Farlige komponenter: Kokosfettsyre-amidopropyl-dimetyl-carboksy-metyl-ammonium % betain xxx Xi; R 36-52

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farlige komponenter: Kokosfettsyre-amidopropyl-dimetyl-carboksy-metyl-ammonium- 2.5-10% betain xxx Xi; R 36-52"

Transkript

1 Side 1/6 1 Identifikasjon av preparatet: Detaljer om produktet: Artikkelnummer: , Bruk av stoffet / tilbereding Plast- og oljeoppløsning Produsent/Leverandør: ANDREAS STIHL AG & Co.KG Badstr. 115 D Waiblingen Tel.: +49(0) Faks : +49(0) Ansvarlig avdeling: Produkthåndtering Forsttechnik Tel.: +49(0) Faks : +49(0) Informasjon i nødstilfeller: Tel.: Faks : Sammensetting/data om komponenter: Kjemisk karakteristikk Beskrivelse: Rengjøringsmiddel, inneholder amfoteriske overflateaktive stoffer og silikater Farlige komponenter: Kokosfettsyre-amidopropyl-dimetyl-carboksy-metyl-ammonium % betain xxx Xi; R CAS: disodium metasilikat % EINECS: xxx C; R Tilleggsinformasjon For betegnelse av de opplistede risikosetningene, se avsnitt Fareidentifikasjon Fareangivelse: Xi Irriterer Informasjon vedrørende bestemte farer for mennesker og miljø Produktet må merkes på grunn av beregningsprosedyren til EUs "Generell klassifiserinsretningslinje for tilberedninger", siste gyldige versjon. R 36/36 Irriterer øynene og huden. (Forts. på side 2)

2 Side 2/6 (Forts. fra side 1) Klassifikasjonssystem Klassifikasjonen er i tråd med gjeldende EU-lister. Den er imidlertid utvidet med informasjon fra teknisk litteratur og med informasjon fra leverandørselskaper. 4 Førstehjelpstiltak Generelle opplysninger Fjern øyeblikkelig klær som er tilsølt med produktet. Etter inhalering Sørg for frisk luft; kontakt lege ved symptomer. Etter kontakt med hud Vask huden øyeblikkelig med vann og såpe og skyll grundig. Hvis hudirritasjonen fortsetter, kontakt lege. Etter kontakt med øynene Hold øyelokkene åpne og skyll dem med rent rennende vann i minst 15 minutter. Kontakt lege øyeblikkelig. Etter svelging Drikk store mengder vann og sørg for frisk luft. Kontakt lege umiddelbart. 5 Tiltak ved brannslukking Egnede brannslukningsmedier Selve produktet brenner ikke. Bruk brannslukkingstiltak som passer til omgivelsene. Verneutstyr: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige sikkerhetsregler: Bruk verneutstyr. Hold ubeskyttede personer unna. Tiltak for beskyttelse av miljøet: Informer respektive myndigheter i tilfelle produktet kommer ut i vann eller kloakkanlegg. La ikke produktet komme i dreneringssystemet, i overflate- eller grunnvann. Tiltak for rengjøring/oppsamling: Fortynning med vann er mulig. Absorber med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, universalbindemiddel). 7 Håndtering og oppbevaring Håndtering Informasjon for sikker håndtering: Unngå kontakt med øynene og huden. Informasjon om beskyttelse mot eksplosjon og brann: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. Oppbevaring Krav som oppbevaringsrom og beholdere må oppfylle: Hindre inntrenging i bakken. Informasjon om oppbevaring i ett felles lageranlegg: Må ikke oppbevares sammen med syrer. Må ikke lagres sammen med matvarer. Mer informasjon om lagringsforholdene: Beskytt mot frost. 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet inneholder ikke relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen. Tilleggsinformasjon: Listene som var gyldige under utarbeidelse av denne informasjonen ble benyttet som grunnlag. (Forts. på side 3)

3 Side 3/6 (Forts. fra side 2) Personlig beskyttelse Generelle beskyttelsestiltak og hygieniske tiltak Ta umiddelbart av kontaminerte klær Unngå kontakt med øynene og huden. Pusteutstyr: Ikke nødvendig. Håndbeskyttelse: Materialet i hanskene må være ugjennomtrengelig og tåle produktet / stoffet / tilberedingen. Valg av hanskemateriale med tanke på inntreningstiden, spredningshastigheten og nedbrytingen Materiale i hanskene Naturgummi, NR Inntrengingstid til hanskematerialet Verdi for gjennomtrenging: Nivå 480 min Øyebeskyttelse: Vernebriller Kroppsbeskyttelse: Verneklær. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper: Generell informasjon Form: Farge : Lukt: Væske Fargeløs Karakteristisk Endring i tilstand Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt Kokepunkt/kokeområde: 100 C Flammepunkt: Ikke relevant Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennende. Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosivt. Tetthet ved 20 C: 1.11 g/cm³ Løselighet i / Blandbarhet med vann: Fullstendig oppløselig ph-verdi ved 20 C: Viskositet: kinematisk ved 20 C: s (ISO 2431) Løsemiddelinnhold: Organiske løsemidler: 0.0% 10 Stabilitet og reaktivitet Termisk nedbryting / tilstander som må unngås: Ingen nedbryting hvis det brukes iht. spesifikasjonene. Farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner er kjent Farlige spaltningsprodukter: Ingen ved tiltenkt bruk og oppbevaring i overensstemmelse med instruksjonene. 11 Opplysninger om helsefare Akutt toksisitet: Primær irriterende virkning: på huden: Irriterende for hud og slimhinner. (Forts. på side 4)

4 Side 4/6 (Forts. fra side 3) på øyet: Irriterende virkning. Allergi: Ingen allergivirkninger er kjent. Tilleggsinformasjon om toksikologi: Produktet viser følgende farer iht. beregningsmetoden til EUs "Generell klassifiserinsretningslinje for tilberedninger" i siste versjon: Irriterende. 12 Miljøopplysninger: Generelle opplysninger: Sufraktant(ene) i denne tilberedingen stemmer over ens med kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forskrift (EU) nr. 648/2004 vedrørende rengjøringsmidler. Data som støtter denne påstanden disponeres av kompetente myndigheter i medlemslandene, og vil bli gjort tilgjengelige for dem, på forespørsel, eller på forespørsel fra en rengjøringsmiddelprodusent. Vannfareklasse 2 (tysk forskrift) (egenvurdering): farlig for vann. La ikke produktet komme i grunnvann, vannbeholdere eller i kloakkanlegget. Fare for drikkevann selv om bare små mengder lekker ut i bakken. 13 Fjerning av kjemikalieavfall Produkt: Anbefaling Produktet er egnet for behandling i godkjent resirkuleringsanlegg, eller de kan deponeres på et offentlig godkjent avfallsanlegg. Avfallskodenumrene som er nevnt er anbefalinger basert på mulig bruk av produktet. Europeisk avfallskatalog KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG INSTITUSJONER) HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01) rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer AVFALL FRA ORGANISKE KJEMISKE PROSESSER avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter Emballasje som ikke er rengjort: Anbefaling: Emballasje deponeres iht. forskriftene om deponering på emballasjen. Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmiddel. 14 Opplysninger om transport Transport på l and ADR/RID (kryssing av grenser) xxx ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 (C5) Korroderende stoffer. Kemler-nummer: 80 UN (FN)-nummer: 1719 Emballasjegruppe: III (Forts. på side 5)

5 Side 5/6 (Forts. fra side 4) Etikett: 8 Angivelse av gods: 1719 KAUSTISK ALKALI VÆSKE, N.O.S. (DINATRIUM TRIOKSOSILIKAT) Sjøtransport IMDG: xxx IMDG klasse: 8 UN (FN)-nummer: 1719 Etikett: 8 Emballasjegruppe: III EMS-nummer: F-A, S-B Marin forurensning: Nei Riktig teknisk navn: KAUSTISK ALKALI VÆSKE, N.O.S. (DINATRIUM TRIOKSOSILIKAT) Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: xxx ICAO/IATA klasse: 8 UN/ID-nummer: 1719 Etikett: 8 Emballasjegruppe: III Riktig teknisk navn: KAUSTISK ALKALI VÆSKE, N.O.S. (DINATRIUM TRIOKSOSILIKAT) 15 Godkjenningsinformasjon Angivelse iht. EU-direktiver: Produktet er klassifisert og merket iht. EU-direktiver / Ordinance on Hazardous Materials (GefStoffV) Produktets kodebokstav og fareangivelse: Xi Irriterer Risikosetninger: 36/36 Irriterer øynene og huden. Sikkerhetssetninger: 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. 26 "Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege." 37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Nasjonale forskrifter Vannfareklasse: Vannfareklasse 2 (egenvurdering): farlig for vann. (Forts. på side 6)

6 Side 6/6 (Forts. fra side 5) 16 Andre opplysninger: Disse dataene er basert på vår nåværende kunnskap. De utgjør imidlertid ingen garanti for noen bestemte produktegenskaper, og skal ikke fastsette et lovmessig gyldig kontraktsmessig forhold. Relevante R-setninger 34 Etsende. 36 Irriterer øynene. 37 Irriterer luftveiene. 52 Skadelig for organismer som lever vann. Avdeling som HMS-datablad: Sikkerhetsdatabladene er utarbeidet i samarbeid med Umweltkanzlei Dr. Rhein, Telefon: +49(0) og Dekra Umwelt GmbH, Telefon: +49(0)

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning alkoholrensemiddel Produsent/leverandør: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma - Informasjoner om produktet - Handelsnavn: METAOL - Bruk av stoffet/ tilberedning løsemiddel - Produsent/leverandør: SFC Smart Fuel Cell AG

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 651 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesmaling Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator 5970003, 5970004 Bruk av stoffet/ tilberedning silikon-tetningsstoff Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet

Detaljer

Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje

Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje Artikkelnummer: 3079; 3081 Bruk av stoffet/ tilberedning maling malingsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/9 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 756818 Bruk av stoffet/ tilberedning korrosjonsbeskyttende middel Produsent/leverandør: MOTIP DUPLI

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning grunning Produsent/leverandør: Vosschemie GmbH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008 Side: 1/8 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 10576 b Bruk av stoffet/ tilberedning epoxidharpiks herder Produsent/leverandør: AKEMI Chemisch

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: WUDER-BAUM Lufterfrischer VAILJ Bruk av stoffet/ tilberedning Duftgran Produsent/leverandør: Yngve iklasson

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF & 93/112/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF & 93/112/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning hjelpemiddel for tannteknikk Produsent/leverandør: GC EUROPE.V. Interleuvenlaan 13

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/5 Trykkdato: 24.06.2009 revidert den: 26.05.2009 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Visco-Gel Liquid Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 434 Bruk av stoffet/ tilberedning malingsmiddel Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 0682071 REZ199 1K Universal Fill in für Lsm-Lacke 100 ml Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 110 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/8 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1.1 Produktidentifikator.. Artikkelnummer: 105102. 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 02233121, 02233122, 02233123, 02233124 REZ04 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Handelsnavn: BRUX Epoxy Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Anvendelser som frarådes tilsetning til kosmetiske eller farmasøytiske preparater Enkeltopplysninger om foretaket som

Detaljer