Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen."

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes L.nr.: 16754/2007 Arkivnr.: L12 Saksnr.: 2007/2131 Utvalgssak Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. GRUNNLAG Signaler fra orientering om Prosjekt Krokstad senter i Formannskapsmøtet Brev av fra Steen & Strøm, Vedr.: Utvikling av Krokstad sentrum, referert i møtet Kommuneplanen Utredning av ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Markedsvurdering Badeland Buskerud Storsenter. Rapport av desember 2003 ved Asplan Viak, Tilstandsrapport Eknes svømmehall. VEDLEGG Vedlegg 1. Notat Prosjekt Krokstad senterområde (vedlegg til Formannskapets behandling ). Vedlegg 2. Organisasjonskart for kommunens Prosjekt Krokstad senter. Vedlegg 3. Skisse fra Steen & Strøm over planene for Krokstad senterområde. Lagt på politikerrommet: Vedlegg 4. Utredning av ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Markedsvurdering Badeland Buskerud Storsenter. Vedlegg 5. Skisse fra Steen & Strøm over planene for Krokstad senterområde, i A3 versjon. Side 1

2 SAMMENDRAG Rådmannen har behov for prinsipielle avklaringer knyttet til kommunens engasjement i utviklingen av Krokstad senterområde. Rådmannen har opprettet Prosjekt Krokstad senter som består av to løp: Kommunens myndighetsrolle som følger plan- og bygningsloven Kommunens rolle som samfunnsutvikler som følger opp og gir innspill til utviklingen av Krokstad senterområde, herunder kommunens engasjement i utbygging av badeland, kulturhus og boliger. Dette notatet omhandler utviklingsdelen for prosjektet, og ikke saken etter plan- og bygningsloven, som behandles av Planutvalget. Etter føringer fra Formannskapet vil administrasjonens videre arbeid bestå i samarbeid/forhandlinger med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter og utredninger for kommunalt engasjement i prosjektet. Det vil være viktig at Formannskapet tar stilling til hvordan kommunen skal involvere seg i dette omfattende prosjektet. OPPLYSNINGER/VURDERINGER Steen & Strøm som drifter og Storebrand som eier av Buskerud Handelspark har lansert store utviklingsplaner for dagens sentre med tilliggende områder. Kommunen inviteres til å gi innspill til innholdet i området og vurdere et engasjement i utbygging, eierskap og drift av badeland, kulturhus og boliger. Kommunen har hatt møter med Steen & Strøm, samt politiske drøftinger med Formannskapet om utviklingsplanene på Krokstad senterområde. Saken som fremlegges nå er første offisielle saksfremlegg for prosjektet. Det vil være viktig at prosjektet munner ut i noe mer enn bare utvidelse av handlesentra. Realiseringen av prosjektet vil være avhengig av at området utvikles som en helhet og at boliger anlegges på området i tillegg til kultur- og aktivitetstilbud. Dette prosjektet vil gjøre noe med forholdet mellom Krokstadelva og Mjøndalen. Det vises til Kommuneplanen som legger opp til en sentrumsutvikling som styrker forholdet mellom de to tettstedene. Prosjektet vil også omfatte problemstillinger knyttet til temaene trafikksystemer og flom. Kommunen vil måtte ta stilling til kostnadsfordelingen for eventuelle tiltak. Dette vil komme som en del av den videre prosessen. Kommunen har opprettet en prosjektorganisasjon for Krokstad senterområde. Prosjektet er organisert i to parallelle løp: et juridisk løp som følger plan- og bygningsloven og ivaretar kommunens myndighetsrolle, og et løp som ivaretar kommunens rolle som samfunnsutvikler og som leder samarbeidet med utbygger om utvikling av bl.a. badeland, kulturhus og boliger. Denne saken omhandler utviklingsdelen for prosjektet. Det sentrale spørsmålet vil være hvorvidt kommunen ønsker å gå inn i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter, for å utvikle badeland, kulturhus og boliger. Formannskapet må gi administrasjonen føringer som angir hvorvidt kommunen er interessert i å utrede mulighetene for evnt. eierskap/medeierskap for anlegg som bygges ut. Dette vil være viktig for de videre samtalene med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter, og for å kunne forta utredninger innenfor et mer avgrenset temafelt. Denne saken vil være en første utsiling av alternativer for å avklare hvorvidt kommunen vil delta i utviklingen av badeland, kulturhus og boliger. Side 2

3 Av hensyn til den videre prosess er det viktig at kommunen allerede nå gir signaler om hvilke anlegg/aktiviteter som kommunen har ambisjoner om å få utredet som en del av prosjektet. Disse vil detaljutredes videre utover høsten 2007 og våren 2008 i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand dersom Formannskapet ønsker en slik retning. Utredningene vil i neste omgang danne grunnlag for eventuelle beslutninger om videre medvirkning både hos Steen & Strøm/Storebrand og Nedre Eiker kommune med utgangspunkt i de intensjoner som gis fra Formannskapet i denne sak. Det vil være nødvendig for Rådmannen å ha nær kontakt med politisk nivå (Formannskapet/Kommunestyret/Utvalg) utover høsten og vinteren etter hvert som utredningsprosessen går fremover. Det legges opp til møtepunkter innenfor de ordinære formannskaps- og kommunestyremøtene, og evnt. ekstra møter ved behov. Denne saken fremmes for å be Formannskapet ta stilling til utviklingsretningen på Krokstad senterområde med henblikk på utviklingen av badeland, kulturhus og boliger. Senterutvikling med unike muligheter Krokstad senterområde utgjør en regional og nasjonal storsatsning for Steen & Strøm/Storebrand. Planene for området er ambisiøse og vil gi et nytt sentrum for kommunen. Elva skal gjøres mer tilgjengelig, sentrene skal utvides og bygges sammen, og det skal legges inn aktiviteter og attraksjoner som gjør området interessant å bosette seg i og spennende å besøke. De helhetlige utviklingsplanene er i tråd med Kommuneplanens målformuleringer og bestemmelser for området. Steen & Strøm/Storebrand ønsker med prosjektet å utvikle senterområdet til et mer fremtidsrettet senterområde med opplevelse og handel. Storebrand har finansiell tyngde til å gjennomføre de skisserte planene, og har det siste året ervervet flere tilliggende eiendommer på Krokstad senterområde. Storebrand er dominerende eier i området. Tilsvarende prosjekter foregår også andre steder i landet, men forutsetningene synes å være spesielt gode på Krokstad senterområde. Utviklingen av kjøpesenter og badeland, kombinert med kultur og bolig samlet på et senterområde er en spesiell kombinasjon i Osloområdet. Buskerud Handelspark trekker til seg mellom 3 og 4 millioner besøkende årlig, og hadde en total omsetning på ca. 1,1 milliarder kr i Markedsgrunnlaget er tilstede for en utvikling av tilbud og aktiviteter på området. I regional sammenheng representerer sentra et handelsknutepunkt, og en videreutvikling av handel og opplevelser vil understøtte denne statusen. Kundene trekkes fra et geografisk område som omfatter hele Østlandet, men med hovedvekt på Buskerud, Telemark og deler av Vestfold. Området ligger sentralt i kommunen og kommunikasjonen er god for kollektivreisende med tog og buss. Landskapsmessig har området en god beliggenhet med elva som nærmeste nabo. Det er et konkurranseforhold mellom kommuner og regioner når det gjelder handel og opplevelser knyttet til handel. Familien drar og handler i større grad nå enn tidligere, og med mer penger mellom hendene øker kjøpekraften også mot andre ting enn bare varer mer opplevelser og tjenester. I Osloområdet pågår og planlegges et titalls større utviklingsprosjekter med kjøpesenter, bolig, kultur og opplevelser, og det er en utfordring for Drammensregionen å stoppe handelslekkasje til Osloområdet. Badeland Kommunen inviteres til å samarbeide med utbygger for å utvikle badeland på Krokstad senterområde. Det er behov for et tidsriktig svømmeanlegg i kommunen som kan tilby svømmeopplæring, idretts- og mosjonstilbud til lokalbefolkningen. En utredning av 15. juni Side 3

4 2006 utført av Nils Tveit (se vedlegg 4) på oppdrag fra Nedre Eiker kommune og Steen & Strøm/Storebrand er positiv til en samlokalisering med Buskerud Storsenter og utbygging av et større badeland på området. Et badeland inneholder tilbud utover fasiliteter for svømming og har ofte høyere besøkstall enn de tradisjonelle svømmehallene. Mange svømmehaller av den gamle typen er i dag utdaterte både teknisk og innholdsmessig, og i flere kommuner velger man å bygge nye badeanlegg fremfor å igangsette kostbare rehabiliteringer av gamle anlegg. Det er ikke gitt at utbygging av badeland er en gullkantet investering, men det ligger muligheter for overskuddsforetak dersom badet har et godt markedsgrunnlag, attraktivt innhold, god utforming og god økonomisk styring/drift. Et komplett, markedsrettet anlegg med det beste tilbudet bør kunne drives med et overskudd, ifølge utredningen ved Nils Tveit. Kostnaden ved en ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig standard var i 2003 beregnet til ca. 12 mill. kr, jfr. rapport utarbeidet av Asplan Viak. Utviklingen i badebransjen har gått raskt de siste årene. Sterkere konkurranse og økt kommersialisering på området har gitt et skifte i fokus fra pedagogisk læringsarena til arena for rekreasjon, trening og velvære. I bade- og svømmeanleggbransjen opereres det ofte med 5 generasjoner av bad, som illustrer den historiske utviklingen i badeanleggenes funksjon, utformingen og tilbudet. Femtegenerasjonsbadene er anlegg som i tillegg til svømmebasseng, badelandsfasiliteter (boblebad, bølgebasseng, rutsjebaner), badstuer og terapibad, også inneholder SPA. Sjettegenerasjonsbadet er ennå upløyd mark. Kan kombinasjonen kultur og bad representere neste steg i utviklingen? De best besøkte anleggene i landet har betydelig lavere markedsgrunnlag enn et badeland i Nedre Eiker vil ha. Pirbadet i Trondheim og Vannkanten i Bergen har et befolkningsgrunnlag innenfor en times kjøring på mellom og mennesker. For Østfoldbadet i Askim vil befolkningsmengden innenfor samme rekkevidde være tilnærmet lik som for et badeland i Nedre Eiker, dvs. nærmere 1 million mennesker. Kundegrunnlaget som allerede trekkes til Buskerud Handelspark hvert år gjør situasjonen for et badeland i kommunen unik sammenlignet med andre steder. Utfordringen vil være å få menneskene som besøker sentra til også å ta turen innom badelandet. Det blir viktig å skape et tilbud som er attraktivt og unikt, og som er noe mer eller annet enn de tilbudene som finnes i regionen forøvrig. I Østlandsområdet finnes badeland kombinert med treningsanlegg eller hotell, men så vidt vites ingen badeland kombinert med kjøpesenter. Det sentrale spørsmålet er om kommunen ønsker å inngå et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter om utbygging og drift av badeland. Ved valg av dette alternativ vil administrasjonens videre arbeide bestå i samtaler/forhandlinger med alle berørte parter internt så vel som eksternt og utredninger av realistiske og lønnsomme måter å organisere badelandet på. Sentrale tema for utredning vil være lokalisering, innhold, finansiering, eierskap og drift. Det må forutsettes at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas i anlegget. Rehabilitering av Eknes svømmehall kan representere et nullalternativ, og lønnsomheten i dette alternativet kan sammenlignes med utfallene av utredningene av badeland. Dersom kommunen ønsker å utvikle badeland i samspill med Steen & Strøm/Storebrand, og evnt. andre investorer/parter vil dette kreve en organisering som muliggjør et slikt samarbeid. Et badeland vil være et kommersielt anlegg og en organisering som understøtter en markedsrettet drift er fordelaktig. Selskapsbygging gjennom aksjeselskap eller lignende vil muliggjøre involvering av mange aktører, og er godt egnet for kommersielt fundert virksomhet. I utredningene kan eierskaps- og driftsformer vurderes ut fra hva som vil være Side 4

5 lønnsomt, og det kan også legges inn alternativer der kommunen er eneeier og/eller drifter av badelandet. Kommunal virksomhet og kommunalt foretak er valgbare former for organisering ved utvikling av et rent kommunalt badeland der kommunen bærer kostnadene over det kommunale budsjettet. Dersom kommunen ikke ønsker å delta i utbyggingen av badeland, men heller vil søke å inngå en leieavtale med utbygger i et fremtidig anlegg, kreves i utgangspunktet ikke utredninger av eierskapsmodeller. Administrasjonen vil da samarbeide med Steen & Strøm/Storebrand, og evnt. andre investorer/parter for å inngå leieavtale i badelandet. Anlegget må innredes slik at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas. Kommunen bærer dermed ikke det økonomiske ansvaret for anlegget, men vil indirekte bære investeringskostnadene, og vil muligens også måtte stå for drift og vedlikehold i anlegget avhengig av avtalen med investorer/parter. Kommunen vil i en slik organisering ikke nyte godt av et eventuelt økonomisk overskudd. Om kommunen ikke ønsker å delta i utbygging og drift av badeland, men heller retter seg mot en rehabilitering/utbygging av Eknes svømmehall eller eventuelt nybygging med annen lokalisering, vil administrasjonens videre oppdrag bestå i detaljering av et slikt prosjekt. Kommunen må bære kostnadene ved rehabilitering alene eller finne investorer/parter for samarbeid om ombygging/utbygging. Rehabilitering av Eknes i nåværende form vil gi en svømmehall som er i tråd med forskriftene, men uten utvidede aktiviteter knyttet til trivsel, lek, mosjon og velvære kjent fra moderne badeanlegg. Besøkstallene vil sannsynligvis ligge lavere for et slikt ordinært anlegg med beliggenhet utenfor senterområdet, og det vil være risiko for betydelige driftsunderskudd. En utbygging av Eknes med utvidede funksjoner eller nybygg av badeanlegg med annen lokalisering, vil representere alternativer som også må vurderes i denne sammenheng. Kommunen vil ikke ha garanti for at badeland realiseres på senterområdet uten kommunalt bidrag. Kulturhus Steen & Strøm/Storebrand åpner for utbygging av arena for kunst og kultur i prosjektet. Det kan etableres som et eget bygg, et utendørsanlegg, eller som en del av kjøpesenterbygningen eller badelandet. Her er flere varianter og kombinasjoner mulig. Det kulturelle innslaget vil være viktig for utviklingen av området som en helhet av opplevelser, og være med på å gi stedet karakter. Det vektlegges at en samling av kulturaktiviteter i et større kulturhus får den konsekvens at aktiviteter andre steder i kommunen må tones ned. Det vil påvirke kommunens kulturstrategi og -satsning, og få betydning for de kultureiendommer og tilbud som allerede eksisterer eller som er under utbygging/utforming. Denne delen av prosjektet må derfor ses i sammenheng med rulleringen av kulturplanen, og kulturarbeidet i kommunen for øvrig. Valg av dimensjon og funksjon for kulturelementet i senterområdet vil ha betydning for resten av kommunen, både lokalsamfunnets kulturidentitet og kommunens kultursatsning. Et kulturhus er vanskeligere å definere enn et badeland. Moderne kulturanlegg er ofte et større anlegg som søker å gi rom for både produksjon, utøvelse og formidling av kunst og kultur. Større kulturhus rommer ofte flere saler med ulike teknisk kvaliteter knyttet spesielt til musikk, dans eller teater, rom for utstillinger, produksjonsrom (verksteder, studio osv), og øvingsrom. Salene kan brukes både til scenekunstformidling og til næringsarrangementer, konferanser o.l. Samlokalisering med andre kulturtilbud så som kino og bibliotek er vanlig. Tilbudene samles for at de skal kunne være til gjensidig nytte for hverandre. Utearealer kan også tilrettelegges for kulturelle opplevelser i form av utendørsscener eller temaparker. Kulturhus anses ofte som en nødvendig del av den kommunale infrastrukturen, og verdsettes Side 5

6 således ikke i bedriftsøkonomisk verdi men heller som et ledd i samfunnsutviklingen og kommunens tjenestetilbud. Det vil representere en møteplass og bidra til å skape større sosial og kulturell aktivitet. Kommunen har behov for konsert-/forestillingslokaler for store forestillinger innenfor profesjonelle rammer, samt lokaler for kunstnerisk virksomhet der dans og kunst nevnes spesielt (galleri/utstilling, øving/produksjon). Et kulturhus kan romme disse aktivitetene, men et anlegg som kun består av konsertscene og produksjons-/fremvisningslokaler for kunst vil kunne bli en for snever satsing. En større kulturarena vil kreve profesjonell drift og må ha et godt og variert program for å trekke folk og være lønnsomt. Det er for øvrig vanskelig å drive kulturhus med lønnsomhet. Mye av utfordringen ligger i at aktiviteten og besøket varierer ulike tider av dagen og fra dag til dag, og dette skaper usikkerhet på inntektssiden. Erfaringstall fra større kulturbygg i landet viser netto driftsutgifter mellom ca. 1,5 og 4 mill. kr. Det kan tenkes at et mer kommersielt kulturinnslag hører hjemme i senterområdet, som for eksempel kino, show/kabaret, scene for småkonserter/promotering, kurs- og konferansevirksomhet m.v. Aktiviteter som kan formes ut fra kjøpesentra og evnt. badelandets behov og interesser, og som bygger opp under aktivitets- og opplevelsesaspektet. Denne typen tilbud vil også komme lokalsamfunnet til gode, men vil i mindre grad representere en arena for utvikling og fremvising av lokale krefter. Dersom et hotell anlegges i området vil dette åpne nye muligheter for kulturtilbud i en eller annen form. Det kan også tenkes tilrettelagt for kulturelle aktiviteter i tilknytningsgaten mellom kjøpesentra. Kulturelementer utenom den vanlige formen vil gi senterområdet en ny dimensjon innenfor opplevelsesaspektet. Det sentrale spørsmål i denne saken vil være hvorvidt kommunen vil gå inn i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter for å finne et kulturelt innhold i en eller annen form som passer for senterområdet, lokalsamfunnet og regionen. Prosjektet må ses i en større kulturpolitisk sammenheng. Administrasjonens arbeid vil bestå i samtaler/forhandlinger med alle berørte parter internt så vel som eksternt og utredninger av innholdet i kulturtilbudet og måter å organisere det kulturelle tilbudet på. Sentrale tema vil være behov, lønnsomhet, lokalisering, innhold, finansiering, eierskap og drift. Det kan i utredningene vurderes både rent kommunalt eierskap og former for selskapsordninger med samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Om kommunen heller ser for seg at det utvikles et rent kommersielt kulturtilbud på senterområdet tilpasset den private aktørens behov og interesser, kan det være naturlig å overlate dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Boliger Steen & Strøm/Storebrand åpner for utbygging av boliger som en del av prosjektet. Ca. 200 boenheter (boliger) er antydet. Boligene kan tenkes utbygd som del av kjøpesenterbygget med fasade mot elven, eller langs elvebredden vest for sentra. Beliggenheten vil være attraktiv med nærhet til elva og til senterområdet med et mangfold av aktiviteter. Det kan også tenkes at boligene kan selges med båtplass dersom dette anlegges i området. Boligdelen er viktig for realiseringen av prosjektet på Krokstad senterområde, og kommunen vil kreve at disse oppføres. Boliger for personer med særskilte behov er det mangel på i kommunen. Enkelte grupper vil kunne nyte godt av å være i et område med aktivitet og med mennesker rundt seg, som for Side 6

7 eksempel eldre. Det kan være aktuelt for kommunen å tilrettelegge boliger til dette formål gjennom prosjektet. Spørsmålet blir hvorvidt kommunen i egen regi skal bygge ut boliger, eller om dette foretagende skal overlates til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Dersom kommunen vil erverve grunn, bygge ut og foreta salg/utleie i egen regi, må administrasjonen starte en prosess med dette som formål. Mener kommunen at utbygging av boliger bør foretas av private aktører, vil det måtte avklares om kommunen har behov for å leie boliger tilpasset grupper med særskilte behov. KONKLUSJON Rådmannen har behov for prinsipielle avklaringer knyttet til kommunens engasjement i utviklingen av Krokstad senterområde. Formannskapet ber om at følgende utredes: Badeland: A. Kommunen vil delta i utredning av et badeland på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Det forutsettes at kommunens ansvar for svømmeopplæring ivaretas i anlegget. B. Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde, men er positiv til at Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter utvikler et badeland på eget område. Kommunen vil kreve at anlegget tilfredstiller kravene for svømmeopplæring, og vil inngå leieavtale som sikrer at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas i anlegget. C. Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde. Kommunen vil ivareta egne forpliktelser i forhold til svømmeopplæring m.v, gjennom ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig stand, utbygging av Eknes svømmehall med utvidede funksjoner eller nybygging av svømmeanlegg med ny lokalisering. Alternativene må videre utredes. Kulturhus: A. Kommunen vil delta i utredning av kunst- og kulturarena på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. B. Kommunen er positiv til kommersielle kulturelementer tilpasset Krokstad senterområde, men overlater ansvaret for utbygging og drift av disse tilbudene til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Boliger: A. Kommunen vil erverve eiendom og gjennomføre utbygging og salg/utleie av boliger på Krokstad senterområde. B. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Kommunen vil vurdere behovet for eventuelle boliger tilpasset grupper med særskilte behov. C. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Rådmannens innstilling: Rådmannen fremlegger saken til drøfting. Side 7

8 Behandling i Formannskapet : Tor Orsteen fremmet på vegne av AP og SV slikt forslag: Badeland. Som pkt. A til siste setning. Hva kommunens ansvar for svømmeopplæring angår, Vurderes to alternativ: - Svømmeopplæring ivaretas i nytt badeland. Eknes svømmehall rehabiliteres til forskriftsmessig stand. Kulturhus. Som pkt. B med følgende tillegg: Kommunen vil kontinuerlig vurdere innspill om samarbeid fra utbyggerne. Boliger: Som pkt. B. H v/ann Vigdis Stykket fremmet slikt forslag: Badeland. Pkt. C Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde. Kommunen vil ivareta egne forpliktelser i forhold til svømmeopplæring m.v, gjennom ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig stand Knut Gjerde fremmet slikt forslag: Votering: Følgende punkter vedtas: Badeland pkt. C Kulturhus pkt. B Boliger pkt. C Badeland Pkt. C med høyres endring fikk 4 stemmer (2H 1 Frp 1 Krf). Pkt. B enstemmig forkastet. Pkt. A - forslag fra AP/SV. Tiltrådt mot 4 stemmer ( 2 H 1 Frp 1 Krf) Kulturhus. Pkt. B fra AP/SV ble enstemmig tiltrådt. Boliger. Pkt. B ble satt opp mot pkt. C. Pkt. B fikk 6 stemmer. Pkt. C fikk 3 (2 H 1 Frp) Side 8

9 Vedtak fra Formannskapet : Formannskapet ber om at følgende utredes: Badeland: Kommunen vil delta i utredning av et badeland på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Hva kommunens ansvar for svømmeopplæring angår, vurderes to alternativ: - Svømmeopplæring ivaretas i nytt badeland. - Eknes svømmehall rehabiliteres til forskriftsmessig stand. Kulturhus: Kommunen er positiv til kommersielle kulturelementer tilpasset Krokstad senterområde, men overlater ansvaret for utbygging og drift av disse tilbudene til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre Kommunen vil kontinuerlig vurdere innspill om samarbeid fra utbyggere. Boliger:. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Kommunen vil vurdere behovet for eventuelle boliger tilpasset grupper med særskilte behov. Side 9

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Prosjekt Krokstad senterområde

Prosjekt Krokstad senterområde NEDRE EIKER KOMMUNE Prosjekt Krokstad Senterområde Prosjektorg./ARB/ASS Prosjekt Krokstad senterområde Viktige problemstillinger i planleggingen og utviklingsprosessen Visjonen og målsettingen for området

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møte 05/04/2006 sak 123 Saken ble behandlet sammen med

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at formannskapet bevilger

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Administrative anbefalinger til håndtering av innkomne. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplanutvalget /15

Administrative anbefalinger til håndtering av innkomne. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplanutvalget /15 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 9823/2015 Arkivnr.: L12 Saksnr.: 2012/7367 Utvalgssak Administrative anbefalinger til håndtering av innkomne merknader

Detaljer

Utbyggingsavtaler Skårersletta 50 offentlig ettersyn. Vedlegg: Utbyggingsavtale Skårersletta 50 delfelt 1 Utbyggingsavtale Skårersletta 50 delfelt 2

Utbyggingsavtaler Skårersletta 50 offentlig ettersyn. Vedlegg: Utbyggingsavtale Skårersletta 50 delfelt 1 Utbyggingsavtale Skårersletta 50 delfelt 2 Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: FA - L80, TI - &01 16/5585/1 Isabel Arntzen Prosjekt Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 052/16 28.09.2016 Formannskapet 056/16 12.10.2016 Teknisk utvalg 080/16

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 www.stjordalkulturutvikling.no Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2745-1 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Strategivalg for bygging på eiendommen

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anne Bjørg Rian L.nr.: 32153/2014 Arkivnr.: 611 Saksnr.: 2014/5058 Utvalgssak Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Møtedato

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [13/01790-6] Sak 171 Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 Sendt til byrådet.

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 35338/2014 Jan Ove Teksum Forprosjektrapport pr mai 2014 Låven på Huseby gård Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 FRA SAKSNR: 9/06 FRA KL: 16:30 TIL SAKSNR: 9/06 TIL KL: 18:25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 Fra HOK-sak: 11/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 14/13 Til kl.: 21.30 Av utvalgets

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09

Møtedato: Møtetid: 12: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 24.02.2009 Møtetid: 12:00 19.00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE Arkivsak 2013/210 SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE 23.04.13 Framtidig skole- og barnehagestruktur i Nes 2013-2030 Kommunestyrets vedtak: A Skolestruktur A1. Skolestrukturen i Nes kommune skal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer