Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 2 3 Sentraladministrasjon/felles Side 7 4 Oppvekst Side 9 5 Kultur og stedsutvikling Side 14 6 Helse og omsorg Side 17 7 Sosial og flyktninger Side 21 8 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side 22 9 Investeringsbudsjett Side 25 Vedlegg: Brev fra fylkesmannen Vedtatt budsjett Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan november 2013 Forside: Kongen besøker Notodden Kilde: Notodden kommune, fotograf Elin Velta Svartdal Arkivsak: 14/230, Løpenr. 1412/14 Arkivkode

3 1 Rådmannens innledning Fylkesmannen har underkjent Notodden kommunes budsjett og økonomiplan for og kommunen er innmeldt i ROBEK. Kommunen må behandle budsjettet på nytt, og fylkesmannen har gitt tydelige signaler om at budsjettet må inneholde strukturelle endringer og stillingskutt som forbedrer kommunens økonomi, samtidig som budsjettet må være realistisk. Rådmannens forslag til nytt budsjett og økonomiplan inneholder strukturelle endringer og stillingskutt som er tilstrekkelig til å få kommunen ut av ROBEK og i tillegg gir et økonomisk handlingsrom i årene framover. Selv om ingen av de foreslåtte kuttene er ønskelige, så er de nødvendige for å få kontroll på økonomien. Det er fra rådmannens side lagt vekt på å begrense konsekvensene for tjenestene til innbyggerne og å gjøre de langsiktig riktige grepene både økonomisk og for å bedre innbyggernes folkehelse og velferd. Notodden kommune har nå en kraftig forbedring i folketallsutviklingen. Det er mange år siden Notodden hadde en tilsvarende positiv utvikling. Rådmannen legger stor vekt på å støtte opp under denne utviklingen, som vil gi økte inntekter til kommunen. Bl.a. er tilskuddet til Notodden Lufthavn AS et uttrykk for dette. Det er betydelig risiko i å gjennomføre omfattende kutt og strukturelle endringer. Rådmannen tar forbehold om at det kan bli høyere omstillingskostnader enn antatt. Notodden, 21. februar 2014 Magnus Mathisen Rådmann 1

4 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Tall i 1000 kroner Vedtatt Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Kommentarer til postene Redusert skatteanslag Rådmannen foreslår å benytte skatteanslaget som er beregnet av Telemarksforskning på bakgrunn av statsbudsjettet for 2014, dvs en reduksjon på 5 mill. kroner årlig i forhold til vedtatt budsjett. Rådmannen er noe betenkt over at Telemarksforskning har lagt inn 1 % realvekst i økonomiplanen. Reduserte skjønnsmidler i økonomiplanperioden Telemarksforskning har i sitt oppsett til kommunen lagt inn en videreføring av dagens nivå for skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har tatt utgangspunkt i Telemarksforsknings tall i sine budsjettforslag. Imidlertid har fylkesmannen underkjent bruken av skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har av den grunn redusert rammetilskuddet med 5 mill. kroner i årene Økt integreringstilskudd Rådmannen har justert tilskuddet med kroner årlig ihht nye satser som er kommet i Redusert utbytte Notodden Energi Notodden Energi kan ikke utbetale et så høyt utbytte som i det vedtatte budsjettet som følge av at Notodden Energi Nett AS har fått redusert sine inntekter med ca 10 mill. kroner i Rådmannen viser til sak i formannskapet , hvor det ble vedtatt at rådmann og generalforsamling skulle bli enige om mulig utbytte for 2014, og at dette skulle legges til grunn ved første revidering av budsjettet. I møte med Notodden Energi ble det klart at utbytte for 2014 maksimalt kan være 1,0 mill. kroner. Rådmannen legger derfor dette til grunn i budsjettet. Renter og avdrag Rådmannen har utsatt enkelte investeringer for at de skal være ihht hva fylkesmannen kan akseptere. Dette har medført reduksjon i renter og avdrag de første årene og økning mot slutten av økonomiplanperioden. Endringer fra vedtatt budsjett til rådmannens forslag Tall i 1000 kroner Frie inntekter Budsjett Økonomiplan Redusert skatteanslag Redusert skjønnsmidler Integreringstilskudd Finansinntekter Redusert utbytte Notodden Energi Finansutgifter Endring renter Endring avdrag

6 Fellesområdet Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve Reversert økt samhandling mellom seksjonene Økt tilskudd Notodden Lufthavn Korrigert tidligere feilbudsjettering Notodden Lufthavn Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Sentraladministrasjonen Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i stillinger Oppvekst Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversert kutt i kostnader EMF kr Reduksjon Kulturskolen Endre skolestruktur og barnehagestruktur Avvikle leirskole Kultur og stedsutvikling Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversere styrking Skoland Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark Helse og omsorg Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon støttekontakt/avlastning Kutt psykisk helse Internat Seljord - ikke stønad til nye elever Avvikle alle omsorgsplasser Gransherad - åpne 10 pl avd D Haugmotun Sosial og flyktninger Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Reversert samhandling vakttjenester (vaktmester) Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Kutt brannvesen forebyggende avdeling Kutt renhold/konkurranseutsetting Utsette kommuneplan arealdel til Fondsavsetninger Endret bruk av disp.fond Endret avsetning disp.fond

7 Alternative kuttforslag som er vurdert men ikke anbefalt av rådmannen, helårsvirkning Seksjon/virksomhet Tjeneste/kutt Innsparing Teknisk Brann Kun to kasernert - Eiendom og utedrift Konkurranseutsette drift kommunale veier - Parkvesenet Helse og omsorg Administrasjon Vask av tøy - åpen konkurranse - Fysioterapi Fysioterapeut Helsestasjon Familieterapeut/Helsesøstre/jordmor Psykolog Åpen barnehage Rask psykisk helsehjelp Frisklivssentral Psykisk helse Kilden Tildelingskontoret Tilpasset plan/koordinering Haugmotun Dagsenter HBT Hverdagsrehabilitering Administrasjon Frivilligsentral NOS/Teletun/Haugm./Gransh Teletunet legge ned 1. el. 3.etg Teletunet 2. etg Haugmotun (1/2 avd) Haugmotun Gransherad legge ned åpen avd, beholde 8 demens Gransherad legge ned 24, åpne 10 på avd D på Haugmotun og på avd 4 NOS NOS avd 3 (legge ned 10 gamle rom) NOS avd 2 (legge ned 10 pl, beholde 5 pl) NOS avd 2 (legge ned 10 pl, flytte 5 til dobbelt-rom korttids) NOS avd Kultur Tinfos bad Stenge en ekstra måned Biblioteket Redusert åpningstid Servicetorget Interkommunalt sentralbord - Skoland Legge ned Kultur og idrett Notodden Blues Festival Industrarbeidermuseet: Heddal Bygdetun Telemarkskanalen regionalpark Driftsstøtte kultur etter søknad Driftsstøtte idrett etter søknad Industrarbeidermuseet: Rjukanbanen Grønkjær Skisenter Grendehuset i Heddal Tilskudd og leie av grunn Storeskar skisenter Arrangør 17. mai sentrum Tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet

8 Arrangementstilskudd etter søknad Notodden Historielag Heddal og Notodden Museumslag Notodden og omegn heimefrontmuseum Arrangør 17. mai Heddal Gavlesjå løypelag, skiløyper Notodden i Sentrum Byfesten (juni) LO 1.mai Driftstilskudd folkemusikkarkivet Arrangør 17. mai Gransherad Julegrantenning Lisleherad skole FAU 17. mai Telemarksgalleriet (husleie ) Andre tros- og livssynssamfunn ( ) Oppvekst PPT Kutt Barnevern Reversere økning årsverk EMF Ikke ta i mot flere, avvikle hus på Skogen - Utsatte investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer utsettelse av flere prosjekter. Disse er beskrevet i kapitlet om investeringer. Rådmannen har lagt til grunn fylkesmannens føringer for hvilke investeringer som kan godtas. Rådmannen viser til brev fra fylkesmannen datert 21. februar Gjeld Tall i 1000 kroner Sum innlån Gjeld pr. innbygger Disposisjonsfond År Bruk Disposisjonsfond Pensjonsfond Sum frie fond 2013 Inngående balanse Bruk av disp.fond ks-sak / Bruk av disp.fond rev.budsj Bruk av disp.fond rev.budsj Merforbruk Sum Rådmannens forslag Sum

9 3 SENTRALADMINISTRASJONEN 3.1 Økonomi Tildelt ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak Reversert budsjettendringer Nye tiltak Avsetning lønnsreserve Helårsvirkning av sentrale forhandlinger Endr indir.kostn fra VAR Skogen Vel garantiansvar Redusert premieavvik Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Endret tilskudd Notodden Flyplass Inntekter flyttet fra finans Tilskudd Kollektivterminal Økte inntekter kraft Økt premieavvik Bruk av premiefond Vedtak i kommunestyret Reduksjon i avsatt lønnsreserve Endret tilskudd til Notodden Flyplass (utbet NUAS) Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Rådmannens forslag til endringer Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Økt tilskudd Notodden Lufthavn Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak Rådmannen foreslår vedtatt reduksjon i lønnsreserven reverseres og at lønnsreserve avsettes for hele kommunen med 3,1 % årslønnsvekst (3,5 % fratrukket overheng på 0,4 %), dvs. 18,9 mill kr. Det er i tillegg gitt kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2013 innenfor hver seksjons rammer. 7

10 På bakgrunn av mottatt brev fra styret i Notodden Lufthavn AS foreslår rådmannen å øke tilskuddet med 3,9 mill. kroner i I tillegg til kjøp av tomter for ca 4 mill. kroner samt signaler fra NUAS om overføring av 1 mill. kroner vil Notodden Lufthavn AS få tilført totalt 8,9 mill. kroner i Samferdselsdepartementet har nå avslått kommunens søknad om drifts- og investeringsstøtte i 2014, men gir signaler om at dette vil bli vurdert i statsbudsjettet for Rådmannen velger å tolke signalene positivt, men har av forsiktighetshensyn kun redusert det kommunale tilskuddet med 3 mill. kroner til 5,9 mill. kroner årlig i perioden Rådmannen understreker Notodden Lufthavns betydning for næringslivet og utviklingen i arbeidsplasser og befolkning. Tilskudd til Kirkelig fellesråd ble redusert med kroner i vedtatt budsjett for Rådmannen foreslår en ytterligere reduksjon med kroner i 2014 med helårseffekt kroner fra Tildelt ramme sentraladministrasjon Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Reduksjon i stillinger Reduksjon i stillinger, helårsvirkning fra Vedtak i kommunestyret Kutt i toppledelse Avsetning fond - verneverdige bygg 100 Internasjonalt arbeid Slå sammen hovedutvalg for landbruk/vilt og teknisk Administrasjonsutvalget overføres til utvidet del av formannskapet Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i stillinger Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak I tidligere vedtatt budsjett for 2014 lå det inne stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen med kr Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon med kr

11 4 OPPVEKST 4.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning Gjesteelever skole og barnehage Økning i styrket tilbud til førskolebarn Økning driftstilskudd til private barnehager Økt egenandel enslige mindreårige flyktninger Nye tiltak Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Slå sammen Nordbygda/Yli Redusere 1 årsverk PP-tjenesten Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset Ikke helårsvirkning reversere lærerårsverk Ikke helårsvirkning redusere 1 årsverk PP-tjenesten 150 Økning grunnskole og voksenopplæring pga økt antall flyktninger Vedtak i kommunestyret Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen reversert Slå sammen Nordbygda/Yli reversert Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen - reversert Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli - reversert Kutt i ledelse/administrasjon skole Kutt i kostnader EMF kr Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversert kutt i kostnader EMF kr Reduksjon Kulturskolen Skolestruktur, Nordbygda/Yli, Tinnesmoen/Lisleherad, barnehagestruktur Avvikle leirskole Sum netto driftsutgifter

12 Kommentarer til nye kutt/tiltak Driftstilskudd private barnehager Rådmannen foreslår ikke å øke kapitaltilskudd til private barnehager til nasjonale satser. Dette medfører at Kattekleiv barnehager AS avvikler sin drift. Rådmannen foreslår at Notodden kommune oppretter tilsvarende antall barnehageplasser i Tinnesmoen skoler så snart det er praktisk mulig (virksomhetsoverdragelse). Dersom det blir nødvendig inngår Notodden kommune leieavtale om kortsiktig drift i de lokaler der Kattekleiv barnehager AS driver i dag. Lokalisering av barnehage på Tinnesmoen gir 1 mill kroner kostnadsbesparelse i helårseffekt. Slå sammen Yli og Nordbygda skoler Rådmannen foreslår at Nordbygda og Yli skoler slås sammen fra En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Økonomisk er det lik effekt om den sammenslåtte enheten blir lokalisert på Yli eller på Nordbygda. Rådmannen foreslår ut fra en samlet vurdering at lokasjon for den sammenslåtte skolen blir Yli. Bakgrunnen for denne vurderingen er at færre vil ha behov for skoleskyss, skoleskyssen vil bli enklere å organisere i den retningen bussene allerede går, og foreldre som har behov for SFO vil i større grad kunne hente og bringe barn på vei til og fra arbeidsstedet. Økonomisk effekt 1,2 mill kr i 2014 og 3,3 mill kr helårseffekt. Slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad og evt. Sætre skoler Rådmannen har utredet fire ulike alternativer. Alternativ 1 - slå sammen Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad på Sætre Alternativ 1 er at Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 3,5 lærerårsverk, og 0,8 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av to skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 1,2 mill i 2014 og 2,8 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss, alle fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 346 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 27 elever. Ved lokalisering på Sætre vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. Dersom 3 skoler samles i midlertidige bygg på Sætre fra , vil det bli en krevende oppgave å opprettholde pedagogisk kvalitet i oppstarten som følge av liten tid til planlegging og samkjøring før oppstart. Rådmannen vurderer dette som å være på grensen til det forsvarlige. 10

13 Alternativ 2 - slå sammen Sætre og Tinnesmoen på Sætre Alternativ 2 er at Sætre og Tinnesmoen slås sammen fra på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 1,5 lærerårsverk, og 0,4 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,3 mill i 2014 og 0,7 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D på Sætre. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 289 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 22 elever. Ved lokalisering av Tinnesmoen på Sætre frigjøres Tinnesmoen skole for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Lisleherad skole videreføres som i dag, og oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 3 - slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad i Lisleherad Alternativ 3 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Lisleherad. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 4 midlertidige klasserom i Lisleherad. Alle elever fra Tinnemoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7 delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering i Lisleherad vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 4 - slå sammen Tinnemoen og Lisleherad på Tinnesmoen Alternativ 4 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra på Tinnesmoen. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 2 midlertidige klasserom på Tinnesmoen. Alle elever fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7-delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering på Tinnesmoen vil Tinnesmoen skole ikke frigjøres for barnehage fra høsten Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. 11

14 Oppstart av privatskole i Lisleherad Nedleggelse av skoler medfører en risiko for at det opprettes privatskoler. Risikoen er størst i Lisleherad, der en gruppering har etablert et styre, og sendt en søknad til kunnskapsdepartementent. Søknaden er godkjent, og det vil være mulig for denne grupperingen å iverksette privatskole fra høsten I Heddal er det ingen kjente søknader til departementet om opprettelse av private skoler, det vil dermed tidligst være mulig å etablere et privat alternativ fra høsten 2015.(Søknadsfrist for oppstart av private skoler er april året før.) Dersom Lisleherad skole nedlegges og Notodden kommune åpner for utleie av bygningsmassen ved Lisleherad skole er det risiko for at det opprettes privatskole fra høsten En privatskole vil ha en kostnad pr elev for Notodden kommune på ca kr ,-. Dersom en privat skole får likt antall elever som på Lisleherad i dag, vil det utgjøre en kostnad på kr 6,2 mill kr. Med en leiepris kr 300,- pr kvadratmeter (samme som Sauherad leier ut for på Hjuksebø) vil det ble en inntekt på 0,6 mill kr. Netto kostnad for kommunen blir da 5,4 mill kr. Avhengig av antall elever som velger privatskole, og fra hvilken skolekrets de kommer fra vil det være mulig å redusere lærerinnsats ved de offentlige skolene. Barnehage på Tinnesmoen Tinnesmoen skole er godt egnet som barnehage. Med en investering på 5 mill. kroner vil kommunen få tilpassede barnehagelokaler. Kommunen vil da kunne oppnå en besparelse i driften på 1 mill. kroner årlig, uavhengig av om det er de kommunale barnehagene på Solhaug og Toppen som flyttes dit eller om kommunen overtar barnehageplassene fra Kattekleiv barnehage AS (se egen sak) eller en kombinasjon av dette. Oppsummering Løsninger Helårs økonomisk effekt Frigjør Tinnesmoen til barnehage Helårs effekt barnehage på Tinnesmoen L+T+S på S 2,8 mill Ja 1 mill Ja T+S på S 0,7 mill Ja 1 mill Nei L+T på L 1,8 mill Ja 1 mill Nei L+T på T 2,0 mill Nei 0 Ja Gir mulighet for privat skole Alternativet som gir den største økonomiske innsparingen er Lisleherad, Tinnesmoen og Sætre på Sætre. Regnestykket kan imidlertid bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Samtidig har dette alternativet de største pedagogiske utfordringene pga samtidig byggevirksomhet og samling av tre skoler i midlertidig bygg. Tinnesmoen og Sætre på Sætre gir den laveste økonomiske innparingen, men det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Lisleherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Lisleherad gir betydelig innsparing, det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Liseherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Tinnesmoen gir også en betydelig innsparing, men regnestykket kan bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Tinnesmoen skole frigjøres ikke til barnehage. Etter en totalvurdering foreslår rådmannen at Lisleherad og Tinnesmoen samles i Lisleherad. 12

15 Kulturskole Notodden kommune bruker kr 114,- mer på kulturskole per innbygger enn landet utenom Oslo i følge Kostra Rådmannen foreslår at kostnaden til kulturskole reduseres til landsgjennomsnitt utenom Oslo med virkning fra Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 0,5 mill kr i 2014 og en kostnadsreduksjon på 1,3 mill kr fra Dette vil bety en total omlegging av Kulturskolen som vil få konsekvenser for alle fast tilsatte. Økonomisk effekt 0,5 mill kr i 2014, og 1,3 mill kr helårseffekt. Leirskole Notodden kommune kan avvikle tilbud om leirskole. Dette vil trolig føre til at det etablerers ulike private initiativ fra foreldre. Det er usikkert hvor stor effekt en avvikling vil ha på kort sikt da det er inngått avtaler med ulike leirskoler flere år fram i tid, dette vil avhenge av i hvilken grad det er mulig å komme ut av inngåtte avtaler. Økonomisk effekt ingenting i 2014 og 0,5 mill i Kommunal egenandel enslige mindreårige flyktninger Statsbudsjettet som ble lagt fram 14. oktober la opp til kommunal medfinansiering på 10 % av utgifter til tiltaket ut over kommunens egenandel. I det vedtatte statsbudsjettet ble den kommunale medfinansieringen økt til 20 %. Notodden kommune fikk med dette en økt kostnad på 3 mill. kr. Imidlertid ble integreringstilskuddet økt med ca kroner per enslige mindreårige flyktning, dvs ca 1 mill kroner for Notoddens vedkommende. På denne bakgrunn vurderer rådmannen at det kun er realistisk å spare inn den økte medfinansieringskostnaden og foreslår å reversere det vedtatte innsparingskravet på kroner. Alternative kutt Rådmannen har utredet alternative kutt innenfor PPT, barnevern og enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen vurderer at ytterligere kutt innen PPT og barnevern raskt kan gi merkostnader i form av økt spesialundervisning og alvorligere og mer kostnadskrevende barnevernstiltak. Rådmannen anbefaler ikke ytterligere kutt i PPT og barnevern. For enslige mindreårige flyktninger viser beregninger at kommunen samlet sett går tilnærmet i balanse selv med en økt kommunal egenandel. Dette pga allerede iverksatte innsparingstiltak og økt integreringstilskudd. Enslige mindreårige flyktninger innebærer flere innbyggere som gir kommunen økt innbyggertilskudd (rammetilskudd) og det utgjør arbeidsplasser i kommunen. Rådmannen anbefaler derfor å videreføre begge boligene for enslige mindreårige flyktninger. 13

16 5 KULTUR OG STEDSUTVIKLING Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Nettoøkning kinoinntekter BB-huset Økning tilskudd knutepunktstatus NBF Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet Kutt pott ungdomsarbeid Kutt tilskudd org/lag/foreninger kultur Kutt tilskudd org/lag/foreninger idrett Kutt vedlikehold maskiner og utstyr - servicetorg Økt inntekt kiosk - Tinfos bad Økt billettinntekt Skoland aktivitetshus Kutt annonsering kino Kutt reiseutgifter kultur adm Kutt vedlikehold kultur adm Kutt innkjøp annet utstyr Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset Vedtak i kommunestyret Kutt pott ungdomsarbeid reversert Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur - reversert Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett - reversert Styrking Skoland Kutt administrasjon Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reversere styrking Skoland Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark Sum netto driftsutgifter

17 Kommentarer til nye kutt/tiltak Skoland aktivitetshus Rådmannen foreslår å opprettholde administrasjonskuttet som allerede ble gjennomført i Dette gir en innsparing på kr Telemarkskanalen regionalpark Regionalparken ble for et år siden organisert som et interkommunalt samarbeid. Eierne er Telemark fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF og kanalkommunene Kviteseid, Nome, Sauherad, Skien, Tokke og Notodden. I henhold til vedtektene skal Notodden kommune bidra med kr årlig. Den enkelte kommune kan med minst ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. Rådmannen foreslår at Notodden sier opp sin deltakelse. Alternative kutt Skoland aktivitetshus En nedleggelse av Skoland aktivitetshus vil gi en årlig innsparing på kr Konsekvensen er at Skoland aktivitetshus som møteplass for aktivitet, frivillighet, foreningsliv, forebygging og arrangementer for eldre ikke blir videreført. Stiftelsen Notodden Blues Festival I henhold til knutepunktstatusavtalen mellom stat, fylke og kommune bidrar Notodden kommune årlig med 20 % av de offentlige tilskuddene. Dette utgjør kr Dersom Notodden trekker sitt tilskudd mister festivalen knutepunktfinansieringen på kr 2,55 mill fra staten og kr fra fylke. Konsekvensen er nedleggelse av festivalen. Heddal bygdetun Heddal bygdetun inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. I henhold til avtale betaler Notodden kommune kr årlig. NIA har ansvar for gjennomføring og finansiering av all virksomhet knyttet til drift og forvaltning av Heddal bygdetuns samlinger. Avtalen er en forutsetning for tilskudd fra stat og fylke som kanaliseres via NIA. Uten en slik avtale er konsekvensen høyst sannsynlig at Heddal bygdetun legges ned og at en står uten midler til å ivareta bygningsmassen. Oppsigelse av avtale kan først få virkning fra 1. januar Driftstilskudd til idrett, kultur og arrangementer etter søknad Det fordeles hvert år kr til foreninger, lag og organisasjoner innenfor idrettsområdet og kr til kulturområdet. I tillegg fordeles det kr til arrangementer etter søknad gjennom året. Konsekvenser av kutt er mindre til fordeling og færre arrangementer. Notodden bibliotek Bibliotektilbud er lovpålagt, men ikke antall åpningsdager. Bok & Blueshuset holdes åpent av bibliotekansatte på dagtid og de kinoansatte på kveldstid. Konsekvens av redusert antall åpningsdager på biblioteket er at Bok & Blueshuset blir tilsvarende stengt og med påfølgende konsekvenser for leietakere. En reversering av lørdagsåpent bibliotek vil gi en innsparing på kr

18 Rjukanbanen Rjukanbanen inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. Notodden kommune gir et årlig tilskudd på kr til NIA. Dette må ses i sammenheng med verdensarvsøknaden og Notoddens bidrag til å ivareta et viktig kulturminne i samarbeid med Tinn kommune. Grønkjær Skisenter Notodden kommune gir et årlig tilskudd til Grønkjær skisenter på kr Skisenteret drives på dugnad og er et attraktivt tilbud til lokalbefolkning i alle aldre og konkurranseutøvere. Tilskuddet fra Notodden kommune er avgjørende for driften av skisenteret. Vidar kulturhus Heddal Det gis et tilskudd på kr til Vidar kulturhus Heddal BA (tidligere Grendehuset i Heddal) etter avtale med kommunen. Denne posten ble tidligere kalt garderobeleie. Storeskar Skistadion Det gis et årlig tilskudd på kr og kommunen dekker festeavgift for området på kr årlig. Snøgg ski søker om ettergivelse av vannavgift og økning av tilskuddet med kr for å kunne drive videre. Se egen sak. Hovedarrangør for 17. mai i sentrum Kommunen inngår hvert år samarbeidsavtale med hovedarrangør av 17. mai i sentrum. Hovedarrangørene har de siste årene vært Notodden Blues Festival, Notodden mannssangforening og Notodden fotballklubb. Avtalen innbærer et honorar på kr for å gjennomføre 17. maiarrangementet på dugnad. Et arrangement i kommunal regi vil sannsynligvis bli dyrere og personalmessig vanskelig å gjennomføre. Stavkyrkjeområdet Det gis et årlig tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet på kr Tiltak, arrangementer og tilbud vil bli redusert og/eller avviklet dersom tilskuddet kuttes. Tilskuddet er planlagt benyttet som kommunal egenandel i et reiselivsprosjekt NUAS søker eksterne midler til i Tinfos Bad Utvide sommerstegning fra to til tre måneder (mai) vil kunne gi en innsparing på kr Stengning av en eller flere faste dager gjennom året vil gi tap på grunn av høye faste kostnader og godt besøk. Det er kun med ved en lengre stengning det er mulig å senke vanntemperaturen og redusere kostnadene. Dette bør derfor i tilfellet gjøres på våren/sommeren da det erfaringsmessig er lavest besøk. Resterende kuttmuligheter under kr Det gis årlig tilskudd til Notodden historielag, Notodden og omegn heimefrontmuseum, 17. mai Heddal, Gavlesjå løypelag, Notodden i sentrum, Byfesten, LO 1. mai, Folkemusikkarkivet, 17. mai Gransherad, julegrantenning og 17. mai Lisleherad. Felles for disse er at konsekvenser av kutt er avvikling eller redusert aktivitet. 16

19 6 HELSE OG OMSORG 6.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp Egenfinansiering psykolog/friskliv Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT Nye tiltak : Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling Reduksjon hjemmehjelp Reduksjon renhold Reduksjon/samlokalisering sekretær Teamledere i bemanningsplan Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon Samhandlingsreformen redusert medfinansiering Økt refusjon ressurskrevende tjenester Red. kostnad kommuneoverlege Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser Husleie Catch inkl i tiltak over 0 Vedtak i kommunestyret Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling - reversert Ytterligere teamledere i bemanningsplan/ledelse/administrasjon Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser Ikke helårsvirkning ved overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -525 Reversere nedleggelse av 10 sykehjemsplasser og overføre 5 pl. Til Innsparing av tjenester i vikarbyrå Endring i finansiering ressurskrevende brukere Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon støttekontakt/avlastning Kutt psykisk helse Internat Seljord - ikke stønad til nye elever Avvikle alle heldøgns omsorgsplasser Gransherad Sum netto driftsutgifter

20 Kommentarer til nye kutt/tiltak Legge ned Gransherad Bygdeheim, flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun Helsetjenestene samlet har et driftsnivå pr innbygger som ligger lavere enn både KOSTRAgruppe, Telemark og landet. Pleie- og omsorgstjenestene har også lavere kostnader enn tilsvarende kommuner. Notodden har et høyere antall brukere av hjemmebaserte tjenester, og en høyere andel beboere i boliger med heldøgns bemanning. Notodden kommunes Helse- og omsorgsplan som ble vedtatt i 2011 beskriver strategier og tiltak for å styrke aktivitet, deltager- og mestringsperspektivet i tjenestene. For å møte framtidas omsorgsutfordringer skal det satses på forebygging og tiltak som reduserer behovet for tjenester framover. I tråd med planen er det derfor etablert rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral. Dette er målretta tiltak som møter de utfordringene Notodden kommune har og som dokumenteres i kommunens folkehelseprofil. Når det skal foretas reduksjoner i seksjonen vil det måtte medføre redusert tjenestetilbud. Det er ingen av virksomhetene som kan kutte enkeltstillinger uten at dette medfører økt belastning på øvrige medarbeidere, dette vil kunne medføre økning i sykefravær. Samtidig vil brukere av tjenestene måtte vente lengre og misnøyen med tjenestene vil øke det vil også medføre risiko for dårligere kvalitet og forsvarlighet. I valget mellom å kutte ytterligere stillinger fordelt på flere tjenester eller å foreta strukturelle grep er det siste valgt. Reduksjon i antallet boliger med heldøgns omsorg eller sykehjemsplasser er ikke ønsket og kan medføre økt behov for andre tjenester, men det vurderes likevel som minst uheldig. Befolknings-framskrivningene fra SSB viser at andelen eldre over 80 år er i ferd med å gå ned. Andelen 80+ vil gå ned med nærmere 20 % fra 2012 til 2019, for deretter å øke noe igjen til dagens nivå i Dette er den aldersgruppen som i størst grad er brukere av heldøgns boligtilbud, og denne reduksjonen åpner for muligheten for å kunne redusere antall boliger med heldøgns omsorg noe i årene som kommer. Det foreslås ikke kutt i antall korttidsplasser, fordi disse plassene bidrar til at kommunen raskt og effektivt kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og gjør pasientene i stand til å kunne klare seg bedre i eget hjem. Kortidsavdelingen bidrar også til å kunne gjøre brukere av hjemmetjenestene i stand til å bli boende hjemme lengre ved å tilby korte opphold der det satses på opptrening, økt aktivitet og mestring. Økningen i antall kortidsplasser til 25 bidrar til å dempe behovet for langtidsplasser. Mindre enheter har høyest driftskostnader. Størst økonomisk innsparing vil derfor oppnås ved å legge ned Gransherad bygdeheim og flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun (alternativ 6 i vedlagte tabell med alternativer til reduksjon). Dette gir en innsparing på totalt ca 18 årsverk. Reduksjon i antall plasser vil kunne medføre økt trykk på andre tjenester. Dette må møtes med stadig fokus på prosessforbedring og effektivisering i tjenestene for å motvirke økte kostnader. Reduksjon psykisk helse og rus Økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak vil trolig medføre redusert behov for direkte bistand fra psykisk helse og rus. Endret praksis i tjenestene og tydelig fokus på lovpålagte oppgaver vil gjøre dette mulig.. 18

21 Reduksjon støttekontakter Reduksjon av støttekontakter med 10 % medfører strengere vurdering og færre timer tildelt pr uke (standard i dag er 3 t pr. uke). Flere vil få tilbud i grupper. Ikke innvilge tilskudd til nye søkere på Internat Seljord Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Eventuell støtte til internatopphold må avtales formelt mellom kommune og fylkeskommune. Se vedlagt brev fra Rådmann. Alternative kutt Sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsplasser Alternativer til reduksjon i plasser Antall plasser Mulig sparing - ca Besparelse pr plass 1 Teletunet - legge ned 1. eller 3.etg 16 2 mill Teletunet - legge ned 2. etg mill Haugmotun legge ned 1/2 avd 11 5 mill Haugmotun legge ned 1/1 avd 22 11,5 mill Gransherad - legge ned åpen avd, mill beholde 8 demens 6 Gransherad legge ned 24 plasser, mill åpne 10 på avd D på Haugmotun 7 Gransherad legge ned 24 plasser, 4 3 mill åpne 10 på avd D på Haugmotun og åpne 10 på avd 4 NOS 8 NOS avd 3 - legge ned 10 gamle rom 10 7 mill NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, 10 5,5 mill beholde 5 plasser 10 NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, flytte 5 til dobbeltrom korttidsavd. 10 6,5 mill Vurdere noen avlastningsplasser andre steder for å redusere antall dobbeltrom 11 NOS avd 2 legge ned 15 plasser 15 9 mill Satsing på de forebyggende og rehabiliterende tiltakene rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral er svar på utfordringene i kommunens folkehelseprofil. Tiltakene er etablert for å dempe behovet for tjenester og komme raskt tilbake i arbeid. Kutt i disse tiltakene vil medføre økt behov for direkte bistand, særlig i psykisk helse og i den raskt voksende gruppen eldre år. Satsing på barn og foreldre med familieterapi, psykolog og åpen barnehage er viktig for å hindre utvikling av problemer for barn og unge. Habilitering for barn og unge med særlige behov, og etablering av koordinerende enhet er pålagt i ny helse- og omsorgslov (2012). Dette kan ikke legges ned ved Tildelingskontoret uten at funksjonen pålegges andre virksomheter. KOSTRA-tall viser at kommunen har lav kostnad på helse, og rådmann har ikke anbefalt kutt i enkeltstillinger for eksempel i helsestasjon eller fysioterapiavdeling. Dagsenter for eldre på Haugmotun og Kilden aktivitetssenter er godt etablerte sentre med stor betydning for mange brukere. Fokus er aktivitet, deltakelse og mestring. Flere brukere vil ha rett på individuell tjeneste i stedet, det vil si økt kostnad på støttekontakt, miljøarbeid og avlastning. For personer med psykiske plager er Kilden en vei videre mot selvstendighet og deltakelse på andre arenaer; sosialt, arbeid eller aktivitet. 19

22 Endring av vaskeriavtale og åpen anbudskonkurranse vil tidligst få effekt fra

23 7 NAV SOSIAL OG FLYKTNINGER 7.1 Økonomi Tildelt ramme: Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2013: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økt sosialhjelp Stilling pga økt antall flyktninger Vedtak i kommunestyret Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp Sum netto driftsutgifter Kommentarer til nye kutt/tiltak Redusert økning i sosialhjelp Rådmannen har tidligere foreslått å øke rammen til sosial og flyktninger med ca 4 mill. kroner i forhold til budsjett Videreføring av dagens drift innebærer en økning på 6 mill. kroner, dvs at rådmannen samtidig foreslo et resultatkrav på tiltakene som skal gjennomføres tilsvarende 2 mill. kroner. Rådmannen foreslår nå å øke innsparingskravet med 0,25 mill. kroner i 2014 og 0,5 mill. kroner fra Flyktninger og boligsosialt arbeid På grunn av vakanser vil NAV spare til sammen kroner som en engangsbesparelse i

24 8 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER 8.1 Økonomi Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert budsjettendringer Lønnsforhandlinger virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i Nye tiltak Økt kostnad - nødnett brann Drift av økte arealer Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur Husleie Catch Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset Vedtak i kommunestyret Kulturminneplan Samhandling vakttjenester (vaktmester) Prosjektstyring Kutt ledelse/administrasjon Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys 200 Langtidsfrisk/økt nærvær Reduksjon i innkjøp Økt samhandling mellom seksjonene Rådmannens forslag til endringer Reversere samhandling vakttjenester (vaktmester) Reversert økt samhandling mellom seksjonene Reversert langtidsfrisk/økt nærvær Kutt brannvesen forebyggende avdeling Kutt renhold/konkurranseutsetting Utsette kommuneplan arealdel Sum netto driftsutgifter

25 Kommentarer til nye kutt/tiltak Vaktordning vaktmestere Under budsjettbehandlingen i desember 2013 ble det vedtatt å legge ned denne vaktordningen fra og med Dette lot seg ikke gjøre, da dette er en skriftlig inngått avtale som må sies opp før 1. oktober for å gjelde fra påfølgende år. Slik sett kan dette trå i kraft tidligst 1. januar Rådmann foreslår å ikke si opp denne avtalen, da kommunen er avhengig av kontinuerlig drift på byggene, i tillegg til at brøyting/strøing ikke kan vente til ordinær arbeidstid. Gjelder utenom ordinær arbeidstid, det vil si fra kl på hverdager pluss døgnvakt i helgene fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Gjelder alle kommunale bygg med uteområder. Flest utkallinger til sykehjem, på grunn av alarmer, vann/avløp, strømfeil, heiser og andre ting. Men også en del sikringsarbeid etter hærverk/innbrudd ved forskjellige kommunale bygg. Om vinteren også ansvar for brøyting/strøing av Sætreskolene og rundt idrettshall. I tillegg fortauer/gangveier på Sætre, veie på øvre Skogen og skoleområde og fortau i Lisleherad. Reduksjon forebyggende avdeling Etter tilsyn fra DSB i 2012 fikk kommunen et avvik som måtte lukkes pga at avdelingen var for liten til å oppnå de antall tilsyn som kreves. Det ble derfor opprettet en ny stilling i Rådmannen foreslår nå å redusere rammen til forebyggende avdeling med kroner i 2014 og med helårsvirkning på kroner fra Reduksjon i renhold, evt. konkurranseutsette renhold Renholdet som eiendomsavdelingen har ansvar for ble sist redusert i Innsparingen den gangen var på 30 % av stillingene. Renholdet på sykehjem ble holdt utenfor innsparingene. Det ble den gangen satset på nytt utstyr, overgang til mikrofiber og en del maskiner. Det ble også laget renholdsplaner for de fleste byggene ved hjelp av konsulent. Renholderne er ansatt i faste stillinger og skal i utgangspunktet bruke tiden på det bygget stillingen er beregnet til. Hvis kommunalt renhold skal sammenlignes med privat, må det gjøres på like vilkår, d.v.s timepris. Her kommer kommunen dårlig ut bl.a. på grunn av pensjonsdelen der vi i dag betaler ca 20 %. Men en privat aktør skal ha fortjeneste, så det er ikke sikkert forskjellen blir stor, forutsatt lik timelønn til renholderne. Hvis private aktører gir pris pr m2, vil de sannsynligvis ligge lavere enn kommunen. Dette er gjort i flere kommuner, blant annet Drammen kommune, som mener de har spart en del penger på ordningen. De startet med konkurranseutsetting i 1998 og satte ut de siste arealene i Det er vanskelig å anslå innsparing ved konkurranseutsetting, men 10 % innsparing gir en effekt på ca 1,5 mill. kr. Ulempen ligger i at presset på pris ofte gir utslag i dårligere kvalitet og mye klager fra brukere av byggene. En må også regne med større utskifting av bemanningen med en slik ordning. Det vil også være behov for mer ressurser på oppfølging av kontraktene. Det har over tid blitt innarbeidet en stabil gruppe med renholdere i kommunen som kjenner byggene godt og som gjør en solid jobb. En stor andel av renholderne har fagbrev. Notodden kommune har ca 26 årsverk på renhold. 23

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtak/endringer av 20.3.2014 vist i tabell

NOTODDEN KOMMUNE Budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtak/endringer av 20.3.2014 vist i tabell NOTODDEN KOMMUNE Budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtak/endringer av 20.3.2014 vist i tabell BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 20.3.14 - sak 20/14 Tall i 1000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget 05.06.2013 9/13 Oppvekstutvalg 04.06.2013 5/13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg 06.06.2013 16/13

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 88/13 Møtedato: 12.12.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: 13.12.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Nytt dokument i saken: Rådmannens tilleggsnotat

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer