Kvam herad. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no -"

Transkript

1 Kvam herad Årsmelding -

2

3 1 Oversyn over tenestene Medarbeidar Rammeområde Politisk verksemd Administrasjon, styring og fellesutgifter Barnehagar Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie- og omsorg Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Næringstøtte og kommunal forretningsdrift Brann og ulukkesvern Samferdsel Vatn, avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkja Skatt og rammetilskot Finans Økonomisk oversikt Årsrekneskap Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskapsskjema 2 A Rekneskapsskjema 2B Prosjekt Avslutta prosjekt Prosjekt som er aktive Prosjekt som ikkje er starta opp Balanse Kvam herad Notar Aksjar og partar Obligasjonsportefølje Låneportefølje Endring arbeidskapitalen Anskaffing og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR - området Kapitalkonto (25990) Revisjonsmelding Framside: Jack Feng, Norheimsund bordtennisklubb Fotograf: Sigbjørn Linga 3

4 1 Oversyn over tenestene Kvam herad er godkjent som Trygt lokalsamfunn av WHO. Som del av partnarskapsavtalen med Hordaland fylkeskommune om satsing på folkehelse er det tilsett folkehelsekoordinator som vil koordinera arbeidet, (jfr. HST - sak 006/08). Fylkeskommunen vil få lovfesta ansvar for folkehelse og gjev tilskot til drifta. Årleg utarbeider og gjennomfører den tverrfaglege arbeidsgruppa eit program i samsvar med dei 6 godkjenningskriteria for eit trygt lokalsamfunn. Også dette året er desse kriteria fylgde. Kvam herad skal ha regodkjenning i Informasjon om Trygge lokalsamfunn finn du øvst på heimesida bak dette symbolet 1.1 Medarbeidar Status Gjennomføring av strukturendringar innan skule, barnehage og pleie og omsorg involverer dei tilsette og utfordrar endringskompetansen deira. Dei interne prosessane omkring samanslåing av personalgrupper er gode og ivaretek dei tilsette sine interesser på ein god måte. Sjukefråvær Det vert arbeidd systematisk med oppfølging av fråvær i tråd med retningslinjene i IA- avtalen. Samla sjukefråvær var på 7,3 % - om lag på nivå med Til samanlikning var sjukefråværet i kommunar og fylkeskommunar i 12 månaders perioden frå 4. kvartal 2008 tom 3. kvartal på 9,6 %. Sjukefråværet i pleie og omsorg ligg på om lag same nivå som i 2008, dvs. 8,8%. Barnehageeininga har ein nedgang frå 9,6 % til 8,2% og skule har ein liten oppgang frå 5,2 % til 5,6 %. I tabellen nedanfor syner teknisk ein markant oppgang, men det er relatert til organisatoriske endringar som gjer at fråværet for reinhaldspersonalet trer tydlegare fram i statistikken. I helse og velferdseininga har sjukefråværet auka med vel 2 prosentpoeng særleg har det skjedd ein auke innan barnevern, men enkeltfråvær gjev større prosentvise utslag i små einingar Sjukefråvær Pleie og omsorg Barnehage Skule Teknisk Helse og velferd 4

5 Samla fråvær samanlikna med 2008: Fråværet i ligg under fjoråret store deler av året, men viser ein oppgang på slutten av året samanlikna med Sjukefråvær 2008 og 12 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 8,2 7,55 7,48 7,3 7,78 7,18 6,00 5,77 7,55 7,34 7,78 7, ,00 10,30 9,00 9,00 8,60 7,40 5,50 5,90 6,90 7,40 6,70 6, Sjukefråværsutviklinga frå 2003 : Sjukefråvær i Kvam herad Fråværs% 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6, Samla fråvær Rekruttering Kommunen opplever vanskar med å rekruttere fagutdanna personell til pedagogiske stillingar særskilt i ytre delar av kommunen. Seniorpolitikk Det er ikkje inngått nye avtalar om seniorpolitiske tiltak i som følgje av kutt. Det er ein aukande del av dei tilsette som vel å kombinera arbeid og pensjon etter fylte 67 år, stimulert av lovendring der arbeidsinntekt ikkje avkortar folketrygdpensjonen. Kompetanse Kompetansekartleggingssystemet Dossier Profile er tilgjengeleg for alle tilsette for registrering av formal og realkompetanse. Om lag 60 leiarar deltek på leiarutviklingsprogrammet i filosofi og leiing, 5 leiarar innan PU - omsorg deltek på studiet i fagleg leiing av bufellesskap og alle skuleleiarane har fullført leiarutdanning for pedagogar. Alle kursa er interkommunale og er finansiert med støtte frå KS. HMS Som følgje av utvida krav til kva yrkesgrupper som skal ha tilbod om bedriftshelseteneste frå er Kvam i interkommunal anbodsprosess med Samnanger, Jondal og Fusa. 5

6 1.2 Rammeområde Driftsutgifter fordelt på grupper av tenester (rammeområde) Tabellen under viser korleis drifta fordeler seg på KOSTRA - grupper bygd opp etter dei rammeområda som er vedtekne brukt i Kvam herad. Det gjev eit godt oversyn over omfanget av tenesteproduksjon som Kvam herad driv. Summeringa nedst i tabellen stemmer med summeringstala i tabellen i den økonomiske driftsoversikta. Rekneskap Opphavleg Justert Avvik R09 - Justert B09 Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Inntekt Finans Motpst avskr Fond Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Netto utg Politisk verksemd (188) Administrasjon, styring og fellesutgifter Barnehagar (1 627) Grunnskule (11 384) Kommunehelse (2 063) Pleie- og omsorgstenesta Sosialteneste og NAV (1 333) Barnevern (975) Bustader Plan (446) Næringstøtte og komm. forretningsdrift Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg (323) Vatn avløp og renovasjon/avfall (2 389) Kultur (2 980) Kyrkje Skatt og rammetilskot (5 418) Finans Motpost avskrivingar Sum Kvam herad nyttar netto utgift som vedteke for det enkelte rammeområde. Tabellen viser i tillegg til rekneskapstala, opphavleg for som vart vedteke i desember 2008 og justert som viser etter justeringar i 1., 2. og 3. tertial. Kollonna for avvik viser avvik mellom rekneskapen og sist justert (3. tertial). På dei neste sidene vil rekneskapstala til kvart rammeområde vil verta kommentert. Vidare vil det verta lagt ut tabellar som viser meir detaljerte informasjon om kva tenester som høyrer til dei ulike rammeområda. 6

7 1.3 Politisk verksemd Politisk verksemd Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 100 Politisk styring og kontrollorgan ,0 % Kontroll og revisjon ,3 % -114 Politisk verksemd ,5 % -188 Merknader til driftsrekneskapet: Nettoresultatet for viser eit mindreforbruk om lag 0,2 mill. kr. i høve til justert. Kostnaden med stortingsvalet vart noko større enn ert, men utgiftene knytt til tenesta politiske organ vart redusert tilsvarande. Utgiftene til Kontroll og revisjon har vore noko mindre enn ert. Samanlikna med 2008 auka nettoutgifta med knappe 0,7 mill. kr. Dette har bl.a. samanheng med at det ikkje var kommune- eller stortingsval i I tillegg auka utgiftene til kontroll og revisjon i. Status var det andre heile arbeidsåret for heradsstyret og første heile året med den nye utvalsstrukturen, som vart vedteke våren var valår, dvs Stortingsval, i initierte administrasjonen å redusera tal røystekrinsar. Politisk sekretariat har i hatt personalressursar tilpassa aktiviteten. Møteromma for politisk aktivitet er ikkje oppgraderte sidan rådhuset var nytt i Heradsstyresalen har behov for oppgradering i høve til lyd, lys, møblering, tilrettelegging for IKT og AV - utstyr. Resultat Andre arbeidsåret for dei politiske organ viser delvis same trend som tidlegare, dvs tal saker er redusert og stabiliserar seg. Møteaktiviteten har auka trass nedgang i saker, det skuldast nok den nye utvalsstrukturen. Heradsstyret har hatt 10 ordinær møte, 2 møte på dagtid og 8 kveldsmøte. Samla er det brukt 59,5 møtetimar, snitt pr. møte er ca 6 t. Etter reglementet skal møta ikkje vara lenger enn til kl I var det 4 møte som gjekk utover denne ramma.tal spørsmål og interpellasjonar har auka. I vart det sett fram 10 interpellasjonar mot 4 i Heradsstyret har hatt to temamøte, eitt om eigedomsskatt og eitt om og økonomiplan. Heradsstyret reduserte tal røystekrinsar frå 12 til 5 krinsar og stortingsvalet vart gjennomført utan klager frå veljarane. Alle vallokala vart tilpassa universell utforming og hadde maksimal opningstid. Det var tilrettelagt for førehandsrøysting på alle biblioteka og i rådhuset. I Kvam var det 1244 personar som ved personleg frammøte røysta på førehand, av desse brukte 984 biblioteka og berre 260 møtte fram på rådhuset. Opningstid og lokalisering gjer biblioteka godt eigna til denne tenesta. Målet var at vedlikehaldsmidlane frå regjeringa saman med avsette midla skulle finansiera oppussing av heradsstyresalen. Resultatet viser at det utvendige vedlikehaldet av rådhuset krov heile potten som var avsett til rådhuset. Dersom vi skal realisera oppussing av heradsstyresalen, må det løyvast midlar. Aktivitet i politiske organ (møta i valstyret er ikkje med i denne oversikta) Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte saker Heradsstyre Formannskap NPB Tenesteutval Eldreråd RFMNF 4 6 Adm.utval AMU Klagenemd Temamøte-H Samla

8 1.4 Administrasjon, styring og fellesutgifter Administrasjon, styring og fellesutgifter Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 120 Administrasjon ,7 % Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga #DIV/0! Administrasjonslokale ,8 % Premieavvik ,1 % Diverse fellesutgifter ,4 % Interne serviceeiningar ,2 % 7 Administrasjon, styring og fellesutgifter ,6 % Merknader til driftsrekneskapet: Netto utgift for rammeområdet vart 5,7 mill. kr. høgare enn ert for. Mesteparten av dette avviket skuldast at premieavviket på pensjon vart lågare enn ert. Premieavviket er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og årets netto pensjonskostnad. Når innbetalt pensjonspremie er høgare enn pensjonskostnaden, skal differansen (premieavviket) inntektsførast i rekneskapen. var innbetalt premie lågare enn slik at om ein ser innbetalt premie og premieavvik under eitt, er avviket om lag 2,3 mill. kr.elles var det meirforbruk på funksjon 120 Administrasjon på 1,3 mill. kr. som er fordelt på løn, varekjøp og avsetningar og bruk av fond. Samanlikna med 2008 auka nettoutgifta for rammeområdet med 9,5 mill. kr. som hovudsakeleg kjem av redusert premieavvik. Status Tenestene knytt til administrasjon, styring og fellesutgifter omfattar rådmannen og hans prosjektorganisasjon, personalavdelinga, stab (informasjon, post/arkiv/resepsjon, politisk sekretariat) og økonomiavdelinga (økonomisk styring, rekneskap, IKT og prosjekt E-takst 2010). Sparetiltaka frå 2008 held fram - ekstern profilering, omdømebygging og vidareutvikling av heilelektroniske løysingar er delvis lagt på is. Innretta nettsidene mot ulike målgrupper Behov for oppgradering av fellessystema innan arkiv og økonomi Tenesteutveksling med nabokommunar Tilbakemeldingar frå sorenskrivaren og brukarar om at rettslokala i Kvam ikkje var tilfredsstillande. Resultat Kvam herad er ikkje lenger føregangskommune innan informasjon og elektroniske løysingar, vart og i vurdert til av norge.no. Kvam har satsa på status quo, medan andre kommunar legg inn store ressursar på desse områda og det gjev resultat. Vi er bekymra for at avstanden til fortroppane kan verta tung å henta inn att. Forsøket med å splitta opp i fleire portalar er ikkje vellukka om ein vurderar det ut frå besøkstala. Det er hovudsida, lagsportalen og politiakarnett som er mest besøkt, spesialportalane er marginale og vi bør vurdera å integrera dei i hovudsida utan å gå via eigne portalar. Oppgradering av arkiv- og økonomisystema starta hausten og vil verta avslutta i løpet av Kvam har framleis ingen overordna plan og systematisk utbygging av fibernett i kommunen. Det skjer berre ad hoc utbygging knytt til tilfeldige utbyggingsprosjekt. Kvam misser difor konkurransefordel i høve til kommunar som er aktive og målretta på dette området. Internt har Kvam gode IKT tenester, vaktordning og lite nedetid. Kvam har framleis IKT - samarbeid med Kvinnherad og Voss, og vi er interessert i å utvida samarbeidet til andre kommunar. Vi lyste etter nye rettslokale, og resultatet vart lokalisering i nybygget til Norheimsund Industriar as. 8

9 1.5 Barnehagar Barnehagar Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 201 Førskule ,1 % Styrka tilbod til førskuleborn ,9 % Førskulelokale og skyss ,6 % 467 Barnehagar ,6 % Merknader til driftsrekneskapet: Nettoutgifta for rammeområdet vart 14,1 mill. kr. som er 1,6 mill. kr. lågare enn. Årsakene til mindreforbruket er bl.a. auka inntekter med 1,9 mill. kr., reduserte lønsutgifter med 1,1 mill. kr., auka driftsutgifter med 0,6 mill. kr. og overføringar til private med 1,7 mill. kr. I tillegg var avskrivingane 1,0 mill. kr. mindre enn ert pga forskyving av barnehageprosjekt. Nettoutgifta vart redusert med 1,3 mill. kr. i høve til Bruttoutgifta, som viser aktiviteten i barnehagane, var på 58,3 mill. kr. i. Tilsvarande tal i 2008 var 53,0 mill. kr., dvs. ein auke på 5,3 mill. kr. (10,0 %). Status Det vart oppretta mange nye mellombelse barnehageplassar i. Endeleg plan for barnehageutbygging må reviderast. Drifta av forelda bygg vert nedlagt og drifta ført over til nybygg i løpet av 2-3 år. Lite gjennomtrekk av personell, men stor mangel på førskulelærarar. Sandven FUS barnehage vart opna i august. Resultat Utviklinga i barnehagesektoren viser at stadig fleire foreldre ynskjer plass til borna i barnehage, borna er yngre når dei startar og stadig fleire utvidar frå deltidsplassar til 5-dagars veke. Totalt 413 barn hadde barnehageplass pr , 20 fleire enn året før. Av desse var 269 fødde i 2007 og seinare og utløyser bruk av to plassar kvar, 144 born fødde i 2006 og tidlegare. Det var 24 barn med minoritetsspråkleg bakgrunn, ein nedgang på to frå året før. Alle barnehagane har ope fem dagar i veka. Utviklinga med mange eitt - åringar fører til nye behov i høve utstyr og lokalitetar som har soveplassar og oppstilling av barnevogner. Den private barnehagen Sandven FUS barnehage vart opna 1. august. Dei leigde mellombelse lokalitetar i tidlegare Norheimsund ungdomsskule fram til nybygget stor ferdig midt i november. Grunna forseinking av den private etableringa og ombygg/tilbygg til kommunale barnehagar, vart det oppretta fleire mellombelse løysingar, noko som var svært krevjande både praktisk og fagleg. Det er vedtak om at Ålvik barnehage skal utvidast og ombyggjast, og i sone Øystese skal all barnehageverksemd samlast på Bjørketeigen. Det er store behov for oppgradering av dei fleste barnehagebygga i Kvam. Det er stor mangel på tilsette med førskulelærarutdanning i kommunen, så i vart 8 avdelingar drivne på dispensasjon i høve krav til kompetanse. Det har og vore store vanskar med å få vikar ved sjukdom og permisjonar. Behovet for ekstra assistentar for barn med funksjonshemmingar og utviklingsvanskar er store. Barn med minoritetsspråkleg bakgrunn utan kjennskap til norsk språk treng ekstra ressursar i oppstarten. Det er eit mål å gje meir opplæring til assistentar som er tilsette for å støtta enkeltbarn med særskilde behov. Kursdagane har fylgt aktivitetsplanen for året. Matematikk og språk har vore hovudsatsingane. Barnehagane har hatt ulikt fokus på HMS, brannvern, førstehjelp, hygiene. Kompetanse på dei minste borna må prioriterast komande år. Det same gjeld kontakt og samarbeid mellom barnehagane og andre kommunale tenester som PPT, barnevern og helsestasjonstilsette. 9

10 1.6 Grunnskuleopplæring Grunnskule Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 202 Grunnskule ,1 % Vaksenopplæring ,1 % Spesialskular #DIV/0! Skulefritidstilbod ,2 % Skulelokale ,2 % Skuleskyss ,5 % Musikk- og kulturskular ,1 % -766 Grunnskule ,8 % Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet brukte netto 11,4 mill. kr. mindre enn vedteken ramme for. Samanlikna med 2008 auka nettoutgifta med 6,7 mill. kr. Sum driftsinntekter i utgjorde 21,5 mill. kr. som var 3,9 mill. kr. meir enn ert. Auken skuldast bl.a. auke i øyremerka tilskot frå staten, sjukelønsrefusjon, refusjon frå andre kommunar og mva på investeringar. Sum driftsinntekter i 2008 var 37,9 mill. kr., dvs. 16,4 mill. kr. meir enn i. Av driftsinntektene i 2008 utgjorde mva på investeringar 24,1 mill. kr mot 4,8 mill. kr. i. Lønsutgiftene i var 6,0 mill. kr. mindre enn. Dette kjem av mindre bruk av løn til fast tilsette, mindre vikarbruk og ekstrahjelp, mindre pensjon og arbeidsgivaravgift. Knappe 3,0 mill. kr. av mindreforbruket av lønsmidlane gjeld FDV (funksjon 222) og skuldast delvis ei feil fordeling av FDV - midlande mellom rammeområda i et. I høve til 2008 auka lønsutgiftene med 7,5 mill. kr. Mestepraten av den auken, 6,1 mill. kr., kom på funksjon 202 Grunnskule. Andre driftsutgifter (ekskl. avskrivingar) auka med om lag 1,0 mill. kr., medan avskrivingane vart redusert med netto 3,7 mill. kr. pga at skuleprosjekta ikkje er ferdigstilte. Andre driftsutgifter (ekskl. avskrivingar) var 0,7 mill. kr. lågare i i høve til Status/resultat Elevtalet går litt ned. Elevane sine prestasjonar er gode. Strukturen er enno i endring. Tidspunktet for samanslåinga av Steinsdalen skule, Vikøy/Aksnes skule og Norheimsund barneskule er no tidfesta til hausten Det er stadig vanskelegare å skaffa vikarar i skulen. Det er ei aukande trong for spesialpedagogar. Det har vore manglande satsing på IT. Manglar på PC - ar til elevane har vore aukande og dette har gått ut bruken av IT i undervisninga. Elevane frå Norheimsund ungdomsskule, Øystese ungdomsskule og ungdomstrinnet ved Ålvik skule er samlokalisert i Kvam ungdomsskule i Øystese. På Strandebarm skule vart idrettshall og symjehall teken i bruk våren. Kunnskapsløftet frå ord til handling prosjekt finansiert av utdanningsdirektoratet på Strandebarm skule vart avslutta hausten. Skulefritidsordning har vore i gang på alle skular der interessa er stor nok. Elevtalet i kulturskulen har no stabilisert seg med litt i overkant av 500 elevar. Nye disiplinar som Hip - Hop (Ålvik), Drama/Teater (Strandebarm) og musikkleik (Strandebarm) har kome til hausten. Den kulturelle skulesekken har ført til stor kulturell utfolding og kulturelle opplevingar for grunnskuleelevane. Dette er uttrykt som ei særs positiv innslag i skulekvardagen. PPT (Pedagogisk psykologisk teneste) er organisert i helse- og velferdseininga. Tenesta hadde 76 nytilviste brukarar i. Totalt 363 brukarar frå Kvam. Kvam ligg prosentvis høgt på tilviste born/unge, noko som viser att i høge tal på spesialundervisning i Kvam. PPT vert rådspurd mykje fordi skulen manglar spesialpedagogisk kompetanse. PPT bidreg med fagleg kompetanseheving innan barnehage og skule. Kommunal sparing innan opplæring er største risikofaktor i tillegg til svært høgt arbeidspress på PPT. Grunna for liten logopedstilling klarer ikkje PPT gje brukarane så god oppfølging som logopedane ynskjer. 10

11 1.7 Kommunehelse Kommunehelse Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 232 Førebygging - skule og helsestasjonsteneste ,1 % Anna førebyggande helsearbeid ,8 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,4 % Interkommunalt samarbeid #DIV/0! 0 Kommunehelse ,9 % Merknader til driftsrekneskapet: Kommunehelsetenesta brukte 20,5 mill. kr. netto i som er 2,1 mill. kr. mindre enn justert. Av dette gjeld 0,6 mill. kr. auka driftsinntekter (tilskot og ulike refusjonar), 1,0 mill. kr. gjeld lågare lønsutgifter og 0,5 mill. kr. gjeld reduserte driftsutgifter. Samanlikna med 2008 vart nettoutgifta knappe 0,2 mill. kr. høgare (0,8 %). Resultat Helsestasjon og skulehelseteneste: Målet for tenesta er å fremja barn og ungdom si totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Gjennom systematiske helsekontrollar, foreldrekontakt og foreldrerettleiing individuelt og i grupper på helsestasjonane, foreldremøte på skulane, i samarbeid med skule, barnehage, fysioterapitenesta, barnevern og PPT og tannhelsetenesta med fleire, har helsestasjons- og skulehelsetenesta gjennomført det planlagde programmet innafor erte rammer. Spesielle utfordringar i tenesta er å ha eit godt tilbod til dei 3 vidaregåande skulane vi har. Det er viktig med stabilitet i dette tilbodet. Helsestasjon for ungdom som er spesielt retta mot denne gruppa, vert stadig meir nytta. 2 nye hovudutfordringar for helsestasjonstenestene i : Vaksinetilbod til alle jenter i 7. klasse mot livmorhalskreft Pandemi, svineinfluensa Fysioterapitenesta: Vi har eit breitt og godt fysioterapi tilbod i kommunen. Etterspurnaden etter tenester har auka innan alle område av tenesta. Sjølv om det er noko ventetid, vert dei som treng det mest prioriterte, slik at vi heile tida har ei fagleg forsvarleg teneste. Største utfordringa i denne tenesta i har vore dei nasjonale endringane i oppgjersendringane for fysioterapeutar. Ein større del av kostnadane er tenkt overført til kommunane. Legetenesta: har vore prega av arbeid med pandemisk influensa med først oppdatering av planverk og etter kvart gjennomføring av massevaksinasjon mot influensa. 54 % av kvemmingane tok imot tilbodet om vaksinasjon. Ingen kvemmingar vart alvorleg sjuke av influensaen. I skrivande stund har vi ikkje oversikt over kva tiltaka rundt influensa har kosta oss. I samsvar med heradstyrevedtak frå desember 2008 har det frå august vore tilsett sjukeheimslege i 100 % stilling ved Toloheimen. Arbeidet med å utvikla eit DMS, distriktsmedisinsk senter, i Kvam har halde fram i. Det føreligg ferdige teikningar for ny legevakt/poliklinikk, hjelpemiddellager, treningsareal for rehabiliteringsavdeling og ny ambulansestasjon. I løpet av er 2 nye legar godkjende som spesialistar i allmennmedisin. I heile har det vore kontinuerleg arbeid for å tilpassa tenestene i tråd med tankane i Samhandlingsreforma. Legevakt Legevakta skal sikra omgåande legehjelp, ved akutt sjukdom eller skade, utanom fast opningstid på legekontora. Vi har stabil bemanning både av legar og sjukepleiarar. Det er registrert 4616 kontaktar med LV - sentralen i Kvam det siste året kontaktar er handtert av lege. Kvam legevakt deltok i fleire prosjekt i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte i samarbeid med Nklm ei pilotundersøking med tittelen Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø. Denne blei gjennomført som ei spørjeundersøking i 2008 og resultatet av denne blei presentert i februar. Konklusjonen er at både legar, sjukepleiarar og organisering ved Kvam legevakt kom godt ut av undersøkinga. I heile har det vore utført planleggingsarbeid med tanke på ny legevakt på Toloheimen. 11

12 Kommunepsykolog - tenesta Tenesta har gradvis utvikla seg til eit fast lågterskeltilbod for barn, unge og familiar i Kvam, i tråd med direktoratet si satsing på psykologkompetanse i kommunane. Pågangen er etter kvart større enn tilbodet. Det er stadig behov for avklaring av oppgåver, ansvar, rolle og samarbeid. Tilbodet er viktig og til stor nytte for andre samarbeidspartar. I tillegg til individretta arbeid, har tenesta eit medansvar for utvikling av tverrfaglege arbeidsmodellar med mål om å koma tidleg i gang med hjelpetiltak for barn og unge som slit med psykisk helse. Dette er eit kontinuerleg utviklingsarbeid på tvers av fag, avdelingar og lovverk som krev koordinert innsats. Kvam ønskjer å venda seg til Jondal kommune for å utvida til full stilling. Kvam har, i samarbeid med Jondal, fått tilskot frå Helsedirektoratet til ein ny psykologstilling for vaksne i avdeling psykisk helse. Folkehelse: Prioriterte oppgåver i har vore å få til eit samarbeid med lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Voss sjukehus, gjere fagfeltet folkehelse betre kjent både i eigen organisasjon og i heile kommunen, auka fokus på fysisk aktivitet for eldre, samarbeid med skulane om auka fokus på fysisk aktivitet og interkommunalt samarbeid. Fleire av disse områda vil vi fortsette å jobbe med i året som kjem. Trygge lokalsamfunn: Kvam herad er godkjent som trygt lokalsamfunn (WHO konsept). Arbeidet vert styrt av ei tverrsektoriell gruppe som langt på veg har gjennomført årsplanen med om lag 40 tiltak. Meir om arbeidet i Trygge lokalsamfunn kan finnast på eigen logo på Skjenkekontrollen: Tolv kommunar er med i interkommunal Sals - og skjenkekontroll som vert administrert av Kvam herad. I arbeidet inngår: 1) Kontroll av ordinære sals - og skjenkeløyve kontrollar utført i. 2) 24 kontrollar av ambulerande løyve/einskildløyve. 3) Kontrollar ved større tilskipingar/festivalar har høg prioritet. Det er eit generelt problem at mange meldingar om løyve vert sendt svært seint, eller etter at arrangementet har funne stad. Sals - og skjenkekontrollen har og ansvar for ulike kurs og kunnskaps- og etablerarprøver. Det er eit mål å ha god kontakt med løyveinnehavarane. Alle skal ha internkontroll for alkohol, IK Alk. Her er det store manglar i dag. Kostnaden ved Sals - og skjenkekontrollen vert dekt av alle kommunane etter ein fast fordelingsnøkkel. 12

13 1.8 Pleie- og omsorg Pleie- og omsorgstenesta Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 234 Aktivisering eldre og funksjonshemma ,6 % Pleie, omsorg, hjelp i institusjon ,1 % Pleie, omsorg, hjelp i heimen ,9 % Institusjonslokale ,4 % 265 Pleie- og omsorgstenesta ,7 % Merknader til driftsrekneskapet: Pleie og omsorg hadde eit netto meirforbruk i på 1,0 mill. kr. i høve til. Driftsinntektene vart 3,7 mill. kr. lågare enn. Det skuldast bl.a. mindre inntekter frå brukarar og mindre sjukelønsrefusjonar. Samanlikna med 2008 var driftsinntektene 6,9 mill. kr. lågare. Dette kjem av at midlar til psykiatri er lagt inn i rammetilskotet. Tidlegare var dette øyremerka tilskot. Lønsutgiftene vart 4,3 mill. kr. lågare enn ert. Mesteparten av dette kjem av mindre bruk av sjukevikar, diverse tillegg og pensjon/arbeidsgivaravgift. Andre driftsutgifter auka med 0,7 mill. kr. i høve til. Rekneskapen er også belasta med 0,9 mill. kr. i netto avsetningar til bundne driftsfond. Dette er øyremerka tilskot og gåver som ikkje var nytta i og skal nyttast i Det var ikkje ert med slike avsetningar til fond. Samanlikna med 2008 vart nettoutgifta 9,4 mill. kr. høgare. Av dette utgjorde reduserte driftsinntekter 6,9 mill. kr., lønsutgiftene auka med knappe 3,0 mill. kr., medan andre driftsutgifter vart redusert med 1,5 mill. kr, bl.a. som følgje av mindre kjøp av vikartenester. Resten av differansen, 1,0 mill. kr., kjem av auka avsetningar til bunde driftsfond. Status Pleie - og omsorg har ansvar for å gi individuell hjelp til dei som treng omsorg, behandling og pleie, gjennom ulike heimetenester og institusjonsomsorg. Fleire pasientar får høgare alder og treng stadig meir pleie, men heradet står ikkje overfor ei bølgje dei næraste åra, den vil koma frå ca Sjukehusa har endra praksis til stadig tidlegare utskriving både til institusjon og heimetenesta i kommunen. Dette gir kommunen nye og meir fagleg utfordrande oppgåver. Det er tidspress (knapp bemanning) og det er vanskeleg å hente inn vikarar. Det er til tider venteliste for plass i institusjon og sterkt ynskje om å ta i bruk dei 6 institusjonssengene på Øysteseheimen til langtidssenger/avlastningssenger. I var staten spesielt oppteken av tiltak i tråd med plan for rekruttering og kompetanseheving i tillegg til eit kvalitativt godt tenestetilbod i tråd med lov og forskrift. Helseministeren har markert at samhandling mellom første og andrelinjetenesta skal vera i fokus i åra som kjem. Ved å samla korttidssenger (rehabilitering, avlastning og behandling) på Toloheimen får vi større fleksibilitet i tilbodet vi kan gi. Arbeidskrafta vert meir robust og faget vert styrkt. Vi får ei ytterlegare styrking ved flytting av legevakta og etter kvart også ambulansetenesta. Desse organisatoriske endringa gjer oss i stand til å møta dei nye utfordringane som vert tilrådd i Samhandlingsreforma. Resultat Organisering: Tenesta har dei siste åra vore gjennom omfattande omstillingsprosessar der kravet til effektivitet og best mogleg utnytting av ressursane har vore i fokus. Ny endring vart vedteke i desember 2008 og fylgjande tiltak er gjennomført i : Avlastningsbustaden (for utviklingshemma ungdom) er mellombels flytta frå Bjørketeigen til 1. høgda på Øysteseheimen. Rehabiliteringsavdelinga er flytta frå Øysteseheimen til Toloheimen og samlokalisert med andre korttidssenger til nyoppretta Kvam rehabiliterings- og behandlingsavdeling. Dagsenteret for eldre på Toloheimen og dagsenteret for psykisk utviklingshemma på Bjørketeigen er flytta til Øysteseheimen og samlokalisert med dagsenteret på Øysteseheimen. Gruppeinndelinga i sone Norheimsund er endra, frå store grupper til mindre grupper (ny gruppe 1 og 2 og delt gruppe 3). 13

14 Lokalt hjelpemiddellager er mellombels flytta frå Bjørketeigen til leigde lokale i Merwinbygget. Det er planar for vidare flytting til nye lokale ved Toloheimen samlokalisert med legevakt og ambulansestasjon. Tidspress: dei fleste avvik meldt i er knytt til stort tidspress, store arbeidsgrupper og vanskar med å skaffe vikar. Fleire grupper har ei pressa grunnbemanning. Ressursbruk, ressursfordeling og organisering er under kontinuerleg vurdering. Alternative arbeidstidsordningar (med dispensasjon frå Arbeidstilsynet) vert nytta i 5 grupper. Tenestetilbodet : Tal brukarar ved årsskiftet var 543 (531 i fjor), fordelt på 474 i heimetenesta og 69 i institusjon. Tenesta har nådd målet om ei fleksibel og styrka heimetenesta og lik ressursbruk til heimeteneste- og institusjonsomsorg. Institusjon vert primært nytta til korttid som avlastning, behandling, rehabilitering og tilrettelagt tilbod for demente. Venteliste: det har i periodar vore kø til institusjon og omsorgsbustad. Helse Bergen skriv pasientar tidlegare ut frå sjukehus, det gjev nye og større oppgåver. Tenesta har mellombels redusert institusjonstilbodet med 6 senger på Øysteseheimen. Det er ynskje og behov for at desse vert tekne i bruk att. Det er ikkje motteke formell klage på tenestetilbodet. Kompetanse og rekruttering: Det har vore problem med å hente inn vikarar og tenesta har nytta sjukepleiarar frå vikarbyrå deler av året. 11 personar går på desentralisert sjukepleiarutdanning, 7 av dei er ferdige i ufaglærte tok fagbrev i og 19 ufaglærte, som har gjennomført teoridel til helsefagarbeidar, opparbeider praksis før fagprøven. 11 personar deltek i leiarutviklingsprogrammet Filosofi og leiing. 5 personar deltek i leiarutviklingsprogrammet Leiing i bufellesskap. 2 sjukepleiar tek vidareutdanning i palliativ omsorg. 1 sjukepleiar tek vidareutdanning i psykisk helsearbeid og 1 person tek vidareutdanning i organisering av støttekontakt og avlastning. 14

15 1.9 Sosialteneste og NAV Sosialteneste og NAV Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 242 Rådgjeving, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid ,4 % Tilbod til personar med rusproblem ,1 % Kommunale sysselsetjingstiltak ,9 % Introduksjonsordning ,4 % Kvalifiseringsordning #DIV/0! Økonomisk sosialhjelp ,8 % Økonomisk hjelp til pensjonistar m.v #DIV/0! Tenester utanfor kommunalt ansvarsområde ,7 % -93 Sosialteneste og NAV ,8 % Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet si nettoutgift vart 1,3 mill. kr. mindre enn og 0,2 mill. kr. meir enn året før. Driftsinntektene vart 0,4 mill. kr. høgare enn og heile 1,4 mill. kr. høgare enn i Mykje av dette var øyremerka statlege tilskot og andre statlege overføringar. Lønsutgiftene var 1,0 mill. kr. lågare enn ert, men 2,5 mill. kr. høgare enn i Så godt som heile auken i høve til 2008 gjeld Introduksjons - og kvalifiseringsordningane. Kvalifiseringsordninga er fullt ut finansiert med statlege midlar. Forbruket av andre postar var knappe 0,1 mill. kr. lågare enn. Status Partnarskapen Det er gjennomført 2 møte etter plan. NAV - leiar deltek i Rådmannen si operative leiargruppe. Brukarar: NAV Kvam har etablert brukarutval og det er gjennomført halvårlege møte. Brukarmedverknad på systemnivå sikrar at NAV - kontoret får tilbakemelding om korleis brukarane opplever kontoret, for slik å vera med å utvikle tenestetilbodet. Det blei gjennomført brukarundersøking i juni 09 med positive resultat. Brukarane svara på om korleis dei blei tekne imot i kontoret; venleg og tekne på alvor, høfleg og respektfullt møtt, naudsynt hjelp og informasjon, nyttar forståeleg språk, tilsette held det dei lovar. Medarbeidarar/ arbeidsmiljø: Velferdsreforma er også ein formidabel kompetansereform. Kontinuerleg opplæring har prega NAV - kontoret også i. På bakgrunn av stor arbeidsbelastning, kombinert med omstilling, nedbemanning og relativt høgt sjukefråvær, har det vore gjennomført arbeidshelsekartlegging i i samarbeid med Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste med påfølgande prosess i kontoret. Resultat Hjelp til rusmiddelavhengige har vore eit satsingsområde siste åra. Også i fekk Kvam statleg tilskot til miljøarbeid innan rusfeltet. Kvam har langt på veg gode helse- og sosialtenester på området, men har ei særleg utfordring når det gjeld høvelege bustader, hjelp til å meistra butilhøva og ressursar til tett nok oppfylging. Kvam har gode tenester for integrering av flyktningar, men det er ei utfordring å skaffa høvelege bustader for å klara ta imot 30 personar pr. år slik heradstyret har vedteke. Ressursmessig har det også vore utfordrande å gje tett nok oppfylging. Kvalifiseringsprogram m/tilhøyrande stønad, det nye politiske virkemiddelet i høve Fattigdomssatsinga, har medført redusert utbetaling av sosialhjelp til personar som har vore langtidsmottakarar. Det er knytt krav om arbeidsretta aktivitet til den nye stønaden. Det gir brukaren hjelp ut av passivt tilvære, men krev og meir tid/ oppfylging frå dei tilsette i NAV. 15

16 Tenesteproduksjon: (tal frå 2008 i parentes) 229 (220) personar/ familiar mottok sosialhjelp. Auken er i aldersgruppa år og blant dei som fekk hjelp over kort tid. Langtidsmottakarar er redusert. 20 (18) personar var i Kvalifiseringsprogram pr Måltalet for Kvam var sett til (11) gjeldsrådgivingssaker vart handsama. 26 (19) rusavhengige vart fylgt opp med tiltak og behandling. 30 (28) flyktningar vart busette i kommunen. 16

17 1.10 Barnevern Barnevern Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 244 Barnevernteneste ,8 % Barneverntiltak i familien ,1 % Barneverntiltak utanfor familien ,4 % -678 Barnevern ,3 % -975 Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet nytta 1,0 mill. kr. enn ert i og 0,5 mill. kr. mindre enn i Hovudårsakene til dette er mindre kjøp av tenester frå staten og interkommunale føretak som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Resultat Barneverntenesta jobba med til saman 159 (123 i 2008) born i, inkludert born der Kvam Herad har tilsynsansvaret. Ved årsslutt var 124 barn/ungdom i tiltak eller venta på hjelpetiltak eller der undersøkinga var påbegynt. Barneverntenesta mottok 51 nye meldingar i mot 35 i av dei 124 sakene ved utgangen av er komplekse, omfattande og innehar ein høg alvorsgrad. I alvorlege saker ligg ulike problemstillingar til grunn: - foreldra maktar ikkje å gje omsorga p.g.a. manglande evne eller innsikt - heimesituasjonen er prega av rus og/eller vold, og/eller psykiske problem - born utsett for seksuelt misbruk - samlivsbrot med høgt konfliktnivå mellom foreldra der borna blir svært skadelidande - ungdomssaker med åtferdsproblem, rus og/eller psykiske problem Tenesta mottok fleire saker med lågare alvorsgrad enn året før, men det er framleis slik at dei fleste sakene er svært alvorlege før dei kjem til barnevernet vart samarbeidet om Kvam Voss familiesenter avvikla, og tenestene for våre innbyggjarar vart overteke og administrert av barnevernstenesta i Kvam. Ved årsslutt hadde barneverntenesta 10 born som var plasserte. Av disse er 6 under omsorg, 4 har vedtak frå fylkesnemda og 2 er akuttplasseringar der barnevernet har fått medhald i fylkesnemda for å akuttplassera borna. Dei resterande 4 er frivillig plasseringar i fosterheim, institusjon eller ettervernstiltak. Utekontaktane har fast trefftid på alle ungdomskular og vidaregåande skular i kommunen, driv Ungdomsbasen, er i ungdomsmiljøa når det er spesielle arrangement på kveldstid, har hatt jentegrupper i 9. kl., har hovudansvaret for gjennomføring av det rusførebyggjande ung-til-ung-programmet To Do or Not To Do. Utekontaktane har samarbeidd med andre i fleire ulike prosjekt i løpet av : Idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, Trygg trafikk, politiet, motorsportsenteret, kulturkontoret, helsesøstrene og Lions. Ingen saker vart handsama i fylkesnemda med forslag om å overta omsorga for born i, men fleire saker er under vurdering for eventuell overtaking i Barneverntenesta har ikkje motteke klager i som er retta til Fylkesmannen. Tenesta har motteke ein klage som omhandla misnøye i høve sakshandsaming. Barneverntenesta imøtekom klagen, familien var nøgd med svaret og har av den grunn ikkje klaga til fylkesmannen. Ein tilsett i barneverntenesta vart i stemna inn som privatperson for Hardanger Tingrett av ein forelder. Forelderen trekte saka under det saksførebuande møtet. 17

18 1.11 Bustader Bustader Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 265 Kommunalt disponerte bustader ,9 % Bistand til etabl. av eigen bustad ,8 % Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak ,2 % 745 Bustader ,5 % Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet fekk eit nettoresultat på 0,4 mill. kr. som er 3,2 mill. kr. svakare enn ert og 1,8 mill. kr. svakare enn i Årsakene til at resultatet var svakare enn ert, er fleire bl.a.: Ca 1,2 mill. kr. gjeld feil fordeling av lønsutgifter i et, hovudsakleg løn til FDV. Ca 1,5 mill. kr. gjeld auka vedlikehaldskostnader på trygde- og omsorgsbustader, underskotsdekning på privateigde husvære til framleige og kjøp av tenester frå Kvam bustad- og tomteselskap AS. Diverse andre postar utgjer netto 0,5 mill. kr., bl.a. er det sett av 0,6 mill. kr. til bunde driftsfond som gjeld ubrukte midlar frå regjeringa sin vedlikehaldspakke. Vedlikehaldsmidlane skal nyttast i samsvar Kvam heradsstyre sitt vedtak og ubrukte midlar i vert avsett til bunde driftsfond og nytta i 2010 i høve til vilkåra for vedlikehaldsmidlane. Status Bustad omfattar: Formidling av Husbanken sine verkemidlar lån og tilskot Kvam herad utleigebustader: 21 utleigebustader framleige av 48 husvære til flyktningar 167 trygde- og omsorgsbustader formidlar utleige av 30 privateigde omsorgs- og utleigebustader Kvam bustadstifting: 16 utleigebustader, 3 nye vart teke i bruk sept. Det er sett i gang planarbeid for opprusting av Grope bustad (5 husvære). Kvam tomte- og bustadselskap AS: Oppstart på etablering - Heradsstyrevedtak 10. juni 2008 Vedtekter ( føremål) - Heradsstyrevedtak 18. desember 2008 Styre for selskapet valt av generalforsamlinga 27. januar Registrert og formelt stifta i Brønnøysund 29. april Driftsfinansiering godkjent i Kvam heradsstyre 16. juni Vedtak på sal av kommunale tomter og eigedomar 1. desember Resultat Startlån til unge og vanskelegstilte på bustadmarknaden: Saldo Startlån frå Husbanken som ikkje er lånt vidare er pr. januar 2010 kr. 5,8 mill., men det er gjeve førehandstilsegn om 0,68 mill. kr. i. I vart det utlånt i overkant av 4,5 mill. kroner. Talet søknader om startlån i Kvam hadde ein topp i 2006 med 18 søknader, men har så gått nedover til 12 i 2007 og 8 i 2008 og til 14 i utlånssummen i var kr Bustadtilskot: Husbanken tildeler årleg kommunane bustadtilskot til vidare tildeling til enkeltpersonar for desse føremåla: Tilskot til tilpassing av eige bustad. Kvam herad fekk i kr Tilskot til etablering. Kvam herad fekk i kr. 0,- p.g.a. at saldo ved årsskiftet 2008/ var ca. 0,7 mill. kr. Husbanken gjev også kommunen, bustadstiftinga og private utbyggjarar som har avtale med kommunen 20 % tilskot til bygging eller kjøp av utleigebustader til vidare utleige. Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar: Den statlege støtteordning vart oppretta i 2008 til å finansiera behov for å fornya og auka tilbodet av sjukeheimsplassar og omsorgsbustader for personar med heildøgns pleie- og omsorg. Tilskotet er 20 % av anleggskostnaden til omsorgsbustader og 30 % til sjukeheimsplassar. Dette er ordningar som varer i perioden

19 Vi har gjennomført nødvendig registreringsarbeid i 2008 og. Behovet for fornying gjeld 3 bustader i Ålvik, kostnad ca I samband med vedlikehaldspakken vart utandørs tilgang til dagsenter sikra. Kostnad for opprusting av Strandebarmheimen er rekna til ca. 25 mill. kroner. Plan for sprinkling ca. 1 mill. kroner. Når Firkløveren og dei 5 omsorgsbustadane og avlastningsbustaden Bjørketeigen likevel ikkje skal takast til barnehage, må Firkløveren på sikt opprustast med nye bad m.m., kostnadsrekna til 10 mill. kroner Vedlikehald Også i har både kommunen og bustadstiftinga satsa meir på opprusting av alle sine utleigebustader, gjennomført i samband med skifte av leigetakarar. Det er også nødvendig å ha ansvar for vedlikehaldet av framleigebustadane, då dei får ein ekstra stor slitasje. To av bustadane fekk ekstraordinært vedlikehald i samsvar med vedtak om bruk av vedlikehaldspakken. Kvam tomte- og bustadselskap AS (KBTS) I vart det valt styre for selskapet, selskapet var formelt stifta og driftsfinansiering kom på plass. Gjennom strategisamling kom det fram at hovudstrategien fram til 2011 skal vera ein pådrivarrolle og tilretteleggjar for tomteutvikling i Kvam, samt førestå sal av kommunale eigedomar. Kva eigedomar som skal seljast, vart vedteke i desember, og arbeidet med klargjering for sal er i gang. I tillegg har KBTS hatt ein god del oppdrag for eigaren Kvam herad, og det er dette som har vore inntektskjelda for selskapet i fyrste året med drift. Viser elles til eiga årsmelding og rekneskap for selskapet. 19

20 1.12 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Plan Funksjon og rammer Rek 08 Rek 09 Justert Opphavleg Forbruk i % Avvik i kr. 301 Plansaksbehandling ,5 % Byggje-, delings- og seksjoneringssaker ,8 % Kart og oppmåling ,5 % -126 Plan ,9 % -446 Merknader til driftsrekneskapet: Rammeområdet nytta samla sett 0,4 mill. kr. mindre av ramma si enn ert. Samtidig er det 0,9 mill. kr. meir enn i Inntektene vart 0,6 mill. kr. lågare enn ert, men 0,9 mill. kr. høgare enn i Lønsutgiftene vart 0,1 mill. kr. lågare enn ert, men var 1,9 mill. kr. høgare enn i Driftsutgiftene vart 0,9 mill. kr. lågare enn og 0,2 mill. kr. lågare enn i Status Offentlege planar Eining for offentleg planar er ein del av rådmannen sin stab. Ny plan og bygningslov vart gjort gjeldande frå Omlegginga førte til mykje arbeid med tilrettelegging og førebuing til høyring og offentleg ettersyn før sommarferien. Stort trykk i frå kommunane, har ført til at regionale styremakter har fått eit stort omfang av planar på sitt bord, og utsette fristar i høve til tilbakemelding til kommunane. Samstundes med ny plan- og bygningslov innførte Kvam herad nytt delegeringsreglement. Eining for offentlege planar har i hatt mykje fokus på arbeid med planar for tilrettelegging av Kvammapakken. Eininga har i tillegg til arbeid med planar i, også vorte meir involvert i gjennomføring, mellom anna med ansvar for Strandvegen, i tillegg til kjøp og sal av eigedommar, dispensasjonar, oppdrettssaker med meir. Eining for offentlege planar har også tatt for seg ulike presentasjonar i næring, plan og bygningsutvalet. Resultat - Offentlege planar Endeleg vedtak av reguleringsplanar i Hansvågen: Heradsstyret i Kvam gjorde i juli 2008 vedtak om å sende reguleringsplan og konsekvensutgreiing for nytt skipsverft i Hansvågen til Miljøverndepartement. Departementet gjorde endeleg vedtak i juni. Odland- Lidarende vart vedteken av heradsstyret i desember. Det har komme klage på planen. Oppstart av reguleringsplanar i Straumbrua - Tolo småbåthamn. Oppstart av reguleringsplan for bustadbygging sentralt i Norheimsund sentrum. Planen skal byggje vidare på mulighetstudien, som vart gjennomført i Planarbeidet er finansiert i Rundkøyring ved Øystese mekaniske verkstad. Arbeidet omfattar mellom anna tilpassingar til større køyretøy inn til Øystese mekaniske verkstad og vurdering av gangveg ved rundkøyringa. Reguleringsplan og konsekvensutgreiing for nytt industriområde på Kåskjer i Ålvik. I arbeidet med å leggja tilrette for nye arbeidsplassar i Ålvik, vart det i april gjort vedtak om å arbeida for nytt industriområde på Kåskjer. Arbeidet er vurdert til ha ei slikt omfang at det skal konsekvensutgreiast. Planprogrammet vart vedteke i oktober. Reguleringsplan for ny ballbinge med meir i Mundheim sentrum. Etter at skulen er overtatt av private, skal skuleplassen erstattast med nytt leikeareal i sentrum. Planar som var under arbeid i Ålvik sentrum: Planen tek i hovudsak for seg riksvegen og torget midt i sentrum. Planen er noko forseinka, og vert lagt fram til høyring og offentleg ettersyn i

21 Ny barnehage i Tørvikbygd. Gjeld ny barnehage i Fredsvik i Tørvikbygd. Planen var ute til høyring og offentleg ettersyn i. Fylkesmannen hadde motsegner til planen. Det vert arbeidt med løysingar for i tilfredstilla desse. Øysteseelva til Øystesekaien på nedsida av riksvegen. (privat plan - med offentlege interesser i sentrum av Øystese). Privat plan for å få på plass badeland og utviding av hotellet i Øystese. Offentlege interesser knytt til parkering, gravplass, kyrkjer, friområde, gangvegar og strandsone. Fylkesmannen hadde motsegner til planen. Motsegnene er trekt. Reguleringsplan for RV 49 Norheimsund Vikøy. Planen er ein del av Kvammapakken. Planarbeidet er godt i gang og tek for seg strekkja frå Norheimsund til Vikøy. Planen omfattar i stor grad køyreveg og gang og sykkelveg. Planen var oppe til 1. gongs handsaming i. Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet hadde motsegn til planen. Det same var varsla frå fylkeskommunen. Reguleringsplan for RV 7 frå Nes til Skipadalen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken og vart kunngjort i. Planen tek primært for seg ny køyreveg, gang og sykkelveg frå Nes til Rema Informasjonsmøte er gjennomført. Reguleringsplan for RV 7 Øystese - Laupsa/Skarpasvingen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken og vart kunngjort i. Planen tek for seg vegutbetring og gang- og sykkelveg frå Øystese til Laupsa. Informasjonsmøte er gjennomført. Reguleringsplan for RV 7 Steinstøberget. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken og vart kunngjort i. Planen tek for seg vegutbering i mellom Fykse og Ålvik. Reguleringsplan for RV 7 ved Bosstippen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken og vart kunngjort i. Planen tek for seg vegutbering i mellom Fykse og Ålvik. Reguleringsplan for RV 49 Lingaparsellen. Planen er ein del av arbeidet med Kvammapakken. Reguleringsplan for Laupsa (privat plan - med offentlege interesser). Kommunen har i konsentrert seg om dei offentlege interessene i planen, som stort sett omhandlar friområdet og tilgjenge til strandsona. Fylkesmannen har lagt ned motsegner til planen. Skytebane i Vangdalsåsen. Arbeidet med ny skytebane har teke tid. Problemstillingane i har vore å få på plass alle skytedisiplinar i samsvar med heradsstyret sitt vedtak. Løysingar for aktivitetane på skytebanen er no på plass. Planen vil koma ut på høyring og offentleg ettersyn i Flytting av skiskyttararena på Sjusete: Planen vart ut til høyring og offentleg ettersyn i. Arbeidet er lagt på vent til Hordaland fylkeskommune kan gjennomføra flateavdekking av kulturminne i Kommunedelplan for Kvamskogen: Arbeidet med kommunedelplan for Kvamskogen har vore ein langvarig prosess. Planen var ute til høyring og offentleg ettersyn i Pr dag dato vert det sett på løysingar i høve til motsegner frå Fylkesmannen. Administrasjonen og politisk valt arbeidsgruppe forventar å leggje fram nytt forslag til høyring og offentleg ettersyn våren Resultat byggesak og private planar Eining for byggjesak og private planar hadde 12 tilsette i tillegg til einingsleiar. Kart og stadfesta informasjon Geodataavdelinga forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 466 km / 9104 VA - punkt/ 2433 VA - vedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor er det lagt til ca 80 km VA - leidning i databasen, Geodataavdelinga supplerte ei stripe FKB/Ortofoto på Kvamskogen i, som vart laga i for dårleg kvalitet i Dispensasjon. FSK/NPB - utvalet handsama 50 søknader om dispensasjon, som i hovudsak galdt dispensasjon frå gjeldande plan arealføremål/lnf område i plan. 2 minikraftverk og utleigehytte vart innvilga i 100 m sonen på dispensasjon frå 17-2 i pb - lova. Fylkesmannen påklaga 2 av NPB utvala sine vedtak om å gje dispensasjon til tiltak i 100 m beltet. Ei sak vart trekt av søkjar, medan Fylkesmannen har fått medhald i den eine klagen. Samarbeid Eininga fremma 127 saker for NPB - utvalet i, som er 16 % meir enn i Eininga har hatt møte med regionale planstyresmakter i alle plansaker, og ein del kontroversielle byggjesaker. Tilsyn Det er gjennomført tilsyn i om lag 15 ulike saker, og 1 av tilsyna enda med stoppordre. Det vart til samanlikning utført 26 tilsyn i 2008 og 29 tilsyn i 2007 og 16 tilsyn i Eininga har gjennomført dokumenttilsyn i ca 5 % av byggesakene. 21

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no 1 Innleiing... 3 2 Hovudtrekk... 4 2.1 Medarbeidar... 4 2.2 Økonomi... 6 2.3 Oversyn over tenestene... 7 2.4 Politisk verksemd... 8 2.5 Administrasjon, styring og fellesutgifter...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Kvam heradsstyre Dato: 22.05.2007 Frå Harald Inge Anderssen Vår ref: 07/799-2/N-102.2//HIAN Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 1. Viktig milepælar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Kommunal eller privat drift av barnehagar Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Bakgrunn Budsjettvedtak 2010, pkt. 14 b). Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram oversikt for eit alternativ med privat/offentleg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2008. www.kvam.no

T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2008. www.kvam.no T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2008 www.kvam.no - Innleiing 2008 var etter måten eit godt år for Kvam. Det var stor politisk aktivitet, størst i skulesaka.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV).

Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV). Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV). TRV har fått tildelt er netto ramme på kr. 17.500.000. Ramma har kome fram slik: Lønsutgifter kr. 24 300 000 Andre driftsutgifter kr. 8 450 000 Sum utgifter

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 2015/1046 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 02.11.2015 Busetting av flyktningar i perioden 2017-2019 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1 Kvam herad Årsmelding 2012 www.kvam.no www.kvam.no - 1 Innhald 1 Vendepunktet?... 3 2 Hovudtrekk... 5 2.1 Medarbeidar... 5 2.2 Økonomi... 7 2.3 Oversyn over tenestene... 8 2.4 Politisk verksemd... 9 2.5

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer