Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune"

Transkript

1 Statusrapport 3.kvartal Østre Toten kommune 30.oktober2013

2 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 3. kvartal Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognosen for hele året viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. Siden forrige rapportering har det skjedd en ytterligere forverring av budsjettet til hjemmetjenesten og grunnskolene. Hjemmetjenesten har fått økte vedtak. I tillegg er det også utfordringer innenfor tilrettelagte tjenester med nye brukere. Innenfor grunnskolene er det nye gjesteelever og det er også en økt innflytting av flerspråklige elever. Flere nye brukere og økning i tildeling av tjenester skaper store budsjettmessige utfordringer for disse enhetene og kommunen som helhet. Dette gir økte utgifter utover det som ble rapportert ved halvårsrapporten. Siden forrige rapportering er det igangsatt en felles dugnad innenfor alle tjenesteområder med stram styring av innkjøp, bruk av kurs og tilsettinger i ledige stillinger, for at vi skulle holde budsjettet i balanse. Videre må det være ytterligere stram styring i bruk av overtid og bruk av vikarer. Det jobbes videre for å klare å stramme godt nok inn, slik at vi totalt sett går i balanse for Det er grunn til å minne om at vi har en lavere inntekt sammenlignet med gjennomsnittskommunen før innføring av eiendomsskatt (93 %). Dette betyr at vi må drifte tjenestene våre mer effektivt enn gjennomsnittskommunen. Samtidig må det også kunne aksepteres et lavere og/eller mindre omfangsrikt tjenestetilbud. Innovasjon er satt på dagsorden i Her ønsker vi å prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. Når det gjelder kvalitetsforbedringer, vil vi gjennom å ta i bruk Kvalitetslosen få et elektronisk verktøy som skal bidra til læring og forbedring. Implementeringen av dette verktøyet starter høsten Målrettet kompetanseutvikling bidrar også til økt kvalitet. Det store kompetanseløftet innenfor skole og barnehage skjer gjennom Et løft for læring. I tillegg starter flere opp med fagutdanning innenfor barnehage og omsorg. Det er også spesielt positivt at vi har fått eksterne midler slik at alle ledere i kommunen nå deltar på et lederutviklingsprogram. Gjennom prosjektet I hoppes om en bære kommune jobbes det med verdier og holdninger overfor alle ansatte i kommunen. Ved å innføre eiendomsskatt vil kommunen få en bedre økonomi for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver i årene fremover. Utviklingen viser at det er må tas nødvendige grep og endringer som vil virke positivt på utviklingen av Østre Toten kommune og økonomien over tid. Det vises til rådmannens budsjettforslag for ØKONOMISK STATUS Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognose for hele året, viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. En gjennomgang av fellesområdene i driftsregnskapet og de frie inntektspostene, viser at det kan være mulig å hente inn noen flere inntekter enn budsjettert. Men det er liten tvil om at noen av enhetene har opplevd en ytterligere forverring av budsjettbalansen siden forrige rapportering. 2

3 Disse endrede forutsetninger med økt aktivitet som resultat, medfører større utgifter enn det som er forutsatt i budsjettet. Siden vi har få eller ingen reserver å tære på, betyr dette at deler av utgiftsveksten må finansieres ved at andre utgifter blir redusert. Dette er en krevende situasjon. Rådmannen har tidligere i rapporten og i andre sammenhenger redegjort for den felles dugnaden innenfor alle tjenesteområdene med stram styring av innkjøp, kursdeltakelse og tilsettinger i ledige stillinger for at vi skal kunne holde budsjettet i balanse. Senere i rapporten er det redegjort for enhetenes arbeid med å holde årets budsjettramme, herunder Avvik i forhold til vedtatte innsparinger 2013 Endrede forutsetninger Nye tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme Oversikt over økonomisk status pr 3. kvartal 2013 og ny prognose for året 2013 Forbruk i Pr. 3. kvartal 2013 Regnskap Årsbudsjett % av pr. 3. kvartal inkl. endring Årsbudsjett Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner ,8 Kirken og andre trossamfunn ,4 Rådmannen ,2 Støttefunksjoner ,6 Bygg og eiendom ,0 Barnehager ,2 Grunnskole m/pp-tjeneste ,4 7Læringssenter ,5 NAV Kommunal ,0 Helse - Uten helsestasjon ,3 Helse- Barnevern og helsestasjon ,1 Helse ,2 Omsorg - Tildeling/Stab ,9 Omsorg - Østre Toten sykehjem ,7 Omsorg - Kjøkken ,2 Omsorg - Tilrettelagte tjenester ,3 Omsorg - Hjemmetjenester ,1 Omsorg ,8 Kultur ,4 Brannvesenet ,4 Veger ,0 Vann, avløp, renovasjon (selvkostområde) ,3 Samfunnsutvikling ,5 Drift ,8 Fellesområde tjenester ,6 Fellesområde ,0 3

4 ALLE 0 Forklaringer til økonomisk status: Tabellen viser regnskap pr. 3. kvartal, uten korreksjoner for periodiseringstilpasinger. Dette gjelder spesielt barnehager, som har utbetaling av tilskudd også for 4 kvartal i denne rapporten. Det gjelder også for Omsorg Tilrettelagte tjenester, som mangler inntektsføring av statsrefusjon for ressurskrevende tjenester, en innbetaling som inntektsføres ved årsslutt, og som effektueres først sommeren Tabellen viser totalt årsbudsjett og regnskapet pr 3. kvartal i prosent av årsbudsjettet. I samsvar med politisk organisering er enheten Barnevern og Helsestasjon satt opp i egen linje. Enheten Helse rapporterer til to politiske utvalg, hhv. BOO og HOV. Barnevern og helsestasjon rapporterer til BOO og Helse uten helsestasjon rapporterer til HOV. Gjennomgang av fellesområdene: Fellesområdene består av kommunens frie inntekter, kommunens øvrige generelle statstilskudd, finansområdet, avsetning og bruk av fond, samt noen utgifter og inntekter som er felles for alle enhetene. Ved utgangen av 3. kvartal er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap for skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntektene henger nøye sammen, i og med at lave skatteinntekter delvis blir kompensert gjennom inntektsutjamning i rammetilskuddsordningen. Skatteinngangen for alle kommunene i landet pr. september viser en økning på 6,7 %, mens økningen for vår kommune er 6,4 %. Regjeringen la i statsbudsjettet for 2013 opp til en skatteøkning i 2013 på 5,1 %. Dette anslaget ble videreført i Revidert nasjonalbudjsett 2013 i mai. I det nye framlagte forslag til statsbudsjett for 2014 har regjeringen Stoltenberg økt skatteanslaget for inneværende år til 6,2 % utover 2012 nivå. Det er ennå for tidlig å si noe sikkert om hvordan årets skatteinngang vil bli. Men det ligger an til en ytterligere økning av kommunenes skatteinntekter i November er en stor skatteinntektskommune, inntektene blir bekjentgjort rundt 20. desember. Videre vil inntektsutjamningen bli endelig ferdig i løpet av noen uker ut på nyåret. Vi må vente til i begynnelsen av februar neste år før vi vet summen av skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjamningen for Vertskommunetilskuddet til kommuner med ansvar etter den gamle HVPU-reformen vil gi litt høyere inntekt enn budsjettert. Integreringstilskuddet for bosatte flyktninger vil også gi en ikke ubetydelig merinntekt i år. Samlet vil finansområdet sannsynlig gi en merutgift i forhold til budsjettet. Kommunen har laget en avtale med Kommunalbanken som sikrer at kommunen ikke betaler mer avdrag på lån enn det kommunen er pliktig til (etter regnskapsbestemmelsene) i Kommunenes utgifter til pensjon varierer fra år til år. Over tid øker pensjonsutgiftene mye, men økningen varierer i takt med år med hoved-lønnsoppgjør og år med såkalt 4

5 mellomoppgjør. Ved hovedoppgjørene med store lønnstillegg kommer det store tilleggsregninger for den såkalte reguleringspremien. I år var det et moderat mellomoppgjør, noe som gjør at pensjonsutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert. Men det er varslet store utgiftsøkninger innen pensjonsområdet for året KLP utbetaler en del av overskuddet tilbake til eierne i form av avsetninger til fond, som kan brukes til å betale årets pensjonsutgifter. Også her ser det ut til at inntekten blir høyere enn budsjettet. Innen Fellesområdet er det også en sentral pott til delvis finansiering av enhetens utgifter til Lærlingeordningen. Når denne fordeles på slutten av året, bidrar dette til at enhetenes utgifter reduseres. Etter at årets lønnsoppgjør er finansiert, gjenstår det et lite beløp av lønnsreserven. For gjennomgang av enhetenes budsjettmessige situasjon vises til omtale senere i rapporten. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013 God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar 2013 en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: 5

6 Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet.. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål 2013 Status 2013 Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent (%) 70,8* Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale siste år (%) 69, Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 6

7 Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT kompetanse til å gjøre jobben sin % 3,6 3,7 3,8 70 Ikke målt Andel ansatte med fagutdanning (%) * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. N ÆRVÆR 3 KVARTAL ØSTRE TOTEN KOMMUNE 91,0 STØTTE OG RÅDMANNEN 95,7 PLAN OG NÆRING 95,5 KULTUR 98,1 BARNEHAGENE 87,2 ØSTRE TOTEN 88,9 LÆRINGSSENTER GRUNNSKOLENE 93,6 NAV 91,6 HELSE 94,5 OMSORGSENHETENE 88,7 BRANNVESENET 98,0 BYGG- OG EIENDOMSAVD 86,5 TEKNISK DRIFT 96,7 Fraværet fortsatte å øke inn i 2013 etter en desember måned preget av mye sykemeldinger - både korte og lange fravær. Utover året har imidlertid tallene stabilisert seg og gått ned slik at status ved 3 kvartal ser bedre ut. Det er god flyt i oppfølgingen av fravær, og det jobbes aktivt med forebygging ute på arbeidsplassen for å styrke og øke nærværet for alle som er på jobb. Mye av arbeidet gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. 7

8 8

9 ENHETENES STATUSRAPPORTER FORMANNSKAPET Enhet: Politiske styringsorganer Innsparinger som følge av færre møter er gjennomført. Innsparinger i leie av lokaler og bevertning ikke realistiske og rammen ble justert etter 1 halvår Ingen Nye tiltak som iverksettes: Ingen Enhet: Rådmannen Innsparinger er gjennomført som vedtatt Forsikringspremien er nærmere dyrere enn budsjettert. For øvrig så belastes noen prosjekter dette ansvaret. Disse skal imidlertid finansieres av eksterne midler og gå i balanse ved årsslutt Nye tiltak som iverksettes: Ingen 9

10 Enhet: Personalavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Forbruket av seniortilskudd har økt i forhold til Innsparing på seniortilskudd blir derfor lavere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Budsjettet forventes å holde og med et lite overskudd. Dette sees i sammenheng med de utfordringene flere av de andre støtteenhetene har i forhold til å holde budsjettet. Enhet: IKT avdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Ingen vesentlige endringer i forutsetningene utover at behovet for IKT og IKT relaterte utgifter øker uten at IKT avdelingens budsjett økes tilsvarende. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig. Enhet: Økonomiavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Utgifter til regional innkjøpsordning høyere enn forutsatt i rammen for 2013, men dekkes innenfor rammen hva gjelder 2013 Det forventes at budsjettet holder. 10

11 Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig Enhet: Informasjonsavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Ingen store endringer i forutsetningene så langt i år, men portoutgiftene er høyere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover stram budsjettstyring HOVEDUTVALGET FOR KULTUR-, BYGDE-, OG NÆRINGSUTVIKLING: Enhet: Plan-og næringsenheten Ingen avvik Ingen Ingen trenden tilsier positivt avvik Enhet: Kulturenheten Ingen avvik utviklingen i støttekontaktordningen følges nøye 11

12 Ingen Ingen HOVEDUTVALGET FOR BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING Enhet: Barnehagene Ingen endringer etter budsjettrevisjonen før ferien og halvårsrapporten Ytterligere spesialpedagogiske tiltak i august og september: kr. Merinntak i Bonderudbakken barnehage (innenfor det barnehagen har godkjenning for) og som utløser økt kommunalt tilskudd: kr. Stram styring. Ny årsprognose: kr Enhet: Læringssenteret Ingen. Det statlige flyktningemottaket har utvidet fra 166 til 175 plasser. Bidrar til økt usikkerhet knyttet til størrelse og tidspunkt på tilskudd sett opp mot merutgiftene. Konklusjon: Ingen endret prognose. Fortsatt stram styring. 12

13 Enhet: Grunnskole Ingen etter halvårsrapporteringen. Halvårsrapporten oppsummerer med en utfordring på 1, 245 mill. kr. etter vikarbruk og skolenes driftsbudsjetter er ytterligere redusert. Etter sommerferien er det flyttet inn, med samlete budsjettkonsekvenser på kr: o 2 nye fremmedspråklige elever uten skolegang fra hjemlandet o 3 nye elever med spesielle behov, hvorav én har gått i spesialskole. Det styres meget stramt innenfor de rammer som er gitt og med det opplegget som er lagt til grunn for inneværende skoleår. Ny årsprognose: 2,16 mill. kr. Enhet: Barnevern og helsestasjon Ingen endringer siden halvårsrapporten. Antall fosterhjem er redusert med 2. Økt og stabil bemanning (jf. statlige tilskudd), lite sykefravær. Økt veiledning ved egne ansatte mindre kjøp av ekstern bistand Ny årsprognose:

14 HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Enhet: Helse Tiltakene er gjennomført som vedtatt Økning i innbetaling til pasientskadefond sammenlignet med 2012 Vikarlege i vakant legestilling frem tom har medført høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Ny fastlege ansatt fom Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge/endre tiltak, holde stillinger vakant samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter å komme tilnærmet i balanse. Enhet: NAV Innsparinger er gjennomført som forutsatt Det har ikke vært avklart hvordan utgifter til etablering og sosialhjelp for flyktninger skal dekkes ved inngangen til Fra 2014 er dette lagt inn i Læringssenterets ramme. For 2013 er dette en overskridelse innenfor NAV`s budsjett. Det ligger også an til et overforbruk på postene for sosialhjelp, men nøyaktig prognose må beregnes nærmere. Nye tiltak som iverksettes: 14

15 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å effektivisere. Samtidig så er utviklingen innenfor utgifter til sosialhjelp bekymringsfull. Bemanning til oppfølging av sosialhjelpsklienter henger tett sammen med muligheten for å jobbe proaktivt for å redusere sosialhjelpsutgifter. Rådmannen er derfor forsiktig med å redusere ytterligere i NAV`s budsjett for 2014 og bekymret mht. at det ikke er funnet rom for å øke budsjettet innenfor økonomisk sosialhjelp for For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Tildelingskontoret Innsparinger er gjennomført som forutsatt Så langt ser det ut til at medfinansieringen av samhandlingsreformen gir et ytterligere positivt avvik sammenlignet med rapportering for 1 halvår. Det må imidlertid bemerkes at selv om det vi betaler til sykehuset for innleggelser er lavere enn budsjettert så slår samhandlingsreformen ut i et økt behov for tjenester blant annet i hjemmetjenesten som det er umulig å tallfeste. Nye tiltak som iverksettes: Ingen nye Enhet: Institusjonstjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført med unntaket av punktet om å redusere kjøp av tjenester fra vikarbyrå ved ferieavviklingen. Dette tas det nå tak i med formål å ikke få denne ekstrautgiften ved neste års ferieavvikling Ingen vesentlige Ny årsprognose før tiltak: Ingen ny prognose 15

16 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Hjemmetjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt med unntak av kjøp av tjenester fra vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen. Fortsatt aktivitetsøkning som følge av økning i antall vedtakstimer og i forbindelse med brukere på Bo- og servicesentrene med store bistandsbehov. Hjemmetjenesten har pr d.d. 30,1 timer med vedtak pr uke/pr årsverk, mens landsgjennomsnittet ligger på 26 timer pr. årsverk. Innenfor ambulerende hjemmetjenester har kommunen hatt en aktivitetsøkning på ca 15 % sammenlignet med En BPA ordning som tjenesten har ansvaret for har fått en betydelig utvidelse fra Merkostnaden i 2013 er beregnet til i overkant av brutto og netto. Refusjonen inntektsføres imidlertid på ansvar Tilrettelagte tjenester. Her vises det også til endring i statsbudsjettet vedr. refusjoner for ressurskrevende brukere. Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge ned institusjonsplasser, redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Ny årsprognose etter tiltak: 16

17 Enhet: Tilrettelagte tjenester Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt Økning prognose som følge av økte vedtakstimer avlastning for barn, hos brukere som får tjenester i egen regi, og for brukere hvor det kjøpes tjenester fra Granly Ikke budsjetterte utgifter til boliger som har vært ledig utover 3 mndr. Nedjustert prognose som følge av for høyt budsjetterte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Innslagspunktet for refusjon til særlig ressurskrevende brukere og innstramming av ordningen med refusjoner for refusjoner for ressurskrevende brukere gir et negativt utslag for 2013 med 2 mill kr. (Forslag til statsbudsjett). Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å vurdere flere eksterne tjenester tilbakeført i egen regi, redusere botrening og strukturelle grep. Tiltak som kan gjennomføres i år er å holde igjen på alle driftsutgifter. HOVEDUTVALGET FOR TEKNIKK, UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR Enhet: Brannvesenet Ingen Stadig økende antall helserelaterte utrykninger. Ingen 17

18 Enhet: Bygg og eiendom, inkl. kommunale veger Det er utfordrende å oppnå samlede økninger av budsjetterte leieinntekter. Det ble vedtatt en økning på kr. som innsparingstiltak. I tillegg lå det i utgangspunktet kr. i budsjetterte økninger. Samlet kr. Per i dag er ca. halvparten oppnådd.. Behovet for akutt, ikke planlagt vedlikehold og reparasjoner er økende. Nytt anbud for vintervedlikehold av kommunale veger og eiendommer: merutgift på kr., hvorav kr. gjelder kommunale veger. Fortsatt stram prioritering og begrensede muligheter til å følge opp de forventninger brukerne av byggene kommer med. Ny årsprognose etter tiltak: kr. Enhet: Teknisk drift Ingen Uhell ved kjemikalietank ved Kapp renseanlegg. Merkostnader på 1 mill. kr. Pumper ved Skreia renseanlegg må skiftes. Kostnad 0,5 mill. kr. Begge tiltakene dekkes av fondsmidler (dette viser nødvendigheten av å ha tilgjengelige fond til å dekke uforutsette hendelser) Ingen 18

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune 2. mai 2013 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1. kvartal 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. kvartal

Detaljer

Statusrapport 1 halvår. Østre Toten kommune

Statusrapport 1 halvår. Østre Toten kommune Statusrapport 1 halvår Østre Toten kommune 4 september 2013 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1 halvår 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. halvår

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr Verdal kommune Rådmannen Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr. 30.06.2015 Verdal, 13.08 2015 INNHOLD: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER... 5

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Statusrapport 1. halvår

Statusrapport 1. halvår Østre Toten kommune Statusrapport 1. halvår 24 august 2012 2012 Innledning Halvårsrapporten 2012 Det har blitt gjennomført en evaluering av organisasjonen med bred deltakelse i ulike arbeidsgrupper første

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT

BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR FEBRUAR 2012 Steinkjer kommune Npr $11'PENKJER, åpen, lys og glad 24.02.12 INNLEDNING Rådmannen viser til kommunens økonomireglement som inneholder bestemmelser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2299

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer