Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune"

Transkript

1 Statusrapport 3.kvartal Østre Toten kommune 30.oktober2013

2 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 3. kvartal Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognosen for hele året viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. Siden forrige rapportering har det skjedd en ytterligere forverring av budsjettet til hjemmetjenesten og grunnskolene. Hjemmetjenesten har fått økte vedtak. I tillegg er det også utfordringer innenfor tilrettelagte tjenester med nye brukere. Innenfor grunnskolene er det nye gjesteelever og det er også en økt innflytting av flerspråklige elever. Flere nye brukere og økning i tildeling av tjenester skaper store budsjettmessige utfordringer for disse enhetene og kommunen som helhet. Dette gir økte utgifter utover det som ble rapportert ved halvårsrapporten. Siden forrige rapportering er det igangsatt en felles dugnad innenfor alle tjenesteområder med stram styring av innkjøp, bruk av kurs og tilsettinger i ledige stillinger, for at vi skulle holde budsjettet i balanse. Videre må det være ytterligere stram styring i bruk av overtid og bruk av vikarer. Det jobbes videre for å klare å stramme godt nok inn, slik at vi totalt sett går i balanse for Det er grunn til å minne om at vi har en lavere inntekt sammenlignet med gjennomsnittskommunen før innføring av eiendomsskatt (93 %). Dette betyr at vi må drifte tjenestene våre mer effektivt enn gjennomsnittskommunen. Samtidig må det også kunne aksepteres et lavere og/eller mindre omfangsrikt tjenestetilbud. Innovasjon er satt på dagsorden i Her ønsker vi å prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. Når det gjelder kvalitetsforbedringer, vil vi gjennom å ta i bruk Kvalitetslosen få et elektronisk verktøy som skal bidra til læring og forbedring. Implementeringen av dette verktøyet starter høsten Målrettet kompetanseutvikling bidrar også til økt kvalitet. Det store kompetanseløftet innenfor skole og barnehage skjer gjennom Et løft for læring. I tillegg starter flere opp med fagutdanning innenfor barnehage og omsorg. Det er også spesielt positivt at vi har fått eksterne midler slik at alle ledere i kommunen nå deltar på et lederutviklingsprogram. Gjennom prosjektet I hoppes om en bære kommune jobbes det med verdier og holdninger overfor alle ansatte i kommunen. Ved å innføre eiendomsskatt vil kommunen få en bedre økonomi for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver i årene fremover. Utviklingen viser at det er må tas nødvendige grep og endringer som vil virke positivt på utviklingen av Østre Toten kommune og økonomien over tid. Det vises til rådmannens budsjettforslag for ØKONOMISK STATUS Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognose for hele året, viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. En gjennomgang av fellesområdene i driftsregnskapet og de frie inntektspostene, viser at det kan være mulig å hente inn noen flere inntekter enn budsjettert. Men det er liten tvil om at noen av enhetene har opplevd en ytterligere forverring av budsjettbalansen siden forrige rapportering. 2

3 Disse endrede forutsetninger med økt aktivitet som resultat, medfører større utgifter enn det som er forutsatt i budsjettet. Siden vi har få eller ingen reserver å tære på, betyr dette at deler av utgiftsveksten må finansieres ved at andre utgifter blir redusert. Dette er en krevende situasjon. Rådmannen har tidligere i rapporten og i andre sammenhenger redegjort for den felles dugnaden innenfor alle tjenesteområdene med stram styring av innkjøp, kursdeltakelse og tilsettinger i ledige stillinger for at vi skal kunne holde budsjettet i balanse. Senere i rapporten er det redegjort for enhetenes arbeid med å holde årets budsjettramme, herunder Avvik i forhold til vedtatte innsparinger 2013 Endrede forutsetninger Nye tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme Oversikt over økonomisk status pr 3. kvartal 2013 og ny prognose for året 2013 Forbruk i Pr. 3. kvartal 2013 Regnskap Årsbudsjett % av pr. 3. kvartal inkl. endring Årsbudsjett Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner ,8 Kirken og andre trossamfunn ,4 Rådmannen ,2 Støttefunksjoner ,6 Bygg og eiendom ,0 Barnehager ,2 Grunnskole m/pp-tjeneste ,4 7Læringssenter ,5 NAV Kommunal ,0 Helse - Uten helsestasjon ,3 Helse- Barnevern og helsestasjon ,1 Helse ,2 Omsorg - Tildeling/Stab ,9 Omsorg - Østre Toten sykehjem ,7 Omsorg - Kjøkken ,2 Omsorg - Tilrettelagte tjenester ,3 Omsorg - Hjemmetjenester ,1 Omsorg ,8 Kultur ,4 Brannvesenet ,4 Veger ,0 Vann, avløp, renovasjon (selvkostområde) ,3 Samfunnsutvikling ,5 Drift ,8 Fellesområde tjenester ,6 Fellesområde ,0 3

4 ALLE 0 Forklaringer til økonomisk status: Tabellen viser regnskap pr. 3. kvartal, uten korreksjoner for periodiseringstilpasinger. Dette gjelder spesielt barnehager, som har utbetaling av tilskudd også for 4 kvartal i denne rapporten. Det gjelder også for Omsorg Tilrettelagte tjenester, som mangler inntektsføring av statsrefusjon for ressurskrevende tjenester, en innbetaling som inntektsføres ved årsslutt, og som effektueres først sommeren Tabellen viser totalt årsbudsjett og regnskapet pr 3. kvartal i prosent av årsbudsjettet. I samsvar med politisk organisering er enheten Barnevern og Helsestasjon satt opp i egen linje. Enheten Helse rapporterer til to politiske utvalg, hhv. BOO og HOV. Barnevern og helsestasjon rapporterer til BOO og Helse uten helsestasjon rapporterer til HOV. Gjennomgang av fellesområdene: Fellesområdene består av kommunens frie inntekter, kommunens øvrige generelle statstilskudd, finansområdet, avsetning og bruk av fond, samt noen utgifter og inntekter som er felles for alle enhetene. Ved utgangen av 3. kvartal er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap for skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntektene henger nøye sammen, i og med at lave skatteinntekter delvis blir kompensert gjennom inntektsutjamning i rammetilskuddsordningen. Skatteinngangen for alle kommunene i landet pr. september viser en økning på 6,7 %, mens økningen for vår kommune er 6,4 %. Regjeringen la i statsbudsjettet for 2013 opp til en skatteøkning i 2013 på 5,1 %. Dette anslaget ble videreført i Revidert nasjonalbudjsett 2013 i mai. I det nye framlagte forslag til statsbudsjett for 2014 har regjeringen Stoltenberg økt skatteanslaget for inneværende år til 6,2 % utover 2012 nivå. Det er ennå for tidlig å si noe sikkert om hvordan årets skatteinngang vil bli. Men det ligger an til en ytterligere økning av kommunenes skatteinntekter i November er en stor skatteinntektskommune, inntektene blir bekjentgjort rundt 20. desember. Videre vil inntektsutjamningen bli endelig ferdig i løpet av noen uker ut på nyåret. Vi må vente til i begynnelsen av februar neste år før vi vet summen av skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjamningen for Vertskommunetilskuddet til kommuner med ansvar etter den gamle HVPU-reformen vil gi litt høyere inntekt enn budsjettert. Integreringstilskuddet for bosatte flyktninger vil også gi en ikke ubetydelig merinntekt i år. Samlet vil finansområdet sannsynlig gi en merutgift i forhold til budsjettet. Kommunen har laget en avtale med Kommunalbanken som sikrer at kommunen ikke betaler mer avdrag på lån enn det kommunen er pliktig til (etter regnskapsbestemmelsene) i Kommunenes utgifter til pensjon varierer fra år til år. Over tid øker pensjonsutgiftene mye, men økningen varierer i takt med år med hoved-lønnsoppgjør og år med såkalt 4

5 mellomoppgjør. Ved hovedoppgjørene med store lønnstillegg kommer det store tilleggsregninger for den såkalte reguleringspremien. I år var det et moderat mellomoppgjør, noe som gjør at pensjonsutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert. Men det er varslet store utgiftsøkninger innen pensjonsområdet for året KLP utbetaler en del av overskuddet tilbake til eierne i form av avsetninger til fond, som kan brukes til å betale årets pensjonsutgifter. Også her ser det ut til at inntekten blir høyere enn budsjettet. Innen Fellesområdet er det også en sentral pott til delvis finansiering av enhetens utgifter til Lærlingeordningen. Når denne fordeles på slutten av året, bidrar dette til at enhetenes utgifter reduseres. Etter at årets lønnsoppgjør er finansiert, gjenstår det et lite beløp av lønnsreserven. For gjennomgang av enhetenes budsjettmessige situasjon vises til omtale senere i rapporten. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013 God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar 2013 en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: 5

6 Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet.. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål 2013 Status 2013 Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent (%) 70,8* Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale siste år (%) 69, Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 6

7 Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT kompetanse til å gjøre jobben sin % 3,6 3,7 3,8 70 Ikke målt Andel ansatte med fagutdanning (%) * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. N ÆRVÆR 3 KVARTAL ØSTRE TOTEN KOMMUNE 91,0 STØTTE OG RÅDMANNEN 95,7 PLAN OG NÆRING 95,5 KULTUR 98,1 BARNEHAGENE 87,2 ØSTRE TOTEN 88,9 LÆRINGSSENTER GRUNNSKOLENE 93,6 NAV 91,6 HELSE 94,5 OMSORGSENHETENE 88,7 BRANNVESENET 98,0 BYGG- OG EIENDOMSAVD 86,5 TEKNISK DRIFT 96,7 Fraværet fortsatte å øke inn i 2013 etter en desember måned preget av mye sykemeldinger - både korte og lange fravær. Utover året har imidlertid tallene stabilisert seg og gått ned slik at status ved 3 kvartal ser bedre ut. Det er god flyt i oppfølgingen av fravær, og det jobbes aktivt med forebygging ute på arbeidsplassen for å styrke og øke nærværet for alle som er på jobb. Mye av arbeidet gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. 7

8 8

9 ENHETENES STATUSRAPPORTER FORMANNSKAPET Enhet: Politiske styringsorganer Innsparinger som følge av færre møter er gjennomført. Innsparinger i leie av lokaler og bevertning ikke realistiske og rammen ble justert etter 1 halvår Ingen Nye tiltak som iverksettes: Ingen Enhet: Rådmannen Innsparinger er gjennomført som vedtatt Forsikringspremien er nærmere dyrere enn budsjettert. For øvrig så belastes noen prosjekter dette ansvaret. Disse skal imidlertid finansieres av eksterne midler og gå i balanse ved årsslutt Nye tiltak som iverksettes: Ingen 9

10 Enhet: Personalavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Forbruket av seniortilskudd har økt i forhold til Innsparing på seniortilskudd blir derfor lavere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Budsjettet forventes å holde og med et lite overskudd. Dette sees i sammenheng med de utfordringene flere av de andre støtteenhetene har i forhold til å holde budsjettet. Enhet: IKT avdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Ingen vesentlige endringer i forutsetningene utover at behovet for IKT og IKT relaterte utgifter øker uten at IKT avdelingens budsjett økes tilsvarende. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig. Enhet: Økonomiavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Utgifter til regional innkjøpsordning høyere enn forutsatt i rammen for 2013, men dekkes innenfor rammen hva gjelder 2013 Det forventes at budsjettet holder. 10

11 Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig Enhet: Informasjonsavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Ingen store endringer i forutsetningene så langt i år, men portoutgiftene er høyere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover stram budsjettstyring HOVEDUTVALGET FOR KULTUR-, BYGDE-, OG NÆRINGSUTVIKLING: Enhet: Plan-og næringsenheten Ingen avvik Ingen Ingen trenden tilsier positivt avvik Enhet: Kulturenheten Ingen avvik utviklingen i støttekontaktordningen følges nøye 11

12 Ingen Ingen HOVEDUTVALGET FOR BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING Enhet: Barnehagene Ingen endringer etter budsjettrevisjonen før ferien og halvårsrapporten Ytterligere spesialpedagogiske tiltak i august og september: kr. Merinntak i Bonderudbakken barnehage (innenfor det barnehagen har godkjenning for) og som utløser økt kommunalt tilskudd: kr. Stram styring. Ny årsprognose: kr Enhet: Læringssenteret Ingen. Det statlige flyktningemottaket har utvidet fra 166 til 175 plasser. Bidrar til økt usikkerhet knyttet til størrelse og tidspunkt på tilskudd sett opp mot merutgiftene. Konklusjon: Ingen endret prognose. Fortsatt stram styring. 12

13 Enhet: Grunnskole Ingen etter halvårsrapporteringen. Halvårsrapporten oppsummerer med en utfordring på 1, 245 mill. kr. etter vikarbruk og skolenes driftsbudsjetter er ytterligere redusert. Etter sommerferien er det flyttet inn, med samlete budsjettkonsekvenser på kr: o 2 nye fremmedspråklige elever uten skolegang fra hjemlandet o 3 nye elever med spesielle behov, hvorav én har gått i spesialskole. Det styres meget stramt innenfor de rammer som er gitt og med det opplegget som er lagt til grunn for inneværende skoleår. Ny årsprognose: 2,16 mill. kr. Enhet: Barnevern og helsestasjon Ingen endringer siden halvårsrapporten. Antall fosterhjem er redusert med 2. Økt og stabil bemanning (jf. statlige tilskudd), lite sykefravær. Økt veiledning ved egne ansatte mindre kjøp av ekstern bistand Ny årsprognose:

14 HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Enhet: Helse Tiltakene er gjennomført som vedtatt Økning i innbetaling til pasientskadefond sammenlignet med 2012 Vikarlege i vakant legestilling frem tom har medført høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Ny fastlege ansatt fom Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge/endre tiltak, holde stillinger vakant samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter å komme tilnærmet i balanse. Enhet: NAV Innsparinger er gjennomført som forutsatt Det har ikke vært avklart hvordan utgifter til etablering og sosialhjelp for flyktninger skal dekkes ved inngangen til Fra 2014 er dette lagt inn i Læringssenterets ramme. For 2013 er dette en overskridelse innenfor NAV`s budsjett. Det ligger også an til et overforbruk på postene for sosialhjelp, men nøyaktig prognose må beregnes nærmere. Nye tiltak som iverksettes: 14

15 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å effektivisere. Samtidig så er utviklingen innenfor utgifter til sosialhjelp bekymringsfull. Bemanning til oppfølging av sosialhjelpsklienter henger tett sammen med muligheten for å jobbe proaktivt for å redusere sosialhjelpsutgifter. Rådmannen er derfor forsiktig med å redusere ytterligere i NAV`s budsjett for 2014 og bekymret mht. at det ikke er funnet rom for å øke budsjettet innenfor økonomisk sosialhjelp for For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Tildelingskontoret Innsparinger er gjennomført som forutsatt Så langt ser det ut til at medfinansieringen av samhandlingsreformen gir et ytterligere positivt avvik sammenlignet med rapportering for 1 halvår. Det må imidlertid bemerkes at selv om det vi betaler til sykehuset for innleggelser er lavere enn budsjettert så slår samhandlingsreformen ut i et økt behov for tjenester blant annet i hjemmetjenesten som det er umulig å tallfeste. Nye tiltak som iverksettes: Ingen nye Enhet: Institusjonstjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført med unntaket av punktet om å redusere kjøp av tjenester fra vikarbyrå ved ferieavviklingen. Dette tas det nå tak i med formål å ikke få denne ekstrautgiften ved neste års ferieavvikling Ingen vesentlige Ny årsprognose før tiltak: Ingen ny prognose 15

16 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Hjemmetjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt med unntak av kjøp av tjenester fra vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen. Fortsatt aktivitetsøkning som følge av økning i antall vedtakstimer og i forbindelse med brukere på Bo- og servicesentrene med store bistandsbehov. Hjemmetjenesten har pr d.d. 30,1 timer med vedtak pr uke/pr årsverk, mens landsgjennomsnittet ligger på 26 timer pr. årsverk. Innenfor ambulerende hjemmetjenester har kommunen hatt en aktivitetsøkning på ca 15 % sammenlignet med En BPA ordning som tjenesten har ansvaret for har fått en betydelig utvidelse fra Merkostnaden i 2013 er beregnet til i overkant av brutto og netto. Refusjonen inntektsføres imidlertid på ansvar Tilrettelagte tjenester. Her vises det også til endring i statsbudsjettet vedr. refusjoner for ressurskrevende brukere. Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge ned institusjonsplasser, redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Ny årsprognose etter tiltak: 16

17 Enhet: Tilrettelagte tjenester Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt Økning prognose som følge av økte vedtakstimer avlastning for barn, hos brukere som får tjenester i egen regi, og for brukere hvor det kjøpes tjenester fra Granly Ikke budsjetterte utgifter til boliger som har vært ledig utover 3 mndr. Nedjustert prognose som følge av for høyt budsjetterte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Innslagspunktet for refusjon til særlig ressurskrevende brukere og innstramming av ordningen med refusjoner for refusjoner for ressurskrevende brukere gir et negativt utslag for 2013 med 2 mill kr. (Forslag til statsbudsjett). Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å vurdere flere eksterne tjenester tilbakeført i egen regi, redusere botrening og strukturelle grep. Tiltak som kan gjennomføres i år er å holde igjen på alle driftsutgifter. HOVEDUTVALGET FOR TEKNIKK, UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR Enhet: Brannvesenet Ingen Stadig økende antall helserelaterte utrykninger. Ingen 17

18 Enhet: Bygg og eiendom, inkl. kommunale veger Det er utfordrende å oppnå samlede økninger av budsjetterte leieinntekter. Det ble vedtatt en økning på kr. som innsparingstiltak. I tillegg lå det i utgangspunktet kr. i budsjetterte økninger. Samlet kr. Per i dag er ca. halvparten oppnådd.. Behovet for akutt, ikke planlagt vedlikehold og reparasjoner er økende. Nytt anbud for vintervedlikehold av kommunale veger og eiendommer: merutgift på kr., hvorav kr. gjelder kommunale veger. Fortsatt stram prioritering og begrensede muligheter til å følge opp de forventninger brukerne av byggene kommer med. Ny årsprognose etter tiltak: kr. Enhet: Teknisk drift Ingen Uhell ved kjemikalietank ved Kapp renseanlegg. Merkostnader på 1 mill. kr. Pumper ved Skreia renseanlegg må skiftes. Kostnad 0,5 mill. kr. Begge tiltakene dekkes av fondsmidler (dette viser nødvendigheten av å ha tilgjengelige fond til å dekke uforutsette hendelser) Ingen 18

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

3. kvartalsrapporten 2012. Nordre Land kommune

3. kvartalsrapporten 2012. Nordre Land kommune 3. kvartalsrapporten Nordre Land kommune Status pr 30.09. 1 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Enhetenes rapportering... 7 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter... 7

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 FURULUND BARNEHAGE VEDTATT I K-SAK 32/15 INNHOLD Forord... 3 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering...

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Verdal kommune. 2.tertial 2011

Verdal kommune. 2.tertial 2011 Verdal kommune 2.tertial Verdal, 20. okt. Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 6 2.3 Øvrige

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012... 4 1.1 Kort oppsummert... 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet... 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Vekst og modernisering Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Formannskapets høringsforslag Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Leseveiledning til handlingsprogrammet Dette dokumentet

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer