Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland Samarbeid tekniske tjenester Birkenes Lillesand v/ teknisk sjef Halvor Nes Etter behandling av sakene blir det dialog om Prosess kommuneplan og visjon. Innnledning ved Arild R Syvertsen, avdelingsleder plan og utvikling. Saksnr Tittel Saksliste 032/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Meldinger 041/14 Handlingsplan for Birkenesskolen. 042/14 Handlingsplan for Birkenesbarnehagen 034/14 Felles barnevernstjeneste Lillesand - Birkenes 035/14 Høringsprosess Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen 036/14 Protokoll fra forhandlingsmøte om fordeling av konsesjonskraft i Aust- Agder 037/14 Selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS (Aust-Agder) for perioden 1,

2 038/14 Utviding av selskapet til å inkludere Vest-Agder, herunderendringer i selskapsavtale for konsesjonskraft IKS (Aust-agder) 039/14 Driftsrapportering 1. tertial /14 Sluttbehandling av reguleringsplan for Bufjell (gnr 31 bnr 1) Ettersending 043/14 Museumskonsolideringsprosessen i Aust-Agder - etablering av nytt museumsselskap Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 032/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2035 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 033/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2035 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Vedlegg: Fremtidig kommunereform - lokal prosess omforent saksfremlegg versjon Kristiansand (2) Samfunnssikkerhet og beredskap - et felles ansvar Underliggende saker: Saksnummer Tittel 1 Informasjon om kommunereform og mulig lokal prosess 2 Samfunnssikkerhet og beredskap - et felles ansvar

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K1-143, K2 - A20 10/2491 Handlingsplan for Birkenesskolen. En god skole for alle! Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Birkenesskolen slik den foreligger Tiltak og prioriteringer innarbeides i budsjett og økonomiplan Planen ruleres årlig i 2. kvartal Vedlegg: Handlingsplanen - 6.juni - endelig, skole Tjenesteutvalget - 030/14 Tjen - behandling: Handlingsplan for Birkenesskolen ble delt ut til tjenesteutvalgets medlemmer. Planen var i tillegg sendt ut på forhånd Assisterende rektor Kristian Cummings orienterte og skolesjef- og barnehagesjef Geir Svenningsen orienterte. Tjen - vedtak: Forslag fra Gunnar Høygilt (H): Handlingsplanen er førende for prioriteringer og tiltak i Birkenesskolen og rulleres årlig i 2. kvartal - Enstemmig 7 stemmer

6 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Handlingsplanen ligger ved som eget dokument. Det vises også til en langvarig prossess i nært samarbeid med nasjonalt veilederkorps både med politisk skoleeier og skolene. Prosessen førte til strategidokumentet som kommunestyre hadde som meldingssak i juni 2013, og som igjen ble basis for arbeidet videre med handlingsplanen. Arbeidet med planen har pågått parallelt med arbeidet for barnehagen, og det har vært en egen arbeidsgruppe for skoleutvikling ( ASU ) Bakgrunn: Skolene i Birkenes har ikke en oppdatert handlingsplan, og behovet er stort for et planverktøy som setter en tydelig og enhetlig retning for skolene i Birkenes. Planen angir ikke ferdige tiltak innenfor alle områder, men prioriterer i forhold til satsningsområder. Det vurderes som viktig at planen ruleres årlig i forkant av nytt skoleår for å sikre at det er en levende og oppdatert plan. Hver skole må også utarbeide egne virksomhetsplaner i samsvar med den kommunale handlingsplanen. Vurdering: Planprosessen har i stor grad ført til en forbedret pedagogisk praksis og et forbedret utviklingsarbeid. Det har vært en krevende prosess med høy grad av involvering av både politisk skoleeier og skolene. Det er nødvendig med prosess for å sikre eierskap og forankring, men konsekvensen er at planen ikke er ferdig på alle områder. Planen sikrer likevel retning og fremdrift for det videre arbeidet, og man kan på mange måte si at planen har begynt å virke før den er vedtatt av kommunestyret. Dette er gevinsten av en solid prosess. Planens innhold og prioriteringer er i samsvar med oppdatert skoleforskning, og vi kjenner oss trygge på at den retning som her tydeliggjøres for Birkenesskolen vil gjøre hver enkelt skole til en god skole for alle. Anbefaling: Det anbefales at kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan, at tiltak innarbeides i budsjett/økonomiplan og at planen ruleres årlig i 2.kvartal.

7 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 042/14 Kommunestyret PS Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K2 - A10 13/1789 Handlingsplan for Birkenesbarnehagen En god barndom varer hele livet Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Birkenesbarnehagen slik den foreligger Tiltak og prioriteringer innarbeides i budsjett og økonomiplan Planen ruleres årlig i 2. kvartal Vedlegg: Barnehageplan JUNI 2014 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Handlingsplanen ligger ved som eget dokument. Det vises også til en langvarig prossess både med politisk barnehageeier og barnehagene. Prosessen førte til strategidokumentet som kommunestyre hadde som meldingssak i juni 2013, og som igjen ble basis for arbeidet videre med handlingsplanen. Arbeidet med planen har pågått parallelt med arbeidet med handlingsplan for skolen, og det har vært en egen arbeidsgruppe for barnehageutvikling ( ABU ) med representanter både for kommunale og private barnehager. Bakgrunn Barnehagene i Birkenes har ikke en oppdatert handlingsplan, og behovet er stort for et planverktøy

8 som setter en tydelig og enhetlig retning for alle barnehagene i Birkenes. Planen angir ikke ferdige tiltak innenfor alle områder, men prioriterer i forhold til satsningsområder. Det vurderes som viktig at planen ruleres årlig i forkant av nytt barnehageår for å sikre at det er en levende og oppdatert plan. Hver barnehage må også utarbeide egne virksomhetsplaner i samsvar med den kommunale handlingsplanen. Arbeidet med planen har involvert både de kommunale og de private barnehagene, men i motsetning til arbeidsgruppa for skole ( Asu ) så har barnehagegruppa ikke hatt ekstern støtte. Vurdering Planprosessen har i stor grad ført til en forbedret pedagogisk praksis og et forbedret utviklingsarbeid. Det har vært en krevende prosess med høy grad av involvering av både politisk skoleeier og barnehagene. Ikke minst er det viktig at de private barnehagene deltar aktivt inn i et helhetlig utviklingsarbeid. Det er nødvendig med prosess for å sikre eierskap og forankring, men konsekvensen er at planen ikke er ferdig på alle områder. Planen sikrer likevel retning og fremdrift for det videre arbeidet, og man kan på mange måte si at planen har begynt å virke før den er vedtatt av kommunestyret. Dette er gevinsten av en solid prosess. Planens innhold og prioriteringer er i samsvar med oppdatert barnehageforskning, og vi kjenner oss trygge på at den retning som her tydeliggjøres for Birkenesbarnehagen vil gjøre hver enkelt barnehage stadig bedre i stand til å gi hvert enkelt barn en god barndom som varer hele livet. Anbefaling Det anbefales at kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan, at tiltak innarbeides i budsjett/økonomiplan og at planen ruleres årlig i 2.kvartal.

9 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Geir Svenningsen K /1966 Felles barnevernstjeneste Lillesand - Birkenes Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune inngår avtale med Lillesand kommune om etablering av et felles barnevern Administrasjonen gis fullmakt til å forberede nødvendige avtaler Hvis det blir etablert et mer omfattende samarbeid/felles barnevern med flere kommuner i Knutepunktet, vil Birkenes kommune vurdere å slutte seg til dette etter ny politisk behandling. Tjenesteutvalget - 029/14 Tjen - behandling: Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen orienterte. Tjen - vedtak: Birkenes kommune inngår avtale med Lillesand kommune om etablering av et felles barnevern Administrasjonen gis fullmakt til å forberede nødvendige avtaler Hvis det blir etablert et mer omfattende samarbeid/felles barnevern med flere kommuner i Knutepunktet, vil Birkenes kommune vurdere å slutte seg til dette etter ny politisk behandling. Enstemmig 7 stemmer

10 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: I BS-158/12 vedtok Lillesand bystyre å ta initiativ overfor Knutepunkt Sørlandet (KnpS)for å etablere felles tjenester på områder der det åpenbart at samarbeid kan gi større produktivitet eller kvalitet på tjenestene. "Det bør også vurderes om barnevernet kan bli bedre innenfor rammen av et større og bedre fagmiljø". Bakgrunnen for å etablere et slikt samarbeid innenfor barneverntjenestene, er myndighetenes økte krav til kommunalt barnevern. Disse kravene framgår av Prop. 106L ( ) og omfatter økte krav til egenfinansiering, økte krav til kunnskapsbaserte tiltak, økte krav til robuste og omstillingsdyktige tjenester og økte krav til å overta tjenester som tidligere har vært ivaretatt av BUFetat. Det anbefales kommunestørrelser med et befolkningsgrunnlag på minst innbyggere for å kunne etablere et robust barnevern. Endringene i barnevernloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2013, og trer i kraft i løpet av Endringene stiller den kommunale barneverntjenesten ovenfor nye krav knyttet til en rekke forhold som samarbeid, kompetanse, involvering og kvalitet, og legger nye føringer for finansiering. Fra rapporten; «Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie. Telemarksforskning. Desember 2013»: s. 9 «Endringene i barnevernloven i 2013 medfører ikke så mange nye oppgaver for kommunen, men heller økte krav til de tjenestene som leveres. Lovendringen innebærer altså at kravene til det kommunale barnevernet og tjenestene som ytes, blir større og tydeligere. Vi kan oppsummere de viktigste endringene for kommunene i noen punkter: Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig videreutvikling Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar for barn etter omsorgsovertakelse Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små tjenester og anbefaling av «minimumsstørrelse» på tjenesten

11 Jf Prop. 106L ( ) er konsekvensene av endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune i barnevernet er omfattende. BUF-etats rolle skal i det videre rendyrkes til å ivareta de lovpålagte oppgavene: Rekruttering, opplæring og formidling av fosterhjem, samt drift av barneverninstitusjoner. Dette er føringer innen BUF-etat som får store konsekvenser for kommunal barneverndrift. Økning i kommunens egenandel ved plassering i statlig institusjon gir en uforutsigbar økonomi for den enkelte kommune. En kommune vil når egenandelen er økt maksimalt kunne stå overfor en årlig kostnad på kr per plasserte barn, det har uforholdsmessig stor betydning i mindre kommuner. De nye satsene vil bli offentliggjort først i statsbudsjettet for årene 2015 og framover. Det er beskrevet en opptrapping av de statlige satsene fram til Rådmennene i Lillesand og Birkenes har tatt initiativ til å se på hvordan barnevernet i Lillesand og Birkenes kan etableres i en felles enhet etter vertskommunemodellen. Dette har sammenheng med at det pr i dag er sårbart ift tilgjengelige ressurser og tilstrekkelig fagkompetanse/spisskompetanse som er nødvendig for å sikre best mulig kvalitet i tjenestene. Fylkesmannen i Aust-Agder har bevilget skjønnsmidler til evt konsulentbistand, samt at Lillesand kommune har fått tildelt en ny 50% stilling hvis resultatet blir en sammenslåing av barneverntjenestene. Parallelt med dette arbeidet på går det et utredningsarbeid i regi av rådmannsutvalget i KnpS, hvor man ser på muligheten av å etablere ett eller flere barnevern mellom alle kommunene eller sammenslutning av noen kommuner i KnpS. Dette utredningsarbeidet har kommet langt, og slik prosessen er lagt opp, kan det bli en realitet at vi får større barnevern innen KnpS fra sommeren Dette forutsetter nødvendige vedtak i respektive kommune/bystyrer. Det er viktig å påpeke at man utover å se på å samle spesialiserte tjenester som krever høy fagkompetanse, legger opp til å opprettholde en desentralisert barneverntjeneste med lokal tilstedeværelse. Bakgrunn Det har også vært vurdert både et utvidet samarbeid i Aust Agder med Birkenes, Lillesand, Froland og Grimstad, men skjønnsmidler frea Fylkesmannen til slikt utredningsarbeid er lagt inn i arbeidet med å utvikle en felles barnevernstjeneste for Lillesand og Birkenes. Vurdering En sammenslåing av barnevernstjenestene mellom Lillesand og Birkenes anses å være fornuftig med tanke på robusthet, utnyttelse av tilgjengelig fagkompetanse, og samarbeid om tiltaksarbeid.

12 Utviklingen etter at Telemarksforskning la frem sin rapport vedrørende samarbeid i KnpS viser at kommunene stadig tillegges flere oppgaver, og dette styrker ytterligere behovet for en mer robust barnevernstjeneste i begge kommuner.et ankepunkt vil være at det pågår en større utreding i KnpS, men rådmannen mener at det vil være flere fordeler med en sammenslåing nå. Dette bla ift at det er knyttet usikkerhet til når et større samarbeid blir en realitet. Det forutsettes at sammenslåing av barnevernet mellom Lillesand og Birkenes ikke er til hinder for et samarbeid med flere kommuner i KnpS. Videre at det kan være lettere å tre inn i et større samarbeid når man allerede har etablert en felles tjeneste mellom Lillesand og Birkenes. Ut over å etablere et mer "robust" barnevern, er målsettingen å dempe kostnadsveksten. Fastsetting av vertskommune er en prinsippiell avgjørelse som vil måtte behandles på nytt i kommunestyret. Anbefaling Det anbefales at kommunestyret fatter et prinsippvedtak om felles barnevernstjeneste i de to kommuner, og at administrasjonen arbeider videre med nødvendige avtaler og avklaringer frem mot nytt kommunestyremøte.

13 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jakob Olaus Mo K2 - U01 14/653 Høringsprosess Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen Administrasjonens forslag til vedtak: Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg legges ut til offentlig ettersyn I Kristiansand kommune. Link til andre dokumenter Regional plan for Kristiansandsregionen , vedtatt juni 2011, FoU-rapport nr. 4/2013: Påvirkbare drivkrefter for vekst i byutvikling, Kunnskapsgrunnlag for næringsmelding i Kristiansand kommune, Saksopplysninger / Bakgrunn: Formannskapet i Kristiansand skal på vegne av alle kommunene legge saken ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen for saken er satt til og saken vil bli behandlet i vårt kommunestyre med forutgående behandling i formannskapet

14 Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen er nå klar til å sendes ut til høring. Planforslaget behandles parallelt i alle samarbeidskommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er enighet om at formannskapet i Kristiansand kommune kan sende planen med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader på vegne av samarbeidskommunene. Forslag til Strategisk Næringsplan er utarbeidet i tråd med vedtak i Kommunalutvalget og styret i Knutepunkt Sørlandet Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen skal være fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. Planen er utviklet som et strategisk og langsiktig overordnet dokument. Næringsplanen skal ligge til grunn for utviklingen av koordinerte handlingsplaner i kommunene. Handlingsplanene skal rulleres årlig i forbindelse med kommunenes handlingsprogrammer. Handlingsplanene utarbeides gjennom prosjektet «Styrke næringsutvikling i Kristiansandsregionen» i Kommunal- og regionaldepartementets utviklingsprogram for byregioner og vil ta høyde for kommunenes ulike prioriteringer og ressurssituasjoner. Prosjektets gjennomføring er forankret i alle knutepunktkommunene. Forslag til næringsplan er utarbeidet etter en omfattende analyse av aktuelle rapporter om regionens økonomiske utvikling med fokus på byregionens utfordringer og potensiale. Videre har næringsaktører, universitetet, forskningsinstitusjoner og andre viktige utviklingsaktører vært involvert tidlig og har bidratt med viktige innspill. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i tillegg gitt et eget samlet innspill. Dette er i stor grad innarbeidet i forslaget. Det har i tillegg blitt holdt orienteringer i kommunalutvalget i Kristiansand, styret og rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet og i de enkelte knutepunktkommunene. Planens visjon er: Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i. -

15 Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til vekst og verdiskapning i hele landsdelen. Planens overordnete mål er: Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner. Vurdering For å nå planens mål anbefales følgende seks strategiske satsingsområder: Kompetanse Innovasjon Attraktiv storbyregion Internasjonalisering Transport og infrastruktur Næringsarealer Planen er utarbeidet i to dokumenter. Et plandokument som inneholder forslag til visjon, mål, og strategiske satsingsområder. Videre er det utarbeidet et mer omfattende dokument som beskriver utgangspunktet for Kristiansandsregionen, og som belyser valg av strategi og satsingsområder. Regional plan for Kristiansandsregionen , vedtatt juni 2011, ligger til grunn for de to satsingsområdene transport og infrastruktur og næringsarealer. Rådmannen anbefaler at forslaget sendes ut på høring, og anbefaler at de øvrige Knutepunkt-kommuner gir sin tilslutning til at strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen legges ut til offentlig ettersyn av Kristiansand kommune.

16 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 036/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Protokoll fra forhandlingsmøte om fordeling av konsesjonskraft i Aust-Agder Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar forhandlingsresultatet som kommer fram i protokollen fra forhandlingene om konsesjonskraftinntekter 28. mars Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Protokoll frå forhandlingane Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er en av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 2 avhenger av at vedtak fattes i sak 1. Bakgrunn Protokollen for forhandlingsresultatet blir oversendt til behandling i aktuelle kommuner i Aust-Agder og Aust-Agder Fylkeskommune innen Forhandlingsresultatet er det samme som i eksisterende avtale. Mer utfyllende informasjon er å lese i vedlegg 1 og 2.

17 Anbefaling Administrasjonen anbefaler at Birkenes kommune vedtar forhandlingsresultatet som fremkommer av protokollen fra forhandlingene.

18 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS (Aust-Agder) for perioden 1, Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS i samsvar med framlegg dagsrett for perioden Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Møteprotokoll styremøte Selskapsavtale - Aust-Agder Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er nummer to av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 2 avhenger av at vedtak fattes i sak 1. Sak 3 avhenger av at vedtak i sak 2 fattes. Bakgrunn I 2014 har Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS hatt en prosess gående med revidering og forlenging av selskapsavtalen. Dette ble vedtatt på representantskapmøtet i desember 2013, og inkluderte da en tidsfrist som innebar ferdig behandling innen 1. juli Bakgrunn for revideringen var å rette opp feil og luke ut eventuelle mangler. I tillegg var det også med bakgrunn i risikostrategien nødvendig med avklaring om samarbeidet skulle fortsette også etter

19 at eksisterende selskapsavtale går ut I dag er sikringshorisonten 3 år, men styret ønsker å ha muligheten til å utvide den til 5 år. Dette gjør at forlengelsen av samarbeidet i Konsesjonskraftfondet i Aust-Agder IKS må være avklart innen utgangen av Mer utfyllende bakgrunn kan leses i de 3 vedleggene til saken tilsendt fra Konsesjonskraftfondet. Anbefaling Administrasjonen foreslår at Birkenes kommune vedtar Selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS slik den foreligger.

20 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 038/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K2 - S05 05/296 Utviding av selskapet til å inkludere Vest-Agder, herunderendringer i selskapsavtale for konsesjonskraft IKS (Aust-agder) Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune stiller seg positiv til å ta Vest-Agder fylkeskommune og konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder opp som deltagere i Konsesjonskraft IKS fra , under forutsetning av at Vest-Agder fylkeskommune og konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder gjør vedtak om å samarbeide med Konsesjonskraft IKS. 2. Birkenes kommune vedtar endringer i 2, 5, 6, 12 og 14 i selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS for perioden slik det framkommer av fremlagt selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS dagsrett Vedlegg: Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting Møteprotokoll styremøte Selskapsavtale - heile Agder Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken er nummer tre av tre mottatt fra Konsesjonskraftfondet til politisk behandling innen 1. juli Sak 3 avhenger av at vedtak fattes i sak 1 og 2. Bakgrunn

21 I representantskapsmøte på Hovden fikk styret i Konsesjonskraftfondet i oppgave å utvide samarbeidet til å inkludere Vest-Agder. Det foreligger nå en selskapsavtale som blir sendt til behandling i Vest-Agder. Det baserer seg på avtalen som gjelder Aust-Agder men inneholder endringer i 5 paragrafer. Dersom det skal bli et samarbeid med Vest-Agder, må alle deltagerne i Konsesjonskraftfondet være enige i dette. Mer utfyllende informasjon er å finne i vedleggene tilsendt fra Konsesjonskraftfondet. Anbefaling Administrasjonen foreslår at Birkenes kommune vedtar at samarbeidet i Konsesjonskraft IKS til å inkludere Vest-Agder, med tilhørende endringer i selskapsavtalen.

22 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/14 Tjenesteutvalget PS /14 Kommunestyret PS /14 Formannskapet PS /14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /689 Driftsrapportering 1. tertial 2014 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 2. Avvik i regnskapsskjema 1 A justeres mot hverandre og positivt avvik 0,8 mill brukes til å dekke utgiftene i fbm. eiendomsskatten i skjema 1 B fellesområdet. Resterende positivt avvik beløp kr 0,2 mill.,overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 3. Reduserte kostnader på kr 0,8 mill.innen Helse og velferd overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 4. Av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., overføres kr 1 mill. til å dekke negativt avvik innen skole på 1B gjeldende tilpasset skoletilbud. 5. Tertialrapporten for perioden januar til april 2014 tas for øvrig til etterretning Vedlegg: Tertialrapport Birkenes- gjeld - 1 tertial Birkenes_kommune_- _Tertialrapport_2014T1

23 Tjenesteutvalget - 028/14 Tjen - behandling: Økonomisjef Tom Olstad orienterte om status i økonomien. Tjen - vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 2. Avvik i regnskapsskjema 1 A justeres mot hverandre og positivt avvik 0,8 mill brukes til å dekke utgiftene i fbm. eiendomsskatten i skjema 1 B fellesområdet. Resterende positivt avvik beløp kr 0,2 mill.,overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 3. Reduserte kostnader på kr 0,8 mill.innen Helse og velferd overføres til å dekke deler av forventet underskudd gjeldende spes.ped i barnehagene. 4. Av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., overføres kr 1 mill. til å dekke negativt avvik innen skole på 1B gjeldende tilpasset skoletilbud. 5. Tertialrapporten for perioden januar til april 2014 tas for øvrig til etterretning Saksopplysninger: Tertialrapporten gir en samlet fremstilling av regnskaps- og budsjettsituasjonen basert på tjeneste- og stabssjefenes rapporteringer og status på fellesområdet pr. 30. april Rapporten skal gi informasjon om faktisk nåsituasjon, og forslag til tiltak der det rapporteres vesentlige avvik. Rapporten skal også synliggjøre en forventet årsprognose totalt og innenfor

24 hvert tjenesteområde. Administrasjonen har gjennom året gitt kommunestyret drifts- og økonomirapportering for januar/februarog mars. I tertialrapporten brukes begrepene positivt eller negativt avvik. Begrepet brukes i forhold til vedtatte budsjettrammer. Bakgrunn DRIFT Oppsummering Budsjettet for 2014 inneholder flere risikoelementer, deriblant innsparingstiltak i en størrelse det er vanskelig å få til på kort tid. Omstillingsprosessen gjeldende nedbemanning tar særlig tid og ressurser, og får ikke full effekt i Samtidig som kommunen forsøker å redusere sin drift oppstår det nye behov for nye tjenester. Alle tjenesteområdene holder godt igjen når det gjelder tilsetting i vakante stillinger og vikarbruk for å overholde budsjettene, uten at dette er gode varige løsninger. Det medfører at ikke alle arbeidsoppgaver blir utført som de burde. Den økonomiske rammen som er tilgjengelig innen for lov og forsvarlighet og tid er svært knapp. Regjeringen har også nedjustert sin tildeling av rammetilskudd til kommunene i revidert nasjonalbudsjett hvilket påvirker kommuneøkonomien i Kommunen mangler finansiering til enkelt prosjekter som følge av nye behov, innkommne kostnader gjeldende fjoråret og tilskudd av spillemidler som har blitt lovet oss, men utsatt ennå en gang. I tillegg har markedet vært tregt når det gjelder salg av næringseiendom på Tveide og boliger.

25 Tertialrapporten viser at risikoen i budsjett 2014 slår til gjennom driftsåret. Kommunens økonomiske handlingsrom er borte. Kommunen må fortsette på sin omstillingsprosess for å klare å balansere økonomien på sikt. Regnskapet 1. tertial 2014 Totalt for kommunen viser regnskapet et negativt avvik på kr 8,2 mill. sammenlignet med budsjett pr. 30. april. Dette skyldes primært budsjetterte inntekter på eiendomsskatt som ikke blir utfakturert før i juni. Årsprognose 2014 Fellesområdet (1A) rapporterer en årsprognose pr. april som viser positivtt avvik sammenlignet med budsjett på totalt kr 1,0 mill. Dette fordeler seg på: Skatt/rammetilskudd, kr 0,9 mill. (negativt) Eiendomsskatt, kr 1,0 mill. (positivt) Utbytte fra Agder Energi, kr 0,3 mill. (positivt) Netto renteinntekter og renteutgifter langsiktig gjeld, kr 0,6 mill. (positivt) Tjenesteområdene (1B) rapporterer følgende årsprognoser pr. april sammenlignet med budsjett: Teknisk: kr 1,1 mill. (negativt)

26 Skole og oppvekst: kr 4,5 mill. (negativt) Helse og velferd: kr -0,8 mill. (positivt) Kommunale fellesområder kr 0,8 mill. (negativt) Kirken kr 0,0 mill. Totalt rapporterer tjenesteområdene en årsprognose med negativt avvik på kr. 5,6 mill. Hovedområder hvor det forventes negative avvik: Brøyte- og strømutgifter Spes.ped i barnehage Tilpasset skoletilbud og skysskostnader Statlige institusjonsplasser barnevernet Innsparingstiltak knyttet til nedbemanning i skolen & voksenopplæringen Kostnader i fbm. innføring av eindomsskatt Hovedområder hvor det kan forventes positivt avvik: Ressurskrevende brukere innen helse. Foreløpige prognoser gjeldende pensjonskostnader ser positive ut pr 1. tertial. Estimatene svinger imidlertid og det er for tidlig å ta dette til inntekt gjeldende Mer spesifikke kommentarer fremkommer under de enkelte tjenesteområdene. Birkenes kommune rapporterer en årsprognose som viser et negativt avvik totalt på kr 4,6 mill. sammenlignet med budsjett.

27 I hele tusen Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Årsprognose 2014 Avvik budsjett/prognose Til fordeling "driftskaka" Budsjettskjema 1B Årsprognose pr (negativt avvik) Dersom dette blir kommunens overforbruk ved utgangen av året har kommunen budsjettert med en avsetning på kr 2,8 mill til ubundne fond. Det er kr 1,1 mill stående på fond fra tidligere år, det vil i så fall medføre en underdekning på kr 0,7 mill. Kommunen gikk inn i 2014 med høy fart og det vil ta litt tid å foreta den nedbemanningen som ligger til grunn i budsjettet samtidig som behovene endrer seg. Det jobbes målrettet med tiltak i henhold til hva som er beskrevet i budsjett- og økonomiplanen for Status på tiltak fremkommer nærmere i kommentarene til hvert tjenesteområde. Økonomiske oversikter Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Års-prognose 2014 Regnskapsskjema 1A - drift 0 Avvik årsbudsjett/ prognose Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

28 Drift fellesområdet (1A) Oppstillingen på neste side viser hva kommunen har til fordeling til drift etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Vesentlige avvik sammenlignet med budsjett pr.1. tertial er kommentert nærmere nedenfor. Videre er det utarbeidet en årsprognose. Årsprognosen tilsier at det vil bli kr 1,0 mill. mer å fordele til drift. Dette er også kommentert nærmere andre steder i tertialrapporten. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen ligger omtrent på budsjett pr april. Skatteanslaget er nedjustert i revidert nasjonalbudsjett pga lavere lønnsvekst enn forventet. Estimater utarbeidet av Telemarksforskning, og som rapporteres som årsprognose i rapporten for 1. tertial, er nedjustert med kr. 0,9 mill. Skatt på eiendom Det er planlagt fakturering fire ganger i året (januar,april, juli og oktober). Pr. april er det et negativt avvik på kr 7,4 mill. Det er første året kommunen innfører eindomsskatt på boliger, fritidseiendommer og næringseiendom. Kommunen har dermed måttet avvente fakturering gjeldende første halvår til juni måned. Årsprognosen tilsier at inntektene vil bli kr 1,0 mill. høyere enn budsjettert. Konsesjonsavgift Årsprognose forventes å bli som budsjettert; kr 0,8 mill. Investeringskompensasjon reform 97 Årsprognose forventes å bli som budsjettert; kr 0,3 mill. Momskompensasjon investeringerpitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Det er ikke utbetalt noe pr. april. Årsprognosen forutsettes å bli som budsjettert; kr 1,5 mill.

29 Integreringstilskudd Inntektsgruppen har pr. april et negativt avvik på kr 0,1 mill. Det arbeides med at det blir ca 10 flyktinger bosatt i 2014 som budsjettert. Kommunen har til nå bosatt 4 personer i 2 boenheter. Kommunen har ledige boliger, og årsprognosen forutsettes å bli som budsjett; kr 6,0 mill. Utbytte fra Agder Energi Utbytte er fastsatt til 8,9 mill. På årsbasis er det derimot budsjettert med kr 8,6 mill. Årsprognosen er derfor oppjustert med kr 0,3 mill.. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr. april er kr 0,9. (1,3%), tilnærmet som budsjettert. Det knytter seg naturlig nok mye usikkerhet til hva avkastningen vil bli på årsbasis. Årsprognosen forutsettes å bli som budsjettert; kr 3,1 mill. Renteinntekter av bankinnskudd Negativt avvik pr. april på kr 0,2 mill. Noe forklares ved at ikke renteinntekter for april måned er regnskapsført. Budsjettet er nok noe for høyt med tanke på at forutsetningen som ligger til grunn for budsjettet er fullt låneopptak fra begynnelsen av året, det har ikke kommunen gjort ennå som følge av at vi hittil i år har finansiert investeringsprosjekter med ubrukte lånemidler fra Dettee ses i sammenheng med reduserte renteutgifter. Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger til VA-området Årsprognosen har et estimat som budsjettert.

30 Renteutgifter Renteutgifter er høyere en budsjettert pr april. Lavere rentenivå i markedet enn forutsatt i budsjettet gjør at årsprognosen er nedjustert med kr 0,6 mill. til kr 13,4 mill. Avdrag på lån Pr. april er det betalt kr 0,2 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes periodisering. Årsprognosen er foreløpig som budsjettert. Netto avsetninger Ubundne avsetninger Dersom årsresultatet blir som fremkommer i årsprognosen (minus kr 4,6 mill.), vil budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond, kr 2,8 mill., reduseres til null. Likviditet Kommunen har pr. 30. april en likviditet på kr 46,4 mill. Av dette utgjør: kr 7,8 mill. skattetrekk (bundet) kr 21,8 mill. Ubrukte lånemidler kr 16,5 mill er knyttet til bundne fond Likviditet som er bundet til spesifikke formål utgjør totalt kr 46,1 mill. Mao. har vi ved utgangen av april ingen likviditetsreserve. Behovet for å etablere kassekreditt vurderes løpende. Sammendrag drift fordelt på tjenesteområdene (1B) Oppstillingen nedenfor viser hvordan «driftskaka» er fordelt på tjenesteområdene regnskapsmessig pr. april sammenlignet med budsjett. I tillegg er det i samme tabell innarbeidet en netto årsprognose pr. tjenesteområde basert på rapport fra tjenestesjefer.

31 Teknisk Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Netto Skole og oppvekst Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Helse og velferd Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Kommunale Fellesområder Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Kirken Sum andre kostnader Netto Netto rammeområder Utvikling i sykefravær:

32 Hele Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt i % kommunen i % (0-16dager) i % (>17 dager) ,8 6,7 8, ,2 6,1 8, ,1 7,0 9, ,7 7,4 9,1 Tabellen over viser utvikling i sykefravær første tertial siste 4 år for hele kommunen. Korttidsfravær er i denne oppstillingen definert som arbeidsgiverperioden (opp til 16 dager), mens langtidsfravær er definert fra 17 dager og oppover. Som det fremkommer er korttidsfraværet fallende til godt under 2%, mens langtidsfraværet et økende til over 7%. Et fravær på totalt 9,1% er høyere enn det bør være. Administrasjonen er av den oppfatning at det er lagt godt til rette for forebyggende arbeid knyttet til nærvær, og også oppfølging i forhold til sykefravær. Resultatet av dette har vi dessverre ikke sett ennå gjennom redusert sykefravær. INVESTERINGER Det er budsjettert med brutto investeringer på totalt kr 40,2 mill. i 2014 (netto kr 16,2 mill.). I første tertial er det investert for kr 1,9 mill. netto. Av dette utgjør Tveide næringspark netto kr 1,5 mill og boliger tilrettelagt for leietagere med spesielle behov kr 1,2 mill. Ellers kan det nevnes: Områdeplaner sentrum, og analyse nye utbyggingsområder blir noe forsinket som følge av kapasitet og kravet om forankringmedvirkning av berørte interesser. Det forventes at en sentrumsplan foreligger høsten 2014, mens nye utbyggingsområder blir forsinket til høsten 2015 Utbygging av boliger på Digerhaug er forsinket Det har påløpt kr i investeringskostnader som følge av nødvendig anskaffelse av programvare ved inføring av eiendomsskatt Kr 1,5 mill. gjeldende Tveide næringspark gjelder sluttoppgjøret i Årets planlagte investeringer er ikke påbegynt ennå. Det er videre budsjettert med salgsinntekter på kr 5,5 mill. i Aktiviteten i næringsmarkedet har vært lav, og det er ikke solgt tomter i første tertial Kommunen har fått avslag på spillemidler til finansiering av gulv i Birkeneshallen utført i 2013 på grunn av manglende midler. Det er i budsjettet beregnet en inntekt

33 på kr ,- til dette i Årsprognose på investeringer tilsier et negativt avvik på kr 2,0 mill. Administrasjonen kommer tilbake til en løsning av det negative avviket i 2. tertial. TJENESTEOMRÅDENE Teknisk Teknisk Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Netto Driftsoppgaver og tiltak: Tjenesteområdet teknisk ivaretar drift og vedlikehold av kommunale bygninger, vann og avløpsnett, kommunale veger, friluftsområder med mer. Tjenesteområdet har også ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til vedlikeholdsoppgaver, oppgraderingstiltak og nye bygg og infrastrukturtiltak (vei, vann og avløp). Videre har vi ansvaret for forvaltningsmessige oppgaver innenfor planlegging, byggesak, oppmåling, landbruk, geodata, miljø med mer. Vi ivaretar også de kommunale eiendommene. Svært mye av arbeidet styres av krav som settes gjennom lovverket, lovpålagte oppgaver. Dette er oppgaver som kommunen får avvik på, med tilhørende sanksjoner, dersom de ikke blir utført. Disse oppgavene har naturlig nok høyest prioritet. Teknisk har nå en ressurssituasjon som tilsier at ikke alle lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Dette gir føringer for at det ikke er rom for noen oppgaver som er utenfor de lovpålagte, og øvrige påkrevde oppgaver for å holde leveringssikkerhet på veg, vann og avløp. De driftsmessige oppgavene preges også av at kommunen over tid har hatt et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Generelt dårlig vedlikehold som innebærer at det brukes mye ressurser på å rette skader som oppstår; brannslokking. Teknisk har som målsetning bærekraftig verdiforvaltning. Slik situasjonen er pr i dag klarer vi ikke å oppnå en slik målsetning. Vi klarer kun i noen grad å begrense økningen i forfall. Det jobbes likevel med

34 løsninger som skal gi oss bedre rom for planlegging av driftsoppgaver og dokumentasjon på prioriterte og videre utførte oppgaver. Dette gjøres ved bruk av IT-verktøyet Plania. Målsetningen er at dette er oppe å går slik at det kan danne oversikt som grunnlag for budsjettering 2015 og økonomiplan Avdeling plan og utvikling preges av stor arbeidsmengde, med spesielt høyt trykk på byggesak og flere utviklingsoppgaver knyttet til kommuneplanarbeidet med en relativt omfattende revisjon av samfunnsdelen. Byggesaksbehandlingen har en utfordring ift omlegging av arkivsystem, men det er jobbet systematisk og intenst slik at en har unngått å opparbeide restanser. Det er imidlertid oppgaver innenfor byggesak som ikke i tilstrekkelig grad kan ivaretas med tilgjengelige ressurser. Dette gjelder bla a matrikkelføring, tilsyn, oppfølging av ulovligheter og generell veiledning. Det meste av dette er lovpålagte oppgaver. Det er samtidig viktig å presisere at Birkenes kommune behandler langt flere byggesaker pr årsverk enn nabokommuner vi har sammenlignet oss med. Innenfor jord og skogbruk er det også høy aktivitet. Det arbeides med stedsutvikling i form av planer og prosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss, samt at det satses på arbeid med prosjekt Telemarksveien. Det jobbes med næringsstrategi knyttet opp mot arbeidet med utgangspunkt i Knutepunktet. Innenfor oppmåling er det nå nærme en avslutning på midlertidige forretninger. Det er også prosess på adressering og arbeid med andre gamle saker. Nye saker håndteres slik at det ikke bygges nye restanser. Det har også vært jobbet med etablering av eiendomsskattekontor i perioden. Dette er et krevende arbeid første gang det innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næring. Dette beslaglegger en del ressurser på teknisk avdeling, og innebærer at andre oppgaver får lengre responstid. Det kan medføre restanser på enkelte områder, men det jobbes hardt for å unngå dette. Produksjon av vann og avløpshåndtering er tilfredsstillende. Det gjøres et stort arbeid med utarbeidelse av hovedplan som krever endel ressurser fra avdelingen. Videre er det flere prosjekter ifm vannbrudd og andre planlagte vedlikeholdsoppgaver som pågår. Det settes også stort fokus på grunnlag for selvkostberegninger som ligger til grunn for beregning av kommunale vann og avløpsavgifter. Starten av året var preget av store snøfall og stort behov for brøyting og snørydding uten at

35 det har vært frost. Dette har mange steder medført stor slitasje på veiene, da spesielt grusveien som kommunen har mest av. Vedlikeholdsbehovet bare for å rette brøyteskader er betydelig og antagelig større enn tilgjengelige ressurser for vegvedlikehold. Den store slitasjen med tilhørende store reparasjonskostnader kommer som følge av at vegene i utgangspunktet ikke er vedlikeholdt på et tilstrekkelig nivå. Det prioriteres lapping på vegene etter behov, og enkel rensk av stikkrenner. Dette utføres med kommunenes egne ressurser. Øvrig vedlikehold, grusing av veger og grøfte rensk er utført på et svært begrenset omfang. De arbeider som er utført har vært helt nødvendige. Kantrydding og generell grøfte rensk som er et avgjørende ledd i vedlikehold av vegene er det ikke ressurser til. Det er store oppgaver innenfor veg og de fleste av vegne har en standard som er kritisk lav. Vegene holder ikke en standard som brukerne må kunne forvente. Det er enkelte steder så dårlig forfatning på vegene at kontraktører nekter å gjennomføre brøyting neste vintersesong dersom vegene ikke utbedres. Det arbeids med en streng prioritering av vedlikeholdsoppgaver som kan bidra til å holde vegene fremkommelige også kommende vinter. Forfallet på vegene er likevel stadig økende og vedlikeholdsetterslepet så betydelig at det på de fleste veger vil kreves store investeringer for å få vegen i økonomisk bærekraftig stand. Bygg og eiendom forbereder anbudskonkurranse for vurdering av utsetting av renholdstjenesten. Det er avgjørende at kommunen har et godt grunnlag å bygge en forespørsel på for å sette riktige krav og danne et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag. Videre er det god fremdrift på å legge inn FDV-dokumentasjon (FDV=Forvaltning, Drift, Vedlikehold) i systemet Plania. Det gjøres et stort arbeid med ENØK knyttet til et fellesprosjekt i Knutepunktet. Det gjøres en del løpende vedlikehold, men tilgjengelige ressurser begrenser arbeidet til det som er helt prekært at utføres. Vedlikeholdsarbeidet utføres primært av egne ressurser. Det jobbes også med tiltak og bedre kontroll av strømforbruket. En sammenligning av strømforbruk på formålsbyggene i kommunen 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 viser et redusert forbruk av strøm på kwh. Den største prosentvise forbedringen er Valstrand skole/ kulturarenaen på 46 %. Dette kan delvis forklares med at det deler av 2013 ble benyttet gass til oppvarming i stedet for

36 flisfyringsanlegget. Fyring med gass gir bedre mulighet for styring av ventilasjon mm som gir et bidrag til redusert strømbruk. Bruk av gass medfører imidlertid andre utgifter. Når gass benyttes som reserveløsning er det ikke et tiltak som medfører besparelser totalt sett. De fleste byggene har et mindre forbruk på ca %. Faktorer som kan påvirke dette er for eksempel et mer bevisst forhold til energibruk hos de ansatte, klima/ utetemperatur og drift/ tiltak i bygget. Teknisk har sendt ut et skriv med tips til strømsparing til alle avdelinger i kommunen i et forsøk på å bevisstgjøre de ansatte i forhold til strømforbruk. Dette er at arbeid vi vil forsette med. Når det gjelder klima/ utetemperatur, så var vinteren mildere i 2014, som også gir virkning for strømforbruket. Videre har strømprisene vært noe høyere i Dette medfører reduksjon i den reelle besparelsen av redusert forbruk. Personal Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 40,23 42,96 39,70 3,05 3,25 3,08 Rad 1 er fellesområdet teknisk Rad 2 kultur. Økningen i hjemler fra budsjett skyldes at renholdere fra sykehjemmet er overført til teknisk. Området har fått noen reduksjoner i faktisk bruk av stillingshjemler bla a med oppsigelser av deler av stillinger på renhold, samt et par permisjoner. Det er også enkelte vakanser, eksempelvis avdelingsleder vei vann og avløp. Arbeidet som gjøres med kartlegging av renholdstjenester vil gi et grunnlag for gjennomgang av behov for hjemler på de ulike stedene.

37 Tabellen viser utvikling i sykefraværet 1. tertial siste 4 år: Teknisk Korttidsfravær i % (0-16dager) Langtidsfravær i %(>17 dager) Totalt i % ,2 0,6 2, ,7 1,3 3, ,5 1,5 3, ,1 1,0 2,1 Sykefraværet i tjenesteområdet er stabilt og lavt. Økonomi: Hovedtrekket er at personalkostnader ligger på eller noe under budsjett på de ulike ansvarene. Totale besparelser på personalkostander i 1. tertial er tilnærmet kr 0,4 mill. Dette er i henhold til vedtatte besparelser (totalt 1,2 mill). Besparelsene kommer delvis på stillinger som er vakante. Det forventes at det arbeidet som gjøres utover året vil gi flere reduksjoner i lønnsutgifter som er permanente med tilhørende nedhjemling. Totalforbruk i 1. tertial er i følge regnskapet høyere enn budsjetterte tall. Mye av dettes skyldes periodisering der vi i 1. tertial har tatt kostnader som fordeler seg over året. Bla a på kalk er det påløpt store utgifter. Dette vil dekkes gjennom overføringer fra staten som utbetales en gang i slutten av året. De reelle avvikene på budsjett gjelder for brøyting. Her er det et merforbruk de fire første månedene på kr 0,6 mill. (en mindre post av dette er fakturert i mai). Avviket gjelder for det totale brøytebudsjettet satt av for hele året. Denne budsjettposten må forventes å bli ytterligere overskredet i siste del av året med en normal vinter. Det er ikke realistisk å bruke avsatte vedlikeholdsmidler til å dekke dette avviket sett i lys av de kritiske behov for tiltak på vegene som er beskrevet over. Regnskapet viser utgifter til strøm er høyere enn budsjettet. Det er over vist et betydelig

38 redusert forbruk sammenlignet med tilsvarende periode i En del avviket på strømutgifter er knyttet til kostnader som skal viderefaktureres. Videre er regnskapet belastet med kostander for forbruk i Det reelle merforbruket ift budsjett er i underkant av kr 0,2 mill.. Tross stadig nye tiltak er det sannsynlig at avviket i utgifter til strøm sett mot budsjett vil øke utover året. Det er noe reduserte gebyrinntekter i starten av året. Dette skyldes bla a at det til nå i år ikke er arbeidet med arealplaner. Dette forventes å jevne seg ut over året, men det er ingen sikkerhet for de aktuelle inntektene. Erfaring tilsier likevel at prognose for året vil være i tråd med inntekter i budsjett. Foreløpig prognose for overforbruket i 2014 er ca 1,1 mill. Skole og oppvekst Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Års-prognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Skole og oppvekst Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Driftsoppgaver og tiltak: Kulturskolen har ingen vesentlige endringer i sin virksomhet Handlingsplaner for skole og barnehage legges frem for kommunestyret 17.juni, og arbeidet med dette tar mye oppmerksomhet. Det er vesentlig i denne sammenheng at administrasjonen klarer å samordne alle prosjekter og satsninger slik at alle krefter virker i samme retning for en stadig bedre skole og barnehage. Barnehager og skoler er ellers i ferd med å lage sine virksomhetsplaner basert på de kommunale planene. En vesentlig faktor i dette arbeidet er hvordan behov og rettigheter knyttet til spesialundervisning slår ut mht ressursbruk. Dette er ikke fullstendig avklart pr. d.d., og må suppleres med oppdatert informasjon senere. Generelt kan det sies at både ppt, barnehage og skole arbeider for å optimalisere ressursbruken til beste for den enkelte. Målretta kursbaserte tiltak er viktige tiltak i denne sammenheng. Skolene har store utfordringer knytta til endringer og nye krav, og det gjøres et godt arbeid med å gjennomføre nye saker som økning av valgfag i ungdomskolen som den mest kostnadskrevende akkurat nå innenfor de budsjettrammer man har. Det planlegges etter endring i opplæringslova å flytte leksehjelp fra barnetrinnet til

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 06.09.2011, kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal

Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 06.09.2011, kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 06.09.2011, kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal NB. Merk Tidspunkt! Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 037/11 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksnr Tittel Saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll 24.03.2015 025/15

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen ÅRSMELDING Aktivitet med kulturskolen Moro i barnehagen På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging Bygdedag på Granavollen Versjon: 1 Kommunestyret 07.05.2015 ÅRSMELDING 1 KOMMUNE Merknad angående

Detaljer