Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni Saksnr.: 2008/894. Dato: Saksbehandler: Rolf Inge Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksnr.: 2008/894. Dato: 24.07.2008. Saksbehandler: Rolf Inge Jensen"

Transkript

1 Direktøren Styresak nr. 36/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008 Rolf Inge Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 19 juni Saksbehandlers kommentar : 2008/ Behandles 14 august Protokoll fra styremøte 19 juni 2008 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 19 juni 2008 godkjennes. Avstemming : Vedtak : Styresak nr 36/08 14 august 1

2 Administrasjon Bodø Styremøte, 19 juni 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 10:15 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Stig Fossum x Nestleder Anne Stenhammer x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Astrid Bjørgaas x Styremedlem Berit Pettersen x Styremedlem Ingar Kuoljok x Styremedlem Hege Kristine Aune x Jørgensen Styremedlem May Britt Allstrin x Styremedlem Bjørnar Grav x Styremedlem Jørgen Hansen x Styremedlem Unni Roland x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto Mathisen x Økonomisjef Gro Ankill x Ass.direktør Rolf Salvesen x Ass.direktør Jørn Stemland x Berit Pettersen forlot møtet etter sak 31, kl:13:45 Styresak nr 36/08 14 august 2

3 Styremøte, 19 juni 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 10:15 Saksliste Tid Saksnr. Sakstittel 10:15 Sak 25/08 Godkjenning av protokoll 10:20 Sak 26/08 Internrevisjon 02/08 Møtet var lukket frem til kl 11:00 Direktøren orienterte om noen pågående saker. 10:35 Sak 27/08 Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset 10:50 Sak 28/08 Mandat OU-prosessen 12:00 Lunsj Zefyr hotell 12:45 Sak 2908 Oppfølging av styresak 12/2008 nedlegging av en allmenpsykiatrisk post 13:15 Sak 30/08 Oppfølging styresak 12/2008 Etablering av korttids-enhet i og for medisinsk avdeling 13:45 Sak 31/08 Oppfølging styresak 12/08 - Endring av organisasjonsstruktur og økonomisk tilpassning ved kirurgisk avd. Bodø 14:15 Sak 32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabiliterin 14:45 Sak 33/08 Virksomhetsoverdragelse av Rensåsen barnehage til Bodø kommune 15:00 Sak 34/08 Generelle forbedringstiltak og status salg av boliger Sak 35/08 15:30 Eventuelt Forutsetninger for igangsetting av byggetrinn 2 for modernisering i Bodø og nytt sykehus i Vesterålen. Styresak nr 36/08 14 august 3

4 Direktøren Styresak nr. 25/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 4 juni 2008 Rolf Inge Jensen 2008/ Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 4 juni 2008 godkjennes. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 4 juni 2008 godkjennes. Styresak nr 36/08 14 august 4

5 Utbyggingsavdelingen Styresak nr. 26/08 Internrevisjon s rapport nr 02/08 - Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold Terje Arthur Olsen Innstilling til vedtak : 2008/ Tilråding Styret viser til internrevisjonsrapport 02/2008 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går frem av saken. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Styret viser til internrevisjonsrapport 02/2008 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går frem av saken. Styresak nr 36/08 14 august 5

6 Direktøren Styresak 27/08 Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset Jørn Stemland 2008/ Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Etiske retningslinjer vedtatt av styret i Helse Nord i sak 46/2007 vedtas som etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Etiske retningslinjer vedtatt av styret i Helse Nord i sak 46/2007 vedtas som etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset. Styresak nr 36/08 14 august 6

7 Organisasjon og Ledelse Styresak. 28/08 Mandat OU-prosessen Olaf Havdal Innstilling til vedtak : Styret inviteres på bakgrunn av foranstående å fatte følgende vedtak: 2008/ Styret ber om at Direktøren fortsetter arbeidet med ny organisasjonsstruktur ( OU-prosjektet ) ved Nordlandssykehuset etter følgende punkter : 1) Prosjektet skal beskrive en modell med 6-8 klinikker for NLSHs medisinske virksomhet inkludert medisinsk service. Gruppen får i oppdrag å foreslå en konkret klinikkstruktur som bl.a. beskriver hvilke avdelinger som inngår i de ulike klinikker. Dersom gruppen mener det er hensiktsmessig å splitte opp noen av de nåværende spesialiteter og fordele funksjoner/oppgaver på ulike klinikker, skal dette konkretiseres og begrunnes. Gruppen skal også drøfte hvordan de nye klinikkene på et prinsipielt plan skal organiseres. 2) Prinsippet om gjennomgående ledelse legges til grunn. Gruppen skal foreslå, begrunne og navnsette antall nivåer i organisasjonsmodellen, prinsipper for ansvar og myndighet på ulike ledelsesnivåer, og tiltak for å motvirke mulige uheldige konsekvenser av valgt modell. Gruppen skal også vurdere kontrollspenn, råd og utvalgsstrukturer. 3) Gruppen skal foreslå nye stabs -/og støttestrukturer på foretaks og klinikknivå, herunder vurdere en hensiktsmessig fordeling av oppgaver/funksjoner på klinikk og foretaksnivå. Den skal foreta en beregning på hva foretaket trenger av slike tjenester, dimensjonering, og forslag til organisering/samordning av fag og tjenester. Gruppen bes også vurdere hvordan ny teknologi kan effektivisere ressursbruken vedrørende støttefunksjoner. 4) Ny organisasjonsmodell forutsettes å gi reduserte kostnader gjennom stordrift og effektivisering. Gevinsten av ny organisasjonsmodell skal være minst 30 årsverk på foretaksnivå. 5) Arbeidet organiseres gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe på ca. 25 personer der følgende tas hensyn til ved oppnevningen av representanter: - geografisk fordeling - faglig spredning - kjønn - ulike stillingskategorier - organisatorisk plassering - motivasjon og kompetanse for prosjektets oppdrag - tillitsvalgtes avtalefestede representasjon Styresak nr 36/08 14 august 7

8 - vernetjenestens representanter 6) Styret ber om at saken kommer til endelig behandling i møte Nytt forslag til vedtak fra styremedlem Berit Pettersen: 1) Prosjektet skal beskrive en modell med 6-8 klinikker for NLSH Saltens medisinske virksomhet inkludert medisinsk service. Gruppen får i oppdrag å foreslå en konkret klinikkstruktur som bl.a. beskriver hvilke avdelinger som inngår i de ulike klinikker. Dersom gruppen mener det er hensiktsmessig å splitte opp noen av de nåværende spesialiteter og fordele funksjoner/oppgaver på ulike klinikker, skal dette konkretiseres og begrunnes. Gruppen skal også drøfte hvordan de nye klinikkene på et prinsipielt plan skal organiseres. Prinsippet om gjennomgående ledelse skal vurderes. Gruppen skal foreslå, begrunne og navnsette antall nivåer i organisasjonsmodellen, prinsipper for ansvar og myndighet på ulike ledelsesnivåer, og tiltak for å motvirke mulige uheldige konsekvenser av valgt modell. Gruppen skal også vurdere kontrollspenn, råd og utvalgsstrukturer. 2) Prosjektet skal videre utrede alternative modeller for hvordan lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen skal organiseres og tilknyttes hovedvirksomheten. 3) Gruppen skal foreslå nye stabs -/og støttestrukturer på foretaks og klinikknivå, herunder vurdere en hensiktsmessig fordeling av oppgaver/funksjoner på klinikk og foretaksnivå. Den skal foreta en beregning på hva foretaket trenger av slike tjenester, dimensjonering, og forslag til organisering/samordning av fag og tjenester. Gruppen bes også vurdere hvordan ny teknologi kan effektivisere ressursbruken vedrørende støttefunksjoner. 4) Ny organisasjonsmodell forutsettes å gi reduserte kostnader gjennom stordrift og effektivisering. Gevinsten av ny organisasjonsmodell skal være minst 30 årsverk på foretaksnivå. 5) Arbeidet organiseres gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe på ca. 25 personer der følgende tas hensyn til ved oppnevningen av representanter: - geografisk fordeling - faglig spredning - kjønn - ulike stillingskategorier - organisatorisk plassering - motivasjon og kompetanse for prosjektets oppdrag - tillitsvalgtes avtalefestede representasjon - vernetjenestens representanter 6) Regionale myndigheter og sykehusenes vertskommuner gis anledning til å uttale seg i forkant av endelig styrebehandling. 7) Styret ber om at saken kommer til endelig behandling i møte Nytt tillegg til pkt 2 fra styreleder : I tillegg skal gruppen spesielt vurdere konsekvensene av ny modell opp mot dagens modell, når det gjelder kvalitet på pasienttilbud og stedlig ledelse i Vesterålen og Lofoten. Avstemming : Direktørens Pkt 1 enstemmig vedtatt Direktørens Pkt 2 vedtatt mot 4 stemmer Tillegg til pkt 2 fra styreleder enstemmig vedtatt Direktørens Pkt 3 enstemmig vedtatt Direktørens Pkt 4 enstemmig vedtatt Styresak nr 36/08 14 august 8

9 Direktørens Pkt 5 enstemmig vedtatt Berit Pettersen forslag til nytt pkt 6 enstemmig vedtatt Direktørens Pkt 6 blir nytt pkt 7 enstemmig vedtatt Vedtak : 1) Prosjektet skal beskrive en modell med 6-8 klinikker for NLSHs medisinske virksomhet inkludert medisinsk service. Gruppen får i oppdrag å foreslå en konkret klinikkstruktur som bl.a. beskriver hvilke avdelinger som inngår i de ulike klinikker. Dersom gruppen mener det er hensiktsmessig å splitte opp noen av de nåværende spesialiteter og fordele funksjoner/oppgaver på ulike klinikker, skal dette konkretiseres og begrunnes. Gruppen skal også drøfte hvordan de nye klinikkene på et prinsipielt plan skal organiseres. 2) Prinsippet om gjennomgående ledelse legges til grunn. Gruppen skal foreslå, begrunne og navnsette antall nivåer i organisasjonsmodellen, prinsipper for ansvar og myndighet på ulike ledelsesnivåer, og tiltak for å motvirke mulige uheldige konsekvenser av valgt modell. Gruppen skal også vurdere kontrollspenn, råd og utvalgsstrukturer. I tillegg skal gruppen spesielt vurdere konsekvensene av ny modell opp mot dagens modell, når det gjelder kvalitet på pasienttilbud og stedlig ledelse i Vesterålen og Lofoten. 3) Gruppen skal foreslå nye stabs -/og støttestrukturer på foretaks og klinikknivå, herunder vurdere en hensiktsmessig fordeling av oppgaver/funksjoner på klinikk og foretaksnivå. Den skal foreta en beregning på hva foretaket trenger av slike tjenester, dimensjonering, og forslag til organisering/samordning av fag og tjenester. Gruppen bes også vurdere hvordan ny teknologi kan effektivisere ressursbruken vedrørende støttefunksjoner. 4) Ny organisasjonsmodell forutsettes å gi reduserte kostnader gjennom stordrift og effektivisering. Gevinsten av ny organisasjonsmodell skal være minst 30 årsverk på foretaksnivå. 5) Arbeidet organiseres gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe på ca. 25 personer der følgende tas hensyn til ved oppnevningen av representanter: o o o o o o o o geografisk fordeling faglig spredning kjønn ulike stillingskategorier organisatorisk plassering motivasjon og kompetanse for prosjektets oppdrag tillitsvalgtes avtalefestede representasjon vernetjenestens representanter 6) Regionale myndigheter og sykehusenes vertskommuner gis anledning til å uttale seg i forkant av endelig styrebehandling. 7) Styret ber om at saken kommer til endelig behandling i møte Styresak nr 36/08 14 august 9

10 Direktøren Styresak nr. 29/08 Oppfølging av styresak 12/08- Nedlegging av en allmenpsykiatrisk post Jørn Stemland 2008/ Innstilling til vedtak : 1. Budsjettet til psykiatri i Bodø reduseres tilsvarende 3,5 mill kr i Reduserte kostnader realiseres gjennom vakanser i Styret aksepterer redusert kapasitet som konsekvens av reduksjonen. Styret ber om at det fremmes forslag til permanente løsninger og tiltak for å frigjøre ressurser til nye tilbud. 2. I forbindelse med at nye anlegg tas i bruk i 2009 forutsettes at det gjøres en vurdering av hvordan frigjort kapasitet ved etablering av ny enhet for spiseforstyrrelser, skal disponeres. 3. Styret ber om at det tas kontakt med Sørfold kommune med sikte på å finne alternative driftsmodeller for enheten i Røsvik med kommunen som ansvarlig driver slik at Nordlandssykehusets kostnader kan reduseres. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : 1. Budsjettet til psykiatri i Bodø reduseres tilsvarende 3,5 mill kr i Reduserte kostnader realiseres gjennom vakanser i Styret aksepterer redusert kapasitet som konsekvens av reduksjonen. Styret ber om at det fremmes forslag til permanente løsninger og tiltak for å frigjøre ressurser til nye tilbud. 2. I forbindelse med at nye anlegg tas i bruk i 2009 forutsettes at det gjøres en vurdering av hvordan frigjort kapasitet ved etablering av ny enhet for spiseforstyrrelser, skal disponeres. 3. Styret ber om at det tas kontakt med Sørfold kommune med sikte på å finne alternative driftsmodeller for enheten i Røsvik med kommunen som ansvarlig driver slik at Nordlandssykehusets kostnader kan reduseres. Styresak nr 36/08 14 august 10

11 Direktøren Styresak nr. 30/08 Oppfølging styresak 12/2008 Etablering av korttids-enhet i og for medisinsk avdeling Sverre Humstad, Jørn Stemland 2008/ Tilrådning: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at det etableres 2 nye observasjonsenheter i Medisinsk avdeling med til sammen 11 plasser 2. Bemanningen reduseres med 6,34 årsverk som vil gi en kostnadsreduksjon på årsbasis med om lag 3,1 mill kr. Reduksjonen i 2008 utgjør om lag 0,8 mill kr. Det forutsettes at medisinsk avdeling i nødvendig samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling frigjør nødvendige ressurser utover dette til håndtering av intern pasienttransport og håndtering av større sirkulasjon av senger 3. Tiltakene vil iverksettes med virkning fra Presisering av punkt 2 fra direktøren: Det forutsettes at medisinsk avdeling i nødvendig samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling frigjør nødvendige ressurser utover dette til håndtering av intern pasienttransport og håndtering av større sirkulasjon av senger. Avstemming : Enstemmig vedtatt med presisering. Vedtak : 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at det etableres 2 nye observasjonsenheter i Medisinsk avdeling med til sammen 11 plasser 2. Bemanningen reduseres med 6,34 årsverk som vil gi en kostnadsreduksjon på årsbasis med om lag 3,1 mill kr. Reduksjonen i 2008 utgjør om lag 0,8 mill kr. Det forutsettes at medisinsk avdeling i nødvendig samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling frigjør nødvendige ressurser utover dette til håndtering av intern pasienttransport og håndtering av større sirkulasjon av senger 3. Tiltakene vil iverksettes med virkning fra Styresak nr 36/08 14 august 11

12 Direktøren Styresak nr. 31/08 Oppfølging styresak 12/08 - Endring av organisasjonsstruktur og økonomisk tilpassning ved kirurgisk avd. Bodø. Hans T. Ryddningen,Jørn Stemland 2008/ Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at antall senger i Kirurgisk avdeling reduseres med 6 til 54 senger. Det aksepteres økt ventetid som konsekvens av reduksjonen. Endringen iverksettes med virkning fra Bemanningen reduseres med 7,18 årsverk som skal gi en reduksjon i kostnadene på årsbasis med om lag 3 mill kr. Effekt i 2008 bli 1 mill kr. Forslag til endring av pkt 2 fra Astrid Bjørgås: nest siste setning i pkt 1 strykes - Det aksepteres økt ventetid som konsekvens av reduksjonen. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : 3. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at antall senger i Kirurgisk avdeling reduseres med 6 til 54 senger. Endringen iverksettes med virkning fra Bemanningen reduseres med 7,18 årsverk som skal gi en reduksjon i kostnadene på årsbasis med om lag 3 mill kr. Effekt i 2008 bli 1 mill kr. Protokolltilførsel stemmeforklaring Jeg registrerer at avdelingens tillitsvalgte og vernetjeneste har vært inkludert under prosessen av plan for gjennomføring. Vi registrerer imidlertid at den foreslåtte nedbemanning ensidig tas av hjelpepleiergruppen. Flere hjelpepleierstillinger omgjøres til sykepleierstillinger. Når det gjelder omgjøring av stillinger forventer vi at foretakets retningslinjer for dette blir fulgt. Jeg ser med bekymring på denne utvikling og rekrutteringen til spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i forhold til inntak av lærlinger, omgjøring av hjelpepleierstillinger og liten interesse for helsefagarbeideren. Styresak nr 36/08 14 august 12

13 Det brukes store summer til vikarbyrå for å fylle behovet for sykepleiere. Samtidig blir hjelpepleierne fjernet. Disse har gjennom sin utdanning og erfaring opparbeidet formell kunnskap og realkompetanse. Å bruke midlertidige(og kostbare) vikarer i stedet for egne ansatte med lang erfaring, er uøkonomisk og kortsiktig tenking. Ved å fjerne yrkesgruppen som er spesialisert på pleie og omsorg av pasienter, nemlig hjelpepleierne, forsvinner både kontinuiteten i pleien og mye av kunnskapsoverføringen blir borte. Ved å ivareta tverrfagligheten vil pasientene få den beste helhetlige pleien. Angående behovet for styrket kompetanse, så forventer Fagforbundet at kompetansehevende tiltak også skal omfatte hjelpepleier. En ensidig nedbemanning av yrkesgruppen hjelpepleiere, reduserer både arbeidsmiljø, tverrfaglighet, fagmiljø for de gjenværende hjelpepleiere, kvalitet, kontinuitet og pasient-/ pårørendeservice. Det er kjent at helse-norge vil få et enormt behov for pleiepersonell om få år. Spesialisthelsetjenesten må derfor bidra til å ikke skremme ungdom vekk fra å gå inn i pleieyrket gjennom bevist nedbemanning av hjelpepleierne. Jeg vil derfor anmode om at nedbemanning ikke ensidig rettes mot yrkesgruppen hjelpepleiere. Unni Roland. Styresak nr 36/08 14 august 13

14 Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Elisabeth Marie Larsen 2008/ Tilrådning: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at antall senger i Nevrologisk avdeling og FMR reduseres til 28. Styret aksepterer økt ventetid som konsekvens av sengetallsreduksjonen. 2. Bemanningen reduseres med 10,45 årsverk som vil gi en kostnadsreduksjon på årsbasis med om lag 4.3 mill kr. Reduksjonen i 2008 utgjør om lag 1,1 mill kr. 3. Tiltakene vil iverksettes med virkning fra med unntak for turnusfysioterapeut som iverksettes fra Presisering fra direktøren av pkt 1: reduseres til 25 (ikke 28.) Siste setning strykes. Avstemming: Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at antall senger i Nevrologisk avdeling og FMR reduseres til Bemanningen reduseres med 10,45 årsverk som vil gi en kostnadsreduksjon på årsbasis med om lag 4.3 mill kr. Reduksjonen i 2008 utgjør om lag 1,1 mill kr. 3. Tiltakene vil iverksettes med virkning fra med unntak for turnusfysioterapeut som iverksettes fra Styresak nr 36/08 14 august 14

15 Driftsavdelingen Styresak nr. 33/08 Virksomhetsoverdragelse av Rensåsen barnehage til Bodø kommune Bernt Toldnes 2008/ Tilråding Styret inviteres til å fatte følgende: Vedtak Styret ved NLSH gir sin tilslutning til at Rensåsen barnehage overføres til Bodø kommune gjennom virksomhetsoverdragelse. Styret ber om at overdragelsen gjennomføres umiddelbart etter vedtak i bystyret, forutsatt at HOD gir denne muligheten i sine føringer i foretaksmøtet, og at gjennomføring av tiltaket gir ønsket driftsøkonomi for sykehuset. Følgende forutsetninger legges til grunn: 1. Overdragelse i tråd med rammebetingelser i Foretaksmøte mellom HOD og RHF 2. Overdragelsen forutsettes å redusere driftskostnadene for NLSH på 2,7 mill per år i forhold til budsjett Det inngås i leieavtale med kommunen som åpner for kjøp etter markedsmessige prinsipper. 4. Overdragelse av barnehagen skjer gjennom virksomhetsoverdragelse i tråd med bestemmelsene i AML, og at det er inngått avtale for den enkelte berørte arbeidstaker med Bodø kommune. 5. Overdragelsen skjer så snart praktisk mulig etter et evt positivt bystyrevedtak i Bodø kommune. 6. Styret forutsetter at det etableres ordninger mellom Bodø kommune og NLSH som sikrer barnehageplass for rekrutteringskritiske grupper Avstemming: enstemmig vedtatt Styresak nr 36/08 14 august 15

16 Vedtak: Styret ved NLSH gir sin tilslutning til at Rensåsen barnehage overføres til Bodø kommune gjennom virksomhetsoverdragelse. Styret ber om at overdragelsen gjennomføres umiddelbart etter vedtak i bystyret, forutsatt at HOD gir denne muligheten i sine føringer i foretaksmøtet, og at gjennomføring av tiltaket gir ønsket driftsøkonomi for sykehuset. Følgende forutsetninger legges til grunn: 1. Overdragelse i tråd med rammebetingelser i Foretaksmøte mellom HOD og RHF 2. Overdragelsen forutsettes å redusere driftskostnadene for NLSH på 2,7 mill per år i forhold til budsjett Det inngås i leieavtale med kommunen som åpner for kjøp etter markedsmessige prinsipper. 4. Overdragelse av barnehagen skjer gjennom virksomhetsoverdragelse i tråd med bestemmelsene i AML, og at det er inngått avtale for den enkelte berørte arbeidstaker med Bodø kommune. 5. Overdragelsen skjer så snart praktisk mulig etter et evt positivt bystyrevedtak i Bodø kommune. 6. Styret forutsetter at det etableres ordninger mellom Bodø kommune og NLSH som sikrer barnehageplass for rekrutteringskritiske grupper Styresak nr 36/08 14 august 16

17 Direktøren Styresak nr. 34/08 Oppfølging av styresak 12/08- generelle forbedringstiltak og status salg av boliger Rolf Salvesen, Jørn Stemland 2008/ Tilråding : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Saken om generelle forbedringstiltak og status salg av boliger tas til orientering. Avstemming : enstemmig vedtatt Vedtak : Saken om generelle forbedringstiltak og status salg av boliger tas til orientering. Styresak nr 36/08 14 august 17

18 Direktøren Styresak nr. 35/08 FORUTSETNINGER FOR IGANGSETTING AV BYGGETRINN 2 FOR MODERNISERING I BODØ OG NYTT SYKEHUS I VESTERÅLEN Jørn Stemland 2008/ Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret viser til saksutredningen og konstaterer at det er behov for gjennomføring av ytterligere tiltak på mill kr for å bringe balanse i driftsøkonomien i 2009 som forutsetning for oppstart med byggetrinn 2 og realisering av nytt sykehus i Vesterålen. Styret ber om at det blir identifisert og kostnadsberegnet tiltak med en helårseffekt tilsvarende mill kr som fremlegges for styrebehandling snarest mulig. Etter drøfting i styret ble følgende forslag til nytt vedtak fremmet fra styret : 1. Styret viser til framlagte sak og vil understreke betydningen av å realisere nytt byggetrinn i Bodø, og realisering av nybygg i Vesterålen. I et mellomlangt og langt perspektiv vil dette være avgjørende for hvilke tjenestetilbud som NLSH HF kan tilby befolkningen i regionen. Realiseringen av byggeprosjektene må derfor være overordnet kortsiktige vurderinger av nødvendige driftstilpassninger og endringer. 2. Styret viser til at effekten av tiltakspakke 1 utgjør omtrent 60 mill.kr. i Tiltakspakke 2 vil gi en helårseffekt på omtrent 30 mill kr. I tillegg er det behov for ytterligere tiltak for å gi bærekraft til investeringsprosjektene. 3. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at det er behov for gjennomføring av ytterligere tiltak på mill kr for å bringe balanse i driftsøkonomien i 2009 som forutsetning for oppstart med byggetrinn 2 og realisering av nytt sykehus i Vesterålen. Styret ber om at det blir identifisert og kostnadsberegnet tiltak med en helårseffekt tilsvarende mill kr som fremlegges for styrebehandling snarest mulig. 4. Styret ber administrasjon vurdere konkrete tiltak for å sikre et årsresultat for 2008 som er bedre enn prognosen. Dette skal omfatte redusert antall månedsverk, innleie av vikarer, mulige salgsinntekter, og andre tiltak som kan gi effekt inneværende år. Styret ber om å få seg forelagt en tiltaksliste snarest mulig. Direktøren trekker sin innstilling til vedtak. Styresak nr 36/08 14 august 18

19 Avstemming: Nytt forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret viser til framlagte sak og vil understreke betydningen av å realisere nytt byggetrinn i Bodø, og realisering av nybygg i Vesterålen. I et mellomlangt og langt perspektiv vil dette være avgjørende for hvilke tjenestetilbud som NLSH HF kan tilby befolkningen i regionen. Realiseringen av byggeprosjektene må derfor være overordnet kortsiktige vurderinger av nødvendige driftstilpassninger og endringer. 2. Styret viser til at effekten av tiltakspakke 1 utgjør omtrent 60 mill.kr. i Tiltakspakke 2 vil gi en helårseffekt på omtrent 30 mill kr. I tillegg er det behov for ytterligere tiltak for å gi bærekraft til investeringsprosjektene. 3. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at det er behov for gjennomføring av ytterligere tiltak på mill kr for å bringe balanse i driftsøkonomien i 2009 som forutsetning for oppstart med byggetrinn 2 og realisering av nytt sykehus i Vesterålen. Styret ber om at det blir identifisert og kostnadsberegnet tiltak med en helårseffekt tilsvarende mill kr som fremlegges for styrebehandling snarest mulig. 4. Styret ber administrasjon vurdere konkrete tiltak for å sikre et årsresultat for 2008 som er bedre enn prognosen. Dette skal omfatte redusert antall månedsverk, innleie av vikarer, mulige salgsinntekter, og andre tiltak som kan gi effekt inneværende år. Styret ber om å få seg forelagt en tiltaksliste snarest mulig. Styresak nr 36/08 14 august 19

20 Eventuelt: Stig Fossum, styreleder Anne Stenhammer, nestleder Finn Henry Hansen Astrid Bjørgaas Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege Kristin Aune Jørgensen Jørgen Hansen Bjørnar Grav May Britt Allstrin Eivind Solheim Unni Roland Styresak nr 36/08 14 august 20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Styresaknr. 38/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Administrasjon Bodø Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Ellen

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag Direktøren Styresak 20/10 Orienteringssaker til styret 23 mars 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 15.03.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer