Porsgrunn kommune Kontrollutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Kontrollutvalg"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Sekretær Porsgrunn rådhus, store møterom 3.etg. Jan Erik Lunde Jan Erik Lunde Inger Lise Wiersdalen Birgitte B. Ingebretsen Knut Bjaaland Merete Lund Line Bosnes Telemark kommunerevisjon: Oppdragsrevisor Lisbet Fines Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson i sak 28/11 Porsgrunn kommune: Ordfører Kommunalsjef for Støttefunksjoner og utvikling Kommunalsjef for Barn og unge Kommunalsjef for Helse og velferd Leder Service- og administrasjonsavdeling Virksomhetsleder for Psykisk helsetjenester og rusomsorg Avdelingsleder psykisk helsetjenester Bygge og eiendomsavdelingen Øystein Beyer Roy Martinsen Inger Lysa Ingrid-Elisabeth Kåss Stian Stiansen Hanne Karlberg Heidi Ekornrød Pedersen Laila Finkenhagen Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent med endringer. Sak 18/11 ble utsatt til neste møte og det ble tatt inn en tilleggssak 28/11 på sakslisten. Møteprotokollen fra møte ble godkjent. Sakene ble behandlet slik: 17/11, 28/11, 19-21/11, 23/11, 25-26/11, 24/11, 27/11. Jan Erik Lunde Leder i kontrollutvalget Line Bosnes Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 17/11 11/144 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /11 10/16 HOVEDUTVALGENE (utsatt) 19/11 11/151 NASJONALE PRØVER 20/11 11/150 AVVIKSHENDELSE I LUNDELIA BARNEHAGE 21/11 09/375 PERSONALREGLEMENT - VARSLING 22/11 11/153 STATUSRAPPORT - ANSETTELSER, OPPRETTELSER OG INNDRAGNING AV LEDIGE STILLINGER 23/11 11/152 ORIENTERING AV PLASSERING AV RUSMISBRUKERE 24/11 10/494 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /11 11/183 AVTALER MELLOM PORSGRUNN KOMMUNE OG ADECCO 26/11 11/154 ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR 27/11 11/146 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER /11 11/212 VOKSENOPPLÆRING I PORSGRUNN - KOREASAMARBEIDET (tilleggssak) Side 2 av 7

3 Sak nr. 17/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Møteprotokollen fra godkjennes. Leder presenterte møteprotokollen av Møteprotokollen fra godkjennes. Sak nr. 18/11 HOVEDUTVALGENE Ingen vedtak. Saken ble utsatt til neste møte på grunn av at sak 28/11 måtte inn på sakslisten i stedenfor. Saken tas til orientering. Sak nr. 19/11 NASJONALE PRØVER Kommunalsjef for Barn og unge inger Lysa presenterte resultatene av de nasjonale prøvene for Kontrollutvalget. De nasjonale prøvene tester grunnleggende ferdigheter på 5. og 8. trinn. Dette er gjrot siden I år testes også 9. trinn. Grunnleggende ferdigheter er norsk, matematikk og engelsk. Kontrollutvalget ser at kommunens ledelse tar prøvene alvorlig og jobber seriøst med resultatene av de nasjonale prøvene. Sak nr. 20/11 AVVIKSHENDELSE I LUNDELIA BARNEHAGE Side 3 av 7

4 Kommunalsjef for Barn og unge redegjorde for avvikshendelsen i Lundelia barnehage. Mennesklig svikt gjorde at fleire rutiner og kontrollpunkt ble oversett. Dette er tatt avlorlig av barnehagen selv og etaten. Rutiner og bruk av disse er tatt opp med den konkrete barnehagen og de andre kommunale barnehagene. Når det gjelder private barnehager har kommunen et tilsynsansvar og ikke instruksjonsrett over disse, men saken er en påminnelse for alle barnehager om å ha rutinene sine i orden og i praktisk bruk. Sak nr. 21/11 PERSONALREGLEMENT - VARSLING Kontrollutvalget er tilfreds med rutinene som Porsgrunn kommune nå følger for varslingssaker. Kommunalsjef for Fellestjenester og service Roy Martinsen orienterte om rutinene for varsling i kommunen. Sak nr. 22/11 STATUSRAPPORT - ANSETTELSER, OPPRETTELSER OG INNDRAGNING AV LEDIGE STILLINGER Kommunalsjef for Fellestjenester og service Roy Martinsen orienterte om saken. Sak nr. 23/11 ORIENTERING AV PLASSERING AV RUSMISBRUKERE Kontrollutvalget er tilfreds med informasjonen som ble lagt fram av kommunalsjefen vedrørende plassering av rusmisbrukere i kommunen. Side 4 av 7

5 Kontrollutvalget er imidlertid ikke sikre på om bemanningen som skal betjene dette viktige apparatet er tilstrekkelig til å følge opp de daglige utfordringene. Kontrollutvalget er tilfreds med at administrasjonen har planer for hvordan forholdet til naboene rundt de ulike rusmiddelboligene skal følges opp og eventuelt forbedres. Kontrollutvalget imøteser positive resultater etter hvert som dette arbeidet videreutvikles og vil be om en ny orientering om saken allerede inneværende år. Kontrollutvalget vil også be om å få en orientering om hvordan kommunen følger opp hver og en rusmisbruker. Innenfor dette ligger også en orientering om tjenesten når sine mål eller ikke.. Behandlingen i Porsgrunn kommune kontrollutvalget Kommunalsjef for Helse og velferd Ingrid-Elisabeth Kåss orienterte om problematikken rundt tildeling av kommunale boliger og oppfølging av slike leieforhold. Hun redegjorde for hvilke ansvar og rettigheter kommunen har som utleier og hvilke begrensninger som gjelder. Videre gikk hun inn på utfordringene det er å få kommunisert til lokalsamfunnet at kommunen ikke nødvendigvis kan ordne opp i de problemene som kan dukke opp i forbindelse med kommunens leietagere. Og at områder eller boliger som lokalmiljøet tror er kommunale, ikke er kommunale og at kommunen kan gjøre enda mindre i slike leieforhold. Fagleder for boligbistand og bygge- og eiendomsavdelingen Laila Finkenhagen kom med supplerende kommentarer og redegjorde noe for tilbakemeldingen om manglende svar på noen konkrete brev. Virksomhetsleder for Psykisk helsetjenester og rusomsorg Hanne Karlberg og Avdelingsleder psykisk helsesenter Heidi Ekornrød Pedersen svarte på noen spørsmål og kom med utfyllende kommentarer. Sak nr. 24/11 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 Ingen vedtak. Årsmeldingen inneholdt noen feil som må rettes opp til møtet 12. april. Sekretær Line Bosnes ferdigstiller årsmeldingen til møtet. Årsmeldingen ajourførest etter de kommentarer og merknader som kom fram i møtet. Sak nr. 25/11 AVTALER MELLOM PORSGRUNN KOMMUNE OG ADECCO Kontrollutvalget tar Rådmannens orientering til etterretning. Side 5 av 7

6 Fungerende Rådmann/Kommunalsjef for Fellestjenester og service Roy Martinsen orienterte om hvilke avtaler Porsgrunn kommune har med vikarbyråer. Avtalene med vikarbyråene fra mai 2008 er ikke forlenget etter 7. april Gjendende avtaler inneholdt ikke forbehold om å kontrollere lønnsutbetalinger til vikarene. Det vil være noe kommunen vil vurdere å ta med inn i eventuelt nye avtaler. Kommunen er svært bevisst på problematikken rundt det som er kommet frem i kjølevannet av Adeccosakene. Sak nr. 26/11 ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Sak nr. 27/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Ingen vedtak. Kontrollrapport 2010 fra skatteoppkreveren i Porsgrunn kommune ble lagt frem som referatsak. Kontrollutvalget ønsker å få skatteregnskapet presentert på møtet i mai. Ønsker brevet av 4. november 2010, som det henvises til i skatteoppkreverens brev, vedlagt saken. Sekretær Line Bosnes orienterte om personalsituasjonen i sekretariatet og ble enig med kontrollutvalget at hun fortsetter videre som sekretær for kontrollutvalget i Porsgrunn kommune. Ingen forslag. Side 6 av 7

7 Sak nr. 28/11 VOKSENOPPLÆRING I PORSGRUNN - KOREASAMARBEIDET 1. Kontrollutvalget følger opp anmodningen fra administrasjonsutvalget. 2. Kontrollutvalget engasjerer Telemark kommunerevisjon IKS til å gjøre de nødvendige undersøkelser i saken og legge resultatene fra disse fram for kontrollutvalget i møtet 12. april d.å. 3. Telemark kommunerevisjon skal holde kontrollutvalget v/leder informert om vesentlige funn i saken. 4. Resultatet av undersøkelsen og behandlinga av saken i kontrollutvalget presenteres for administrasjonsutvalget i dets møte 14. april Saken var oppe i administrasjonsutvalget og utvalget ønsket belyst følgende: Initiering av saken kva har vært motivet (eventuelt motivene) og hvem har vært involvert? Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? Hva er de reelle påløpte kostnadene for deltakerne og hvem har mottatt hva av innkomne midler? Hvilke kvalitetssikring er gjort av saken og hvordan er denne forankret innad i kommunen, så vel administrativt som politisk? Hvordan er dette arbeidet budsjettert/inntektsført/kortnadsført innen kommunen? Hvilke reelt arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eventuelt innleid teneste? Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innenfor de kommunale tjenesteområdene? Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Kommunalsjef for barn og unge Inger Lysa orienterte om bakgrunnen for samarbeidet kommunen har med de koreanske sykepleierne, og redegjorde for kommunens rolle i dette samarbeidet. Kommunen samler nå inn alle dokumenter som er knyttet til hele samarbeidsprosjektet som ble startet i mars Kommunen ønsker å få en total oversikt over saken og finne ut hvorvidt der er gjort noe galt i denne saken og om kommunen har gjort noe feil. Kommuneadvokaten er også koblet inn i saken. Ordfører Øystein Beyer uttalte i møte at den usikkerheten som råder rundt fakta i saken, er noe som kommunn ikke kan leve med. Det er derfor viktig å få klarhet i saken. Kontrollutvalget prioriterer saken høyt og ber Telemark kommunerevisjon om å foreta en undersøkelse. Denne rapproten vil ha noe annen form enn vanlige rapproter på grunn av tidsperspektivet i denne saken. Det er kontrollutvalget inneforstått med. Utdeles i møtet. Side 7 av 7

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Kristiansand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 11.08.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuskvartalet, Kristiansand Vidar Kleppe Forfall: Til stede:

Detaljer

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal Porsgrunn kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.13 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Svein Tore Uldal Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Drangedal kommune kontrollutvalget

Drangedal kommune kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, Møterommet Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 15. oktober 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/14 TID: 22.10.2014 kl. 12:00 STED: Møterom «Galleriet» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh Arendal kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Arendal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2014 Møtested: Møteleder: Rådhusgt. 10, 2 etg, Arendal Jan Askeland Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/353-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 19.08.2014 Sykepleierforbundet Kommunalsjef Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/65-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2014 Merete Valstad Kåre Preben Hegland Ole Magnus Stensrud Gro Lien Kragerø kommune - kontrollutvalget

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer