Vi setter ressursene i omløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi setter ressursene i omløp"

Transkript

1 Vi setter ressursene i omløp

2

3 Innhold Om Avfall Sør 04 Her finner du oss 05 Smart sortert 06 Riktig sortert, fritt levert 08 Kildesortering 10 Hytterenovasjon 10 Nye avfallsløsninger 11 Returkraft 12 Energi fra Returkraft 13 Metall fra bunnaske 13 Kompostering 14 Agder Vekst AS 14 Deponi 15 Støleheia Pukkverk 15 Avfall Sør BEDRIFT 16 Enkelt og ryddig 17 Sikkerhetsmakulering 17 For større behov 18 BA-avfall 19 Farlig avfall 20 Smittefarlig avfall 20 Forurensede masser 21 Foto: Aptum Kommunikasjon, JS Norge AS og Avfall Sør Husholdning AS.

4 Om Avfall Sør Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Vi tilbyr miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger til privatmarkedet og næringslivet, med størst mulig vekt på gjenvinning. Avfall Sør ønsker at både innbyggere og bedrifter i regionen skal oppleve våre tjenester som gode, fornuftige og miljøvennlige. Vi legger derfor til rette for ansvarsbevisst og fremtidsrettet avfallshåndtering. Avfall Sør har to datterselskaper: Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra husholdningene, driver returpunkter, gjenvinningsstasjoner og Støleheia avfallsanlegg. Avfall Sør Bedrift AS tilbyr innsamling, håndtering og behandling av alle typer avfall fra næringslivet i Kristiansandsregionen. I tillegg tilbys miljøkartlegging og miljøsanering, samt containerløsninger til private. Mjåvannsveien 23 AS, 100% Agder Vekst AS, 50% Avfall Sør AS Daglig leder Sigurd Tvedt Støleheia Pukkverk AS, 50% Returkraft AS, 49,9% Retura Sør AS, 14,28% Retura Sør AS, 14,28% Administrasjon Økonomi Personal/HMS Arkiv/Merkantil IKT (intern struktur) Innkjøp Rekom AS, 3,77% Avfall Sør Husholdning AS Daglig leder Sigurd Tvedt Avfall Sør Bedrift AS Daglig leder Geir Ove Tørnkvist Utvikling, kommunikasjon og miljø Nye krav/løsninger Planarbeid/prosjekter Informasjon/ kommunikasjon HMS Nedlagte deponier Renovasjon Innsamling Kundekontakt Returpunkter Teknisk drift Behandling Støleheia Avfallsanlegg Sørlandsparken Avfallsanlegg Mjåvann Gjenvinningsstasjon Høllen Vest Gjenvinningsstasjon Flishugging Behandling Mjåvann Avfallsanlegg Sørlandsparken Avfallsanlegg Marked og innsamling Bygg og anlegg 04

5 Her finner du oss Antall innbyggere (per 1. oktober 2011) Vennesla Songdalen Kristiansand Totalt innbyggere Søgne

6 Smart sortert - smart for deg, smart for miljøet Smart sortert betyr at det ligger tanke og teknologi bak håndteringen av avfall i Kristiansandsregionen. Ikke bare kan du selv påvirke utgiftene til avfallstømming ved å sortere bedre - du bidrar samtidig til at vi utnytter avfallet på en mer miljøvennlig måte. Smart sortert = god økonomi God sortering og levering til gjenbruk og gjenvinning betyr færre tømminger av avfallsdunkene og lavere renovasjonskostnader. Abonnenter med mye avfall betaler vesentlig mer enn abonnenter med lite avfall. Smart sortert = bedre miljø God sortering og videre behandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Slik bidrar du til et bedre miljø - både lokalt og globalt. Det begynner i hjemmet... Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet og videresender det til gjenvinning. Avfallet brukes til fremstilling av nye produkter eller omdannes til varmeenergi i moderne forbrenningsanlegg. På den måten beholdes ressursene i kretsløpet, og vi reduserer behovet for å hente ut nye. Sorterer du bedre, betaler du mindre! Valgfri tømming - mer effektivt Bioavfall (brun dunk) og restavfall (grå dunk) hentes én gang i uken - hele året Papp og papir (grønn dunk) hentes hver fjerde uke Når du ønsker tømming, skal dunken(e) settes frem til veikant. Pilen på lokket skal peke ut mot veien. En databrikke i toppen av hver avfallsdunk leses av når den tømmes. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. Papp og papir: 100% gjenvinning Hentes Det nytter å sortere! Sorteringsanlegg Papir og papp Bioavfall: 100% gjenvinning Hentes Hjemmekompost Det nytter å sortere! Komposteringsanlegg Bioavfall Farlig avfall til gjenvinningsstasjon Hentes Det nytter å sortere! Forbrenningsanlegg Restavfall Bringes Behandlingsanlegg Bringes Gjenvinningsstasjon Glass- metall- og plastemballasje, tekstil Avfall til sortering 06

7 07

8 Riktig sortert, fritt levert Avfall Sør Husholdning har fire gjenvinningstasjoner i regionen. Her kan du som innbygger i Kristiansand, Songdalen, Søgne eller Vennesla fritt levere sortert avfall til den stasjonen du ønsker. En stadig større del av husholdningsavfallet leveres på våre gjenvinningstasjoner og returpunkter. Vi kaster nå mer avfall her enn i dunkene hjemme. Husholdningenes utgifter til drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkter dekkes over renovasjonsgebyret. Våre gjenvinningstasjoner Et tilbud til alle innbyggere i de fire kommunene Gratis å levere hvis avfallet er riktig sortert Gode åpningstider hele uken Du finner oss på Mjåvann Sørlandsparken Støleheia Høllen Vest Les mer om tilbudet og åpningstidene på 08

9 Brukthall Det du vil kaste, kan andre ha bruk for! I brukthallen ved våre gjenvinningsstasjoner kan du gratis levere ulike ting og gjenstander som er fullt brukbare og som andre vil gi et nytt liv. Fra treverk og hageavfall til energi og jord Avfall Sør Husholdning tilbyr håndtering av tre, kvist og plank basert på følgende løsninger: Hugging av treavfall med mobile flishuggere dimensjonert for å håndtere store mengder treavfall. Avsetning av flis til godkjent energigjenvinning i inn- og utland. Hugging av hage- og parkavfall til kompostering. 09

10 Kildesortering - hele døgnet, året rundt I Kristiansandsregionen finnes over 50 ubetjente returpunkter for emballasje av glass, metall og plast, samt tekstiler. Her kan du levere denne type avfall hele døgnet, året rundt. Hva er det og hva blir det til? Glassemballasje Flasker, syltetøyglass og annen glassemballasje Brukes i produksjon av ny glassemballasje og til fremstilling av andre produkter som isolasjon, glassbetong og glassopor Metallemballasje Hermetikkbokser, aluminiumsformer og lignende Brukes i produksjon av blant annet spiker og sykkeldeler Aluminium blir smeltet om og brukt i produksjon av f.eks. bilfelger Plastemballasje Flasker, begre, kanner, klar og farget folie Over 80% av all utsortert plast blir materialgjenvunnet til nye produkter. Resten blir energigjenvunnet Klær, tekstiler og sko Hele, rene og brukbare plagg og sko Sendes til en sorteringssentral i Bulgaria før de distribueres til Øst-Europa og Afrika. Noe går tilbake til salg i norske bruktbutikker Når du kildesorterer avfall til returpunktene kutter du egne kostnader samtidig som du bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Hytterenovasjon - med nye løsninger Avfall Sør Husholdning har ansvar for hytterenovasjonen i eierkommunene. Fra påske og ut oktober er det utplassert beholdere for papiravfall og restavfall. Se oversikt på I tillegg har vi tre helårs mottak for hytteavfall ved Tømmerstø Brygge i Kristiansand Høllen Brygge i Søgne Ålo Brygge i Søgne 10

11 Nye avfallsløsninger - i grunnen veldig praktisk Undergrunnsoppsamling er fremtidens avfallsløsning i tett befolkede områder. Slike løsninger ventes å utgjøre en stadig større del av innsamlingsordningen i nye boligområder, borettslag og hyttefelt. Undergrunnsløsninger er velegnet på steder hvor tradisjonelle beholdere og containere enten er skjemmende eller gir dårligere fremkommelighet. I Kristiansandsregionen er undergrunnsoppsamling tatt i bruk på Torvmoen i Søgne for husholdninger Justneshalvøya i Kristiansand for husholdninger Kongshavn og Flekkerøy i Kristiansand for hytteeiere 11

12 Returkraft - gårsdagens avfall, morgendagens energi Avfall Sør er største eier i Returkraft selskapet som eies av de interkommunale avfallsselskapene i Agder og står bak en av tidenes største miljøsatsinger på Sørlandet. Energigjenvinningsanlegget til Returkraft ble åpnet i 2010 og ligger på Langemyr 5 km nord for Kristiansand sentrum. Restavfall fra Agder og Rogaland blir her omdannet til elektrisk kraft og fjernvarme. Returkraft profilerer seg som et referanseanlegg i Nord-Europa og er et av de mest moderne i sitt slag med prosess- og renseutstyr som blant det beste som er å finne på markedet. Fakta om Returkraft: Byggekostnad ca 1,5 milliarder kr Konvensjonelt ristfyrt anlegg Kapasitet tonn avfall per år hovedsakelig fra Agder og Rogaland Energiproduksjon 45 MW, herav 12 MW elektrisitet og 33 MW varme Eies 49,9 % av Avfall Sør 12

13 Energi fra Returkraft Returkraft er et kombinert avfallsforbrennings- og energiproduksjonsanlegg med en energimengde som kan dekke energibehovet i ca eneboliger. Anlegget opererer ved høy temperatur og trykk og er planlagt for høy andel elektrisitetsproduksjon. Totalt kan det årlig nyttiggjøres rundt 360 mill kwh elektrisitet og varme. Størstedelen av produsert elektrisitet leveres til lokalt kraftnett og selges i markedet gjennom Nordpool, mens % benyttes til internt forbruk på anlegget. Varmt vann fra Returkraft utgjør grunnlasten i fjernvarmesystemet i Kristiansand. Dette systemet er fortsatt under utbygging og vil om noen år strekke seg fra Sørlandsparken i øst til Vågsbygd i vest. Utnyttelse av varme og elektrisitet fra avfall er en viktig del av omleggingen av energisystemet i Kristiansandsområdet, og derved også av arbeidet med bedre klimamessige løsninger. Metall fra bunnaske Avfall Sør Husholdning sorterer i dag, på oppdrag fra Returkraft, ut magnetisk og ikke-magnetisk metall fra bunnasken fra forbrenningen. Mottak og mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer på et tilrettelagt område på Støleheia Avfallsanlegg. Utsorteringen skjer 1 3 ganger per år ved bruk av innleid mobilt utstyr. Erfaringene til nå viser at opp mot 10 % av asken (eller tonn per år) kan sorteres ut som gjenvinnbare metaller. Også dette er et viktig element i den totale klimanytten av avfallsforbrenning. Sortert aske leveres etter avtale mellom Returkraft og eierselskapene til bruk som avslutningsmasser ved nedlegging og endelig avslutning av avfallsdeponier i Agder. 13

14 Kompostering Komposteringsanlegget på Støleheia er et av Norges mest velfungerende. Anlegget tar imot kildesortert matavfall og bioavfall, samt septikslam og avvannet slam fra renseanlegg. Forbehandling og innmating Før bioavfallet og slammet kjøres inn i anlegget, blir det blandet med strukturmateriale for å få en tørr og porøs masse. Som strukturmasse brukes rent trevirke, hage- og parkavfall og høvelspon. Biologisk behandling Kompostering av avfallet skjer gjennom styrt lufting, vanning og vending av massene over en periode på ca dager (biokompost) og ca dager (slamkompost). Ettermodning Etter den aktive komposteringsfasen overføres biokomposten og slamkomposten til innendørs ettermodningshall hvor det ligger og modnes i henholdsvis 4 og 3 uker. Sikting Etter ettermodning blir komposten siktet med stjernesikt. Dette gjøres for å gjenbruke strukturmateriale og få ut uønskede rester av plast, metaller, glass og lignende. Kvalitetskontroll og lagring Etter sikting kjøres massene ut til et karanteneområde. Komposten undersøkes da med hensyn til innhold av bakterier og tungmetaller. Når komposten er godkjent flyttes den til lagerområder. Anlegget på Støleheia komposterer årlig ca tonn bioavfall og tonn avløpsslam. Agder Vekst AS Agder Vekst AS eies 50 % av Avfall Sør og 50 % av firmaet Høst verdien i avfall AS. Agder Vekst omsetter årlig ca tonn jord, kompost og barkprodukter fra sine utsalgssteder i Kristiansandsregionen. Agder Vekst AS er den største leverandøren av biotak (torvtak) i Agderfylkene. Agder Vekst AS er en av de største leverandørene av gresspleie for idrettsanlegg og golfbaner i begge Agderfylkene, samt drifter gresset på Sør Arena. 14

15 Deponi Etter at deponiforbudet trådte i kraft overtok Returkraft behandlingen av restavfall. Det resulterte i at den totale mengden avfall til deponi på Støleheia sank betraktelig. Deponiet er fortsatt en viktig del av den totale avfallsløsningen, og i dag deponeres: lettere forurensede masser uorganiske masser fra industrien brukt blåsesand utsortert gips betong, keramikk og porselen andre masser som ikke kan gjenvinnes Støleheia Pukkverk Sammen med TT Anlegg eier og driver Avfall Sør Stølheia Pukkverk. Her selger vi asfalt, subbus, maskingrus, pukk og grovknust masse. Du kan enten hente steinprodukter med egen biltilhenger eller vi kan ordne transport med lastebil. 15

16 Avfall Sør BEDRIFT - næringslivets naturlige samarbeidspartner Avfall Sør Bedrift tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av avfall fra privat og offentlig næringsliv. Høy kompetanse og individuelt tilpassede løsninger gjør oss til en naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og store bedrifter. Avfall Sør Bedrift jobber for at alt avfall brukes på nytt eller omskapes til energi i miljøriktige forbrenningsanlegg. Fordi vi leverer rasjonelle løsninger for sortering, oppbevaring og henting, kan din bedrift både redusere egne kostnader og bidra til bærekraftig avfallshåndtering. Som næringsdrivende har du mange ting å ta hensyn til når det gjelder avfallshåndtering - ikke bare i forhold til bedriftens behov og økonomi, men også i forbindelse med miljøforskrifter om oppbevaring. Vi hjelper deg! Avfall Sør Bedrift tilbyr mottak og sortering ved avfallsanleggene på Mjåvann, i Sørlandsparken og på Støleheia innsamling av avfall gjennom beholder- og containerløsninger mottak og innsamling av farlig avfall, risikoavfall og papir til makulering mottak av lettere forurensede masser miljøkartlegging opplæring i avfallshåndtering 16

17 Enkelt og ryddig - Beholdere - enkle å bruke, lette å flytte på! Avfall Sør Bedrift tilbyr enkel og ryddig renovasjon i form av beholdere med lokk - omtrent som hjemme! Våre dyktige bedriftsrådgivere bistår gjerne med å skreddersy en løsning tilpasset behovet til den enkelte virksomhet. 17

18 Sikkerhetsmakulering - absolutt konfidensielt Alle som behandler personopplysninger og fortrolige dokumenter må ha trygge og pålitelige rutiner. Avfall Sør Bedrift håndterer papir til makulering på en måte som sikrer kunden mot innsyn eller eksponering overfor uvedkommende. Vi tilbyr henting av papir til makulering i plomberte, solide beholdere fra 120 til 660 liter. Beholderne er sikret med metallslisse for å hindre innsyn og fisking. I tillegg kan lokket låses ved bruk av en hengelås. Beholderne hentes i rute eller på anrop. Bedrifter kan også selv levere papir til makulering ved vårt mellomlager på Mjåvann. For større behov Skal du kvitte deg med store gjenstander som ikke kan legges i en beholder? Da er avfallscontainere løsningen! Avfall Sør Bedrift leier ut robuste containere til bruk ved opprydding, renovering og husbygging - i korte eller lengre perioder. Vi sørger for utplassering, henting og tømming som avtalt - samt viderehåndtering av avfallet med største omtanke for miljøet. Vi tilbyr følgende løsninger: Containere med og uten lokk fra 8 m 3 til 35 m 3, med tømming på faste dager eller på anrop Komprimatorcontainere fra 15 m 3 til 35 m 3, med tømming på faste dager eller på anrop Krokkasser i størrelsene 22 m 3 og 35 m 3 18

19 BA-avfall - mye avfall og sikker håndtering Alt bygg- og anleggsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg - med mindre det kan ombrukes, gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte. Myndighetene stiller krav om utarbeidelse av avfallsplan i forbindelse med nybygg med over 300 m 2 bruksareal riving eller rehabilitering av bygg som overskrider 100 m 2 bruksareal riving og bygging hvis arbeidet genererer over ti tonn byggavfall Avfall Sør Bedrift tilbyr rådgivning og utarbeidelse av avfallsplaner i forbindelse med alle typer bygging og riving. Vi bistår også med miljøsanering og behandling av BA-avfall. 19

20 Farlig avfall - vi tar hånd om hele syklusen Alle kjemikalier og stoffer med farlig innhold skal behandles forskriftsmessig for å hindre alvorlige skader på mennesker og miljø. Avfall Sør Bedrift utarbeider sikre rutiner for hele syklusen - fra riktig oppbevaring og sortering, til trygg behandling og destruksjon. Smittefarlig avfall - krever spesielle løsninger Virksomheter som håndterer smittefarlig avfall plikter å ha sikre prosedyrer for behandling og oppbevaring. Avfall Sør Bedrift leverer spesialutviklet, lekkasjefri emballasje og henter avfallet i bedriften. Vi gir også råd og veiledning om trygge rutiner. SÆDBERG METALL A/S ALT I JERN OG METALL - INDUSTRIOPPRYDDING V I H Å N D T E R E R A L T D I T T METALLAVFALL GRATIS CONTAINER Tlf v/sørlandssenteret 20

21 Forurensede masser - fra grundig kartlegging til riktig håndtering Avfall Sør Bedrift bistår bedrifter med avfallshåndtering knyttet til forurensende masser. Først kartlegger vi graden av forurensning - deretter sørger vi for trygg og riktig håndtering av innholdet ved Støleheia Avfallsanlegg. 21

22 En innsats som gir god samvittighet Hvordan kan min innsats påvirke miljøet? Alle kartonger lages i utgangspunktet av trevirke. Når du leverer kartonger til gjenvinning, hugges det færre trær, som globalt er en råvare vi har for lite av. I tillegg er resirkulering langt mer energieffektivt. Faktisk brukes det da kun en brøkdel av energien i forhold til å lage papir av nytt trevirke. All kartong kan gjenvinnes Vi bruker om lag to millioner drikkekartonger hver dag. I tilegg kjøper vi mer enn 40 millioner pizzaesker årlig. Da er det fint at all kartongen kan gjenvinnes. Esker som har inneholdt frossenfisk, ris, leketøy og annet skal også returneres for å bli til ny kartong, bølgepapp eller andre nyttige papirprodukter. HVORFOR SKYLLE? Ganske enkelt fordi det blir mindre lukt og bedre hygieniske forhold for alle som transporterer og jobber på anleggene. I tillegg kan fibrene i en skitten kartong ødelegges med sopp og ikke egne seg til gjenvinning. Kan vinne penger på kubben! Kartonger som er stappet i en kubbe, kan være et vinnerlodd i Returkartonglotteriet. Da må kubben bestå av minimum seks kartonger i den syvende. Husk å skrive navn og telefonnummer på kubben. Plastkorker kan godt sitte på og henge utenfor kubben. Hvordan du leverer din kartong finner du på Alexandra Kloster er en av stadig fl ere som har gjort kildesortering til en fast rutine i hverdagen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt Det minste jeg kan bidra med for et bedre miljø er å gjenvinne det jeg selv bruker av emballasje. Og det krever faktisk ikke mye innsats. Tar ansvar for eget avfall Alle melkekartonger, juicekartonger og annen kartongemballasje leverer jeg til gjenvinning. Da kan de bli til nye produkter som pizzakartonger og cornfl akes esker. Liten innsats med enkle grep! Når drikkekartongene mine er tomme, skyller jeg dem. Så lar jeg dem tørke, bretter dem fl ate og stapper den ned i en annen - til en kubbe. Altså; skyll, brett, stapp. Der jeg bor har vi dunk til papp og papir utenfor bygården, så da er det ingen unnskyldning for å ikke gjenvinne! Med enkle rutiner får jeg litt bedre samvittighet.

23 Leverandører av sikteutstyr, flishuggere, kompostmaskiner, avfallskverner, sug- og spyleutstyr Magne Gitmark & Co AS - Tingsaker 4790 Lillesand Tlf E-post: Elektro - IKT - Klima - Rør Fremtidsrettede finansielle løsninger for næringslivet Gjør det mulig Les mer på isy.no Vi er en ledende leverandør av løsninger for teknisk forvaltning og administrasjon av eiendomsgebyrer i kommuner, interkommunale- og private selskaper. Ta kontakt med oss for mer informasjon Tor Kjetil Lisle Telefon: E-post: tor.kjetil.lisle norconsult.com Informasjonssystemer Vi leverer alt i Mobilløsninger Bedriftsnett Trådløst nettverk Overvåkning Radiosamband Kongsgård alle 61, 4632 Kristiansand Tlf E-post: www elektronikkservice.no Now covering the entire operation, from end to end, our latest operational software integrated with our class leading on-vehicle solutions, drives efficiency and control for recycling and waste management organisations. From Tickets to Rebates, Weighings to Web-Portals, Call-Ins to In-Cab Displays & Bin Chips to Route Optimisation, we ve got it sewn up for you, start to finish. With a focus on core business benefits such as saving time, reducing human error and providing visibility of revenue, costs, tonnages and profitability, we want to engage with the industry to show, not just what our technologies are, but what they can do for you. ALT INNEN TRANSPORT Lokal- og langtransport Termotransport Distribusjon Spesialtransport Kranarbeid Massetransport Planeringsarbeid Gravingsarbeid Containerutleie Truckutleie Integrated Environmental Software & Solutions End-to-end Software & Solutions Provider Driving Operational Efficiency in the Environmental Industry TLF LYNGDAL

24 INNSAMLING OG OMBRUK AV KLÆR OG SKO UFF samler inn brukte klær og sko i hele Norge. Klærne skaper grunnlag for bl.a. utdanning av grunnskolelærere i Angola, hiv/aids-bekjempelse i Zambia og utdannelse av bønder i Zimbabwe og India. Gir du 1 kg klær til UFF så sparer du miljøet for 4,1 kg CO 2. UFF sparer miljøet for over 30 millioner kg CO 2 hvert år. UFF utplasserer innsamlingscontainere for klær og sko hvor folk ferdes - i byene og på landsbygda, ved matbutikken og på gjenbruksstasjonene - og gir dermed deg en anledning til å gi ditt bidrag, stort eller lite, til støtte for miljøet og mennesker som ikke har hatt de samme mulighetene som deg. Over nordmenn gir hvert år sitt tøy til UFF. Nå kan også du utøve solidarisk humanisme i hverdagen finn din nærmeste UFF-container ved å ringe ! U-landshjelp fra Folk til Folk UFF, Farexveien 21, 2016 Frogner Tel: E-post: - ASP Konsulentbistand Driftstjenester Sikkerhet Lagring Virtualisering Profesjonelle IT-løsninger for bedrifter og offentlig sektor Tørrsuging Slamsuging, Høytrykkspyling Tankrens Tank/gass kontroll Rørinspeksjon Mottak av farlig avfall Rørfornying uten graving Tømming av oljeutskillere og spillolje MOTTAK FOR SPESIALAVFALL Holskogveien 80/81, 4624 Kristiansand S Tlf Faks: E-post: Kroken, 4885 Grimstad Tlf E-post: Trenger du container/lager, kranbil/mobilkran eller transport? Tlf

25 TOTALLEVERANDØR AV: SMØREMIDLER, KJEMI, MILJØSIKRINGSPRODUKTER OG TØRKEPRODUKTER VI LEVERER : Shell og Fuch smøreoljer Basol industrikjemikalier, rustvask, avfetting osv. Ikaros miljøsikringsprodukter og absorbenter Lotus tørkeprodukter Ocean næringsmiddelkjemi Kartlegging, risiko- og sikkerhetsvurderinger av bedrifter Skibåsen 40, 4636 Kristiansand - Tlf : BioBag International AS er verdens ledende produsent av fullstendig komposterbare og biologisk nedbrytbare poser og sekker til kildesortering av organisk avfall. Fully compostable products BioBag International as Hovsveien 8, 1831 Askim Phone: Modulbygg med fleksible løsninger, kundetilpasset Du kan velge mellom permanent eller midlertidig bygg. Du kan integrere modulene i et allerede eksisterende bygg. Du kan velge å ha glassvegger fra gulv til tak, store skyvedører gips og skråtak. Hva du vil med andre ord. Ønsker du modul med heis fikser Containerpartner det også. COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 850 medarbeidere. COWI-gruppen totalt teller ca Vi leverer alle tjenester innen rådgivende ingeniørtjenester. Våre lokalkontorer i Agder finner du i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord. Prosjektering av alle typer konstruksjoner, bygg og uteområder 3D modellering av bygg Oppfølging av deponier fra planlegging til avslutning Miljøriktig handtering av forurenset grunn og avfall, samt miljøovervåking Alle typer areal- og landskapsplaner fra hyttefelt til store næringsområder Konsekvensutredninger og 3D modellering i planfasen Prosjektering av vann og avløp samt arealutvidelser Gjenvinningsstasjoner (miljøstasjoner) tlf / Norsk Metallretur Kristiansand AS Andøyveien 27, 4623 Kristiansand Tlf.:

26 Advokatfirma Tofte DA er Kristiansand og Sørlandets største advokatkontor med 16 advokater. Vi bistår privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter innen en rekke fagfelt og bransjer, både lokalt og nasjonalt. Vår kompetanse omfatter bl. a. forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, samt rettsforhold knyttet til fast eiendom og bygg/anlegg. Vi legger stor vekt på spesialisering, kompetanse og effektivitet, slik at våre kunders interesser blir best mulig ivaretatt. Telefon: MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM ligger under bakken Plassbesparende sorteringsanlegg gir rene og ryddige omgivelser Iøynefallende, moderne design Støysvak Mindre sjenerende lukt Problemløs tømming Kostnadsbesparende Finnes i tre ulike størrelser Telefon: E-post:

27 - Vi henter avfallet ditt RenoNorden tar hånd om innsamling og transport av husholdningsavfall for Avfall Sør, i Kristiansand, Songdalen, Vennesla og Søgne kommune.

28 Avfall Sør AS Vige Havnevei etasje Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei etasje Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Avfall Sør Bedrift AS Mjåvannsvegen 23 Pb Kristiansand Telefon: Faks: E-post: Trykket på 100% resirkulert papir NO MAN

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør Innhold Leders betraktninger side 7 Renovasjon side 15 Hendelser 2014 side 37 Regnskap side 39 Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør 6 Leder

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Årsrapport 28 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Innhold Grunnlaget legges for fremtidens løsninger Innledning side 3 Presentasjon side 4 Regnskap side 8 Avfallsmengder side 14 Priser

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004

Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 Innspill til avfallsplan for BIR-området 2004 (Foto: NaturFokus) NVH-rapport 2-2004 Forord Naturvernforbundets innspill til avfallsplan for BIR Side 3 av 38 Denne rapporten er utarbeidet av Naturvernforbundet

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042

RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042 RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042 2 Avfallsplan for Kristiansandsregionen 2008-2012 Sammendrag: RKR og eierkommunene har i samsvar med

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer