Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland Samarbeid tekniske tjenester Birkenes Lillesand v/ teknisk sjef Halvor Nes Etter behandling av sakene blir det dialog om Prosess kommuneplan og visjon. Innnledning ved Arild R Syvertsen, avdelingsleder plan og utvikling. Saksnr Tittel Saksliste 032/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Meldinger 041/14 Handlingsplan for Birkenesskolen. 042/14 Handlingsplan for Birkenesbarnehagen 034/14 Felles barnevernstjeneste Lillesand - Birkenes 035/14 Høringsprosess Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen 036/14 Protokoll fra forhandlingsmøte om fordeling av konsesjonskraft i Aust- Agder 037/14 Selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS (Aust-Agder) for perioden 1,

2 038/14 Utviding av selskapet til å inkludere Vest-Agder, herunderendringer i selskapsavtale for konsesjonskraft IKS (Aust-agder) 039/14 Driftsrapportering 1. tertial /14 Sluttbehandling av reguleringsplan for Bufjell (gnr 31 bnr 1) Ettersending 043/14 Museumskonsolideringsprosessen i Aust-Agder - etablering av nytt museumsselskap Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 032/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2035 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 033/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2035 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Vedlegg: Fremtidig kommunereform - lokal prosess omforent saksfremlegg versjon Kristiansand (2) Samfunnssikkerhet og beredskap - et felles ansvar Underliggende saker: Saksnummer Tittel 1 Informasjon om kommunereform og mulig lokal prosess 2 Samfunnssikkerhet og beredskap - et felles ansvar

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K1-143, K2 - A20 10/2491 Handlingsplan for Birkenesskolen. En god skole for alle! Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Birkenesskolen slik den foreligger Tiltak og prioriteringer innarbeides i budsjett og økonomiplan Planen ruleres årlig i 2. kvartal Vedlegg: Handlingsplanen - 6.juni - endelig, skole Tjenesteutvalget - 030/14 Tjen - behandling: Handlingsplan for Birkenesskolen ble delt ut til tjenesteutvalgets medlemmer. Planen var i tillegg sendt ut på forhånd Assisterende rektor Kristian Cummings orienterte og skolesjef- og barnehagesjef Geir Svenningsen orienterte. Tjen - vedtak: Forslag fra Gunnar Høygilt (H): Handlingsplanen er førende for prioriteringer og tiltak i Birkenesskolen og rulleres årlig i 2. kvartal - Enstemmig 7 stemmer

6 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Handlingsplanen ligger ved som eget dokument. Det vises også til en langvarig prossess i nært samarbeid med nasjonalt veilederkorps både med politisk skoleeier og skolene. Prosessen førte til strategidokumentet som kommunestyre hadde som meldingssak i juni 2013, og som igjen ble basis for arbeidet videre med handlingsplanen. Arbeidet med planen har pågått parallelt med arbeidet for barnehagen, og det har vært en egen arbeidsgruppe for skoleutvikling ( ASU ) Bakgrunn: Skolene i Birkenes har ikke en oppdatert handlingsplan, og behovet er stort for et planverktøy som setter en tydelig og enhetlig retning for skolene i Birkenes. Planen angir ikke ferdige tiltak innenfor alle områder, men prioriterer i forhold til satsningsområder. Det vurderes som viktig at planen ruleres årlig i forkant av nytt skoleår for å sikre at det er en levende og oppdatert plan. Hver skole må også utarbeide egne virksomhetsplaner i samsvar med den kommunale handlingsplanen. Vurdering: Planprosessen har i stor grad ført til en forbedret pedagogisk praksis og et forbedret utviklingsarbeid. Det har vært en krevende prosess med høy grad av involvering av både politisk skoleeier og skolene. Det er nødvendig med prosess for å sikre eierskap og forankring, men konsekvensen er at planen ikke er ferdig på alle områder. Planen sikrer likevel retning og fremdrift for det videre arbeidet, og man kan på mange måte si at planen har begynt å virke før den er vedtatt av kommunestyret. Dette er gevinsten av en solid prosess. Planens innhold og prioriteringer er i samsvar med oppdatert skoleforskning, og vi kjenner oss trygge på at den retning som her tydeliggjøres for Birkenesskolen vil gjøre hver enkelt skole til en god skole for alle. Anbefaling: Det anbefales at kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan, at tiltak innarbeides i budsjett/økonomiplan og at planen ruleres årlig i 2.kvartal.

7 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 042/14 Kommunestyret PS Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K2 - A10 13/1789 Handlingsplan for Birkenesbarnehagen En god barndom varer hele livet Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Birkenesbarnehagen slik den foreligger Tiltak og prioriteringer innarbeides i budsjett og økonomiplan Planen ruleres årlig i 2. kvartal Vedlegg: Barnehageplan JUNI 2014 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Handlingsplanen ligger ved som eget dokument. Det vises også til en langvarig prossess både med politisk barnehageeier og barnehagene. Prosessen førte til strategidokumentet som kommunestyre hadde som meldingssak i juni 2013, og som igjen ble basis for arbeidet videre med handlingsplanen. Arbeidet med planen har pågått parallelt med arbeidet med handlingsplan for skolen, og det har vært en egen arbeidsgruppe for barnehageutvikling ( ABU ) med representanter både for kommunale og private barnehager. Bakgrunn Barnehagene i Birkenes har ikke en oppdatert handlingsplan, og behovet er stort for et planverktøy

8 som setter en tydelig og enhetlig retning for alle barnehagene i Birkenes. Planen angir ikke ferdige tiltak innenfor alle områder, men prioriterer i forhold til satsningsområder. Det vurderes som viktig at planen ruleres årlig i forkant av nytt barnehageår for å sikre at det er en levende og oppdatert plan. Hver barnehage må også utarbeide egne virksomhetsplaner i samsvar med den kommunale handlingsplanen. Arbeidet med planen har involvert både de kommunale og de private barnehagene, men i motsetning til arbeidsgruppa for skole ( Asu ) så har barnehagegruppa ikke hatt ekstern støtte. Vurdering Planprosessen har i stor grad ført til en forbedret pedagogisk praksis og et forbedret utviklingsarbeid. Det har vært en krevende prosess med høy grad av involvering av både politisk skoleeier og barnehagene. Ikke minst er det viktig at de private barnehagene deltar aktivt inn i et helhetlig utviklingsarbeid. Det er nødvendig med prosess for å sikre eierskap og forankring, men konsekvensen er at planen ikke er ferdig på alle områder. Planen sikrer likevel retning og fremdrift for det videre arbeidet, og man kan på mange måte si at planen har begynt å virke før den er vedtatt av kommunestyret. Dette er gevinsten av en solid prosess. Planens innhold og prioriteringer er i samsvar med oppdatert barnehageforskning, og vi kjenner oss trygge på at den retning som her tydeliggjøres for Birkenesbarnehagen vil gjøre hver enkelt barnehage stadig bedre i stand til å gi hvert enkelt barn en god barndom som varer hele livet. Anbefaling Det anbefales at kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan, at tiltak innarbeides i budsjett/økonomiplan og at planen ruleres årlig i 2.kvartal.

9 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K /1966 Felles barnevernstjeneste Lillesand - Birkenes Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune inngår avtale med Lillesand kommune om etablering av et felles barnevern Administrasjonen gis fullmakt til å forberede nødvendige avtaler Hvis det blir etablert et mer omfattende samarbeid/felles barnevern med flere kommuner i Knutepunktet, vil Birkenes kommune vurdere å slutte seg til dette etter ny politisk behandling. Tjenesteutvalget - 029/14 Tjen - behandling: Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen orienterte. Tjen - vedtak: Birkenes kommune inngår avtale med Lillesand kommune om etablering av et felles barnevern Administrasjonen gis fullmakt til å forberede nødvendige avtaler Hvis det blir etablert et mer omfattende samarbeid/felles barnevern med flere kommuner i Knutepunktet, vil Birkenes kommune vurdere å slutte seg til dette etter ny politisk behandling. Enstemmig 7 stemmer

10 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: I BS-158/12 vedtok Lillesand bystyre å ta initiativ overfor Knutepunkt Sørlandet (KnpS)for å etablere felles tjenester på områder der det åpenbart at samarbeid kan gi større produktivitet eller kvalitet på tjenestene. "Det bør også vurderes om barnevernet kan bli bedre innenfor rammen av et større og bedre fagmiljø". Bakgrunnen for å etablere et slikt samarbeid innenfor barneverntjenestene, er myndighetenes økte krav til kommunalt barnevern. Disse kravene framgår av Prop. 106L ( ) og omfatter økte krav til egenfinansiering, økte krav til kunnskapsbaserte tiltak, økte krav til robuste og omstillingsdyktige tjenester og økte krav til å overta tjenester som tidligere har vært ivaretatt av BUFetat. Det anbefales kommunestørrelser med et befolkningsgrunnlag på minst innbyggere for å kunne etablere et robust barnevern. Endringene i barnevernloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2013, og trer i kraft i løpet av Endringene stiller den kommunale barneverntjenesten ovenfor nye krav knyttet til en rekke forhold som samarbeid, kompetanse, involvering og kvalitet, og legger nye føringer for finansiering. Fra rapporten; «Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie. Telemarksforskning. Desember 2013»: s. 9 «Endringene i barnevernloven i 2013 medfører ikke så mange nye oppgaver for kommunen, men heller økte krav til de tjenestene som leveres. Lovendringen innebærer altså at kravene til det kommunale barnevernet og tjenestene som ytes, blir større og tydeligere. Vi kan oppsummere de viktigste endringene for kommunene i noen punkter: Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig videreutvikling Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar for barn etter omsorgsovertakelse Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små tjenester og anbefaling av «minimumsstørrelse» på tjenesten

11 Jf Prop. 106L ( ) er konsekvensene av endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune i barnevernet er omfattende. BUF-etats rolle skal i det videre rendyrkes til å ivareta de lovpålagte oppgavene: Rekruttering, opplæring og formidling av fosterhjem, samt drift av barneverninstitusjoner. Dette er føringer innen BUF-etat som får store konsekvenser for kommunal barneverndrift. Økning i kommunens egenandel ved plassering i statlig institusjon gir en uforutsigbar økonomi for den enkelte kommune. En kommune vil når egenandelen er økt maksimalt kunne stå overfor en årlig kostnad på kr per plasserte barn, det har uforholdsmessig stor betydning i mindre kommuner. De nye satsene vil bli offentliggjort først i statsbudsjettet for årene 2015 og framover. Det er beskrevet en opptrapping av de statlige satsene fram til Rådmennene i Lillesand og Birkenes har tatt initiativ til å se på hvordan barnevernet i Lillesand og Birkenes kan etableres i en felles enhet etter vertskommunemodellen. Dette har sammenheng med at det pr i dag er sårbart ift tilgjengelige ressurser og tilstrekkelig fagkompetanse/spisskompetanse som er nødvendig for å sikre best mulig kvalitet i tjenestene. Fylkesmannen i Aust-Agder har bevilget skjønnsmidler til evt konsulentbistand, samt at Lillesand kommune har fått tildelt en ny 50% stilling hvis resultatet blir en sammenslåing av barneverntjenestene. Parallelt med dette arbeidet på går det et utredningsarbeid i regi av rådmannsutvalget i KnpS, hvor man ser på muligheten av å etablere ett eller flere barnevern mellom alle kommunene eller sammenslutning av noen kommuner i KnpS. Dette utredningsarbeidet har kommet langt, og slik prosessen er lagt opp, kan det bli en realitet at vi får større barnevern innen KnpS fra sommeren Dette forutsetter nødvendige vedtak i respektive kommune/bystyrer. Det er viktig å påpeke at man utover å se på å samle spesialiserte tjenester som krever høy fagkompetanse, legger opp til å opprettholde en desentralisert barneverntjeneste med lokal tilstedeværelse. Bakgrunn Det har også vært vurdert både et utvidet samarbeid i Aust Agder med Birkenes, Lillesand, Froland og Grimstad, men skjønnsmidler frea Fylkesmannen til slikt utredningsarbeid er lagt inn i arbeidet med å utvikle en felles barnevernstjeneste for Lillesand og Birkenes. Vurdering En sammenslåing av barnevernstjenestene mellom Lillesand og Birkenes anses å være fornuftig med tanke på robusthet, utnyttelse av tilgjengelig fagkompetanse, og samarbeid om tiltaksarbeid.

12 Utviklingen etter at Telemarksforskning la frem sin rapport vedrørende samarbeid i KnpS viser at kommunene stadig tillegges flere oppgaver, og dette styrker ytterligere behovet for en mer robust barnevernstjeneste i begge kommuner.et ankepunkt vil være at det pågår en større utreding i KnpS, men rådmannen mener at det vil være flere fordeler med en sammenslåing nå. Dette bla ift at det er knyttet usikkerhet til når et større samarbeid blir en realitet. Det forutsettes at sammenslåing av barnevernet mellom Lillesand og Birkenes ikke er til hinder for et samarbeid med flere kommuner i KnpS. Videre at det kan være lettere å tre inn i et større samarbeid når man allerede har etablert en felles tjeneste mellom Lillesand og Birkenes. Ut over å etablere et mer "robust" barnevern, er målsettingen å dempe kostnadsveksten. Fastsetting av vertskommune er en prinsippiell avgjørelse som vil måtte behandles på nytt i kommunestyret. Anbefaling Det anbefales at kommunestyret fatter et prinsippvedtak om felles barnevernstjeneste i de to kommuner, og at administrasjonen arbeider videre med nødvendige avtaler og avklaringer frem mot nytt kommunestyremøte.

13 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jakob Olaus Mo K2 - U01 14/653 Høringsprosess Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen Administrasjonens forslag til vedtak: Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg legges ut til offentlig ettersyn I Kristiansand kommune. Link til andre dokumenter Regional plan for Kristiansandsregionen , vedtatt juni 2011, FoU-rapport nr. 4/2013: Påvirkbare drivkrefter for vekst i byutvikling, Kunnskapsgrunnlag for næringsmelding i Kristiansand kommune, Saksopplysninger / Bakgrunn: Formannskapet i Kristiansand skal på vegne av alle kommunene legge saken ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen for saken er satt til og saken vil bli behandlet i vårt kommunestyre med forutgående behandling i formannskapet

14 Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen er nå klar til å sendes ut til høring. Planforslaget behandles parallelt i alle samarbeidskommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er enighet om at formannskapet i Kristiansand kommune kan sende planen med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader på vegne av samarbeidskommunene. Forslag til Strategisk Næringsplan er utarbeidet i tråd med vedtak i Kommunalutvalget og styret i Knutepunkt Sørlandet Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen skal være fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. Planen er utviklet som et strategisk og langsiktig overordnet dokument. Næringsplanen skal ligge til grunn for utviklingen av koordinerte handlingsplaner i kommunene. Handlingsplanene skal rulleres årlig i forbindelse med kommunenes handlingsprogrammer. Handlingsplanene utarbeides gjennom prosjektet «Styrke næringsutvikling i Kristiansandsregionen» i Kommunal- og regionaldepartementets utviklingsprogram for byregioner og vil ta høyde for kommunenes ulike prioriteringer og ressurssituasjoner. Prosjektets gjennomføring er forankret i alle knutepunktkommunene. Forslag til næringsplan er utarbeidet etter en omfattende analyse av aktuelle rapporter om regionens økonomiske utvikling med fokus på byregionens utfordringer og potensiale. Videre har næringsaktører, universitetet, forskningsinstitusjoner og andre viktige utviklingsaktører vært involvert tidlig og har bidratt med viktige innspill. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i tillegg gitt et eget samlet innspill. Dette er i stor grad innarbeidet i forslaget. Det har i tillegg blitt holdt orienteringer i kommunalutvalget i Kristiansand, styret og rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet og i de enkelte knutepunktkommunene. Planens visjon er: Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i. -

15 Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til vekst og verdiskapning i hele landsdelen. Planens overordnete mål er: Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner. Vurdering For å nå planens mål anbefales følgende seks strategiske satsingsområder: Kompetanse Innovasjon Attraktiv storbyregion Internasjonalisering Transport og infrastruktur Næringsarealer Planen er utarbeidet i to dokumenter. Et plandokument som inneholder forslag til visjon, mål, og strategiske satsingsområder. Videre er det utarbeidet et mer omfattende dokument som beskriver utgangspunktet for Kristiansandsregionen, og som belyser valg av strategi og satsingsområder. Regional plan for Kristiansandsregionen , vedtatt juni 2011, ligger til grunn for de to satsingsområdene transport og infrastruktur og næringsarealer. Rådmannen anbefaler at forslaget sendes ut på høring, og anbefaler at de øvrige Knutepunkt-kommuner gir sin tilslutning til at strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen legges ut til offentlig ettersyn av Kristiansand kommune.

16 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 036/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Protokoll fra forhandlingsmøte om fordeling av konsesjonskraft i Aust-Agder Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar forhandlingsresultatet som kommer fram i protokollen fra forhandlingene om konsesjonskraftinntekter 28. mars Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Protokoll frå forhandlingane Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er en av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 2 avhenger av at vedtak fattes i sak 1. Bakgrunn Protokollen for forhandlingsresultatet blir oversendt til behandling i aktuelle kommuner i Aust-Agder og Aust-Agder Fylkeskommune innen Forhandlingsresultatet er det samme som i eksisterende avtale. Mer utfyllende informasjon er å lese i vedlegg 1 og 2.

17 Anbefaling Administrasjonen anbefaler at Birkenes kommune vedtar forhandlingsresultatet som fremkommer av protokollen fra forhandlingene.

18 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS (Aust-Agder) for perioden 1, Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS i samsvar med framlegg dagsrett for perioden Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Møteprotokoll styremøte Selskapsavtale - Aust-Agder Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er nummer to av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 2 avhenger av at vedtak fattes i sak 1. Sak 3 avhenger av at vedtak i sak 2 fattes. Bakgrunn I 2014 har Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS hatt en prosess gående med revidering og forlenging av selskapsavtalen. Dette ble vedtatt på representantskapmøtet i desember 2013, og inkluderte da en tidsfrist som innebar ferdig behandling innen 1. juli Bakgrunn for revideringen var å rette opp feil og luke ut eventuelle mangler. I tillegg var det også med bakgrunn i risikostrategien nødvendig med avklaring om samarbeidet skulle fortsette også etter

19 at eksisterende selskapsavtale går ut I dag er sikringshorisonten 3 år, men styret ønsker å ha muligheten til å utvide den til 5 år. Dette gjør at forlengelsen av samarbeidet i Konsesjonskraftfondet i Aust-Agder IKS må være avklart innen utgangen av Mer utfyllende bakgrunn kan leses i de 3 vedleggene til saken tilsendt fra Konsesjonskraftfondet. Anbefaling Administrasjonen foreslår at Birkenes kommune vedtar Selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS slik den foreligger.

20 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 038/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Utviding av selskapet til å inkludere Vest-Agder, herunderendringer i selskapsavtale for konsesjonskraft IKS (Aust-agder) Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune stiller seg positiv til å ta Vest-Agder fylkeskommune og konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder opp som deltagere i Konsesjonskraft IKS fra , under forutsetning av at Vest-Agder fylkeskommune og konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder gjør vedtak om å samarbeide med Konsesjonskraft IKS. 2. Birkenes kommune vedtar endringer i 2, 5, 6, 12 og 14 i selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS for perioden slik det framkommer av fremlagt selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS dagsrett Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Møteprotokoll styremøte Selskapsavtale - heile Agder Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er nummer tre av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 3 avhenger av at vedtak fattes i sak 1 og 2. Bakgrunn

21 I representantskapsmøte på Hovden fikk styret i Konsesjonskraftfondet i oppgave å utvide samarbeidet til å inkludere Vest-Agder. Det foreligger nå en selskapsavtale som blir sendt til behandling i Vest-Agder. Det baserer seg på avtalen som gjelder Aust-Agder men inneholder endringer i 5 paragrafer. Dersom det skal bli et samarbeid med Vest-Agder, må alle deltagerne i Konsesjonskraftfondet være enige i dette. Mer utfyllende informasjon er å finne i vedleggene tilsendt fra Konsesjonskraftfondet. Anbefaling Administrasjonen foreslår at Birkenes kommune vedtar at samarbeidet i Konsesjonskraft IKS til å inkludere Vest-Agder, med tilhørende endringer i selskapsavtalen.

22 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS /14 Formannskapet PS /14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /689 Driftsrapportering 1. tertial 2014 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 2. Avvik i regnskapsskjema 1 A justeres mot hverandre og positivt avvik 0,8 mill brukes til å dekke utgiftene i fbm. eiendomsskatten i skjema 1 B fellesområdet. Resterende positivt avvik beløp kr 0,2 mill.,overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 3. Reduserte kostnader på kr 0,8 mill.innen Helse og velferd overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 4. Av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., overføres kr 1 mill. til å dekke negativt avvik innen skole på 1B gjeldende tilpasset skoletilbud. 5. Tertialrapporten for perioden januar til april 2014 tas for øvrig til etterretning Vedlegg: Tertialrapport Birkenes- gjeld - 1 tertial Birkenes_kommune_- _Tertialrapport_2014T1

23 Tjenesteutvalget - 028/14 Tjen - behandling: Økonomisjef Tom Olstad orienterte om status i økonomien. Tjen - vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 2. Avvik i regnskapsskjema 1 A justeres mot hverandre og positivt avvik 0,8 mill brukes til å dekke utgiftene i fbm. eiendomsskatten i skjema 1 B fellesområdet. Resterende positivt avvik beløp kr 0,2 mill.,overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 3. Reduserte kostnader på kr 0,8 mill.innen Helse og velferd overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 4. Av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., overføres kr 1 mill. til å dekke negativt avvik innen skole på 1B gjeldende tilpasset skoletilbud. 5. Tertialrapporten for perioden januar til april 2014 tas for øvrig til etterretning Saksopplysninger: Tertialrapporten gir en samlet fremstilling av regnskaps- og budsjettsituasjonen basert på tjeneste- og stabssjefenes rapporteringer og status på fellesområdet pr. 30. april Rapporten skal gi informasjon om faktisk nåsituasjon, og forslag til tiltak der det rapporteres vesentlige avvik. Rapporten skal også synliggjøre en forventet årsprognose totalt og innenfor

24 hvert tjenesteområde. Administrasjonen har gjennom året gitt kommunestyret drifts- og økonomirapportering for januar/februarog mars. I tertialrapporten brukes begrepene positivt eller negativt avvik. Begrepet brukes i forhold til vedtatte budsjettrammer. Bakgrunn DRIFT Oppsummering Budsjettet for 2014 inneholder flere risikoelementer, deriblant innsparingstiltak i en størrelse det er vanskelig å få til på kort tid. Omstillingsprosessen gjeldende nedbemanning tar særlig tid og ressurser, og får ikke full effekt i Samtidig som kommunen forsøker å redusere sin drift oppstår det nye behov for nye tjenester. Alle tjenesteområdene holder godt igjen når det gjelder tilsetting i vakante stillinger og vikarbruk for å overholde budsjettene, uten at dette er gode varige løsninger. Det medfører at ikke alle arbeidsoppgaver blir utført som de burde. Den økonomiske rammen som er tilgjengelig innen for lov og forsvarlighet og tid er svært knapp. Regjeringen har også nedjustert sin tildeling av rammetilskudd til kommunene i revidert nasjonalbudsjett hvilket påvirker kommuneøkonomien i Kommunen mangler finansiering til enkelt prosjekter som følge av nye behov, innkommne kostnader gjeldende fjoråret og tilskudd av spillemidler som har blitt lovet oss, men utsatt ennå en gang. I tillegg har markedet vært tregt når det gjelder salg av næringseiendom på Tveide og boliger.

25 Tertialrapporten viser at risikoen i budsjett 2014 slår til gjennom driftsåret. Kommunens økonomiske handlingsrom er borte. Kommunen må fortsette på sin omstillingsprosess for å klare å balansere økonomien på sikt. Regnskapet 1. tertial 2014 Totalt for kommunen viser regnskapet et negativt avvik på kr 8,2 mill. sammenlignet med budsjett pr. 30. april. Dette skyldes primært budsjetterte inntekter på eiendomsskatt som ikke blir utfakturert før i juni. Årsprognose 2014 Fellesområdet (1A) rapporterer en årsprognose pr. april som viser positivtt avvik sammenlignet med budsjett på totalt kr 1,0 mill. Dette fordeler seg på: Skatt/rammetilskudd, kr 0,9 mill. (negativt) Eiendomsskatt, kr 1,0 mill. (positivt) Utbytte fra Agder Energi, kr 0,3 mill. (positivt) Netto renteinntekter og renteutgifter langsiktig gjeld, kr 0,6 mill. (positivt) Tjenesteområdene (1B) rapporterer følgende årsprognoser pr. april sammenlignet med budsjett: Teknisk: kr 1,1 mill. (negativt)

26 Skole og oppvekst: kr 4,5 mill. (negativt) Helse og velferd: kr -0,8 mill. (positivt) Kommunale fellesområder kr 0,8 mill. (negativt) Kirken kr 0,0 mill. Totalt rapporterer tjenesteområdene en årsprognose med negativt avvik på kr. 5,6 mill. Hovedområder hvor det forventes negative avvik: Brøyte- og strømutgifter Spes.ped i barnehage Tilpasset skoletilbud og skysskostnader Statlige institusjonsplasser barnevernet Innsparingstiltak knyttet til nedbemanning i skolen & voksenopplæringen Kostnader i fbm. innføring av eindomsskatt Hovedområder hvor det kan forventes positivt avvik: Ressurskrevende brukere innen helse. Foreløpige prognoser gjeldende pensjonskostnader ser positive ut pr 1. tertial. Estimatene svinger imidlertid og det er for tidlig å ta dette til inntekt gjeldende Mer spesifikke kommentarer fremkommer under de enkelte tjenesteområdene. Birkenes kommune rapporterer en årsprognose som viser et negativt avvik totalt på kr 4,6 mill. sammenlignet med budsjett.

27 I hele tusen Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Årsprognose 2014 Avvik budsjett/prognose Til fordeling "driftskaka" Budsjettskjema 1B Årsprognose pr (negativt avvik) Dersom dette blir kommunens overforbruk ved utgangen av året har kommunen budsjettert med en avsetning på kr 2,8 mill til ubundne fond. Det er kr 1,1 mill stående på fond fra tidligere år, det vil i så fall medføre en underdekning på kr 0,7 mill. Kommunen gikk inn i 2014 med høy fart og det vil ta litt tid å foreta den nedbemanningen som ligger til grunn i budsjettet samtidig som behovene endrer seg. Det jobbes målrettet med tiltak i henhold til hva som er beskrevet i budsjett- og økonomiplanen for Status på tiltak fremkommer nærmere i kommentarene til hvert tjenesteområde. Økonomiske oversikter Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Års-prognose 2014 Regnskapsskjema 1A - drift 0 Avvik årsbudsjett/ prognose Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

28 Drift fellesområdet (1A) Oppstillingen på neste side viser hva kommunen har til fordeling til drift etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Vesentlige avvik sammenlignet med budsjett pr.1. tertial er kommentert nærmere nedenfor. Videre er det utarbeidet en årsprognose. Årsprognosen tilsier at det vil bli kr 1,0 mill. mer å fordele til drift. Dette er også kommentert nærmere andre steder i tertialrapporten. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen ligger omtrent på budsjett pr april. Skatteanslaget er nedjustert i revidert nasjonalbudsjett pga lavere lønnsvekst enn forventet. Estimater utarbeidet av Telemarksforskning, og som rapporteres som årsprognose i rapporten for 1. tertial, er nedjustert med kr. 0,9 mill. Skatt på eiendom Det er planlagt fakturering fire ganger i året (januar,april, juli og oktober). Pr. april er det et negativt avvik på kr 7,4 mill. Det er første året kommunen innfører eindomsskatt på boliger, fritidseiendommer og næringseiendom. Kommunen har dermed måttet avvente fakturering gjeldende første halvår til juni måned. Årsprognosen tilsier at inntektene vil bli kr 1,0 mill. høyere enn budsjettert. Konsesjonsavgift Årsprognose forventes å bli som budsjettert; kr 0,8 mill. Investeringskompensasjon reform 97 Årsprognose forventes å bli som budsjettert; kr 0,3 mill. Momskompensasjon investeringerpitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Det er ikke utbetalt noe pr. april. Årsprognosen forutsettes å bli som budsjettert; kr 1,5 mill.

29 Integreringstilskudd Inntektsgruppen har pr. april et negativt avvik på kr 0,1 mill. Det arbeides med at det blir ca 10 flyktinger bosatt i 2014 som budsjettert. Kommunen har til nå bosatt 4 personer i 2 boenheter. Kommunen har ledige boliger, og årsprognosen forutsettes å bli som budsjett; kr 6,0 mill. Utbytte fra Agder Energi Utbytte er fastsatt til 8,9 mill. På årsbasis er det derimot budsjettert med kr 8,6 mill. Årsprognosen er derfor oppjustert med kr 0,3 mill.. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr. april er kr 0,9. (1,3%), tilnærmet som budsjettert. Det knytter seg naturlig nok mye usikkerhet til hva avkastningen vil bli på årsbasis. Årsprognosen forutsettes å bli som budsjettert; kr 3,1 mill. Renteinntekter av bankinnskudd Negativt avvik pr. april på kr 0,2 mill. Noe forklares ved at ikke renteinntekter for april måned er regnskapsført. Budsjettet er nok noe for høyt med tanke på at forutsetningen som ligger til grunn for budsjettet er fullt låneopptak fra begynnelsen av året, det har ikke kommunen gjort ennå som følge av at vi hittil i år har finansiert investeringsprosjekter med ubrukte lånemidler fra Dettee ses i sammenheng med reduserte renteutgifter. Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger til VA-området Årsprognosen har et estimat som budsjettert.

30 Renteutgifter Renteutgifter er høyere en budsjettert pr april. Lavere rentenivå i markedet enn forutsatt i budsjettet gjør at årsprognosen er nedjustert med kr 0,6 mill. til kr 13,4 mill. Avdrag på lån Pr. april er det betalt kr 0,2 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes periodisering. Årsprognosen er foreløpig som budsjettert. Netto avsetninger Ubundne avsetninger Dersom årsresultatet blir som fremkommer i årsprognosen (minus kr 4,6 mill.), vil budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., reduseres til null. Likviditet Kommunen har pr. 30. april en likviditet på kr 46,4 mill. Av dette utgjør: kr 7,8 mill. skattetrekk (bundet) kr 21,8 mill. Ubrukte lånemidler kr 16,5 mill er knyttet til bundne fond Likviditet som er bundet til spesifikke formål utgjør totalt kr 46,1 mill. Mao. har vi ved utgangen av april ingen likviditetsreserve. Behovet for å etablere kassekreditt vurderes løpende. Sammendrag drift fordelt på tjenesteområdene (1B) Oppstillingen nedenfor viser hvordan «driftskaka» er fordelt på tjenesteområdene regnskapsmessig pr. april sammenlignet med budsjett. I tillegg er det i samme tabell innarbeidet en netto årsprognose pr. tjenesteområde basert på rapport fra tjenestesjefer.

31 Teknisk Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Netto Skole og oppvekst Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Helse og velferd Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Kommunale Fellesområder Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Kirken Sum andre kostnader Netto Netto rammeområder Utvikling i sykefravær:

32 Hele Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt i % kommunen i % (0-16dager) i % (>17 dager) ,8 6,7 8, ,2 6,1 8, ,1 7,0 9, ,7 7,4 9,1 Tabellen over viser utvikling i sykefravær første tertial siste 4 år for hele kommunen. Korttidsfravær er i denne oppstillingen definert som arbeidsgiverperioden (opp til 16 dager), mens langtidsfravær er definert fra 17 dager og oppover. Som det fremkommer er korttidsfraværet fallende til godt under 2%, mens langtidsfraværet et økende til over 7%. Et fravær på totalt 9,1% er høyere enn det bør være. Administrasjonen er av den oppfatning at det er lagt godt til rette for forebyggende arbeid knyttet til nærvær, og også oppfølging i forhold til sykefravær. Resultatet av dette har vi dessverre ikke sett ennå gjennom redusert sykefravær. INVESTERINGER Det er budsjettert med brutto investeringer på totalt kr 40,2 mill. i 2014 (netto kr 16,2 mill.). I første tertial er det investert for kr 1,9 mill. netto. Av dette utgjør Tveide næringspark netto kr 1,5 mill og boliger tilrettelagt for leietagere med spesielle behov kr 1,2 mill. Ellers kan det nevnes: Områdeplaner sentrum, og analyse nye utbyggingsområder blir noe forsinket som følge av kapasitet og kravet om forankringmedvirkning av berørte interesser. Det forventes at en sentrumsplan foreligger høsten 2014, mens nye utbyggingsområder blir forsinket til høsten 2015 Utbygging av boliger på Digerhaug er forsinket Det har påløpt kr i investeringskostnader som følge av nødvendig anskaffelse av programvare ved inføring av eiendomsskatt Kr 1,5 mill. gjeldende Tveide næringspark gjelder sluttoppgjøret i Årets planlagte investeringer er ikke påbegynt ennå. Det er videre budsjettert med salgsinntekter på kr 5,5 mill. i Aktiviteten i næringsmarkedet har vært lav, og det er ikke solgt tomter i første tertial Kommunen har fått avslag på spillemidler til finansiering av gulv i Birkeneshallen utført i 2013 på grunn av manglende midler. Det er i budsjettet beregnet en inntekt

33 på kr ,- til dette i Årsprognose på investeringer tilsier et negativt avvik på kr 2,0 mill. Administrasjonen kommer tilbake til en løsning av det negative avviket i 2. tertial. TJENESTEOMRÅDENE Teknisk Teknisk Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Netto Driftsoppgaver og tiltak: Tjenesteområdet teknisk ivaretar drift og vedlikehold av kommunale bygninger, vann og avløpsnett, kommunale veger, friluftsområder med mer. Tjenesteområdet har også ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til vedlikeholdsoppgaver, oppgraderingstiltak og nye bygg og infrastrukturtiltak (vei, vann og avløp). Videre har vi ansvaret for forvaltningsmessige oppgaver innenfor planlegging, byggesak, oppmåling, landbruk, geodata, miljø med mer. Vi ivaretar også de kommunale eiendommene. Svært mye av arbeidet styres av krav som settes gjennom lovverket, lovpålagte oppgaver. Dette er oppgaver som kommunen får avvik på, med tilhørende sanksjoner, dersom de ikke blir utført. Disse oppgavene har naturlig nok høyest prioritet. Teknisk har nå en ressurssituasjon som tilsier at ikke alle lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Dette gir føringer for at det ikke er rom for noen oppgaver som er utenfor de lovpålagte, og øvrige påkrevde oppgaver for å holde leveringssikkerhet på veg, vann og avløp. De driftsmessige oppgavene preges også av at kommunen over tid har hatt et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Generelt dårlig vedlikehold som innebærer at det brukes mye ressurser på å rette skader som oppstår; brannslokking. Teknisk har som målsetning bærekraftig verdiforvaltning. Slik situasjonen er pr i dag klarer vi ikke å oppnå en slik målsetning. Vi klarer kun i noen grad å begrense økningen i forfall. Det jobbes likevel med

34 løsninger som skal gi oss bedre rom for planlegging av driftsoppgaver og dokumentasjon på prioriterte og videre utførte oppgaver. Dette gjøres ved bruk av IT-verktøyet Plania. Målsetningen er at dette er oppe å går slik at det kan danne oversikt som grunnlag for budsjettering 2015 og økonomiplan Avdeling plan og utvikling preges av stor arbeidsmengde, med spesielt høyt trykk på byggesak og flere utviklingsoppgaver knyttet til kommuneplanarbeidet med en relativt omfattende revisjon av samfunnsdelen. Byggesaksbehandlingen har en utfordring ift omlegging av arkivsystem, men det er jobbet systematisk og intenst slik at en har unngått å opparbeide restanser. Det er imidlertid oppgaver innenfor byggesak som ikke i tilstrekkelig grad kan ivaretas med tilgjengelige ressurser. Dette gjelder bla a matrikkelføring, tilsyn, oppfølging av ulovligheter og generell veiledning. Det meste av dette er lovpålagte oppgaver. Det er samtidig viktig å presisere at Birkenes kommune behandler langt flere byggesaker pr årsverk enn nabokommuner vi har sammenlignet oss med. Innenfor jord og skogbruk er det også høy aktivitet. Det arbeides med stedsutvikling i form av planer og prosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss, samt at det satses på arbeid med prosjekt Telemarksveien. Det jobbes med næringsstrategi knyttet opp mot arbeidet med utgangspunkt i Knutepunktet. Innenfor oppmåling er det nå nærme en avslutning på midlertidige forretninger. Det er også prosess på adressering og arbeid med andre gamle saker. Nye saker håndteres slik at det ikke bygges nye restanser. Det har også vært jobbet med etablering av eiendomsskattekontor i perioden. Dette er et krevende arbeid første gang det innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næring. Dette beslaglegger en del ressurser på teknisk avdeling, og innebærer at andre oppgaver får lengre responstid. Det kan medføre restanser på enkelte områder, men det jobbes hardt for å unngå dette. Produksjon av vann og avløpshåndtering er tilfredsstillende. Det gjøres et stort arbeid med utarbeidelse av hovedplan som krever endel ressurser fra avdelingen. Videre er det flere prosjekter ifm vannbrudd og andre planlagte vedlikeholdsoppgaver som pågår. Det settes også stort fokus på grunnlag for selvkostberegninger som ligger til grunn for beregning av kommunale vann og avløpsavgifter. Starten av året var preget av store snøfall og stort behov for brøyting og snørydding uten at

35 det har vært frost. Dette har mange steder medført stor slitasje på veiene, da spesielt grusveien som kommunen har mest av. Vedlikeholdsbehovet bare for å rette brøyteskader er betydelig og antagelig større enn tilgjengelige ressurser for vegvedlikehold. Den store slitasjen med tilhørende store reparasjonskostnader kommer som følge av at vegene i utgangspunktet ikke er vedlikeholdt på et tilstrekkelig nivå. Det prioriteres lapping på vegene etter behov, og enkel rensk av stikkrenner. Dette utføres med kommunenes egne ressurser. Øvrig vedlikehold, grusing av veger og grøfte rensk er utført på et svært begrenset omfang. De arbeider som er utført har vært helt nødvendige. Kantrydding og generell grøfte rensk som er et avgjørende ledd i vedlikehold av vegene er det ikke ressurser til. Det er store oppgaver innenfor veg og de fleste av vegne har en standard som er kritisk lav. Vegene holder ikke en standard som brukerne må kunne forvente. Det er enkelte steder så dårlig forfatning på vegene at kontraktører nekter å gjennomføre brøyting neste vintersesong dersom vegene ikke utbedres. Det arbeids med en streng prioritering av vedlikeholdsoppgaver som kan bidra til å holde vegene fremkommelige også kommende vinter. Forfallet på vegene er likevel stadig økende og vedlikeholdsetterslepet så betydelig at det på de fleste veger vil kreves store investeringer for å få vegen i økonomisk bærekraftig stand. Bygg og eiendom forbereder anbudskonkurranse for vurdering av utsetting av renholdstjenesten. Det er avgjørende at kommunen har et godt grunnlag å bygge en forespørsel på for å sette riktige krav og danne et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag. Videre er det god fremdrift på å legge inn FDV-dokumentasjon (FDV=Forvaltning, Drift, Vedlikehold) i systemet Plania. Det gjøres et stort arbeid med ENØK knyttet til et fellesprosjekt i Knutepunktet. Det gjøres en del løpende vedlikehold, men tilgjengelige ressurser begrenser arbeidet til det som er helt prekært at utføres. Vedlikeholdsarbeidet utføres primært av egne ressurser. Det jobbes også med tiltak og bedre kontroll av strømforbruket. En sammenligning av strømforbruk på formålsbyggene i kommunen 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 viser et redusert forbruk av strøm på kwh. Den største prosentvise forbedringen er Valstrand skole/ kulturarenaen på 46 %. Dette kan delvis forklares med at det deler av 2013 ble benyttet gass til oppvarming i stedet for

36 flisfyringsanlegget. Fyring med gass gir bedre mulighet for styring av ventilasjon mm som gir et bidrag til redusert strømbruk. Bruk av gass medfører imidlertid andre utgifter. Når gass benyttes som reserveløsning er det ikke et tiltak som medfører besparelser totalt sett. De fleste byggene har et mindre forbruk på ca %. Faktorer som kan påvirke dette er for eksempel et mer bevisst forhold til energibruk hos de ansatte, klima/ utetemperatur og drift/ tiltak i bygget. Teknisk har sendt ut et skriv med tips til strømsparing til alle avdelinger i kommunen i et forsøk på å bevisstgjøre de ansatte i forhold til strømforbruk. Dette er at arbeid vi vil forsette med. Når det gjelder klima/ utetemperatur, så var vinteren mildere i 2014, som også gir virkning for strømforbruket. Videre har strømprisene vært noe høyere i Dette medfører reduksjon i den reelle besparelsen av redusert forbruk. Personal Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 40,23 42,96 39,70 3,05 3,25 3,08 Rad 1 er fellesområdet teknisk Rad 2 kultur. Økningen i hjemler fra budsjett skyldes at renholdere fra sykehjemmet er overført til teknisk. Området har fått noen reduksjoner i faktisk bruk av stillingshjemler bla a med oppsigelser av deler av stillinger på renhold, samt et par permisjoner. Det er også enkelte vakanser, eksempelvis avdelingsleder vei vann og avløp. Arbeidet som gjøres med kartlegging av renholdstjenester vil gi et grunnlag for gjennomgang av behov for hjemler på de ulike stedene.

37 Tabellen viser utvikling i sykefraværet 1. tertial siste 4 år: Teknisk Korttidsfravær i % (0-16dager) Langtidsfravær i %(>17 dager) Totalt i % ,2 0,6 2, ,7 1,3 3, ,5 1,5 3, ,1 1,0 2,1 Sykefraværet i tjenesteområdet er stabilt og lavt. Økonomi: Hovedtrekket er at personalkostnader ligger på eller noe under budsjett på de ulike ansvarene. Totale besparelser på personalkostander i 1. tertial er tilnærmet kr 0,4 mill. Dette er i henhold til vedtatte besparelser (totalt 1,2 mill). Besparelsene kommer delvis på stillinger som er vakante. Det forventes at det arbeidet som gjøres utover året vil gi flere reduksjoner i lønnsutgifter som er permanente med tilhørende nedhjemling. Totalforbruk i 1. tertial er i følge regnskapet høyere enn budsjetterte tall. Mye av dettes skyldes periodisering der vi i 1. tertial har tatt kostnader som fordeler seg over året. Bla a på kalk er det påløpt store utgifter. Dette vil dekkes gjennom overføringer fra staten som utbetales en gang i slutten av året. De reelle avvikene på budsjett gjelder for brøyting. Her er det et merforbruk de fire første månedene på kr 0,6 mill. (en mindre post av dette er fakturert i mai). Avviket gjelder for det totale brøytebudsjettet satt av for hele året. Denne budsjettposten må forventes å bli ytterligere overskredet i siste del av året med en normal vinter. Det er ikke realistisk å bruke avsatte vedlikeholdsmidler til å dekke dette avviket sett i lys av de kritiske behov for tiltak på vegene som er beskrevet over. Regnskapet viser utgifter til strøm er høyere enn budsjettet. Det er over vist et betydelig

38 redusert forbruk sammenlignet med tilsvarende periode i En del avviket på strømutgifter er knyttet til kostnader som skal viderefaktureres. Videre er regnskapet belastet med kostander for forbruk i Det reelle merforbruket ift budsjett er i underkant av kr 0,2 mill.. Tross stadig nye tiltak er det sannsynlig at avviket i utgifter til strøm sett mot budsjett vil øke utover året. Det er noe reduserte gebyrinntekter i starten av året. Dette skyldes bla a at det til nå i år ikke er arbeidet med arealplaner. Dette forventes å jevne seg ut over året, men det er ingen sikkerhet for de aktuelle inntektene. Erfaring tilsier likevel at prognose for året vil være i tråd med inntekter i budsjett. Foreløpig prognose for overforbruket i 2014 er ca 1,1 mill. Skole og oppvekst Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Skole og oppvekst Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Driftsoppgaver og tiltak: Kulturskolen har ingen vesentlige endringer i sin virksomhet Handlingsplaner for skole og barnehage legges frem for kommunestyret 17.juni, og arbeidet med dette tar mye oppmerksomhet. Det er vesentlig i denne sammenheng at administrasjonen klarer å samordne alle prosjekter og satsninger slik at alle krefter virker i samme retning for en stadig bedre skole og barnehage. Barnehager og skoler er ellers i ferd med å lage sine virksomhetsplaner basert på de kommunale planene. En vesentlig faktor i dette arbeidet er hvordan behov og rettigheter knyttet til spesialundervisning slår ut mht ressursbruk. Dette er ikke fullstendig avklart pr. d.d., og må suppleres med oppdatert informasjon senere. Generelt kan det sies at både ppt, barnehage og skole arbeider for å optimalisere ressursbruken til beste for den enkelte. Målretta kursbaserte tiltak er viktige tiltak i denne sammenheng. Skolene har store utfordringer knytta til endringer og nye krav, og det gjøres et godt arbeid med å gjennomføre nye saker som økning av valgfag i ungdomskolen som den mest kostnadskrevende akkurat nå innenfor de budsjettrammer man har. Det planlegges etter endring i opplæringslova å flytte leksehjelp fra barnetrinnet til

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Råd for funksjonshemmede PS 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 05.11.2013 051/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2013 052/13 Meldinger 053/13 Tertialrapport januar til august 2013 054/13 Bosetting av flyktninger i Birkenes

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen, skolen, ressurser og utviklingsarbeid

Innkalling for Tjenesteutvalget. Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen, skolen, ressurser og utviklingsarbeid Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: 21.10.2014 Møtested: Birkeland skole, inngang fra skolegården Møtetid: 18:00-20:00 Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.11.2013 034/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 og 19.11.2013 035/13 Meldinger 036/13 Kommunal barnehagedrift 037/13 Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 06.09.2011 037/11 Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2011 038/11 Delegasjonssaker 039/11 Meldinger 040/11 Økonomirapport 2/2011 041/11 Rehabiliteringsplan 2011-2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Saksliste Saksnr Tittel 044/15 Meldinger 045/15 Driftsrapport 2. tertial

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 22.01.2013

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 22.01.2013 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 22.01.2013 001/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2012 002/13 Delegasjonssaker 003/13 Meldinger 004/13 Søknad om tillatelse til tiltak - riving av våningshus.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer