Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 2 3 Sentraladministrasjon/felles Side 7 4 Oppvekst Side 9 5 Kultur og stedsutvikling Side 14 6 Helse og omsorg Side 17 7 Sosial og flyktninger Side 21 8 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side 22 9 Investeringsbudsjett Side 25 Vedlegg: Brev fra fylkesmannen Vedtatt budsjett Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan november 2013 Forside: Kongen besøker Notodden Kilde: Notodden kommune, fotograf Elin Velta Svartdal Arkivsak: 14/230, Løpenr. 1412/14 Arkivkode

3 1 Rådmannens innledning Fylkesmannen har underkjent Notodden kommunes budsjett og økonomiplan for og kommunen er innmeldt i ROBEK. Kommunen må behandle budsjettet på nytt, og fylkesmannen har gitt tydelige signaler om at budsjettet må inneholde strukturelle endringer og stillingskutt som forbedrer kommunens økonomi, samtidig som budsjettet må være realistisk. Rådmannens forslag til nytt budsjett og økonomiplan inneholder strukturelle endringer og stillingskutt som er tilstrekkelig til å få kommunen ut av ROBEK og i tillegg gir et økonomisk handlingsrom i årene framover. Selv om ingen av de foreslåtte kuttene er ønskelige, så er de nødvendige for å få kontroll på økonomien. Det er fra rådmannens side lagt vekt på å begrense konsekvensene for tjenestene til innbyggerne og å gjøre de langsiktig riktige grepene både økonomisk og for å bedre innbyggernes folkehelse og velferd. Notodden kommune har nå en kraftig forbedring i folketallsutviklingen. Det er mange år siden Notodden hadde en tilsvarende positiv utvikling. Rådmannen legger stor vekt på å støtte opp under denne utviklingen, som vil gi økte inntekter til kommunen. Bl.a. er tilskuddet til Notodden Lufthavn AS et uttrykk for dette. Det er betydelig risiko i å gjennomføre omfattende kutt og strukturelle endringer. Rådmannen tar forbehold om at det kan bli høyere omstillingskostnader enn antatt. Notodden, 21. februar 2014 Magnus Mathisen Rådmann 1

4 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Tall i 1000 kroner Vedtatt Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Kommentarer til postene Redusert skatteanslag Rådmannen foreslår å benytte skatteanslaget som er beregnet av Telemarksforskning på bakgrunn av statsbudsjettet for 2014, dvs en reduksjon på 5 mill. kroner årlig i forhold til vedtatt budsjett. Rådmannen er noe betenkt over at Telemarksforskning har lagt inn 1 % realvekst i økonomiplanen. Reduserte skjønnsmidler i økonomiplanperioden Telemarksforskning har i sitt oppsett til kommunen lagt inn en videreføring av dagens nivå for skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har tatt utgangspunkt i Telemarksforsknings tall i sine budsjettforslag. Imidlertid har fylkesmannen underkjent bruken av skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har av den grunn redusert rammetilskuddet med 5 mill. kroner i årene Økt integreringstilskudd Rådmannen har justert tilskuddet med kroner årlig ihht nye satser som er kommet i Redusert utbytte Notodden Energi Notodden Energi kan ikke utbetale et så høyt utbytte som i det vedtatte budsjettet som følge av at Notodden Energi Nett AS har fått redusert sine inntekter med ca 10 mill. kroner i Rådmannen viser til sak i formannskapet , hvor det ble vedtatt at rådmann og generalforsamling skulle bli enige om mulig utbytte for 2014, og at dette skulle legges til grunn ved første revidering av budsjettet. I møte med Notodden Energi ble det klart at utbytte for 2014 maksimalt kan være 1,0 mill. kroner. Rådmannen legger derfor dette til grunn i budsjettet. Renter og avdrag Rådmannen har utsatt enkelte investeringer for at de skal være ihht hva fylkesmannen kan akseptere. Dette har medført reduksjon i renter og avdrag de første årene og økning mot slutten av økonomiplanperioden. Endringer fra vedtatt budsjett til rådmannens forslag Tall i 1000 kroner Frie inntekter Budsjett Økonomiplan Redusert skatteanslag Redusert skjønnsmidler Integreringstilskudd Finansinntekter Redusert utbytte Notodden Energi Finansutgifter Endring renter Endring avdrag

6 Fellesområdet Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve Reversert økt samhandling mellom seksjonene Økt tilskudd Notodden Lufthavn Korrigert tidligere feilbudsjettering Notodden Lufthavn Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Sentraladministrasjonen Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i stillinger Oppvekst Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversert kutt i kostnader EMF kr Reduksjon Kulturskolen Endre skolestruktur og barnehagestruktur Avvikle leirskole Kultur og stedsutvikling Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversere styrking Skoland Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark Helse og omsorg Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon støttekontakt/avlastning Kutt psykisk helse Internat Seljord - ikke stønad til nye elever Avvikle alle omsorgsplasser Gransherad - åpne 10 pl avd D Haugmotun Sosial og flyktninger Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Reversert samhandling vakttjenester (vaktmester) Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Kutt brannvesen forebyggende avdeling Kutt renhold/konkurranseutsetting Utsette kommuneplan arealdel til Fondsavsetninger Endret bruk av disp.fond Endret avsetning disp.fond

7 Alternative kuttforslag som er vurdert men ikke anbefalt av rådmannen, helårsvirkning Seksjon/virksomhet Tjeneste/kutt Innsparing Teknisk Brann Kun to kasernert - Eiendom og utedrift Konkurranseutsette drift kommunale veier - Parkvesenet Helse og omsorg Administrasjon Vask av tøy - åpen konkurranse - Fysioterapi Fysioterapeut Helsestasjon Familieterapeut/Helsesøstre/jordmor Psykolog Åpen barnehage Rask psykisk helsehjelp Frisklivssentral Psykisk helse Kilden Tildelingskontoret Tilpasset plan/koordinering Haugmotun Dagsenter HBT Hverdagsrehabilitering Administrasjon Frivilligsentral NOS/Teletun/Haugm./Gransh Teletunet legge ned 1. el. 3.etg Teletunet 2. etg Haugmotun (1/2 avd) Haugmotun Gransherad legge ned åpen avd, beholde 8 demens Gransherad legge ned 24, åpne 10 på avd D på Haugmotun og på avd 4 NOS NOS avd 3 (legge ned 10 gamle rom) NOS avd 2 (legge ned 10 pl, beholde 5 pl) NOS avd 2 (legge ned 10 pl, flytte 5 til dobbelt-rom korttids) NOS avd Kultur Tinfos bad Stenge en ekstra måned Biblioteket Redusert åpningstid Servicetorget Interkommunalt sentralbord - Skoland Legge ned Kultur og idrett Notodden Blues Festival Industrarbeidermuseet: Heddal Bygdetun Telemarkskanalen regionalpark Driftsstøtte kultur etter søknad Driftsstøtte idrett etter søknad Industrarbeidermuseet: Rjukanbanen Grønkjær Skisenter Grendehuset i Heddal Tilskudd og leie av grunn Storeskar skisenter Arrangør 17. mai sentrum Tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet

8 Arrangementstilskudd etter søknad Notodden Historielag Heddal og Notodden Museumslag Notodden og omegn heimefrontmuseum Arrangør 17. mai Heddal Gavlesjå løypelag, skiløyper Notodden i Sentrum Byfesten (juni) LO 1.mai Driftstilskudd folkemusikkarkivet Arrangør 17. mai Gransherad Julegrantenning Lisleherad skole FAU 17. mai Telemarksgalleriet (husleie ) Andre tros- og livssynssamfunn ( ) Oppvekst PPT Kutt Barnevern Reversere økning årsverk EMF Ikke ta i mot flere, avvikle hus på Skogen - Utsatte investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer utsettelse av flere prosjekter. Disse er beskrevet i kapitlet om investeringer. Rådmannen har lagt til grunn fylkesmannens føringer for hvilke investeringer som kan godtas. Rådmannen viser til brev fra fylkesmannen datert 21. februar Gjeld Tall i 1000 kroner Sum innlån Gjeld pr. innbygger Disposisjonsfond År Bruk Disposisjonsfond Pensjonsfond Sum frie fond 2013 Inngående balanse Bruk av disp.fond ks-sak / Bruk av disp.fond rev.budsj Bruk av disp.fond rev.budsj Merforbruk Sum Rådmannens forslag Sum

9 3 SENTRALADMINISTRASJONEN 3.1 Økonomi Tildelt ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak Reversert budsjettendringer Nye tiltak Avsetning lønnsreserve Helårsvirkning av sentrale forhandlinger Endr indir.kostn fra VAR Skogen Vel garantiansvar Redusert premieavvik Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Endret tilskudd Notodden Flyplass Inntekter flyttet fra finans Tilskudd Kollektivterminal Økte inntekter kraft Økt premieavvik Bruk av premiefond Vedtak i kommunestyret Reduksjon i avsatt lønnsreserve Endret tilskudd til Notodden Flyplass (utbet NUAS) Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Rådmannens forslag til endringer Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Økt tilskudd Notodden Lufthavn Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak Rådmannen foreslår vedtatt reduksjon i lønnsreserven reverseres og at lønnsreserve avsettes for hele kommunen med 3,1 % årslønnsvekst (3,5 % fratrukket overheng på 0,4 %), dvs. 18,9 mill kr. Det er i tillegg gitt kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2013 innenfor hver seksjons rammer. 7

10 På bakgrunn av mottatt brev fra styret i Notodden Lufthavn AS foreslår rådmannen å øke tilskuddet med 3,9 mill. kroner i I tillegg til kjøp av tomter for ca 4 mill. kroner samt signaler fra NUAS om overføring av 1 mill. kroner vil Notodden Lufthavn AS få tilført totalt 8,9 mill. kroner i Samferdselsdepartementet har nå avslått kommunens søknad om drifts- og investeringsstøtte i 2014, men gir signaler om at dette vil bli vurdert i statsbudsjettet for Rådmannen velger å tolke signalene positivt, men har av forsiktighetshensyn kun redusert det kommunale tilskuddet med 3 mill. kroner til 5,9 mill. kroner årlig i perioden Rådmannen understreker Notodden Lufthavns betydning for næringslivet og utviklingen i arbeidsplasser og befolkning. Tilskudd til Kirkelig fellesråd ble redusert med kroner i vedtatt budsjett for Rådmannen foreslår en ytterligere reduksjon med kroner i 2014 med helårseffekt kroner fra Tildelt ramme sentraladministrasjon Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Reduksjon i stillinger Reduksjon i stillinger, helårsvirkning fra Vedtak i kommunestyret Kutt i toppledelse Avsetning fond - verneverdige bygg 100 Internasjonalt arbeid Slå sammen hovedutvalg for landbruk/vilt og teknisk Administrasjonsutvalget overføres til utvidet del av formannskapet Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i stillinger Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak I tidligere vedtatt budsjett for 2014 lå det inne stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen med kr Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon med kr

11 4 OPPVEKST 4.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning Gjesteelever skole og barnehage Økning i styrket tilbud til førskolebarn Økning driftstilskudd til private barnehager Økt egenandel enslige mindreårige flyktninger Nye tiltak Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Slå sammen Nordbygda/Yli Redusere 1 årsverk PP-tjenesten Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset Ikke helårsvirkning reversere lærerårsverk Ikke helårsvirkning redusere 1 årsverk PP-tjenesten 150 Økning grunnskole og voksenopplæring pga økt antall flyktninger Vedtak i kommunestyret Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen reversert Slå sammen Nordbygda/Yli reversert Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen - reversert Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli - reversert Kutt i ledelse/administrasjon skole Kutt i kostnader EMF kr Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversert kutt i kostnader EMF kr Reduksjon Kulturskolen Skolestruktur, Nordbygda/Yli, Tinnesmoen/Lisleherad, barnehagestruktur Avvikle leirskole Sum netto driftsutgifter

12 Kommentarer til nye kutt/tiltak Driftstilskudd private barnehager Rådmannen foreslår ikke å øke kapitaltilskudd til private barnehager til nasjonale satser. Dette medfører at Kattekleiv barnehager AS avvikler sin drift. Rådmannen foreslår at Notodden kommune oppretter tilsvarende antall barnehageplasser i Tinnesmoen skoler så snart det er praktisk mulig (virksomhetsoverdragelse). Dersom det blir nødvendig inngår Notodden kommune leieavtale om kortsiktig drift i de lokaler der Kattekleiv barnehager AS driver i dag. Lokalisering av barnehage på Tinnesmoen gir 1 mill kroner kostnadsbesparelse i helårseffekt. Slå sammen Yli og Nordbygda skoler Rådmannen foreslår at Nordbygda og Yli skoler slås sammen fra En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Økonomisk er det lik effekt om den sammenslåtte enheten blir lokalisert på Yli eller på Nordbygda. Rådmannen foreslår ut fra en samlet vurdering at lokasjon for den sammenslåtte skolen blir Yli. Bakgrunnen for denne vurderingen er at færre vil ha behov for skoleskyss, skoleskyssen vil bli enklere å organisere i den retningen bussene allerede går, og foreldre som har behov for SFO vil i større grad kunne hente og bringe barn på vei til og fra arbeidsstedet. Økonomisk effekt 1,2 mill kr i 2014 og 3,3 mill kr helårseffekt. Slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad og evt. Sætre skoler Rådmannen har utredet fire ulike alternativer. Alternativ 1 - slå sammen Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad på Sætre Alternativ 1 er at Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 3,5 lærerårsverk, og 0,8 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av to skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 1,2 mill i 2014 og 2,8 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss, alle fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 346 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 27 elever. Ved lokalisering på Sætre vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. Dersom 3 skoler samles i midlertidige bygg på Sætre fra , vil det bli en krevende oppgave å opprettholde pedagogisk kvalitet i oppstarten som følge av liten tid til planlegging og samkjøring før oppstart. Rådmannen vurderer dette som å være på grensen til det forsvarlige. 10

13 Alternativ 2 - slå sammen Sætre og Tinnesmoen på Sætre Alternativ 2 er at Sætre og Tinnesmoen slås sammen fra på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 1,5 lærerårsverk, og 0,4 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,3 mill i 2014 og 0,7 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D på Sætre. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 289 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 22 elever. Ved lokalisering av Tinnesmoen på Sætre frigjøres Tinnesmoen skole for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Lisleherad skole videreføres som i dag, og oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 3 - slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad i Lisleherad Alternativ 3 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Lisleherad. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 4 midlertidige klasserom i Lisleherad. Alle elever fra Tinnemoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7 delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering i Lisleherad vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 4 - slå sammen Tinnemoen og Lisleherad på Tinnesmoen Alternativ 4 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Tinnesmoen. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 2 midlertidige klasserom på Tinnesmoen. Alle elever fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7-delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering på Tinnesmoen vil Tinnesmoen skole ikke frigjøres for barnehage fra høsten Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. 11

14 Oppstart av privatskole i Lisleherad Nedleggelse av skoler medfører en risiko for at det opprettes privatskoler. Risikoen er størst i Lisleherad, der en gruppering har etablert et styre, og sendt en søknad til kunnskapsdepartementent. Søknaden er godkjent, og det vil være mulig for denne grupperingen å iverksette privatskole fra høsten I Heddal er det ingen kjente søknader til departementet om opprettelse av private skoler, det vil dermed tidligst være mulig å etablere et privat alternativ fra høsten 2015.(Søknadsfrist for oppstart av private skoler er april året før.) Dersom Lisleherad skole nedlegges og Notodden kommune åpner for utleie av bygningsmassen ved Lisleherad skole er det risiko for at det opprettes privatskole fra høsten En privatskole vil ha en kostnad pr elev for Notodden kommune på ca kr ,-. Dersom en privat skole får likt antall elever som på Lisleherad i dag, vil det utgjøre en kostnad på kr 6,2 mill kr. Med en leiepris kr 300,- pr kvadratmeter (samme som Sauherad leier ut for på Hjuksebø) vil det ble en inntekt på 0,6 mill kr. Netto kostnad for kommunen blir da 5,4 mill kr. Avhengig av antall elever som velger privatskole, og fra hvilken skolekrets de kommer fra vil det være mulig å redusere lærerinnsats ved de offentlige skolene. Barnehage på Tinnesmoen Tinnesmoen skole er godt egnet som barnehage. Med en investering på 5 mill. kroner vil kommunen få tilpassede barnehagelokaler. Kommunen vil da kunne oppnå en besparelse i driften på 1 mill. kroner årlig, uavhengig av om det er de kommunale barnehagene på Solhaug og Toppen som flyttes dit eller om kommunen overtar barnehageplassene fra Kattekleiv barnehage AS (se egen sak) eller en kombinasjon av dette. Oppsummering Løsninger Helårs økonomisk effekt Frigjør Tinnesmoen til barnehage Helårs effekt barnehage på Tinnesmoen L+T+S på S 2,8 mill Ja 1 mill Ja T+S på S 0,7 mill Ja 1 mill Nei L+T på L 1,8 mill Ja 1 mill Nei L+T på T 2,0 mill Nei 0 Ja Gir mulighet for privat skole Alternativet som gir den største økonomiske innsparingen er Lisleherad, Tinnesmoen og Sætre på Sætre. Regnestykket kan imidlertid bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Samtidig har dette alternativet de største pedagogiske utfordringene pga samtidig byggevirksomhet og samling av tre skoler i midlertidig bygg. Tinnesmoen og Sætre på Sætre gir den laveste økonomiske innparingen, men det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Lisleherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Lisleherad gir betydelig innsparing, det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Liseherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Tinnesmoen gir også en betydelig innsparing, men regnestykket kan bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Tinnesmoen skole frigjøres ikke til barnehage. Etter en totalvurdering foreslår rådmannen at Lisleherad og Tinnesmoen samles i Lisleherad. 12

15 Kulturskole Notodden kommune bruker kr 114,- mer på kulturskole per innbygger enn landet utenom Oslo i følge Kostra Rådmannen foreslår at kostnaden til kulturskole reduseres til landsgjennomsnitt utenom Oslo med virkning fra Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 0,5 mill kr i 2014 og en kostnadsreduksjon på 1,3 mill kr fra Dette vil bety en total omlegging av Kulturskolen som vil få konsekvenser for alle fast tilsatte. Økonomisk effekt 0,5 mill kr i 2014, og 1,3 mill kr helårseffekt. Leirskole Notodden kommune kan avvikle tilbud om leirskole. Dette vil trolig føre til at det etablerers ulike private initiativ fra foreldre. Det er usikkert hvor stor effekt en avvikling vil ha på kort sikt da det er inngått avtaler med ulike leirskoler flere år fram i tid, dette vil avhenge av i hvilken grad det er mulig å komme ut av inngåtte avtaler. Økonomisk effekt ingenting i 2014 og 0,5 mill i Kommunal egenandel enslige mindreårige flyktninger Statsbudsjettet som ble lagt fram 14. oktober la opp til kommunal medfinansiering på 10 % av utgifter til tiltaket ut over kommunens egenandel. I det vedtatte statsbudsjettet ble den kommunale medfinansieringen økt til 20 %. Notodden kommune fikk med dette en økt kostnad på 3 mill. kr. Imidlertid ble integreringstilskuddet økt med ca kroner per enslige mindreårige flyktning, dvs ca 1 mill kroner for Notoddens vedkommende. På denne bakgrunn vurderer rådmannen at det kun er realistisk å spare inn den økte medfinansieringskostnaden og foreslår å reversere det vedtatte innsparingskravet på kroner. Alternative kutt Rådmannen har utredet alternative kutt innenfor PPT, barnevern og enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen vurderer at ytterligere kutt innen PPT og barnevern raskt kan gi merkostnader i form av økt spesialundervisning og alvorligere og mer kostnadskrevende barnevernstiltak. Rådmannen anbefaler ikke ytterligere kutt i PPT og barnevern. For enslige mindreårige flyktninger viser beregninger at kommunen samlet sett går tilnærmet i balanse selv med en økt kommunal egenandel. Dette pga allerede iverksatte innsparingstiltak og økt integreringstilskudd. Enslige mindreårige flyktninger innebærer flere innbyggere som gir kommunen økt innbyggertilskudd (rammetilskudd) og det utgjør arbeidsplasser i kommunen. Rådmannen anbefaler derfor å videreføre begge boligene for enslige mindreårige flyktninger. 13

16 5 KULTUR OG STEDSUTVIKLING Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Nettoøkning kinoinntekter BB-huset Økning tilskudd knutepunktstatus NBF Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet Kutt pott ungdomsarbeid Kutt tilskudd org/lag/foreninger kultur Kutt tilskudd org/lag/foreninger idrett Kutt vedlikehold maskiner og utstyr - servicetorg Økt inntekt kiosk - Tinfos bad Økt billettinntekt Skoland aktivitetshus Kutt annonsering kino Kutt reiseutgifter kultur adm Kutt vedlikehold kultur adm Kutt innkjøp annet utstyr Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset Vedtak i kommunestyret Kutt pott ungdomsarbeid reversert Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur - reversert Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett - reversert Styrking Skoland Kutt administrasjon Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversere styrking Skoland Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark Sum netto driftsutgifter

17 Kommentarer til nye kutt/tiltak Skoland aktivitetshus Rådmannen foreslår å opprettholde administrasjonskuttet som allerede ble gjennomført i Dette gir en innsparing på kr Telemarkskanalen regionalpark Regionalparken ble for et år siden organisert som et interkommunalt samarbeid. Eierne er Telemark fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF og kanalkommunene Kviteseid, Nome, Sauherad, Skien, Tokke og Notodden. I henhold til vedtektene skal Notodden kommune bidra med kr årlig. Den enkelte kommune kan med minst ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. Rådmannen foreslår at Notodden sier opp sin deltakelse. Alternative kutt Skoland aktivitetshus En nedleggelse av Skoland aktivitetshus vil gi en årlig innsparing på kr Konsekvensen er at Skoland aktivitetshus som møteplass for aktivitet, frivillighet, foreningsliv, forebygging og arrangementer for eldre ikke blir videreført. Stiftelsen Notodden Blues Festival I henhold til knutepunktstatusavtalen mellom stat, fylke og kommune bidrar Notodden kommune årlig med 20 % av de offentlige tilskuddene. Dette utgjør kr Dersom Notodden trekker sitt tilskudd mister festivalen knutepunktfinansieringen på kr 2,55 mill fra staten og kr fra fylke. Konsekvensen er nedleggelse av festivalen. Heddal bygdetun Heddal bygdetun inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. I henhold til avtale betaler Notodden kommune kr årlig. NIA har ansvar for gjennomføring og finansiering av all virksomhet knyttet til drift og forvaltning av Heddal bygdetuns samlinger. Avtalen er en forutsetning for tilskudd fra stat og fylke som kanaliseres via NIA. Uten en slik avtale er konsekvensen høyst sannsynlig at Heddal bygdetun legges ned og at en står uten midler til å ivareta bygningsmassen. Oppsigelse av avtale kan først få virkning fra 1. januar Driftstilskudd til idrett, kultur og arrangementer etter søknad Det fordeles hvert år kr til foreninger, lag og organisasjoner innenfor idrettsområdet og kr til kulturområdet. I tillegg fordeles det kr til arrangementer etter søknad gjennom året. Konsekvenser av kutt er mindre til fordeling og færre arrangementer. Notodden bibliotek Bibliotektilbud er lovpålagt, men ikke antall åpningsdager. Bok & Blueshuset holdes åpent av bibliotekansatte på dagtid og de kinoansatte på kveldstid. Konsekvens av redusert antall åpningsdager på biblioteket er at Bok & Blueshuset blir tilsvarende stengt og med påfølgende konsekvenser for leietakere. En reversering av lørdagsåpent bibliotek vil gi en innsparing på kr

18 Rjukanbanen Rjukanbanen inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. Notodden kommune gir et årlig tilskudd på kr til NIA. Dette må ses i sammenheng med verdensarvsøknaden og Notoddens bidrag til å ivareta et viktig kulturminne i samarbeid med Tinn kommune. Grønkjær Skisenter Notodden kommune gir et årlig tilskudd til Grønkjær skisenter på kr Skisenteret drives på dugnad og er et attraktivt tilbud til lokalbefolkning i alle aldre og konkurranseutøvere. Tilskuddet fra Notodden kommune er avgjørende for driften av skisenteret. Vidar kulturhus Heddal Det gis et tilskudd på kr til Vidar kulturhus Heddal BA (tidligere Grendehuset i Heddal) etter avtale med kommunen. Denne posten ble tidligere kalt garderobeleie. Storeskar Skistadion Det gis et årlig tilskudd på kr og kommunen dekker festeavgift for området på kr årlig. Snøgg ski søker om ettergivelse av vannavgift og økning av tilskuddet med kr for å kunne drive videre. Se egen sak. Hovedarrangør for 17. mai i sentrum Kommunen inngår hvert år samarbeidsavtale med hovedarrangør av 17. mai i sentrum. Hovedarrangørene har de siste årene vært Notodden Blues Festival, Notodden mannssangforening og Notodden fotballklubb. Avtalen innbærer et honorar på kr for å gjennomføre 17. maiarrangementet på dugnad. Et arrangement i kommunal regi vil sannsynligvis bli dyrere og personalmessig vanskelig å gjennomføre. Stavkyrkjeområdet Det gis et årlig tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet på kr Tiltak, arrangementer og tilbud vil bli redusert og/eller avviklet dersom tilskuddet kuttes. Tilskuddet er planlagt benyttet som kommunal egenandel i et reiselivsprosjekt NUAS søker eksterne midler til i Tinfos Bad Utvide sommerstegning fra to til tre måneder (mai) vil kunne gi en innsparing på kr Stengning av en eller flere faste dager gjennom året vil gi tap på grunn av høye faste kostnader og godt besøk. Det er kun med ved en lengre stengning det er mulig å senke vanntemperaturen og redusere kostnadene. Dette bør derfor i tilfellet gjøres på våren/sommeren da det erfaringsmessig er lavest besøk. Resterende kuttmuligheter under kr Det gis årlig tilskudd til Notodden historielag, Notodden og omegn heimefrontmuseum, 17. mai Heddal, Gavlesjå løypelag, Notodden i sentrum, Byfesten, LO 1. mai, Folkemusikkarkivet, 17. mai Gransherad, julegrantenning og 17. mai Lisleherad. Felles for disse er at konsekvenser av kutt er avvikling eller redusert aktivitet. 16

19 6 HELSE OG OMSORG 6.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp Egenfinansiering psykolog/friskliv Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT Nye tiltak : Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling Reduksjon hjemmehjelp Reduksjon renhold Reduksjon/samlokalisering sekretær Teamledere i bemanningsplan Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon Samhandlingsreformen redusert medfinansiering Økt refusjon ressurskrevende tjenester Red. kostnad kommuneoverlege Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser Husleie Catch inkl i tiltak over 0 Vedtak i kommunestyret Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling - reversert Ytterligere teamledere i bemanningsplan/ledelse/administrasjon Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser Ikke helårsvirkning ved overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -525 Reversere nedleggelse av 10 sykehjemsplasser og overføre 5 pl. Til Innsparing av tjenester i vikarbyrå Endring i finansiering ressurskrevende brukere Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon støttekontakt/avlastning Kutt psykisk helse Internat Seljord - ikke stønad til nye elever Avvikle alle heldøgns omsorgsplasser Gransherad Sum netto driftsutgifter

20 Kommentarer til nye kutt/tiltak Legge ned Gransherad Bygdeheim, flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun Helsetjenestene samlet har et driftsnivå pr innbygger som ligger lavere enn både KOSTRAgruppe, Telemark og landet. Pleie- og omsorgstjenestene har også lavere kostnader enn tilsvarende kommuner. Notodden har et høyere antall brukere av hjemmebaserte tjenester, og en høyere andel beboere i boliger med heldøgns bemanning. Notodden kommunes Helse- og omsorgsplan som ble vedtatt i 2011 beskriver strategier og tiltak for å styrke aktivitet, deltager- og mestringsperspektivet i tjenestene. For å møte framtidas omsorgsutfordringer skal det satses på forebygging og tiltak som reduserer behovet for tjenester framover. I tråd med planen er det derfor etablert rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral. Dette er målretta tiltak som møter de utfordringene Notodden kommune har og som dokumenteres i kommunens folkehelseprofil. Når det skal foretas reduksjoner i seksjonen vil det måtte medføre redusert tjenestetilbud. Det er ingen av virksomhetene som kan kutte enkeltstillinger uten at dette medfører økt belastning på øvrige medarbeidere, dette vil kunne medføre økning i sykefravær. Samtidig vil brukere av tjenestene måtte vente lengre og misnøyen med tjenestene vil øke det vil også medføre risiko for dårligere kvalitet og forsvarlighet. I valget mellom å kutte ytterligere stillinger fordelt på flere tjenester eller å foreta strukturelle grep er det siste valgt. Reduksjon i antallet boliger med heldøgns omsorg eller sykehjemsplasser er ikke ønsket og kan medføre økt behov for andre tjenester, men det vurderes likevel som minst uheldig. Befolknings-framskrivningene fra SSB viser at andelen eldre over 80 år er i ferd med å gå ned. Andelen 80+ vil gå ned med nærmere 20 % fra 2012 til 2019, for deretter å øke noe igjen til dagens nivå i Dette er den aldersgruppen som i størst grad er brukere av heldøgns boligtilbud, og denne reduksjonen åpner for muligheten for å kunne redusere antall boliger med heldøgns omsorg noe i årene som kommer. Det foreslås ikke kutt i antall korttidsplasser, fordi disse plassene bidrar til at kommunen raskt og effektivt kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og gjør pasientene i stand til å kunne klare seg bedre i eget hjem. Kortidsavdelingen bidrar også til å kunne gjøre brukere av hjemmetjenestene i stand til å bli boende hjemme lengre ved å tilby korte opphold der det satses på opptrening, økt aktivitet og mestring. Økningen i antall kortidsplasser til 25 bidrar til å dempe behovet for langtidsplasser. Mindre enheter har høyest driftskostnader. Størst økonomisk innsparing vil derfor oppnås ved å legge ned Gransherad bygdeheim og flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun (alternativ 6 i vedlagte tabell med alternativer til reduksjon). Dette gir en innsparing på totalt ca 18 årsverk. Reduksjon i antall plasser vil kunne medføre økt trykk på andre tjenester. Dette må møtes med stadig fokus på prosessforbedring og effektivisering i tjenestene for å motvirke økte kostnader. Reduksjon psykisk helse og rus Økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak vil trolig medføre redusert behov for direkte bistand fra psykisk helse og rus. Endret praksis i tjenestene og tydelig fokus på lovpålagte oppgaver vil gjøre dette mulig.. 18

21 Reduksjon støttekontakter Reduksjon av støttekontakter med 10 % medfører strengere vurdering og færre timer tildelt pr uke (standard i dag er 3 t pr. uke). Flere vil få tilbud i grupper. Ikke innvilge tilskudd til nye søkere på Internat Seljord Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Eventuell støtte til internatopphold må avtales formelt mellom kommune og fylkeskommune. Se vedlagt brev fra Rådmann. Alternative kutt Sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsplasser Alternativer til reduksjon i plasser Antall plasser Mulig sparing - ca Besparelse pr plass 1 Teletunet - legge ned 1. eller 3.etg 16 2 mill Teletunet - legge ned 2. etg mill Haugmotun legge ned 1/2 avd 11 5 mill Haugmotun legge ned 1/1 avd 22 11,5 mill Gransherad - legge ned åpen avd, mill beholde 8 demens 6 Gransherad legge ned 24 plasser, mill åpne 10 på avd D på Haugmotun 7 Gransherad legge ned 24 plasser, 4 3 mill åpne 10 på avd D på Haugmotun og åpne 10 på avd 4 NOS 8 NOS avd 3 - legge ned 10 gamle rom 10 7 mill NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, 10 5,5 mill beholde 5 plasser 10 NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, flytte 5 til dobbeltrom korttidsavd. 10 6,5 mill Vurdere noen avlastningsplasser andre steder for å redusere antall dobbeltrom 11 NOS avd 2 legge ned 15 plasser 15 9 mill Satsing på de forebyggende og rehabiliterende tiltakene rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral er svar på utfordringene i kommunens folkehelseprofil. Tiltakene er etablert for å dempe behovet for tjenester og komme raskt tilbake i arbeid. Kutt i disse tiltakene vil medføre økt behov for direkte bistand, særlig i psykisk helse og i den raskt voksende gruppen eldre år. Satsing på barn og foreldre med familieterapi, psykolog og åpen barnehage er viktig for å hindre utvikling av problemer for barn og unge. Habilitering for barn og unge med særlige behov, og etablering av koordinerende enhet er pålagt i ny helse- og omsorgslov (2012). Dette kan ikke legges ned ved Tildelingskontoret uten at funksjonen pålegges andre virksomheter. KOSTRA-tall viser at kommunen har lav kostnad på helse, og rådmann har ikke anbefalt kutt i enkeltstillinger for eksempel i helsestasjon eller fysioterapiavdeling. Dagsenter for eldre på Haugmotun og Kilden aktivitetssenter er godt etablerte sentre med stor betydning for mange brukere. Fokus er aktivitet, deltakelse og mestring. Flere brukere vil ha rett på individuell tjeneste i stedet, det vil si økt kostnad på støttekontakt, miljøarbeid og avlastning. For personer med psykiske plager er Kilden en vei videre mot selvstendighet og deltakelse på andre arenaer; sosialt, arbeid eller aktivitet. 19

22 Endring av vaskeriavtale og åpen anbudskonkurranse vil tidligst få effekt fra

23 7 NAV SOSIAL OG FLYKTNINGER 7.1 Økonomi Tildelt ramme: Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økt sosialhjelp Stilling pga økt antall flyktninger Vedtak i kommunestyret Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak Redusert økning i sosialhjelp Rådmannen har tidligere foreslått å øke rammen til sosial og flyktninger med ca 4 mill. kroner i forhold til budsjett Videreføring av dagens drift innebærer en økning på 6 mill. kroner, dvs at rådmannen samtidig foreslo et resultatkrav på tiltakene som skal gjennomføres tilsvarende 2 mill. kroner. Rådmannen foreslår nå å øke innsparingskravet med 0,25 mill. kroner i 2014 og 0,5 mill. kroner fra Flyktninger og boligsosialt arbeid På grunn av vakanser vil NAV spare til sammen kroner som en engangsbesparelse i

24 8 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER 8.1 Økonomi Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økt kostnad - nødnett brann Drift av økte arealer Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur Husleie Catch Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset Vedtak i kommunestyret Kulturminneplan Samhandling vakttjenester (vaktmester) Prosjektstyring Kutt ledelse/administrasjon Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys 200 Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversere samhandling vakttjenester (vaktmester) Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Kutt brannvesen forebyggende avdeling Kutt renhold/konkurranseutsetting Utsette kommuneplan arealdel Sum netto driftsutgifter

25 Kommentarer til nye kutt/tiltak Vaktordning vaktmestere Under budsjettbehandlingen i desember 2013 ble det vedtatt å legge ned denne vaktordningen fra og med Dette lot seg ikke gjøre, da dette er en skriftlig inngått avtale som må sies opp før 1. oktober for å gjelde fra påfølgende år. Slik sett kan dette trå i kraft tidligst 1. januar Rådmann foreslår å ikke si opp denne avtalen, da kommunen er avhengig av kontinuerlig drift på byggene, i tillegg til at brøyting/strøing ikke kan vente til ordinær arbeidstid. Gjelder utenom ordinær arbeidstid, det vil si fra kl på hverdager pluss døgnvakt i helgene fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Gjelder alle kommunale bygg med uteområder. Flest utkallinger til sykehjem, på grunn av alarmer, vann/avløp, strømfeil, heiser og andre ting. Men også en del sikringsarbeid etter hærverk/innbrudd ved forskjellige kommunale bygg. Om vinteren også ansvar for brøyting/strøing av Sætreskolene og rundt idrettshall. I tillegg fortauer/gangveier på Sætre, veie på øvre Skogen og skoleområde og fortau i Lisleherad. Reduksjon forebyggende avdeling Etter tilsyn fra DSB i 2012 fikk kommunen et avvik som måtte lukkes pga at avdelingen var for liten til å oppnå de antall tilsyn som kreves. Det ble derfor opprettet en ny stilling i Rådmannen foreslår nå å redusere rammen til forebyggende avdeling med kroner i 2014 og med helårsvirkning på kroner fra Reduksjon i renhold, evt. konkurranseutsette renhold Renholdet som eiendomsavdelingen har ansvar for ble sist redusert i Innsparingen den gangen var på 30 % av stillingene. Renholdet på sykehjem ble holdt utenfor innsparingene. Det ble den gangen satset på nytt utstyr, overgang til mikrofiber og en del maskiner. Det ble også laget renholdsplaner for de fleste byggene ved hjelp av konsulent. Renholderne er ansatt i faste stillinger og skal i utgangspunktet bruke tiden på det bygget stillingen er beregnet til. Hvis kommunalt renhold skal sammenlignes med privat, må det gjøres på like vilkår, d.v.s timepris. Her kommer kommunen dårlig ut bl.a. på grunn av pensjonsdelen der vi i dag betaler ca 20 %. Men en privat aktør skal ha fortjeneste, så det er ikke sikkert forskjellen blir stor, forutsatt lik timelønn til renholderne. Hvis private aktører gir pris pr m2, vil de sannsynligvis ligge lavere enn kommunen. Dette er gjort i flere kommuner, blant annet Drammen kommune, som mener de har spart en del penger på ordningen. De startet med konkurranseutsetting i 1998 og satte ut de siste arealene i Det er vanskelig å anslå innsparing ved konkurranseutsetting, men 10 % innsparing gir en effekt på ca 1,5 mill. kr. Ulempen ligger i at presset på pris ofte gir utslag i dårligere kvalitet og mye klager fra brukere av byggene. En må også regne med større utskifting av bemanningen med en slik ordning. Det vil også være behov for mer ressurser på oppfølging av kontraktene. Det har over tid blitt innarbeidet en stabil gruppe med renholdere i kommunen som kjenner byggene godt og som gjør en solid jobb. En stor andel av renholderne har fagbrev. Notodden kommune har ca 26 årsverk på renhold. 23

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE. Kommunestyret. Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen. Side 1 av 21

NOTODDEN KOMMUNE. Kommunestyret. Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen. Side 1 av 21 NOTODDEN KOMMUNE 2009 Kommunestyret Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen Side 1 av 21 MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i Notodden kommunestyre torsdag 10.12.2009 kl 17.00

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 Vedtatt av kommunestyret 06.12.13 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel Budsjett 2014 Økonomiplan 2015-2017 Kommentardel Røros 20.11.2013 Rådmann Budsjett 2014 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer