Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: , kl. 08:30 Møtested: Herredshuset, møterom C Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder Kirsten Dragsnes Lars Ø. Nordgård Johan Eldar Wingan Forfall: Andre møtende: Berit Flåmo, Frøya kommune Svanhild Mosebakken, frøya kommune Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS Torbjørn Berglann Kopi: Ordfører, rådmann, postmottak Frøya kommune, postmottak Revisjn Midt-Norge, Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/torbjørn Berglann på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Johan G. Foss (sign.) Leder av kontrollutvalget Torbjørn Berglann Rådgiver, Konsek

2 Sakliste 001/15 002/15 003/15 004/15 005/15 006/15 007/15 008/15 009/15 Godkjenning av protokoll Referatsaker Orientering fra administrasjonen Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon ettersendes Invitasjon til selskapskontroll av Hamos forvaltning Orientering om finansiell revisjon 2014 Møteplan 1. halvår 2015 Avtaler om revisjon 2014 Eventuelt

3 Godkjenning av protokoll Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Torbjørn Berglann 033, &17 15/4-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget. Møtedato Saksnr 001/15

4 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 002/15 Torbjørn Berglann 033, &17 15/4-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Lovlighetskontroll Suma - Fylkesmannen Suma - kommunens tilsvar til FM Melding om politisk vedtak.pdf 1493_001.pdf Møteoffentlighet - innlegg i H-F Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Fylkesmannens lovlighetskontroll av aksjene i SUMA næringsutvikling 2. Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av møteoffentlighet i Frøya kommune. 3. Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av plan for selskapskontroll Møteoffentlighet i Frøya kommune innlegg i Hitra-Frøya av kontrollutvalgets leder.

5 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Caroline Holm Juridisk enhet Innvalgstelefon Vår dato Deres dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 2014/ Deres ref. Frøya kommune Postboks Sistranda Fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll av Frøya kommunes vedtak om salg av kommunens aksjer i Suma Næringsutvikling Vi viser til Frøya kommunes vedtak av 29. januar 2014 (kommunestyrets sak 3/14). Fylkesmannen har mottatt anmodning om lovlighetskontroll fra Gustav Gjevik. I anmodningen er det blant annet opplyst at to aksjeeiere deltok i diskusjonen og avstemningen om salg av aksjene uten at kommunestyret ble gjort kjent med at de var aksjeeiere. Videre er det opplyst at kommunens eierandel var uriktig beskrevet i saksfremlegget. Kommunen hadde en større eierandel som innebar negativ kontroll over selskapet. Det er pekt på at det ikke ble innhentet verditakst før salget, og aksjeverdien kan være opptil 10 ganger salgssummen, samt på at salget ble gjennomført mens saken var til behandling i kontrollutvalget. Vi viser til brevet i sin helhet, dette følger vedlagt. Vi har merket oss at saken har vært behandlet i kommunens kontrollutvalg 10. september 2014 (sak 020/14) der resultatet ble følgende vedtak: «Frøya kommunes salg av aksjer i Suma næringsutvikling kan ha medført tap av inntekter og omdømme og er et brudd på god forvaltningsskikk. Saken demonstrerer behovet for grundig, kvalitetssikret administrativ saksbehandling når kommunen selger eiendeler. Kontrollutvalget vil også påpeke at rådmannens saksframlegg i forbindelse med salget inneholder faktafeil. Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak for unngå lignende saker i framtiden og legge tiltakene fram for kommunestyret i egen sak i løpet av høsten 2014.» Fylkesmannen vurderer å ta saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak i medhold av kommunelovens 59 nr. 5. Vi ber med dette brev om kommunens merknader til saken og vurdering av innholdet i anmodningen fra Gjevik. Vi ber om kommunens merknader senest innen 15. november Med hilsen Trond Flydal (e.f.) underdirektør Embetsledelse og administrasjonsstab Kommunal og samordningsstab E-post: Caroline Holm juridisk rådgiver Justis- og beredskapsavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvernavdeling Internett: Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og helseavdeling Telefaks Organisasjonsnummer:

6 2 Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: e-post av fra Gustav Gjevik Kopi: Gustav Gjevik 7284 MAUSUND

7

8 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Caroline Holm Juridisk enhet Innvalgstelefon Vår dato Deres dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 2014/ Deres ref. Frøya kommune Postboks Sistranda Vedtak i sak om lovlighetskontroll - kommunestyrets vedtak om salg av aksjer i Suma Næringsutvikling Frøya Det vises til brev av 23. september 2014 fra Gustav Gjevik i Frøya kommune, med anmodning om lovlighetskontroll. Sakens bakgrunn Saken gjelder Frøya kommunestyres vedtak av 29. januar 2014 om å selge kommunens aksjer i selskapet Suma Næringsutvikling. Vedtaket ble fattet som en følge av at det de senere år har vært liten aktivitet i selskapet og et akkumulert negativt resultat. Det ble videre vist til at det ble ansett å være dårlig grunnlag for realisering av selskapets hovedformål, veiforbindelse mellom Mausund og Sula. Anmodningen om lovlighetskontroll er begrunnet i at det var to aksjeeiere i selskapet som deltok i behandlingen av kommunestyrets vedtak, uten at det ble opplyst til kommunestyret at de eide aksjer. Det er videre pekt på at saken var feilaktig opplyst av rådmannen, fordi det i saksfremlegget ble opplyst at kommunen eide 23,94% av aksjene, mens kommunen faktisk eide 35,87% og dermed hadde negativ kontroll. Det ble pekt på at et samlet styre gikk imot salget. Videre ble det vist til at aksjene ble solgt direkte til tilbyder uten at det ble innhentet verditakst. Gjevik mener at aksjeverdien kan ha vært opp mot ti ganger salgssummen. Aksjene ble avhendet for kr 28,78 pr stk. Fylkesmannen ba i brev av 13. oktober 2014 om Frøya kommunes kommentar til anmodningen om lovlighetskontroll. Frøya kommune ga kommentarer til anmodningen i brev datert 16. oktober Vedlagt var kopi av sakens behandling i kontrollutvalget. Fylkesmannens rettslige kompetanse Kommuneloven 59 regulerer lovlighetskontroll med kommunale avgjørelser. Fylkesmannen er tildelt kompetansen etter delegasjon fra departementet, jfr. rundskriv H-25/92. Formålet med en lovlighetskontroll er å være en sikkerhetsventil for å fjerne rettslig tvil omkring avgjørelser i kommunen. I tillegg er kontrollen begrunnet i hensynet til effektiv måloppnåelse, individets rettssikkerhet og kommunens omdømme. Lovlighetskontrollen omfatter spørsmålet om innholdet i avgjørelsen er lovlig (materiell kompetanse), om saksbehandlingsreglene er fulgt (prosessuell kompetanse) og om den er truffet av personer med lovlig myndighet (personell Embetsledelse og administrasjonsstab Kommunal og samordningsstab E-post: Justis- og beredskapsavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvernavdeling Internett: Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og helseavdeling Telefaks Organisasjonsnummer:

9 2 kompetanse), jfr. 59 nr. 4. Kontrollen må ta stilling til alle disse sidene ved avgjørelsen. En lovlighetskontroll vil ikke omfatte skjønnsmessige vurderinger. Kontrollen vil imidlertid omfatte alle alminnelige krav til forvaltningsavgjørelser, herunder ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som for eksempel læren om myndighetsmisbruk. Når det gjelder feil ved saksbehandlingen gjelder det forvaltningsrettslige prinsipp om at det bare er feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold som fører til ugyldighet. Etter kommuneloven 59 nr. 5 kan Fylkesmannen på eget initiativ ta en kommunal avgjørelse opp til lovlighetskontroll. Det følger av forarbeidene til kommuneloven at det som regel bør hefte en viss usikkerhet ved en avgjørelses gyldighet før myndigheten til lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. Dette er også understreket av departementet i veileder H Fordi Fylkesmannen i saken her har bedt om uttalelse fra kommunen i saken, finner vi det hensiktsmessig å avslutte saken med formelt vedtak om lovlighetskontroll, jfr. veilederens punkt Fylkesmannens vurdering Forvaltningsloven 6 gir regler om krav til habilitet. Det å eie aksjer medfører ikke automatisk inhabilitet etter 6 første ledd. En eierpost kan medføre inhabilitet etter bestemmelsens annet ledd. Fylkesmannen har fått opplyst at de to omtalte aksjeeierne (Gjevik selv og Edvin Paulsen) eier henholdsvis 2 og «noen få» aksjer, av en aksjemasse på totalt aksjer. Gjevik stemte for øvrig mot forslaget om salg av aksjene. En så beskjeden eierandel vil vanskelig kunne føre til inhabilitet. Fylkesmannen finner imidlertid ikke grunn til å ta stilling til om de møtende representanters aksjeposter medfører at de er inhabile. Vi peker på at vi uansett ikke kan se at en eventuell inhabilitet vil kunne ha hatt innvirkning på vedtakets innhold. I saksfremlegget til kommunestyrets behandling er det oppgitt feil eierprosent for kommunen. Fylkesmannen bemerker imidlertid at det er oppgitt riktig antall aksjer i kommunens eie, og totalt antall aksjer i selskapet fremgår også. Når det gjelder det forhold at styret i selskapet skal ha vært negative til salget av aksjer og klagerens uttalelse om at direktesalg av aksjene kan ha kostet kommunen mye penger, vil Fylkesmannen vise til kontrollutvalgets konklusjoner etter utvalgets behandling av saken. Ut fra de opplysningene som er satt frem for oss er det ikke grunn til å si at kommunestyret ikke har hatt hjemmel til å selge aksjene slik det er gjort. Vi kan heller ikke se at det er personelle eller prosessuelle mangler ved vedtaket om salg som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Selv om det er mangler ved måten avtale om salg av aksjer ble inngått og grunnlaget for vedtaket, mener Fylkesmannen at dette ikke medfører at vedtaket er ugyldig. Vi slutter oss imidlertid til kontrollutvalgets konklusjoner. Konklusjon Med bakgrunn i de opplysningene som er fremlagt for oss, har Fylkesmannen konkludert med at kommunestyrets vedtak av (sak 3/14) er gyldig. Det er ikke avdekket feil ved dette vedtaket som må føre til at det skal oppheves, jfr. koml. 59 nr. 4 annet ledd. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

10 3 Avgjørelsen forutsettes gjort kjent for kommunestyrets medlemmer og berørte parter. Med hilsen Trond Flydal (e.f.) underdirektør Caroline Holm juridisk seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi: Gustav Gjevik 7284 MAUSUND

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Orientering fra administrasjonen Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 003/15 Torbjørn Berglann /33-17 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksutredning 1. Kontrollutvalget har mottatt klage fra en eiendomsbesitter om manglende svar fra Frøya kommune på en henvendelse. Klageren hevder at kommunen har brutt forvaltningslovens 11a. I loven står det kommunen snarest mulig skal gi et foreløpig svar hvis det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares. I det foreløpige svaret skal kommunen forklare hvorfor henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og om mulig når svar kan ventes. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens praksis for å besvare innkommende brev. 2. Kontrollutvalget har fått kopi av en klage på ansettelsesprosessen i forbindelse med ansettelse av skjærgårdssykepleier, og på manglende utsending av utvidet søkerliste. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om prosessen og om kommunens praksis med utvidete søkerlister. 3. I kommunens nye velkomstbrosjyre til nyansatte står det at Alle arbeidstakere har taushetsplikt overfor opplysninger de får gjennom sitt arbeid. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om dette er å betrakte som en utvidet taushetsplikt i forhold til kravene i lovverket. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at utvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

22 Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 004/15 Torbjørn Berglann 216, &58, 11/31-9 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide plan for forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i innspillene gitt i møtet. 2. Sekretariatet legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon i neste møte. Saksutredning Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. I Føya kommune gjør utvalget dette to ganger i perioden for å ta høyde for endrede forutsetninger og fange opp eventuelle nye, aktuelle prosjekt. Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet en overordnet analyse. Sammen med innspill fra ordfører og rådmann, kunnskap utvalget har fått gjennom orienteringer i møter, forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og virksomhetsbesøk, utgjør analysen basis for utvalgets vurderinger av hvilke prosjekt som skal prioriteres for forvaltningsrevisjon de neste to årene. Kontrollutvalget har en begrenset årlig timeressurs til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, men det er mulig å gjennomføre disse over flere år og dermed gå inn med større ressurser. Forrige plan for forvaltningsrevisjon inneholdt tre prioriterte prosjekt og fem uprioriterte. Ett av de prioriterte prosjektene ble gjennomført, de to andre ble skrinlagt på grunn av endrede forutsetninger. På listen over uprioriterte prosjekt står Tilpasset opplæring og spesialundervisning Eiendomsforvaltning Gjennomgang av rammeområde kultur Miljøsatsingen i kommunen Samhandlingsreformen I den nye overordnede analysen er tilpasset opplæring tatt ut sammen med evaluering av kommunens oppfølging av samhandlingsreformen og gjennomgang av rammeområde kultur. Sekretariatet mener at det er meste effektiv bruk av ressurser at rådmannen orienterer om disse saksområdene i utvalget. Kontrollutvalget har allerede bestilt en forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen, mens miljøsatsingen i form av kommunens oppfølging av klima- og energiplanen fortsatt anses som aktuell for forvaltningsrevisjon.

23 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat ber utvalget gi innspill til områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon og til hvilken rekkefølge prosjektene skal prioriteres. Sekretariatet vil deretter utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon , som legges fram for kontrollutvalget i neste møte.

24 OVERORDNET ANALYSE FOR FRØYA KOMMUNE 2015 Frøya kommune Februar 2015

25

26 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 1 Bakgrunn Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon1, som skal være et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon. Planen skal utarbeides minst en gang i løpet av valgperioden, men kontrollutvalget legger opp til at planen skal rulleres hvert annet år. Planen legges fram for kontrollutvalget, som deretter fremmer den for kommunestyret. Dette dokumentet inngår i kontrollutvalgets vurderingsgrunnlag når det skal finne områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, og i prioriteringen mellom områdene. Det består av en beskrivende del og en risiko- og vesentlighetsanalyse. En tilsvarende analyse ble sist gjennomført i Analysen er oppdatert med ny statistikk og opplysninger fra den nye økonomiplanen. Kommunen fornyer for tiden kommuneplanens samfunnsdel, men fordi den ikke er vedtatt politisk ennå er den ikke benyttet i denne analysen. Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet analysen og har hentet opplysningene fra disse kildene: Handlingsplan Orienteringer fra administrasjonen i KU-møter Forvaltningsrevisjoner Revisjonens tilbakemelding til kommunen etter revisjon av årsregnskap KOSTRA Skoleporten.no Regnskap 2015 Frøya kommune Årsberetning 2014 Frøya kommune Kommuneplanens samfunnsdel, revidert 2008/ Forskrift om kontrollutvalg 13 3

27 2 Om Frøya kommune 2.1 Hovedmål og delmål. Kommuneplanens samfunnsdel fra angir fem overordnede mål for kommunen: Frøya allsidig og bærekraftig næringsliv! Frøya en tilflyttingskommune! Frøya utvikle kommunesenteret til kystby! Frøya en ledende oppvekst- og kulturkommune! Frøya god på offentlig service! Under de overordnede målene er det fastsatt seks hovedmål: a) b) c) d) e) f) Frøya i vekst sikring av arbeidskraft nye nisjer Frøya en kompetansekommune fra barnehage til universitet. Kystbyutvikling av Sistranda buffer mot fraflytting, magnet for tilflytting. Krafttak på kommunikasjonssektoren basis for all annen utvikling. Kultur; kreativ utviklingskraft og samholdsstyrker Frøya kommune servicekommune på brukerpremisser Hovedmålene er brutt ned i delmål, som så har blitt konkretisert i tiltak. Disse blir ikke gjengitt her, da det er sannsynlig at den nye samfunnsdelen vil operere med andre delmål og tiltak enn planen fra Administrativ organisering Frøya kommune er organisert etter en tonivåmodell. Det innebærer i prinsippet utstrakt delegering av myndighet til den enkelte enhetsleder, og at lederne rapporterer direkte til rådmannsnivået. Kommunen har etablert en egen strategisk ledergruppe bestående av assisterende rådmann, kommunalsjef, økonomisjef og enhetsleder for strategi og utvikling. Virksomhetene er: Strategi og utvikling Offentlig servicekontor Dyrøy oppvekstsenter Mausund skole Nabeita oppvekstsenter Nesset barnehage Nordskag oppvekstsenter Sistranda barne- og ungdomsskole Sørburøy skole Hamarvik barnehage Kulturskolen Pleie/Omsorg Familie/Helse Kultur og næring Teknisk 2 KST 19/09 4

28 I tillegg samarbeider Frøya kommune med andre kommuner på en rekke områder: PPT (med Hitra og Snillfjord kommune) NAV (med Hitra kommune) Barnevern (med Hitra kommune) Psykisk helse (med Hitra kommune) Forvaltningskontor (med Hitra kommune) Feiing (med Hitra kommune) Skatteoppkreving (med Orkdalsregionen) Legevakt (med Orkdalsregionen) Kompetanse (med Hitra kommune) Folkehelse/livsstil (med Hitra kommune) Tonivåmodellen i Frøya kommune ble evaluert av rådmannen i 2014 og har ført til et pågående arbeid med blant annet ledelse, virksomhetsstyring og organisering3, som skal sluttføres i Økonomi Som det går fram av KOSTRA-tallene som gjengis på side 14, har Frøya kommune økt lånegjelden de siste årene. I budsjettet for 2015 legger kommunen opp til ytterligere økning av låneopptakene. Frøya kommune ligger på 11. plass på listen over kommuner med mest lånegjeld per innbygger. Rådmannen har tidligere skrevet at kommunens lånegjeld ikke kan fortsette å utvikle seg i samme takt som de siste årene (økonomiplan ). Flere av virksomhetene melder i årsrapport 2013 om at inntektene i budsjettet ikke stemmer med vedtak i kommunestyret. Revisjonen ga i juni 2014 tilbakemelding til Frøya kommune om flere forhold som ble avdekket i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet for 2013: Kommunen ikke har fulgt grunnleggende krav til budsjett og regnskap: Budsjettet er bindende og det skal være realistisk. Når kommunen ikke har regulert budsjettet i løpet av 2013, i takt med at utgiftsnivået endrer seg, er dette et brudd på kommunelovens bestemmelser. Kontoene for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital, balansekontoene, er ikke tilstrekkelig dokumentert. Årsregnskapet mangler lovpålagte noter, som skal gi et utfyllende bilde av den økonomiske situasjonen til kommunen. Revisjonen har testet flere av kommunens rutiner, men har ikke fått alle tilbakemeldingene den har bedt om. Dette gjelder også sjekklister som revisjonen sendte til kommunen i forbindelse med regnskapsavslutningen. 3 Se sak KST 52/14 5

29 3 Om det enkelte rammeområdet 3.1 Rådmannen Dette rammeområdet består av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef, økonomisjef og leder for strategi og utvikling. Sistnevnte ble opprettet som egen enhet i Mål i handlingsplan Rådmann skal sørge for at politiske mål og vedtak følges opp og realiseres. Rådmann skal sørge for kompetanseheving i alle ledd. Rådmann skal videreføre arbeidet med kvalitetsstyring. Rådmann skal på en god måte bidra til å styrke Frøya kommune som attraktiv arbeidsgiver og en attraktiv arbeidsplass. Rådmann skal fortsette arbeidet med fokus på IKT som et effektiviseringsverktøy. Rådmann skal prioritere å bli god på service Utfordringer (et utvalg fra handlingsplan ) Rådgiverne har et behov for oppgradering av kompetanse for å ha kjennskap til nasjonale føringer og forskrifter. Frøya kommune skal i 2015 utarbeide kommunedelplan for Sistranda. Helhetlig kompetanseplan for Frøya kommune skal gjennomføres. Flere boliger skal bygges. Kartlegging av behov viser et betydelig behov for boligbygging. Arkiv: Store utfordringer både systemteknisk og ressursmessig. Arbeid med å bli fullelektronisk krever digitalisering av aktive arkiv i løpet av kort tid, som f.eks. bygge- og delearkiv. Statsarkivet har gjennomført tilsyn og varsler avvik på bl.a. rutiner. Det finnes ikke noen god backupløsning for kommunens IKT systemer. Ansatte og elever har mye gammelt og utrangert utstyr, særlig på skolene. Det finnes ingen backup på strømtilførsel på Kysthaven eller sykehjemmet ved strømbrudd. Ikke rutiner eller avtale om sikker avhending av utrangerte servere eller klienter. Dårlig nettforbindelse på «utkant» lokasjoner. Rådmannen skriver også at budsjett- og økonomiplanarbeidet avdekket vesentlige mangler på rutiner og arbeidsprosesser. Rådmannen vil jobbe med forbedringer på området i Gjennomført forvaltningsrevisjon Etikk og saksbehandling i Frøya kommune (2007) Økonomiplanlegging, rapportering og styring (2009) Omdømmearbeid i Frøya kommune (2010) Offentlige anskaffelser følges regelverket? (2011) Eierskapskontroll dalpro (2013) Selskapskontroll TrønderEnergi (2014) I selskapskontrollen av TrønderEnergi var revisjonen kritisk til at enkelte eierkommuner ønsker å bruke styret i selskapet til å fremme egne interesser, dette gjaldt ikke Frøya kommune. I eierskapskontrollen av DalPro påpekte revisjonen at Frøya kommune i større grad bør benytte seg av tilbudet og kompetansen til DalPro. 6

30 3.2 Oppvekst Utfordringer Oppvekstområdet har dårlige skoleresultater på ungdomstrinnet. Det er ifølge handlingsplanen satt i gang gode prosesser, der man allerede ser resultater i form av bedre resultater på små- og mellomtrinnet. Kommunen vil ha felles læringsmetodikk 1-7 trinn ved alle skoler. Ifølge handlingsplanen skal dette gi ungdomstrinnet et bedre samordnet utgangspunkt for læring, samt forventningsavklaringer mellom alle trinn i grunnskoleløpet. Implementering av felles strukturer for oppfølging av elevenes læringsmiljø med et spesielt fokus på forebygging av mobbing, og gjennom dette, ferdigstille en felles sosial læreplan for alle grunnskoler i Frøya kommune i løpet av Skole Skolen har fått mye oppmerksomhet de siste årene, derfor gjengir vi en oversikt over ressursbruken i skolen. De økonomiske ressursene er gjengitt i KOSTRA-tallene på side 14. Tabell 1 Ressurser undervisningspersonell Kilde: skoleporten.no Indikator og nøkkeltall Årsverk for undervisningspersonale ,4 69,5 59,8 60,2 58,9 8,8 9,1 11,5 10,2 10, Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,3 90,2 71,2 82,3 71,1 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 8,8 12,7 10,2 12,0 8,9 9,2 11,6 10,9 10,6 Lærertetthet trinn 11,4 12,0 15,1 12,1 14,5 Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 12,0 15,3 14,0 15,6 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 85,5 95,4 93,4 86,2 Antall elever per årsverk til undervisning Antall assistentårsverk i undervisningen Lærertetthet trinn Tabellen viser at: Antall årsverk (både årsverk til undervisning og årsverk til annet enn undervisning) har blitt redusert med nærmere 20 prosent de siste årene. Det er i gjennomsnitt flere elever pr. årsverk i skolen. Antall assistenter har vært stabilt i perioden. 7

31 Antall elever per assistentårsverk har gått ned. Dette kan ha sammenheng med reduksjonen av elever. Andelen assistentårsverk har økt noe. Det har likevel blitt høyere lærertetthet i skolen, både på barnetrinnet, ungdomstrinnet og generelt (minus timer til spesialundervisning og norskopplæring for minoriteter) Nærmere 15 prosent av de som gir undervisning i skolen mangler godkjent utdanning. Andelen barn på ungdomstrinnet som får spesialundervisning er høyere i Frøya kommune enn i nabokommunene. Figur 1 Andel barn med spesialundervisning. Kilde: KOSTRA Andel elever med spesialundervisning 18% 16% 16% 14% 17% 14% 14% 14% 12% 10% 11% 9% 10% 11% 9% 8% trinn 6% trinn 6% 4% 2% 0% Frøya Hemne Hitra Vi har også tatt med en oversikt som gir et bilde av utdanningsnivået til lærerstaben. Tabell 2 Andel lærere med videregående skole eller lavere utdanning. Kilde: KOSTRA Andel lærere med videregående eller lavere utdanning 2010 Frøya Hemne Hitra % 21 % 18 % 22 % 13 % 12 % Utdanningsnivået i frøyaskolene er økende ved en stadig mindre andel lærere er uten utdanning utover videregående skole. Nivået av lærere med lavt utdanningsnivå var likevel klart høyere i Frøya kommune enn i kommunene Hemne og Hitra. I årsrapporten for 2013 gir flere av skolene og barnehagene uttrykk for at deler av bygningsmassen er nedslitt og at det er behov for oppgradering. Barnehage KOSTRA-statistikken viser at netto driftsutgifter til barnehage er høyere i kroner i Frøya kommune enn i nabokommunene. Frøya kommune har flere barenhager og en mer desentralisert barnehagestruktur, i tillegg er det flere barn med barnehageplass og kommunen har en langt høyere andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter. Alle disse faktorene kan bidra til å forklare ulikhetene mellom kommunene. 8

32 Tabell 3 Netto driftsutgifter i alt, konsern 0-5 åringer med barnehageplass Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle Barn med barnehageplass Ansatte i alt kommunale barnehager Ansatte med disp. fra kravet om barnehagelærer-utdanning kommunale barnehager Årsverk i alt kommunale barnehager 0-åringer i kommunen 1-5 åringer i kommunen Barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn Barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn Folkemengde i alt Frøya Hemne Hitra Det framgår av KOSTRA-tallene at kommunen har en lavere andel pedagogiske ledere i barnehagene med godkjent førskolelærerutdanning enn Hitra kommune. I forvaltningsrevisjonen om helhetlig innsats for barn og unge gikk det fram at også barnehagene har problemer med å rekruttere fagutdannet personale. Kulturskole Kulturskolen ble egen virksomhet og ble lagt inn under oppvekstområdet i Kulturskolen gir opplæringstilbud til 150 barn. Den samarbeider med kommunens skoler, barnehager og med sykehjemmet. Kulturskolen har i dag 5,65 årsverk, men ønsker ifølge budsjett for 2015 å øke antall årsverk til 8 i løpet av handlingsplanperioden Prosjekter og satsninger I årsrapporten for 2013 gir flere av skolene uttrykk for at ansettelse av flere faglærte lærere er en prioritert oppgave. Skolene jobber for å heve kvaliteten i undervisningen både gjennom spesielle undervisningsopplegg og ved etter- og videreutdanning av lærerne Gjennomført forvaltningsrevisjon Kompetansestrategi for grunnskolen, oppfølging og resultat. (2009) Helhetlig innsats for barn og unge (2014) 9

33 3.3 Helse og velferd. Området omfatter: Sosialtjenesten i NAV Hitra/Frøya Familie og helse Pleie og omsorg Barne- og familietjenesten for Frøya og Hitra (Barnevernstjenesten) Fylkesmannen har hatt følgende tilsyn de siste årene: Tilsyn med sosialtjenestens kvalifiseringsprogram i 2013 ingen merknad eller avvik. Tilsyn med helsestasjonen i Melding om avvik. Kontrollutvalget har fulgt dette opp i sine møter. Tilsyn med barnevernets oppfølging av barn i fosterhjem. Avvik. Følges opp av tjenesten og kontrollutvalget i møtene Utfordringer NAV Virksomheten meldt i årsrapport 2013 om at man ønsket å styrke arbeidet med oppfølging av personer som har både rusproblemer og psykiske lidelser og å få gjeldsrådgiver i 100 % stilling. Familie og helse Virksomheten har et stort arbeidsområde og omfatter tjenesten for funksjonshemmede, helsestasjon, Frøya og Hitra Psykisk helsearbeid (interkommunalt) og fysioterapitjenesten. I årsmelding 2013 melder virksomheten om at man framover skal jobbe med blant annet disse områdene: Etablere et godt kommunalt avlastningstilbud Styrke støttekontakttilbud i kommunen Boligtilbud til personer med spesielle behov Opprette en stilling som ivaretar brukere i utetjenesten Tilgang på datanettverket på kveld og helg i boligene Lukking av avvik etter tilsyn Problemer knyttet til data/fagprogram Videre arbeid med felles rutiner rundt barn med bekymring/samarbeid med 2.linjetjenesten Dokumentere rutiner i Kvalitetslosen Pleie og omsorg: Virksomheten har i sammenheng med samhandlingsreformen møtt større krav til fleksibilitet, slik at kommunen raskt kan ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset og slipp å betale døgnpris (om lag kr ) for disse. Reformen medfører også større krav til spesialkompetanse blant helsepersonellet. Reformen er også utformet slik at kommunene skal ha incentiver til å styrke det forebyggende arbeidet, slik at og folkehelsen styrkes og kommunen på lengre sikt får reduserte helseutgifter. 10

34 Tabell 4 Antall liggedøgn på sykehus for utskrivingsklare pasienter. Kilde: Helsetilsynet Frøya Hitra Hemne *) Sum *) Tallene for 2012 gjelder t.o.m. 3. tertial. Fra årsmelding 2013: PLO har hatt flere alvorlige medikamentavvik og skal jobbe med forbedringsarbeid i I takt med at journalsystemene og andre elektroniske system innføres, er det stadig viktigere å ha stabil nettilgang. Det meldes om ustabilt nett. Virksomheten har behov for flere sykepleiere. Det er utfordrende å ha nok personale i ferieavviklingen og i forbindelse med sykefravær. Bruk av vikarbyrå i disse sammenhengene bidrar til økte kostnader. Barne- og familietjenesten for Frøya og Hitra (Barnevernstjenesten) Barnevernstjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Frøya og Hitra kommune, hvor Frøya er vertskommune. I Fylkesmannens tilsyn med barnevernets oppfølging av barn i fosterhjem i 2013 ble det meldt om avvik, fordi Frøya kommune ikke sikrer oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjem. I rapporten fra tilsynet står det at tjenesten har flere langtidssykemeldinger og at lederen var den tredje i rekken, 1,5 år etter oppstart. I rapporten peker Fylkesmannen også på at tjenesten mangler viktige rutiner og planer, og at enkelte av de som finnes ikke er kjent. Dette gjentas for så vidt også av leder for tjenesten i årsmeldingen for 2013, som ble lagt fram for kommunestyret i juni I et notat fra kommunalsjef for oppvekst, barn og unge står det at tjenesten har store utfordringer hva angår ledelse, vakante stillinger, arbeidsmiljø og samarbeidsproblemer på ledelsesnivå Prosjekter og satsninger I 2014 har tjenesten jobbet med arbeidsmiljø, blant annet gjennom en prosessveileder. Ved inngangen til 2015 jobbes det på flere nivå for å styrke tjenesten. Kontrollutvalget i Hitra kommune har diskutert tjenesten og bedt kommunestyret sette i verk nødvendige tiltak. Ordføreren redegjorde i siste kommunestyremøte om situasjonen Gjennomført forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen (2006) 3.4 Teknisk Rammeområdet består av disse avdelingene: Byggesaksavdeling/Planavdeling Kart og oppmåling Driftsavdeling Brann og redning Jordbruk, Naturforvaltning og Miljø Utfordringer I budsjett 2015 er disse utfordringene nevnt. Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse. 11

35 Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg. Fokus på næringsutvikling for å tilfredsstille krav fra næringslivet til arealbehov og infrastruktur. Fokus på sentrumsutvikling for å legge til rette for et attraktivt sentrum med mange og varierte tilbud. Økt befolkning, flere og større nærings- og forretningsbygg medfører behov for midler til etterutdanning og obligatorisk deltidsutdanning, samt bedre kommunikasjonsforhold (nødnett) Prosjekter og satsninger Videreføre rehabiliteringen av kommunens vannledningsnett, samt utarbeide kloakkrammeplan med tiltak for å redusere direkteutslipp uten rensing. Påkostninger på kommunale bygg i henhold til en vedlikeholdsplan. Utbygging av boligfelt for å kunne tilby attraktive tomter for å rekruttere ny arbeidskraft. Utbygging av næringsarealer som også omfatter arealer som nødvendigvis ikke har sjøtilknytning. Utbedre det kommunale vegnettet inkludert trafikksikkerhetstiltak. Investeringer i oppdatert brann- og redningsutstyr Gjennomført forvaltningsrevisjon Kostnadseffektivitet innen sektor vann, avløp og renovasjon (2006) Plan-, delings- og byggesaksbehandling i Frøya kommune (2012) Eiendomsforvaltning (leveres 1. juni 2015) 3.5 Kultur. Området omfatter: Frøya kultur- og kompetansesenter Kino Frøya folkebibliotek Hallen/svømmehallen Frøya bygdemuseum Frivilligsentralen Seniorrådgiver Virksomheten gikk holdt budsjettet med god margin i Det nye kultur- og kompetansesenteret (FKK) har medført endringer i organisasjonen, og nye stillinger er opprettet på FKK, mens et halvt årsverk er fjernet fra Frøyahallen. Avtalen med Kystmuseet om Frøya bygdemuseum koster kommunen årlig, men blir ikke benyttet Utfordringer Nedenfor gjengir vi noen utvalgte utfordringer som er nevnt i budsjettet for 2015: FKK er en suksess, de neste par årene skal brukes til å innhente erfaringer og sikre forsvarlig drift. Biblioteket har måttet redusere åpningstiden 12

36 Museet fungerer ikke. Dersom det skal revitaliseres krever det ressurser. I budsjettet går det fram at man ønsker å bygge opp en kulturnæring på Frøya. Etablering av turistinformasjon/turistoperatør vil kunne samle og samordne tjenestene og skal ses i sammenheng med Frøya bygdemuseum Prosjekter og satsninger Nye avtaler med frøyaskolene om leveranse av bibliotektjenester. Frøya bygdemuseum prosjektstilling for utvikling av kulturvern Turistinformasjon perioden Gjennomført forvaltningsrevisjon Ingen. 13

37 4 Utvalgte tall fra KOSTRA 4.1 Utvalgte nøkkeltall, kommuner, nivå 1 etter region, statistikkvariabel og tid 14

38 For å gi bedre oversikt har vi farget bakgrunnen til de finansielle nøkkeltallene. De høyeste verdiene er mørkest grønn, de laveste verdiene er lysegule. Tallene viser at økonomien er god i den forstand at driften går med «overskudd». De viser også at både Hitra og Frøya kommune er svært gjeldstynget, både i forhold til kommunens inntekter og i forhold til gjeld per innbygger. Målt i gjeld per innbygger ligger Frøya og Hitra på henholdsvis 11. og 8. plass av samtlige norske kommuner. Under overskriftene prioritering og dekningsgrad har vi satt inn piler ve de høye tallene for å gi bedre oversikt. Pilene gir en indikasjon på hvordan kommunene ligger an i forhold til hverandre. 15

39 4.2 Resultater i grunnskolen Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng er en indikasjon på kvalitet i KOSTRA. I perioden fikk elevene fra Frøya kommune i gjennomsnitt lavest antall grunnskolepoeng sammenlignet med elever fra Hemne og Hitra kommune. Dette er framstilt i figuren under. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng ,3 37,5 36,5 39,7 40,5 34,6 34,9 37,7 37,3 33, Hemne 2011 Hitra Frøya 16

40 5 Risikovurderinger ulike rammeområder 5.1 Rådmannen Risikoområde Administrativ styring og organisering Risikofaktorer Effektiv organisering Effektiv ledelse Riktig kompetanse Interkommunale samarbeid Manglende adm. og pol. oppfølging når tjenesten flytter ut av kommunen i forbindelse med tjenestesamarbeid Utfordringer med kontroll av: Måloppnåelse Økonomi Politisk styring Overholdelse av regelverk/forebygging av misligheter i forbindelse med store investeringer. Feil rapportering Liten bruk av data til styringsinformasjon Problemer med bemanning på økonomiområdet i 2014 Innkjøp KOSTRA Økonomistyring Kompetanse i økonomi- og regnskapsarbeidet Kommentar Evaluering av tonivåmodellen har resultert i nytt prosjekt, som avsluttes Viktig med kompetanse om lover/regler sentralt i kommunen Mange samarbeidsprosjekt i Orkdalsregionen og mellom Hitra/Frøya. Sanns. Lav Konsekvens Middels Vurdering FR Lite aktuelt. Adm. omorganisering vil pågå til ut i 2016, ny organisasjon må få tid til å virke. Mulig aktuelt som et generelt prosjekt, alternativt for en eller flere tjenester. Middels Høy Offentlige anskaffelser er et risikoområde som jevnlig bør undersøkes for å redusere risikoen for misligheter og korrupsjon. Kommunen har høsten 2014 avdekket manglende rutiner og prosesser på økonomi- og regnskapsområdet. Svært viktig med gode innrapporteringsrutiner for å ha gode styringsdata, både til KOSTRA og til økonomistyring. Nyansettelser på ledersiden høsten Middels Høy Aktuelt. Store drifts- og investeringsutgifter gir store innkjøp. Middels Middels Det brukes ressurser på å rapportere inn data. Viktig at disse er riktige dersom de skal brukes i styringssammenheng. Middels Høy Kan være aktuelt i

41 Risikoområde IKT-sikkerhet Risikofaktorer Manglende backup-løsninger på strøm Gammelt utstyr Ustabilt nett Økende grad av elektronisk kommunikasjon Kommentar Datasikkerhet er grunnleggende for å opprettholde tilliten til forvaltningen generelt og til Frøya kommune spesielt. Sanns. Middels Konsekvens Høy Vurdering FR Aktuelt Risikofaktorer Dårlige resultater i nasjonale prøver Manglende rekruttering Manglende etterutdanning Arbeidsmiljø Kommentar Iverksatt planer og prosjekt for å heve kvalitet på undervisningen. Ser resultater av dette. Nye skolebygg Plan for tidlig innsats Deltar i desentralisert lærerutdanning Sanns. Middels Konsekvens Høy Vurdering FR Ikke aktuelt. Kommunen har mye oppmerksomhet om dette området selv. 5.2 Oppvekst Risikoområde Pedagogisk kvalitet kompetanse, i skole 18

42 5.3 Helse og velferd Risikoområde Barnevern Risikofaktorer Kvalitet Samarbeid internt og eksternt Arbeidsmiljø Kommentarer Interkommunalt samarbeid med stor oppmerksomhet for tiden Sanns. Høy Konsekvens Høy Psykisk helsevern Personer med sammensatte problem Middels Middels Samhandlingsreformen Kapasitet og kompetanse Arbeid med folkehelse Middels Høy Mindre aktuelt. Tildeling av pleie- og omsorgstjenester Tildelingsprosessen Oppfølging av vedtak og klager på vedtak Rask saksbehandling Middels Høy Aktuelt. Dårlig arbeid i kan ha store konsekvenser for enkeltbrukere. Medikamenthåndtering Manglende kvalitetssikring Medikamenter håndteres av ukvalifisert personell Ikke tilgang på kvalifisert personell Kommunen har ønsket å styrke arbeidet med denne gruppen. Liten gruppe brukere, men problematikken har konsekvenser for mange, derfor vesentlig Kommunen har relativt god kontroll på utgiftssiden (utskrivingsklare pasienter), Kan være tilstrekkelig å følge opp reformen med orienteringer i utvalget. Samhandlingsreformen stiller større krav til grundig men rask saksbehandling. Viktig at det fattes riktige vedtak og at brukerne gis klagemuligheter. Viktig å ha en kvalitetssikret søkeprosess. PLO har oppmerksomhet på området. Vurdering FR Mindre aktuelt. Kommunen har stor oppmerksomhet rettet mot området. Aktuelt Middels Høy Ikke aktuelt. Kan be om orientering om hvordan dette følges opp 19

43 5.4 Teknisk Risikoområde Risikofaktorer Næringsutvikling i Frøya kommune Ensidig næringsliv Kommentar Ny strategisk næringsplan vedtatt Denne bør få virke før man eventuelt undersøker effekten Sanns. Lav Konsekvens Lav Eiendomsforvaltning Manglende vedlikehold Tilpassing av den kommunale boligmassen. Flere enheter har nedslitte lokaler, manglende vedlikehold reduserer verdien av eiendomsmassen. Nybygging øker presset på kommuneøkonomien. Middels Høy Vurdering FR Ikke aktuelt. Trøndersk kystkompetanse er prioritert for selskapskontroll. Bestilt forvaltningsrevisjon på området. Levering Har kommunen en boligmasse som er tilpasset innbyggernes behov? Miljøsatsingen i Frøya kommune Manglende miljøhensyn i forvaltningen Økning i antall innbyggere, samtidig som kommunen skal redusere utslippene Kommunene har ofte planer, men mangler konkrete planer for tiltak for å redusere klimagassutslipp. Hvordan er planen fulgt opp i øvrig planlegging? Hvilke tiltak har den resultert i? Middels Middels Aktuelt Risikofaktorer Omorganisering Etablering av FKK Kommentar Nytt kulturhus Samarbeid med frivilligheten Arbeid med kulturvern Sanns. Middels Konsekvens Lav Vurdering FR Mindre aktuelt. Ikke lovpålagt tjeneste. Prosjektet kan utformes som en total gjennomgang av kulturetaten. 5.5 Kultur Risikoområde Organisering og drift av rammeområde kultur. 20

44 Invitasjon til selskapskontroll av Hamos forvaltning Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Frøya kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 005/15 Torbjørn Berglann 15/31-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget i Frøya stiller seg positiv til å delta i selskapskontrollen av Hamos forvaltning IKS. 2. Kontrollutvalget ønsker å bli forelagt en prosjektskisse med forslag til problemstillinger og et estimert ressursehov før det fatter endelig vedtak om deltakelse. Vedlegg Invitasjon til samarbeidsprosjekt Særutskrift Saksutredning Kontrollutvalget i Hemne kommune har tatt initiativet til at eierne av Hamos Forvaltning IKS skal utføre en felles selskapskontroll av selskapet. Kontrollutvalgets sekretariat mottok invitasjonen , men kontrollutvalget har ikke hatt anledning til å behandle invitasjonen, da det planlagte møtet i desember ble avlyst. Brevet fra Hemne er stilet til alle eierkommunene og det er sannsynlig at majoriteten av disse vil delta i prosjektet. Det betyr at fra hver av eierkommunene yter relativt sett små ressurser, men får en gjennomgang av selskapet av betydelig høyere verdi. Orkdal kommune har allerede takket nei til å delta i selskapskontrollen. Bakgrunnen for avslaget er at kommunestyret endret innstillingen fra kontrollutvalget under behandlingen av plan for selskapskontroll og fjernet Hamos forvaltning IKS fra listen over selskaper som var aktuelle for selskapskontroll. Det medfører at de øvrige kommunene må bidra med noe større revisjonsressurser. Hvor store ressurser som faller på de øvrige eierkommunene blir først klart når revisjonen har utarbeidet en prosjektskisse og det foreligger et estimat over det totale ressursbehovet. I Plan for selskapskontroll , vedtatt i kommunestyret i sak 146/14, er Hamos Forvaltning IKS prioritert først på listen over selskap som er aktuelle for selskapskontroll. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat viser til plan for selskapskontroll, der Hamos Forvaltning har høyeste prioritet. Vi viser også til særutskriften fra Hemne kommune og til vedlagt invitasjon fra kontrollutvalget i Hemne og anbefaler at kontrollutvalget deltar i selskapskontrollen av Hamos forvaltning IKS. Det er rimelig at utvalget blir forelagt en prosjektskisse og et estimat over hvor store

45 revisjonsressurser Frøya kommune må bidra med før man fatter et endelig vedtak om å delta.

46 Vår saksbehandler: Torbjørn Brandt, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 14/146-1 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Kontrollutvalgene i Snillfjord Agdenes Rindal Rennebu Hitra Hemne Meldal Frøya Skaun Orkdal Surnadal Invitasjon til samarbeidsprosjekt Hemne kontrollutvalg behandlet i sak 28/14 igangsetting av selskapskontroll. I plan for selskapskontroll for Hemne kommune er Hamos forvaltning IKS satt først i planen. Utdrag fra planen er gjengitt under: Hamos forvaltning IKS har ansvar for omfattende offentlige oppgaver innenfor renovasjon for eierkommunene. I tillegg driver selskapet innenfor sin konsernstruktur en hel rekke andre oppgaver innenfor tilgrensende virksomhet, slik som kommersiell innsamling av næringsavfall, resirkulering og innkrevingsvirksomhet. En problemstilling som har kommet frem i analysearbeidet er hvorvidt disse virksomhetene er tilstrekkelig adskilt, hvorvidt den kommersielle virksomheten bidrar positivt til primærvirksomheten og hvorvidt all virksomheten er innenfor selskapets formål og eiernes intensjoner. I tråd med planen besluttet kontrollutvalget å gjennomføre en selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos Forvaltning IKS. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak. 1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos forvaltning IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere alle eierkommuner for å undersøke om bestilling kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt. 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare ressursrammer og leveringstidspunkt med revisjon Midt-Norge IKS når vedtakets punkt 2 er avklart. 4. Kontrollutvalget ber revisor legge frem prosjektskisse som oversendes kontrollutvalgene i de kommuner som deltar i samarbeidsprosjektet. Vi viser til vedlagt møteprotokoll med saksutredning for ytterligere informasjon. Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

47 I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, kan det være hensiktsmessig å inngå samarbeid om selskapskontroll, både av ressurshensyn til revisjonsarbeidet og av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig. De fleste kontrollutvalg har fått delegert myndighet til å både prioritere mellom aktuelle prosjekter og til å foreta endringer i planperioden. Oppstart av prosjektet legges til tidlig vår Sekretariatet ber om tilbakemelding fra kontrollutvalgene i de kommuner som ønsker å delta i god tid før dette. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Torbjørn Brandt konsulent Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. Side 2 of 2

48 Igangsetting av selskapskontroll Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 028/14 Torbjørn Brandt 037, &58 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos forvaltning IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere alle eierkommuner for å undersøke om bestilling kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt. 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare ressursrammer og leveringstidspunkt med revisjon Midt-Norge IKS når vedtakets punkt 2 er avklart. 4. Kontrollutvalget ber revisor legge frem prosjektskisse som oversendes kontrollutvalgene i de kommuner som deltar i samarbeidsprosjektet. Protokoll Sekretariatet redegjorde for saken. Innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos forvaltning IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere alle eierkommuner for å undersøke om bestilling kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt. 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare ressursrammer og leveringstidspunkt med revisjon Midt-Norge IKS når vedtakets punkt 2 er avklart. 4. Kontrollutvalget ber revisor legge frem prosjektskisse som oversendes kontrollutvalgene i de kommuner som deltar i samarbeidsprosjektet. Vedlegg Forslag - Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll vedtatt

49 Saksutredning Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.1 Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.2 Kommunene er lovpålagt å håndtere husholdningsavfall. Denne oppgaven er av vesentlig betydning for innbyggerne. Håndtering av husholdningsavfall skal skje etter selvkostprinsippet. Husholdningsavfallsgebyret kan derfor ikke overstige de faktiske kostnadene ved avfallshåndtering. Håndtering av næringsavfall er konkurranseutsatt og skjer på kommersielle vilkår. I Hemne utføres begge oppgavene av Hamos Forvaltning IKS. Både i vedtatt plan for selskapskontroll og i forslag til plan for selskapskontroll er Hamos Forvaltnings IKS prioritert først. Selskapet har ansvar for omfattende offentlige oppgaver innenfor renovasjon for eierkommunene. I tillegg driver selskapet innenfor sin konsernstruktur en hel rekke andre oppgaver innenfor tilgrensende virksomhet, slik som kommersiell innsamling av næringsavfall, resirkulering og innkrevingsvirksomhet. Selskapet eies av Snillfjord, Agdenes, Rindal, Rennebu, Hitra, Hemne, Meldal, Frøya, Skaun, Orkdal og Surnadal. For kommuner som håndterer både husholdningsavfall og næringsavfall eksisterer det en risiko for ulovlig kryssubsidiering. Årsaken til risikoen er både fordi de norske reglene ikke er tydelige nok og at kommunene ikke følger gjeldende regelverk, noe som er påpekt av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Mulige problemstillinger i en selskapskontroll vil kunne være hvorvidt: 1. Virksomhetene er tilstrekkelig adskilt. 2. Den kommersielle virksomheten bidrar positivt til primærvirksomheten. 3. Selskapets organisering hensiktsmessig. 4. Myndighet delegeres til selskapets datterselskaper og lovmessigheten med slik delegering. 5. Virksomheten er drives innenfor selskapets formål og etter eiernes intensjoner. 1 2 Jf. kommuneloven 77 nr. 5 Jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 14, sml. kommuneloven 77 nr. 4.

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 03.10.2012 kl. 09:00 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen Johan G. Foss Jarl Arthur

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 04.09.2013 kl. 09:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i underetasjen Johan G.Foss, leder Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus MØTEINNKALLING Møtedato: 26.05.2016 Møtetid: 09.00 12.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 22.04.2015 kl. 09:00 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: - Andre møtende: Nabeita oppvekstsenter Johan G. Foss, leder

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 28.10.2015 kl. 13:00-16:05 Møtested: Lille møtesal, frivillighetssentralen Møtende medlemmer: Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder Johannes Håvik

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune /tid: 16.09.2014 kl. 08:30 10:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannsapssalen, rådhuset Atle-Ingar Kjelstad, leder Odd

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy

Kontrollutvalget i Dyrøy Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, Møterommet på NAV 6.12.2016 Fra sak: Til sak: 23/2016 30/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:25 Følgende medlemmer møtte: Per Gunnar Cruickshank

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 07.02.2017 kl 12:00-16:00 Møtested: Formannsskapssalen, Orkdal Rådhus Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2013

Plan for selskapskontroll 2012-2013 Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 013/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 037, &58 Arkivsaknr.: 12/33-2 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 26.03.2015 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: - Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, møteleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Dato: kl. 10:00 14:45 (Virksomhetsbesøk Nyskogen bo- og omsorgssenter kl. 09:00 10:00) Sted:

Dato: kl. 10:00 14:45 (Virksomhetsbesøk Nyskogen bo- og omsorgssenter kl. 09:00 10:00) Sted: Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 01.11.2017 kl. 10:00 14:45 (Virksomhetsbesøk Nyskogen bo- og omsorgssenter kl. 09:00 10:00) Sted: Arendal kultur- og rådhus, Møterom "Glassburet" (bak kantina)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, formannskapssalen 29.11.2016 Fra sak: Til sak: 11/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Kåre Edgar Miklegard

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 04.12.2012 kl. 18:00 22:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 14.02.2013 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag Sommerveita TRONDHEIM

Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag Sommerveita TRONDHEIM M OTTA n " I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 RISSA KOMMU Innvalgstelefon Liv Ingegerd Selfjord 73 19

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 18.00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/206 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Berlevåg, den

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer