Seljord kommune. Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seljord kommune. Årsmelding 2011"

Transkript

1 Seljord kommune Årsmelding 2011

2 1 Innhald Innhald... 1 Organisasjon og leiing... 2 Medarbeidarar og personalpolitikk... 8 Mål og resultat for Seljord Investeringar Skule og oppvekst Helse og omsorg Drift og vedlikehald Interne støttefunksjonar og fellestenester Lokalsamfunn Næringsutvikling Økonomi Politiske vedtak i

3 2 Organisasjon og leiing Ordføraren har ordet 2011 året det skjedde så mykje. Året har vore prega av sterke inntrykk, tankar og refleksjonar etter sommarens ufattelege terrorhending som for alltid er meisla inn i Noregshistoria. Vi blei alle følelsemessig råka, og vi kjem aldri til å gløyme vart eit år med mykje uro i forhold til økonomi og finansverda, men også i forhold til kampen for demokratiske rettar i den arabiske delen av verda. Det gir meg nokre refleksjonar om kor skjerma og trygg del av verda vi lever i, og det blir symbolisert gjennom at vår krise består i at vi manglar smør! "Europa har si finanskrise- Norge opplever smørkrise". I 2011 var det fylkes- og kommuneval. På fylkesplan vart det skifte medan i Seljord held den same posisjonen fram og vi takkar for tilliten! Det er spennande å få vera den øvste tillitsvalte i kommunen. Eg opplever at Seljord har eit godt merkenamn og Seljord klarar å marknadsføre seg som ein attraktiv kommune. Ei stor hending var opninga av "Sjøormtårnet" på Bjørgeøyane. Eit fantastisk kunstbyggverk som har fått merksemd langt ut i verda. Ei anna stor hending i Seljord var Landskappleiken 2011 som vart ein stor suksess både arrangørmessig og økonomisk. Dette var eit arrangement der 400 friviljuge bidrog både seint og tidlig. Me er stolte over dugnadsviljen i Seljord, og takkar eldsjelene bak folkemusikken for ein formidabel innsats. Eit anna bevis på dugnadskulturen er bygginga av Sterke-Nils-senteret ved Granvin kulturhus. Eit topp moderne treningsanlegg som kom i stand takka vera ein utruleg dugnadsinnsats frå næringsliv, privatpersonar og kommune. Seljord er blitt plukka ut som ein av 15 suksessfulle distriktskommunar som Kommunaldepartementet ynskte å forske på. "kvifor lykkast enkelte kommunar betre enn andre?" Svaret på dette store spørsmålet er venta å koma i ein rapport frå Telemarksforsking våren Førebelse funn tyder på at dei kommunane som lykkast, har ein utviklingskultur. Seljord har utfordringar, spesielt innan helse og eldreomsorg. Vi opna 3 nye sjukeheimsplassar på Nesbukti i oktober 2011, men ser at behovet er langt større enn disponible plassar. Derfor vil vi i dei neste åra prioritere sjukeheimsplassar og bygging av bustader til funksjonshemma. Store, men heilt nødvendige investeringar.

4 3 Folketalet i Seljord er stabilt, men det er framleis viktig å selje Seljord som ein attraktiv kommune å busetje seg i; derfor vil vi prioritere bustadtomter og legge til rette for eit mangfald av bu- tilbod. I 2011 hadde vi som mål å få vedtatt ny kommunedelplan for Seljord sentrum. Det har vore ein tidkrevjande prosess som vi ikkje klarte å komme i mål med før i Dette er ein viktig plan som vil legge grunnlag for vekst og utvikling av Seljords-samfunnet. Eg vil takke alle tilsette i Seljord kommune for innsatsen gjennom året. Saman skal vi halde fram med å gjera Seljord til ein god stad å bu, besøkje og drive næring i. Solveig Sundbø Abrahamsen Ordførar

5 4 Politisk organisering og leiing Kommunestyret Ordførar Administrasjonsutval Eldreråd Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Formannskap Plan, miljø og teknisk utval Kontrollutval Ungdomsråd Tal på saker i utval Kommunestyret Formannskap / økonomiutval Plan, miljø og teknisk utval Kultur- og næringsutval Administrasjonsutval Eldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

6 5 Kommunestyret Ordførar Solveig Sundbø Abrahamsen (H) Varaordførar Jon Svartdal (Krf) Jon Olav Haugetuft (Sp) Sigrun Dyrland Eidal (Sp) Heidi Eiesland (SV) Inger Marie Espeland (Ap) Solveig Gotehus (Krf) Glen Arild Haugen (Ap) Jorunn Andrea Hegni (Sp) Stig Høgetveit (V) Aud Kristin Jonskås (Ap) Anne Gro Kleivi (Frp) Nils Øverbø Liane (Frp) Violetta Vedfald (Ap) Ingebjørg Valhovd (Krf) Edvard Mæland (H) Hallgeir Ofte (Ap) Magne Reinstaul (H) Gunn Marit Sandsdalen (SV) Eivind Skogheim (Ap) Knut Inge Skoland (Ap) Morten Olav Dyrud (H) Iselin Børsheim Stundal (V) Jan Torbjørn Sollid Tveit (Frp) Kristian Espeland (Krf) Ordførar Solveig Sundbø Abrahamsen (H) Varaordførar Jon Svartdal (Krf) Aud Kristin Jonskås (Ap) Trond Johnsen (Ap) Hallgeir Ofte (Ap) Anne Marie Smeland (Ap) Heidi Eiesland (SV) Jorunn Andrea Hegni (Sp) Jon Aarbakk (Sp) Kjellaug Westbye Abrahamsen (Krf) Dag Svartdal (Krf) Borgny Slettemoen Tøfte (V) Edvard Mæland (H) Jan Torbjørn Sollid Tveit (H) Ingunn Synnøve Haugland (H) Guro Sundbø Storrusten (H) Hilde Fjellheim (H) Frøydis Margrethe Kivle (H) Øyvind Oland (H) Arvid Martin Vala (Frp) Anne Gro Kleivi (Frp)

7 6 Rådmannen har ordet Tenesteproduksjonen i Seljord kommune har også i 2011 blitt gjennomført samsvar med dei føresetnadene som vart lagt i budsjettet. Drifta er prega av eit stort tempo hos alle dei tilsette som leverer eit godt resultat innafor eit stramt budsjett. Kravet til stadig auka kvalitet på tenestene og ikkje minst dokumentasjon, fører til at kompetanse i organisasjonen stadig må utviklast. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er tatt i bruk innanfor alle områder i kommunen. For å oppnå ein best mogleg effekt av denne innføringa må det leggjast vekt på opplæring i åra som kjem. Seljord kommune har gjort mange store, gode og naudsynte investeringar dei siste åra. Det gjer at kommunen har ei lånegjeld som er større enn ynskjeleg. Så lenge renta er låg, kan kommunen leve med det, men lånegjelda bør reduserast i staden for aukast. Samtidig er det naudsynt med nye investeringar for å tilfredstille krava til ein forsvarleg tenesteproduksjon. Dette er eit dilemma som det må haldast fokus på. Eit stort press på dei kommunale tenestene har ført til at driftsrekneskapen er hardt pressa. I nær framtid må kommunen etablere eit robust positivt driftsresultat. Dei økonomiske tilhøva totalt sett peikar i retning av at det kommunale tenesttilbodet slik vi kjenner det i dag, må endrast. Sjølv om kommunebudsjettet ikkje opnar opp for store satsingar, så skjer det mykje positivt i Seljord. Eit godt samarbeid mellom private, offentlege og frivillige aktørar skapar ei god utvikling av samfunnet. Desse initiativa er det viktig å ta vare på og utvikle vidare. I mange delar av landet opplever vi eit lågare engasjement til frivillig arbeid. Det er bra at engasjementet blir halde oppe i Seljord, det er nok viktigare enn vi trur på lang sikt. I 2011 har folkehelsearbeidet hatt høg prioritet i Seljord kommune. Sterke-Nils senteret, turvegar, aktivitetspark ved skulen kombinert med eit høgt nivå på dei kommunale helsetenestene er døme på viktige aktivitetar. Det er også heilt avgjerande at frivillige lag og organisasjonar arbeider godt innanfor dette området. Ei betre folkehelse er naudsynt for å stanse utgiftsauken i den kommunale tenesteproduksjonen. Næringslivet og kommunen er avhengig av eit sjukefråvær som ligg på eit så lågt nivå som mogleg. Eg vil takke alle dei tilsette for at dei står på og er med på å gjere Seljord til ein stad der det er godt å leve og bu. Omgrepet "kommunearbeidar" er ein yrkestittel det står respekt av. Eg vil også takke alle dei folkevalde for eit godt samarbeid, utan det lykkast vi ikkje. Og ikkje minst takk til alle frivillige som jobbar for samfunnets beste. Per Dehli Rådmann

8 7 Administrativ organisering og leiing Seljord kommune er organisert med fire tenesteproduserande område som blir leia av kommunalsjefar og Navleiar. Stillinga som kommunalsjef for Plan og utvikling er vakant, og desse oppgåvene vert ivaretekne av rådmannen inntil vidare. I tillegg er det tre stabsavdelingar som skal støtte verksemda og tenesteproduksjonen. Rådmann Økonomiavdeling Personellavdeling Merkantilte tenester Skule og oppvekst Helse og omsorg Plan og utvikling Nav-Seljord Utvida leiargruppe Utvida leiargruppe har møte kvar måndag og har fylgjande medlemmar: Funksjon Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Nav leiar Økonomisjef Personalsjef Representant frå merkantile tenester Namn Per Dehli Kari Gro Espeland Ronde Schade Olav Aalandslid Halgeir Brekke Ingeborg Nenseter Jensen Inger Johanne Uldal Kåsa

9 8 Medarbeidarar og personalpolitikk Seljord kommune sysselsette i 2011 om lag 245 heile årsverk fordelt på om lag 350 tilsette. I tillegg kjem vikarar, timelønte og andre godtgjeringar. Kvar månad står om lag 450 personar på lønningslista. I 2011 vart det levert 728 løns- og trekkoppgåver. Rekruttering og kompetanse Seljord kommune er oppteken av at dei tilsette skal få auke kompetansen sin, ved til dømes at dei studerer fag eller tek fagbrev. I 2010 vart det vedteke satsar for kompensasjon for auka kompetanse, og ein del av dei tilsette i kommunen har nytt godt av dette etter endt studium i I 2011 fullførte tre tilsette i barnehagane fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, ein tilsett i skulen fullførte lærarutdanning. Fleire lærarar har teke eller held på med etterutdanning både innan folkemusikk, vurdering og norsk. Fleire held på med vidareutdanning innan helse. HMS helsefremjande arbeid I samarbeid med bedriftshelsetenesta, SAMT, har kommunen sine leiarar, verneombod og tillitsvalde i AMU fått tilbod om ei grundig opplæring i HMS-arbeid og regelverket vi har å halde oss til i denne samanhengen. I 2011 var det 5 tilsette som gjennomførte dette kurset. I samband med tilsyn frå Arbeidstilsynet fekk kommunen høve til å arbeide med rutinar for handtering av vald, trakassering, mobbing og harde personkonfliktar på arbeidsplassen. Dette var eit grundig arbeid som vart gjort i samarbeid med både hovudverneombod og samarbeidskommunane i Vest-Telemark. Vi har og gått gjennom HMS-årshjulet og oppdatert dette med nye sjekkpunkt, ansvarlege og fristar for gjennomføring. Dette er meint å vere ein samla oversikt over alle generelle og spesifikke HMS-sjekkpunkt som finst i kommunen sine verksemder, og skal vere eit levande dokument som blir kontrollert kvart år. Bedriftshelseteneste Seljord kommune er ein av fleire kommunar i Telemark som er tilknytt SAMT, senter for arbeidshelse og miljø i Telemark, som vi også er medeigar i. SAMT hjelper til med helsesamtalar og målretta helsekontroll, tek målingar på til dømes støy, deltek på dialogmøte i samband med sjukemelde arbeidstakarar og bidreg elles der vi ynskjer deira kompetanse spesielt. Det er også SAMT som står for 40-timars HMS-kursa som verneombod og leiinga skal ha.

10 9 Nærværsarbeid Nærværet blant dei tilsette i Seljord kommune i 2011 har ligge på 93 % i gjennomsnitt. Avdelingsleiarar og medarbeidarar gjer ein god jobb saman for å skape trivsel på arbeidsplassen og fylgjer opp dei sjukemelde på ein god måte. Etter at ny rapporteringslov trådde i kraft 1. juli 2011, skal den sjukemelde bli fylgd opp enda tettare og hyppigare av leiaren sin. Vi har tru på at dette vil føre til at den sjukemelde kjem raskare tilbake i jobb. I samband med at Sterke-Nils-senteret opna på Granvin i haust, fekk Seljord kommune eit kommunestyrevedtak på at alle tilsette i Seljord kommune med stillingsstorleik over 25 %, skulle betale halv pris på årsabonnement på treningssenteret mens kommunen betalar den andre delen, mot at den tilsette i gjennomsnitt trenar 1,5 gonger i veka. Til no har vi fått 100 kommunale medlemmer, noko vi er svært nøgde med sjølv om vi gjerne ser at talet aukar. For å få med fleire tilsette, har vi sett i gang treningstilbod som berre er retta mot kommunen sine tilsette, men det har førebels ikkje vore like vellykka. Seniorarbeid Tradisjonen tru sende vi også i år tilbod til alle seniorar som er tilsette i Seljord kommune, om å delta på Seljord folkehøgskule sitt populære seniorkurs på Norsjø hotell på Akkerhaugen. Dei arrangerer kurs to gonger i året, høvesvis i februar og september. Der kan ein lære meir om pensjon og økonomi, samt få tips til kulturelle og samfunnsnyttige gjeremål, bli bevisst helse og livsstil. I 2011 deltok det fem seniorar frå Seljord kommune. Likestillings- og diskrimineringsarbeid Kommunen følgjer gjeldande lover, føresegner og tariffavtalar som kan bety noko for likestilling mellom kjønna. I Seljord kommune er vi opptekne av at dei tilsette skal oppleve å bli møtt med respekt og toleranse i alle samanhengar. Vi har etiske retningsliner som forpliktar kvar einskild tilsett å vere medviten om at dei i arbeidet sitt er representantar for kommunen, og at ein er lojal mot dei lover, føresegner og reglement som gjeld til ei kvar tid. Samstundes har den einskilde arbeidstakaren plikt til å gjere sitt til å skape eit godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Løn til tilsette i samsvar med gjeldande tariffavtalar viser likebehandling av kjønna med lik løn for likt arbeid. Kvinner utgjer omlag 85 % av kommunen sine tilsette. Kommunen har stor prosent av kvinner i leiarstillingar. På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 33 % kvinner, ei kvinne og to menn. På mellomleiarnivå er det 30 % menn, 18 kvinner og åtte menn.

11 10 Sjukefråværsstatistikk for Seljord kommune % kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nøkkeltall for Seljord kommune frå KLP 2011 Fellesordning Sjukepleiarordning Gjennomsnittsalder 46,3 år 44,48 år Snitt deltidsprosent 78,33 % 78,70 % Uføre delprosent 16,97 % 3,03 % Uføredel årsverk 13,26 % 1,59 % Kvinne delprosent 84,10 % 100 % Aktive

12 11. Mål og resultat for Seljord Overordna mål Seljord kommune skal vere eit samfunn i vekst og utvikling som er bevisst kvalitetane sine og brukar dei for å styrkje lokalsamfunnet slik at kommunen blir ein endå betre stad å bu, arbeide og besøke. Hovudmål 1 Seljord kommune skal vere ein god stad å bu og ein attraktiv tilflyttingsstad. I 2011 auka folketalet i Seljord frå 2955 til Det var eit fødselsoverskot på -2, men balansen mellom tilflyttingar og utflyttingar var på +6. Dei kommunale tenestene får lite kritikk frå innbyggjarane og dei tilsyna som vurderer Seljord kommune. I dei siste åra har det blitt investert monaleg i det kommunale tenestetilbodet. Ny kommunedelplan for Seljord sentrum vil tar for seg problemstillinga rundt attraktive område for bustadbygging, næringsutvikling og kultur, samt kommunikasjon. Vidare satsing på attraktivitet for besøkjande, busetjarar og verksemder bør prioriterast høgt i tida framover. Seljord klarar seg godt samanlikna med tilsvarande kommunar, men fokus må haldast oppe. Hovudmål 2: Seljord kommune skal vere eit regionalt næringssenter og ein attraktiv stad for næringsetableringar og 2011 vart prega av at den globale økonomien har vore svak i Dette har ført til ein lågare aktivitet i næringslivet generelt. I 2011 ser det ut til at tilhøva har betra seg noko. I 2011 har det vore gjennomført viktig arbeid for å fylgje opp målsetjinga i hovudmål 2. Ny kommunedelplan for Seljord sentrum er eit virkemiddel for å vidareutvikle næringslivet mot Århus næringspark er no etablert, det er gjort mykje for å få til etableringar i parken. Næringshagen i Telebygget er etablert, og verksemder har begynt å ta denne i bruk. Hovudmål 3: Seljord kommune skal vere eit populært reisemål og ein stoppestad for besøkjande. Dyrskuplassen og dei arrangementa som blir haldne der, trekkjer mange til Seljord. Overnattingsbedrifter og campingplassar er godt besøkt i sesongen. Granvin kulturhus, med sine arrangement hadde gode besøkstal i Prosjektet Seljord og sogene held fram arbeidet med å forbetre Seljord sin attraksjonsverdi. Prosjektet er no inne i ei avsluttande fase. Møtestad Seljord er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunen og næringslivet som gjev god effekt i dette målet.

13 12 Hovudmål 4: Seljord kommune skal utvikle gode service- og tenestefunksjonar i samspel med innbyggjarane. Det er etablert ulike brukarforum som blir informerte om kommunale tenester, og som kjem med innspel. I tillegg blir det i visse høve halde folkemøte. Brukarundersøkingar blir nytta i mindre grad. Det er få klager på dei kommunale tenestene. Seljord kommune har inngått avtale med fylkeskommunen om Folkehelseprogrammet. Denne avtala vil bli vidareutvikla i Kvaliteten på dei kommunale tenestene ligg på mange område over lovpålagt nivå. Hovudmål 5: Kommunen sin interne infrastruktur og organisasjonsutforming skal byggje opp under kommunen si rolle som serviceaktør. Med bakgrunn i m.a. godt samspel mellom politisk og administrativt nivå i kommunen, god rekruttering av arbeidskraft, rask sakshandsaming og tverrfagleg samarbeid synest målet i stor grad vera oppnådd. Dei politiske vedtaka blir fylgd opp i tråd med intensjonane. Det er etablert ein ny administrativ organisasjon som vil vidareutviklast. Samarbeidet med andre kommunar i regionen er ivareteke av arbeidet i Vest-Telemarkrådet. Det har vore jobba med ny struktur for dette samarbeidet gjennom Konklusjon Mange av måla er vanskeleg å måle i form av indikatorar. Måla er utforma som retningsliner for dei kommunale tenestene. Ved mellom anna å vise til omtala under dei enkelte programområda og til opplysningar i Kostra, vil rådmannen hevde at arbeid og tiltak i 2011 har vore i tråd med målsetjingane.

14 13 Investeringar Fleire investeringar er gjennomførde i Dei største er: Seljord og sogene, betring av kartgrunnlag, mobiltelefondekning, IKT-infrastruktur ved skulane og oppgradering av arkiv- og datasystem. I tillegg har to store investeringar vore under planlegging: nye bustader ved teneste for funksjonshemma og etablering av nytt vassverk.

15 14 Skule og oppvekst Innanfor grunnskuleområdet er det 4 skular, 3 barneskular og 1 ungdomsskule. Kvar av skulane har rektor, og i tillegg er det assisterande rektor ved Seljord barneskule og ved Seljord ungdomsskule. Det er skulefritidsordning knytt til alle barneskulane, der rektor har det administrative ansvaret. Skulefritidsordninga i Seljord har i tillegg pedagogisk leiar. Det er 4 barnehagar i kommunen, kvar med eigen styrar. Kulturskulen har eigen rektor. Undervisninga blir i hovudsak dekt av eigne lærarkrefter. Tilbodet i kulturskulen har vore desentralisert, med undervisning i Åmotsdal og Flatdal i tillegg til i Seljord sentrum. Vaksenopplæringa er organisert som eiga eining, og har ansvar for undervisning i norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege. Det blir samarbeidd tett med Flyktningtenesta og det er starta eit arbeid for å vurdere om ein kan samle tenestene i løpet av Ansvaret for undervisning av vaksne psykisk utviklingshemma er lagt til teneste for funksjonshemma og blir gjennomført ved Krodokk skule i Kviteseid kommune. Kommunen tek inn ein lærling om gongen innanfor Barne- og ungdomsarbeidarfag, men i 2011 blei dei ikkje skrive nokon lærekontrakt pga for dårleg søkjargrunnlag. Pedagogisk konsulent er fagleg leiar. Lærlingen har praksis i Tussejuv barnehage, Seljord barneskule og SFO, og i tillegg ved Bø vidaregåande skule, avd. Seljord, som vi har eit etablert samarbeid med. I tillegg tek vi opp ein lærling i helsefag kvart år, noko som blir administrert gjennom pedagogisk konsulent som lærlingkoordinator. Styring av sektoren er gjennomført ved hjelp av eit systematisk samarbeidsmønster der fast møtestruktur og ein planmessig kommunikasjon er sentrale element har vore eit år med mange utfordringar innanfor programområde 2. Det er mellom anna andre året med barnehagedrift etter innføringa av nytt finansieringssystem. Det er ei stor utfordring å tilpasse drifts- og aktivitetsnivået i barnehagesektoren. Barnehagane opplever eit stort press for opptak av dei minste barna, dvs barna mellom 1 og 3 år. Kommunestyret fatta vedtak om utvida etteropptak også for barn som fyller eitt år fram til ( i sak 103/11). For få år sidan var bare nokre få prosent av eittåringane i barnehagane. I dag er det

16 15 mellom 80 til 90 %. Dei siste fem åra har det vore ein eksplosiv auke i bruken av barnehage for dei minste barna. Det er truleg at denne tendensen vil halde fram, og det vil vere viktig å drøfte skjeringspunktet mellom det offentlege og det private ansvaret for å skape gode oppvekstvilkår for barn i ei tid med trong kommuneøkonomi. Det er viktig for barnehagane å få ei fast bemanning med utgangspunkt i talet på disponible plassar i barnehagen, i staden for bemanning etter plassar i bruk. Med fast bemanning blir det mindre slitasje på dei tilsette og styraren gjennom året som følgje av etteropptak. I dag er det for stort sjukefråvære i barnehagane. Ein stabil bemanningssituasjon vil ha positiv verknad for denne problematikken. Frå og med hausten 2011 har barnehagen i Flatdal samarbeidd med Heddeli barnehage på styrarsida. Dette samarbeidet har fungert godt, men det er ynskjeleg at det blir tilsett styrar i Flatdal barnehage i løpet av skuleåret Det har vore vanskeleg å rekruttere til førskulelærar- og styrarstillingar ved dei minste avdelingane i fleire år. Det er ein tendens i skule og barnehage at nyutdanna ynskjer å vere del av større faglege miljø enn det vi har ved dei minste avdelingane våre. I skulane har det samla sett vore positiv elevtalsutvikling dei siste åra. Kvardagen i skulane er prega av høgt arbeidstempo, flinke elevar og dyktige lærarar. I Seljord har vi hatt eit særleg fokus på lese- og skriveopplæringa, og det var difor ei stor glede at elevane ved femte trinn var blant dei beste i landet på dei nasjonale prøvene i lesing Resultatet viser at systematisk innsats gir gode resultat. Kommunestyret har utfordra skulen på at elevane i Seljord skal prestere betre enn gjennomsnittet i Vest-Telemark på dei nasjonale prøvene. Da er det viktig at det er rom for systematisk kompetanseheving i skulane. Kommunen har dei siste åre ikkje deltatt i den statlege strategien for kompetanseheving på grunn av stram økonomi. Det inneber at skulane stort sett får auka kompetanse gjennom rekruttering og intern skolering. Det er ynskjeleg at det i åra framover blir sett av midlar til systematisk kompetanseheving i skulen om ein skal ein nå dei faglege måla som vi har for skulane i Seljord.

17 16 Avdelingar Avdeling Seljord barneskule Seljord ungdomsskule Flatdal skule Åmotsdal skule Heddeli barnehage Tussejuv barnehage Flatdal barnehage Åmotsdal barnehage Kulturskule Vaksenopplæring Flyktningetenesta Ansvarsområde Grunnskule 1. til 7. trinn, SFO. Grunnskule trinn Grunnskule 1. til 7. trinn, SFO. Grunnskule1. til 7. trinn, SFO. Barnehage 1-5 år. Barnehage frå 1 år Barnehage frå 1 år Barnehage frå 1 år. Kulturskuletilbod. Vaksenopplæring, grunnskule for vaksne, arbeidsinnvandring Busetjing av flyktningar, introduksjonsprogram, språkpraksisplassar Elevtal grunnskulen Avdeling Seljord barneskule Seljord ungdomsskule Flatdal skule Åmotsdal skule Elevtal kulturskulen Avdeling 2011 Venteliste Seljord kulturskule

18 17 Plassar i bruk og barnetal i barnehagane Avdeling Plassar i bruk per veke Barn i barnehagen Heddeli barnehage Tussejuv barnehage Flatdal barnehage Åmotsdal barnehage Resultat nasjonale prøver 5. trinn Fag Engelsk 1,8 1,6 1,8 1,9 Lesing 2,0 1,7 1,9 2,3 2,4 Rekning 1,9 1,6 1,8 2,0 1,8 Grunna tekniske problem med gjennomføringa er det ikkje registrert resultat i engelsk Resultat nasjonale prøver 8. trinn Fag Engelsk 3,2 2,5 2,6 2,6 2,6 Lesing 3,0 2,8 3,1 2,7 2,9 Rekning 2,9 2,9 3,0 2,6 2,9

19 18 Resultat nasjonale prøver 9. trinn Fag Engelsk Lesing 2,9 3,3 Rekning 3,3 3,2 Prøvene for 9. trinn innført frå og med skuleåret Grunnskulepoeng Grunnskolepoeng, gjennomsnitt Seljord Telemark fylke Nasjonalt 38,3 38,9 39,8 Grunnskulepoeng = Avsluttande karakter i alle fag summert og så delt på talet på fag (poengsnitt). Eksamenskarakterar 2011 Fag Seljord Telemark fylke Nasjonalt Engelsk skriftleg eksamen 3,6 3,7 3,8 Naturfag munnleg eksamen 4,1 4,2 4,2 Norsk hovudmål skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,5 Norsk sidemål skriftlig eksamen 2,9 3,1 3,2 Norsk munnleg eksamen 4,5 4,3 4,4 Samfunnsfag munnleg eksamen 4,1 4,2 4,3

20 19 Standpunktkarakterar 2011 Fag Seljord Telemark fylke Nasjonalt Engelsk skriftlig standpunkt 3,8 3,7 3,9 Engelsk munnleg standpunkt 4,0 3,9 4,1 Fordjuping i engelsk standpunkt 3,6 3,6 3,7 Fransk 1 standpunkt 3,7 4,1 Spansk 1 standpunkt 3,8 4,0 Tysk 1 standpunkt 3,8 3,8 3,9 Kunst og handverk standpunkt 3,9 4,2 4,3 Kroppsøving standpunkt 4,0 4,4 4,4 Matematikk standpunkt 3,3 3,4 3,5 Mat og helse standpunkt 3,9 4,3 4,4 Musikk standpunkt 4,2 4,2 4,3 Naturfag standpunkt 3,7 3,9 4,0 Norsk hovudmål standpunkt 3,9 3,8 3,8 Norsk sidemål standpunkt 3,8 3,6 3,7 Norsk munnleg standpunkt 3,9 4,1 4,1 Religion, livssyn og etikk standpunkt 4,1 4,0 4,1 Samfunnsfag standpunkt 4,2 4,0 4,1

21 20 Økonomisk oversyn 2011, samanlikna med rekneskap 2010 Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Rekneskap Budsjett Rekneskap Avvik (%) Ansvar R 11 / B 11 (justert) (justert) 200 Fellestenester PO ,1 % 210 Seljord barneskule ,3 % 211 Seljord ungdomsskule ,5 % 212 Flatdal skule ,6 % 213 Åmotsdal barnehage ,4 % 220 Heddeli barnehage ,0 % 221 Tussejuv barnehage ,9 % 222 Flatdal barnehage ,7 % 223 Åmotsdal barnehage ,4 % 230 Kulturskulen ,5 % Sum ,3 % Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Rekneskap Budsjett Rekneskap Avvik (%) Ansvar R 11 / B 11 (justert) (justert) 200 Fellestenester PO ,1 % 210 Seljord barneskule ,9 % 211 Seljord ungdomsskule ,0 % 212 Flatdal skule ,1 % 213 Åmotsdal barnehage ,7 % 220 Heddeli barnehage ,4 % 221 Tussejuv barnehage ,3 % 222 Flatdal barnehage ,5 % 223 Åmotsdal barnehage ,8 % 230 Kulturskulen ,2 % Sum ,8 % Drifts- og finansutgifter ,3 % Drifts- og finansinntekter ,8 % Netto drifts- og finansutgifter ,0 %

22 21 Av meirforbruket på PO 2 på kr skuldast kr høgare pensjonspremie (inkl. arbeidsgjevaravgift). Meirforbruk ekskl. høgda pensjonspremie vert då kr (1,4 %). I kommunestyresak 69/11, "Budsjettkontroll/Økonomisk oversyn pr Driftsbudsjettet" var det stipulert eit meirforbruk på om lag kr Det er bruka kr i fondsmidlar for å avgrense meirforbruket, jf. kommunestyresak 69/11, Det underliggjande meirforbruket på PO 2, korrigert for høgda pensjonspremie og bruk av fond, er dermed kr (2,3 %). At drifts- og finansinntekter har gått monaleg ned frå 2010 til 2011 skuldast at dei øyremerkte statstilskota til barnehagar har gått inn i det statlege rammetilskotet (på ansvar 180 på PO 1). Oppsummering avviksoversyn PO 2: 20* Fellestenester PO 2 Meirforbruk * Grunnskule (inkl. SFO) Mindreforbruk * Barnehage Meirforbruk * Kulturskule Mindreforbruk Sum PO 2 Skule og oppvekst Meirforbruk På fellesteneter PO 2 skuldast det store avviket at ei budsjettert innsparing på kr ikkje er effektuert og at kjøp av tenester frå andre kommunar (mesteparten gjeld elevar frå Seljord kommune som er i fosterheim i andre kommunar) er blitt kr høgare enn budsjettert (rekneskap kr , budsjett kr ). Som det vart orientert om i samband med årsbudsjett 2012 og økonomiplan har PO 2 sett i verk innsparing av kr , men pga. at utgiftene har auka på andre områder, kjem dette negative avviket "budsjetteknisk" til syne på fellestenester PO 2 (ansvar 200). Av mindreforbruket på kulturskulen skuldast kr at vi har hatt eit positivt resultat når det gjeld kjøp og sal av kulturskuletenester til/frå andre kommunar (som er Bø og Kviteseid). Hadde det ikkje vore for dette, ville kulturskulen fått eit meirforbruk på kr Alle avvika er ekskl. høgda pensjonspremie (inkl. arbeidsgjevaravgift).

23 22 Helse og omsorg Seljord kommune har éin sjukeheim med to avdelingar, og opna hausten 2011 tre nye sjukeheimsplassar, slik at det nå er seks plassar på avdeling for demente og 23 plassar på somatisk avdeling. I tillegg til Nesbukti pleieog omsorgssenter, har kommunen to bu og servicesentra som skal vera eit mellomnivå mellom heimen og tenester på sjukeheimsnivå. Til trass for desse heildøgntilboda og god kompetanse i heimetenesta, har 2011 vore eit år der vi har sett oss nøydde til å leige sjukeheimsplasser i andre kommunar, i tillegg til at det har vore overbelegg på Nesbukti pleie- og omsorgssenter og stort press på heimetenesta og på bu og servicesentra. Talet på demente har auka, dette gjeld også yngre demente, og behovet for dagtilbod til denne gruppa vert ikkje dekt på ein god måte. Erfaringar syner at demente har god nytte av dagtilbod før fast institusjonsopphald vert naudsynt. Dagtilbod utset behovet for døgnplass, samstundes som det gjev avlastning til pårørande. Fleire demente har i løpet av året fått tilbod om dagopphald på Nesbukti og Heddeli, men dette fungerer ikkje godt nok, då korkje areal eller bemanning er dimensjonert for dagpasientar, i tillegg til pasientar på heildøgnsopphald. Bu- og servicesentra har hatt brukarar med problematikk som gjer at ein har sett seg nøydd til å auke bemanninga for å redusere uro og gje naudsynt hjelp. Den totale arbeidssituasjonen innan pleie og omsorg har vore krevjande for leiarane og dei tilsette, for innbyggjarane i kommunen har nok mangel på avlastningsopphald og korttidsopphald generelt, blitt opplevd som det største problemet. "Flaskehalsen" som er har ført til denne situasjonen innan pleie- og omsorg er fyrst og fremst mangel på sjukeheimsplassar. Det er sett ned ei prosjektgruppe som skal vurdere alternative løysingar for å dekke behovet for heildøgnsomsorg i kommunen, saka vil koma til politisk handsaming hausten Behovet for sjukeheimsplassar var årsaka til at Seljord kommune såg seg nøydd til å seie opp samarbeidsavtala med Sykehuset Telemark om lokalisering og drift av dialyseavdeling på Nesbukti pleie- og omsorgssenter i Kommunen fekk på denne måten auka kapasiteten med tre sjukeheimsplassar.

24 23 Helsetenestene har hatt eit stabilt år med god legedekning. Seljord kommune har i fleire år kjøpt nattlegevakt av Notodden Sjukehus. Organisasjonsforma vart endra i 2011, og Seljord kommune er nå med i legevaktsamarbeidet der Notodden er vertskommune. Nattlegevakt vert dekt gjennom vertskomunnesamarbeidet, utover dette samarbeider Seljord og Kviteseid om legevakt, lokalisert og organisert som eiga avdeling ved Seljord Helsesenter. Det vart vedteke hausten 2011 at Seljord kommune skulle slutte seg til jordmorprosjektet, som er eit eittårig prosjekt lokalisert på DPS-Seljord. Jordmorprosjektet er eit samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Vest-Telemark kommunane (minus Nissedal), og sikrar vaktberedskap for kommunane i regionen. Prosjektet vil bli evaluert og vurdert vidareført innan utgangen av Førebuing til samhandlingsreforma har vore sentral i Arbeidet er organisert med samhandlingskoordinator i Vest-Telemark i 100% stilling, styringsgruppe og arbeidsgruppe. Jordmorprosjektet og ambulerande audiograf har vore konkrete satsingsområde i 2011, det er vidare lagt planar for å arbeide med prosjektet "forsterka sjukeheimar" i Det har blitt jobba med ei rekkje samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Telemark og kommunane, avtaler som vert sette i verk i Nav-kontoret har hatt stor utskifting av kommunalt tilsette i 2011, og oppgåver knytt til koordinering av støttekontakt, avlastning og individuell plan/ ansvarsgrupper vert frå organisert under avdeling for rehabilitering og habilitering (tidlegare psykisk helse), og bemanninga ved Nav-kontoret vart i den samanheng redusert med 80% stilling, som vart overført til RH-avdelinga.. Nav-kontoret har sett særskilt på interne rutinar og kvalitetssikring i Fokus på sakshandsaming og på nivået på tenestene har vore ein medverkande årsak til vesentleg reduksjon i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Prosjektet "Livsmeistring og sosial inkludering, - trygge og gode dagar" har gode resultat å syne til på individnivå, og er truleg også ein medverkande årsak til reduksjon i kostnadene til økonomisk sosialhjelp. Fleire av deltakarane i prosjektet melder om auka livskvalitet. Kommunen har også i 2011 kjøpt plassar i kvalifiseringsprogrammet av Seljord Personal (SP), avtalen med SP vil bli avslutta frå 2012, og deltakarar i kvalifiseringsprogrammet vil bli fylgd opp av tilsette på Nav-kontoret. Kommunen treng fleire plassar med varig tilrettelagt arbeid og er i dialog med SP for å få dette på plass. Det er stor etterspurnad etter kommunale bustader, og mange av dei kommunale utleigebustadene har svært dårleg standard. Det er etablert ei bustadtildelingsgruppe i 2011, denne har mellom anna utarbeid nye retningsliner for tildelinga av kommunale bustader. Det vart vedteke å byggje nye bueiningar til unge funksjonshemma i Bygget som er planlagt i tilknyting til Gravebremsen, omfattar fire bueiningar og fellesareal. I tillegg er det vedteke å byggje fire bueiningar til eldre i Heddeli-området.

25 24 Relativt stort omfang av rettigheitsfesta permisjonar, ferieavvikling og sjukefråvær som utløyser vikarbehov er ei stor utfordring. Det skal mange vikarar til for å kunne avvikle ferie til alle tilsette og samstundes halde oppe forsvarleg drift. I 2011 vart utfordringa løyst ved å nytte vikarbyrå der det ikkje var mogeleg å dekkje vikarbehovet på annan måte. Seljord kommune har hatt godt med søkjarar til faste % stillingar, men slit med rekruttering til vikariat og til småstillingar. I samband med planlagt auka bemanning innan teneste for funksjonshemma og innan pleie og omsorg, er dette ei utfordring som kommunen må ta på alvor for å sikre tilstrekkeleg kompetanse og bemanning i tida framover. Det er viktig at kommunen held oppe, og på ein del viktige område aukar sin kompetansen, ikkje minst i ljos av samhandlingreforma og auka kommunalt ansvar. Avdelingar Avdeling Satellittavdeling til Sykehuset Telemark (STHF)/ Dialyseavdeling Barnevern (Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark) Avdeling for helsetenester Ansvarsområde Dialysebehandling av inntil seks pasientar. Avtale med STHF fram til Barnevernstiltak i og utanfor familien Helsestasjon Legetenester Fysioterapi Skulehelseteneste Jordmorteneste Seljord interkommunale legevakt Naudsynt medisinsk hjelp til innbyggjarane i Seljord og Kviteseid

26 25 NAV-kommune Førebyggjande arbeid etter sosialtenestelova Generell oppfølging, råd og rettleiing Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgjeving Bustader til vanskelegstilte Bustøtte Utbetringstilskot Rusmiddelarbeid Sal -og skjenkekontroll (blir utført av Securitas) Transportordning for funksjonshemma Sysselsetjingstiltak (kjøp av VTA-plassar i Kviteseid og Seljord Personal) Prosjekt "Trygge og gode dagar" Heimetenester Seljord distrikt Heimesjukepleie Heimehjelp Matlevering Tryggleiksalarmar Omsorgsbustader Heimetenester Flatdal og Åmotsdal distrikt Heimesjukepleie Heimehjelp Matlevering Tryggleiksalarmar

27 26 Avdeling for habilitering og rehabilitering (tidl. Psykisk helsearbeid) Dagtilbod Miljøarbeid Individuelle samtaler og oppfølging Førebyggjande arbeid Støttekontakt Avlastning Individuell plan og ansvarsgrupper Nesbukti pleie- og omsorgssenter Somatisk avdeling Pleie og omsorg ved langtidsopphald Observasjon og rehabilitering ved korttidsopphald Avlastningsopphald Dagopphald Nesbukti pleie- og omsorgssenter Avdeling for demente Pleie og omsorg ved langtidsopphald Avlastningsopphald Dagopphald Heddeli bu- og servicesenter Langtidsopphald (varig butilbod) Vinteropphald og andre korttidsopphald Avlastningsopphald Dagopphald Steinmoen bu- og servicesenter Langtidsopphald (varig butilbod) Vinteropphald og andre korttidsopphald Avlastningsopphald Dagopphald Teneste for funksjonshemma Gravebremsen (døgnbemanna bustad for psykisk utviklingshemma) Andre tiltak til heimebuande Skule og dagtilbod (blir kjøpt av Kviteseid kommune)

28 27 Pleie og omsorgskontoret Vederlagsbetaling Systemansvar for elektronisk dokumentasjonsprogram og turnus/personellprogram. Servicefunksjon overfor publikum, og merkantilfunksjon overfor avdelingsleiarane innan pleie- og omsorg. Kommunen har to lærlingplassar innan helsefagarbeidar.

29 28 Bruk av legevakt År Henvendingar Seljord Kviteseid Konsultasjon/ tlf lege Konsultasjon/ tlf sjukepleiar % 34% 39% 61% % 37% 40% 60% % 35% 40% 60% % 35% 52% 48% Barnevern Seljord samanlikna med resten av landet: Seljord Vest- Telemark Landet Telemark Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Del barn med undersøking ift. innb år 2 % 2,9% 4,5% 3,9% Del undersøkingar med behandlingstid over 3 28,6% 36,1% 14,5% 24,5% mnd. Del barn med tiltak ift. innb år 5,2 5,9 6,2 4,7 Del barn med tiltak med utarbeida plan, % 86% 82% 76% 81% Nøkkeltal for barnevernstenesta frå KOSTRA Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark skriv eiga årsmelding. Heimesjukepleie, heimehjelp og omsorgslønn Teneste Heimehjelp 69 brukarar 62 brukarar 68 brukarar 66 brukarar Heimesjukepleie 27 brukarar 24 brukarar 23 brukarar 20 brukarar Både heimesjukepleie og heimehjelp 58 brukarar 61 brukarar 55 brukarar 65 brukarar Omsorgslønn Middag heimebuande Tryggleiksalarmar 21 brukarar 49 brukarar

30 29 Opphald ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter Teneste Korttidsopphald Avlastingsopphald Langtidsopphald Dagopphald Saker handsama i tiltaksteam År Saker Nav/sosiale tenester Tiltak Økonomisk sosialhjelp Oppfølging rusproblematikk Sysselsetjing/attføring/ utdanning Økonomistyring/ økonomisk rådgjeving/ gjeldsordning Ikkje avslutta ved årets slutt Langtidsklientar er i denne årsmeldinga definert som personar som mottek sosialstønad i minst 3 mnd. samanhengande som einaste inntekt, eller som eit vesentleg supplement til anna inntekt. I andre statistikkar vert det rekna med 6 månadar i staden for 3, derfor kan tala i årsmeldinga vere høgare enn tala frå SSB.

31 30 Langtidsklientar fordelar seg slik: 2006: 32 av 75 stønadsmottakarar (42,6 %) 2007: 28 av 74 (37,8%) 2008: 21 av 78 (26 %) 2009: 38 av 110 (35 %) 2010: 17 av 107 (16%) 2011: 12 av 64 (19%)* * Det var berre ein person som levde av økonomisk sosialhjelp som einaste livopphaldsyting lengre enn 6 mnd. Ander tenester på Nav Teneste Utbetringslån 6 saker 5 saker 5 saker 3 saker 1 sak 2 saker Bustøtte 79 saker 72 saker 72 saker 73 saker 75 saker 84 saker Gjeldsordning til 2 saker 2 saker 0 saker 1 sak 1 sak 2 saker Namsmannen Fellestransport TT ordning 27 brukarar 25 brukarar Parkeringsløyve for funksjonshemma 9 nye 13 nye

32 31 Økonomisk oversyn 2011, samanlikna med rekneskap 2010 Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Rekneskap Budsjett Rekneskap Avvik (%) Ansvar R 11 / B 11 (justert) (justert) 300 Dialyseavdeling/Amb.audiograf ,8 % 310 Legetenester ,1 % 311 Fysioterapitenester ,0 % 312 Helsestasjon ,7 % 313 Drift helsesenter ,7 % 320 Sosiale tenester ,3 % 321 Barnevern ,1 % 330 Pleie- og omsorgskontor ,6 % 331 Heimetenester ,3 % 332 Psykisk helse ,7 % 333 Nesbukti pleie- og ,7 % omsorgssenter 334 Heddeli bu- og servicesenter ,7 % 335 Steinmoen bu- og servicesenter ,3 % 336 Omsorgsbustader ,3 % 337 Butilbod og tiltak for ,8 % funksjonshemma Sum ,0 % Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Rekneskap Budsjett Rekneskap Avvik (%) Ansvar R 11 / B 11 (justert) (justert) 300 Dialyseavdeling/Amb. audiograf ,6 % 310 Legetenester ,1 % 311 Fysioterapitenester ,8 % 312 Helsestasjon ,8 % 313 Drift helsesenter ,4 % 320 Sosiale tenester ,7 % 321 Barnevern ,7 % 330 Pleie- og omsorgskontor ,2 % 331 Heimetenester ,6 % 332 Psykisk helse ,4 % 333 Nesbukti pleie- og ,7 % omsorgssenter 334 Heddeli bu- og servicesenter ,9 % 335 Steinmoen bu- og servicesenter ,0 % 336 Omsorgsbustader ,8 % 337 Butilbod og tiltak for ,4 % funksjonshemma Sum ,4 %

33 32 Sammendrag Drifts- og finansutgifter ,0 % Drifts- og finansinntekter ,4 % Netto drifts- og finansutgifter ,5 % Av meirforbruket på PO 3 på kr (4,5 %) skuldast kr høgare pensjonspremie (inkl. arbeidsgjevaravgift). Meirforbruk ekskl. høgda pensjonspremie vert då kr (3,3 %). I kommunestyresak 69/11, "Budsjettkontroll/Økonomisk oversyn pr Driftsbudsjettet" vart det estimert eit meirforbruk på kr Som rapportert i kommunestyresak 69/11 skuldast brorparten av meirforbruket press innom avdeling for pleie- og omsorgstenester. Det var rapportert at bu- og servicesentra på Heddeli og Steinmoen ville få eit meirforbruk på kr Meirforbruket vart På Nesbukti pleie- og omsorgssenter var det venta eit meirforbruk på kr , det vart kr På Nesbukti er det bl.a. utgiftsført kjøp av sjukeheimsplassar for kr (budsjettet var kr ), derav kr i Nissedal, kr i Vinje og kr i Hjartdal. Heimeteneste (heimesjukepleie og heimehjelp) vart om lag som budsjettert (eit lite meirforbruk på kr ). Teneste for funksjonshemma (Gravebremsen) fekk eit lite mindreforbruk (kr ). På avdeling for helsetenester vart det eit meirforbruk på kr , bl.a. pga. lågare sjukepengerefusjon, noko som igjen bl.a. skuldast at legar har vore ute i permisjon (foreldrepermisjon), utan at vi får full refusjon frå NAV (avgrensa til seks grunnbeløp i folketrygda). I tillegg vart inntektene frå pasientbehandling lågare enn budsjettert (kr på legetenester). På avdeling for sosiale tenester (NAV kommune) var det rapportert om eit mindreforbruk på kr (jf. kommunestyresak 69/11). Mindreforbruket vart kr , derav kr i lågare økonomisk sosialhjelp (netto). Avdeling for rehabilitering og habilitering (tidlegare psykisk helse) fekk eit mindreforbruk på kr Mykje av dette skuldast at vi ved sjukdom har fått sjukepengerefusjon frå NAV, utan at vi i same grad har sett inn vikarar. I tillegg kjem at ei refusjonsutgift til ein annan kommune har gått ut (budsjettert til kr ). Barnevern fekk eit meirforbruk på kr , bl.a. vart lønsutgiftene til forsterheimsgodtgjering kr høgare enn budsjettert (inkl. arbeidsgjevaravgift). Dei andre ansvara på PO 3 (dialyse og ambulerande audiograf, pleie- og omsorgskontoret og omsorgsbustader) vart samla sett om lag som budsjettert.

34 33 Oppsummering avviksoversyn PO 3: 30* Dialyse og ambulerande audiograf Meirforbruk * Avdeling for helsetenester Meirforbruk * NAV kommune (sosiale tenester) og barnevern Mindreforbruk * Avdeling for pleie- og omsorgstenester Meirforbruk Sum PO 3 Helse og omsorg Meirforbruk Alle avvika er ekskl. høgda pensjonspremie (inkl. arbeidsgjevaravgift).

35 34 Drift og vedlikehald Avdeling Seljord vassverk Flatdal vassverk Åmotsdal vassverk Seljord reinseanlegg Flatdal reinseanlegg Åmotsdal reinseanlegg Ansvarsområde Forsyner 715 abb. i Seljord sentrum. Grunnvassbrønnar på Eventyrøy, 2 høgdebasseng, 6 trykk-aukestasjonar, ca. 21 km vassledningar. Starta prøvepumping av ny brønn på Lønnestad. Forsyner 123 abb. i Flatdal sentrum. Grunnvassbrønn på Øyan, 1 høgdebasseng, 2 trykk-aukestasjonar, ca 5,5 km. vassledningar. Forsyner 26 abb. i Kyrkjemoen-området. Grunnvassbrønn på Bergemoen, 1 høgdebasseng, 1 trykkaukestasjon, ca. 2,1 km vassledningar. 568 abb. tilknytte i Seljord sentrum. Nytt reinseanlegg i 2007, 7 pumpestasjonar, ca.20 km. avløpsledning. 53 abb. tilknytte i Flatdal sentrum. Reinseanlegg bygd i 1980, 1 pumpestasjon, ca. 3 km. avløpsledning. 4 abb. tilknytte lite jordreinseanlegg. 1 pumpeanlegg. 200 m avløpsledning. Renovasjon Kommunale bygningar Kommunale vegar Innsamling blir gjort av RENOVEST IKS. Kommunen tek seg av fakturering/innkrevjing av avgiftene. Seljord kommune har ein bygningsmasse på ca m², med ein forsikringssum på om lag 600 mill. Har stort etterslep på vedlikehald. 54 km kom. vegar, derav ca. 38 km med fast dekke. Ca 540 vegljos. Ein del av vegane har gammalt og dårleg dekke, samt ein del parti med dårleg bereevne. Ein del av vegljosa må bytast ut etter kvart, pga dårlege stolpar og gamle armaturar. Mykje abeid med tining av is (tette stikkrenner) i 2011.

36 35 Avdeling Byggesak Ansvarsområde Teknisk avdeling handsama til saman 165 byggje- og delesaker i 2011, av dette 111 saker som delegerte saker, og 65 som vart handsama i Planutvalet. Oppmåling Det vart produsert 80 målebrev/matrikkelbrev i Er i gang med innmåling av kummar og ledningstrasear for å laga eit korrekt ledningskart. Brannvesen Trafikktryggingstiltak Merkantilt Brannvesenet hadde 65 utrykkingar i 2011, av desse unødige. Har forholdsvis bra utstyr, men manglar ei skikkeleg pumpe. Bør kjøpe ei ny i 2013 (ca ) Vidare må det supplerast enkelte ting etter kvart (løfteputer, slangar etc.) I 2011 vart det sett opp vegljos i Åslandvegen, Hønervegen og på Mosasida. Totalkostnad kr ,-. Fekk ikkje tilskot til g/s-veg i Åmotsdal. Har ansvaret for å halde a jour avgiftsregisteret og innkrevjing av kom. eigedomsavgifter.

37 36 Økonomi Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar Rekneskap 2010 Budsjett 2011 (justert) Rekneskap 2011 Avvik (%) R 11/B 11 (justert) 500 Avdelingskontor teknisk ,8 % 510 Vedlikehaldsavdeling*) ,0 % 520 Oppmåling og bygningskontroll ,3 % 530 Vegar og grøntanlegg ,4 % 540 Brann og feiarvesen ,5 % 550 Vatn ,7 % 551 Avløp ,6 % 552 Renovasjon ,3 % 560 Utleigebustader ,9 % Sum ,6 % *) Ansvar 510 er ekskl. fordelte utgifter. Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar Rekneskap 2010 Budsjett 2011 (justert) Rekneskap 2011 Avvik (%) R 11/B 11 (justert) 500 Avdelingskontor teknisk ,5 % 510 Vedlikehaldsavdeling ,9 % 520 Oppmåling og bygningskontroll ,4 % 530 Vegar og grøntanlegg ,2 % 540 Brann og feiarvesen ,5 % 550 Vatn ,1 % 551 Avløp ,4 % 552 Renovasjon ,3 % 560 Utleigebustader ,5 % Sum ,7 %

38 37 Samandrag (kr 1.000) Rekneskap 2010 Budsjett 2011 (justert) Rekneskap 2011 Avvik (%) R 10/B 10 (justert). Drifts- og finansutgifter ,6 % Drifts- og finansinntekter ,7 % Netto drifts- og finansutgifter ,5 % Av meirforbruket på PO 5 på kr skuldast kr høgarepensjonspremie (inkl. arbeidsgjevaravgift). Meirforbruket korrigert for høgda pensjonspremie vert då kr Av dette igjen skuldast kr pliktig avsetjing til VAR-fond (feiing, avløp og vatn), eller lågare bruk av VAR-fond (avløp). Det underliggjande meirforbruket, korrigert for høgare pensjonspremie og VAR-fond er dermed kr I kommunestyresak 69/11, "Budsjettkontroll/Økonomisk oversyn pr Driftsbudsjettet" vart det ikkje rapportert om avvik på PO 5. Ansvar 510: Meirforbruk pga. mykje reparasjonar av utstyr på kommunale bygningar. Ansvar 520: Auka inntekter pga. fleire saker enn berekna. Ansvar 530: Meirforbruk pga. mykje arbeid med ising og utskifting av tette stikkrenner. Ansvar 540: Store utgifter til utrykkingar, mange på natt/helg. Ansvar 560: Mindreforbruk på utleigebustadar pga. godt belegg. Oppsummering avviksoversyn PO 5: 50* Avdelingskontor teknisk Meirforbruk * Vedlikehaldsavdeling Meirforbruk * Oppmåling og bygningskontroll Mindreforbruk * Vegar og grøntanlegg Meirforbruk * Brann- og feiarvesen Meirforbruk * Vatn, avløp og renovasjon (VAR) Mindreforbruk * Utleigebustader Mindreforbruk Sum PO 5 Teknisk avdeling (drift) Meirforbruk * Overskotsfond feiing/tilsyn Høgare avsetjing * Overskotsfond VAR (vatn og avløp) Høgare avsetjing/lågare bruk Sum PO 5 Teknisk avdeling (inkl. fond) Meirforbruk og netto fond

39 38 Overskotsfond er at på VAR og feiing/tilsyn kan vi ikkje ta meir inn i inntekter kvart år enn kva kostnadane er det same året, dvs. sjølvkost. På feiing/tilsyn det det ein dekningsgrad på 116,2 %. Det overskytande (inkl. renter) må då setjast av til eit bunde driftsfond (og kome abonnentane til gode i løpet av maksimalt fem år i form av lågare avgifter). På vatn vart dekningsgraden 110,0 %. På avløp vart dekningsgraden 80,4 %. Vi fekk då bruke kr av tidlegare overskotsavsetjingar, men vi hadde budsjettert med å få bruke Grunnen til at vi fekk netto avsetjing til fond på kr meir enn budsjettert, var at driftsutgiftene vart lågare enn budsjettert og driftsinntektene vart høgare, bl.a. pga. fleire abonnentar. I tillegg vart kalkulasjonsrenta på investeringane lågare. Ho vart 3,24 %, vi hadde budsjettert med 3,75 %. Ressursbruk Teknisk avdeling hadde 12 tilsette ved utgangen av 2011; det utgjer 11,1 årsverk, inkl. vaktmeistrane på skulen.

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ola Muan Dag Svartdal KRF. Kivle Tone Astrid Hjartsjø Edvard Mæland H

Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ola Muan Dag Svartdal KRF. Kivle Tone Astrid Hjartsjø Edvard Mæland H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Samlingsromet, Seljord barneskule Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: 18:00 21:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: 09:00 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 14.08.2014 Møtetid: 10:00 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Formannskap/økonomiutval. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen Medlem AP

Formannskap/økonomiutval. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen Medlem AP Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.08.2015 Møtetid: 08:00 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Medlem. SP Liv Grethe Ekre

Medlem. SP Liv Grethe Ekre Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2017 Møtetid: 09:00 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sundbø

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sundbø Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 11.06.2015 Møtetid: 18:00 22:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Dato: 08.03.2012 Tid: 12:00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2. etg., Kommunehuset Møtedato: 16.04.2015 Møtetid: 09:00 13:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer