RYFYLKE. Kuttar ein ambulanse. For badeanlegg. Ønsker alternativ. Klemmer til. lokalavis for indre Ryfylke. ...mykje kan skje på ein time...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Kuttar ein ambulanse. For badeanlegg. Ønsker alternativ. Klemmer til. lokalavis for indre Ryfylke. ...mykje kan skje på ein time..."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 14. desember 2012 Nr. 93 Årgang 86 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Kuttar ein ambulanse Leiar...mykje kan skje på ein time... Side 4 For badeanlegg Eirik Birkeland frå Senterpartiet fekk kommunestyet med seg på ei løysing av kommunens bidrag til det påtenkte utebadeanlegget ved Saudahallen: Kommunen hentar 10,6 millionar kroner frå Etnevegfondet, i første omgang. Side 6 Ønsker alternativ Onsdag vedtok fleirtalet i kommunestyret å løyva 1,6 millionar kroner til prosjektering av ein ny barnehage. Eli-Jorun Tangeraas frå Sosialistisk Venstreparti føreslo å utsetta heile saka, då ho ønsker alternativ og kostnadar på bordet. Klemmer til Side 2 SIDE3 Helse Fonna ser seg nøydd for å stoppe drifta av dagbilen ved ambulansetenesta i Sauda frå 2. januar. Årsakane er mellom anna rekrutteringsutfordringar og minka oppdragsmengd. Ordførar i Sauda kommune, Frode Sulen, er oppgitt over helseføretaket si avgjerd. Dette godtar eg ikkje og skal kjempe alt eg kan for å hindre at dette skjer, seier han. (Foto: Linda Merethe Lie) Djuvik-klemma går som varmt kveitebrød i oljebransjen og Djuvik Maskinering, med dagleg leiar Bjørn Idar Djuvik i spissen, aukar både omsettinga og arbeidsstokken. Side 9

2 2 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Nytt om byggemeldingar Ryfylke Bygg AS får forlenga takutstikk på eigedom 12/79, fnr 5, Svandalen. Eigarar: Ole Sandvik med fleire. Ryfylke Bygg AS får føra opp carport på eigedom 35/214, Øyaflåt. Eigar: Marie Grindheim. AS Forskaling får riva nedbrent fritidsbustad. Eigar: Leidulf Kvarme. Janson Maskin AS får starta grunnarbeid for fritidsbustad på eigedom 14/1, fnr. 25, Åsane hyttegernd. Eigar: Paul Rune Engebretsen. Ingolf Bøe får dela eit areal på kring 50 dekar frå eigedom 2735, Solland. Arealet skal brukast som tilleggsparsell for eigedom 2/43. Edvin Halsnes får dela ei bustadtomt frå eigedom 22/173. Rikard Seltveit, eigar av eigedom 18/106 får føreta grensejustering mot eigedom 18/104. Grunneigarane Jakob Birkelid og Oddgeir Stråbø får føreta grensejustering mellom eigedomane 29/40 og 29/65, Espeland. Søker om tilskot til Folkets Hus Framtida for Folkets Hus er i støypeskeia. Sauda Vekst har teke på seg å utarbeida forslag til ny eigar- og driftsavtale frå 1. juli I dag eig Sauda Fabrikkarbeiderforening huset medan Sauda kommune driftar det. Kultursjef Åshild Marie Øverland ser det som sentralt å sameina behova for bruk og vern av Folkets Hus og skapa eit levande kulturminne. Dagens bruk skal vidareførast, men ho meiner at ei oppgradering av huset vil vera ei vitamininnsprøyting for kulturlivet i bygda og bidra til å skapa ytterlegare aktivitet. Øverland har difor sendt to brev til Rogaland fylkeskommune. I det eine søker ho om eit tilskot på kroner for å bygga eitt av kontora i huset om til handikaptoalett. I det andre brevet søker ho om kroner til konsulentbistand i denne samanheng. Kultursjefen viser til at den påtenkte ombygginga må utførast på ein måte som ivaretek dei antikvariske omsyna. Planlegg ny barnehage Alle politikarane vil ha full barnehagedekking. Korleis dei skal sikra det, er dei meir ueinige om. ARVID HORPESTAD Det endelege vedtaket i kommunestyret er fatta: Kommunen bruker 1,6 millionar kroner til prosjektering av ein ny femavdelingsbarnehage i området Torsveien/ hestesportsbanen. Denne barnehagen, som skal erstatta Veslefrikk barnehage, er antyda å kosta 36 millionar kroner. Tre forslag Ei glad og positiv sak, syntest Wenche Hoftun, gruppeleiar i Arbeidarpartiet. I kommunestyret gjentok Sjur Hatlen Høgres forslag om å utgreia utbygging av Rustå og Leabøen barnehagar og selga Veslefrikk barnehage. Eli-Jorun Tangeraas frå Sosialistisk Venstreparti fremma då eit forslag om å utsetta heile saka. Veldig vanskeleg... Veldig vanskeleg, då me ikkje veit kva nokon av alternativa vil kosta. Eg vil ha tal og alternativ på bordet når eg som politikar skal sitta og ta viktige avgjerder, seier ho til Ryfylke. SV-representanten ser utfordringa i å sikra eit tilbod i sentrum, då bussane går sjeldan og ikkje alle har tilgjenge til bil. Samstundes ser ho at prognosane viser auke i barnetalet dei komande åra. Ho minnar óg om at det finst andre alternativ enn ein tradisjonell barnehage. Utsettingsforslaget fall med 12 mot sju stemmer, der SV, Høgre, Venstre og Framstegspartiet utgjorde mindretalet. Det same mindretalet stemte for Høgres utbyggingsforslag, og til slutt mot fleirtalsforslaget om å setta av 1,6 millionar kroner til utgreiing av ny barnehage. Tvilar på barnevekst Me trur faktisk kostnadane ved å bygga ut Rustå og Leabøen barnehagar vert mindre enn ved å bygga ein ny og oppretthalda strukturen med tre barnehagar, forklarar Sjur Hatlen til Ryfylke. Høgrepolitikaren forsikrar at han er svært innstilt på å oppretthalda full barnehagedekking. Imidlertid tvilar han på at barnetalet vil auka så mykje framover som dei mest optimistiske prognosane tilseier. De veit ikkje kva kostnadane ved ei utbygging vil verta, og det vil også kosta å utgreia dette?...tala og alternativa på bordet... Ja. Men då har me i alle fall fått tala og alternativa på bordet. Skulle det visa seg at ei utbygging vert dyrare får me heller bita i det sure eplet, konstaterer Hatlen. Han meiner også at det er areal nok rundt og praktisk mogleg å bygga ut både Rustå og Leabøen barnehagar. Ulike prioriteringar Under debatten i kommunestyret kom dei ulike meiningane til Senterpartiets Eirik Birkeland og Framstegspartiets Jan Birger Eide fram. Birkeland la vekt på barnehagar som viktig for å trekka til seg barnefamiliar som betalar skatt til kommunen. Om me har tru på framtida, må me ha barnehagar. Og det er ikkje tale om anten barnehagar eller eldreomsorg. Me må vera offensive, elles får me ikkje råd til å satsa, sa han. Eide peika på at talet på eldre veks raskt, og meiner behova i eldreomsorga er større enn kva som kjem fram. ØNSKER PÅBYGG: Sjur Hatlen frå Høgre meiner det vert billegare å bygga ut Rustå og Leabøen barnehagar enn å bygga ein ny.

3 RYFYLKE Fredag 14. desember Tilskot til lys Gatelysa langs fylkesvegen i Sauda skal driftast, noko som krev pengar. Sauda kommune får i løpet av dei første dagane overført kroner til dette føremålet. Driftstilskotet skal dekka kommunens utgifter til gatelysa i inneverande år. Pengane vert utbetalt av Statens vegvesen, vegseksjonen Haugesund. Lang veg for svar I oktober i fjor fekk Hordaland fylkeskommune brev frå Sauda kommune. Dåverande ordførar Laura Seltveit tok då opp behovet for sikringstiltak langs Nasjonal turistveg Sauda Hellandsbygd og vidare til Røldal. No har svaret kome frå samferdslesjef Anne Iren Fagerbakke. Ho forsikrar at Hordaland tek synspunkta Sauda fremma på alvor. Men ho skriv óg at det er Statens vegvesen som må vurdera dei vegtekniske forholda langs vegen og koma opp med moglege løysingar. Fagerbakke vil venta på desse utgreiingane før ho kan vurdera eventuelle sikringstiltak langs vegen. Når vegvesenet har lagt fram sine forslag stiller ho gjerne på eit møte med Sauda kommune. Samferdslesjef Anne Iren Fagerbakke seier seg elles lei for at det tok lang tid å svara på brevet. Kraftfulle inntekter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har spesifisert kor mykje vasskraftkommunane skal ha i konsesjonsavgifter frå kraftverkseigarane i NVE har kome fram til at Aktieselskabet Saudefaldene skal overføra fire millionar kroner til Sauda kommune. Even Jårvik var også med Ryfylke brakte tysdag ei melding om saudagutar som stilte på startstreken i Hovdenrennet, sesongens første kretsrenn i langrenn. Også Even Jårvik frå Sauda IL deltok i rennet, men diverre hadde ikkje namnet hans kome med i tysdagsavisa, noko Ryfylke seier seg lei for. Fortvila over ambulansekutt Ordføraren vil ikkje gi seg utan kamp. LINDA MERETHE LIE For ei veke sidan tok Helse Fonna kontakt med ordførar i Sauda kommune, Frode Sulen, og signaliserte at dei vil stoppe drifta av ambulansebilen som er på vakt på dagtid. Sulen svara at han ikkje godtok avgjerda, og bad helseføretaket senda vedtaket skriftleg. Denne veka kom brevet frå Helse Fonna. Eg stiller store spørsmål ved kva risikovurderingar dei har gjort. Det er fullstendig uforsvarleg å ha ein ambulanse i beredskap på ein stad med nesten innbyggarar, seier ein mektig irritert ordførar. Vil kutte ein bil Sauda har i dag to ambulansebilar tilgjengeleg. Den eine, den såkalla døgnbilen, skal som før halde fram med 24 timars drift, medan den andre, altså dagbilen, vil bli stoppa frå 2. januar. Helse Fonna grunngir ambulansekuttet med mangeårige rekrutteringsutfordringar. Dette skuldast fleire forhold, men hovudgrunnen er liten oppdragsmengde, skriv Olav Klausen, administrerande direktør i Helse Fonna i vedtaksbrevet. Færre langturar Ifølge Helse Fonna køyrer ambulansetenesta i Sauda 700 oppdrag og kilometer per år. Dette meiner helseføretaket er for få oppdrag per tilsett. Talet på køyrde kilometer har gått ned etter at Sauda fekk distriktsmedisinske senger for fire år sidan, men mengda oppdrag er lik. Helse Fonna konkluderer derfor med at ambulansetenesta i Sauda nå har færre langturar, men meir lokal køyring. Kva om vi har akutt sjuke eller ulukker? Vi kan ikkje vente på ambulansehjelp frå andre kommunar då, protesterer Frode Sulen. Kvalitet kostar Fonna-direktøren forklarer at føretaket har lang erfaring med bruk av vikarbyrå. Dei har likevel valt å ikkje nytte seg av byrå for å få fleire Vi skal sjekke alt som sjekkast kan... folk til ambulansetenesta i Sauda. Årsaka til dette er at Helse Fonna er usikre på kvalitet, kunnskap om lokal geografi og tilhøve, kombinert med høg pris. Det er ikkje Sauda kommune sin feil at dette er kostbart. Helse Fonna har ansvar for å ordne opp i dette. Og argumentet om at dei er usikre på lokal geografikunnskap... dette er Sauda, ikkje New York! Dei kan ikkje seie at noko ikkje fungerer før dei har prøvd, understrekar ordførar Frode Sulen. Har fleire løysingar Helse Fonna skisserer fleire tiltak for å redusere risikoen knytt til langturar frå ambulansetenesta for Sauda. Bi-stand frå Suldal og Vindafjord og eit samarbeid med Suldal Røde Kors er mellom alternativa. Kvifor ikkje samarbeide med Sauda Røde Kors? Dei har hatt ambulanseteneste før og det fungerte utmerka, poengterer Sulen. Sauda kommune blir også tilbudd undervisning i førstehjelp og kompetanseutvikling til kommunalt personale og innbyggarar. Det er jo flott, men det er ikkje godt nok med tanke på livreddande tiltak, svarar ordføraren. Kallar inn til krisemøte Sulen skal kalle inn kommuneoverlege Brita Øygard og rådmann Alan G. Thompson til eit møte ganske raskt. Dei tre skal diskutere kva tiltak dei skal sette inn for å løyse ambulansesituasjonen. Vi skal sjekke alt som sjekkast kan og sende svarbrev til Helse Fonna. Dette er ei superviktig sak for Sauda. Eg gir meg ikkje utan sverdslag! er ordføraren klar på, og legg til at han er overbevist om at saudabuen kjem på banen i saka. Eg er ganske sikker på at det kjem reaksjonar. Nå må folk engasjere seg og kjempe med oss! oppmodar Frode Sulen. FRUSTRERT: Ordførar Frode Sulen er svært oppgitt over avgjerda til Helse Fonna, der helseføretaket vil kutte ein av dei to ambulansebilane i Sauda.

4 4 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Leiar Kven er dette? Skremmande signal Helse Fonna har bestemt seg for å kutte ein av dei to bilane dei har i drift ved ambulansetenesta i Sauda. Dei skuldar på fleire ting, mellom anna rekrutteringsproblem og lågt folketal. Ein ting er iallfall sikkert; dei bidrar ikkje til å gjere det meir attraktivt å busette seg i Sauda viss beredskapen er minimal i krisesituasjonar. y y y Sjølv meiner helseføretaket at hovudutfordringa for ambulansetenesta i Sauda er avstanden til sjukehus. Ved langturar føreslår Helse Fonna at pasientane skal overlatast til ny ambulanse i Vindafjord, slik at bilen frå Sauda kan returnere til utgangspunktet snarast muleg. Men mykje kan skje på ein time. Er det rett at distrikta skal svi for geografiske utfordringar? I førre veke blei det klart at ein vurderer eit legevaktsamarbeid mellom Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord kommunar. Også dette kan skape avstandsmessige utfordringar. Viss dette samarbeidet blir aktuelt vil det vere desto viktigare at ein har god ambulanseberedskap viss ein ikkje har tilgjengeleg legepersonell. Bakgrunnen for kutt er som regel målet om å spare pengar. Helse Fonna sin baktanke er også her økonomisk. Rekruttering gjennom vikarbyrå er ikkje prioritert, då det mellom anna vil koste for mykje. Ein viser til statistikk der tal på langturar har gått ned og at behovet for meir enn ein dagbil er redusert. Ja, det kostar å ha god beredskap. Men har ein råd til å gamble med menneskeliv? y y y Bli med i Ryfylke sin vridde fjes-konkurranse! Kven sine kjende saudafjes skjuler seg her? Veit du det, send oss svaret innan måndag 17. desember kl på e-post til eller via sms til vakttelefonen (Hugs å oppgi namn). Du kan også ringa inn svaret til (på dagtid). y y Dei to vridde fjesa i tysdagsavisa var Gunn Bastlien og Fahri Yilidirim. Inga Løyning blei trekt ut som vinnar og får tilsendt Flax-lodd i posten. y Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Julekonsert og internasjonal vennskapskveld i Salem Julehøytiden er en tid for familiehygge og nære relasjoner. For de fleste av oss er det også en tid for å høre juleevangeliet. I Lukas 2: 7 leser vi: Og hun fødte sin Sønn, Den førstefødte, hun svøpte Ham og la Ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Julebudskapet kan få oss til å tenke over om det er en plass i våre liv for menneskene som omgir oss i vår hverdag. I julehøytiden tror jeg det er viktig å sette fokus på relasjoner og å skape relasjoner til mennesker som er utenfor vår nære omgangskrets. Alle nasjonaliteter i Sauda skal få oppleve at det er rom for dem i det store fellesskapet. Etter julekonserten på søndag blir det derfor en internasjonal vennskapskveld i kjelleren på Salem. Der er du også hjertelig velkommen til å delta i dialogen om «det gode liv sammen», juletradisjoner og internasjonal julefeiring. Kom til julekonsert og internasjonal vennskapskveld i Salem og ta med deg en venn! Kari Johanne Ellingsen Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Vidar Eliassen Journalist Frank Stig Jensen Grafikar Anne Lise B. Hansen Grafikar/annonse SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 990/560 Ryfylke digital...kr 990 Digital + papiravis...kr 1350 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Fredag 14. desember Ytring Sauda Senterparti sin eldreprioritering? Må si jeg er overrasket over Senterpartiet og Eirik Birkeland som går ut i Ryfylke og kaller Sauda Fremskrittsparti et pessimistisk alternativ. Nei, Eirik, vi er ikke pessimistiske, bare realistiske. Jeg har levd lenge nok til å vite at vi alle før eller siden når en alder der vi trenger pleie og omsorg. For tiden er det mange som står på venteliste for å få en tilrettelagt bolig der en kan få den pleien og omsorgen en ønsker/trenger. Alderssammensetningen i kommunen viser også at antallet eldre vil stige sterkt i årene som kommer. Kommunens eget Eldreråd har også i en høring til budsjettet vist til et stort behov for sykehjemsplasser. Dersom Senterpartiet og Birkeland ikke har fått med seg dette, etter flere innlegg i Ryfylke fra eldre og pårørende, samt vedtak i Eldrerådet og pensjonistforeningen, ja, da har de et problem! Tror heller ikke Birkeland har ryggraden i Senterpartiet med seg i dette synet. Ser ut som det bare er i valgår at enkelte partier tar de eldre på alvor. Det er tross alt de som har bygget dette landet! La oss i det minste gi dem en verdig alderdom! I kommunestyret ba FrP om at det som et minimum ble avsatt midler til å planlegge/prosjektere ombyggingen av 3. etasje i Sykehusbygget, så en kunne komme i gang med en ombygging tidlig i Dette er jo et arbeid som alle vet må gjennomføres. Jeg regner med at Saudas voksne og eldre befolkning merker seg at dette forslaget kun fikk FrP sin stemme! Jeg kan ikke tolke dette på annen måte en at de andre partiene mener at de eldre i Sauda har det godt nok og at vi ikke trenger flere tilrettelagte boliger/ sykehjemsplasser nå. Dette til tross av at vi vet det er ventelister! Dessverre har folketallet i Sauda vært synkende siden 60-tallet. Dette henger som kjent sammen med en stor reduksjon i industriarbeidsplasser her i kommunen, samt en generell trend som går igjen over hele landet. Av en eller annen grunn flytter folk til de større byene. Så, Eirik, jeg er derfor ganske sikker på at folketallet i Sauda ikke kommer til å ta av, selv om vi bygger en ny barnehage. Vi kommer til å få adskillig større problem dersom vi ikke nå tar høyde for eldrebølgen, som vi vet kommer! (Siden kommunestyret nå har fattet vedtak i saken og vi ser at slaget for de eldre er tapt, ser jeg det ikke hensiktsmessig å kommentere eller diskutere saken videre). Jan B. Eide, Gruppeleder Sauda Fremskrittsparti Sauda sogelag: Bokkveld med Ryfylkemuseet Etter eit i overkant stressande novembermøte, fann me roen igjen i «æresrunden» i desember. I år er temaet for Ryfylkemuseet si årbok Industristaden, og det var naturleg å leggja boksleppet til Sauda. Aslaug Astad kunne ønskja velkommen til over 50 frammøtte og Ryfylkemuseet sitt «A-lag», Roy Høibo, Trygve Brandal og Ernst Berge Drange. Etter å ha presentert seg sjølv og si tilknyting til Sauda, orienterte Høibo om innhaldet i årboka. I tillegg til dei som var i Sauda for å snakka om sine eigne artiklar, trekte han fram Harald Utter som forfattar av Kjærlighet og hat innenfor bedriftens rammer om livet i Åbøbyen og Tone Årtun sin artikkel om Det religiøse livet i Sauda før Trygve Brandal tok for seg grunnlaget for industriutbygginga, Vatnet og krafta, og konsentrerte seg om oppkjøp av vassrettar og opprettinga av A/S Saudefaldene. Sjølv om me kjenner til mykje av dette frå før, blir ein gripen av kor framsynte, lure og viljuge til gambling kraftpionerane var. Brandal la vekt på kor stor denne saka var, til og med i nasjonal målestokk. Når dei økonomiske vanskane blei så store at konkursen var nær føreståande, greip Stortinget inn med revisjon av konsesjonslovene slik at EFP Co fekk høve til å sitja både med kraftverka og smelteverket. Ernst Berge Drange karakteriserte seg sjølv som den med lengst fartstid i museet sitt arbeid med Sauda. I 1989 blei han som stipendiat hyra inn for å ordna og systematisera arkiva ved EFP. Dette arbeidet la grunnlaget for Sauda Lokalarkiv som Drange meiner er juvelen i Sauda si «gullrekke»: Hustveit, Allmannajuvet, Åbøbyen, Stasjon III, Folkets Hus og Sauda Klubb. Han slo også fast at det ikkje finst noko liknande privatarkiv i heile landet. Etter kaffi og kaffimat, tok Roy Høibo for seg verne- og museums-arbeid i Sauda i fortid og nåtid og med nokre fromme ønske for framtida. Han skrytte av det arbeidet og den idealismen den kommunale Kulturminnenemnda stod for i mange tiår trass i små ressursar og lite fagnad. Høibo lista opp nokre milepælar i vernearbeidet, så som opninga av det restaurerte Tveit-tunet, verneplan for Åbøbyen, Industriarbeidarmuseet i Håkonsgata og museumssamlinga i det tidlegare Skotøymagasinet. I det framtidige arbeidet ser han Stasjon III som ein hjørnestein saman med Lokalarkivet. Ryfylkemuseet har faktisk fått midlar til ei prosjektstilling for å jobbe med arkivet. Han trekte fram nært føreståande bedriftsjubileum som muligheter for nye løft, og minna om kor viktig mål og prioritering er, gjerne bygd på planarbeidet frå Men ein ting var Høibo klar på: «Folkets Hus må tas vare på!» slo han fast. Han konkluderte med at Sauda sitt potensial til formidling av industrihistorie ikkje er fullt utløyst. Ei klar påminning for Sauda sogelag og andre! I ein kort kommentar/spørsmål-sekvens merka me oss at varaordføraren var frampå og at Arne Pleym, kommunen sin representant i styret for Lokalarkivet, lova nye utspel nyåret. Sigmund Andersen Julemøte 2012 Tysdag 11. desember, i flott førjulsver, kunne leiar Marit Gjetmundsen ønskje 21 flotte sanitetsdamer velkomne rundt fint dekka bord. Ekstra velkomsthelsing fekk trufaste, herlige Grete Birkeland og Berit Selvig som stiller år etter år. Første vers av Deilig er jorden blei sunge til opning, før Marit i tradisjonen tru las Adventstaken av Sigrid Dahl-Olsen og Astrid Solheim tente lys. Grete og Berit slapp så til med det dei kalla Avdeling ein, herleg song og musikk. I Krigsropet sitt julenummer hadde Marit funne Nordnorsk julesalme og den las ho før bordverset; Det lyser i stille grender. Etter nydelige smørbrød og bløtkaker frå Unn Karin Brekke, song Ann Helen Tveitane Nå har vi vaska golvet... mens me rydda borda. Praten gjekk livleg mens maten seig litt. Leiar er veldig glad i trim og alle blei med i Fødselsdagssongen - tradisjon det óg. Hjernetrim til skrekk for noen og glade smil frå andre er og noe som høyrer med. Ivrige damer løyste Homonymoppgåver og rot-medbokstavane, heilt topp. Like lett gjekk det å finne rett julesong etter setning frå vers 3 eller 4. Else Thomassen og Astrid Solheim trekte så smågaver på inngangsbilletten, mange glade smil da og. Damene fekk så slappe av og nyte mens Grete og Berit slapp til med Avdeling to. Berit las Han med flonså og me fekk oss ein god lått. Dei fekk varm applaus, velkomne igjen når det måtte passe. Av lagssaker refererte leiar frå styremøte der det blei bevilga kroner til MR-maskin som Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus ønskjer seg. Haugesund Sanitetsforening, som eig sjukehuset, gjer ein kjempejobb og me støttar så godt me kan. Luftambulansen fekk kroner - me treng dei og. Så skrytte leiar av alle dei flinke, trufaste damene som i årevis har støtta NKS sine merkesaker: Betre folkehelse og betre eldreomsorg. Me var så enige i Ragnhild Ness sitt innlegg i Ryfylke 11. desember: Me vil bu heime så lenge me kan, blir me sjuke treng me seng og stell. Barn og unge får og vår støtte. 24. januar møtest me igjen. Då er det og rissjau sidan Fastelavn er så tidleg. Med Kviskre ei bønn, frå Krigsropet den og, takka leiar for året som ebbar ut og for ein fin kveld. Ho ønska GLEDELEG JUL, ALT GODT i 2013 og VEL HEIM - og heilt til slutt song me dei to siste versa av Deilig er jorden. Marit Gjetmundsen Resultat: Meinings- Måling Trur du Sauda Fjord Hotel blir selt før jul? Ja: 42% Nei: 58% talet på stemmer: 267 Pondus Gå inn på og gi di stemme i vår uoffisielle meiningsmåling.

6 6 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Politikarane tek sats Stuper ut i satsinga på utebadeanlegg. ARVID HORPESTAD 5,3 millionar kroner i 2013 og 5,3 millionar kroner i 2014 til saman 10,6 millionar kroner. Dette er det kommunale bidraget til realiseringa av eit nytt utebadeanlegg ved Saudahallen. Då kommunestyret onsdag vedtok denne løyvinga, var det til nesten unison jubel. Berre Knut Saua frå Venstre stemte imot, i det han viste til den dårlege kommuneøkonomien. Også symbolverdi Bernt Egil Strømme er ein av politikarane som med glede stemte for utebadeanlegget. Han trekker, mellom mange andre positive element, fram symbolverdien eit slikt anlegg vil ha. Då meiner eg verdiane som følger med, men som me ikkje direkte ser. Med dette anlegget får me vist at me er eit vitalt lokalsamfunn som satsar på turisme, ungdom og heile befolkninga, seier han til Ryfylke. I kommunestyret var Katrine Skorpe frå Høgre mellom dei mange som trekte fram engasjementet planane har vekt både hos privatpersonar og næringsliv. Sauda betyr ein stad som syder og kokar. Høgre vil vera med på å leva opp til det namnet, sa ho. Utan driftskostnadar Under møtet kom det fram at det i planane for utebadeanlegget ikkje er teke høgde for driftsutgifter. Sjølve anlegget er kalkulert til 21 millionar kroner, medrekna meirverdiavgift. Driftsutgifter er noko som alltid bekymrar meg, vedgår Bernt Egil Strømme. Han viser imidlertid til at det er mange måtar å driva eit anlegg som dette på for å få ned driftsutgiftene. I så måte ser han tilknytinga til Saudahallen som gunstig, då han meiner det gir høve til felles bruk av personal og maskinar. Dessutan reknar han med at anlegget, sjølv om det er eit heilårsanlegg, nok kanskje vil vera mest i drift om sommaren. Strømme minnar óg om at Sauda i mange år hadde eit frittliggande utebasseng ein klarte å drifta. Framtidig hytteskatt Etter framlegg frå Eirik Birkeland, Senterpartiet, vedtok kommunestyret å henta dei 10,6 millionar kronene frå Etnevegfondet i første omgang. Birkeland fekk nemleg medhald i at desse pengane skal betalast tilbake til fondet av inntektene frå den framtidige hytteskatten. Han meinte dette ville vera eit signal til hytteeigarane om at utebadeanlegget er noko som vil koma også dei til gode. Jan Birger Eide frå Framstegspartiet og Eli- Jorun Tangeraas frå Sosialistisk Venstreparti stemte imot denne finansieringsmåten. Men eit samla kommunestyre stemte for forslaget frå Knut Atle Seim frå Høgre om å søka Ryfylkefondet om pengar til anlegget for slik å redusera den kommunale delen av kostnadane. SATSAR: Bernt Egil Strømme frå Kristeleg Folkeparti støttar fullt og heilt planane for eit nytt utebadeanlegg ved Saudahallen. ØKONOMIEN: Knut Saua frå Venstre meiner at Sauda kommune ikkje har økonomi til å bygga eit utebadeanlegg. Sette foten ned Knut Saua frå Venstre deler ikkje fleirtalets begeistring for nytt utebadeanlegg. Kvifor eg stemte imot det alle andre i kommunestyrt stemte for? Det avgjerande for meg er den totale økonomiske situasjonen kommunen er i, forklarer Knut Saua. Venstrepolitikaren viser til at kommunestyret i møtet onsdag vedtok å bygga både ny barnehage og nytt utebadeanlegg. Dette samstundes som kommunen må kutta i bemanninga, mellom anna i teknisk eining. Knut Saua seier kutta vil råka dei som i dag tek hand om reinseanlegget i Saudahallen. Han finn det motstridande at samstundes som denne kompetansen forsvinn bygger politikarane opp eit nytt anlegg som krev reinsing. Vidare peikar han på at det ikkje vert gitt statlege tilskot til å sikra skuleelevar som ikkje har norsk som morsmål eit fullverdig tilbod. Dette er ei oppgåve kommunen sjølv må finansiera. Slitasjen i helse- og omsorgssektoren grunna knappe ressursar er ein annan faktor han bekymrar seg over. No er tida inne for å setta foten ned for «luksuriøse» tiltak som utebadeanlegget. Det er jo ikkje «luksus», heller. Me har berre ikkje råd, seier han. Saua viser til at medan kommunen på 1990-talet hadde fond å ta av, finst det i dag ingen reservar. Dette samstundes som Kostra-tal viser at Sauda på mange område driv dyrare enn gjennomsnittskommunen. Å bruka av Etnevegfondet synest han er eit dårleg signal å senda ut. Det er klart, hadde eg vore ein rik onkel som kunne bladd opp, skulle eg gjerne gitt til både utebadeanlegg og anna. Men me politikarar har eit ansvar for å styra pengane etter beste evne, konkluderer Knut Saua frå Venstre. Gav kroner frå eiga lomme Leif Moe overraska kompisane i Interessegruppa Samuel Tveit. VIDAR ELIASSEN Måndag kveld var dei ivrige eldsjelene samla til det som tilsynelatande var ein heilt vanleg julemiddag i den nyoppussa kunstnarbustaden på Tinghaug. Overraskinga var nemleg stor då ein av medlemmane sjølv, Leif Moe, offentleggjorde at han vil gi kroner til interessegruppa. Dei ante ingenting, smiler Moe. Bortsett frå meg. Nokon måtte skrive ut sjekken, humrar Jon Lambrigt Grindheim. God timing Den generøse givaren vedgår at han har gått svanger med ideen om å donere pengar til gruppa i lengre tid. Samstundes ville han vente til timinga var rett før han offentleggjorde nyhenda. Eg ville sjå det litt an. Men no når vi har kome så langt som vi har, samstundes som vi har fått inn del pengar frå andre, synest eg at det var på tide. Når eg i tillegg har vore med på dette sjølv veit eg kor den økonomiske skoen trykker, presiserer Moe. Pensjonisten understrekar at han gir pengane fordi han har høve til det. Sidan eg er einsleg har eg ikkje andre å bruke pengar på enn meg sjølv. Derfor kan eg gjere dette med godt samvit, slår han fast. God stemning Dei øvrige medlemane i interessegruppa Samuel Tveit var svært takknemlege for Moe sitt solide pengebidrag. Dette var givande. Han mangla vel eigentleg berre skjegg og nisselue, kommenterer Johannes Bakka. Reine Nobel-dagen. No har vi startkapital til våren, supplerer Torgeir O. Tveitane. I likskap med dei andre personane i gruppa har Leif Moe lagt ned tallause dugnadstimar i samband med restaureringa av Tinghaug. Resultatet så langt synest han er storvegs. All skoginga, til dømes, har ført til fin utsikt. Vi har også fått til mykje med huset. Og så må vi ikkje gløyme Anna`s kafé. Etter at den opna har interessa skote i veret, konkluderer Leif Moe. GLAD GJENG: Leif Moe si pengegåve på kroner vakte stor begeistring hos dei øvrige medlemane i Interessegruppa Samuel Tveit, som her er representert med Torgeir O. Tveitane (frå venstre) Heidi Huse, Leif Moe, Johannes Bakka (med portrett av Samuel Tveit), Inge Mikal Nødland og Arne Skogerbø. Portretterte Tveit Det var ikkje berre pengegåva frå Moe som vekte begeistring hos den godt vaksne gjengen i samband med julemiddagen. Eit nymåla portrett av Samuel Tveit, ført i penselen av Arne Skogerbø, fekk også fram positive kjensler. Eg har lenge hatt lyst til å måle eit portrett av Samuel Tveit, opplyser Skogerbø og føyer til at han brukte tre-fire dagar på arbeidet. Hobbymålaren synest at julefesten på Tinghaug var eit ekstra godt høve til å vise fram det ferske kunstverket. På den måten får han også vere med på festen, ler Arne Skogerbø.

7 RYFYLKE Fredag 14. desember NY VEKSLING: Dagleg leiar i Rysteg, Håvard Rosnes (til venstre), donerte i førre veke kroner til eit nytt utebasseng i Sauda. Nå følger Coop Haugaland, ved påtroppande butikksjef i Coop Mega, Ivar Bakka, på. Utebassenget: Coop i kø for å gi Matvarekjeda vil vere med på leiken. LINDA MERETHE LIE Nok ein lokal næringslivsaktør har fått givargleda over seg og donerer pengar til utebadeanlegget som etter planen skal byggast i tilknyting til Saudahallen. Coop Haugaland gir kroner. Eg tok kontakt med hovudkontoret ganske raskt etter at dette først kom opp. Det tok ikkje lang tid før eg fekk svar om at dei var positive til å støtte dette, seier påtroppande butikksjef ved Coop Mega, Ivar Bakka. Coop Haugaland har tre butikkar i Sauda; Coop Mega, Coop Elektro og Coop Marked i Saudasjøen. Godt lokkemiddel Bakka synest det var synd å miste det gamle utebassenget og ser såleis fram til å få eit nytt. Utebassenget var unikt for Sauda og låg veldig fint til, godt synleg frå vegen. Det er veldig viktig med tanke på å gjere Sauda attraktivt, meiner han, og legg til at han trur plasseringa vil vere ein gevinst for handelsnæringa. Vi klarer forhåpentlegvis å lokke folk ned frå fjellet og frå nabokommunane. Eg trur dette vil vere positivt for heile handelstanden, særleg i helgane, argumenterer Ivar Bakka. Viktig for heilskapen Sauda har fordelen av variert natur, noko som legg til rette for ulike aktivitetar. Bakka poengterer at jo fleire tilbod Sauda har, desto meir attraktivt blir det å busette seg i byen inst i Ryfylke. Det er summen av alle aktivitetar som avgjer. Med tanke på dei stusselege sommarane vi har hatt positivt for heile handelstanden... er det godt å få eit alternativ når innebassenget er stengt, synest han. Trur på prosjektet Denne veka vedtok kommunestyret at dei skal hente pengar til å finansiere sin del av badeanlegget. Det gir Ivar Bakka ny tru på prosjektet. Viss ballen fortset å rulle nå, der både næringsliv og private bidrar, er det ingenting i vegen for at dette skal kunne realiserast ganske kjapt. Eg håpar berre ikkje pengane går til andre ting. Då blir eg skuffa, vedgår han. Liker modellen Givargleda i samband med eit nytt heilårs badeanlegg fascinerer Coop-leiaren. Det er ein god modell å bygge vidare på. Det å kunne dra i lag for å få til noko er ei løysing som kan kopierast for å få til vidare utvikling. Viss fleire går inn med litt vil gevinsten vere større for alle. Det virkar som om utebassenget er noko alle støttar og vil få til. Eg har trua, slår Ivar Bakka fast. Boots apotek Sauda Vi endrer åpningstidene fra mandag 17. desember. Mandag - fredag: Lørdag: stengt Julaften: stengt Vi beklager ulempen dette medfører og utvider åpningstidene så raskt vi har bemanning på plass. Boots apotek Sauda Tlf boots.no /bootsapotek Utebassenget Totalkostnad: 17 millionar kroner Donasjonar: kroner

8 8 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE I rute med ungdomsskulebygget Tysdag var det kranselag for det 63,5 millionar kroner dyre prosjektet. INGVIL BAKKA Me er i rute, og bygget skal stå klart til innreiing 1. mai 2013, seier Jan Arne Igelkjøn, innleigd byggeleiar for nybygget ved Sauda ungdomsskule. Mange fellesrom Hausten 2010 starta arkitektfirmaet Omega Areal prosjektplanlegginga av eit nytt skulebygg ved ungdomsskulen, eit prosjekt kommunestyret løyvde pengar til i oktober same år. I august året etterpå starta rivinga av det gamle såkalla GP-bygget, for å gi plass til det nye, store bygget på ungdomsskuletomta. Nybygget er på kvadratmeter og vil ha mykje boltreplass for både elevar og lærarar. I bygget blir det blir blant anna LEIAR ARBEIDET: Jaqueline Koopman er prosjektleiar for nybygget ved ungdomsskulen, medan Jan Arne Igelkjøn er byggeleiar. Han kjem frå det innleigde konsulentfirmaet Omega as. Røldalsvegen er vinterstengt Store snømengder gjer køyreforholda umulege. I det finaste vinterver, med knallblå himmel og eit passande tal minusgrader, inviterte Sauda musikksamband nok ein gong til den årlege julekonserten i regi av Frelsearmeen. Men nyfallen kvit snø som ramme fekk dei mange som var på kyrkjeveg den rette julestemninga alt før dei kom fram til kyrkjehuset. Men då kantor Kjetil Øygard let tonane frå kyrkjeorgelet strøyme ut frå det mektige hvelv, «Det kimer nå til julefest», var stemninga fullkomen. Og før kyrkjeklokka tagna hadde små og store, unge og gamle fylt kyrkja til siste plass. Naturleg nok vart 1. og 2. søndag i advent markert, og Inger Hagerups enkle dikt om håp og glede lød medan to av jentene i barnegospelkoret tente lysene. Det var også barnegospelkoret som var først ute med si avdeling leia av Synnøve V. Birkeland og Grete Landa. Det er klart at dei små, nydelege ungane gjorde stormande lykke og fekk VIDAR ELIASSEN Fylkesveg 520 mellom Hellandsbygd og Røldal blei vinterstengd torsdag morgon. Det er så mykje snø og høge snøskavlar at det ikkje er forsvarleg å halde vegen open. I tillegg er ein del av denne snøen laus, noko som kunne utløyst snøras, seier byggeleiar i Statens vegvesen, Einar Stange. Han er ikkje i tvil om at tidspunktet for å stenge fylkesvegen er godt tima. Det er meldt endå meir snø i dagane som kjem og det var derfor openbart at tida no var moden, presiserer Stange. Fullsett kyrkje til julekonsert spontan applaus. Kanskje spesielt julestjerne kor Eline Landa, Ruth Johanne L. Bjørge, Ailin H. Alkan og Ingrid Lunde var solistar. Så lød den gamle barne-julesongen frå 1856, «Jeg er så glad hver julekveld», fulltonande frå store og små. Neste innslag var frå eit ungdomskor under leiing av Eli-Jorun Tangeraas. Her må ein særleg nevne framføringa av «Sonjas sang til julestjernen». Major Thorbjørn Vang, som i år leia julekonserten for 15. gong, bandt saman dei ulike innslaga og som vanleg hadde han god kontakt med forsamlinga. I sin appell understreka han at jula er Gud sitt kjærleiksbod til menneska. «For så høyt har Gud elsket», kjærleikens høysang i 1. Kor. 13 slår fast at det er av mindre betyding alt vi gjer viss ikkje kjærleiken er drivkrafta. Det var nytt av året at den gamle songen «Kjærlighet fra Gud» blei sunge i ein julekonsert, Fryktar fastkøyringar Det er ikkje berre vegen mot Røldal som har fått vinteren midt i fleisen. På grunn av store snømengder rundt om i fylket kan køyreforholda bli ekstra utfordrande i dagane som kjem. Vinden kan gjere det ekstra vanskeleg å kome fram. I tillegg er det varsla meir snø. Vi fryktar at bilar skal køyre seg fast. Men brøytebilane vil i alle fall køyre kontinuerleg, fortel Einar Stangeland i Statens vegvesen i ei pressemelding. men i høgaste grad passa den inn i appellen. Trekkspelorkesteret har dei seinare åra sett eit fint preg på julekonsertane og «Sjømannsjul på Hawaii» hausta då fortent stor applaus. Sauda mannskor under leiing av Camilla Moe imponerte nok ein gong med sine songar. Særleg må nemnast «En stjerne skinner i natt» med Malene Steen Nordbø som solist. Det var også Camilla som dirigerte eit fellesnummer, «Nordnorsk julesalme». Så var endeleg Sonor på plass. Koret blei leia av Berit Guggedal som i kjent stil makta å trekke det beste ut av sine songarar. Ikkje minst var det tilfelle under framføringa av «Det lyser i stille grender». Her var det fleire solistar. Det må nemnast at både «Julekveldsvisa og «O, jul med din glede» blei sunge til akkompagnement av trekkspel. Men det var likevel «Deilig er jorden» som klasserom, kontor for lærarar og helsesøster, mediatek, formingssal, kjøkken og fleire andre fellesrom. Eit bygg med ulike funksjonar for ungdomsskulen, seier Igelkjøn. Stolt rektor Tysdag føremiddag inviterte byggherren, kommunen, til kranselag i nybygget. Kranselag er ein gammal tradisjon i byggebransjen der ein feirar at taket er tett. Etter feiringa der arbeidsfolket og representantar frå kommuneadminstrasjonen og kommunestyret deltok, tok ein stolt rektor Lars Terje Sandvik interesserte med på ei lita omvising i råbygget. Dette ser utruleg flott ut og me er kjempefornøgd med dei løysingane som er valt med flotte fasilitetar i alle spesialromma. Dette gir inspirasjon til nye læringsstrategiar, seier Sandvik. Gler seg til flytting I dag har rektor og fleire kollegaer base i det eigentleg kondemnerte hovudbygget på ungdomsskulen, det såkalla Blåbygget, som blant anna er vanskeleg å halda varmt på kalde vinterdagar. Flyttinga ned i nybygget om eit halvt års tid vil vera ei stor positiv omvelting. Eg er stolt og er sikker på at det blir kjempefint til slutt. Eg må innrømma at eg har fasadeteikningane på dataskjermen min. Eg sit og kikkar på dei kvar dag og gler meg stort til flyttinga, seier Sandvik. Mur og glas Nybygget vil ha tre etasjar og vil vera direkte tilkopla dagens klasserom- og kantinebygg like ved. Nybygget vil hovudsakleg vera i mur, med store glasfasadar for å sleppa inn mest muleg lys. I tillegg vil det enkelte stader vera såkalla steniplater. Eg er sikker på at dette blir eit fint bygg og eit godt bygg å vera i, seier byggeleiar Jan Arne Igelkjøn. Meir riving I løpet av komande år skal Blåbygget rivast. Planen er at me skal riva det i løpet av sommarferien, seier kommuneingeniør Jaqueline Koopman. Rivearbeidet åleine er kostnadsrekna til fleire millionar kroner. Rektor Lars Terje Sandvik ser fram til at det gamle hovudbygget blir jamna med jorda. Me vil då få eit ope fint skuleområde, med takoverbygg for blant anna bordtennis og plass for syklar. I tillegg vil ein kunna sjå meir av dei nye, flotte bygga våre, som i dag er skjult av Blåbygget, seier han. LAGA JULESTEMNING: Barnegospelkoret opna kyrkjekonserten. (Foto: Privat) avslutta konserten med allsong som nesten fekk kyrkjetaket til å løfte seg. Frelsesarmeen set pris på ein vel gjennomført julekonsert Vi FOR MYKJE SNØ: På grunn av at snøen har lava ned på fylkesveg 520 til Røldal dei siste par dagane, er køyretforholda over fjellet ikkje lenger forsvarlege. (Foto: Linda Merethe Lie) skal forvalte dei kronene som kom inn til armeens velferdsarbeid på beste måte. Thorbjørn Vang

9 RYFYLKE Fredag 14. desember Nye lokal, fleire tilsette og stadig vekst Dei eigenproduserte offshoreklemmene har gitt Djuvik Maskinering as ei auka omsetning på nær 80 prosent det siste året. INGVIL BAKKA Tja Det er litt tidleg å kalla det ein suksess. Men det går godt, ja, seier ein som vanleg nøktern Bjørn Idar Djuvik, dagleg leiar i saudabedrifta Djuvik Maskinering as. Populære klemmer Mykje har skjedd hos den 23 år gamle bedrifta dei to siste åra. Etter at Djuvik Maskinering as, i nært samarbeid med selskapa Statoil og Island Offshore, fekk utvikla spesiallaga klemmer for offshoreindustrien, har den nå populære Djuvik-klemma blitt eit etterspurt produkt i nordsjømiljøet. Dei siste to åra har saudabedrifta laga og levert heile klemmer til oljeindustrien. Me har auka aktiviteten vår kraftig og har selt godt. Dette har ført til at me har auka omsetninga vår med nær 80 prosent det siste året, seier Djuvik. I fjor omsette saudabedrifta for tolv millionar kroner, i år kan talet passera tjue. Store investeringar Den store etterspurnaden etter produkta til Djuvik og påfølgande auka aktivitet gjorde at bedrifta, som i alle år hadde hatt basen sin i Saudasjøen, måtte sjå seg om etter større lokal. I august i år flytta dei delar av bedrifta inn i kvadratmeter store lokal på Treaskjæret, etter ei omfattande oppussing av den tre etasjar store kontorfløyen i bygget. Bedrifta har framleis også kontor og produksjonslokal i Saudasjøen, i bygget bedrifta leiger av Djuvik Eiendom as. Det siste året har me investert i overkant av ti millionar kroner bare i nye maskinar. Førebels kan me endå auka produksjonen vår ein del, før me eventuelt må investera meir, fortel Djuvik. har auka omsetninga vår med nær 80 prosent Fleire tilsette Før sommaren hadde Djuvik Maskinering as ti tilsette. Sidan august har dei blitt fire fleire. Nå har me fire kvinner og ti menn, mot to kvinner og åtte menn før. Eg trur fleire kvinner i bedrifta er bra for arbeidsmiljøet, seier den daglege leiaren, som driv firmaet i lag med bror sin, Jan Harald Djuvik. Stor marknad Djuvik Maskinering as har i dag bare kundar utanfor Sauda. Sjølv om Djuvik-klemma har fått eit godt namn i offshoreindustrien, satsar bedrifta stort på marknadsføring gjennom internett, aktiv oppsøking av kundar og profilering på ulike industrimesser. Offshore er meir enn Nordsjøen. Det er ein stor verdsmarknad der ute, og me har ikkje marknadsmakta, ennå, seier Bjørn Idar Djuvik. Vil veksa meir Målet for den vesle maskineringsbedrifta er å veksa jamnt og trygt. Målet er å veksa gjennom eigen produksjon, altså bli større på grunn av sal av eigne varer. Det er det som er viktig for å kunna visa til gode resultat, seier Bjørn Idar Djuvik, dagleg leiar i Djuvik Maskinering as. NY VEKST: Djuvik Maskinering as har investert over ti millionar kroner i nytt maskinelt utstyr, som CNC-maskina i bakgrunnen på biletet. Djuvik-klemma er blitt eit etterspurt produkt i oljeindustrien. Frå venstre: Dagleg leiar Bjørn Idar Djuvik og operatørane Hans Werdal Tveit, Ragnhild Austarheim og Kjetil Mæhle. Ryfylkes julenøtter på nett Veit du kven Vidar snakkar om? Sjå videokonkurranse på og svar innan måndag 17. desember kl ditt lokale mediehus

10 10 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE IKKJE SÅ TILGJENGELEG: Det blir endå vanskelegare for ungdomar å kjøpe øl i daglegvarebutikkar etter at Handelens ølsalgsråd har innført strengare retningslinjer for butikkar over heile landet. (Illustrasjonsfoto) Vanskelegare å kjøpe øl Butikkane skjerpar kontrollen med sal av alkohol. VIDAR ELIASSEN I desse dagar innfører daglegvarekjedene over heile landet strengare Boots søker hus/leilighet Boots apotek Sauda søker møblert hybel/leilighet/hus med to soverom for leie til farmasøyter. Kontakt regionsjef Rune Nedrebø Mobil: boots.no /bootsapotek retningslinjer for sal av alkoholhaldig drikke. Intensjonen er å hindre at personar som er under 18 år får kjøpe alkohol. Det er Handelens ølsalgsråd som står bak vedtaket. Bransjen og daglegvarekjeden tek sal av alkohol svært alvorleg. No vil vi stå samla for å redusere problemet, seier direktør Handel,Thomas Angell. Fire tiltak Rådet har utvikla fire tiltak som skal få bukt med utfordringa. Eit av dei inkluderer at alle kundar som butikkpersonellet mistenker for å vere under 25 år vil bli spurt om å dokumentere alderen sin. Erfaringar frå både USA og Europa viser at det er effektivt å spørje om legitimasjon heilt opp til 25 år med tanke på å redusere problemet. Våre undersøkingar tyder på det same. Vinmonopolet har alt gjennomført dette med suksess, slår Angell fast. Reknar ut alderen Eit nytt kassasystem, som er eit anna tiltak, vil automatisk rekne ut kunden sin alder ved at ein tastar inn vedkomande sin fødselsdato. Denne løysinga er godkjent av Datatilsynet. Fordelen med den automatiske utrekninga vil vere at butikkmedarbeidarane slepp å rekne feil. Sjølv om det høyrest enkelt ut er det ikkje alltid så lett å gjere slike ting på sparket i ein hektisk kvardag. Derfor er det greitt med påliteleg hjelp, peikar Angell på. Dei to resterande tiltaka inneber auka satsing på plakatar og buttons i både øl- og kasseområde i alle butikkar, i tillegg til førebyggande annonsar og kampanjar. Godt i gang Assisterande butikksjef ved Coop Mega, Ivar Bakka, bekreftar at dei har starta arbeidet med å skjerpe rutinane for sal av alkohol. Prosessen er godt i gang. Samstundes har vi hatt fokus på dette heile vegen, presiserer han. Sjølv om Bakka og Coop Mega tek retningslinjene for alkoholsal på alvor, vedgår han at det er vanskeleg å gjere rutinane hundre prosent sikre. Med høg rullering på bemanninga kan det stundom vere vanskeleg å følgje opp alle. Til dømes kan ein fersk person i kassen raskt gjere ein glipp, så det blir derfor umuleg å gardere seg heilt, slår Ivar Bakka fast. Må bli ein vane Butikksjef ved Rimi, Rune Bjugn, meiner det er svært viktig at ein seinkar terskelen for å spørje kundar om legitimasjon i samband med alkoholsal. Vinmonpolet har blitt veldig flinke til dette, og målet vårt må vere å kome dit. Blir det ein vane å spørje om legitimasjon, uavhengig av kor gamle kundane ser ut, vil problemet etter kvart forsvinne, trur han. Vil ha tryggare omsetting Sidan midt på 1970-talet har Handelens ølsalgsråd arbeidd for å gjere omsettinga av øl i norske butikkar tryggare. Rådet har særleg fokus på at 18-årsgrensa for kjøp og sal blir halde. HØR er eit samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevareforeninga og dei fire grupperingane innan daglegvarebransjen, Coop Norge, NorgesGruppen ASA, Rema 1000 Norge AS og ICA Norge AS.

11 RYFYLKE Fredag 14. desember Inviterer til nytt romjulslag Adresse Sauda legg det sjette romjulslaget til aktivitetsleiren Eikehaugen på Fosstveit. INGVIL BAKKA Nå går me breiare ut og utvidar søket til å gjelda alle som kan tenka seg å flytta til Sauda, ikkje bare utflytta saudabuar. Me ønsker dessutan også at folk som har flytta til Sauda blir med og deler av sine erfaringar, seier Inge Løyning, leiar for Sauda Vekst-prosjektet Adresse Sauda. Knyta relasjonar Torsdag tredje juledag inviterer Adresse Sauda til eit nytt romjulslag, det sjette i rekka sidan Medan alle dei føregåande arrangementa har blitt lagt innomhus på Sauda vidaregåande skule, blir årets samling lagt til aktivitetsleiren på Fosstveit - eit lokalt fritidstilbod som for mange kanskje er noko ukjent. Mottoet vårt er Høge støvlar og låge skuldrar. Målet er å vera kreative saman og å knyta viktige relasjonar mellom enkeltpersonar og potensielle arbeidsgivarar i Sauda, seier Løyning, og rår folk til å ta på seg gode og varme klede. Høge støvlar og låge skuldrar Viktige innspel Planen er å dela deltakarane inn i uformelle grupper som kvar for seg snakkar saman om kva som er bra med Sauda og kva som kan bli betre. Kva må vera på plass, kva trigger folk til å velga å flytta til Sauda? Kort sagt: Kva skal stå på Sauda-t-skjorta? forklarer Løyning. Han meiner at innspela frå deltakarane, både dei som ikkje bur her og dei som har flytta hit, er uhyre viktig for rekrutteringsarbeidet til Sauda Vekst og Adresse Sauda. Mange muligheter Inosas Espen Thompson, som er skrivar i Adresse Sauda-prosjektet, fortel at ein nå har omdefinert formuleringa i målsettinga i rekrutteringsarbeidet. Arbeidet handlar nemleg ikkje bare om å rekruttera folk til Sauda, men å rekruttera folk til muligheter i Sauda. Og muligheter i Sauda er så mangt og meir enn ein konkret jobb. Det kan vera ledige lokal, oppstart av projekt, saudabuar som treng ein businesspartnar og så vidare. May og Geir Baardsen, som skal leiga ut kontorlokal i Saudagården til eit oljefirma, er eit glitrande eksempel på dette, forklarer Thompson. Skapa relasjonar Som vanleg under Adresse Sauda sine romjulslag vil lokale små og store bedrifter vera representert. På denne måten kan det bli knyta viktige kontaktar mellom det lokale næringslivet og folk som vurderer å flytta til Sauda. Med naturlege avgangar og utskiftingar i arbeidslivet vil det kvart år vera mellom seksti og hundre ledige jobbar i Sauda. Mange bedrifter held korta sine tett til brystet når det gjeld framtidige tilsettingar, men faktum er at alle før eller seinare vil trenga nye folk, seier Inge Løyning. Mat og drikke Etter å forhåpentlegvis ha klekka ut mange kreative idear i den planlagde tankesmia på Fosstveit vil det bli servert både mat og drikke i aktivitetsleiren. Løyning håpar at folk vil kosa seg i den sosiale og noko utradisjonelle settinga utandørs midt i romjula. NY VRI: Årets romjulslag blir lagt til aktivitetsleiren Eikehaugen på Fosstveit. Inge Løyning håpar friluftsomgivelsar vil bidra til kreativ tenking og framtidsretta nettverksbygging. (Foto: Vidar Eliassen) Og ein kan vera så lenge ein vil. Eg skal iallfall vera den siste som går, lovar Inge Løyning, leiar av rekrutteringsprosjektet Adresse Sauda. Sauda Vekst er eigar av prosjektet Adresse Sauda. Inge Løyning er leiar av referansegruppa, som elles består av representantar frå Eramet Norway Sauda, Sauda vidaregåande skule, Sauda kommune, Nav og Weldone. Skaper musikalsk julestemning JULESONGAR: Komande sundag inviterer kantor Kjetil Øygard og medspelarane og medsongarane hans til «Vi syng jula inn»-konsert. Han lovar at dei frammøtte vil få rikeleg høve til å vera med og synga alle versa av kjende og kjære julesalmar. (Arkivfoto: Arvid Horpestad) I år skal jula syngast inn ei veke tidlegare enn vanleg. ARVID HORPESTAD «Vi syng jula inn»-konserten i kyrkja er for mange ei kjær høgtidsstund som skaper julestemning. Det vil tonane og songen gjera i år óg, om enn på eit anna tidspunkt enn kva tradisjonen tilseier. Vanlegvis held me denne konserten den fjerde sundagen i advent. I år er denne sundagen litle julaftan. Då trur eg mange vil vera heime for å pynta juletreet og ordna til julaftan, kommenterer kantor Kjetil Øygard. Konserten er følgeleg flytta fram til førstkomande sundag. Song og musikk Om tidspunktet vert endra, vil stemninga vera av same, gode merke. Kjetil Øygard har alliert seg med ei gruppe songarar som vil vera forsongarar, og kanskje synga ein salme sjølv også. Frå musikklinja ved Vågen videregående skole i Sandnes kjem 17 år gamle Martine Vindestad Øygard. Ho vil synga frå Händels mektige «Messias». Onkel Kjetil Øygard, som sjølv har klassisk song i si utdanning, vil også framføra ein arie frå dette verket til akkompagnement av Regine Erler. Me framførte «Messias» i full skala for nokre år sidan. Kjekt å trekka element herfrå inn i konserten, synest Øygard. Mange vers Kantoren fortel om ein «Vi syng jula inn»-kveld som vil femna om mange av dei tradisjonsrike julesalmane som dei frammøtte vil få rikeleg høve til å synga med på. Me vil synga alle versa. Mange kan salmane utanåt, og folk er veldig glade for å få synga alle versa i songane dei lærde på skulen, har Kjetil Øygard merka seg. Han har vidare merka seg at folk er veldig glade i dei gode, gamle og kjære songane og synest det er godt å få vera med og synga desse. Eg tenker at det er mykje bra i det nye og mykje bra i det gamle, seier Øygard. Halda kulturarva i hevd Sjølv om han synest det er kjekt å fylla inn med litt nyare material innimellom, er det viktig for kantoren at kjerna i «Vi syng jula inn»- repertoaret er dei tradisjonsrike julesongane. Desse er ein musikalsk skatt han vil bidra til å ta vare på og føra vidare. Om me ikkje held dei gamle, gode songane i hevd går dei i gløymeboka, konstaterer Kjetil Øygard.

12 12 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Søk sommarjobb i Ryfylke! Gjer som mange journalistar har gjort: Start mediekarriera hos oss! Espen Fiveland 38 år, TV2 Jobba som fast journalist i Ryfylke frå januar 1998 til august Tok journalistutdanning i Oslo. Er i dag fast tilsett som programleiar i TV2 Nyhetene og TV2 Nyhetskanalen, og er vikarprogramleiar for God Morgen Norge. Solfrid Rød 43 år, Fontene Hamna i Ryfylke i samband med valfaget Media då ho gjekk på Sauda vidaregåande skule på slutten av åttitalet. Ho flytta til Oslo, tok først samfunnsfagleg utdanning, så journalistutdanning. Er i dag redaktør i Fontene. Harald Amdal 28 år, Mediecom as Starta som avisbod, og fekk sommarjobb i Ryfylke som 17-åring i Jobba i eit fulltidsvikariat i avisa frå 2005 til Tok journalistutdanning i Volda, og har jobba i VG, TV2 og Romerikes Blad. Er i dag medeigar i det nyetablerte selskapet Mediecom AS. Erlend Tangeraas Lygre 23 år, journaliststudent og TV2-vikar Jobba som ferievikar i Ryfylke sommarana 2011 og I dag studerer han journalistikk i Bergen, og er vikar hos TV2.no/ nyheter. Therese Espeland, 25 år, Haugesunds Avis-vikar Therese Espeland kom til Ryfylke via praksisplass frå Nav hausten Det var rådgivaren på Nav som føreslo arbeidspraksis på Ryfylke for den då 19 år gamle Espeland, som hadde opplyst at ho likte å skriva. Eg visste ikkje kva eg ville bli, men hadde aldri tenkt på journalistikk. Eg var sikker på at det var vanskelig og umuleg å komma inn på ei slik utdanningsretning, fortel ho. Etter seks månader i arbeidspraksis fekk Espeland tilbod om fast stilling i Ryfylke ein jobb ho bare hadde frå april til august Etter å ha vore i Ryfylke i eitt år, kunne eg ikkje tenkte meg noko anna yrke. Eg studerte først psykologi eitt år, før eg kom meg over på journalistutdanninga i Stavanger, fortel ho. Under den treårige utdanninga, som leia til ei bachelorgrad i journalistikk, hadde saudajenta praksis hos blant andre Haugesunds Avis og NRK Hordaland, og var også ei stund frilansar for Rogalands Avis. Sommaren 2011 jobba ho fleire månader i eit ferievikariat hos vekebladet Se & Hør. Det siste året har ho jobba hundre prosent som vikar hos Haugesunds Avis. Eg stortrivst. Eg kunne ikkje tenkt meg eit anna yrke. Eg rår unge til å prøva journalistyrket. Det er givande, ingen dag er lik, og ein kjem borti masse spennande kvar dag, seier Therese Espeland. Johan Brox 52 år, Dag og Tid Arbeidde som journalist i Ryfylke i åra , sidan i den nynorske vekeavisa Dag og Tid, med unntak av ein periode i Stavanger Aftenblad Frank Waal 45 år, Haugesunds Avis Jobba i Ryfylke , og var sommarvikar i avisa fleire år etterpå. Tok samfunnsfagleg utdanning, og jobba blant anna som journalist i avisa Hitra-Frøya. Fast tilsett i Ryfylke som journalist og redaksjonssjef i åra Har sidan 2008 jobba fast i Haugesunds Avis. Interessert? - Send eit par ord om deg sjølv til eller ring

13 Fleirtalet i formannskapet vedtok å Medan russen på Austlandet legg Ryfylkevinduet as, tidlegare Aartun starta utbygginga av fem nye plassar millionbeløp i russefeiringa nøyer trevarefabrikk, har lenge slitt økonomisk. Då det ikkje var pengar til ved Leabøen barnehage no. Høgre saudarussen med seg meir beskjedne ønska å utsetta prosjektet i påvente alternativ. å betala ut løn til dei tilsette sist av debatten om den framtidige barnehagestrukturen, og anka saka inn ingen annan utveg enn å begjæra fredag, såg styreformann Asle Rafdal til kommunestyret. bedrifta konkurs. Side 5 i landet. Side 4 Side Side 5 Side 2 Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda pasientane... Side 4 Annonsefrist for tysdag 22/5: fredag 18/5 kl SIDE3 kulturlivet. Tok farvel skule for å ta farvel med den folkekjære prosten. Støvlevêr Side 2 Side 8 9 Side 16 RYFYLKE Fredag 14. desember Gi Ryfylke i gåve til den eller dei du er glad i Julegåva som varer heile (Me har gåvekort). RYFYLKE RYFYLKE Strid om utbygging lokalavis for indre Ryfylke Fredag 11. mai 2012 Nr. 36 Årgang 86 Laussal kr 20,- Håp om lokal tannhjelp lokalavis for indre Ryfylke Fredag 16. november 2012 Nr. 85 Årgang 86 Laussal kr 20,- Føreslår ny, stor barnehage Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Blant Noregs beste alpinanlegg Formannskapet går vidare med arbeidet med å etablera eit tilbod om reguleringstannlege i Sauda. Tannhelse Rogaland vil stilla sin klinikk i Mega-bygget til disposisjon og Norsk kjeveortopedisk forening har lova å gjera behovet kjent i fagmiljøet. (Foto: Linda Merethe Lie) Store kontrastar SIDE3 Anne Vikeså Solbakken, styrar ved Veslefrikk barnehage, er medlem av arbeidsgruppa som no presenterer rapporten «Framtidig barnehagestruktur i Sauda kommune». Solbakken fortel at ei einstemmig gruppe føreslår å bygga ein ny femavdelingsbarnehage og selja barnehagen ho i dag er leiar for. (Foto: Ingvil Bakka) Juleaviser 2012 Fredag 30.11: Ungt svømmetalent Julegateopningavis Kveldsope-avis Nå blir det for alvor jul i Sauda! Annonsefrist: 22. november. Tysdag 04.12: Stor juleavis som blir distribuert til Sauda, Suldal og delar av Vindafjord kommune. Annonsefrist: 22. november. Leiar...borna skal lære og utvikle seg... Fredag 14.12: Siste sjanse Dagleg leiar ved Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit gleder seg over at Skiguiden, eit bilag til Dagens Næringsliv, nyleg kåra Sauda skisenter til det 22. beste alpinanlegget Bli med når dei siste julegåvene skal handlast inn! Annonsefrist: 6. desember. Ta kontakt for info om prisar og rabattar på tlf eller RYFYLKE Kjempeopptur for Bartec Technor Ryfylkevinduet as konkurs Erian Mansåker er bare fem og eit halvt år gammal. Likevel tok han nyleg fire svømmeknappar på ei veke. Den lengste distansen var på tusen meter. Fredag 21.12: God jul - annonsar Side 10 Ønsk dine kundar og forretningsforbindelsar god jul og godt nyttår med ei rute i avisa. Annonsefrist: 14. desember. Tysdag 2. oktober 2012 Nr. 72 Årgang 86 Laussal kr 20,- Leiar i...ei belasting for Ryfylke kjem ut: Tysdag 15. mai Tysdag 22. mai SIDE3 lokalavis for indre Ryfylke Leiar...ein bautastein i byen vår... Ulike meiningar om Folkets Hus Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Side 4 Kultursjef Åshild Marie Øverland framhevar Folkets Hus som ein sentral del av Saudas industrihistorie og som eit viktig bygg for store delar av kulturlivet. Høgrepolitikar Ivar Tangeraas foreslår nye løysingar for Sundag var det både avskjedsgudsteneste og avskjedsfest for Arne O. Øystese. Mykje folk møtte opp både i kyrkja og på Sauda vidaregåande For ein månad sidan var situasjonen alvorleg for Bartec Technor og fabrikksjef Steinar Enlid. Teknologibedrifta stod i fare for å miste ein tredel av produksjonen, men ved hjelp av ein kollektiv kjempeinnsats klarte dei 31 tilsette å auke produksjonen og dermed snu den negative trenden i løpet av berre fire veker. (Foto: Vidar Eliassen) Den siste månaden kan det virke som om det knapt har gjort anna enn å regna. Men det var langt våtare i fjor. Student? Bestill abonnement innan 31. desember og få avisa på nett til 15. juni for kun kr 200,-. Tilbodet gjeld nye abonnentar. Avtalegiro/faktura på e-post Gjer betalinga enklare! Me tilbyr nå avtalegiro. Meld deg på i nettbanken eller i din lokale bank. Spar papir - få faktura på e-post. Send e-post med di adresse til Er det noko du lurer på? Spør oss gjerne! Tlf Rådhusgt. 1, 4200 Sauda

14 14 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Jul i Sauda 2012 Å pningstider julen 2012 Lørdag Søndag og Mandag lørdag Julafta Nyttårsafta Kiwi og Coop Mega: Julafta Nyttårsafta Ellers ordinære åpningstider. Velkommen til en hyggelig julehandel i Sauda! Lokal handel lønner seg! G A V E K O R T Sauda Handelsforening Sentrums- gavekortet Det elektroniske gavekortet for Sauda Handelsforening får du kjøpt hos Selvig AS. Gavepakker fra Dr.Hauschka Magisk for fordøyelsen Noen dråper Bitterstern i et lite glass vann er alt som skal til. 50ml 279,- Veil: 319,- 199,- Alwero Sengelaken 100% ull. Finnes i 2 str. bredde 75cm eller 90cm. 99,- 549,- Vinterlys Håndlagde Life lys, glasslys fra Wiltshire med herlig vinterduft av appelsin og krydder. Gavekort til jul? Aromaterapi Massasje Yoga Gaia Tlf j j j j j Følg med i lokalavisa hald deg orientert Tlf Faks: E-post: Jeg ønsker meg... Helsekosten Life tlf

15 RYFYLKE Fredag 14. desember Julebutikken i 2. etg. Stort utvalg i julegaver og pynt - Gardiner - Sengetøy - Lamper - Lys og gaveartikler Her kan du bruke sentrums-gavekortet G A V E K O R T Sauda Handelsforening Butikken i Sauda med det aller meste innen kjente merkevarer til dame og herre! JULEGAVETIPS Pysjamas i bomullsfl anell fra 499,- Deilig og myk morgenkåpe 799,- Skinnhansker til dame fra 399,- Smykker fra j Vi tilbyr personlig service og veiledning Kvalitet og service Julegavetips Lammeskinn kr 458,- Villsauskinn kr 998,- - Fås i 1. etg. Rådhusgt Tlf Her kan du bruke sentrumsgavekortet j Julegaven til den som har alt: Gavekort fra Tara G A V E K O R T Sauda Handelsforening Følg oss på Facebook. Nye julegavetips hver dag! Vi har julegaver til alle! Vi har julegaver til alle! Kun 150,- 170,- 170,- 170,- Årsskrift Sauda sogelag , ,- 9 8,- Årsskrift Sauda sogelag , , ,- JULEGAVETIPS SAFA ALPINSOKKER Lang mod. 200,- STRIKKEJAKKE 500,- Herre CANTO SKIHANSKER 200,- PAPALOU LUE m/dusk DOVRE PYSJBUKSER Kun 400,- + MYE, MYE MER Velkommen inn til en hyggelig julehandel på Selvig Fint bilete? Dei aller fleste bileta som står på trykk i avisa og som er tatt av våre journalistar, kan kjøpast i ekspedisjonen hos Ryfylke. Bileta vert skrivne ut i høgaste kvalitet på fotopapir og er å få i storleikane 24 x 18 cm til kr 100,- og 30 x 40 cm til kr 200,-. Leveringstid: maksimalt ei veke. ditt lokale mediehus Tlf Foto: Vidar Eliassen G A V E K O R T Sauda Handelsforening Her kan du bruke sentrums-gavekortet (Alf Selvig a/s)

16 Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er eit utdrag frå den nye marknadsavisa vår, der vi byr på lettleste sider om korleis lokalavisene kan vere med på å få endå meir klingande mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne etter heile avisa hos di eiga lokalavis, eller bestill ho på Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Sauda Handelsforening inviterer til søndagsåpne Til lokale kremmarar: butikker 16. og 23. desember kl Vi har søndagsåpent: Lokal handel lønner seg! Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no D A ME - HERR E - JEAN S Skoen Klarer du å se håp i håpløsheten, er du kanskje den vi leter etter. Vi trenger flere fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. Det er ingen enkel oppgave. Men fosterforeldrene selv sier at bekymringene overskygges av gleden over å hjelpe noen til et bedre liv. De sier det er tøft, men verd det! Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei. Fosterhjem.no Kontaktinfo: Tlf Til lokale kremmarar: Til lokale kremmarar: Det er kor mykje som kvar dag kjem inn i kassaapparatet som betyr ykje som kvar dag kjem inn i kassaapparatet som betyr mest for dei lokale kremmarane. Vi i lokalavisene hjelper gjerne til med å sende kundane inn gjennom døra di. Annonsar i lokalavisa er ein god start når kremmaren, mediebyrået, reklamebyrået eller handelskjeda skal planleggje korleis trafikken inn i butikken kan aukast. mest for dei lokale kremmarane. Vi i lokalavisene hjelper gjerne til med å sende kundane inn gjennom døra di. Annonsar i lokalavisa er ein god start når kremmaren, mediebyrået, reklamebyrået eller handelskjeda skal planleggje korleis trafikken inn i butikken kan aukast. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Colourbox.no Det er kor mykje som kvar dag kjem inn i kassaapparatet som betyr mest for dei lokale kremmarane. Vi i lokalavisene hjelper gjerne til med å sende kundane inn gjennom døra di. Annonsar i lokalavisa er ein god start når kremmaren, mediebyrået, reklamebyrået eller handelskjeda skal planleggje korleis trafikken inn i butikken kan aukast. Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er eit utdrag frå den nye marknadsavisa vår, der vi byr på lettleste sider om korleis lokalavisene kan vere med på å få endå meir klingande mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne etter heile avisa hos di eiga lokalavis, eller bestill ho på

17 RYFYLKE Fredag 14. desember Sauda komm. kino Søndag 16. desember: Innelagret, fin og tørr ved. Saudasjøen kapell kl Høgmesse. Nattverd. Øygard / Markussen Takkoffer til NLM Bjørk, blanding og furuved i stor sekk leveres tilkjørt. Tlf Tørr bjørkeved av fjellbjørk hogd m.o.h. til sals. Svært god kvalitet. 11 år, 164 min. 3D Fre 14/12 kl Lør 15/12 kl Søn 16/12 kl Bjarte Birkeland. Tlf Obs! Endring i programmet: 15 år, 143 min. Fre 14/12 kl ÅRSMØTE Sauda Senterparti onsdag 19. desember kl , 3. etg. Rådhuset. Val av styre. Vanlege årsmøtesaker. Alle medlemmer velkomne! A., 84 min. Søn 16/12 kl Poteter (Kerrs Pink og Astrix), grønnsaker og egg KJEM PÅ TORGET I SAUDA MANDAG 17. DES. Billettsalg og biblioteket! j j j j j Nils B. Førre, Randøy Vi syng jula inn Same dagen kl Sauda kyrkje: Vi syng jula inn. Øygard / Markussen m.fl. Takkoffer til kyrkjemusikkarbeidet. Sjå eigen annonse! Julekonsert SØNDAG kl (mrk. tid). Kl Kl Kl Kl Sauda - Rival 2 Sauda - Rival 2 Sauda - Rival 1 Sauda - Hinna 2 Salemstreninga: Fredag kl til , 8., 9. klasse. Trening yngste: nå også for 7. klasse gutter og jenter. Trening eldste: 10. klasse og eldre kl Ungdomstreff fredag kl Radio Salem og Radio 102 på 106,7 og 107,8 Åpen kiosk! - satser på Vestlandet Salgsleder - deg? Les mer på vår hjemmeside: Invitasjon til julekonsert og internasjonal vennskapskveld søndag 16. desember i Salem Du er invitert til å få oppleve både julekonsert og internasjonal vennskapskveld i kjelleren på Salem etter konserten. Julekonserten begynner søndag 16. des. kl og det blir servering av julekaker m.m nede i kjelleren etter konserten. Det gode liv sammen. Vi inviterer til en dialog om juletradisjoner og internasjonal julefeiring. Sauda vidaregåande skule har ledig 50% stilling som kantine- og miljøarbeider på avd. Sand. Se for mer informasjon. HUSK Å TA MED LYS! Arr. Odd Fellow Ordenen i Sauda Ønsker alle gamle og nye kunder en riktig god jul og et godt nyttår! Nye pasienter som ønsker fast årlig innkallelse er hjertelig velkomne! JULETRESALG Årsmøte 2013 Det avholdes årsmøte i Fagforbundet Sauda fredag 25. januar Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest Styret på Farmen (Stig Jørgensen, Rød) lørdag 15. og søndag 16. desember kl Edelgran kr 500,-. Inkl. ridning, hesteskokasting og bålkos for hele familien. Ønsker du å bare kjøpe tre, er du velkommen til det! Velkommen til hyggelig førjulskos. Er du student og hjemme i Vi gir 30 50% julen? studentrabatt fram til nyttår! KIROPRAKTOR Leif Bugge Aarøe Hilsen Tina, Stig og Andrine H / B BYGG AS for fremtiden Tlf J16 J13 J16 J13 Annonsen er sponset av: Barn, ungdom og voksne deltar. Fri entré. Internasjonal vennskapskveld. I kjellerstua etter konserten. Servering av julekaker m.m. Alle velkommen! lysmarkeringen på Bankplassen i morgen kl Bli med og syng julesongar og høyr flott julemusikk! Lørdag 15. desember: Møt opp og hei oss fram! Husk søndag 16. desember kl i Sauda kyrkje. Håndballkamper i Saudahallen Vi tar imot inn- og utvendige arbeider som: Snekkerarbeid Fliselegging Betongarbeid Maling Tapetsering Reparasjoner Nordenden 2, 4230 SAND Treng du HJELP? Ønsker alle i SAUDA en god jul og et godt nyttår. Til stede 18. og 20. desember. Tilbake 8. januar. Ring oss på tlf Timestilling: Tlf BÅLPANNE MED GNISTPAKKE Bålpanne 60 cm med tre stk gnistfangere og ett stk gnistlokk NYHET! JULETILBUD Ål Tlf Brøyting Jeg kommer hjem til deg og brøyter. Tlf Ikkje fått avis? Ring eller * (*etter kl ) Ting & tang 9m² hundegård i galvanisert stål m/takpresenning t. s. kr 2 500,-. Tlf / Aluminiumsspett ønskes kjøpt. Lars Njøten. Vinterbil! Subaru Forester 2.0 4WD 2006-mod. m/motorvarmer, takbøyler og hf., km, t. s. kr ,- inkl. omreg. Tlf Jente 20 år søker leilighet. Helst sentralt. Student. Sikker betaler. Tlf Tlf Det du ikkje treng kan andre ha bruk for. Ver ein kremmar du og! Pris: kr 100,- for fire linjer + tlf. nr. Ekstra pr. linje: kr 20,-. Skal betalast før innrykk.

18 18 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Hjernetrim Helgetankar Johannes 5,31-36 Johannes var ei lampe og ei lita stund ville de gleda dykk i lyset hans. Men eg, seier Jesus, har noko som er sterkare! Vi har lamper og stakar - og gleder oss i lyset av dei. Men Eg, seier Jesus, Eg har det som er betre. (No som då.) Kva meiner han, tru? Johannes døyparen var som ei lampe som lyste og brann. Kunne blende og svi. Ormeyngel, brølte han mot folket: Vend om! Øksa ligg alt ved rota av treet. Og mange gjorde det einaste rette då dei var avslørte: Sanna syndene sine og prøvde slutte å gjere vondt og leve veikt. Den blendande, brennande lampa blei slik eit vitneutsegn om den heilage: Einast Han er stor! Likevel seier Jesus at han har noko som er sterkare, nemleg dei gjerningane Far har gjeve meg å fullføra. Det er gjerningar som vitnar om Gud, altså som viser oss kven Gud eigenleg er og som viser oss kven vi er og kva vi eigentleg er verdt. Kva gjerningar er det? Jesus gjekk omkring og gjorde vel; han helbreda blinde, gjorde halte og sjuke friske, sette fangar fri. Og stadig avslutta han undergjerningane sine med å seie til den som no var helbreda: Trua di har frelst deg, syndene dine er tilgjevne. Sterkare gjerning enn å gi helse: Han gir evig frelse. Aller sterkaste gjerninga, - grunnlag og kjelde for all anna sterk gjerning ved Han: Jesus gav seg sjølv i døden for oss. Sona, slik som Den heilage krev, for at tilgjeving og evig frelse skal kunne bli oss til del. Det er det vi syng om i julesongane. Det er han vi syng om; den sterke: Barnet, Guds Son, vår sonar, som døden for evig batt. Johannes var sterk. Som ei lampe som lyser og brenn. Han piska menneska med Loven. Jesus kom med Evangeliet. Nordavinden er sterk. Men det milde solskinnet uendeleg mykje meir! Johannes var som ei lampe, - men Jesus er sjølve Lyset! Arild Markussen Løysinga må vere mottatt Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller innan torsdag 20. desember kl Me må ha heile kryssordet innlevert. Vinnaren av sist vekes kryssord er Kjell Inge Seim, Sauda. Flaxlodd er sendt i posten. Namn:... Adresse:...

19 RYFYLKE Fredag 14. desember Gratulerer med dagen! Hipp, hurra for den gode fotballgutten vår, Iver Bruknapp-Dolmen, som blir 2 år i mårå. Stor klem fra Maren og Linea. Hipp, hipp, hurra for godjenta vår, Juliane Opheim Saua, som fyller 3 år i mårå, 15. desember. Stor klem pappa & mamma. Vil gratulera solstråla på Tonstad, Vilde Linnea Åbø, med vel overstått 4-årsdag som var 8. desember. Gode helsingar frå Tomine og tante, besta og besten og oldeforeldrer i Sauda. Me tilbyr kalendrar med eigne foto som motiv. Kalenderen er i A4 og har ei side pr. mnd. pluss framsida. Kontakt oss for prisar og ytterlegare info. September Ti Ma Uke Dødsfall Min kjære mamma, svigermor, farmor, oldemor, tippoldemor, tante og svigerinne Du kan bruke ryfylke.net til å bestille: Valborg Backlund gratulasjonar (gratis) On To Fr te Viss... t du a Sø Lø Marita Nesbø Øvrebø. Gratulera med 15-årsdagen i dag, 14. desember, gulljenta vår. Klemmer frå mamma, pappa, Jonas og Idar. Hipp, hurra for den kjekke guten vår, Emil Dyre Jordal, som blir tenåring i dag, 14. desember. Bursdagsklemmar frå moster, morfar og besta. Kalender med eigne bilete Gled deg sjølv eller nokon du er glad i! Å setja inn r og gratulasjona helsingar er gratis hos oss! født 4. oktober 1916 sovnet inn. Haugesund/Sauda, 4. desember ting og tangannonsar Terje - Anne Marie Laila (niese) abonnement Etter mammas ønske har begravelsen funnet sted i stillhet. Tlf ditt lokale mediehus Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Bruk e-post: send mms til tlf eller send via Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Dagen i dag Sol «Ein god leiar skjønar å gjere seg sjølv til overs». I dag Gerhard Schwarz Fredag 14. desemb 2012 er Laur Søn Mån Tys Ons Opp I sør Ned I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Flo Flo Fjøre Fjøre Petunia Komande merkedag: 16. desember: - 3. søndag i advent Namnedagar: 1890: Forfattaren Sigurd Hoel vart fødd i Nord-Odal. Han slo gjennom med den humørfylte romanen Syndere i sommersol. I flere av Hoel sine romaner merkar ein påverknad av Freud og psykoanalysen 1911: Roald Amundsen nådde Sydpolen som den første 1973: Anders Lange skipa Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Noverande Framstegspartiet I dag: Steinar, Stein Laurdag: Hilda, Hilde Søndag: Oddbjørg, Oddbjørn Måndag: Inga, Inge Tysdag: Kristoffer, Kate, Kristiane Onsdag: Iselin, Isak Torsdag: Abraham, Amund Flo&Fjøre På denne dag i: FAKTA Tors Petunia er ei planteslekt av søtvierfamilien med om lag 15 artar, og stammar frå SørAmerika. Dei er eittårige, vanlege prydplantar i hagar. Praktpetunia omfattar ei rekkje slag, cm høge plantar, som har mange blomefargar. Dei finst også som tofarga. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon Vakt: Vidar Eliassen - og få flaxlodd i posten!

20 20 - Fredag 14. desember 2012 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Skya. Frisk bris, 9 m/s frå aust. 1,1 mm nedbør i døgeret. Sauda -2 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Skya. Svak vind, 3 m/s frå aust. 1,9 mm nedbør i døgeret. Skya. Svak vind, 3 m/s frå aust. 0 mm nedbør i døgeret. Skya. Svak vind, 3 m/s frå aust. 0 mm nedbør i døgeret. Skya. Svak vind, 3 m/s frå aust. 0 mm nedbør i døgeret. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 0,2 gradar, 0,5 gradar under normalen. Høgste temperatur var 10,1 gradar (23. november), lågaste var -11,2 gradar (11. desember). Samla nedbør var 267,1 mm. Mest nedbør på eitt døger var 46,3 mm (20. november), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Glad i positive menneske NAMN: Rune Bjung SIVILSTATUS: Gift ALDER: 34 år BUR: Rød YRKE: Butikksjef på Rimi 1.Kva er du redd for? Det er ikkje så veldig mykje, men slangar er eg ikkje spesielt glad i. 2. Kor lang tid bruker du på å gjere deg klar om morgonen? Det går fryktelig fort, ein kjapp dusj og så er det rett på jobb. 3. Kva oppfinning ventar du på skal bli oppfunnen? Eg blir veldig glad den dagen det bare tar et par timar å fly til eksotiske stadar som Thailand eller Karibien. 4. Viss du hadde vore kjendis, kva ville du vore kjent for? Det er jo alle gutar sin draum å bli proff fotballspelar, men eg hadde vore veldig glad viss eg hadde vore kjent for å hjelpe andre menneske. 5. Kva musikk høyrer du helst på? Veldig glad i radio NRJ. Dei speler den nyaste musikken. 6. Kva var din aller første jobb? Eg byrja i oppvasken på ein restaurant i Son, der eg kjem frå. Jobba meg oppover og skulle eigentlig bli kokk. Men sånn blei det ikkje. 7. Kva er det mest spontane du har gjort? Det er ikkje veldig mykje. Eg er ikkje ein spontan person. 8. Kva er din dårlegaste eigenskap? Eg er veldig flink til å sette i gang prosjekt. Men er ikkje alltid så flink SET PRIS PÅ KORTE AVSTANDAR: Rune Bjugn har førebels ikkje budd så lenge i Sauda, men har likevel lært seg å sette pris på dei korte avstandane. Rushtrafikken i Oslo saknar han derimot ikkje. (Foto: Vidar Eliassen) til å følgje opp detaljane. 9. Kven er den første du seier hei til om morgonen? Det er litt forskjellig. Som oftast er det kona, men det hender eg er tidleg på jobb og då blir det nokre av mine blide og dyktige tilsette. Skya. Svak vind, 4 m/s frå aust. 0 mm nedbør i døgeret. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. Fredags-fjeset 10. Kva eigenskapar/sider hos andre finn du mest tiltrekkande? Eg er veldig glad i positive menneske som har løysingar på utfordringane. 11. Kva provoserer deg? Blir ikkje så lett provosert. 12. Kva vil du lese meir om i Ryfylke? Eg er ein veldig positiv person, så eg ønsker meir gladnyhende. Historier om folk som har lukkast eller som har opplevd noko spennende. Eg synest det er inspirerande å lese om korleis andre har lukkast eller nådd målet sitt. 13. Kva er det beste med å bu i Sauda? Nå har ikkje eg budd så lenge i Sauda. Og den tida eg har budd her har eg for det meste vore på jobb. Men nærleiken til alt er veldig kjekt. Det er veldig deileg å ha fem minutt til jobb, i staden for 30 minutt, som det ofte er i rushtrafikken i Oslo. 14. Kva meiner du må til for å auke innbyggartalet i Sauda? Eg trur at vi må gå litt tilbake og tenke på kva saudabuane verkeleg treng. Kva er viktigast for menneska i Sauda. Jo meir nøgde vi er, jo lettare er det å selje bodskapen om kor bra det er å bu i Sauda, til andre. Det er viktig å vere nyskapande og legge til rette for vekst og nyetableringar, men vi må ikkje gløyme basisen. Som gode barnehagar, skulegang, jobbmulegheiter og trivsel. For ikkje å snakke om eldreomsorga. Tenk viss vi kunne slått oss på brystet og sagt at vi er blant Noregs beste på nettopp basisen som er nemnt ovanfor. Det er klart dette vil vere med på å trekke folk til Sauda, eller å få dei som har flytta ut til å kome heim att. Sauda år sidan for 50 Ryfylke nr. 45, 7. desember 1962 Frå ordskiftet i kommunestyret sist torsdag. Galleriet var fullsett av tilhøyrarar då ordførar Engebretsen opna møtet som varde til ca Men denne gongen baud kommunen på kaffi og mat i ein kort pause. Både repr. og pressa var takksame for det. ( ) Vektig foredrag av biskop Birkeli om foreldreansvar. Vellukka møte i foreldrelaget ved Sauda gymnas og realskule. Storsalen i Sauda Klubb var heilt fullsett då foreldrelaget ved Sauda gymnas og realskule skipa til ope møte onsdag 28. november. Som talar hadde foreldrelaget denne gongen bede inn biskop Birkeli som heldt eit forvitneleg foredrag om foreldreansvar. Biskopen stilte fyrst spørsmålet: Er foreldreansvaret i vår tid i oppløysing? Det er tendensar i tida som kan tyda på det. ( ) Biskopen hevda at på mange måtar er det vanskelegare å vera foreldre i dag enn tidlegare. For det fyrste ser det ut til at avstanden mellom den eldre og den yngre generasjon er vorten større. Det er eit gap i interesser, livssyn og smak mellom dei eldre og yngre. Av den grunn er det ofte vanskeleg å koma på talefot med og forstå kvarandre. Dei som er unge i dag, har store problem. Det er vanskeleg å vera ung i ei verd som er vorten gamal og der vonene for framtida er mørke. ( ) 40 arbeidsledige er det i Sauda, får vi opplyst på Arbeidsformidlingen. 4 er begynt på Ryfylkevegen, 12 er begynt på forskalingskurset ved Sauda Yrkesskole. Det er fleire som har reist til sjøss og det er gode hyremønstringer nå. Veret i november 1962 Det fall 151 mm nedbør i november, normalt 23 mm. Maks.temp 15.5 gr. C. Min. temp. minus 11.3 gr. C. Normalt 2.7 gr. C. Har du besøkt julemessen i dag? Det er åpent ut over hele ettermiddagen og mange nydelige ting er for salg. I restauranten serveres ertersuppe, kaffe og kaker m.m. Støtt opp om messen så sanitetsdamene får penger i kassen til sitt arbeid og dermed bevis for sin strålende innsats.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer