MØTEINNKALLING Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/15 14/602 Økonomirapport Klæbu, ordfører

2 Sak 90/15 Økonomirapport Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 90/15 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering 2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer SAKSUTREDNING Vedlegg Økonomirapport Saksopplysninger Økonomirapport 2 legges fram ihht. vedtak i økonomiplan , vedtak sak 99/14 pkt. 8. Økonomirapport 2 legges fram for kommunestyret med oppstillinger for økonomi, finans, fravær, årsverk og status for tiltakene i tiltakslisten. Følgende budsjettkorrigeringer forslås gjennomført: Drift Konto Ansvar Tjenste Beløp Økt inntekt eiendomsskatt næring, verker og bruk Budsjettfeil Hverdagsrehabilitering Budsjettfeil Spes.ped. Bhg Styrket avsetning næringsfond Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Side 2

3 Sak 90/15 Investering Prosjekt Konto Ansvar Tjenste Beløp Startlån Bruk av lån Budsjettkorrigeringen gjøres av tre årsaker. 1. Økt eiendomsskatt på verker og bruk etter retakseringen disponeres for å dekke opp feil i budsjettmodellen. Feilene har skjedd da kommunens budsjettmodell er manuelt laget og ved kontroll er ikke disse feilene avdekket før etter økonomirapport 1 og da søkes disse korrigert i økonomirapport 2. Økningen i inntekt fører også til en styrkning av avsetningene til næringsfondet tilsvarende økningen i eiendomsskatten på næringseiendommer. tall i tusen kr. Typer objekt Tall før klagebehandling Bolig kr Fritid kr 175 Næring kr 919 Landbruk bolig kr 425 Landbruk næring kr 49 Blandabruk bolig kr 71 Blandabruk næring kr 193 Verk & bruk kr Tomt bolig kr 53 Tomt næring kr 82 Total inntekt eiendomsskatt kr Budsjett kr "Overskudd" kr Overskudd i denne sammenheng er merinntekt jf. hva som er budsjettert. Av denne mer-inntekten er det kr som er direkte knyttet til objekter som er re-taksert. Det er disse midlene som nå korrigeres til bruk for å rette opp budsjettmessige feil. 2. Flyktningetjenesten. Arbeidet med flyktningene har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Dette gjør at mer av tilskuddsmidlene til flyktninger føres fra rådmannsområdet til flyktningetjenesten. 3. Startlånssøknaden til kommunen kom tilbake uten at vi fikk det samme beløpet som vi søkte om. Dermed må budsjettet korrigeres slik at dette er riktig. Samtidig vil kommunen søke om ytterligere midler til høsten når nye midler tildeles. 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Kvisten Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/ Økonomirapport Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering 2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer SAKSUTREDNING Vedlegg Økonomirapport Saksopplysninger Økonomirapport 2 legges fram ihht. vedtak i økonomiplan , vedtak sak 99/14 pkt. 8. Økonomirapport 2 legges fram for kommunestyret med oppstillinger for økonomi, finans, fravær, årsverk og status for tiltakene i tiltakslisten. Følgende budsjettkorrigeringer forslås gjennomført: Drift Konto Ansvar Tjenste Beløp Økt inntekt eiendomsskatt næring, verker og bruk Budsjettfeil Hverdagsrehabilitering Budsjettfeil Spes.ped. Bhg Styrket avsetning næringsfond Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten Investering Prosjekt Konto Ansvar Tjenste Beløp

5 Startlån Bruk av lån Budsjettkorrigeringen gjøres av tre årsaker. 1. Økt eiendomsskatt på verker og bruk etter retakseringen disponeres for å dekke opp feil i budsjettmodellen. Feilene har skjedd da kommunens budsjettmodell er manuelt laget og ved kontroll er ikke disse feilene avdekket før etter økonomirapport 1 og da søkes disse korrigert i økonomirapport 2. Økningen i inntekt fører også til en styrkning av avsetningene til næringsfondet tilsvarende økningen i eiendomsskatten på næringseiendommer. tall i tusen kr. Typer objekt Tall før klagebehandling Bolig kr Fritid kr 175 Næring kr 919 Landbruk bolig kr 425 Landbruk næring kr 49 Blandabruk bolig kr 71 Blandabruk næring kr 193 Verk & bruk kr Tomt bolig kr 53 Tomt næring kr 82 Total inntekt eiendomsskatt kr Budsjett kr "Overskudd" kr Overskudd i denne sammenheng er merinntekt jf. hva som er budsjettert. Av denne mer-inntekten er det kr som er direkte knyttet til objekter som er re-taksert. Det er disse midlene som nå korrigeres til bruk for å rette opp budsjettmessige feil. 2. Flyktningetjenesten. Arbeidet med flyktningene har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Dette gjør at mer av tilskuddsmidlene til flyktninger føres fra rådmannsområdet til flyktningetjenesten. 3. Startlånssøknaden til kommunen kom tilbake uten at vi fikk det samme beløpet som vi søkte om. Dermed må budsjettet korrigeres slik at dette er riktig. Samtidig vil kommunen søke om ytterligere midler til høsten når nye midler tildeles.

6 Økonomirapport Klæbu kommune

7 Driftsregnskapet Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 11. desember 2014, sak 99/14, følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Rådmannen legger med dette fram årets andre økonomirapport. Rapporten tar for seg den økonomiske statusen for de ulike områdene ved utgangen av mai måned. Oppsummering Økonomirapport 2 (pr. 31. mai) er en rapport hvor vi begynner å få et ganske klart bilde av hvordan regnskapsåret vil bli. I økonomirapport 1 ble det forutsatt at inntekter fra eiendomsskatt skulle inntektsføres i periode 3 (mars). Grunnet senere saksgang blir eiendomsskatte-inntektene ikke inntektsført før i periode 6 (juni). Periodiseringen av budsjettert eiendomsskatt er i mellomtiden blitt korrigert, og vil dermed ikke ha noen effekt i denne rapporten. Etter retaksering av næringseiendommer og verker/bruk, vet vi at samlet inntekt på disse utgjør kr 1,908 mill. mer enn i opprinnelig budsjett. Flere investeringsprosjekter har nå kommet godt i gang. Viser til vedlagte tabell over investerings-prosjektene. Utfordringene som vi ser i denne rapporten er primært knyttet til helse og omsorgsområdet. Sykehjemmet har fortsatt utfordringer knyttet til en del krevende brukere som krever ekstra bemanning, mens NAV fortsatt har beholdt trenden fra 2014 med økende utbetalinger til økonomisk stønad. Innenfor kultur og oppvekst er det også utfordringer knyttet til antall barnehagebarn i barnehagene og bemanning i skolene. Det meldes tilbake om utfordrende budsjetter og at det arbeides fortløpende med tilpasningstiltak. Teknisk område er fra årsskiftet blitt noe omorganisert, og her jobbes det fortsatt med å få god oversikt over økonomi og oppgaver. Den samlede oversikten for området viser et betydelig merforbruk, men dette skyldes i stor grad periodiserings-feil. Den største utfordringen ser ut til å være innenfor renhold (ansvar 480), hvor det er meldt et merforbruk (ifht budsjett). Kommunen har fortsatt for høyt sykefravær som gir utfordringer både rent økonomisk og personellmessig. Dette er en problemstilling rådmannen tar meget alvorlig. Fraværet har både en kostnads- og kvalitetsmessig side, dermed er dette et alvorlig signal for kommunen. 1

8 Driftsregnskapet Inntekter og utgifter Kommunens netto driftsresultat er et uttrykk for hvor mye som kan settes av til framtidige kostnader og egenkapital. Det er den primære resultatfaktoren for en kommune. Netto driftsresultat pr er på kr ,-. I forhold til netto driftsinntekter utgjør dette 1,1%. Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Forbruks% Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer % Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt % Andre direkte og indirekte skatter % Sum driftsinntekter % Driftsutgifter Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Finansinntekter Renteinntekter og utbytte % Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger % Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån % Utlån Sum eksterne finansutgifter % Resultat eksterne finanstransaksjoner % Motpost avskrivninger % Netto driftsresultat %

9 Driftsregnskapet Driftsinntektene Driftsinntektene er alle inntekter som skapes igjennom driften av kommunen. Kommunens inntekter har påløpt jevnt så langt i år og ligger pr rapporteringstidspunktet litt foran budsjett. Grunnet re-taksering av næringseiendommer og øvrige eiendommer er det ikke kommet noen eiendomsskatteinntekt inn i regnskapet slik det har gjort pr mai tidligere år. Periodiserings-feilen fra forrige rapport er rettet opp, og har dermed ingen effekt på resultatet i denne rapporten. Som nevnt ovenfor blir eiendomsskatt inntektsført i juni; etter at klagesaksbehandlingen i hovedsak er ferdig. Driftsutgiftene Driftsutgiftene framstår med høyere belastning enn budsjettert. Fastlønn og sosiale utgifter skal følge hverandre hvis det ikke er feil i budsjetteringen. Pensjonsutgiftene relatert til KLP skal gås nærmere gjennom før neste økonomirapportering. Rapporten gir en viss grunn til uro. Det er en betydelig underbudsjettering av IKTutgifter knyttet til drift, samt at det er utfordringer knyttet til pensjon og pensjonsutgiftene. IKT utgiftene arbeides det med å både rydde i og å kartlegge, mens pensjonsutgiftene ikke har en løsning enda. Det arbeides med å finne løsninger for pensjonsutfordringene som ikke får konsekvenser for tjenestene kommunen yter, og det gjøres derfor ikke korrigerende grep i regnskapsrapporten. Vikarinnleie er en stor kostnadsmessig utfordring kommunen har. I mange tilfeller er man nødt til å søke mot private vikarbyråer for å finne den kompetansen man har behov for, med de ekstra utgiftene dette medfører. Spesielt berøres sykehjemmet av dette. Så lenge kommunen i enkelte tilfeller må hente inn vikarer også under korttidsfravær (arbeidsgiverperioden), så er dette en stor utgiftspost for kommunen. 3

10 Enhetenes rapporter Driftsregnskapet Forklaring av kolonnene: Regnskap: Periodisert regnskap pr Budsjett inkl. endring : Periodisert budsjett inkl. endringer gjennom året pr Forbruks%: Hvor høyt forbruket har vært så langt i år. Årsbudsjett inkl. endring: Budsjett revidert etter Økonomirapport 1. Endret prognose: Endringer ved denne rapporten med bakgrunn i Økonomirapport 1. Her framkommer de endringer, positive og negative, som påvirker siste avlagte prognose. Ny prognose: Økonomirapport 1 prognosen +/- endringene i denne rapporten. Oppsummert Prognosen satt av enhetslederne med bakgrunn i gjennomgang av egen drift og deres framtidsutsikter tilsier at kommunen går mot et regnskapsmessig merforbruk på 3,2 mill. kr. I hovedsak kommer dette resultatet fra tjenesteområdet for helse og omsorg og vil foreløpig søkes løst uten større budsjettkorrigeringer i denne rapporten. Sykehjemmet har fått økt budsjettramme med kr 2 mill., internt overført fra fellesområdet (ansvar 399) og Helse- og familietjenesten (ansvar 330). 4

11 Kommentarer fra enhetene: Økonomirapport for Klæbu kommune Fellesområdet vil balansere ved årsslutt. Budsjettert eiendomsskatt er nå korrekt periodisert. Rådmannen har utfordringer knyttet til IKT-utgifter. Bakgrunnen er en delvis sammenblanding av regnskapene for drift og investering tidligere år. Stab vil balansere. Politisk organer vil balansere ved årets slutt. Skjevheten skyldes at det er utbetalt to kvartaler til revisjon i regnskapet. Sletten barnehage balanserer ved årsslutt selv om det har oppstått større bemanningsbehov grunnet flere barn enn budsjettert. Brannåsen barnehage er usikker mht driftsrelaterte kostnader fordi første driftsåret ikke er gjennomført. Hesteskoen barnehage vil trolig balansere selv om driftssituasjonen er anstrengt og det er utfordringer knyttet til antall små barn under 1 år. Søkes løst innenfor området. Sørborgen skole har utfordringer grunnet gjesteelever og utestående prosjektmidler, og vil bli fulgt opp nærmere frem til neste økonomirapportering. Tanem oppvekstsenter balanserer selv om høye lønninger gjør dette utfordrende. Som konsekvens vil det bli redusert timetall i mai-juni for å ta inn høye kostnader tidlig på året. Klæbu ungdomsskole driver innenfor budsjettrammen og forventer å drive slik ut året. Planlagte oppgraderinger av bygg og ansettelser knyttet til enkeltelever gjør regnskapsåret 2015 meget utfordrende. Kulturenheten vil få et resultat rundt balanse ved årsslutt. I rapporten er det utbetalingene av tilskudd for 2015, samt stillingsøkning ved biblioteket som skaper merforbruket. Fellesområdet kultur og oppvekst er usikkert mht om det vil balansere grunnet utbetalingene til ikke-kommunale barnehager. Følges opp frem til neste økonomirapportering. Hjemmetjenesten forventer å balansere så lenge intet uforutsett oppstår. Driftsregnskapet Klæbu sykehjem har utfordringer med å holde budsjettet. Urolige og utagerende brukere har medført at det har vært nødvendig å leie inn ekstra ressurser, 42 timer pr uke leies inn p.t. Hjemmesykepleien har også hatt behov for innleie, samt hatt høyere transportkostnader enn budsjettert. 5

12 Driftsregnskapet Helse- og familietjenesten vil balansere eller vise et mindre overskudd (mindreforbruk). NAV har fortsatt trenden fra 2014 med økende antall som får økonomisk stønad. I tillegg jobber enheten for å tilpasse seg økende krav til stønad. Kjøkkenenheten vil balansere når salgsbudsjettene jevner seg ut igjennom året. Fellesområde helse og omsorg vil balansere ved årsslutt. Eneste usikkerhet knyttes til tilfeller der det dukker opp nye tyngre brukere, og sluttoppgjøret for medfinansieringsordningen. Plan, Eiendom og Kommunalteknikk er under omorganisering og jobber med å få en mer detaljert kontroll. Vil etter gjennomgang trolig gå i balanse. Eiendomskontoret ligger an til et resultat i samsvar med budsjett ved årsslutt. DOV har et høyt sykefravær (renhold), noe som gir utfordringer mht innleiekostnader. Fellesutgifter teknisk område viser et regnskap med merforbruk. Området vil sannsynligvis balansere ved årets slutt hvis kostnadsprognosene er riktige. 6

13 Investeringsregnskapet Økonomirapport for Klæbu kommune Investeringsregnskapet Flere investeringsprosjekter er nå kommet i gang. Tanemshallen er allerede fullført og tatt i bruk. Som nevnt i økonomirapport 1 ser vi at miljøgateprosjektet vil gå med et merforbruk på ca. kr 1,5 mill. + mva. Dette skyldes at sikringstiltak i grunnen har kostet mer enn først antatt. Investeringsprosjektene som ikke var under kontraktsinngåelse i 2014 vil komme i gang først litt senere på året grunnet anbuds- og innkjøpsregler. Det arbeides godt med prosjektene selv om de i rapporten har liten belastning i investeringsregnskapet. Tjeneste Regnskap pr. mai-15 Års-budsjett inkl. endring Til disposisjon DIVERSE FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSKAPET STARTLÅN IKT/EDB MILJØGATE VANN AVLØP AVLØP TRONDHEIM RESERVEVANNSLØSNING - TRONDHEIM SLETTEN TOMT OPPARBEIDING BYGGEPROSJEKT OMSORGSBOLIGER EIENDOMSOMSETNING SØRBORGEN SKOLE KULTURHUSET - REHABILITERING VEI KLÆBU SENTRUM - LYSKLETT KLÆBU HELSESENTER TRINN PRESTEGÅRDSKRYSSET ASFALTERINGSPROGRAM KVIKKLEIRESIKRING LITJUGLA EPC-PROSJEKT STANDARDHEVING BYGG TANEM BARNEHAGE HALL, TANEM STANDARDHEVING HELSE- OG OMSORGSBYGG STANDARDHEVING KULTUR- OG OPPVEKSTBYGG STANDARDHEVING, TEKNISK TRAFIKKSIKRING SØRBORGEN

14 Økonomirapport for Klæbu kommune Finansiell rapport Finansrapport Likviditet ,00 Likviditetsutvikling januar - mai , , , , ,00 Likviditet 2015 Gj.snitt 0,00 Kommunens likviditet er god. Kommunen hadde synkende likviditet fram mot mars grunnet at det ikke var ønskelig å ta opp nye lån før dette strengt tatt var nødvendig. Gjennomsnittslikviditet på kr 68,6 mill. er meget solid for en kommune med 400 mill. Kr. i driftsinntekter. Kommunen har pr dato god betalingsevne. 8

15 Lån Pr Økonomirapport 2 Gjennomsnittlig løpetid portefølje 18,7 Gjennomsnittlig vektet rente 2,13 % Lånesaldo Andel fastrente 35 % 37 % Andel flytenderente 65 % 63 % Lån fordelt på lånegiver Økonomirapport 2 Kommunalbanken 46,7 % KLP 18,8 % Husbanken 13,9 % Fordeling på lånetyper Regulære lån 87,0 % 88,4 % Startlån 9,5 % 8,0 % Låneporteføljen har p.t. en vektet gjennomsnittsrente 2,1 %. Det har ikke vært foretatt nye låneopptak eller andre finansielle handlinger siden økonomirapport Rentenivået er historisk lavt i Norge og har vært det en stund. Med lave oljepriser kan det se ut som om denne trenden fortsetter. Dette gir stor grad av usikkerhet knyttet til det framtidige rentebildet og kommunen velger en periode å ha større andeler flytende rente enn fast. Startlån: Kommunen søkte om 7 mill. kr. i tråd med budsjettvedtaket. Tilsagnet fra Husbanken var dessverre kun 2 mill. kr. Disse midlene er ikke bokført i kommunens regnskap i denne rapporten. Det er håp om at Husbanken tildeler kommunen større startlånspott ved neste tildeling som er høsten

16 Personal Sykefraværsrapport Sykefravær 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Rådm annen / stab Slette n bhg Brann åsen Hestes koen Sørbor gen Tanem oppve kstsen ter Klæbu Ungdo mskol e Hjem metje nesten Sykehj emme t NAV Kjøkke n Helse og Kultur familie ,2 % 7,1 % 6,5 % 12,4 % 7,8 % 9,4 % 3,5 % 11,3 % 10,6 % 9,5 % 8,3 % 4,8 % 3,0 % 10,0 % 8,1 % 8,9 % % 12% 9% 11% 9% 7% 5% 12% 10% 0% 9% 9% 10% 2% 20% 9% ØR 1 9,7 % 12,9 % 9,4 % 11,9 % 10,6 % 7,5 % 5,5 % 12,2 % 9,3 % 0,0 % 6,7 % 8,5 % 7,6 % 3,6 % 2,8 % 19,8 % 9,1 % ØR 2 4,0 % 12,9 % 10,5 % 13,2 % 11,3 % 7,5 % 4,8 % 10,5 % 9,8 % 0,0 % 4,7 % 7,3 % 4,7 % 3,2 % 2,1 % 6% 9% ØR 1 ØR 2 PEK PEK VVA DOV Komm unen totatl Ved årsslutt var fraværsprosenten 9%, ved økonomirapport 1 9,1% og i denne rapporten 9%. Fraværet har vært svakt stigende siden 2013 og er en utfordring for kommunen. Det at det i denne rapporten synker noe kan være en positiv utvikling, men vi vet ikke sikkert før vi har hatt en evt. nedgang over litt flere måneder. Et fravær på 9% betyr at ca personer i helstilling er fraværende hver dag fra sitt arbeid i kommunen. Dette skaper innenfor mange tjenester et vikarbehov. 10

17 Personal Årsverksrapport Årsverk Øk.rapp Bud Øk.rapp Avvik Bud-ØR1 Rådmann med stab 29,58 22,60 22,60 0,00 Sletten bhg 25,40 18,40 18,40 0,00 Brannåsen bhg 11,90 13,25 13,25 0,00 Hesteskoen bhg 13,19 12,10 12,00-0,10 Sørborgen skole 50,35 50,48 54,05 3,57 Tanem oppvekstsenter 36,85 37,89 37,02-0,87 Klæbu ungdomsskole 36,19 35,58 38,09 2,51 Hjemmetjenesten 61,02 58,11 57,52-0,59 Klæbu sykehjem 42,66 43,25 41,34-1,91 Helse- og familietjenesten 25,25 26,18 24,18-2,00 NAV 1,90 1,90 1,90 0,00 Kjøkken og kantine 3,30 3,13 3,30 0,17 Kultur 10,28 10,65 10,65 0,00 PEK Stab 8,20 10,20 2,00 DoV 25,48 25,50 24,20-1,30 Totalt 373,35 367,22 368,70 1,48 Det skal rapporteres om årsverksutviklingen i kommunen ved alle økonomirapporter. Noen årsverk mer enn budsjettert. Det meste av disse knyttes til gjesteelever, og det øvrige er tiltak knyttet til spesielt krevende utfordringer i barnehagene. Dette er fortsatt tilfelle i denne rapporten. Kommunen har god årsverkskontroll. 11

18 Tiltaksliste - investeringstiltak Tiltaksliste - Investering Med utgangspunkt i vedtatte økonomiplan lages en tiltaksliste som det rapporteres med bakgrunn i. Nedenstående tabell er tiltak knyttet til investeringsbudsjettet for (tall i tusen) Tiltak investeringsbudsjettet REF BUDSJETT Status Egenkapital innskudd KLP ok Egenkapital innskudd fellesordningen KLP ok IKT / EDB ( felles ) Flere prosjekter under arbeid Ikt barnehage/skole Fordelt Sørborgen skole I gangsatt Hall Tanem Ferdig mai 2015 Rehabilitering Kulturhus mill i 2015 Omsorgs-/avlastningsboliger Framdrift som planlagt. Klæbu helsesenter trinn Prosjektgruppe i arbeid - presentasjon på budsjettkonf. juni. Trafikksikring Sørborgen Følger delvis planen - uttatt foreløpig indre skoleområde grunnet nytt skolebygg--> kreves innbaket i ny utomhusplan for skolebygg. Miljøgate sentrum inkl. Hallsetbakken Følger plan Asfalteringsprogram Følger plan Klæbu Sentrum - Lysklett Forprosjektoppstart Prestegårdskrysset Følger plan- noe avhengigheter av kvikkleiresikring Brannhaugvegen,vannledning utskiftning Utført Hovedvannledning Hallset sør - Haugdalen Følger plan- avhengigheter av kvikkleiresikring Saneringstiltak eksisterende vannledningsnett Følger plan Beredskapsplan / klausulering vannforsyning Følger plan -under arbeid Reservevannsløsning Trondheim Følger plan Vann Miljøgate inkl. Hallsetbakken Følger plan Flåttådalen del vann Følger plan Avløp generelt Følger plan Avløp Trondheim Følger plan Avløp Miljøgate inkl. Hallsetbakken Følger plan Omlegging avløp Haugdalen - Flåttådalen Følger plan- avhengigheter av kvikkleiresikring 12

19 Tiltaksliste - Investering Avløp Bostad Forprosjektoppstart Standardheving Helse og omsorg Sykehjem: Prioritering av nye vinduer mot Trondos og nødvendige utbedringer bad mv. gammel fløy. Standardheving Kultur og oppvekst OK Standardheving teknisk Ikke benyttet pt. Standardheving Bygg Endel prosjekter fullført Kvikkleire Litjugla Følger plan. Opparbeiding Sletten tomt Følger plan. Startlån Korrigeres til 2 mill. Opptak lån Protokoll OK 13

20 Tiltaksliste - Drift Tiltaksliste - driftstiltak Med utgangspunkt i vedtatte økonomiplan lages en tiltaksliste som det rapporteres med bakgrunn i. Nedenstående tabell er tiltak knyttet til driftsdelen av budsjettet for (tall i tusen) Tiltak Driftsbudsjettet REF BUDSJETT Status Stillingsressurser Opptak lærlinger ( 6 ) Til utvelgelse Innsparing 1/2 rådgiver Gjennomført. Reduksjon 2 stillinger i Pleie Faste stillinger redusert som vedtatt. Problematisk å unngå merkostnader ellers som følge av overbelegg. Planer / utredninger Kartlegge ambulerende spes.ped i skole og barnehage 5.2 og 5.3 Igangsatt ikke konkludert Evaluere trafikksituasjonen rundt SørBorgen før investering besluttes Protokoll Kartlagt som en del av investeringsplanen Avtaler Finansreglement Kommer med små endringer Rehabiliteringsplass Selli Avtale inngått og iverksatt fra Andre saker Budsjettering av sykefravær 4.5. Strategikonferanse Plan for bosetning av ytterligere flyktninger Protokoll Jobbes kontinuerlig Opprette et SU for Kulturskolen i Klæbu Protokoll OK Fokus på friluftsliv Protokoll Igangsatt Merke 25 turstier digitalt ( ) Protokoll Igangsatt Kursing i app for turister Protokoll Ikke gjennomført Valgfagstilbud Protokoll Igangsatt Klæbu Idrettsråd inkluderes med et medlem i Folkehelsegruppa Protokoll Iverksatt. 14

21 Tiltaksliste - Drift Klæbu sykehjem driftes etter livsgledesykehjems prinsippene Protokoll Avklart med kultur og oppvekst. Budsjettregulering nå. Deretter iverksetting. Fysak fordeles mellom sykehjem og Kultur Protokoll Igangsatt Rapportere nye løsninger for privatlivsvern i hjemmetjenesten Protokoll Gjennomført Kartlegge ytelser, hjelpetiltak og stønader til folk som trenger stønad Protokoll Utført i form av politisk behandling og vedtak. Hverdagsrehabiliteringsprosjekt Arbeidsgruppe oppnevnt, planlegging igangsatt Drift av Tanemshallen Igangsatt Kulturuke I rute 17. mai feiring OK Iverksatt. Tilbakemelding på budsjettkonferansen i Etablering av folkehelsegruppe Protokoll juni. Reduksjon oppvekst Protokoll 544 I rute Tilskudd til minoritetsspråklige OK Tilskudd private barnehager OK 15

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.01.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer