Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune"

Transkript

1 Statusrapport 3.kvartal Østre Toten kommune 30.oktober2013

2 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 3. kvartal Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognosen for hele året viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. Siden forrige rapportering har det skjedd en ytterligere forverring av budsjettet til hjemmetjenesten og grunnskolene. Hjemmetjenesten har fått økte vedtak. I tillegg er det også utfordringer innenfor tilrettelagte tjenester med nye brukere. Innenfor grunnskolene er det nye gjesteelever og det er også en økt innflytting av flerspråklige elever. Flere nye brukere og økning i tildeling av tjenester skaper store budsjettmessige utfordringer for disse enhetene og kommunen som helhet. Dette gir økte utgifter utover det som ble rapportert ved halvårsrapporten. Siden forrige rapportering er det igangsatt en felles dugnad innenfor alle tjenesteområder med stram styring av innkjøp, bruk av kurs og tilsettinger i ledige stillinger, for at vi skulle holde budsjettet i balanse. Videre må det være ytterligere stram styring i bruk av overtid og bruk av vikarer. Det jobbes videre for å klare å stramme godt nok inn, slik at vi totalt sett går i balanse for Det er grunn til å minne om at vi har en lavere inntekt sammenlignet med gjennomsnittskommunen før innføring av eiendomsskatt (93 %). Dette betyr at vi må drifte tjenestene våre mer effektivt enn gjennomsnittskommunen. Samtidig må det også kunne aksepteres et lavere og/eller mindre omfangsrikt tjenestetilbud. Innovasjon er satt på dagsorden i Her ønsker vi å prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. Når det gjelder kvalitetsforbedringer, vil vi gjennom å ta i bruk Kvalitetslosen få et elektronisk verktøy som skal bidra til læring og forbedring. Implementeringen av dette verktøyet starter høsten Målrettet kompetanseutvikling bidrar også til økt kvalitet. Det store kompetanseløftet innenfor skole og barnehage skjer gjennom Et løft for læring. I tillegg starter flere opp med fagutdanning innenfor barnehage og omsorg. Det er også spesielt positivt at vi har fått eksterne midler slik at alle ledere i kommunen nå deltar på et lederutviklingsprogram. Gjennom prosjektet I hoppes om en bære kommune jobbes det med verdier og holdninger overfor alle ansatte i kommunen. Ved å innføre eiendomsskatt vil kommunen få en bedre økonomi for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver i årene fremover. Utviklingen viser at det er må tas nødvendige grep og endringer som vil virke positivt på utviklingen av Østre Toten kommune og økonomien over tid. Det vises til rådmannens budsjettforslag for ØKONOMISK STATUS Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal og prognose for hele året, viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. En gjennomgang av fellesområdene i driftsregnskapet og de frie inntektspostene, viser at det kan være mulig å hente inn noen flere inntekter enn budsjettert. Men det er liten tvil om at noen av enhetene har opplevd en ytterligere forverring av budsjettbalansen siden forrige rapportering. 2

3 Disse endrede forutsetninger med økt aktivitet som resultat, medfører større utgifter enn det som er forutsatt i budsjettet. Siden vi har få eller ingen reserver å tære på, betyr dette at deler av utgiftsveksten må finansieres ved at andre utgifter blir redusert. Dette er en krevende situasjon. Rådmannen har tidligere i rapporten og i andre sammenhenger redegjort for den felles dugnaden innenfor alle tjenesteområdene med stram styring av innkjøp, kursdeltakelse og tilsettinger i ledige stillinger for at vi skal kunne holde budsjettet i balanse. Senere i rapporten er det redegjort for enhetenes arbeid med å holde årets budsjettramme, herunder Avvik i forhold til vedtatte innsparinger 2013 Endrede forutsetninger Nye tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme Oversikt over økonomisk status pr 3. kvartal 2013 og ny prognose for året 2013 Forbruk i Pr. 3. kvartal 2013 Regnskap Årsbudsjett % av pr. 3. kvartal inkl. endring Årsbudsjett Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner ,8 Kirken og andre trossamfunn ,4 Rådmannen ,2 Støttefunksjoner ,6 Bygg og eiendom ,0 Barnehager ,2 Grunnskole m/pp-tjeneste ,4 7Læringssenter ,5 NAV Kommunal ,0 Helse - Uten helsestasjon ,3 Helse- Barnevern og helsestasjon ,1 Helse ,2 Omsorg - Tildeling/Stab ,9 Omsorg - Østre Toten sykehjem ,7 Omsorg - Kjøkken ,2 Omsorg - Tilrettelagte tjenester ,3 Omsorg - Hjemmetjenester ,1 Omsorg ,8 Kultur ,4 Brannvesenet ,4 Veger ,0 Vann, avløp, renovasjon (selvkostområde) ,3 Samfunnsutvikling ,5 Drift ,8 Fellesområde tjenester ,6 Fellesområde ,0 3

4 ALLE 0 Forklaringer til økonomisk status: Tabellen viser regnskap pr. 3. kvartal, uten korreksjoner for periodiseringstilpasinger. Dette gjelder spesielt barnehager, som har utbetaling av tilskudd også for 4 kvartal i denne rapporten. Det gjelder også for Omsorg Tilrettelagte tjenester, som mangler inntektsføring av statsrefusjon for ressurskrevende tjenester, en innbetaling som inntektsføres ved årsslutt, og som effektueres først sommeren Tabellen viser totalt årsbudsjett og regnskapet pr 3. kvartal i prosent av årsbudsjettet. I samsvar med politisk organisering er enheten Barnevern og Helsestasjon satt opp i egen linje. Enheten Helse rapporterer til to politiske utvalg, hhv. BOO og HOV. Barnevern og helsestasjon rapporterer til BOO og Helse uten helsestasjon rapporterer til HOV. Gjennomgang av fellesområdene: Fellesområdene består av kommunens frie inntekter, kommunens øvrige generelle statstilskudd, finansområdet, avsetning og bruk av fond, samt noen utgifter og inntekter som er felles for alle enhetene. Ved utgangen av 3. kvartal er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap for skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntektene henger nøye sammen, i og med at lave skatteinntekter delvis blir kompensert gjennom inntektsutjamning i rammetilskuddsordningen. Skatteinngangen for alle kommunene i landet pr. september viser en økning på 6,7 %, mens økningen for vår kommune er 6,4 %. Regjeringen la i statsbudsjettet for 2013 opp til en skatteøkning i 2013 på 5,1 %. Dette anslaget ble videreført i Revidert nasjonalbudjsett 2013 i mai. I det nye framlagte forslag til statsbudsjett for 2014 har regjeringen Stoltenberg økt skatteanslaget for inneværende år til 6,2 % utover 2012 nivå. Det er ennå for tidlig å si noe sikkert om hvordan årets skatteinngang vil bli. Men det ligger an til en ytterligere økning av kommunenes skatteinntekter i November er en stor skatteinntektskommune, inntektene blir bekjentgjort rundt 20. desember. Videre vil inntektsutjamningen bli endelig ferdig i løpet av noen uker ut på nyåret. Vi må vente til i begynnelsen av februar neste år før vi vet summen av skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjamningen for Vertskommunetilskuddet til kommuner med ansvar etter den gamle HVPU-reformen vil gi litt høyere inntekt enn budsjettert. Integreringstilskuddet for bosatte flyktninger vil også gi en ikke ubetydelig merinntekt i år. Samlet vil finansområdet sannsynlig gi en merutgift i forhold til budsjettet. Kommunen har laget en avtale med Kommunalbanken som sikrer at kommunen ikke betaler mer avdrag på lån enn det kommunen er pliktig til (etter regnskapsbestemmelsene) i Kommunenes utgifter til pensjon varierer fra år til år. Over tid øker pensjonsutgiftene mye, men økningen varierer i takt med år med hoved-lønnsoppgjør og år med såkalt 4

5 mellomoppgjør. Ved hovedoppgjørene med store lønnstillegg kommer det store tilleggsregninger for den såkalte reguleringspremien. I år var det et moderat mellomoppgjør, noe som gjør at pensjonsutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert. Men det er varslet store utgiftsøkninger innen pensjonsområdet for året KLP utbetaler en del av overskuddet tilbake til eierne i form av avsetninger til fond, som kan brukes til å betale årets pensjonsutgifter. Også her ser det ut til at inntekten blir høyere enn budsjettet. Innen Fellesområdet er det også en sentral pott til delvis finansiering av enhetens utgifter til Lærlingeordningen. Når denne fordeles på slutten av året, bidrar dette til at enhetenes utgifter reduseres. Etter at årets lønnsoppgjør er finansiert, gjenstår det et lite beløp av lønnsreserven. For gjennomgang av enhetenes budsjettmessige situasjon vises til omtale senere i rapporten. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013 God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar 2013 en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: 5

6 Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet.. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål 2013 Status 2013 Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent (%) 70,8* Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale siste år (%) 69, Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 6

7 Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT kompetanse til å gjøre jobben sin % 3,6 3,7 3,8 70 Ikke målt Andel ansatte med fagutdanning (%) * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. N ÆRVÆR 3 KVARTAL ØSTRE TOTEN KOMMUNE 91,0 STØTTE OG RÅDMANNEN 95,7 PLAN OG NÆRING 95,5 KULTUR 98,1 BARNEHAGENE 87,2 ØSTRE TOTEN 88,9 LÆRINGSSENTER GRUNNSKOLENE 93,6 NAV 91,6 HELSE 94,5 OMSORGSENHETENE 88,7 BRANNVESENET 98,0 BYGG- OG EIENDOMSAVD 86,5 TEKNISK DRIFT 96,7 Fraværet fortsatte å øke inn i 2013 etter en desember måned preget av mye sykemeldinger - både korte og lange fravær. Utover året har imidlertid tallene stabilisert seg og gått ned slik at status ved 3 kvartal ser bedre ut. Det er god flyt i oppfølgingen av fravær, og det jobbes aktivt med forebygging ute på arbeidsplassen for å styrke og øke nærværet for alle som er på jobb. Mye av arbeidet gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. 7

8 8

9 ENHETENES STATUSRAPPORTER FORMANNSKAPET Enhet: Politiske styringsorganer Innsparinger som følge av færre møter er gjennomført. Innsparinger i leie av lokaler og bevertning ikke realistiske og rammen ble justert etter 1 halvår Ingen Nye tiltak som iverksettes: Ingen Enhet: Rådmannen Innsparinger er gjennomført som vedtatt Forsikringspremien er nærmere dyrere enn budsjettert. For øvrig så belastes noen prosjekter dette ansvaret. Disse skal imidlertid finansieres av eksterne midler og gå i balanse ved årsslutt Nye tiltak som iverksettes: Ingen 9

10 Enhet: Personalavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Forbruket av seniortilskudd har økt i forhold til Innsparing på seniortilskudd blir derfor lavere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Budsjettet forventes å holde og med et lite overskudd. Dette sees i sammenheng med de utfordringene flere av de andre støtteenhetene har i forhold til å holde budsjettet. Enhet: IKT avdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Ingen vesentlige endringer i forutsetningene utover at behovet for IKT og IKT relaterte utgifter øker uten at IKT avdelingens budsjett økes tilsvarende. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig. Enhet: Økonomiavdelingen Innsparinger er gjennomført som forutsatt Utgifter til regional innkjøpsordning høyere enn forutsatt i rammen for 2013, men dekkes innenfor rammen hva gjelder 2013 Det forventes at budsjettet holder. 10

11 Ingen utover å forsøke å begrense utgiftene mest mulig Enhet: Informasjonsavdelingen Innsparinger gjennomført som forutsatt Ingen store endringer i forutsetningene så langt i år, men portoutgiftene er høyere enn forutsatt. Nye tiltak som iverksettes: Ingen utover stram budsjettstyring HOVEDUTVALGET FOR KULTUR-, BYGDE-, OG NÆRINGSUTVIKLING: Enhet: Plan-og næringsenheten Ingen avvik Ingen Ingen trenden tilsier positivt avvik Enhet: Kulturenheten Ingen avvik utviklingen i støttekontaktordningen følges nøye 11

12 Ingen Ingen HOVEDUTVALGET FOR BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING Enhet: Barnehagene Ingen endringer etter budsjettrevisjonen før ferien og halvårsrapporten Ytterligere spesialpedagogiske tiltak i august og september: kr. Merinntak i Bonderudbakken barnehage (innenfor det barnehagen har godkjenning for) og som utløser økt kommunalt tilskudd: kr. Stram styring. Ny årsprognose: kr Enhet: Læringssenteret Ingen. Det statlige flyktningemottaket har utvidet fra 166 til 175 plasser. Bidrar til økt usikkerhet knyttet til størrelse og tidspunkt på tilskudd sett opp mot merutgiftene. Konklusjon: Ingen endret prognose. Fortsatt stram styring. 12

13 Enhet: Grunnskole Ingen etter halvårsrapporteringen. Halvårsrapporten oppsummerer med en utfordring på 1, 245 mill. kr. etter vikarbruk og skolenes driftsbudsjetter er ytterligere redusert. Etter sommerferien er det flyttet inn, med samlete budsjettkonsekvenser på kr: o 2 nye fremmedspråklige elever uten skolegang fra hjemlandet o 3 nye elever med spesielle behov, hvorav én har gått i spesialskole. Det styres meget stramt innenfor de rammer som er gitt og med det opplegget som er lagt til grunn for inneværende skoleår. Ny årsprognose: 2,16 mill. kr. Enhet: Barnevern og helsestasjon Ingen endringer siden halvårsrapporten. Antall fosterhjem er redusert med 2. Økt og stabil bemanning (jf. statlige tilskudd), lite sykefravær. Økt veiledning ved egne ansatte mindre kjøp av ekstern bistand Ny årsprognose:

14 HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Enhet: Helse Tiltakene er gjennomført som vedtatt Økning i innbetaling til pasientskadefond sammenlignet med 2012 Vikarlege i vakant legestilling frem tom har medført høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Ny fastlege ansatt fom Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge/endre tiltak, holde stillinger vakant samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter å komme tilnærmet i balanse. Enhet: NAV Innsparinger er gjennomført som forutsatt Det har ikke vært avklart hvordan utgifter til etablering og sosialhjelp for flyktninger skal dekkes ved inngangen til Fra 2014 er dette lagt inn i Læringssenterets ramme. For 2013 er dette en overskridelse innenfor NAV`s budsjett. Det ligger også an til et overforbruk på postene for sosialhjelp, men nøyaktig prognose må beregnes nærmere. Nye tiltak som iverksettes: 14

15 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å effektivisere. Samtidig så er utviklingen innenfor utgifter til sosialhjelp bekymringsfull. Bemanning til oppfølging av sosialhjelpsklienter henger tett sammen med muligheten for å jobbe proaktivt for å redusere sosialhjelpsutgifter. Rådmannen er derfor forsiktig med å redusere ytterligere i NAV`s budsjett for 2014 og bekymret mht. at det ikke er funnet rom for å øke budsjettet innenfor økonomisk sosialhjelp for For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Tildelingskontoret Innsparinger er gjennomført som forutsatt Så langt ser det ut til at medfinansieringen av samhandlingsreformen gir et ytterligere positivt avvik sammenlignet med rapportering for 1 halvår. Det må imidlertid bemerkes at selv om det vi betaler til sykehuset for innleggelser er lavere enn budsjettert så slår samhandlingsreformen ut i et økt behov for tjenester blant annet i hjemmetjenesten som det er umulig å tallfeste. Nye tiltak som iverksettes: Ingen nye Enhet: Institusjonstjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført med unntaket av punktet om å redusere kjøp av tjenester fra vikarbyrå ved ferieavviklingen. Dette tas det nå tak i med formål å ikke få denne ekstrautgiften ved neste års ferieavvikling Ingen vesentlige Ny årsprognose før tiltak: Ingen ny prognose 15

16 Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Enhet: Hjemmetjenesten Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt med unntak av kjøp av tjenester fra vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen. Fortsatt aktivitetsøkning som følge av økning i antall vedtakstimer og i forbindelse med brukere på Bo- og servicesentrene med store bistandsbehov. Hjemmetjenesten har pr d.d. 30,1 timer med vedtak pr uke/pr årsverk, mens landsgjennomsnittet ligger på 26 timer pr. årsverk. Innenfor ambulerende hjemmetjenester har kommunen hatt en aktivitetsøkning på ca 15 % sammenlignet med En BPA ordning som tjenesten har ansvaret for har fått en betydelig utvidelse fra Merkostnaden i 2013 er beregnet til i overkant av brutto og netto. Refusjonen inntektsføres imidlertid på ansvar Tilrettelagte tjenester. Her vises det også til endring i statsbudsjettet vedr. refusjoner for ressurskrevende brukere. Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak som iverksettes: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å legge ned institusjonsplasser, redusere overtid/ekstrahjelp og bruk av vikarbyråer, samt nye strukturendringer. For resten av 2013 handler det generelt om å holde igjen det som er mulig på alle driftsposter. Ny årsprognose etter tiltak: 16

17 Enhet: Tilrettelagte tjenester Tiltakene er i hovedsak gjennomført som vedtatt Økning prognose som følge av økte vedtakstimer avlastning for barn, hos brukere som får tjenester i egen regi, og for brukere hvor det kjøpes tjenester fra Granly Ikke budsjetterte utgifter til boliger som har vært ledig utover 3 mndr. Nedjustert prognose som følge av for høyt budsjetterte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Innslagspunktet for refusjon til særlig ressurskrevende brukere og innstramming av ordningen med refusjoner for refusjoner for ressurskrevende brukere gir et negativt utslag for 2013 med 2 mill kr. (Forslag til statsbudsjett). Ny årsprognose før tiltak: Nye tiltak for å komme i balanse på lengre sikt er omtalt i styringsdokumentet for 2014 og mulighetsnotatet som ligger ved rådmannens forslag til styringsdokument for Dette går på å vurdere flere eksterne tjenester tilbakeført i egen regi, redusere botrening og strukturelle grep. Tiltak som kan gjennomføres i år er å holde igjen på alle driftsutgifter. HOVEDUTVALGET FOR TEKNIKK, UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR Enhet: Brannvesenet Ingen Stadig økende antall helserelaterte utrykninger. Ingen 17

18 Enhet: Bygg og eiendom, inkl. kommunale veger Det er utfordrende å oppnå samlede økninger av budsjetterte leieinntekter. Det ble vedtatt en økning på kr. som innsparingstiltak. I tillegg lå det i utgangspunktet kr. i budsjetterte økninger. Samlet kr. Per i dag er ca. halvparten oppnådd.. Behovet for akutt, ikke planlagt vedlikehold og reparasjoner er økende. Nytt anbud for vintervedlikehold av kommunale veger og eiendommer: merutgift på kr., hvorav kr. gjelder kommunale veger. Fortsatt stram prioritering og begrensede muligheter til å følge opp de forventninger brukerne av byggene kommer med. Ny årsprognose etter tiltak: kr. Enhet: Teknisk drift Ingen Uhell ved kjemikalietank ved Kapp renseanlegg. Merkostnader på 1 mill. kr. Pumper ved Skreia renseanlegg må skiftes. Kostnad 0,5 mill. kr. Begge tiltakene dekkes av fondsmidler (dette viser nødvendigheten av å ha tilgjengelige fond til å dekke uforutsette hendelser) Ingen 18

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune 2. mai 2013 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1. kvartal 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. kvartal

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr Verdal kommune Rådmannen Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr. 30.06.2015 Verdal, 13.08 2015 INNHOLD: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455178. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer