Møteprotokoll for Levekårsutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Levekårsutvalet"

Transkript

1 Møteprotokoll for Levekårsutvalet Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Møtetid: 12:00 15:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Anne Julie Hetland H Nestleiar Asle Hetlebakke KRF Medlem Bjørn Brunborg AP Medlem Elin Mosevoll KRF Medlem Gudmund Husdal FRP Medlem Gunnlaug Melhus KRF Medlem Ingrid J.Fjeldsbø H Varamedlem Jostein Hellestveit SP Utvalsleiar Mette Bøe AP Varamedlem Odin Kristiansen V Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Kjell Magnar Fagna Mette Valle Parti H AP Følgjande frå administrasjonen møtte: Hogne Haugsdal Janne Sund Anne Wergeland Gunn Melgård Aase Karsten Krossnes Kristin Moe Rådmann Assisterande rådmann Fagsjef skule Einingsleiar læringssenteret Vaksenopplæringa i Bergen kommune Einingsleiar skule

2 Astrid Namtvedt Sylta Øyvind Stang Eileen Feste Nora Gjerde Orienteringar: Fagsjef barnehage Einingsleiar kultur Kulturkonsulent møtesekretær - Møtet starta med ei orientering om narkotikaaksjon i Nordhordland, ved fagsjef skule Anne Wergeland. - Orientering om sakkunnig vurdering av vaksne funksjonshemma vart gjeven av einingsleiar læringssenteret Gunn Melgård Aase og Karsten Krossnes frå vaksenopplæringa i Bergen kommune. Sakliste Saknr Tittel 12/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 13/14 Godkjenning av møteprotokoll 14/14 Underskrift av dagens møteprotokoll 15/14 Meldingar til Levekårsutvalet 16/14 Elevpermisjonar - retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 17/14 Forskrift om ferie og fridagar i barnehage og skule /14 Høyring - framlegg til endring av privatskulelova 19/14 Søknad om nye permanente plassar i Hundvin Naturbarnehage 20/14 Søknad om utviding av plassar i Natås barnehage barnehageåret 2014/ /14 Musikkbinge 22/14 Fargespel - samarbeidsprosjekt i Nordhordland 23/14 Fordeling av kulturmidlar

3 12/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vert godkjent. Ingen merknader Innkalling og saksliste er godkjent 13/14: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokollen vert godkjent. Møteprotokollen frå møte vart samrøystes godkjent Møteprotokollen frå møte er godkjent

4 14/14: Underskrift av dagens møteprotokoll Desse vart valt i tillegg til leiar: Gudmund Husdal og Asle Hetlebakke Desse vart valt i tillegg til leiar: Gudmund Husdal og Asle Hetlebakke 15/14: Meldingar til Levekårsutvalet Meldinga vert teke til orientering

5 Meldinga vert teke til orientering. Samrøystes. Meldinga er teke til orientering 16/14: Elevpermisjonar - retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa vert vedteken. Framlegg frå Levekårsutvalet : Framlegg frå Bjørn Brunborg (AP): Tillegg til rådmannen sitt framlegg til vedtak. Rettighet til at fråværsdagar knytta til permisjon, etter søknad, ikkje blir ført på vitnemålet, blir opplyst om på "søknadsskjema elevpermisjonar" og i retningsliner for elevpermisjonar. Forskrift til opplæringslova Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

6 Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa vert vedteken. Rettighet til at fråværsdagar knytta til permisjon, etter søknad, ikkje blir ført på vitnemålet, blir opplyst om på "søknadsskjema elevpermisjonar" og i retningsliner for elevpermisjonar. Forskrift til opplæringslova /14: Forskrift om ferie og fridagar i barnehage og skule Levekårsutvalet tek rådmannen sin melding om forskrift om ferie og fridagar i barnehage og skule for til orientering. Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Levekårsutvalet tek rådmannen sin melding om forskrift om ferie og fridagar i barnehage og skule for til orientering.

7 18/14: Høyring - framlegg til endring av privatskulelova Rådmannen rår levekårsutvalet til å drøfte saka og kome med innstilling til vedtak. 1) Framlegg frå Levekårsutvalet : Framlegg frå H / V / Krf / Frp: Lindås kommune stiller seg positive til den midlertidige dispensasjonsbestemmelsen i privatskulelova. 2) Framlegg frå Levekårsutvalet : Framlegg frå Bjørn Brunborg (AP): Lindås kommune ønsker en sterk og god offentlig skole med høy kvalitet. Dette kan best oppnås dersom ressursene blir værende i den offentlige skolen og ikke spredd til private skoler. Etter gjeldende rett kan private skoler bli godkjente når virksomheten drives på en rekke ulike grunnlag. Lindås kommune mener at gjeldende lov bør videreføres og evt skjerpes. Erfaringene med Clemets friskolelov fra 2003 er nedslående. Likevel har Høyre/Frp-regjeringen kommet med et hasteforslag om en midlertidig dispensasjonsordning for skoler uten særskilt formål. En slik åpning er alene tilstrekkelig for å skape et større kommersielt skolemarked. Det vurderes videre som uheldig at endring kommer som en dispensasjonsmulighet og ikke som en helhetlig gjennomgang av eksisterende lov og erfaring med denne. Det oppfattes som uheldig med en slik forskuttering av lovendring som det nå legges opp til, og vurderes til å svekke viktige demokratiske prosesser som bør følge en slik prosess. Kompleksiteten og ressursbruken i tilsynene av privatskoler viser at friskolelovens åpning for kommersielle interesser har skapt behov for et omfattende tilsynsbyråkrati. Dette behovet vil øke dersom regjeringen åpner for et større kommersielt skolemarked. Erfaring er at privatskolenes virksomhet blir organisert i konsernstrukturering med bl.a. internkjøp av varer og tjenester. Jo større kompleksitet rundt organisering, jo mer ressurskrevende og omfangsrikt tilsynsapparat må etableres. Lindås kommune ser ikke at det er en ønsket utvikling av oppbygging av offentlig byråkrati og bruk av offentlige ressurser for å føre tilsyn med et større antall privatskoler. Det heter «Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne». Lindås kommune oppfatter denne formuleringen uklar. Det er viktig å presisere at det gjelder enhver form for fortjeneste og ikke bare «utbytte». Det må også være en klargjørende lovtekst som demmer opp for konsernløsninger og eventuelle krysseierskap som medfører at penger sluses ut av skolen ved bruk av nærliggende selskaper som

8 ikke er underlagt lovens krav. Slike selskaper kan eksempelvis være knyttet til konsulentvirksomhet, eiendomsselskaper, vikarbyråer o.l. En lovendring må tydeliggjøre at eventuelle krav om tilbakebetalinger av urettmessige anvendte tilskudd, også kan rettes mot eiere eller investeringsselskapene som står bak de aktuelle skolene. Slik regelverket er pr. i dag, kan eiere ta urettmessig utbytte, men krav om tilbakebetaling bare kan rettes mot skolene. I praksis kan da skoler gå konkurs, mens eiere sitter igjen med store utbytter. Oppretting av privatskoler vil svekke det lokale selvstyret i kommunene og den demokratiske innflytelse på skolene. Dette er ikke en ønskelig utvikling. Erfaringer har vist at det er kravet om alternativ formål som i størst grad har demmet opp for kommersialisering av skolen. Dette kravet må derfor opprettholdes. Lindås kommune støtter ikke forslaget til endringer i privatskoleloven slik den er skissert i høringsnotatet. Framlegget frå H, V, Krf og Frp vart vedteke med 7 røyster (Anne Julie Hetland-H, Ingrid Fjeldsbø-H, Odin Kristiansen-V, Asle Hetlebakke-Krf, Elin Mosevoll-Krf, Gunnlaug Melhus-Krf og Gudmund Husdal-Frp) Framlegget frå Bjørn Brunborg (Ap) fekk 3 røyster og fall (Bjørn Brunborg-AP, Mette Bøe-AP og Jostein Hellestveit-Sp) Innstilling frå Levekårsutvalet Lindås kommune stiller seg positive til den midlertidige dispensasjonsbestemmelsen i privatskulelova. 19/14: Søknad om nye permanente plassar i Hundvin Naturbarnehage

9 Rådmannen rår ikkje til ei permanent utviding frå 37 til 40 plassar i Hundvin Natur barnehage. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre mellombelse plassar i Hundvin Naturbarnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr. Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Rådmannen rår ikkje til ei permanent utviding frå 37 til 40 plassar i Hundvin Natur barnehage. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre mellombelse plassar i Hundvin Naturbarnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr. Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / /14: Søknad om utviding av plassar i Natås barnehage barnehageåret 2014/2015. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre 9 mellombelse plassar i Natås barnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

10 Rådmannen får fullmakt til å vidareføre 9 mellombelse plassar i Natås barnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / /14: Musikkbinge Levekårsutvalet tek Ungdomsrådets uttale om etablering av musikkbinge i Knarvik til orientering Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Levekårsutvalet tek Ungdomsrådets uttale om etablering av musikkbinge i Knarvik til orientering 22/14: Fargespel - samarbeidsprosjekt i Nordhordland

11 Levekårsutvalet ønskjer å bidra til at kommunane i Nordhordland kan samarbeide om å setje opp «Fargespel» som del av Grunnlovsjubileet 2014, og løyver inntil kr frå Den kulturelle skulesekken til føremålet. Levekår ber rådmann sjå til at ei realistisk finansieringsplan ligg føre innan fristen 01. april. Om ikkje vil løyvinga verte trekt tilbake Rådmannen sitt framlegget til vedtak fekk 3 røyster og fall (Bjørn Brunborg-AP, Mette Bøe-AP og Jostein Hellestveit-Sp) Rådmannen sitt framlegget til vedtak fekk 3 røyster og fall. 23/14: Fordeling av kulturmidlar Kommunestyret har løyvd kr til kulturmiddelføremål for Midlane vert fordelt på følgjande kategori Kategori Ramme Kulturmidlar 2014 Idrett Musikk Barn- og ungdom Andre kulturtilbod Kulturminne- og kulturvern Avsette midlar til tildeling hausten Totalt

12 Rådmannen sitt framlegg til vedtak vert samrøystes vedteke. Kommunestyret har løyvd kr til kulturmiddelføremål for Midlane vert fordelt på følgjande kategori Kategori Ramme Kulturmidlar 2014 Idrett Musikk Barn- og ungdom Andre kulturtilbod Kulturminne- og kulturvern Avsette midlar til tildeling hausten Totalt

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap.

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap. KVAM HERAD KVAM FORMANNSKAP MØTEPROTOKOLL Dato: 28.11.2006 Kl.: 09:00-15:00 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 169/06-189/06 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Dagfinn Vik,

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 51/13 Komite for finans og forvaltning 27.08.2013 Høyringssak

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.06.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven.

Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: 14/5053 Vår ref. 15/767.7 Dato: 130115 Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven. Skolenes landsforbund stiller seg avvisende til departementets

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.09.15 og møtet var kunngjort i pressa 17.06.15.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.09.15 og møtet var kunngjort i pressa 17.06.15. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 09.09.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:25 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 01.09.15

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Deres ref.

Detaljer