Vi setter ressursene i omløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi setter ressursene i omløp"

Transkript

1 Vi setter ressursene i omløp

2

3 Innhold Om Avfall Sør 04 Her finner du oss 05 Smart sortert 06 Riktig sortert, fritt levert 08 Kildesortering 10 Hytterenovasjon 10 Nye avfallsløsninger 11 Returkraft 12 Energi fra Returkraft 13 Metall fra bunnaske 13 Kompostering 14 Agder Vekst AS 14 Deponi 15 Støleheia Pukkverk 15 Avfall Sør BEDRIFT 16 Enkelt og ryddig 17 Sikkerhetsmakulering 17 For større behov 18 BA-avfall 19 Farlig avfall 20 Smittefarlig avfall 20 Forurensede masser 21 Foto: Aptum Kommunikasjon, JS Norge AS og Avfall Sør Husholdning AS.

4 Om Avfall Sør Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Vi tilbyr miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger til privatmarkedet og næringslivet, med størst mulig vekt på gjenvinning. Avfall Sør ønsker at både innbyggere og bedrifter i regionen skal oppleve våre tjenester som gode, fornuftige og miljøvennlige. Vi legger derfor til rette for ansvarsbevisst og fremtidsrettet avfallshåndtering. Avfall Sør har to datterselskaper: Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra husholdningene, driver returpunkter, gjenvinningsstasjoner og Støleheia avfallsanlegg. Avfall Sør Bedrift AS tilbyr innsamling, håndtering og behandling av alle typer avfall fra næringslivet i Kristiansandsregionen. I tillegg tilbys miljøkartlegging og miljøsanering, samt containerløsninger til private. Mjåvannsveien 23 AS, 100% Agder Vekst AS, 50% Avfall Sør AS Daglig leder Sigurd Tvedt Støleheia Pukkverk AS, 50% Returkraft AS, 49,9% Retura Sør AS, 14,28% Retura Sør AS, 14,28% Administrasjon Økonomi Personal/HMS Arkiv/Merkantil IKT (intern struktur) Innkjøp Rekom AS, 3,77% Avfall Sør Husholdning AS Daglig leder Sigurd Tvedt Avfall Sør Bedrift AS Daglig leder Geir Ove Tørnkvist Utvikling, kommunikasjon og miljø Nye krav/løsninger Planarbeid/prosjekter Informasjon/ kommunikasjon HMS Nedlagte deponier Renovasjon Innsamling Kundekontakt Returpunkter Teknisk drift Behandling Støleheia Avfallsanlegg Sørlandsparken Avfallsanlegg Mjåvann Gjenvinningsstasjon Høllen Vest Gjenvinningsstasjon Flishugging Behandling Mjåvann Avfallsanlegg Sørlandsparken Avfallsanlegg Marked og innsamling Bygg og anlegg 04

5 Her finner du oss Antall innbyggere (per 1. oktober 2011) Vennesla Songdalen Kristiansand Totalt innbyggere Søgne

6 Smart sortert - smart for deg, smart for miljøet Smart sortert betyr at det ligger tanke og teknologi bak håndteringen av avfall i Kristiansandsregionen. Ikke bare kan du selv påvirke utgiftene til avfallstømming ved å sortere bedre - du bidrar samtidig til at vi utnytter avfallet på en mer miljøvennlig måte. Smart sortert = god økonomi God sortering og levering til gjenbruk og gjenvinning betyr færre tømminger av avfallsdunkene og lavere renovasjonskostnader. Abonnenter med mye avfall betaler vesentlig mer enn abonnenter med lite avfall. Smart sortert = bedre miljø God sortering og videre behandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Slik bidrar du til et bedre miljø - både lokalt og globalt. Det begynner i hjemmet... Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet og videresender det til gjenvinning. Avfallet brukes til fremstilling av nye produkter eller omdannes til varmeenergi i moderne forbrenningsanlegg. På den måten beholdes ressursene i kretsløpet, og vi reduserer behovet for å hente ut nye. Sorterer du bedre, betaler du mindre! Valgfri tømming - mer effektivt Bioavfall (brun dunk) og restavfall (grå dunk) hentes én gang i uken - hele året Papp og papir (grønn dunk) hentes hver fjerde uke Når du ønsker tømming, skal dunken(e) settes frem til veikant. Pilen på lokket skal peke ut mot veien. En databrikke i toppen av hver avfallsdunk leses av når den tømmes. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. Papp og papir: 100% gjenvinning Hentes Det nytter å sortere! Sorteringsanlegg Papir og papp Bioavfall: 100% gjenvinning Hentes Hjemmekompost Det nytter å sortere! Komposteringsanlegg Bioavfall Farlig avfall til gjenvinningsstasjon Hentes Det nytter å sortere! Forbrenningsanlegg Restavfall Bringes Behandlingsanlegg Bringes Gjenvinningsstasjon Glass- metall- og plastemballasje, tekstil Avfall til sortering 06

7 07

8 Riktig sortert, fritt levert Avfall Sør Husholdning har fire gjenvinningstasjoner i regionen. Her kan du som innbygger i Kristiansand, Songdalen, Søgne eller Vennesla fritt levere sortert avfall til den stasjonen du ønsker. En stadig større del av husholdningsavfallet leveres på våre gjenvinningstasjoner og returpunkter. Vi kaster nå mer avfall her enn i dunkene hjemme. Husholdningenes utgifter til drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkter dekkes over renovasjonsgebyret. Våre gjenvinningstasjoner Et tilbud til alle innbyggere i de fire kommunene Gratis å levere hvis avfallet er riktig sortert Gode åpningstider hele uken Du finner oss på Mjåvann Sørlandsparken Støleheia Høllen Vest Les mer om tilbudet og åpningstidene på 08

9 Brukthall Det du vil kaste, kan andre ha bruk for! I brukthallen ved våre gjenvinningsstasjoner kan du gratis levere ulike ting og gjenstander som er fullt brukbare og som andre vil gi et nytt liv. Fra treverk og hageavfall til energi og jord Avfall Sør Husholdning tilbyr håndtering av tre, kvist og plank basert på følgende løsninger: Hugging av treavfall med mobile flishuggere dimensjonert for å håndtere store mengder treavfall. Avsetning av flis til godkjent energigjenvinning i inn- og utland. Hugging av hage- og parkavfall til kompostering. 09

10 Kildesortering - hele døgnet, året rundt I Kristiansandsregionen finnes over 50 ubetjente returpunkter for emballasje av glass, metall og plast, samt tekstiler. Her kan du levere denne type avfall hele døgnet, året rundt. Hva er det og hva blir det til? Glassemballasje Flasker, syltetøyglass og annen glassemballasje Brukes i produksjon av ny glassemballasje og til fremstilling av andre produkter som isolasjon, glassbetong og glassopor Metallemballasje Hermetikkbokser, aluminiumsformer og lignende Brukes i produksjon av blant annet spiker og sykkeldeler Aluminium blir smeltet om og brukt i produksjon av f.eks. bilfelger Plastemballasje Flasker, begre, kanner, klar og farget folie Over 80% av all utsortert plast blir materialgjenvunnet til nye produkter. Resten blir energigjenvunnet Klær, tekstiler og sko Hele, rene og brukbare plagg og sko Sendes til en sorteringssentral i Bulgaria før de distribueres til Øst-Europa og Afrika. Noe går tilbake til salg i norske bruktbutikker Når du kildesorterer avfall til returpunktene kutter du egne kostnader samtidig som du bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Hytterenovasjon - med nye løsninger Avfall Sør Husholdning har ansvar for hytterenovasjonen i eierkommunene. Fra påske og ut oktober er det utplassert beholdere for papiravfall og restavfall. Se oversikt på I tillegg har vi tre helårs mottak for hytteavfall ved Tømmerstø Brygge i Kristiansand Høllen Brygge i Søgne Ålo Brygge i Søgne 10

11 Nye avfallsløsninger - i grunnen veldig praktisk Undergrunnsoppsamling er fremtidens avfallsløsning i tett befolkede områder. Slike løsninger ventes å utgjøre en stadig større del av innsamlingsordningen i nye boligområder, borettslag og hyttefelt. Undergrunnsløsninger er velegnet på steder hvor tradisjonelle beholdere og containere enten er skjemmende eller gir dårligere fremkommelighet. I Kristiansandsregionen er undergrunnsoppsamling tatt i bruk på Torvmoen i Søgne for husholdninger Justneshalvøya i Kristiansand for husholdninger Kongshavn og Flekkerøy i Kristiansand for hytteeiere 11

12 Returkraft - gårsdagens avfall, morgendagens energi Avfall Sør er største eier i Returkraft selskapet som eies av de interkommunale avfallsselskapene i Agder og står bak en av tidenes største miljøsatsinger på Sørlandet. Energigjenvinningsanlegget til Returkraft ble åpnet i 2010 og ligger på Langemyr 5 km nord for Kristiansand sentrum. Restavfall fra Agder og Rogaland blir her omdannet til elektrisk kraft og fjernvarme. Returkraft profilerer seg som et referanseanlegg i Nord-Europa og er et av de mest moderne i sitt slag med prosess- og renseutstyr som blant det beste som er å finne på markedet. Fakta om Returkraft: Byggekostnad ca 1,5 milliarder kr Konvensjonelt ristfyrt anlegg Kapasitet tonn avfall per år hovedsakelig fra Agder og Rogaland Energiproduksjon 45 MW, herav 12 MW elektrisitet og 33 MW varme Eies 49,9 % av Avfall Sør 12

13 Energi fra Returkraft Returkraft er et kombinert avfallsforbrennings- og energiproduksjonsanlegg med en energimengde som kan dekke energibehovet i ca eneboliger. Anlegget opererer ved høy temperatur og trykk og er planlagt for høy andel elektrisitetsproduksjon. Totalt kan det årlig nyttiggjøres rundt 360 mill kwh elektrisitet og varme. Størstedelen av produsert elektrisitet leveres til lokalt kraftnett og selges i markedet gjennom Nordpool, mens % benyttes til internt forbruk på anlegget. Varmt vann fra Returkraft utgjør grunnlasten i fjernvarmesystemet i Kristiansand. Dette systemet er fortsatt under utbygging og vil om noen år strekke seg fra Sørlandsparken i øst til Vågsbygd i vest. Utnyttelse av varme og elektrisitet fra avfall er en viktig del av omleggingen av energisystemet i Kristiansandsområdet, og derved også av arbeidet med bedre klimamessige løsninger. Metall fra bunnaske Avfall Sør Husholdning sorterer i dag, på oppdrag fra Returkraft, ut magnetisk og ikke-magnetisk metall fra bunnasken fra forbrenningen. Mottak og mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer på et tilrettelagt område på Støleheia Avfallsanlegg. Utsorteringen skjer 1 3 ganger per år ved bruk av innleid mobilt utstyr. Erfaringene til nå viser at opp mot 10 % av asken (eller tonn per år) kan sorteres ut som gjenvinnbare metaller. Også dette er et viktig element i den totale klimanytten av avfallsforbrenning. Sortert aske leveres etter avtale mellom Returkraft og eierselskapene til bruk som avslutningsmasser ved nedlegging og endelig avslutning av avfallsdeponier i Agder. 13

14 Kompostering Komposteringsanlegget på Støleheia er et av Norges mest velfungerende. Anlegget tar imot kildesortert matavfall og bioavfall, samt septikslam og avvannet slam fra renseanlegg. Forbehandling og innmating Før bioavfallet og slammet kjøres inn i anlegget, blir det blandet med strukturmateriale for å få en tørr og porøs masse. Som strukturmasse brukes rent trevirke, hage- og parkavfall og høvelspon. Biologisk behandling Kompostering av avfallet skjer gjennom styrt lufting, vanning og vending av massene over en periode på ca dager (biokompost) og ca dager (slamkompost). Ettermodning Etter den aktive komposteringsfasen overføres biokomposten og slamkomposten til innendørs ettermodningshall hvor det ligger og modnes i henholdsvis 4 og 3 uker. Sikting Etter ettermodning blir komposten siktet med stjernesikt. Dette gjøres for å gjenbruke strukturmateriale og få ut uønskede rester av plast, metaller, glass og lignende. Kvalitetskontroll og lagring Etter sikting kjøres massene ut til et karanteneområde. Komposten undersøkes da med hensyn til innhold av bakterier og tungmetaller. Når komposten er godkjent flyttes den til lagerområder. Anlegget på Støleheia komposterer årlig ca tonn bioavfall og tonn avløpsslam. Agder Vekst AS Agder Vekst AS eies 50 % av Avfall Sør og 50 % av firmaet Høst verdien i avfall AS. Agder Vekst omsetter årlig ca tonn jord, kompost og barkprodukter fra sine utsalgssteder i Kristiansandsregionen. Agder Vekst AS er den største leverandøren av biotak (torvtak) i Agderfylkene. Agder Vekst AS er en av de største leverandørene av gresspleie for idrettsanlegg og golfbaner i begge Agderfylkene, samt drifter gresset på Sør Arena. 14

15 Deponi Etter at deponiforbudet trådte i kraft overtok Returkraft behandlingen av restavfall. Det resulterte i at den totale mengden avfall til deponi på Støleheia sank betraktelig. Deponiet er fortsatt en viktig del av den totale avfallsløsningen, og i dag deponeres: lettere forurensede masser uorganiske masser fra industrien brukt blåsesand utsortert gips betong, keramikk og porselen andre masser som ikke kan gjenvinnes Støleheia Pukkverk Sammen med TT Anlegg eier og driver Avfall Sør Stølheia Pukkverk. Her selger vi asfalt, subbus, maskingrus, pukk og grovknust masse. Du kan enten hente steinprodukter med egen biltilhenger eller vi kan ordne transport med lastebil. 15

16 Avfall Sør BEDRIFT - næringslivets naturlige samarbeidspartner Avfall Sør Bedrift tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av avfall fra privat og offentlig næringsliv. Høy kompetanse og individuelt tilpassede løsninger gjør oss til en naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og store bedrifter. Avfall Sør Bedrift jobber for at alt avfall brukes på nytt eller omskapes til energi i miljøriktige forbrenningsanlegg. Fordi vi leverer rasjonelle løsninger for sortering, oppbevaring og henting, kan din bedrift både redusere egne kostnader og bidra til bærekraftig avfallshåndtering. Som næringsdrivende har du mange ting å ta hensyn til når det gjelder avfallshåndtering - ikke bare i forhold til bedriftens behov og økonomi, men også i forbindelse med miljøforskrifter om oppbevaring. Vi hjelper deg! Avfall Sør Bedrift tilbyr mottak og sortering ved avfallsanleggene på Mjåvann, i Sørlandsparken og på Støleheia innsamling av avfall gjennom beholder- og containerløsninger mottak og innsamling av farlig avfall, risikoavfall og papir til makulering mottak av lettere forurensede masser miljøkartlegging opplæring i avfallshåndtering 16

17 Enkelt og ryddig - Beholdere - enkle å bruke, lette å flytte på! Avfall Sør Bedrift tilbyr enkel og ryddig renovasjon i form av beholdere med lokk - omtrent som hjemme! Våre dyktige bedriftsrådgivere bistår gjerne med å skreddersy en løsning tilpasset behovet til den enkelte virksomhet. 17

18 Sikkerhetsmakulering - absolutt konfidensielt Alle som behandler personopplysninger og fortrolige dokumenter må ha trygge og pålitelige rutiner. Avfall Sør Bedrift håndterer papir til makulering på en måte som sikrer kunden mot innsyn eller eksponering overfor uvedkommende. Vi tilbyr henting av papir til makulering i plomberte, solide beholdere fra 120 til 660 liter. Beholderne er sikret med metallslisse for å hindre innsyn og fisking. I tillegg kan lokket låses ved bruk av en hengelås. Beholderne hentes i rute eller på anrop. Bedrifter kan også selv levere papir til makulering ved vårt mellomlager på Mjåvann. For større behov Skal du kvitte deg med store gjenstander som ikke kan legges i en beholder? Da er avfallscontainere løsningen! Avfall Sør Bedrift leier ut robuste containere til bruk ved opprydding, renovering og husbygging - i korte eller lengre perioder. Vi sørger for utplassering, henting og tømming som avtalt - samt viderehåndtering av avfallet med største omtanke for miljøet. Vi tilbyr følgende løsninger: Containere med og uten lokk fra 8 m 3 til 35 m 3, med tømming på faste dager eller på anrop Komprimatorcontainere fra 15 m 3 til 35 m 3, med tømming på faste dager eller på anrop Krokkasser i størrelsene 22 m 3 og 35 m 3 18

19 BA-avfall - mye avfall og sikker håndtering Alt bygg- og anleggsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg - med mindre det kan ombrukes, gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte. Myndighetene stiller krav om utarbeidelse av avfallsplan i forbindelse med nybygg med over 300 m 2 bruksareal riving eller rehabilitering av bygg som overskrider 100 m 2 bruksareal riving og bygging hvis arbeidet genererer over ti tonn byggavfall Avfall Sør Bedrift tilbyr rådgivning og utarbeidelse av avfallsplaner i forbindelse med alle typer bygging og riving. Vi bistår også med miljøsanering og behandling av BA-avfall. 19

20 Farlig avfall - vi tar hånd om hele syklusen Alle kjemikalier og stoffer med farlig innhold skal behandles forskriftsmessig for å hindre alvorlige skader på mennesker og miljø. Avfall Sør Bedrift utarbeider sikre rutiner for hele syklusen - fra riktig oppbevaring og sortering, til trygg behandling og destruksjon. Smittefarlig avfall - krever spesielle løsninger Virksomheter som håndterer smittefarlig avfall plikter å ha sikre prosedyrer for behandling og oppbevaring. Avfall Sør Bedrift leverer spesialutviklet, lekkasjefri emballasje og henter avfallet i bedriften. Vi gir også råd og veiledning om trygge rutiner. SÆDBERG METALL A/S ALT I JERN OG METALL - INDUSTRIOPPRYDDING V I H Å N D T E R E R A L T D I T T METALLAVFALL GRATIS CONTAINER Tlf v/sørlandssenteret 20

21 Forurensede masser - fra grundig kartlegging til riktig håndtering Avfall Sør Bedrift bistår bedrifter med avfallshåndtering knyttet til forurensende masser. Først kartlegger vi graden av forurensning - deretter sørger vi for trygg og riktig håndtering av innholdet ved Støleheia Avfallsanlegg. 21

22 En innsats som gir god samvittighet Hvordan kan min innsats påvirke miljøet? Alle kartonger lages i utgangspunktet av trevirke. Når du leverer kartonger til gjenvinning, hugges det færre trær, som globalt er en råvare vi har for lite av. I tillegg er resirkulering langt mer energieffektivt. Faktisk brukes det da kun en brøkdel av energien i forhold til å lage papir av nytt trevirke. All kartong kan gjenvinnes Vi bruker om lag to millioner drikkekartonger hver dag. I tilegg kjøper vi mer enn 40 millioner pizzaesker årlig. Da er det fint at all kartongen kan gjenvinnes. Esker som har inneholdt frossenfisk, ris, leketøy og annet skal også returneres for å bli til ny kartong, bølgepapp eller andre nyttige papirprodukter. HVORFOR SKYLLE? Ganske enkelt fordi det blir mindre lukt og bedre hygieniske forhold for alle som transporterer og jobber på anleggene. I tillegg kan fibrene i en skitten kartong ødelegges med sopp og ikke egne seg til gjenvinning. Kan vinne penger på kubben! Kartonger som er stappet i en kubbe, kan være et vinnerlodd i Returkartonglotteriet. Da må kubben bestå av minimum seks kartonger i den syvende. Husk å skrive navn og telefonnummer på kubben. Plastkorker kan godt sitte på og henge utenfor kubben. Hvordan du leverer din kartong finner du på Alexandra Kloster er en av stadig fl ere som har gjort kildesortering til en fast rutine i hverdagen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt Det minste jeg kan bidra med for et bedre miljø er å gjenvinne det jeg selv bruker av emballasje. Og det krever faktisk ikke mye innsats. Tar ansvar for eget avfall Alle melkekartonger, juicekartonger og annen kartongemballasje leverer jeg til gjenvinning. Da kan de bli til nye produkter som pizzakartonger og cornfl akes esker. Liten innsats med enkle grep! Når drikkekartongene mine er tomme, skyller jeg dem. Så lar jeg dem tørke, bretter dem fl ate og stapper den ned i en annen - til en kubbe. Altså; skyll, brett, stapp. Der jeg bor har vi dunk til papp og papir utenfor bygården, så da er det ingen unnskyldning for å ikke gjenvinne! Med enkle rutiner får jeg litt bedre samvittighet.

23 Leverandører av sikteutstyr, flishuggere, kompostmaskiner, avfallskverner, sug- og spyleutstyr Magne Gitmark & Co AS - Tingsaker 4790 Lillesand Tlf E-post: Elektro - IKT - Klima - Rør Fremtidsrettede finansielle løsninger for næringslivet Gjør det mulig Les mer på isy.no Vi er en ledende leverandør av løsninger for teknisk forvaltning og administrasjon av eiendomsgebyrer i kommuner, interkommunale- og private selskaper. Ta kontakt med oss for mer informasjon Tor Kjetil Lisle Telefon: E-post: tor.kjetil.lisle norconsult.com Informasjonssystemer Vi leverer alt i Mobilløsninger Bedriftsnett Trådløst nettverk Overvåkning Radiosamband Kongsgård alle 61, 4632 Kristiansand Tlf E-post: www elektronikkservice.no Now covering the entire operation, from end to end, our latest operational software integrated with our class leading on-vehicle solutions, drives efficiency and control for recycling and waste management organisations. From Tickets to Rebates, Weighings to Web-Portals, Call-Ins to In-Cab Displays & Bin Chips to Route Optimisation, we ve got it sewn up for you, start to finish. With a focus on core business benefits such as saving time, reducing human error and providing visibility of revenue, costs, tonnages and profitability, we want to engage with the industry to show, not just what our technologies are, but what they can do for you. ALT INNEN TRANSPORT Lokal- og langtransport Termotransport Distribusjon Spesialtransport Kranarbeid Massetransport Planeringsarbeid Gravingsarbeid Containerutleie Truckutleie Integrated Environmental Software & Solutions End-to-end Software & Solutions Provider Driving Operational Efficiency in the Environmental Industry TLF LYNGDAL

24 INNSAMLING OG OMBRUK AV KLÆR OG SKO UFF samler inn brukte klær og sko i hele Norge. Klærne skaper grunnlag for bl.a. utdanning av grunnskolelærere i Angola, hiv/aids-bekjempelse i Zambia og utdannelse av bønder i Zimbabwe og India. Gir du 1 kg klær til UFF så sparer du miljøet for 4,1 kg CO 2. UFF sparer miljøet for over 30 millioner kg CO 2 hvert år. UFF utplasserer innsamlingscontainere for klær og sko hvor folk ferdes - i byene og på landsbygda, ved matbutikken og på gjenbruksstasjonene - og gir dermed deg en anledning til å gi ditt bidrag, stort eller lite, til støtte for miljøet og mennesker som ikke har hatt de samme mulighetene som deg. Over nordmenn gir hvert år sitt tøy til UFF. Nå kan også du utøve solidarisk humanisme i hverdagen finn din nærmeste UFF-container ved å ringe ! U-landshjelp fra Folk til Folk UFF, Farexveien 21, 2016 Frogner Tel: E-post: - ASP Konsulentbistand Driftstjenester Sikkerhet Lagring Virtualisering Profesjonelle IT-løsninger for bedrifter og offentlig sektor Tørrsuging Slamsuging, Høytrykkspyling Tankrens Tank/gass kontroll Rørinspeksjon Mottak av farlig avfall Rørfornying uten graving Tømming av oljeutskillere og spillolje MOTTAK FOR SPESIALAVFALL Holskogveien 80/81, 4624 Kristiansand S Tlf Faks: E-post: Kroken, 4885 Grimstad Tlf E-post: Trenger du container/lager, kranbil/mobilkran eller transport? Tlf

25 TOTALLEVERANDØR AV: SMØREMIDLER, KJEMI, MILJØSIKRINGSPRODUKTER OG TØRKEPRODUKTER VI LEVERER : Shell og Fuch smøreoljer Basol industrikjemikalier, rustvask, avfetting osv. Ikaros miljøsikringsprodukter og absorbenter Lotus tørkeprodukter Ocean næringsmiddelkjemi Kartlegging, risiko- og sikkerhetsvurderinger av bedrifter Skibåsen 40, 4636 Kristiansand - Tlf : BioBag International AS er verdens ledende produsent av fullstendig komposterbare og biologisk nedbrytbare poser og sekker til kildesortering av organisk avfall. Fully compostable products BioBag International as Hovsveien 8, 1831 Askim Phone: Modulbygg med fleksible løsninger, kundetilpasset Du kan velge mellom permanent eller midlertidig bygg. Du kan integrere modulene i et allerede eksisterende bygg. Du kan velge å ha glassvegger fra gulv til tak, store skyvedører gips og skråtak. Hva du vil med andre ord. Ønsker du modul med heis fikser Containerpartner det også. COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 850 medarbeidere. COWI-gruppen totalt teller ca Vi leverer alle tjenester innen rådgivende ingeniørtjenester. Våre lokalkontorer i Agder finner du i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord. Prosjektering av alle typer konstruksjoner, bygg og uteområder 3D modellering av bygg Oppfølging av deponier fra planlegging til avslutning Miljøriktig handtering av forurenset grunn og avfall, samt miljøovervåking Alle typer areal- og landskapsplaner fra hyttefelt til store næringsområder Konsekvensutredninger og 3D modellering i planfasen Prosjektering av vann og avløp samt arealutvidelser Gjenvinningsstasjoner (miljøstasjoner) tlf / Norsk Metallretur Kristiansand AS Andøyveien 27, 4623 Kristiansand Tlf.:

26 Advokatfirma Tofte DA er Kristiansand og Sørlandets største advokatkontor med 16 advokater. Vi bistår privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter innen en rekke fagfelt og bransjer, både lokalt og nasjonalt. Vår kompetanse omfatter bl. a. forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, samt rettsforhold knyttet til fast eiendom og bygg/anlegg. Vi legger stor vekt på spesialisering, kompetanse og effektivitet, slik at våre kunders interesser blir best mulig ivaretatt. Telefon: MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM ligger under bakken Plassbesparende sorteringsanlegg gir rene og ryddige omgivelser Iøynefallende, moderne design Støysvak Mindre sjenerende lukt Problemløs tømming Kostnadsbesparende Finnes i tre ulike størrelser Telefon: E-post:

27 - Vi henter avfallet ditt RenoNorden tar hånd om innsamling og transport av husholdningsavfall for Avfall Sør, i Kristiansand, Songdalen, Vennesla og Søgne kommune.

28 Avfall Sør AS Vige Havnevei etasje Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei etasje Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Avfall Sør Bedrift AS Mjåvannsvegen 23 Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Trykket på 100% resirkulert papir NO MAN

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Innhold. Miljø og klima. Regnskap. Hendelser. side 39. side 46. side 41

Innhold. Miljø og klima. Regnskap. Hendelser. side 39. side 46. side 41 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Miljø og klima side 39 Hendelser side 41 Regnskap side 46 DESIGN/ILLUSTRASJONER: GEVIR - FOTO: AVFALL SØR Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør Husholdning 6 Leder 7 Avfall Sør Konsern

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Esval Miljøpark KF 2

Esval Miljøpark KF 2 Oktober 2017 Esval Miljøpark KF 2 Nes kommune Grete Sjøli Esval Miljøpark KF 3 Nes kommune har et totalareal på 637 km2. Kommunen har totalt registrert på 19.118 daa med naturtypeareal fordelt på 316 registrerte

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 SAKSKART 59/13 13/01983-1 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør Innhold Leders betraktninger side 7 Renovasjon side 15 Hendelser 2014 side 37 Regnskap side 39 Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør 6 Leder

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

avfall sør årsrapport 2012 >1

avfall sør årsrapport 2012 >1 avfall sør årsrapport 2012 >1 Grønt Flagg-ambassadører. Her er seks elever fra Vardåsen skole på besøk på Mjåvann Avfallsanlegg. Forsidebilde: Lørdag etter påske er en av de travleste på gjenvinningsstasjonen.

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

miljø part of biobag group ZENZO Kvalitetsprodukter til avfallshåndtering ZENZO TLF.: 69 88 85 90 WWW.ZENZO.NO ZENZO@BIOBAGWORLD.

miljø part of biobag group ZENZO Kvalitetsprodukter til avfallshåndtering ZENZO TLF.: 69 88 85 90 WWW.ZENZO.NO ZENZO@BIOBAGWORLD. ZENZO Kvalitetsprodukter til avfallshåndtering 1 Zenzo kommer til norge Vi gjør mer for et BioBag International AS kjøpte i januar 2014 70% av ZENZO Group ApS i Danmark. ZENZO Group ApS er i dag ledende

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Biologic Waste Management & Consulting

Biologic Waste Management & Consulting Biologic Waste Management & Consulting Reduser matavfallet Reduser kostnader Spar miljøet! Hvem er vi? er et miljøteknologiselskap som besitter mer en 20 års erfaring og har solide referanser innenfor

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

innhold Rigget for videre innsats side 04 Avfall Sør AS side 06 Renovasjon Smart sortert side 10 Avfall Sør Bedrift AS side 15

innhold Rigget for videre innsats side 04 Avfall Sør AS side 06 Renovasjon Smart sortert side 10 Avfall Sør Bedrift AS side 15 2010 ÅRSRAPPORT innhold Rigget for videre innsats side 04 Avfall Sør AS side 06 Renovasjon Smart sortert side 10 Avfall Sør Bedrift AS side 15 Regnskap for Avfall Sør AS side 16 Økende avfallsmengder og

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer