GJERDRUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING Gjerdrum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJERDRUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2013. Gjerdrum kommune"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Årsmelding 2013 I

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: I ÅRSMELDING 2013 Rådmannens sammendrag 01 Ledelse, stab og støtte overordnet 10 Skole overordnet 11 Barnehage overordnet 14 PPT overordnet 17 Kultur overordnet 18 Nav, pleie og omsorg overordnet 19 Tekniske tjenester overordnet 23 II ÅRSBERETNING 2013 Kommunens organisasjon 26 Generell økonomisk analyse 31 Investeringer overordnet 49 III VEDLEGG Kommunens administrative årshjul 54 Investeringer per prosjekt 63 IV VIRKSOMHETENES VEDLEGG Rådmannsteam 69 Personal og organisasjon 70 Økonomi 71 Gjerdrum barneskole 72 Gjerdrum ungdomsskole 73 Veståsen skole 74 Gjerdrum barnehage 75 Grønlund barnehage 76 Kultur 77 Eiendomsdrift 78 Kommunalteknikk 79 Plan, oppmåling og byggsak 80 Institusjon 81 Hjemmebaserte tjenester 82 Funksjonshemmede 83 NAV 84 Helse og forebyggende tjenester 85 Helse, mottak og utredning 86 Samfunnsutvikling, utredning og styring 87 Barnehagemyndighet 88 Pedagogisk, psykologisk tjeneste 89

3 Rådmannens sammendrag GJERDRUM KOMMUNE Rådmannen har følgende observasjoner og kommentarer til 2013: Det økonomiske resultatet for 2013 endte med et regnskapsmessig merforbruk på 8,8 mill. Etter gjennomført strykning av avsetning til disposisjonsfondet gjenstår et regnskapsmessig merforbruk på ca. 4,8 mill. Kommunestyret vedtar finansiering av dette beløpet som en del av i sin behandling av årsregnskapet for Samhandlingsreformen har medført et større press på kommunen i form av utskrivningsklare pasienter med mer komplisert helsestatus enn tidligere. Dette har blant annet resultert i et overforbruk på kjøp av sykehjemsplasser i Forutsetningene som ble tatt høsten 2012 var at kommunen skulle kjøpe ca. 5 utenbygds institusjonsplasser. Resultatet viser at det er kjøpt inn ca. 15 plasser. Dette har medført betydelig økonomiske utfordringer og er en av hovedårsakene til det økonomisk dårlige resultatet i kommunen. Medfinansiering mellom kommunen og sykehuset har også medført et merforbruk på ca. kr 1 mill., men et tilsvarende beløp ble avsatt i 2012 regnskapet slik at pr i dag står dette på et eget fond i balansen. Skolene hadde også i 2013 et betydelig merforbruk (ca. 3,8 mill.) i forhold til budsjett. Gjennom tertialmeldinger er det meldt avvik på ca. 2,2 mill. Kostratallene viser at Gjerdrum kommune bruker betydelig mer på en del tjenesteområder, mens på andre tjenester bruker vi mindre enn nærliggende eller sammenlignbare kommuner. Det er derfor et behov for å analysere kostratallene, slik at vi kan bruke de mer konkret i forbedringsarbeidet. Det er allerede igangsatt et arbeid som skal analysere utgifter til administrasjon og styring. Dette er et område hvor Gjerdrum kommune ligger høyt på statistikkene. Svar på dette vil foreligge våren/sommeren Den endelige kostraanalysen blir produsert når de endelige Kostratall foreligger ca. 15. juni. Analysen vil bli benyttet som grunnlag for arbeidet med økonomiplanen Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse for første gang i Gjerdrum kommune og resultatene er omtalt i eget kapitel i årsmeldingen. Resultatet var en totalscore på 4,3. Tilsvarende score for andre kommuner var 4,1. På de aller fleste spørsmål er kommunens befolkning mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet består av de kommuner som har benyttet samme metode for gjennomføring av undersøkelsen i Det er derfor et noe svakt sammenligningsgrunnlag å benytte landet som referanse, men resultatet i seg selv gir en pekepinn på nåsituasjonen. Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2014 som gjelder kommunale tjenester levert i Brukerunderundersøkelsen ligger på en totalscore på 4,7 noe som er 0,1 poeng under landssnittet. Skalaen går fra 1(dårligst) til 6 (best). Kommunen leverer tjenester med gjennomgående god kvalitet, sett fra brukernes ståsted. Virksomhetene har rapportert på omfanget av samarbeid på tvers, både innenfor og utenfor kommunen. Dette er en videreføring av 2012rapporteringen. Rapportene viser at kommunen har et betydelig samarbeid både internt og eksternt på mange fronter. Rådmannen mener fortsatt at 1

4 det er et betydelig potensial i mer samarbeid på tvers av funksjonene og fagområdene i og utenfor kommunen. Medarbeiderundersøkelsen viser marginale forskjeller fra tidligere år på de aller fleste områdene. Den viser også at vi ligger godt an i forhold til landsgjennomsnittet på mange områder. Resultatet gir et godt grunnlag for å nå kommunens ambisiøse mål på sikt, samtidig som det kommer fram forhold som det bør tas tak i. Kommunen har arbeidet med et nytt HRsystem som er delvis igangsatt i Lønnsutbetalingene skjedde i det nye systemet fra mars Det har vært og er fortsatt betydelige problemstillinger knyttet til systemet. Selve utlønningsdelen har gått bra til tross for utfordringer underveis. Utfordringen i dag er i hovedsak knyttet til HMSdelen, rapporter og statistikker, blant annet sykefravær. Sykefraværet var i 2013 på 6,8 % i legemeldt fravær. Det tilsvarende tallet for 2012 var på 6,4 %. Det er derfor en økning i det legemeldte fraværet. Fraværet totalt sett (legemeldt og korttidsfravær) lå i 2012 på 7 %, mens den i 2013 anslås til ca. 7,5 %. Det viser seg at ledere som er «tett på» i sin leder stil og har et tett samarbeid mellom ledere og personalfunksjonen ser ut til å påvirke sykefraværet. Dette er et område som vi må fortsette å fokusere på. Kommunestyrene i Sørum, Fet og Gjerdrum vedtok i 2012 å bygge et felles kloakkrenseanlegg. Renseanlegget er lokalisert i Sørum kommune, med en ny tilførselsledning fra Ask til Frogner. Dette er et tiltak som vil medføre besparelser for Gjerdrum kommune sammenlignet med å bygge eget renseanlegg. Etablering av Mira IKS er allerede gjort og er forutsatt tatt i drift fra Gjerdrum kommune er en forholdsvis liten kommune og det interkommunale samarbeidet er derfor av stor betydning. Rådmannen konstaterer imidlertid at utgiftene i flere av disse samarbeidene ikke har samme kostnadsutvikling som kommunene må arbeide under. Utgiftene har en tendens til å øke betraktelig mer i samarbeidene enn i kommunene. ØRUkommunene er i ferd med å få etablert et strammere eierstyringskonsept, noe som forhåpentligvis vil medvirke til å holde den økonomiske veksten i interkommunale samarbeid under kontroll. Sentrumsplanen for Ask er i ferd med å bli sluttført i 2014 og det er nedlagt en betydelig arbeidsinnsats på området i løpet av Gjerdrum kommune fikk en svak befolkningsvekst i 2013 på kun 0,4 % noe som er blant de svakeste i Akershus. Dette vil forhåpentligvis rettes opp i Gjerdrum kommune har i 2013 startet arbeidet med hovedplan vann som skal avklare kommunenes vannforsyning på lang sikt. Kommunen ser på fireulike alternativ for å sikre at kommunens vannforsyning vil bli tilfredsstillende i årene som kommer. Sammendrag økonomi: Gjerdrum kommune fikk et regnskapsmessig merforbruk på kr 8,838 mill. for Etter at merforbruket ble konstatert måtte strykningsreglene i forskriftene tas i bruk. Det ble derfor strøket 4,040 mill. som gjelder avsetning til disposisjonsfond og som ble vedtatt i kommunestyret i juni Etter at strykningen var gjennomført gjenstår et merforbruk på kr 4,798 mill. Merforbruket skyldes følgende forhold: 2

5 Virksomhetene hadde et merforbruk mellom revidert budsjett og regnskap med ca. kr 10 mill. o Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av institusjonsplasser og bruk av vikarbyrå og konsulenter. Kjøp av institusjonsplasser kan relateres til virksomhet institusjon, men bruken av vikarbyrå og konsulenter gjelder også for andre virksomheter. o På virksomhetsnivå ble det oppnådd følgende resultat: Skolene hadde et samlet overforbruk på ca. 3,8 mill. Kommunalteknikk hadde et overforbruk på selvkostområdet avløp på ca. 2,7 mill. Dette var manglende budsjettering av avsetning til fond, men dette vil komme tilbake som bruk av fond innen 35 år (reglene for selvkost). Institusjon og hjemmetjeneste hadde et samlet overforbruk på 13,2 mill. samt virksomhet for helse, mottak og utredning et overforbruk på ca. 1,5 mill. Administrasjon hadde samlet sett et mindreforbruk på ca. 1,7 mill. Kultur hadde et mindreforbruk på ca. 2,1 mill. Virksomhet for eiendom hadde et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. Nav og funksjonshemmede hadde et mindreforbruk på hhv. 0,9 og 1 mill. Finans hadde et mindreforbruk på 5,3 mill. Grunnen til dette mindreforbruket var at plasseringer av midler gjennom Pareto ga en større avkastning enn budsjettert. Det var også stipulert en del høyere renteutgifter enn det faktiske. Tilskudd fra flyktninger ga en merinntekt på ca. 1,5 mill. Kommunestyret vil i sak om årsregnskapet ta stilling til hvordan inndekningen av årets merforbruk skal finansieres. Fylkesmannen anbefaler at kommunene skal ha et netto driftsresultat på 3 % 5 % i forhold til sum driftsinntekter. Gjerdrum hadde et netto negativt driftsresultat er på 3,01 % i Gjerdrum kommune fikk et netto negativt driftsresultat på kr 11,735 mill. Ressursbruk Gjerdrum kommune har frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på kr pr innbygger (6,7 % økning fra 2012) og netto lånegjeld på kr , pr innbygger (økning på 2,2 % som skyldes nye opptak av startlån i 2013). På området grunnskolesektor har kommunen en netto driftsutgift på kr pr innbygger og ligger høyest i ØRU. Tidligere ble denne statistikken presentert sum driftsutgifter pr innbygger i aldersgruppen 615 år. For området kommunehelse ligger kommunen lavest i ØRU og på området for sosialtjeneste ligger kommunen nest lavest etter Nannestad. For området pleie og omsorg samt barnevern kommer Gjerdrum kommune som 3.høyest i ØRU (en økning på 23,5 %). Dette skyldes i stor grad utgifter til kjøp av institusjonsplasser. På administrasjon og styring ligger Gjerdrum kommune nest høyest i ØRU etter Hurdal kommune. 3

6 MÅLEKART FOR GJERDRUM KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE Oppnådde resultater i 2013 vil bli kommentert fra de enkelte virksomheter i vedleggsdelen. Målekartet som benyttes i Gjerdrum kommune er oppdelt i 3 hovedfokusområder for Det fjerde fokusområdet som målekartet inneholdt er samfunnsdelen. Nedenfor er det presentert resultater fra medarbeiderundersøkelsen som skjedde i februar Disse er også kommentert i virksomhetenes egne årsmeldinger. HMS Gjerdrum kommune er en IAbedrift og ny IA avtale ble inngått i starten av I tråd med IAavtalen er det laget nye felles IAmål for perioden , med tre fokusområder vedtatt av arbeidsmiljøutvalget. Avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefraværet/styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål 1 er å redusere sykefraværet til under 7,5 % totalt, delmål 2 er å tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne og delmål 3 er å øke den reelle pensjonsalder gjennom seniortiltak. Sykefraværsoppfølgingen har vært litt skadelidende av sykdom og skifte av personell på personalavdelingen. Det totale sykefraværet i 2013 er ikke kjent da det ikke har vært mulig å hente ut pålitelige data fra det nye lønns og personalsystemet på dette området. Inntil i år har sykefraværet falt 5 år på rad, fra 9,5 % i 2008 til 7,0 % i 2012 en reduksjon på ca. 26 % over 5 år. Gjerdrum kommune nådde IAmålet sitt på dette området pr. 2012, og ligger godt an i forhold til omkringliggende kommuner: Samlet fravær (legemeldt og korttidsfravær) for 2012: Kommune Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Nes Ullensaker Sykefravær i % 7,0 % 8,6 % 8,2 % 8,9 % 9,1 % 9,4 % 4

7 Da det totale fraværet ikke er kjent for 2013 har administrasjonen hentet inn tall fra NAV på legemeldt fravær slik at en har et sammenligningsgrunnlag mellom kommunene og i forhold til tidligere år. Legemeldt fravær for 2013 (ikke inkludert korttidsfravær): Kommune Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Nes Ullensaker Sykefravær i % 6,8 % 8 % 7,7 % 8,2 % 7,1 % 7,9 % For 2012 var det legemeldte fraværet 6,4 % for Gjerdrum og det totale fraværet var på 7 %. Da utgjør korttidsfraværet ca. 9,5 % i tillegg til legemeldt fravær. Hvis en forutsetter samme forholdstall i 2013 vil totalfraværet i Gjerdrum kommune være på 7,5 % i Vi er da fortsatt innenfor ambisjonsnivået i målekartet. Fra og med januar 2011 har HMS senteret øvre Romerike vært Gjerdrum kommune sin bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter, møter i arbeidsmiljøutvalget samt at de er bidragsyter til det generelle HMS arbeidet i kommunen. Vi har videre ikke tall på i hvilket omfang vi har tilsatt arbeidstakere med redusert funksjonsevne.. Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble kjørt i februar Generelt viser denne resultater jevnt over likt med gjennomsnittet for landet. (En desimal eller to er innenfor feilmarginen, så avvik på dette nivå kan derfor ikke tillegges vesentlig vekt). Ansatte trives i Gjerdrum kommune (se under), de har en interessant jobb og de er fornøyd med sin nærmeste leder. Resultat medarbeiderundersøkelsen Gjerdrum kommune Snitt landet 2013 Organisering av arbeidet 4,6 4,7 4,6 4,6 Innhold i jobben 5 5,1 5,1 5 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,3 4,2 4,2 Samarbeid og trivsel kollegaer 5,1 5,2 5,1 5,1 Mobbing og diskriminering 5 5,3 5,1 5,1 Nærmeste leder 4,7 4,9 4,8 4,7 Medarbeidersamtaler 4, ,9 Overordnet ledelse 4 4,1 3,9 4,1 Faglig/personlig utvikling 4,5 4,7 4,6 4,4 Lønns og arbeidstidsordninger 4 4,1 4,1 4,1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 4,7 4,8 Helhetsvurdering 4,6 4,7 4,6 4,6 Snitt totalt 4,6 4,7 4,7 4,6 Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på pleie og omsorgssektoren. Det ble gitt 3 pålegg som er fulgt opp på overordnet nivå. Videre er det gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på sykefravær og tjenestekvalitet. Rådmannen er bedt om å følge opp en del punkter, uten at det framkom særlig alvorlige mangler. 5

8 Gjennomsnittlig alder for overgang fra aktiv stilling til hel eller delvis pensjon har utviklet seg slik (antall i parentes): ,3 59,3 57,9 58,2 59,0 Det er et IAmål å få ansatte til å stå lengst mulig i stilling. Etter å ha hatt en tilbakegang i forhold til dette målet for noen år siden, har utviklingen de to siste årene igjen vært positiv. 6

9 BRUKERUNDERSØKELSER: GJERDRUM KOMMUNE Det er gjennomført brukerundersøkelser i kommunen for 2013 for ulike typer kommunale tjenester. Resultatene er gradert fra 1 (dårligst) til 6 (best). De grønne feltene markerer at målkravet er oppnådd, de gule feltene er resultater som kommunen har som akseptanseverdi og de røde feltene er under målkravet. Det foreligger følgende resultater for noen av områdene i kommunen: INNBYGGERUNDERSØKELSE: Kommunen har også foretatt innbyggerundersøkelser for Det er samme gradering hvor 1 er dårligst og 6 er best score. Innenfor de fleste kategorier innbyggerundersøkelsen omfatter, er Gjerdrums innbyggere i gjennomsnitt mer tilfreds enn landsgjennomsnittet. Særlig tyder undersøkelsen på at innbyggerne er fornøyd med idretts og kulturtilbudet og kommunen som bostedskommune. På disse områdene skiller Gjerdrum seg ut positivt fra gjennomsnittet for landet. Gjerdrums innbyggere har også vesentlig større tro på kommunens omdømme enn innbyggere i andre kommuner. Gjerdrum scorer noe dårligere enn landsgjennomsnittet på miljø, særlig vannkvalitet og støy. Tallene fra undersøkelsen skal brukes med stor forsiktighet. 200 innbyggere er spurt og 46 personer som har svart. Dette utgjør en svarprosent på 23. 7

10 8

11 9

12 Årsmelding for overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner overordnet nivå Virksomhetsområdet består av rådmannsteamet, økonomifunksjonen, personal og organisasjonsfunksjonen, enhet for samfunnsutvikling, utredning og styring. I tillegg er kommuneoverlegen, helse mottak og utredning og PPTenheten plassert organisasjonsmessig som stabstjenester. De to sistnevnte virksomhetene rapporterer på egne ansvarsområder. 1. Fokusområde økonomi For overordnet ledelse (rådmannsteam, personal og organisasjon, samfunnsutredning og styring samt økonomi)er det et mindreforbruk på ca. 1,7 mill kroner. For rådmannsteamet ble det et positivt økonomisk resultatet på (0,7%). For personal og organisasjon ble det et mindreforbruket på kr 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at man har reduserte utgifter med manuelt valg, OUmidler, samt ubrukte avsatte midler til lokalt lønnsoppgjør Økonomikontoret hadde i 2013 et merforbruk på kr 0,164 mill. Dette skyldes at ressurser tilsvarende % stillingsressurs har gått med til prosjekt nytt HR og lønssystem i Det har igjen medført at hele avdelingen har fått merarbeid i store deler av året. Overtidsbruken utgjør i beløp et overforbruk på budsjettet på ca. kr inklusiv sosiale utgifter for Utsiktene for 2014 ser ut til at denne overtidsbruken skal gå noe ned i forhold til SUS har et mindreforbruket på kr om skyldes primært mindre kjøp av tjeneste ved at en del av konsulentbruken knyttet til arbeidet med områdeplanen for Ask ble forskjøvet til Disse utgiftene vil mao. komme i 2014 i stedet. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Ledelse, stab og støtte produserer selv i mindre grad direkte tjenester for kommunens innbyggere, men har det overordnede ansvaret for all tjenesteproduksjonen. Kommunen har gjennomført innbyggerundersøkelser for Innenfor de fleste kategorier innbyggerundersøkelsen omfatter, er Gjerdrums innbyggere i gjennomsnitt mer tilfreds enn landsgjennomsnittet. Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2014 som gjelder kommunale tjenester levert i Brukerunderundersøkelsen ligger på en totalscore på 4,7 noe som er 0,1 poeng under landssnittet. Skalaen går fra 1(dårligst) til 6 (best). Kommunen leverer tjenester med gjennomgående god kvalitet, sett fra brukernes ståsted. Dersom tjenestekvaliteten vurderes ut fra mer faglige kriterier enn fra et brukerperspektiv, så er det et fortsatt forbedringspotensial på de fleste områdene innenfor overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner. Det politiske nivået har signalisert at det har sett en forbedring i kvaliteten på politiske saksframlegg, men at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial. 10

13 3. Andre forhold Områdeplanen for Ask sentrum har vært en sentral oppgave i løpet av Den ble vedtatt i kommunestyrets aprilmøte. Tilsvarende har sektorplanen for barnehage, sfo og skole blitt utarbeidet og er nå politisk vedtatt. Budsjett og økonomiplanarbeidet har hatt fokus gjennom store deler av For å bedre økonomistyringen har det vært vesentlig å få på plass felles forståelse og enighet om realistiske budsjetter. Årsmelding for skolene overordnet Gjerdrum kommune har tre skoler: Gjerdrum barneskole, Veståsen skole og Gjerdrum ungdomsskole. Elevtall pr. oktober 2013 var 895, en nedgang fra 923 elever i Fokusområde økonomi Skolene har et samlet merforbruk på kr ,. Merforbruket skyldes flere forhold: Stramme budsjetter har gjort det utfordrende å redusere driften tilsvarende kutt i budsjettene. Det har vært nødvendig å sette inn ekstra tiltak for noen elevgrupper Høy andel elever med spesialundervisning i vårhalvåret 2013, men nedgang i høsthalvåret. Gruppestørrelsen viser nedgang fra 2012 til 2013 på trinn: Fra 15,79 til 15,3 (inkludert timer til spesialundervisning) og fra 19,1 til 17,9 (ekskl. spesialundervisning). Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoler pr. elev (615 år): Gjerdrum Nasjonen Akershus Gruppe Fokusområde tjenestekvalitet Elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten Dette er en ny undersøkelse og det er derfor ikke helt sammenliknbar med undersøkelsene fra tidligere år. Undersøkelsen viser gjennomgående resultat på linje med gjennomsnitt for Akershus og landet. Elevene trives godt både sammen med medelevene og sammen med lærerne. Andelen som svarer at de ikke utsettes for mobbing i hele tatt er litt lavere enn for Landet og Akershus. Elevene i Gjerdrum vet hva de skal lære litt mer enn gjennomsnitt for Akershus og for landet Skala 15 (5 er best) Gjerdrum Akershus Nasjonalt 11

14 Trives du på skolen 4,3 4,38 4,32 I hvor mange fag får du være med på å bestemme arbeidsmåtene 3,46 3,01 2,98 Er du blitt mobbet de siste månedene (ikke i hele tatt) 4,7 4,75 4,72 Trives du sammen med lærerne Vet du hva du skal lære i de ulike fagene 4,45 4,75 4,72 4,4 4,23 4,18 Nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing ble gjennomført høsten 2013 for elever på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver 5. trinn 2009, 2010 og 2011, 2012 og 2013 for enkeltskolene i Gjerdrum og for Gjerdrum samlet og sammenliknet med Akershus og med landet: Skala fra 1 (dårligst) til 3 (best). Veståsen skole Gjerdrum barneskole Gjennomsnitt Gjerdrum Akershus Nasjonalt Engelsk 1.9 / 2.1/ 0 /2.0/2.1 Lesing 1.8 / 2.1/2.5/2.1/ 2.0 Regning 2.0 / 1.9/2.2/2.0/ / 2.1/0 /2.0/ / 2.0/2.0/1.8/ / 2.0/1.9/2.1/ / 2.1/0 /2.0/ / 2.1/2.3/2.0/ / 1.9/2.0/2.1/ / 2.1/0 /2.1/ / 2.1/2.1/2.1 / / 2.1/2.1/2.1 /2.1 2,0 / 2.0/2.0/2.0/ / 2.0/2.0/ 2.0/ / 2.0/ /2.0 Gjennomsnittsresultatet for barneskolene på 5. trinn ligger under nivået for Akershus og landet i engelsk, på nasjonalt nivå i lesing og på nivå med Akershus i regning. Nasjonale prøver 8. trinn for årene

15 Skala fra 1 (dårligst) til 5 (best). GJERDRUM KOMMUNE Gjerdrum ungdomsskole Akershus Nasjonalt Engelsk 3.1 / 3.0/2.8/3.1/ /3.2/3.2/3.2/ /3.0/3.0/3.0/3.0 Lesing 3.1 / 3.3/3.2/3.1/ /3.2/3.3/3.2/ /3.1/3.1/3.1/3.1/ Regning 2.9 / 3.0/3.0/3.0/ / 3.2/3.3/3.3/ /3.1/3.1/3.1/3.1/ Resultatene ligger under nivået for Akershus og landet i regning, på nasjonalt nivå i engelsk og mellom nasjonalt nivå og nivået for Akershus i lesing. Grunnskolepoeng for 10. trinn viser en liten nedgang fra 2012 til 2013: ,5 3. Andre forhold Kompetanseutvikling: Det har blitt gjennomført kurs for lærere i klasseledelse på alle skolene. Videreutdanning: Én lærer begynte på videreutdanning i sos.ped høsten Avsluttes vår lærere deltar på videreutdanning i matematikk Spesialundervisning Spesialundervisning: tiltakene som ble initiert i 2012 er fulgt opp i 2013: Ressursteam og leseprosjekt (lesefres). Andel elever med spesialundervisning har gått ned fra 10.4 til 8.2. PPT flytter fokus mer over på systemrettet arbeid. Alle skolene har gjennomført lesekurs. Mot: Motprogrammet ble fulgt opp på alle trinn på ungdomsskolen. Vurdering for læring: Prosjektet startet i vårhalvåret 2013 og fullføres i Gjennom dette prosjektet styrkes lærernes vurderingspraksis på alle skolene. Interkommunalt samarbeid (ØRUVest): Veiledning av nyutdanna lærere: Samarbeidet med Nannestad og Hurdal om veiledningsprogram for nyutdannet lærere er videreført i Innføringsklasse: Er videreført i 2013, høsten 2013 med 7 elever fra Gjerdrum. Sektorplan: I løpet av 2013 ble det utarbeidet sektorplan for barnehage, skole og SFO. Planen vil bli et viktig verktøy for videre utvikling av kvalitet i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 13

16 Årsmelding for virksomhetsområdet Barnehage overordnet 2013 Barnehagene i Gjerdrum består av åtte (to kommunale og seks private) barnehager med totalt 393 barn. Aktivitetsendringer fra : Barnehage Eier Ant barn pr Ant barn pr Antall dispensasjoner pr Grønlund barnehage Kommunal Gjerdrum barnehage Kommunal Espira Brådalsfjellet barnehage Privat ,2 11 Bekkeberget barnehage Privat ,2 1 Alveskogen barnehage Privat 20 1 Troillongan idrettsbarnehage Privat 12 1,6 Harastua barnehage Privat 25 1,5 Askhøgda barnehage, Gjerdrum Privat ,5 2 og Heni menighet Hoelstoppen familiebarnehage Privat Olstad Ekornstua familiebarnehage Privat Totalt Antall dispensasjoner pr Antall barn i barnehagene i Gjerdrum har gått ned fra 420 til 393 barn fra til Dette har medført ledig kapasitet i barnehagene. Antall barnehager har gått ned fra 9 til 8. Harastua barnehage ble solgt til Ulna As. Ulna AS startet opp ny barnehage, Alveskogen barnehage, Barna ble overflyttet fra gammel til ny eier. Troillongan idrettsbarnehage ble innlemmet som en avdeling i Alveskogen barnehage fra januar Alveskogen barnehage avd. Gjerivegen hadde ikke søkere ved hovedopptaket Ulna AS avviklet avdelingen på Torshov sommeren Barna som var igjen ble flyttet til Alveskogen barnehage (Almenningsvegen 15) fra august Menighetens barnehage endret navn til Askhøgda barnehage, Gjerdrum og Heni Menighet. Bekkeberget barnehage har vært i eierskifteprosess i Generalforsamlingen i Bekkeberget barnehage gikk til slutt inn for privat overtagelse. Læringsverkstedet AS tar over driften i løpet av vårhalvåret Fokusområde økonomi: Gjerdrum kommune har kostnadseffektive barnehager. Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra kostnadene i de kommunale barnehagene. Beregning av tilskuddet til de private barnehagene ut fra kravet til likeverdig behandling har vært arbeidskrevende. Gjerdrum barnehage og Grønlund barnehage har begge et mindreforbruk i Til sammen utgjør mindreforbruket for de kommunale barnehagene kr Totalt for hele barnehageområdet inkl. tilskudd til ikkekommunale barnehager og tiltak for barn med spesielle behov, gikk kommunen 14

17 med et merforbruk på kr Merforbruket skyldes i hovedsak avregning av 2012tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene som ble høyere enn forventet. 2. Fokusområde tjenestekvalitet: Resultat fra undersøkelsen i februar 2014 viser at foresatte er godt fornøyd med barnehagene i Gjerdrum. Både de kommunale og de ikkekommunale barnehagene scorer høyt på brukerundersøkelsene. Resultat på spørsmålet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i? Barnehage Svar snitt Grønlund barnehage 5,3 Gjerdrum barnehage 5,4 Bekkeberget barnehage 5,5 Espira Brådalsfjellet barnehage 5,2* Alveskogen barnehagen 5,8 Askhøgda barnehage 5,5 Hoelstoppen familiebarnehage 6,0 Ekornstua familiebarnehage 5,7 Snitt Norge 5,2 *Espira Brådalsfjellet barnehagen var ikke med på brukerundersøkelsen til «Bedre kommune». Barnehagens egen undersøkelse fra 2013 inneholdt samme spørsmålet og resultatet er derfor tatt med her. 3. Andre forhold: Kompetansehevingstiltak 2013: Gjerdrum kommune har i felles kompetanseutvikling for kommunale og ikke kommunale barnehager vektlagt følgende i 2013: Voksenrollen kursrekke for assistenter. Videreføring av kurs som ble avholdt i Samtlige assistenter i kommunale og private barnehager har fått tilbud om å delta. Samarbeidsprosjekt ØRUvest. (Hurdal, Nannestad og Gjerdrum). Kommunikasjon/ voksenrollen nettverksmøte for assistenter i kommunale og ikkekommunale barnehager i Gjerdrum. Overgang barnehageskole med vekt på matematikk og begreper. Pedagoger som ledere: En dagskonferanse for alle pedagogiske ledere og styrer med tema. Oppdagende skriving Prosjekt i Gjerdrums barnehager. Gjennomført i 2 barnehager før skolestart 2013 (Bekkeberget og Grønlund). Gode resultater ved skolestart. Videreføres i de andre barnehagene. Gjerdrum fikk tilført kr , fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for gjennomføring av kompetansehevingstiltak etter søknad. I desember 2013 fikk Gjerdrum og Nannestad kommune tildelt ekstra til kompetansestyrkingstiltak for assistenter i kommunale og ikkekommunale barnehager etter søknad. På bakgrunn av tildelte midler videreføres kursrekken for assistenter. Samarbeid med andre kommuner: Gjerdrum kommune har også i 2013 hatt et tett samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike (ØRU) når det gjelder barnehageadministrasjon. Deltagerne i nettverket på barnehageadministrasjon samarbeider om flere tema: likeverdig behandling av kommunale og ikke 15

18 kommunale barnehager, tilsyn og godkjenning, kompetanseutvikling og fagsystem barnehage (Visma barnehage) I regi av Fylkesmannen er det også felles nettverkssamlinger for barnehageadministrasjon for hele Romerike. Det har i 2013 blitt utarbeidet sektorplan for barnehage, skole og SFO. Planen har blitt utarbeidet med stor bredde i involvering. Det har vært avholdt flere møter i plangruppen og med involverte parter. Rekruttering: Pr hadde vi total 22 dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogisk ledere i Gjerdrum kommune, sju i de kommunale barnehagene og 15 i de ikke kommunale barnehagene. Det jobbes med tiltak for å rekruttere førskolelærere/ barnehagelærere til pedagogstillingene både i kommunale og ikke kommunale barnehager. Totalt åtte ansatte er pr i prosess med å utdanne seg til førskolelærere/ barnehagelærere, tre i de kommunale barnehagene og fem i de ikkekommunale. Stillinger lyses ut jevnlig. Faglige påfyll og nettverk er viktig for å beholde gode fagfolk. Tilsyn: Det er i 2013 gjennomført tilsyn etter barnehageloven i fem av barnehagene. Tilsynet har blitt gjennomført både som dokumenttilsyn og som stedlig tilsyn i hver enkelt barnehage. To barnehager har tilsyn i januar og februar Det har ikke vært ført eget tilsyn med Bekkeberget barnehage i 2013, siden barnehagen har vært i en eierskifteprosess som medfører endringer i organisasjonen. Barnehagedekningen: Gjerdrum har i 2013 hatt god barnehagedekning. Alle som søkte plass har fått tilbud, men ikke alle har fått førstevalget. Det har gjennom hele året vært ledig kapasitet. Alveskogen barnehage har hatt ledige plasser både barn over og under tre år. Bekkeberget, Grønlund, Gjerdrum og Brådalsfjellet har hatt noe ledig kapasitet i hovedsak for barn under tre år. Ledig kapasitet pr var på ca. 14 plasser for barn under tre år og ca. åtte plasser for barn over tre år. I tillegg har Gjerdrum barnehage mulighet til å utvide antall barn på avdelingene for barn over tre år, men i dagens situasjon ville dette vært fordyrende. Det er også en mulighet å åpne avdelingen på Torshov igjen dersom behovet for barnehageplasser øker. Det vil være god kapasitet også i 2014 forutsatt drift i alle åtte barnehagene i Gjerdrum. De minste barnehagene er helt avhengig av å ha tilstrekkelig antall barn for å sikre driften. Nedleggelse av en av barnehagene vil kunne føre til en anstrengt situasjon. Gjestebarn 2013: Kommune Gjestebarn fra andre kommuner vår vår 2013 Gjestebarn i andre kommuner vår 2013 Gjestebarn fra andre kommuner høst 2013 Gjestebarn i andre kommuner høst 2013 Ullensaker Nannestad Skedsmo Oslo Sørum Lørenskog Gjerdrum har i 2013 betalt 0,7 mill. for gjestebarn med bostedsadresse i Gjerdrum med privat barnehageplass i andre kommuner. Kommunen har fått refundert 1,1 mill. for barn i private barnehager i Gjerdrum med bostedsadresse i andre kommuner. Det varierer hvor mange 16

19 måneder barna har vært gjestebarn. Vi ser likevel at vi har en del barn i andre kommuner til tross for ledig kapasitet i Gjerdrum. Dette er noe kommunen ikke kan styre. Årsmelding Gjerdrum PPT 2013 OVERORDNET Omorganisering 2013 PPtjenesten var organisert under Helse og forebyggende tjeneste fra til Etter omorganisering fra ble tjenesten lagt i stabsfunksjon under rådmann. Dette var en av flere endringer som ble gjennomført etter en gjennomgang av spesialundervisningsområdet i Samarbeidet med skolene fungerer godt. Felles forståelse har ført til at PPtjenesten kan dreie mer av arbeidet sitt mot råd og veiledning til skolene. Tjenesten ble styrket med merkantil stilling fra Andel elever med spesialundervisning har gått ned fra 2012 til 2013 fra 10,4 % til 8,3 %. Arbeidsoppgaver sakkyndighetsarbeid knyttet til barns, unges og voksnes utviklings/ lærevansker og funksjonsnedsettelse. Systemarbeid, hjelp til skolene i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Systemarbeid: PPtjenesten har til vanlig brukt mest tid på individarbeid. De to siste årene har det nasjonalt vært jobbet med å få dreiet mer av individarbeid over mot systemarbeid. Dette er en endring som PPtjenesten i Gjerdrum har fulgt opp både gjennom styrking av egen kompetanse innenfor systemarbeid, og gjennom praktisk bistand til skolene. PPtjenesten deltar med råd og veiledning i tverrfaglige møter på skoler og i barnehager. PPtjenesten deltar i Ressursteam ved alle skolene. Ressursteam: Arbeidet med etablering av Ressursteam ved alle skolene har vært et satsningsområde fra PPtjenesten siden I 2013 har alle skolene Ressursteam som fungerer etter intensjonen. Det gjenstår fremdeles, etter PPtjenestens vurdering, noe arbeid i å få etablert en felles praksis på skolene. Saksbehandlingstid: Saksbehandlingstiden, fra PPtjenesten får inn henvisningen til arbeidet med utredningen har startet, har gått ned fra 68 måneder i 2011 til 12 måneder i

20 Årsmelding for Kultur overordnet 2013 GJERDRUM KOMMUNE Fakta om virksomheten Virksomhet for kultur omfatter områdene kulturadministrasjon, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kirka og andre religiøse formål, kulturskole, frivilligsentral, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. 1.Fokusområde økonomi: Kulturområdet har et positivt avvik i forhold til budsjettet. Viktigste årsak til dette er at det ikke lyktes å bosette like mange flyktninger som det var budsjettert med. Det var i tillegg et mindreforbruk på lønn på grunn av ubesatte stillinger. Fokusområde tjenestekvalitet: Gjennomført brukerundersøkelse viser gjennomgående gode resultater, men deltagelsen var lav. Det er fortsatt god søkning til kulturskolen, og elevenes opptredener gjennom året viser at kulturskolen har engasjerte elever som utvikler gode ferdigheter. Kulturukene skapte mye aktivitet, fikk mye positiv omtale og markedsførte Gjerdrum på en positiv måte. «Landart» fikk stor oppmerksomhet og bidrar sammen med de andre aktivitetene i kulturukene til å skape positivt omdømme og styrke fellesskapsfølelsen i befolkningen. Sommeraktivitetsuka «Jeg fant jeg fant» hadde også i fjor stor deltagelse og barn og unge fikk utfolde seg gjennom positive aktiviteter. Både frivilligsentralen og biblioteket skapte aktivitet og gode møteplasser som bidro til aktivisering av brukerne. Samarbeidet med idretten om spillemiddelsøknader har vært godt. 1. Andre forhold Flere ansatte på kulturområdet sluttet i løpet av I påvente av utredning om utvidet ØRU Vestsamarbeid ble stillingene stående delvis ubesatt gjennom deler av året. Etter avklaringer i november 2013 ble kultursjefstilling lyst ut og tilsetting foretatt i februar Det er i løpet av 2013 bosatt 6 flyktninger. Årsaken til at målet om bosetting av flyktninger ikke er oppfylt, er mangel på boliger. 18

21 Årsmelding Helse, NAV, pleie og omsorg overordnet 2013 Virksomhetsområdet består av sykehjem, hjemmetjenester, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, helsestasjon, jordmortjeneste, skolehelsetjenesten, fysioterapi, barnevern, psykiatritjeneste for barn og voksne, felles Frisklivssentral Hurdal, Nannestad og Gjerdrum og NAV. Samlet har disse virksomhetene et bredt spekter av tjenester med et samlet budsjett ca. 107,3 mill. kroner i Fokusområde økonomi 2013 har gitt store økonomiske utfordringer, og virksomhetene har samlet et overforbruk på 12,2 mill. kroner. Det er på virksomhetene institusjon, hjemmetjenester og helse mottak og utredning at overforbruket har vært størst. Helse og forebyggende tjenester har et lite overforbruk på i underkant av kr NAV og virksomhet for funksjonshemmede har et samlet underforbruk på ca. 1,97 mill. kroner. Kommentarer til resultatene: I budsjett 2013 ble det lagt inn midler til kjøp av fem sykehjemsplasser utenbygds. Behovet for plasser ble stipulert ut fra resultatet fra 2012 hvor vi i snitt kjøpte 9 plasser. I tillegg til dette ble det satt av 2,4 mill. kroner til disposisjon som etter behov skulle tilføres tjenestene i løpet av året, hovedsakelig til sykehjemmet eller hjemmetjenesten. Det viste seg raskt at behovet for å kjøpe plasser var større enn det vi antok når budsjettet ble lagt. I revidert budsjett ble midlene som var avsatt til disposisjon fordelt på henholdsvis sykehjemmet og hjemmetjenesten. Til tross for dette har ikke virksomhetene holdt seg innenfor vedtatte rammer. I snitt ble det kjøpt mellom 14 og 15 plasser utenbygds i Dette kan ikke fortsette, og man forsøker å gi tjenester i Gjerdrum i stedet, men vi har dessverre ikke lykkes med å finne gode løsninger som både er kostnadseffektive og samtidig dekker brukernes behov for omfattende pleie og omsorgstjenester. Hjemmetjenesten har gitt tjenester til mennesker med omfattende behov for medisinsk oppfølging. I alt 15 pasienter har fått omsorg ved livets slutt i sine hjem. Tjenestene melder om nye brukere med omfattende behov for pleie som er relativt unge, noen i femtiårene som ved ulykker eller andre medisinske tilstander har fått behov for omfattende tjenester og som i utgangspunktet ikke er den «vanlige bruker» av disse tjenestene. Virksomhetene NAV og funksjonshemmede hadde et underforbruk på ca. 1.9 mill. kroner Underforbruket i NAV har sammenheng med at virksomheten ble tilført midler som kompensasjon for estimerte tilleggskostnader ved innføring av gjengs leie. Få eller ingen ble omfattet av de økte husleiene i 2013, da ny husleie først blir iverksatt ved inngåelse av ny leiekontrakt. I tillegg har kontoret vært aktiv i forhold til å følge opp brukere som har stått utenfor arbeidslivet. Dette har bidratt til at ledigheten har vært lav. Når ledigheten er lav, vil behovet for sosialhjelpsutbetalinger også bli redusert. Virksomhet for funksjonshemmede har et underforbruk på ca. kr Av dette utgjør refusjon fra staten på ressurskrevende tjenester ca. kr Ved effektiv drift, ikke å sette inn vikar fra første dag, refusjon fra trygden ved svangerskapspermisjon som er høyere enn det vikaren koster, og mindre behov for tjenester enn antatt, har man spart inn ca. kr Virksomhet helse og forebyggende tjenester har gått i tilnærmet balanse, selv om det har vært behov for å kjøpe vikartjenester pga vakante stillinger og permisjoner. 19

22 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013, men undersøkelsen ble gjennomført i februar 14, og resultatene er presentert i virksomhetenes årsmeldinger som ligger som vedlegg. De fleste virksomhetene har fått gode score på tjenestekvalitet og respektfull behandling. På barnevern og funksjonshemmede foreligger det ikke resultater, da svarprosenten var for lav til å kunne offentliggjøres. Psykiatri har fått litt lave score på både tjenestekvalitet, brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dette settes det fokus på i virksomhetsplanene som utarbeides i etterkant av undersøkelsen. I NAV er det gjennomført brukerundersøkelser i statlig regi, men resultatene inkluderer også de kommunale tjenestene som inngår i NAV. Tilbakemeldingene er gjennomgående gode. Undersøkelsen gav ingen indikasjon på at det er spesifikke områder som må gis spesiell oppmerksomhet, men kontoret er hele tiden opptatt av å levere god kvalitet på både statlige og kommunale tjenester. 3. Andre forhold Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft Som en konsekvens av denne reformen har kommunen medfinansieringsansvar for 20 % av kostnaden ved innleggelser i somatisk avdeling i sykehuset. For Gjerdrums del ble dette beregnet til kr på årsbasis for Månedlig a konto beløp ble stipulert til kr Beløpet ble justert i juni og kostnaden for 2013 ble stipulert til kr Det er avsatt midler på fond som man vil legge frem forslag til disponering til dette formålet i forbindelse med årsmeldingen. Ved innføringen av samhandlingsreformen fikk kommunene betalingsplikt for pasienter som er definert som utskrivningsklare fra annenlinjetjenesten. Betalingen er på kr 4000 pr døgn fra første dag etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, har Gjerdrum kommune vært i behov av å kjøpe plasser i annen kommune utover de 5 plassene som det var avsatt midler til i sykehjemmet. Vi har i løpet av året kjøpt sykehjemsplasser på Bøn sykehjem, Søster Ninas sykehjem på Hadeland og Bøn sykehjem som eies av Incita A/S. Behovet for kjøp av plasser har variert i løpet av året, men i gjennomsnitt har vi kjøpt 1415 plasser. I tillegg har vi betalt kr for utskrivningsklare pasienter. Det betyr ca. 20 døgn. Sammenlignet med omliggende kommuner er dette et lavt beløp, noe som indikerer at kommunen er flink til å ta hjem utskrivningsklare pasienter. I budsjett 2013 ble mottak og utredningskontoret vedtatt etablert, og kontoret har vært operativt siden august Formålet med å etablere kontoret er at alle henvendelser om pleie og omsorgstjenester skal kanaliseres gjennom kontoret. Ved denne måten å organisere saksbehandlingen på vil man få en total oversikt over behovet, samtidig som det gjøres gode og omfattende faglige vurderinger før vedtak fattes. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra brukere på rask respons, gode vurderinger og at det er enkelt å forholde seg til ett sted uansett hvilke tjenester man melder behov for. Alle henvendelser fra sykehus går også gjennom dette kontoret. Siden kontoret ble etablert har man hatt mulighet til å ha en god oversikt over pasientflyten fra andre linjetjenesten og etterspørsel etter tjenester fra fastleger, pårørende og brukere. 20

23 Noen nøkkeltall Kontoret har fattet 234 vedtak i perioden, 3 avslag og har mottatt 1 klage. Klagen ble senere imøtekommet. 14 av søknadene har kommet via Akershus universitetssykehus og 68 fra fastlege. Det ble registrert 65 nye brukere. Kontoret har også hatt ansvaret for å tilby forebyggende hjemmebesøk til innbyggere på 75 år. Kun 3 har benyttet seg av dette. Vedtak totalt (august desember) 234 Søknader via Akershus universitetssykehus 14 Søknader via fastlege* 68 Klage 1 Avslag Nye brukere 3 65 Aktive brukere pr *Søknader fra fastlegene er i det alt vesentlige søknader om bistand til brukere som er i behov av bistand innenfor området psykiatri. Kompetanseutvikling. Det er satset på kompetanseutvikling innenfor områdene lindrende behandling i samarbeid med undervisningssykehjemmet i Lørenskog. Flere ansatte både i sykehjemmet og hjemmetjenesten har gjennomført utdanning i Demensomsorgens ABC, og flere har startet utdanningen i 2013 som avsluttes i Det er gjennomført pårørendeskole til pårørende til demente med svært positive tilbakemeldinger. Demenskoordinator i 50 % stilling ble ansatt i 2012/13, og det er opprettet demensteam. Gjerdrum, Hurdal og Nannestad har inngått et formalisert samarbeid om opplæring ifbm bruk av tvang og makt. Kap. 9 i helse og omsorgsloven. Gjerdrum kommune fikk kompetansemidler fra fylkesmannen på kr i 2013 Tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Gjerdrum kommune på overordnet nivå den Tilsynet er et ledd i arbeidstilsynets satsning i helse og omsorgssektoren der fokus blir satt på arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det ble gitt tre pålegg på overordnet nivå med frist for tilbakemelding den Tilbakemeldingen på tiltak er sendt, men bekreftelse på lukking av avvikene er ikke mottatt enda. Avvikene/påleggene var: 1. Organisering, tilrettelegging og ledelse kartlegging og risikovurdering 2. Innleie drøfting av bruk av innleide arbeidstagere og kravet om likebehandling 3. HMS arbeid avviksrutiner 21

24 Tilsvarende tilsyn på virksomhetene sykehjem og hjemmetjenester er gjennomført, det ble ikke gitt avvik eller merknader her. Prosjekter og Analysearbeid i 2013 Interkommunale prosjekter: Hverdagsrehabilitering Det er gjennomført felles opplæring og det er utarbeidet inklusjons og eksklusjons kriterier for pasienter som skal tilbys hverdagsrehabilitering. Rapport legges frem for kommunestyret til orientering. Lokalt prosjekt i Gjerdrum er igangsatt og videreføres i Hittil har vi positiv erfaring med et begrenset antall brukere, men disse har i stor grad blitt relativt selvhjulpne som et resultat av denne måten å arbeide på. Felles helsehus Øvre Romerike Prosjektet omhandler felles helsehus, lokalmedisinsk senter, korttidsavdeling døgn (KAD), korttidsplasser og samarbeid om legevakt for alle 6 kommunene i ØRU. Ullensaker kommune har hatt ansvar for prosjektet. Planen var å legge frem felles sak i løpet av høsten 2013, men ble først behandlet den 5. mars i Gjerdrum. Etter at alle kommunene har behandlet saken, vil prosjektet gå inn i en ny fase. Statlige krav er at KAD plassene skal stå ferdig i Det arbeides parallelt med andre midlertidige løsninger dersom hovedprosjektet ikke lar seg gjennomføre innen fastsatt tid. Innføring av elektronisk turnusprogram ØRU kommunene har i felleskap anskaffet elektronisk turnusprogram GATsoft. Dette har vært etterspurt i lang tid. Vi imøteser en slik løsning som vil kvalitetssikre turnus opp mot avtaleverket, samtidig som den vil bidra til god ressursstyring. Det vil bli frigjort tid ved at alle timelister sendes elektronisk og at færre blir involvert i attestasjon og anvisning av lister. Gjerdrum har kommet godt i gang, og opplæring og implementering er påbegynt og sluttføres i løpet av mai Frisklivssentral Gjerdrum, Nannestad og Hurdal opprettet i 2012 felles Frisklivssentral. Gjerdrums andel er 25 %. Aktiviteter i Gjerdrum er hver torsdag og en tirsdag pr måned. Brukere fra Gjerdrum deltar også i aktiviteter i Nannestad. I løpet av 2013 var det 27 henvisninger fra fastleger i Gjerdrum, «grønn resept». Av disse henvisningene er det tre som har fått fornyet resept og to har takket nei til helsesamtaler. Helsesamtaler er første samtale etter at en henvisning er sendt og danner utgangspunkt for deltagelse og ønsker om endring. Av de som har takket ja har åtte personer fått individuelle opplegg, og femten personer deltok i frisklivssentralens opplegg. Lokale prosjekter: Ekstern gjennomgang av barnevernet Ekstern gjennomgang av barnevernet ble påbegynt i slutten av 2012 og avsluttet i Gjennomgangen ble foretatt av Agenda Kaupang. Sak om oppfølging av funn og ønskede tiltak ble 22

25 lagt frem for kommunestyret høsten Rapportering til kommunestyret på oppfølging av tiltak i løpet av 1, halvår Årsmelding for tekniske tjenester på overordnet nivå Virksomhetsområdet består av plan, oppmåling, byggesak, eiendomsforvaltningen (kjøp, salg, utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold)og kommunalteknikk (vei, vann, avløp, renovasjon, feiing og brann). I tillegg til driftsoppgaver, har eiendomsforvaltningen og kommunalteknikk ansvar for investeringsprosjekter innenfor eiendom og teknisk infrastruktur. 1. Fokusområde økonomi Virksomhet for plan, oppmåling og byggesak (POB) fikk et mindreforbruk på kr , (tilsvarende 26 %). Det positive avviket skyldes en feilplassering av budsjettmidler, totalt kr , for lønn og sosiale utgifter tilhørende en vakant stilling. Disse budsjettmidlene skulle ha vært plassert på 22 POB selvkost, se under. De øvrige , skyldes underforbruk på kurs/overnatting. Eiendomsvirksomheten fikk et mindreforbruk på i underkant av kr 1,5 mill. (tilsv 5,4 %). Årsaken til positivt avvik er blant annet prosjekter som ikke ble igangsatt i De fleste av prosjektene planlegges utført i Det har i tillegg vært holdt stort fokus og kontroll på avdelingens innkjøp av varer og tjenester. Ved bruk av personell som er inne i NAV systemet, og som trenger arbeidstrening har dette også bidratt til en besparelse for avdelingen. For virksomhetsområdet kommunalteknikk viser oversikten et merforbruk på kr , tilsvarende 8,9 %. Merforbruket skyldes to forhold: (i) Økte kostnader i forbindelse med nytt interkommunalt brannvesen på kr.ca Dette er i henhold representantskapets innstilling. (ii) Merforbruket på ca. kr skyldes helt nødvendige tiltak som ikke lå i virksomhetsplanen for veg/gang og sykkelveg Det gjennomførte tiltaket var spyling og vedlikehold av stikkrenner på kommunale veger grunn av store nedbørsmengder høsten Selvkost på områdene; vann, avløp, slam, avfall og feiing er i Gjerdrum dekket 100% av brukerbetalinger. Renovasjon, har hatt et overskudd tilsvarende kr Kr er brukt til å dekke underskudd på området i Det resterende er satt av på fond, og vil bidra med å jevne ut gebyrøkning i årene som kommer. Slamtømming, har hatt et underskudd på kr Dette skyldes at Gjerdrum renseanlegg ikke lenger har kapasitet til å motta mer slam. Frem til nytt renseanlegg står klart i 2016, må dette kjøres til Gardermoen. Merforbruket fører til et fremførbart underskudd, som skal dekkes inn av brukerbetalingene i årene som kommer. 23

26 Vann, har gått med underskudd tilsvarende 1,6 millioner kroner. Dette skyldes færre tilknytninger enn planlagt, samt nødvendig oppdatering av overvåkningsanlegg, og innkjøp av pumpe på vannverket. Underskuddet er dekket av fondsmidler. Avløp, har hatt et overskudd på 2,7 millioner. Overskuddet er avsatt til øremerket fond som bygges for å jevne ut fremtidig gebyrøkning (MIRA). Det har vært færre tilknytninger enn planlagt i Feiing, har i 2013 et fremførbart underskudd tilsvarende kr Dette skyldes økte kostnader til ØRBR. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Brukerundersøkelsen for POB ga et resultat på 5,6, mot 4,0 ved forrige måling. Tilsvarende for landet er 4,0. POB opererer med ganske korte saksbehandlingstider og forsøker å være tydelige i dialogen med brukerne. Brukerundersøkelsen ga vann og avløp et resultatet på 4,7, mot 3,9 ved forrige undersøkelse. Tilsvarende for landet er 5,3. Selv om resultatet er noe lavere enn gjennomsnitt for landet, er det en betydelig forbedring siden forrige måling. Ingen store vannledningsbrudd har medført dårlig vannkvalitet eller mangel i perioden. Samtidig er renseanlegget gammelt og nedslitt, men er innenfor rensekravet. Et område hvor kvaliteten ikke har vært tilfredsstillende, er renhold av kommunens bygningsmasse. Administrasjonen har arbeidet tett opp mot leverandøren, og vi har opplevd en forbedring i den siste tiden. 3. Andre forhold Tilsyn Mattilsynet gjennomførte i 2013 et tilsyn av hovedledningsnettet for vannforsyningen. Hvert år opplever vi sesongrelatert forhøyet kimtall når temperaturen stiger i Buvatnet. Kimtall viser antall bakterier som påvises i drikkevannet. Dette er stort sett bakterier som er uskadelige for mennesker. Ved verdier over 100/ml skal det gjøres en årsaksutredning. Tiltak som ble gjort i 2012 og 2013 er prøvetaking på hele anlegget, ekstra kloring av rentvann, kontrollert og jevnlig nedtapping av magasinene, pluggkjøring (vask) av inntaksledning og spyling av ledningsnettet. Felles renseanlegg Kommunestyret i Gjerdrum vedtok i 2012 å bygge et felles renseanlegg sammen med kommunene Fet og Sørum. IKS et er etablert og arbeidene med infrastrukturen er i gang. Dette er et stort (over 500 millioner), men fremtidsrettet prosjekt som vil sørge for et mer robust fagmiljø, en felles satsing på fremtidens teknologi og en resipient som tåler mer enn vår egen Leira. Områdeplan for Ask sentrum De tre virksomhetene har vært sentrale i utarbeidelsen av Ask sentrum. 24

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Gjerdrum kommune Årsmelding 2015

Gjerdrum kommune Årsmelding 2015 Gjerdrum kommune Årsmelding 2015 1 Rådmannens sammendrag... 2 2 Overordnet målekort for Gjerdrum kommune... 3 2.1 Økonomi... 3 2.2 Tjenester/brukere... 3 2.3 Medarbeidere... 3 3 Overordnet ledelse, stab

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer