Sentraladministrasjonen Oppvekst: H & S: Landbruk & Teknisk: Ovannemnde ramme inneber at det må gjennomførast tiltak for å auka inntekter og eller å redusera utgifter, dette må vera utgangspunkt i det arbeidet som no skjer fram til 16. september. Me ber elles om at etatane kjem med innspel til utvikling i økonomiplanperioden og at dette vert lagt fram saman med detaljbudsjett for etatane.

9 9 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Føresetnader arbeidet med detaljbudsjett: I utgangspunktet budsjetterer etatane med det som er kjent løn per i dag, arbeidsgjevaravgift er 14,1 % medan feriepengar for dei under 60 år er 12 % og 14,3 % for dei som er over 60 år. Pensjonsutgifter vert budsjettert til 12,25 % for tilsette i Statens pensjonskasse, for tilsette som er i KLP ber me om at satsar for 2013 vert nytta. Det skal reknast inn ein føresetnad om at straumprisen vert auka med 30 %. Etatane nyttar same rekneark som tidlegare for lønsbudsjett, det vert utarbeidd nye rekneark for detaljbudsjettering, desse vert sendt ut i løpet av veka. Investeringar: Me ber om at etatane gjev ei vurdering av det føreliggjande investeringsprogrammet for investeringar innan eigne område, er det tiltak her som likevel ikkje vert aktuelle, eller tiltak som må framskundast kan skyvast ut. I samband med framlegging av detaljbudsjetta ber me om at etatane legg fram eit enkelt notat med vurderingar av investeringsbehovet innan eige fagområde. Prosjektsjef, Ivar Erstad, får hovudansvaret for å koordinera ein kritisk gjennomgang av investeringsprogrammet. Overordna mål for budsjettarbeidet: Det overordna målet med budsjettarbeidet er å leggja til rette for ei sunn og balansert økonomisk utvikling i Tysnes kommune. Dette er igjen ein føresetnad for at me over tid skal kunne ivareta omsyn til eit godt tenestenivå og vera i stand til å halda på og rekruttera inn medarbeidarar på alle plan i organisasjonen. Både politisk, og i organisasjonen elles, er det store forventningar til skulen på Gjerstad og til bygging av nytt omsorgssenter her i Uggdal. Desse to prosjekta er dei største, men langt frå dei einaste som vil liggja over oss frametter, og dersom me skal få høve til å gjennomføra dette må me leita i eigen organisasjon for å finna tiltak som vil kunna gje økonomisk vinst på kort og lang sikt. Me ønskjer Dykk alle lukka til med denne første fasen i budsjettarbeidet!»

10 10 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 3 Rammevilkår 3.1 Kommunelova økonomiplan og årsbudsjett Kommunelova kap. 8 handlar om kommunen sitt ansvar for å utarbeida årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet skal etter 44 vera ein bindande plan som skal femja om kommunen si samla verksemd og vera delt i ein investeringsdel og ein driftsdel. Årsbudsjettet skal vera realistisk og vera stilt opp slik at kommunestyre sine mål og premissar kjem tydeleg fram. Årsbudsjettet skal vedtakast av kommunestyre og er bindande for underordna organ. Saman med årsbudsjettet skal også kommunestyre gjera vedtak om ein rullerande økonomiplan, planen skal omfatta minst dei fira neste budsjettåra. I ljos av kommunen sine store investeringar er det eit ønskje at økonomiplanen vert utarbeidd med ein noko lengre tidshorisont enn det som følgjer minimumskrava i kommunelova. Innstilling til økonomiplan med framlegg til vedtak skal leggjast ut til ålment ettersyn minst 14 dagar før den vert endeleg handsama i kommunestyre. 3.2 Folketalsutvikling Folketalsutviklinga, under dette den demografiske samansetninga, er grunnlaget for kommunen sine inntekter gjennom statleg rammefinansieringa. Statleg finansiering byggjer på ei gjennomsnittsutvikling på nasjonalt makronivå og ei stykkprisfinansiering basert på gjennomsnittleg kostnad. Folkeveksten i Noreg var i 2012 rekordhøg og talte samla personar, dette var om lag 2000 meir enn det førre rekordåret som var Sidan 2006 har folketalet i Noreg vakse med i alt , folkeveksten har ifølgje SSB ikkje vore så stor sidan Heile 72 % av folkeveksten kjem som følgje av innflyttingsoverskot frå utlandet, i 2012 utgjorde netto innvandring personar som er det høgaste talet noko sinne. I tilsvarande periode har Tysnes hatt ein nedgang i folketalet på 59 personar. Medan landet som heilskap har hatt ein samla folkevekst samanlikna med inngangen av 2006 på 8,9 % har Tysnes kommune hatt ein nedgang tilsvarande 2,11 %. Så lenge rammetilskot er så tett knytt til innbyggjartal inneber dette at Tysnes kommune får store utfordringar knytt til inntektstap i perioden, for at me skal kunna oppretthalda vår relative del av inntekta må folkeveksten i kommunen vera minst like stor som resten av landet, for at me skal auka vår relative inntektsdel må kommunen ha større vekst i folketalet enn resten av landet.

11 11 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Tabellen under viser folketalsutvikling for Tysnes kommune samanlikna med resten av landet i perioden frå 2012 til Me ser at folkeutviklinga i Tysnes aukar vesentleg mindre enn i resten av landet i perioden. Det er også interessant å merkja seg at Tysnes vil ha ei mykje sterkare vekst i aldersgruppa frå 0-5 år enn resten av landet og innan 2017 vil denne gruppa ha om lag same prosentvise del av det samla folketalet som for resten av landet. Tilsvarande er det interessant å merkja seg at talet på personar over 67 år vil stiga litt mindre i Tysnes kommune enn i resten av landet. Tysnes kommune vil likevel ha eit mykje høgare del av folketalet i denne gruppa enn resten av landet. Medan 21,54 % av innbyggjarane i Tysnes vil vera over 67 år er det berre 14,4 % av innbyggjarane i Noreg som er over 67 år. Aldersgruppe Endring Tysnes kommune 0-5 år ,2 % 6-15 år ,7 % år ,3 % 67 år eller eldre ,0 % SUM ,9 % Noreg 0-5 år ,1 % 6-15 år ,3 % år ,4 % 67 år eller eldre ,6 % SUM ,7 % Tabell Folketalsutvikling Tysnes kommune og landet fordelt på grupper , basert på framskriving etter SSB si prognose med middels nasjonal vekst. I tabellen under er folketalet skrive fram til 2022 og tendensen med ei sterkare auke i yngre grupper enn resten av landet held fram, me ser også at andelen over 67 år aukar raskare i resten av landet enn i Tysnes kommune. Aldersgruppe Endring Tysnes kommune 0-5 år ,9 % 6-15 år ,8 % år ,3 % 67 år eller eldre ,0 % SUM ,5 % Noreg 0-5 år ,2 % 6-15 år ,2 % år ,7 % 67 år eller eldre ,0 % SUM ,0 % Tabell Folketalsutvikling Tysnes kommune og landet fordelt på grupper , basert på framskriving etter SSB si prognose med middels nasjonal vekst.

12 12 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Tabellen under er ein meir detaljert demografisk utvikling for Tysnes kommune i økonomiplanperioden med fokus på funksjonelle grupper: Aldersgruppe Endring Tysnes kommune 0-2 år ,6 % 3-5 år ,8 % 6-15 år ,7 % år ,8 % år ,8 % år ,3 % år ,7 % 90 år eller eldre ,9 % SUM ,8 % Tabell Folketalsutvikling med detaljert demografi, basert på framskriving etter SSB si prognose med middels nasjonal vekst. Gjennom perioden ser me sterkast vekst for gruppa av barn med behov for barnehageplass, utviklinga peikar mot at me kan venta å auka talet på avdelingar vidare frametter. Når det gjeld gruppa i skulepliktig alder ser me ein fortsett nedgang fram til 2016, etter 2016 vil talet på barn i skulepliktig alder auka. Det er elles interessant å merkja seg at det er marginale endringar i talet på eldre over 80 år medan me har ei stor auke i gruppa frå 67 til 79 år. Slik utviklinga ser ut må me rekna med å oppretthalda tenester for pleie og omsorg minst på dagens nivå.

13 13 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 3.3 Økonomiske føresetnader Den viktigaste inntekta til kommunen er rammetilskotet som er knytt til innbyggjartal og har ein generell del og ein utjamningsdel. Figuren under viser fordeling av rammetilskot per aldersgruppe i 2013: 3.3.1Frie inntekter Frie inntekter er sett saman av rammetilskot, skatteinntekter, momskompensasjon og andre løyvingar som ikkje er øyremerkte statlege tilskot. I kommuneproposisjonen 2014 vart det gjort eit anslag på vekst i kommunane sine frie inntekter på kr. 5-5,5 mrd. Ei stor del av denne veksten ver knytt til demografisk utvikling og då i hovudssak knytt til auken i talet på eldre. KS har i si vurdering av opplegget i kommuneproposisjonen meint at inntektsveksten til neste år kun er nok til å dekka demografikostnadane, kommunar med nedgang i folketalet må såleis innskrenka drifta for å oppretthalda den økonomiske balansen. I statsbudsjettet som vart lagt fram 14. oktober er det lagt opp til ein samla vekst i frie inntekter tilsvarande 2,9 % for Tysnes. Det var berre Ulvik, Granvin og Jondal som fekk lågare vekstutvikling enn Tysnes frå 2013 til 2014, jfr. vedlagt tabell frå Fylkesmannen.

14 14 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Momskompensasjon Kommunen motteke momsrefusjon på kjøp av varer og tenester, refusjonen gjeld både investering og drift. I 2010 vart ordninga med at kommunen kan nytta momsrefusjon frå investeringar i drift oppheva. Det har vore ei overgangsordning der ordninga har vore trappa ned, i 2013 kunne 20 % av investeringsmoms førast over på drift, frå og med 2014 skal all moms som følgjer investeringar også nyttast til å finansiera investeringane. Endringa gjev eit «inntektsbortfall» på driftsbudsjettet med om lag 1 million kroner samanlikna med Renteutgifter og inntekter Renteutgifter for 2014 er redusert ned for 2014 samanlikna med vurderinga i økonomiplanen er utgifta redusert med kr. 1,3 mill. Nedjusteringa er gjort med utgangspunkt i dagens låneportefølje. Dersom me vel å ikkje ta opp nye lån kan det gje ei utfordring med omsyn til likviditet i Renteinntekter er justert noko ned samanlikna med føresetnaden i økonomiplanperioden, dette må sjåast i samanheng med føresetnaden over om låneopptak. Dersom det vert gjennomført større låneopptak vil renteinntektene kunne aukast opp, og ut frå dagens rentenivå vil det gje ein liten vinst Rentekompensasjon Tysnes kommune motteke rentekompensasjon for omsorgsbustader og sjukeheim, for driftsåret 2014 er kompensasjon for renter og avdrag rekna til kr. 938 ' Løn og pensjonskostnader I økonomiplanen var det opphavleg føresett ein pott for løn og pensjon på kr. 5,5 mill. Generelt fører høg lønsvekst og låg rente som me har hatt dei seinare år til høg pensjonsvekst. I 2013 er det eit høgt premienivå som vil verka til vekst i pensjonskostnader i 2014, kostnadsveksten heng mellom anna saman med nye berekningar i forventa levealder. Me har også med oss dommen som kom i arbeidsretten i juni i år som innebar at alle stillingar no skal meldast inn i pensjonsordninga, tidlegare har det vore ein føresetnad at ein må arbeida meir enn 14 timar per veke for å ha rett til innmelding, Denne endringa er innarbeidd i budsjettframlegga på dei einskilde hovudkapittel. Forventa lønsvekst for 2014 er 3,75 %, overheng frå 2013 er relativt lavt, men det er budsjettert med 1 % lønsvekst innan dei ulike lønskapitla.. Det er såleis rundt 2,7 % ufordelt lønsvekst samt løn i pensjonskostnader. Det er alltid vanskeleg å fastslå nøyaktig kor stor denne potten bør vera, men i budsjettframlegget er

15 15 Økonomiplanperioden drøftingsnotat det sett av nær kr. 9,5 millionar. Dette betyr at føresetnadene opp mot økonomiplanen berre på dette punktet sviktar med 3,9 millionar. Ut frå reglar for amortisering av premieavvik og høge akkumulerte premieavvik må me rekna med høge pensjonskostnader også frametter, likevel er 2014 eit år som er prega av at det er hovudlønsoppgjer. Det er no eit framlegg om å redusera amortiseringstida frå ti til fem eller sju år for nye premieavvik, dette vil kunna ha ein negativ budsjetteffekt i Eigedomsskatt Det er p.t. ikkje budsjettert med auke i eigedomsskattesatsen for 2014, når inntekt frå eigedomsskatt er auka med kr. 100 er det knytt til at det er blitt fleire skatteobjekt. Ut frå dei føringar som vart lagt når eigedomsskatten vart fastsett bør eigedomsskatten i alle høve aukast opp med verknad frå driftsåret Ei auke i eigedomsskatt frå inneverande år vil kunna redusera den føresette bruken av fond i budsjettet Samhandlingsreforma Det er auka kostnader grunna kommunal medfinansiering av sjukehusopphald. I følgje statiske data frå Helsedirektoratet for 2012 hadde Tysnes ein kostnad på kr pr. innbyggjar. Dette er 50 % over gjennomsnittet for landet (og for Hordaland). Samanlikna med små kommunar ( innbyggjarar) har me ein kostnad som ligg 42 % over gjennomsnittet for desse. Etter nøyare samanlikning i høve andre kommunar med same alderssamansetjing av befolkninga som i Tysnes, kan ein skeiv alderssamansetjing i befolkninga vere ein forklaringsfaktor. Akonto-beløp frå august 2013 er kr pr. månad, ny årssum 2014 vert med framskriving av dette kr 4,56 mill. Tysnes kommune får ei overføring på kr. 3,6 mill og har såleis eit direkte underskot på nær kr. 1 million, som ei direkte følgje av samhandlingsreforma. Ut frå at kommunen ligg så høgt over landsgjennomsnittet har me føresett at det kan gjerast tiltak som kan redusera talet på innskrivingar og at me skal kunne trekkja vår del av finansieringa ned igjen mot kr. 4 mill. Føresetnaden er usikker og me har ennå ikkje identifisert klare handlingspunkt.

16 16 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Andre overordna føresetnader Med utgangspunkt i at det er behov for ytterlegare kostnadsreduksjonar, utover dei som no er lagt inn på dei ulike hovudkapitla, vert det innført ei generell tilsetjingsstopp på ledige vikariat og ledige stillingar skal vurderast opp mot kortare eller lengre vakansar. Det vert føresett ei samla innsparing på kr. 1 mill som følgje av denne føresetnaden, ordninga gjeld i utganspunktet alle nye stillingar med unnatak av desse gruppene: 1) Operative stillingar i pleie og omsorg (sjukheim, open omsorg, bufellesskap) 2) Operative stillingar i barnehagar og skular. Det betyr at alle andre stillingar vert omfatta av ordninga Bruk av fond I økonomiplanen er det føresett ein bruk av disposisjonsfond på nær kr. 2,3 mill i I framlegget som no ligg føre er denne føresetnaden innarbeidd, me ser likevel at me har eit udekt underskot på ca. kr. 2,2 mill i tillegg.. Dersom ikkje anten inntektene vert auka tilsvarande eller det vert funne område for vidare nedjustering av drifta må fondsbruken aukast utover det føresette nivået i Bruk av fond utover nivået i økonomiplanen må også vurderast i ljos av svikt i føresetnader knytt til driftsrasjonalisering på kr. 1,6 mill som følgje av etablering av fellestenesta, samt svikt i føresetnader for løns- og pensjonsavsetningar på 3,9 mill.

17 17 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 4 Mål og utviklingstrekk innan dei ulike hovudkapitla I det følgjande vil me kort kommentera ei vurdering av driftssituasjonen innan dei ulike etatane i ljos av følgjande grunnperspektiv: - Tenesteperspektivet - Økonomiperspektivet - Personalperspektivet - Utviklingsperspektivet 4.1 Sentraladministrasjonen Tenesteperspektivet Sentraladministrasjonen skal levera tenester mot politisk nivå, til eigen organisasjon og direkte til innbyggjarane i kommunen. Når det gjeld tenester til innbyggjarane er det først og fremst gjennom oppfølging av tilskot, kultur- og idrettsmidlar, marknadsføring og støtte til ulike lag og organisasjonar. Me ser at forventningane til kommune som ein støttespelar er relativt store, ikkje minst gjeld det økonomisk støtte. Dette er klar utfordrande i ei tid der fokuset vårt er på å stramma inn drifta for å skapa rom for å gjennomføra ønskja investeringar. Innan planområde er det store forventningar og me er glad for at me no er på «trekk» i arbeidet med reguleringsplan for Våge, industriområde på Dalland og omsorgssenteret. I 2014 skal det startast opp arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel. I 2013 vart det inngått ein rammeavtale med Omega Areal om kjøp av tenester i samband med kommunen si eiga planlegging. Ved tilsetjing av nye arealplanleggjar bør denne knytast til fagmiljøet på landbruk- og teknisk. På prosjektområde er det gjort mykje førebuande arbeid for å få oversikt over kostnader og ressursar som må setjast av til ulike framtidig prosjektarbeid, den største delen her er naturlegvis Tysnes skule og nytt omsorgssenter. P.t. er det vanskeleg å sjå at dette kan realiserast parallelt, men me meiner likevel at det er viktig å få fram underlaget samstundes. Når det gjeld interne administrative funksjonar har me styrkt økonomifunksjonen i dette året, dette er etter rådmannen si vurdering turvande i ljos av planlagde organisasjonsendringar som vil krevja tettare oppfølging. Me ser også at det må arbeidast vidare med prosjektstyringssystem slik at me sikrar god gjennomføring innanfor vedtekne kostnadsrammer.

18 18 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Me ønskjer også å sjå nærare på IKT i totalverksemda i året me går inn i, dette er eit område som er både sårbart og viktig. Eit sentralt spørsmål her vert kva me bør løysa internt i verksemda og kva deler av oppgåvene som eventuelt kan setjast ut til andre. Beredskapsområde er eit område som har fått noko større fokus i inneverande år, men det vil vera behov for å styrka dette område også i fortsetjinga Økonomiperspektivet Til liks med resten av verksemda må også sentraladministrasjonen retta seg inn mot ein situasjon der drifta må justerast noko for å gje rom for framtidige investeringar. Det er inga tvil om at administrasjon i ein liten kommune fort får høge relative kostnader. Framtidige økonomiske perspektiv er avhengig av organisatorisk plassering av stab og støtte, graden av delegering i samband med ny styringsstruktur, samt politiske ambisjonar knytt til plan og utvikling Medarbeidarperspektivet Det er gjort tilsetjingar i sentrale stillingar siste året. Me er samstundes velsigna med at me har klart å halda på gode seniorrådgjevarar, men er litt usikker på det langsiktige perspektivet her opp mot dom i arbeidsretten i juni d.å. Dommen la avgrensingar på høve til å arbeida i tillegg til alderspensjon. Gjennomsnittsalderen er framleis relativt høg. Rådmannskontoret og økonomikontoret er no slått saman for å i større grad stimulera til at me får nytta ressursane på tvers. Det er framleis for stor sårbarheit på sentrale oppgåveområder, noko av denne sårbarheita må me leva med, men noko bør me ha mål om å redusera Utviklingsperspektivet Noko av det viktigaste i eit utviklingsperspektiv vil vera å få realisert ei felles støtteteneste og få tilrettelagt verktøy som kan gje grunnlag for meir delegert mynde til meir sjølvstendige einingar. Rådmannen vurderer også at det er eit stort behov for å gå gjennom og etablera ein samla målstruktur for totalverksemda i Tysnes kommune. Det vert elles føresett at me no må koma ut av sonderingsfasen i høve til større prosjekt og finna ressursar og kapasitet til å ta fatt!

19 19 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 4.2 Oppvekst Barnehagar Tysnes kommune har eit godt barnehagetilbod, dette gjeld både det pedagogiske tilbodet og tilgjenge. Tysnes kommune har hatt som policy å gje tilbod om opptak gjennom året, og har også utvida talet på avdelingar som følgje av ekstra opptak. I eit økonomisk perspektiv vert barnehagane drivne effektivt med grunnbemanning og fulle barnehagar. I samsvar med vedtaket i barnehagestruktursaka skal det berre vera ein barnehage som ikkje køyrer heilt fulle avdelingar for å balansera opptaket. Det må likevel merkjast at opptaket bør avgrensast til to gonger i året, det er berre gjennom hovudopptak at talet på avdelingar skal kunne utvidast. Sjukefråværet i barnehagane varierer mykje barnehagane i mellom, men det vil vera fokus på å redusera fråværet i tida som kjem. Med unntak av nokre få kontinueringar er stillingar fylt av personale med rett kompetanse. Det er gledeleg at det i dei seinare åra er vorte fleire fagarbeidarar i barnehagane. I eit utviklingsperspektiv er det å merkja at det er behov for å investera i ny barnehage til erstatning for den leigde barnehagen på Reiso, leigeavtalen her går ut i februar Det må også merkjast at det er behov for rehabilitering eller utbygging av Vågsmarka barnehage. Søknaden til denne barnehagen er stor i høve til kva som er mogleg å tilby av plassar Skular Innan skulane har me dei siste åra gjennomført nedskjeringar og redusert det samla talet på tilsette. Endringa har i hovudssak skjedd gjennom naturleg avgang. Så lenge me opprettheld dagens struktur er det ikkje så lett å sjå vidare driftsinnskrenkingar her. Dersom det skal gjennomførast vidare innskrenkingar må det knytast til ein langsiktig strategi der me i kan redusera talet på einskildvedtak gjennom betre tilpassa opplæring. Ei særmerkt utfordring er at me i dag har klassar som nærmar seg 30 elevar, her kan me oppleva å få dyre klassedelingar som følgje av at me manglar store nok klasserom. Har siste året gått inn i timeplanane på den einskilde skule. Me ser ikkje rom for nedskjeringar på personalsida. Når det går ut elevar med store einskildvedtak håpar me alltid på at me skal spare pengar på reduksjon av timar. Utfordringa er at det kjem nye, store vedtak heile tida. Oppvekstsjefen har teke dette opp i møte med PPT seinast 22. august d.å. Målet er å gå frå spesialundervisning til tilpassa opplæring og forhåpentleg spara pengar på dette. Tenestetilbodet i Tysnes skulane er godt! SFO og leksehjelp er oppe og går. Tiltak som Den blå skulen og gode hopehav mellom skule og friviljuge lag og organisasjonar er med å setja Tysnesskulane på kartet.

20 20 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Ei utfordring er at me har ein høg gjennomsnittleg alder mellom undervisningspersonale, dette er ei potensiell utfordring med omsyn til framtidig rekruttering, men er også ei økonomisk utfordring ut frå lønskostnader og større vikarbehov. Når det gjeld utvikling er det skulen på Gjerstad som må prioriterast, anten gjennom ei rehabilitering eller ei nyutbygging Vaksenopplæring og opplæring av framandspråklege Dei som har rett og plikt til undervisning, ser ut til å gå om lag i balanse. Når det gjeld norskopplæring for arbeidsinnvandrarar, som er ei frivillig ordning, kostar dette oss kr ,- pr. månad pr. gruppe. Ut frå føresetnaden om reduksjon i drifta er det vanskeleg å sjå at me vil kunna tilby meir enn 1 gruppe. I prinsippet skal kursa vera sjølvfinansierande, dette viser seg vanskeleg i praksis. Med eit utgangspunkt i 3000,- kr pr. elev i halvåret så vil ikkje dette på langt nær dekka kostnadene. Me har i dag 14 framandspråklege elevar som treng ekstra undervisning i norsk. Vi set dei saman i grupper i den grad vi kan gjera det, men dette kostar oss ein del ekstra. I høve til spesialpedagogisk undervisning så har me 36 einskildvedtak til saman på dei 2 største skulane våre. Kostnadene knytt til slik undervisning er vesentlege!

21 21 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 4.3 Helse og sosial Kst. helse- og sosialsjef har gjeve eit slikt bilete av hovudtrekka i etaten: Tenesteperspektivet Visjon for helse- og sosialetaten: Eit godt liv for alle. Hovudmål: 1. At den enkelte skal stimulerast til å ta vare på seg sjølv, bruke sine eigne ressursar og førebyggje sjukdom. 2. Å yta helse-, pleie- og omsorgs- og sosiale tenester av god kvalitet til den enkelte ut frå behov og uavhengig av alder, kjønn, bustad i kommunen m.v Medarbeidarperspektivet Etaten er p.t. organisert i slike einingar: Overordna leiing: Helse- og sosialsjef Helseavdeling med helseleiar Pleie- og omsorg med pleie- og omsorgsleiar, som er kombinert styrar sjukeheim. Barnevern m/ barnevernleiar NAV-sosial m/ nav-leiar Psykisk helse, i helse- og sosialsjefen sin stab, med psykisk helsearbeidar som leiar. Etaten har opp mot ca. 200 tilsette delt på ca. 126 årsverk (i 2011) med fordeling innan pleieog omsorg, helse og sosial. Det er utfordringar når det gjeld rekruttering av fagarbeidskraft som sjukepleiarar, vernepleiar, helsefagarbeidarar med fleire. Innafor fleire tenesteområder er det høg alder på arbeidsstokken og det vil vere behov for rekruttering når tilsette går av med pensjon. Generelt er det trong for etter- og vidareutdanning i etaten. Opplæringsplan vert vedteken kvart år. Å få fleire ufaglærte til å ta helsefagarbeidarutdanning er eit mål som også vil vera med oss vidare.

22 22 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Økonomiperspektivet Pleie- og omsorg er den mest kostnadskrevjande delen av etaten, av di kommunen har mange eldre, funksjonshemma m.m. Drifta av tenesta er likevel kostnadseffektivt i samanlikning med andre kommunar, det gjeld både brutto driftsutgifter pr. mottakar av heimetenester og brutto utgifter per institusjonsplass. 1 I KS-K rapport 19/2012 Virkomhetsanalyse av Tysnes kommune vert det tilrådd å vurdere tenestebehovet hjå innbyggjarane opp mot nivåa i omsorgstrappa, saman med brukarundersøkingar for å kvalitetssikre av tenesta er nødvendig og rett dimensjonert. I tillegg vart det tilrådd å vurdera ei omlegging frå ei institusjonsbasert til ein meir heimebasert profil. Utfordringane er i stor mon fylgt opp i arbeid med forstudie til nytt omsorgssenter. Med dei reduksjonar som er gjort f.o.m. august 2012, er redusert kapasitet til sakshandsaming tenestevedtak; heimehjelp, heimesjukepleie, miljøteneste, langtids- og korttidsopphald i institusjon m.m. ein konsekvens. I tillegg har ein overteke sakshandsaming støttekontakt, avlastning, dagtilbod m.m. Ein har streva mot å innfri myndighetskrava også på desse områda. Innafor tenesteområdet psykisk utviklingshemma, slit ein med at utgiftene er større enn inntektene. Ein har forholdsvis mange (5 brukarar) over 16 år som blir definert som ekstra ressurskrevjande, og ein får refundert 80 % av kostnaden via tilskot, etter eigenandel innslagspunkt. Pr. i dag har me to brukarar som har avlastning i institusjon i annan kommune. Investeringsmessige utfordringar gjeld først og fremst realisering av nytt omsorgssenter. Prosjektet ligg inne i eksisterande økonomiplan, planlagt bygd i Driftsmessige utfordringar vil me prioritera slik: 1. Rekruttering og moglegheit til å halda på faglært personell, i tillegg til ein medviten strategi for kjøp av vikartenester. 2. Rette budsjettføresetnader i samsvar med eksisterande aktivitet tilseier tilføring av minimum kr. 1 million. 3. Gjennomføring av Samhandlingsreforma. 4. Meir ressursar til heimetenestene. 5. Minimum ca. 4,5 årsverk tilførast for å realisere drift av ny sjukeheim etter dagens driftsform/krav (½ årsverk finansiert ved reduserte straumkostnader samanlikna med gamal bygningsmasse og 1 årsverk vart tilført sjukeheimen i 2009). Netto nye årsverk vert då 3 kostnad ca kr. x 3 = 1,5 mill kr. 1 KOSTRA rapportering for 2012 viser at brutto korr. driftsutgifter per institusjonsplass i Tysnes kommune er kr mot snitt for kommunegruppe 2 på kr og kr for Hordaland. Tilsvarande tal for heimetenester er kr for Tysnes kommune, kr for kommunegruppe 2 og kr for Hordaland.

23 23 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Oppsummering samandrag Dei største investeringsmessige- og driftsmessige utfordringar ligg i dei punkta som er nemnd under økonomiperspektivet. Etaten ser fram til kva gjennomføring av stab- støttefunksjonen vil medføre, og kva tenesteområder som vil ligge innafor dei ulike einingane i ein ny to-nivå modell i ein framtidig styringsstruktur.

24 24 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 4.4 Landbruk og teknisk Status og hovud utfordringar Ta igjen etterslep på byggjesak og utarbeiding av strategiplan for tilsyn og framdriftsplan for denne. Det må vera eit mål i 2013/14 å få redusert talet på saker på vent frå ca. 100 saker til mellom 25 og 50 saker. Det må også vera eit mål å koma i gang med å gå gjennom og handsama dei 250 sakene som er definert som ikkje registrerte tiltak. Desse vil bli handsama som ein del av strategiplanen og framdrifta knytt til denne. Ta igjen etterslep på oppmåling. Oppmåling har gjennom den nye matrikkellova krav på seg med omsyn til handsamingstid. Det har av ulike grunnar vore eit etterslep på mellom 100 og 150 saker som etter kvart er noko redusert. Det er berre å konstatera at det på begge områder tar for lang tid å redusera saksmengda. Det er derfor lagt inn i budsjettet for 2014 ein post for å hyra inn ekstern bistand. Målsetjinga er å redusera talet på saker til eit akseptabelt nivå. Rekruttering er ein utfordring på teknisk sektor. Det må vera ei målsetjing for kommunen å få tilsett personell med rett kompetanse og rett fokus i ledige stillingar. Marknadstilpassing og attraktivitet er nøkkelområde som må synleggjerast. Rådmannen arbeider med å organisera kommunen etter ein to-nivå modell. I denne prosessen er tidlegare L/T sjef tilsett som prosjektsjef. Inntil vidare vil forvaltingsområda vera leia av avdelingsleiar for Plan og byggjesak og Teknisk drift leia av prosjektsjef. Det er viktig at denne midlertidige organiseringa blir så kortvarig som mogleg og at tenestene ikkje blir dårlegare enn før i denne perioden. Det har vore ei målsetjing å få tatt i bruk system for elektronisk sakshandsaming på byggesak og å byggja opp kompetanse på kartsystem og kartbruk. Dette vil vera fokusområder også i Det vart i 2012 inngått samarbeidsavtale med felles landbrukskontor for Fusa, Os, og Samnanger. Det kan vera grunn til å vurdera om ikkje me også burde inngå samarbeid på andre områder der me er sårbare som teks. brann, byggjesak, oppmåling og plan. Synleggjera at interkommunalt samarbeid og bruk av nye dataverkty gjev betre kvalitet og økonomiske vinster. Utvikla eit godt arbeidsmiljø og følgja opp HMT på ein god måte Etter- og vidareutdanning av personell Sikre god kvalitet på alle tenester

25 25 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Oppgåver - Tenesteperspektivet Landbruk- teknisk har definert følgjande mål : Levera sakshandsaming til riktig tid og med rett kvalitet Tiltak: Utarbeida godt planverkty Ha fokus på god kontroll og struktur Ha ein god dialog mellom politikarar og sakshandsamar Forbetra dialogen og nytta kompetansen i ytre etatar Tilpassa ressursbruken til saksmengda Dokumentera sjølvkost for å synleggjera god tenesteproduksjon Fokus på service, kvalitet og økonomi i alle ledd innafor drift og vedlikehald Tiltak: Få på plass ein effektiv struktur Etablera gode og fleksible planar og rutinar Medverka til at talet vedlikehaldsobjekt kan reduserast Dokumentera behov og effektivitet Ha fokus på organisering, gjennomføring og økonomi i prosjekt. Tiltak: Finna ein god balanse mellom innleigd- og eigen kompetanse Leggja stor vekt på kvalitet i planar, anbodsdokumentasjon og kontraktar. Involvera brukarar og interessepartar i all planlegging Gjera ei framtidsretta vurdering av nødvendig byggeleiarkompetanse og økonomistyring ved utbygging. Utarbeide prosjektstyringsmanual / kvalitetssikringssystem. Dokumentera resultat Tilsette Medarbeidarperspektivet Etaten har vore organisert i 3 område: Drift og vedlikehald Kyrkjegardar, byggtenester, veg og avløp Forvaltning Plan og byggjesak, Kart og oppmåling, Jordbruk, Skogbruk og vilt/fisk Felles Merkantil, administrasjon Etaten har no 17 heile stillingar mot 18 stillingar i 2012, og nyttar noko innleigd arbeidskraft i samband med konkrete vedlikehaldsoppgåver som utvendig maling av bygg og innan grøntvedlikehald, og bistand på prosjekt og forvaltning. Etaten har hatt store utfordringar med å rekruttera rett personell i ledige stillingar. Det er i 2013 tatt grep med å tilpassa organisasjonen til ein to-nivå modell. Gjennomsnittsalderen er høg. 2 medarbeidarar vil gå av for aldersgrensa i Med erfaring frå den seinaste rekrutteringsprosessen kan det vera grunn til å ha større fokus på overlapping i tilsetjingsfasen. Manglande kompetanseoverlapping er eit stort problem ved sjukdom og må vektleggjast tungt i ei vurdering av interkommunalt fagsamarbeid.

26 26 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Det er no eit godt arbeid med etterutdanning innan oppmåling og matrikkelføring. Ei etterutdanning innan lovverk er påkravd om sakshandsaminga skal ha ein god kvalitet. Plan og bygningslova er eit lovverk som blir nytta i mange samanhengar og som ikkje minst politikarane bør ha god kjennskap til Økonomiperspektivet Hovudmålet for L/T er å levera tenester med god service og kvalitet både internt og eksternt. Gebyrfinansierte tenester som renovasjon, feiing, avløp, planer, byggjesak og oppmåling skal i hovudsak vera sjølvfinansierande. L/T etat har ei målsetjing om effektiv sakshandsaming slik at dei kommunale gebyra blir haldne så låge som mogleg. Det vil likevel vera slik at på enkelte områder må lavt gebyr sjåast opp mot levert kvalitet og at det derfor er ønskjeleg med høgare gebyr enn det som ligg i målsetjinga. Tenester som ikkje er gebyrfinansiert til dømes klagesaker og anna generell sakshandsaming må budsjetterast og finansierast ut frå at kommunen ikkje har noko val, men må levere. Det er fleire store prosjekt på planen som krev store investeringar og organisatoriske ressursar i økonomiplanperioden. Ny sjukeheim Ombygging/rehabilitering av Tysnes skule Barnehagar Rehabilitering av kaianlegg Avløp Uggdal Driftsmessige utfordringar vil me prioritere slik: 1. Rekruttering 2. Samordning av ressursane på drift og vedlikehald 3. Prioritering av strategiplan for tilsyn 4. Arealplanlegging 5. Innføring av elektronisk sakshandsaming innan byggjesak og plan. 6. Ha fokus på kostnadssida både innanfor sjølvkostområda og innanfor drift og vedlikehald Oppsummering og samandrag Som nemnd er ei rekke teneste som L/T leverer gebyrfinansiert. Kostnadene for desse tenestene er avhengig av at etaten arbeidar effektivt. For at etaten skal ha rette arbeidsvilkår må også dei politiske prosessane vere effektive og rasjonelle. Ei oppmoding er følgjeleg at planverket då blir nytta i størst mogleg grad slik det til ei kvar tid ligg føre. Stadige dispensasjonar fører til ekstra arbeid og dermed auka kostnader.

27 27 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 5 Gjennomgang av driftsbudsjett 2014 på ulike hovudkapitel 5.1 Sentraladministrasjonen I framlegget som no vert lagt fram har Sentraladministrasjonen justert ned kr millionar, dette ligg under den korrigerte ramma som vart lagt til grunn for arbeidet, men kr. 271 ` over ramma som låg i økonomiplanen Politisk styring Innan område politisk styring er det gjort ei innsparing på totalt kr Det er gjort ein reduksjon på kr i fastløn i samband med at me no kjøper tenester knytt til servering. Ymse utgifter til kontorfunksjonar, materiell og kopiering er justert ned med kr Kontingentar er justert ned med kr Tilleggsløyvingar er redusert frå kr til kr , parallelt med dette er kr overført til funksjon ordførar, den samla reduksjonen i tilleggsløyvingar er såleis berre kr Område plan og utvikling er redusert med kr Område fastløn er redusert som følgje av vakansar, i tillegg er forventa kjøp av konsulenttenester redusert noko. Funksjonen ordførar er auka med kr , endringa må sjåast i ljos av at det tidlegare har vore budsjettert svært lavt med omsyn til reisekostnader. I tillegg er ordføraren si tilleggsløyving auka til kr Andre endringar er knytt til løn ut frå lønsoppgjer for stortingsrepresentantar Rådmannskontor Rådmannskontoret aukar si budsjettramme til kr `, endringa må sjåast i ljos av at rådmannskontoret, økonomikontoret og eigedomsskattekontoret vert samla under eit ansvar. Auken på rådmannskontoret er såleis knytt til reduksjon på dei to nemnte kontora som samla utgjer kr `.

28 28 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Det er føresett at noko av lønskostnadane som er ført på rådmannskontoret bør aktiverast på investeringsbudsjettet, dette gjeld funksjonar som økonomi, IT og rådmann, totalt er det føresett ein overføring i storleik kr. 400`. Utgifter til kjøp av tenester til arbeidsgjevarkontroll er auka opp med kr. 15 `, jamfør rapport og innspel frå skatteoppkrevjaren. Det er føresett ei innsparing på løn gjennom vakanser på kr. 500` gjennom året Utval og råd Kostnader til utval og råd er justert ned med kr. 84 ` samanlikna med budsjett for Endringa er knytt til at overformynderiet vart overteke av fylkesmannen med verknad frå 1. juli d.å. Innsparinga er rekna til kr. 91 `. Arbeidsmiljøutvalet er styrka med totalt kr. 25 ` for å ivareta lovpålagde opplæringskrav. Politiske nemder innan eigedomsskatteområde er flytta over til funksjon 1140 utval og råd. Løyvingane til ungdomsrådet er justert ned med kr. 25 `, endringa inneber ei tilpassing til dagens aktivitetsnivå Administrasjonsbygg Det er føresett vidareføring på same nivå som i dag Fellesfunksjonar Det er sett av ein sum for velferdstiltak for tilsette på kr. 100`, summen gjeld alle tilsette i verksemda og svarer til kr. 300 per tilsett. Avtalen med Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum vert justert slik at me får ei meirbetaling for 2014 på om lag kr. 40`. I 2013 har overfører me større deler av arkivet vårt til IKAH (Interkommunalt arkiv i Hordaland), som følgje av at me har sikra oss fleire hyllemeter må det setjast av om lag kr. 40` meir her enn førre år.

29 29 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Felles IT og kontingentar Auken på dette punktet svarar til nær kr. 1,5 mill. og er knytt til samling av postar som tidlegare har vore spreidd. Det er ønskjeleg å få samla IT og kontingentar under eitt for å gje eit betre oversyn over totale kostnader og i det påfølgjande vinklingar for kostnadsreduserande tiltak på dette område Tillitsvalde Dette gjeld avtalt frikjøp etter gjeldande hovudavtale, posten er vidareført som i dag Næringsutvikling Området er vidareført innan rammene av dagens drift med korrigering for lønskostnader. Det vert føresett vidare avtale med Atheno knytt til industriinkubator, per i dag utgjer tilskotet her om lag kr. 200` Næringsutvikling reiseliv - marknadsføring Område er redusert frå kr. 652` i revidert budsjett for 2013 til kr. 222` i Det er i hovudsak posten for marknadsføring som er redusert, her låg Tysnesfest inne med kr. 450` i revidert budsjett for Det som ligg att på posten for marknadsføring er no turistinformasjon med kr. 60 `, kommunal reiselivssatsing kr. 33`, sumaravis kr. 40` og Tysnesingen med kr. 15`. Tysnesfest har kome med ein søknad der dei søkjer om stønad i storleik kr. 450` for kvart av dei komande tre åra. Det har ikkje vore mogleg å gjera ei kvalifisert vurdering av søknaden fram til framlegginga av budsjett. Det er inga tvil om at Tysnesfest er viktig for Tysnes både i eit marknadsføringsperspektiv, men også for å skapa gode kjensler hjå dei som bur i kommunen vår. Tysnesfest har også ein viss omfordelingfunksjon gjennom sin bruk av lokale lag og organisasjonar. Rådmannen kan likevel vanskeleg sjå at det er mogleg å finna kr. 450` til å stetta søknaden innan dei budsjettrammer me p.t. har. Det er nok naturleg at kommunen kan delta med ein sum også i fortsetjing, men me bør ikkje stå i vegen for at stiftinga kan finna andre som kan fylla rolla som generalsponsor. Rådmannen føreset at løyvinga må løysast innan avsette tilleggsløyvingar.

30 30 Økonomiplanperioden drøftingsnotat Sosial rådgjeving og rettleiing Lønskostnader er overført til posten folkehelsekoordinator Kultur Det skal merkjast at stønad som tidlegare har vore betalt direkte til skyttarlaget er lagt inn den generelle posten for tildeling av tilskot til idrett, posten utgjer kr. 8`. Det er sett av totalt kr. 100` til kulturtiltak i samband med førebuing til Johannes Heggland dagane. Tilsvarande er generelt kulturtilskot justert ned med kr. 75`. Kjøp av konsulenttenester er redusert med kr. 55 `. Stønad til Grendatun kino ligg som i dag Tysneshallen Denne posten er vidareført på dagens nivå, her må me truleg rekna med ein kostnadsauke over tid Friluftsliv og folkehelse Tysnes kommune har teikna avtale om partnarskap for folkehelse med Hordaland Fylkeskommune. Tenesta som me gjennom dette er forplikta til å oppretta er lagt til sentraladministrasjonen og er løyst gjennom omdisponering av eigne personalressursar. I 2013 vart det lagt fram statusrapport for folkehelsa i Tysnes og det vert teke sikte på å leggja fram ein temaplan om folkehelse innan utgongen av året. Det vert føresett ei innsparing her tilsvarande 0,25 årsverk i Frå 2014 vert overføringa frå fylkeskommunen redusert frå kr. 150` til kr. 75 `. Innan område friluftsliv er det sett av kr. 90` til å utforma eit nytt turstikart, det vert føresett at prosjektet vert finansiert fullt ut gjennom tilskot av ulik art. Det er sett av kr. 50` til andre tiltak innan dette område Kyrkjeleg administrasjon Det vert føresett at kyrkja får redusert sine løyvingar med kr. 142` samanlikna med budsjett for 2014.

31 31 Økonomiplanperioden drøftingsnotat 5.2 Oppvekst Oppvekstetaten har gjennomført nedskjeringar i drifta som vil gje ein heilårsverknad i 2014, etaten har redusert driftsnivået sitt til kr. 54, 957 millionar Skulekontor På skulekontoret er det justert ned 0,2 årsverk, elles vidareføring av drift som i dag Fellestiltak skular Her er det endring av føring av logoped som i budsjettframlegget er delt mellom fellestiltak skule og fellestiltak barnehage. Det er også redusert med eitt årsverk til logoped. Utskifting av IT utstyr er kutta med kr. 100 ` Onarheim skule Her er det små endringar. Skulen har fått 4 framandspråklege elevar. tillegg for å oppretta ei norskopplæringsgruppe for desse elevane. Dei har fått 3 timar i Reksteren skule Leige- og straumavtalen med Reksteren skule går ut med verknad frå Tysnes skule Tysnes skule har redusert på pedagogtettleiken tilsvarande 2,7 årsverk. Vi har redusert og omplassert 3 assistentar ved skulen, tilsvarande 1,8 årsverk. Kvar klasse er no oppsett med tal undervisningstimar for kvar klasse. Det er skore heilt ned på bruk av ekstra pedagog i klassene. I tillegg til vanlege undervisningstimar, er det redusert på timar for spesialundervisning. Der det er mogleg vert det undervist i grupper.

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 16:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 55/13 13/645 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 56/13 13/510

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT 1 Økonomiplanperioden - budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETTNOTAT 2 Økonomiplanperioden - budsjettnotat Innhold Føremålet med notatet... 7 2 Innleiing og bakgrunn... 7 2.1 prosessen... 8 2.2 Utgangspunkt

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer