MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/15 14/602 Økonomirapport Klæbu, ordfører

2 Sak 90/15 Økonomirapport Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 90/15 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering 2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer SAKSUTREDNING Vedlegg Økonomirapport Saksopplysninger Økonomirapport 2 legges fram ihht. vedtak i økonomiplan , vedtak sak 99/14 pkt. 8. Økonomirapport 2 legges fram for kommunestyret med oppstillinger for økonomi, finans, fravær, årsverk og status for tiltakene i tiltakslisten. Følgende budsjettkorrigeringer forslås gjennomført: Drift Konto Ansvar Tjenste Beløp Økt inntekt eiendomsskatt næring, verker og bruk Budsjettfeil Hverdagsrehabilitering Budsjettfeil Spes.ped. Bhg Styrket avsetning næringsfond Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Side 2

3 Sak 90/15 Investering Prosjekt Konto Ansvar Tjenste Beløp Startlån Bruk av lån Budsjettkorrigeringen gjøres av tre årsaker. 1. Økt eiendomsskatt på verker og bruk etter retakseringen disponeres for å dekke opp feil i budsjettmodellen. Feilene har skjedd da kommunens budsjettmodell er manuelt laget og ved kontroll er ikke disse feilene avdekket før etter økonomirapport 1 og da søkes disse korrigert i økonomirapport 2. Økningen i inntekt fører også til en styrkning av avsetningene til næringsfondet tilsvarende økningen i eiendomsskatten på næringseiendommer. tall i tusen kr. Typer objekt Tall før klagebehandling Bolig kr Fritid kr 175 Næring kr 919 Landbruk bolig kr 425 Landbruk næring kr 49 Blandabruk bolig kr 71 Blandabruk næring kr 193 Verk & bruk kr Tomt bolig kr 53 Tomt næring kr 82 Total inntekt eiendomsskatt kr Budsjett kr "Overskudd" kr Overskudd i denne sammenheng er merinntekt jf. hva som er budsjettert. Av denne mer-inntekten er det kr som er direkte knyttet til objekter som er re-taksert. Det er disse midlene som nå korrigeres til bruk for å rette opp budsjettmessige feil. 2. Flyktningetjenesten. Arbeidet med flyktningene har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Dette gjør at mer av tilskuddsmidlene til flyktninger føres fra rådmannsområdet til flyktningetjenesten. 3. Startlånssøknaden til kommunen kom tilbake uten at vi fikk det samme beløpet som vi søkte om. Dermed må budsjettet korrigeres slik at dette er riktig. Samtidig vil kommunen søke om ytterligere midler til høsten når nye midler tildeles. 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Kvisten Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/ Økonomirapport Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering 2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer SAKSUTREDNING Vedlegg Økonomirapport Saksopplysninger Økonomirapport 2 legges fram ihht. vedtak i økonomiplan , vedtak sak 99/14 pkt. 8. Økonomirapport 2 legges fram for kommunestyret med oppstillinger for økonomi, finans, fravær, årsverk og status for tiltakene i tiltakslisten. Følgende budsjettkorrigeringer forslås gjennomført: Drift Konto Ansvar Tjenste Beløp Økt inntekt eiendomsskatt næring, verker og bruk Budsjettfeil Hverdagsrehabilitering Budsjettfeil Spes.ped. Bhg Styrket avsetning næringsfond Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Investering Prosjekt Konto Ansvar Tjenste Beløp

5 Startlån Bruk av lån Budsjettkorrigeringen gjøres av tre årsaker. 1. Økt eiendomsskatt på verker og bruk etter retakseringen disponeres for å dekke opp feil i budsjettmodellen. Feilene har skjedd da kommunens budsjettmodell er manuelt laget og ved kontroll er ikke disse feilene avdekket før etter økonomirapport 1 og da søkes disse korrigert i økonomirapport 2. Økningen i inntekt fører også til en styrkning av avsetningene til næringsfondet tilsvarende økningen i eiendomsskatten på næringseiendommer. tall i tusen kr. Typer objekt Tall før klagebehandling Bolig kr Fritid kr 175 Næring kr 919 Landbruk bolig kr 425 Landbruk næring kr 49 Blandabruk bolig kr 71 Blandabruk næring kr 193 Verk & bruk kr Tomt bolig kr 53 Tomt næring kr 82 Total inntekt eiendomsskatt kr Budsjett kr "Overskudd" kr Overskudd i denne sammenheng er merinntekt jf. hva som er budsjettert. Av denne mer-inntekten er det kr som er direkte knyttet til objekter som er re-taksert. Det er disse midlene som nå korrigeres til bruk for å rette opp budsjettmessige feil. 2. Flyktningetjenesten. Arbeidet med flyktningene har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Dette gjør at mer av tilskuddsmidlene til flyktninger føres fra rådmannsområdet til flyktningetjenesten. 3. Startlånssøknaden til kommunen kom tilbake uten at vi fikk det samme beløpet som vi søkte om. Dermed må budsjettet korrigeres slik at dette er riktig. Samtidig vil kommunen søke om ytterligere midler til høsten når nye midler tildeles.

6 Økonomirapport Klæbu kommune

7 Driftsregnskapet Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 11. desember 2014, sak 99/14, følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Rådmannen legger med dette fram årets andre økonomirapport. Rapporten tar for seg den økonomiske statusen for de ulike områdene ved utgangen av mai måned. Oppsummering Økonomirapport 2 (pr. 31. mai) er en rapport hvor vi begynner å få et ganske klart bilde av hvordan regnskapsåret vil bli. I økonomirapport 1 ble det forutsatt at inntekter fra eiendomsskatt skulle inntektsføres i periode 3 (mars). Grunnet senere saksgang blir eiendomsskatte-inntektene ikke inntektsført før i periode 6 (juni). Periodiseringen av budsjettert eiendomsskatt er i mellomtiden blitt korrigert, og vil dermed ikke ha noen effekt i denne rapporten. Etter retaksering av næringseiendommer og verker/bruk, vet vi at samlet inntekt på disse utgjør kr 1,908 mill. mer enn i opprinnelig budsjett. Flere investeringsprosjekter har nå kommet godt i gang. Viser til vedlagte tabell over investerings-prosjektene. Utfordringene som vi ser i denne rapporten er primært knyttet til helse og omsorgsområdet. Sykehjemmet har fortsatt utfordringer knyttet til en del krevende brukere som krever ekstra bemanning, mens NAV fortsatt har beholdt trenden fra 2014 med økende utbetalinger til økonomisk stønad. Innenfor kultur og oppvekst er det også utfordringer knyttet til antall barnehagebarn i barnehagene og bemanning i skolene. Det meldes tilbake om utfordrende budsjetter og at det arbeides fortløpende med tilpasningstiltak. Teknisk område er fra årsskiftet blitt noe omorganisert, og her jobbes det fortsatt med å få god oversikt over økonomi og oppgaver. Den samlede oversikten for området viser et betydelig merforbruk, men dette skyldes i stor grad periodiserings-feil. Den største utfordringen ser ut til å være innenfor renhold (ansvar 480), hvor det er meldt et merforbruk (ifht budsjett). Kommunen har fortsatt for høyt sykefravær som gir utfordringer både rent økonomisk og personellmessig. Dette er en problemstilling rådmannen tar meget alvorlig. Fraværet har både en kostnads- og kvalitetsmessig side, dermed er dette et alvorlig signal for kommunen. 1

8 Driftsregnskapet Inntekter og utgifter Kommunens netto driftsresultat er et uttrykk for hvor mye som kan settes av til framtidige kostnader og egenkapital. Det er den primære resultatfaktoren for en kommune. Netto driftsresultat pr er på kr ,-. I forhold til netto driftsinntekter utgjør dette 1,1%. Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Forbruks% Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer % Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt % Andre direkte og indirekte skatter % Sum driftsinntekter % Driftsutgifter Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Finansinntekter Renteinntekter og utbytte % Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån % Utlån Sum eksterne finansutgifter % Resultat eksterne finanstransaksjoner % Motpost avskrivninger % Netto driftsresultat %

9 Driftsregnskapet Driftsinntektene Driftsinntektene er alle inntekter som skapes igjennom driften av kommunen. Kommunens inntekter har påløpt jevnt så langt i år og ligger pr rapporteringstidspunktet litt foran budsjett. Grunnet re-taksering av næringseiendommer og øvrige eiendommer er det ikke kommet noen eiendomsskatteinntekt inn i regnskapet slik det har gjort pr mai tidligere år. Periodiserings-feilen fra forrige rapport er rettet opp, og har dermed ingen effekt på resultatet i denne rapporten. Som nevnt ovenfor blir eiendomsskatt inntektsført i juni; etter at klagesaksbehandlingen i hovedsak er ferdig. Driftsutgiftene Driftsutgiftene framstår med høyere belastning enn budsjettert. Fastlønn og sosiale utgifter skal følge hverandre hvis det ikke er feil i budsjetteringen. Pensjonsutgiftene relatert til KLP skal gås nærmere gjennom før neste økonomirapportering. Rapporten gir en viss grunn til uro. Det er en betydelig underbudsjettering av IKTutgifter knyttet til drift, samt at det er utfordringer knyttet til pensjon og pensjonsutgiftene. IKT utgiftene arbeides det med å både rydde i og å kartlegge, mens pensjonsutgiftene ikke har en løsning enda. Det arbeides med å finne løsninger for pensjonsutfordringene som ikke får konsekvenser for tjenestene kommunen yter, og det gjøres derfor ikke korrigerende grep i regnskapsrapporten. Vikarinnleie er en stor kostnadsmessig utfordring kommunen har. I mange tilfeller er man nødt til å søke mot private vikarbyråer for å finne den kompetansen man har behov for, med de ekstra utgiftene dette medfører. Spesielt berøres sykehjemmet av dette. Så lenge kommunen i enkelte tilfeller må hente inn vikarer også under korttidsfravær (arbeidsgiverperioden), så er dette en stor utgiftspost for kommunen. 3

10 Enhetenes rapporter Driftsregnskapet Forklaring av kolonnene: Regnskap: Periodisert regnskap pr Budsjett inkl. endring : Periodisert budsjett inkl. endringer gjennom året pr Forbruks%: Hvor høyt forbruket har vært så langt i år. Årsbudsjett inkl. endring: Budsjett revidert etter Økonomirapport 1. Endret prognose: Endringer ved denne rapporten med bakgrunn i Økonomirapport 1. Her framkommer de endringer, positive og negative, som påvirker siste avlagte prognose. Ny prognose: Økonomirapport 1 prognosen +/- endringene i denne rapporten. Oppsummert Prognosen satt av enhetslederne med bakgrunn i gjennomgang av egen drift og deres framtidsutsikter tilsier at kommunen går mot et regnskapsmessig merforbruk på 3,2 mill. kr. I hovedsak kommer dette resultatet fra tjenesteområdet for helse og omsorg og vil foreløpig søkes løst uten større budsjettkorrigeringer i denne rapporten. Sykehjemmet har fått økt budsjettramme med kr 2 mill., internt overført fra fellesområdet (ansvar 399) og Helse- og familietjenesten (ansvar 330). 4

11 Kommentarer fra enhetene: Økonomirapport for Klæbu kommune Fellesområdet vil balansere ved årsslutt. Budsjettert eiendomsskatt er nå korrekt periodisert. Rådmannen har utfordringer knyttet til IKT-utgifter. Bakgrunnen er en delvis sammenblanding av regnskapene for drift og investering tidligere år. Stab vil balansere. Politisk organer vil balansere ved årets slutt. Skjevheten skyldes at det er utbetalt to kvartaler til revisjon i regnskapet. Sletten barnehage balanserer ved årsslutt selv om det har oppstått større bemanningsbehov grunnet flere barn enn budsjettert. Brannåsen barnehage er usikker mht driftsrelaterte kostnader fordi første driftsåret ikke er gjennomført. Hesteskoen barnehage vil trolig balansere selv om driftssituasjonen er anstrengt og det er utfordringer knyttet til antall små barn under 1 år. Søkes løst innenfor området. Sørborgen skole har utfordringer grunnet gjesteelever og utestående prosjektmidler, og vil bli fulgt opp nærmere frem til neste økonomirapportering. Tanem oppvekstsenter balanserer selv om høye lønninger gjør dette utfordrende. Som konsekvens vil det bli redusert timetall i mai-juni for å ta inn høye kostnader tidlig på året. Klæbu ungdomsskole driver innenfor budsjettrammen og forventer å drive slik ut året. Planlagte oppgraderinger av bygg og ansettelser knyttet til enkeltelever gjør regnskapsåret 2015 meget utfordrende. Kulturenheten vil få et resultat rundt balanse ved årsslutt. I rapporten er det utbetalingene av tilskudd for 2015, samt stillingsøkning ved biblioteket som skaper merforbruket. Fellesområdet kultur og oppvekst er usikkert mht om det vil balansere grunnet utbetalingene til ikke-kommunale barnehager. Følges opp frem til neste økonomirapportering. Hjemmetjenesten forventer å balansere så lenge intet uforutsett oppstår. Driftsregnskapet Klæbu sykehjem har utfordringer med å holde budsjettet. Urolige og utagerende brukere har medført at det har vært nødvendig å leie inn ekstra ressurser, 42 timer pr uke leies inn p.t. Hjemmesykepleien har også hatt behov for innleie, samt hatt høyere transportkostnader enn budsjettert. 5

12 Driftsregnskapet Helse- og familietjenesten vil balansere eller vise et mindre overskudd (mindreforbruk). NAV har fortsatt trenden fra 2014 med økende antall som får økonomisk stønad. I tillegg jobber enheten for å tilpasse seg økende krav til stønad. Kjøkkenenheten vil balansere når salgsbudsjettene jevner seg ut igjennom året. Fellesområde helse og omsorg vil balansere ved årsslutt. Eneste usikkerhet knyttes til tilfeller der det dukker opp nye tyngre brukere, og sluttoppgjøret for medfinansieringsordningen. Plan, Eiendom og Kommunalteknikk er under omorganisering og jobber med å få en mer detaljert kontroll. Vil etter gjennomgang trolig gå i balanse. Eiendomskontoret ligger an til et resultat i samsvar med budsjett ved årsslutt. DOV har et høyt sykefravær (renhold), noe som gir utfordringer mht innleiekostnader. Fellesutgifter teknisk område viser et regnskap med merforbruk. Området vil sannsynligvis balansere ved årets slutt hvis kostnadsprognosene er riktige. 6

13 Investeringsregnskapet Økonomirapport for Klæbu kommune Investeringsregnskapet Flere investeringsprosjekter er nå kommet i gang. Tanemshallen er allerede fullført og tatt i bruk. Som nevnt i økonomirapport 1 ser vi at miljøgateprosjektet vil gå med et merforbruk på ca. kr 1,5 mill. + mva. Dette skyldes at sikringstiltak i grunnen har kostet mer enn først antatt. Investeringsprosjektene som ikke var under kontraktsinngåelse i 2014 vil komme i gang først litt senere på året grunnet anbuds- og innkjøpsregler. Det arbeides godt med prosjektene selv om de i rapporten har liten belastning i investeringsregnskapet. Tjeneste Regnskap pr. mai-15 Års-budsjett inkl. endring Til disposisjon DIVERSE FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSKAPET STARTLÅN IKT/EDB MILJØGATE VANN AVLØP AVLØP TRONDHEIM RESERVEVANNSLØSNING - TRONDHEIM SLETTEN TOMT OPPARBEIDING BYGGEPROSJEKT OMSORGSBOLIGER EIENDOMSOMSETNING SØRBORGEN SKOLE KULTURHUSET - REHABILITERING VEI KLÆBU SENTRUM - LYSKLETT KLÆBU HELSESENTER TRINN PRESTEGÅRDSKRYSSET ASFALTERINGSPROGRAM KVIKKLEIRESIKRING LITJUGLA EPC-PROSJEKT STANDARDHEVING BYGG TANEM BARNEHAGE HALL, TANEM STANDARDHEVING HELSE- OG OMSORGSBYGG STANDARDHEVING KULTUR- OG OPPVEKSTBYGG STANDARDHEVING, TEKNISK TRAFIKKSIKRING SØRBORGEN

14 Økonomirapport for Klæbu kommune Finansiell rapport Finansrapport Likviditet ,00 Likviditetsutvikling januar - mai , , , , ,00 Likviditet 2015 Gj.snitt 0,00 Kommunens likviditet er god. Kommunen hadde synkende likviditet fram mot mars grunnet at det ikke var ønskelig å ta opp nye lån før dette strengt tatt var nødvendig. Gjennomsnittslikviditet på kr 68,6 mill. er meget solid for en kommune med 400 mill. Kr. i driftsinntekter. Kommunen har pr dato god betalingsevne. 8

15 Lån Pr Økonomirapport 2 Gjennomsnittlig løpetid portefølje 18,7 Gjennomsnittlig vektet rente 2,13 % Lånesaldo Andel fastrente 35 % 37 % Andel flytenderente 65 % 63 % Lån fordelt på lånegiver Økonomirapport 2 Kommunalbanken 46,7 % KLP 18,8 % Husbanken 13,9 % Fordeling på lånetyper Regulære lån 87,0 % 88,4 % Startlån 9,5 % 8,0 % Låneporteføljen har p.t. en vektet gjennomsnittsrente 2,1 %. Det har ikke vært foretatt nye låneopptak eller andre finansielle handlinger siden økonomirapport Rentenivået er historisk lavt i Norge og har vært det en stund. Med lave oljepriser kan det se ut som om denne trenden fortsetter. Dette gir stor grad av usikkerhet knyttet til det framtidige rentebildet og kommunen velger en periode å ha større andeler flytende rente enn fast. Startlån: Kommunen søkte om 7 mill. kr. i tråd med budsjettvedtaket. Tilsagnet fra Husbanken var dessverre kun 2 mill. kr. Disse midlene er ikke bokført i kommunens regnskap i denne rapporten. Det er håp om at Husbanken tildeler kommunen større startlånspott ved neste tildeling som er høsten

16 Personal Sykefraværsrapport Sykefravær 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Rådm annen / stab Slette n bhg Brann åsen Hestes koen Sørbor gen Tanem oppve kstsen ter Klæbu Ungdo mskol e Hjem metje nesten Sykehj emme t NAV Kjøkke n Helse og Kultur familie ,2 % 7,1 % 6,5 % 12,4 % 7,8 % 9,4 % 3,5 % 11,3 % 10,6 % 9,5 % 8,3 % 4,8 % 3,0 % 10,0 % 8,1 % 8,9 % % 12% 9% 11% 9% 7% 5% 12% 10% 0% 9% 9% 10% 2% 20% 9% ØR 1 9,7 % 12,9 % 9,4 % 11,9 % 10,6 % 7,5 % 5,5 % 12,2 % 9,3 % 0,0 % 6,7 % 8,5 % 7,6 % 3,6 % 2,8 % 19,8 % 9,1 % ØR 2 4,0 % 12,9 % 10,5 % 13,2 % 11,3 % 7,5 % 4,8 % 10,5 % 9,8 % 0,0 % 4,7 % 7,3 % 4,7 % 3,2 % 2,1 % 6% 9% ØR 1 ØR 2 PEK PEK VVA DOV Komm unen totatl Ved årsslutt var fraværsprosenten 9%, ved økonomirapport 1 9,1% og i denne rapporten 9%. Fraværet har vært svakt stigende siden 2013 og er en utfordring for kommunen. Det at det i denne rapporten synker noe kan være en positiv utvikling, men vi vet ikke sikkert før vi har hatt en evt. nedgang over litt flere måneder. Et fravær på 9% betyr at ca personer i helstilling er fraværende hver dag fra sitt arbeid i kommunen. Dette skaper innenfor mange tjenester et vikarbehov. 10

17 Personal Årsverksrapport Årsverk Øk.rapp Bud Øk.rapp Avvik Bud-ØR1 Rådmann med stab 29,58 22,60 22,60 0,00 Sletten bhg 25,40 18,40 18,40 0,00 Brannåsen bhg 11,90 13,25 13,25 0,00 Hesteskoen bhg 13,19 12,10 12,00-0,10 Sørborgen skole 50,35 50,48 54,05 3,57 Tanem oppvekstsenter 36,85 37,89 37,02-0,87 Klæbu ungdomsskole 36,19 35,58 38,09 2,51 Hjemmetjenesten 61,02 58,11 57,52-0,59 Klæbu sykehjem 42,66 43,25 41,34-1,91 Helse- og familietjenesten 25,25 26,18 24,18-2,00 NAV 1,90 1,90 1,90 0,00 Kjøkken og kantine 3,30 3,13 3,30 0,17 Kultur 10,28 10,65 10,65 0,00 PEK Stab 8,20 10,20 2,00 DoV 25,48 25,50 24,20-1,30 Totalt 373,35 367,22 368,70 1,48 Det skal rapporteres om årsverksutviklingen i kommunen ved alle økonomirapporter. Noen årsverk mer enn budsjettert. Det meste av disse knyttes til gjesteelever, og det øvrige er tiltak knyttet til spesielt krevende utfordringer i barnehagene. Dette er fortsatt tilfelle i denne rapporten. Kommunen har god årsverkskontroll. 11

18 Tiltaksliste - investeringstiltak Tiltaksliste - Investering Med utgangspunkt i vedtatte økonomiplan lages en tiltaksliste som det rapporteres med bakgrunn i. Nedenstående tabell er tiltak knyttet til investeringsbudsjettet for (tall i tusen) Tiltak investeringsbudsjettet REF BUDSJETT Status Egenkapital innskudd KLP ok Egenkapital innskudd fellesordningen KLP ok IKT / EDB ( felles ) Flere prosjekter under arbeid Ikt barnehage/skole Fordelt Sørborgen skole I gangsatt Hall Tanem Ferdig mai 2015 Rehabilitering Kulturhus mill i 2015 Omsorgs-/avlastningsboliger Framdrift som planlagt. Klæbu helsesenter trinn Prosjektgruppe i arbeid - presentasjon på budsjettkonf. juni. Trafikksikring Sørborgen Følger delvis planen - uttatt foreløpig indre skoleområde grunnet nytt skolebygg--> kreves innbaket i ny utomhusplan for skolebygg. Miljøgate sentrum inkl. Hallsetbakken Følger plan Asfalteringsprogram Følger plan Klæbu Sentrum - Lysklett Forprosjektoppstart Prestegårdskrysset Følger plan- noe avhengigheter av kvikkleiresikring Brannhaugvegen,vannledning utskiftning Utført Hovedvannledning Hallset sør - Haugdalen Følger plan- avhengigheter av kvikkleiresikring Saneringstiltak eksisterende vannledningsnett Følger plan Beredskapsplan / klausulering vannforsyning Følger plan -under arbeid Reservevannsløsning Trondheim Følger plan Vann Miljøgate inkl. Hallsetbakken Følger plan Flåttådalen del vann Følger plan Avløp generelt Følger plan Avløp Trondheim Følger plan Avløp Miljøgate inkl. Hallsetbakken Følger plan Omlegging avløp Haugdalen - Flåttådalen Følger plan- avhengigheter av kvikkleiresikring 12

19 Tiltaksliste - Investering Avløp Bostad Forprosjektoppstart Standardheving Helse og omsorg Sykehjem: Prioritering av nye vinduer mot Trondos og nødvendige utbedringer bad mv. gammel fløy. Standardheving Kultur og oppvekst OK Standardheving teknisk Ikke benyttet pt. Standardheving Bygg Endel prosjekter fullført Kvikkleire Litjugla Følger plan. Opparbeiding Sletten tomt Følger plan. Startlån Korrigeres til 2 mill. Opptak lån Protokoll OK 13

20 Tiltaksliste - Drift Tiltaksliste - driftstiltak Med utgangspunkt i vedtatte økonomiplan lages en tiltaksliste som det rapporteres med bakgrunn i. Nedenstående tabell er tiltak knyttet til driftsdelen av budsjettet for (tall i tusen) Tiltak Driftsbudsjettet REF BUDSJETT Status Stillingsressurser Opptak lærlinger ( 6 ) Til utvelgelse Innsparing 1/2 rådgiver Gjennomført. Reduksjon 2 stillinger i Pleie Faste stillinger redusert som vedtatt. Problematisk å unngå merkostnader ellers som følge av overbelegg. Planer / utredninger Kartlegge ambulerende spes.ped i skole og barnehage 5.2 og 5.3 Igangsatt ikke konkludert Evaluere trafikksituasjonen rundt SørBorgen før investering besluttes Protokoll Kartlagt som en del av investeringsplanen Avtaler Finansreglement Kommer med små endringer Rehabiliteringsplass Selli Avtale inngått og iverksatt fra Andre saker Budsjettering av sykefravær 4.5. Strategikonferanse Plan for bosetning av ytterligere flyktninger Protokoll Jobbes kontinuerlig Opprette et SU for Kulturskolen i Klæbu Protokoll OK Fokus på friluftsliv Protokoll Igangsatt Merke 25 turstier digitalt ( ) Protokoll Igangsatt Kursing i app for turister Protokoll Ikke gjennomført Valgfagstilbud Protokoll Igangsatt Klæbu Idrettsråd inkluderes med et medlem i Folkehelsegruppa Protokoll Iverksatt. 14

21 Tiltaksliste - Drift Klæbu sykehjem driftes etter livsgledesykehjems prinsippene Protokoll Avklart med kultur og oppvekst. Budsjettregulering nå. Deretter iverksetting. Fysak fordeles mellom sykehjem og Kultur Protokoll Igangsatt Rapportere nye løsninger for privatlivsvern i hjemmetjenesten Protokoll Gjennomført Kartlegge ytelser, hjelpetiltak og stønader til folk som trenger stønad Protokoll Utført i form av politisk behandling og vedtak. Hverdagsrehabiliteringsprosjekt Arbeidsgruppe oppnevnt, planlegging igangsatt Drift av Tanemshallen Igangsatt Kulturuke I rute 17. mai feiring OK Iverksatt. Tilbakemelding på budsjettkonferansen i Etablering av folkehelsegruppe Protokoll juni. Reduksjon oppvekst Protokoll 544 I rute Tilskudd til minoritetsspråklige OK Tilskudd private barnehager OK 15

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 02.06.2014 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene 058/14-067/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Felles brukerutvalg Planteknisk utvalg Administrasjonsutvalget Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Felles brukerutvalg Planteknisk utvalg Administrasjonsutvalget Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget. FORORD Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer