Lærdal kommune 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: «Soa_Navn» HA 1: Oppfølging av akuttfasen. Styringsgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærdal kommune 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: «Soa_Navn» HA 1: Oppfølging av akuttfasen. Styringsgruppa"

Transkript

1 Lærdal kommune «Soa_Navn» Styringsgruppa 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: HA 1: Oppfølging av akuttfasen EVALUERING AV AKUTTFASEN DSB har no sett ned ei arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å lage ei samla evaluering av brannane i Lærdal, Flatanger og Frøya. Det skal skje ei kartlegging av sjølve hendingane, og vurdering av tema som førebygging, handtering, leiing, ressursar, kommunikasjon, informasjonsdeling og samvirke. Føremålet er å identifisere læringspunkt og forbetringstiltak som kan bidra hindre likande brannar, redusere konsekvensane og styrke den samla beredskapsevna. Mandatet er avgrensa til å sjå på arbeids- og ansvarsområda til brann- og redningsvesenet og sivilforsvaret. Fylkesmannen har offentleg kritisert avgrensinga og vurderer no å gjennomføre ei samla evaluering. Det er mogleg at det òg kan kome eit oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet som utvidar mandatet, eventuelt at departementet tek initiativ til å starte ein annen evalueringsprosess med eit breiare mandat. Brannen hadde så mange sider ved seg at Fylkesmannen har føreslått ei evaluering som femner breitt, der t.d. samvirket mellom aktørane vert tema. Det vil der vere naturleg å sjå på kommuneleiinga og Fylkesmannen sine roller under hendinga. Det vert no henta inn: Planverk i brann- og redningsvesenet, inkludert beredskapsplanar og innsatsplanar Eigenrapportar og eventuelle innsats-/erfaringsrapportar frå brann- og redningsvesen som var involvert i hendinga Kommunale ROS-analysar som er relatert til hendinga, inkludert kommunale ROSanalysar med heimel i brann- og eksplosjonsvernlova 9 og sivilbeskyttelseslova 12 Brannførebyggjande tiltak relatert til hendinga, inkludert planar og tiltak med heimel i 5-2 i forskrift om brannførebygging Eventuell annan dokumentasjon som Fylkesmannen meiner er relevant for evalueringa Brevet frå DSB finn de her: Bistand fra fylkesmennene i forbindelse med innhenting av dokumentasjon fra storbrannene i Lærdal Frøya og F Adresse: Postboks 83, 6886 Lærdal Telefon: Giro: Besøksadresse: Øyraplassen 7 Telefax: Org.nr. :

2 HA 2: Opprydding Prosessen rundt Lygre-huset er ikkje sluttført. HA 3: Kartlegging, dokumentasjon og informasjon INFORMASJON OG HAUSTING Odd Helge Brugrand er gjennom LNU engasjert tilsvarande 25 % stilling med ansvar for dokumentasjon og informasjon, m.a. Attreisingsfana på kommunen sin heimeside. Det er engasjert to medieovervakingsselskap (Retriever og Meltwater) for å samle mediedekkinga frå brannen og ut Brugrand vil og ha ansvar for samarbeidet med dei råka. Det vert planlagt eit ope «Folkemøte» rett over påske KONTAKT MED DEI BRANNRÅKA Frå representantar for dei brannråka har kommunen motteke følgjande e-post: «Viser til den vedtekne attreisningsplanen, div oppslag i media og samtale Fleire av dei brannråka, dvs dei som har mista husa sine, har teke kontakt og fortel at dei kjenner på uro i høve den uttalte argumentasjonen i høve søknad om midlar etter brannen natt til 19 januar Generelt sett ynskjer dei brannråka å vere lojale ovanfor den vanskelege økonomiske situasjonen kommunen er i, men slik som dette har utarta seg kjenner me oss utilpass. Tilbakemeldingar gjeld fleire punkt i planen, men me kjenner størst frustrasjon når det gjeld dei siste mediaoppslaga og beskrivelsar i planen som går direkte på ungane våre. Me har måtta lese i media at både rektor ved Lærdalsøyri skule og styrar i Lærdalsøyri barnehage uttale seg om vanskar borna våre tilsynelatande har og vil ha i lang tid framover. Dette utan dialog med deira føresette og utan at dei kjenner seg att i uttalte vanskar. Me stiller spørsmålsteikn ved lovlydigheita med å gå ut med sensitiv informasjon kring einskilde brukarar. Om dei vanskane som blir beskrive hadde vore reelle hadde vel dette vore eit brot på teieplikta? Men når den det gjeld ikkje kjenner seg att i beskrivinga, kva er det då? Frå foreldra sin stådstad har ein, trass i brannen, velfungerande ungar som taklar denne livserfaringa svært godt. Fleire har heller ikkje motteke noko ekstra oppfølgjing som samtalar, telefonar, eller lignende etter brannen, korkje frå skule eller barnehage. Me hadde sjølvsagt sett pris på litt ekstra omsorg og dialog, men det kjem kanskje på plass med dei ekstra ressursane det er bedt om. Me ber såleis om at dei ansvarlege let vere å bruke borna våre som knaggar for eit kjent tal ekstra pedagogar, sosiallærar og anna som kan legitimere omsøkte midlar.» Side 2 av 6

3 Rådmannen har svart: Takk for brev med frustrasjon frå dei råka om både medieoppslag og omtale i planen. Me seier oss lei for moglege brot på personvernet. Det er nyttig å få slik attendemelding. Me skal internt ta gjennomgang på rutinar og regelverk. Me er likevel ikkje sikre på at det er mogeleg å identifisere einskildpersonar i det som står i programmet. For lokalkjende er alle dei råka kjent både gjennom media og elles. Samstundes ber me om forståing for at dette er ein vanskeleg balansegang. Mange av dei råka har sjølv gått ut i media eller media har kome til dei. Me kan ikkje ta ansvar for at media på det viset får kjennskap om einskildpersonar og nyttar det. Det gjeld dei oppslaga vi har sett så langt. Me prøver no å dempe medieomtalen mest mogeleg og normalisere situasjonen. Det er heile Lærdals-samfunnet som er råka. Det ligg til grunn for våre vurderingar. Me tenker og «føre-var» prinsippet her. Me må difor ta omsyn til heilskapen og det ansvaret dei ulike kommunale einingane har for å gje ei fagleg forsvarleg teneste. For å få ressursar til å løyse alle dei oppgåvene og problema brannen har skapt må me vere konkrete. Sjølvsagt skal me ikkje blir så konkrete at det er råd å identifisere einskildpersonar og særleg ikkje ungane. Det er òg sjølvsagt at mange av dei tiltaka som vert sett inn må skje i samråd med dei føresette. Nokre av familiane har dessutan heile tida vore følgt tett av vårt kriseteam. Me har søkt å skjerme dei råka, m.a. ved å ikkje levere ut namnelister og halde dei møta me har hatt lukka for media og utanforståande. Det er media som kjem til oss og ikkje omvendt. Det er og kome kommentar frå styrar i barnehagen: «Veldig leit å sjå at medieomtale har vorte oppfatta på ein krenkjande og stigmatiserande måte. I høve det me har gjort i barnehagen har me innhenta løyve frå foreldre til bilete og kva barn media kan snakke med. Når Vennebyen var i Lærdal tipsa me Sogn avis og Porten for å få fokus på den gleda dette besøket skapa for barna i ei elles vanskeleg tid. Me visste då kven som ikkje skulle vera med i media i det heile og tok omsyn til dette. Ved besøk på Vesterland hadde Gjensidige invitert Sogn Avis. Dette visste me ikkje om før me kom. Her var og glede i fokus. Barn som vart intervjua og tekne bilete av var dei same som me hadde innhenta løyve frå. Sogn Avis kontakta meg i høve en siste artikkelen som gjekk på ressursar. Her var og bilete og uttale avklara. Side 3 av 6

4 Barnehagen vart kontakta av produsentselskapet STRIX. Dei gjennomførte eit intervju med meg i barnehagen og intervjua og filma barn der me hadde innhenta løyve. Eg har heile tida vegra meg for medieomtale men forsto at denne produksjonen var kommunen positive til. Om eg kan få lov å komme med eit råd i høve denne saka så vil eg anbefale å slette barnehagebiten frå denne produksjonen. Eg tenker at den vil komme til å forsterke denne kjensla for dei brannråka. Trur du det kan vera mogleg å etterkomme dette ynskje? Elles står me på her for at barna og foreldra skal verte best mogleg ivaretekne og me ser at nokre barn allereie no treng litt ekstra oppfylging. Me har heile tida hatt eit nært og godt samarbeid med dei involverte familiane.» HA 4: Mellombelse og kortsiktige løysingar MØTE MED DEI RÅKA 26. mars vart det gjennomomført nytt møte med dei råka. Tema var reguleringsplanarbeidet og byggesøknader. To representantar frå Riksantikvaren var og til stades og orienterte. FORSIKRINGSMEKLING Etter ynske frå dei råka har kommunen engasjert forsikringsmeklar. Han gjennomførte 7. april dialog og rettleiing for dei som trengte slik hjelp. Fem familiar nytta seg av tilbodet HA 5: Arealplanlegging PLANPROSESS Det er no lag opp til slik planprosess: Gjennomført Samanstilling av motteke grunnlag Møte med RA og Trond Einemo Utsending av e-post til regionale- og statlege styresmakter, dei råka samt tilgrensande naboar med informasjon om framdrift og saksgangen. (e-posten vil ha til formål å spreie info. + at vi får førebudd regionale- og statlege styresmakter på at det kjem ei sak til uttale med svært kort frist). Planlagt Orientere formannskapet/kommunestyret om status plankarta med tilhøyrande føresegner som vert sendt på høyring (8. april). Formålet er å unngå benkeforslag som føreset ny førehandsvarsling. Planendringane (frist 10. april) Høyring i perioden 11. april til 2. mai Sak vert sendt til politisk handsaming i høyringsperioden. Merknader med rådmannen si vurdering av desse vert ettersendt. LOSJEHUSET Norconsult er og engasjert til å førebu sak/notat om Losjehuset og plassen rundt. Side 4 av 6

5 FLAUM OG SKRED Rapport om både flaum og skred er no klar. Det er nyttig i høve planarbeidet. Truleg vil det ikkje føre til problem. HA 6: Tettstadutvikling Det er kontakt med Riksantikvaren etter besøket i Lærdal. ERI-HUSET Avfreding av Synneva Eri-huset og etterfølgjande eksteriørvern er i gang. Saka går i hovudutval for kultur 8. april. Det ser ut til å vere brei semje om løysinga. Fylkesdirektøren rår hovudutval for kultur til å gjere slikt vedtak: 1. Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar eigar sitt ønskje om å bygge opp att ein eksteriørkopi av Synneva Eris hus. Dette samsvarar med kommunen sine ønskjer for attreising i Lærdal, er i tråd med gjeldande reguleringsplan og vil passe inn med dei verneverdige bygningane i området. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil også prioritere arbeidet med å gje fagleg råd og rettleiing til eigar i hans arbeid med oppattbygginga, og til Lærdal kommune i samband med deira arbeid med reguleringsplan- og byggesaksarbeid. 2. Attståande midlar løyvd til istandsetjing av husa på gb.nr. 45/29 i 2013 vert omdisponert til arkitekthjelp i samband med attreisinga av hus på eigedomen. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil og utfordre Riksantikvaren til å yte ytterlegare midlar til arkitekthjelp og byggleiing for å sikre høg kvalitet på attreisinga. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune set ut frå dette ikkje krav om att bygningane på gb.nr. 45/79 i Lærdal, Synneva Eris hus Husfred, skal gjenreisast som dei opphavlege freda bygga, og ber Riksantikvaren oppheve fredingsvedtaket på gb. nr. 45/79 Synneva Eris hus Husfred i Lærdal. Rådmannen vil følgje opp spørsmålet om medfinansiering frå Riksantikvaren opp med eigaren sin advokat. HA 7: Leiing og kompetanse REKRUTTERING Rådmannen si leiargruppe er i gang med å finne løysingar. Det er ei mangfaldig prosess med verkemiddel som: Utvide Kombinere Rekruttere direkte Vikarbyrå Endre tilsettingstilhøve Mm Side 5 av 6

6 ASS. RÅDMANN Rekruttering av assisterande rådmann er ekstra krevjande. HA 8: Kommunal infrastruktur Endeleg takst ligg no føre. HA 9: Omstilling og næringsutvikling Fylkeskommunen har bedt om forklaring på kvifor omstillingsarbeidet er sett sterkt attende. Brevet Førebels svar på søknaden frå Lærdal om auka omstillingsmidlar frå 2015.doc vert drøfta i omstillingstyret i morgon. HA 10: Føljeprosjekt Det vert no laga problemnotat om bustadløysing for flyktningar/vanskelegstilte. HA 11: Finansiering og økonomistyring Det er ikkje noko nytt om A-konto betaling. Kr. 4,8 mill. som kompensasjon for utgifter i akuttfasen er på konto. Status på ulike kontakter/initiativ Me bør gå gjennom status etter sist møte i styringsgruppa. Side 6 av 6

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2 FORORD Vedlagt følgjer rapport etter forvaltningsrevisjon i Sogndal kommune der tema har vore saksområdet byggesakshandsaming.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 11. april 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 17.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 25.04.2013 2013/616-424.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Etter adresseliste Vedtak i klagesak som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer