Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen."

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes L.nr.: 16754/2007 Arkivnr.: L12 Saksnr.: 2007/2131 Utvalgssak Prinsipielle føringer for utviklingen av Krokstad senterområde - badeland, kulturhus og boliger. Kommunens fremtidige rolle i utviklingsdelen. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. GRUNNLAG Signaler fra orientering om Prosjekt Krokstad senter i Formannskapsmøtet Brev av fra Steen & Strøm, Vedr.: Utvikling av Krokstad sentrum, referert i møtet Kommuneplanen Utredning av ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Markedsvurdering Badeland Buskerud Storsenter. Rapport av desember 2003 ved Asplan Viak, Tilstandsrapport Eknes svømmehall. VEDLEGG Vedlegg 1. Notat Prosjekt Krokstad senterområde (vedlegg til Formannskapets behandling ). Vedlegg 2. Organisasjonskart for kommunens Prosjekt Krokstad senter. Vedlegg 3. Skisse fra Steen & Strøm over planene for Krokstad senterområde. Lagt på politikerrommet: Vedlegg 4. Utredning av ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Markedsvurdering Badeland Buskerud Storsenter. Vedlegg 5. Skisse fra Steen & Strøm over planene for Krokstad senterområde, i A3 versjon. Side 1

2 SAMMENDRAG Rådmannen har behov for prinsipielle avklaringer knyttet til kommunens engasjement i utviklingen av Krokstad senterområde. Rådmannen har opprettet Prosjekt Krokstad senter som består av to løp: Kommunens myndighetsrolle som følger plan- og bygningsloven Kommunens rolle som samfunnsutvikler som følger opp og gir innspill til utviklingen av Krokstad senterområde, herunder kommunens engasjement i utbygging av badeland, kulturhus og boliger. Dette notatet omhandler utviklingsdelen for prosjektet, og ikke saken etter plan- og bygningsloven, som behandles av Planutvalget. Etter føringer fra Formannskapet vil administrasjonens videre arbeid bestå i samarbeid/forhandlinger med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter og utredninger for kommunalt engasjement i prosjektet. Det vil være viktig at Formannskapet tar stilling til hvordan kommunen skal involvere seg i dette omfattende prosjektet. OPPLYSNINGER/VURDERINGER Steen & Strøm som drifter og Storebrand som eier av Buskerud Handelspark har lansert store utviklingsplaner for dagens sentre med tilliggende områder. Kommunen inviteres til å gi innspill til innholdet i området og vurdere et engasjement i utbygging, eierskap og drift av badeland, kulturhus og boliger. Kommunen har hatt møter med Steen & Strøm, samt politiske drøftinger med Formannskapet om utviklingsplanene på Krokstad senterområde. Saken som fremlegges nå er første offisielle saksfremlegg for prosjektet. Det vil være viktig at prosjektet munner ut i noe mer enn bare utvidelse av handlesentra. Realiseringen av prosjektet vil være avhengig av at området utvikles som en helhet og at boliger anlegges på området i tillegg til kultur- og aktivitetstilbud. Dette prosjektet vil gjøre noe med forholdet mellom Krokstadelva og Mjøndalen. Det vises til Kommuneplanen som legger opp til en sentrumsutvikling som styrker forholdet mellom de to tettstedene. Prosjektet vil også omfatte problemstillinger knyttet til temaene trafikksystemer og flom. Kommunen vil måtte ta stilling til kostnadsfordelingen for eventuelle tiltak. Dette vil komme som en del av den videre prosessen. Kommunen har opprettet en prosjektorganisasjon for Krokstad senterområde. Prosjektet er organisert i to parallelle løp: et juridisk løp som følger plan- og bygningsloven og ivaretar kommunens myndighetsrolle, og et løp som ivaretar kommunens rolle som samfunnsutvikler og som leder samarbeidet med utbygger om utvikling av bl.a. badeland, kulturhus og boliger. Denne saken omhandler utviklingsdelen for prosjektet. Det sentrale spørsmålet vil være hvorvidt kommunen ønsker å gå inn i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter, for å utvikle badeland, kulturhus og boliger. Formannskapet må gi administrasjonen føringer som angir hvorvidt kommunen er interessert i å utrede mulighetene for evnt. eierskap/medeierskap for anlegg som bygges ut. Dette vil være viktig for de videre samtalene med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter, og for å kunne forta utredninger innenfor et mer avgrenset temafelt. Denne saken vil være en første utsiling av alternativer for å avklare hvorvidt kommunen vil delta i utviklingen av badeland, kulturhus og boliger. Side 2

3 Av hensyn til den videre prosess er det viktig at kommunen allerede nå gir signaler om hvilke anlegg/aktiviteter som kommunen har ambisjoner om å få utredet som en del av prosjektet. Disse vil detaljutredes videre utover høsten 2007 og våren 2008 i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand dersom Formannskapet ønsker en slik retning. Utredningene vil i neste omgang danne grunnlag for eventuelle beslutninger om videre medvirkning både hos Steen & Strøm/Storebrand og Nedre Eiker kommune med utgangspunkt i de intensjoner som gis fra Formannskapet i denne sak. Det vil være nødvendig for Rådmannen å ha nær kontakt med politisk nivå (Formannskapet/Kommunestyret/Utvalg) utover høsten og vinteren etter hvert som utredningsprosessen går fremover. Det legges opp til møtepunkter innenfor de ordinære formannskaps- og kommunestyremøtene, og evnt. ekstra møter ved behov. Denne saken fremmes for å be Formannskapet ta stilling til utviklingsretningen på Krokstad senterområde med henblikk på utviklingen av badeland, kulturhus og boliger. Senterutvikling med unike muligheter Krokstad senterområde utgjør en regional og nasjonal storsatsning for Steen & Strøm/Storebrand. Planene for området er ambisiøse og vil gi et nytt sentrum for kommunen. Elva skal gjøres mer tilgjengelig, sentrene skal utvides og bygges sammen, og det skal legges inn aktiviteter og attraksjoner som gjør området interessant å bosette seg i og spennende å besøke. De helhetlige utviklingsplanene er i tråd med Kommuneplanens målformuleringer og bestemmelser for området. Steen & Strøm/Storebrand ønsker med prosjektet å utvikle senterområdet til et mer fremtidsrettet senterområde med opplevelse og handel. Storebrand har finansiell tyngde til å gjennomføre de skisserte planene, og har det siste året ervervet flere tilliggende eiendommer på Krokstad senterområde. Storebrand er dominerende eier i området. Tilsvarende prosjekter foregår også andre steder i landet, men forutsetningene synes å være spesielt gode på Krokstad senterområde. Utviklingen av kjøpesenter og badeland, kombinert med kultur og bolig samlet på et senterområde er en spesiell kombinasjon i Osloområdet. Buskerud Handelspark trekker til seg mellom 3 og 4 millioner besøkende årlig, og hadde en total omsetning på ca. 1,1 milliarder kr i Markedsgrunnlaget er tilstede for en utvikling av tilbud og aktiviteter på området. I regional sammenheng representerer sentra et handelsknutepunkt, og en videreutvikling av handel og opplevelser vil understøtte denne statusen. Kundene trekkes fra et geografisk område som omfatter hele Østlandet, men med hovedvekt på Buskerud, Telemark og deler av Vestfold. Området ligger sentralt i kommunen og kommunikasjonen er god for kollektivreisende med tog og buss. Landskapsmessig har området en god beliggenhet med elva som nærmeste nabo. Det er et konkurranseforhold mellom kommuner og regioner når det gjelder handel og opplevelser knyttet til handel. Familien drar og handler i større grad nå enn tidligere, og med mer penger mellom hendene øker kjøpekraften også mot andre ting enn bare varer mer opplevelser og tjenester. I Osloområdet pågår og planlegges et titalls større utviklingsprosjekter med kjøpesenter, bolig, kultur og opplevelser, og det er en utfordring for Drammensregionen å stoppe handelslekkasje til Osloområdet. Badeland Kommunen inviteres til å samarbeide med utbygger for å utvikle badeland på Krokstad senterområde. Det er behov for et tidsriktig svømmeanlegg i kommunen som kan tilby svømmeopplæring, idretts- og mosjonstilbud til lokalbefolkningen. En utredning av 15. juni Side 3

4 2006 utført av Nils Tveit (se vedlegg 4) på oppdrag fra Nedre Eiker kommune og Steen & Strøm/Storebrand er positiv til en samlokalisering med Buskerud Storsenter og utbygging av et større badeland på området. Et badeland inneholder tilbud utover fasiliteter for svømming og har ofte høyere besøkstall enn de tradisjonelle svømmehallene. Mange svømmehaller av den gamle typen er i dag utdaterte både teknisk og innholdsmessig, og i flere kommuner velger man å bygge nye badeanlegg fremfor å igangsette kostbare rehabiliteringer av gamle anlegg. Det er ikke gitt at utbygging av badeland er en gullkantet investering, men det ligger muligheter for overskuddsforetak dersom badet har et godt markedsgrunnlag, attraktivt innhold, god utforming og god økonomisk styring/drift. Et komplett, markedsrettet anlegg med det beste tilbudet bør kunne drives med et overskudd, ifølge utredningen ved Nils Tveit. Kostnaden ved en ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig standard var i 2003 beregnet til ca. 12 mill. kr, jfr. rapport utarbeidet av Asplan Viak. Utviklingen i badebransjen har gått raskt de siste årene. Sterkere konkurranse og økt kommersialisering på området har gitt et skifte i fokus fra pedagogisk læringsarena til arena for rekreasjon, trening og velvære. I bade- og svømmeanleggbransjen opereres det ofte med 5 generasjoner av bad, som illustrer den historiske utviklingen i badeanleggenes funksjon, utformingen og tilbudet. Femtegenerasjonsbadene er anlegg som i tillegg til svømmebasseng, badelandsfasiliteter (boblebad, bølgebasseng, rutsjebaner), badstuer og terapibad, også inneholder SPA. Sjettegenerasjonsbadet er ennå upløyd mark. Kan kombinasjonen kultur og bad representere neste steg i utviklingen? De best besøkte anleggene i landet har betydelig lavere markedsgrunnlag enn et badeland i Nedre Eiker vil ha. Pirbadet i Trondheim og Vannkanten i Bergen har et befolkningsgrunnlag innenfor en times kjøring på mellom og mennesker. For Østfoldbadet i Askim vil befolkningsmengden innenfor samme rekkevidde være tilnærmet lik som for et badeland i Nedre Eiker, dvs. nærmere 1 million mennesker. Kundegrunnlaget som allerede trekkes til Buskerud Handelspark hvert år gjør situasjonen for et badeland i kommunen unik sammenlignet med andre steder. Utfordringen vil være å få menneskene som besøker sentra til også å ta turen innom badelandet. Det blir viktig å skape et tilbud som er attraktivt og unikt, og som er noe mer eller annet enn de tilbudene som finnes i regionen forøvrig. I Østlandsområdet finnes badeland kombinert med treningsanlegg eller hotell, men så vidt vites ingen badeland kombinert med kjøpesenter. Det sentrale spørsmålet er om kommunen ønsker å inngå et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter om utbygging og drift av badeland. Ved valg av dette alternativ vil administrasjonens videre arbeide bestå i samtaler/forhandlinger med alle berørte parter internt så vel som eksternt og utredninger av realistiske og lønnsomme måter å organisere badelandet på. Sentrale tema for utredning vil være lokalisering, innhold, finansiering, eierskap og drift. Det må forutsettes at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas i anlegget. Rehabilitering av Eknes svømmehall kan representere et nullalternativ, og lønnsomheten i dette alternativet kan sammenlignes med utfallene av utredningene av badeland. Dersom kommunen ønsker å utvikle badeland i samspill med Steen & Strøm/Storebrand, og evnt. andre investorer/parter vil dette kreve en organisering som muliggjør et slikt samarbeid. Et badeland vil være et kommersielt anlegg og en organisering som understøtter en markedsrettet drift er fordelaktig. Selskapsbygging gjennom aksjeselskap eller lignende vil muliggjøre involvering av mange aktører, og er godt egnet for kommersielt fundert virksomhet. I utredningene kan eierskaps- og driftsformer vurderes ut fra hva som vil være Side 4

5 lønnsomt, og det kan også legges inn alternativer der kommunen er eneeier og/eller drifter av badelandet. Kommunal virksomhet og kommunalt foretak er valgbare former for organisering ved utvikling av et rent kommunalt badeland der kommunen bærer kostnadene over det kommunale budsjettet. Dersom kommunen ikke ønsker å delta i utbyggingen av badeland, men heller vil søke å inngå en leieavtale med utbygger i et fremtidig anlegg, kreves i utgangspunktet ikke utredninger av eierskapsmodeller. Administrasjonen vil da samarbeide med Steen & Strøm/Storebrand, og evnt. andre investorer/parter for å inngå leieavtale i badelandet. Anlegget må innredes slik at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas. Kommunen bærer dermed ikke det økonomiske ansvaret for anlegget, men vil indirekte bære investeringskostnadene, og vil muligens også måtte stå for drift og vedlikehold i anlegget avhengig av avtalen med investorer/parter. Kommunen vil i en slik organisering ikke nyte godt av et eventuelt økonomisk overskudd. Om kommunen ikke ønsker å delta i utbygging og drift av badeland, men heller retter seg mot en rehabilitering/utbygging av Eknes svømmehall eller eventuelt nybygging med annen lokalisering, vil administrasjonens videre oppdrag bestå i detaljering av et slikt prosjekt. Kommunen må bære kostnadene ved rehabilitering alene eller finne investorer/parter for samarbeid om ombygging/utbygging. Rehabilitering av Eknes i nåværende form vil gi en svømmehall som er i tråd med forskriftene, men uten utvidede aktiviteter knyttet til trivsel, lek, mosjon og velvære kjent fra moderne badeanlegg. Besøkstallene vil sannsynligvis ligge lavere for et slikt ordinært anlegg med beliggenhet utenfor senterområdet, og det vil være risiko for betydelige driftsunderskudd. En utbygging av Eknes med utvidede funksjoner eller nybygg av badeanlegg med annen lokalisering, vil representere alternativer som også må vurderes i denne sammenheng. Kommunen vil ikke ha garanti for at badeland realiseres på senterområdet uten kommunalt bidrag. Kulturhus Steen & Strøm/Storebrand åpner for utbygging av arena for kunst og kultur i prosjektet. Det kan etableres som et eget bygg, et utendørsanlegg, eller som en del av kjøpesenterbygningen eller badelandet. Her er flere varianter og kombinasjoner mulig. Det kulturelle innslaget vil være viktig for utviklingen av området som en helhet av opplevelser, og være med på å gi stedet karakter. Det vektlegges at en samling av kulturaktiviteter i et større kulturhus får den konsekvens at aktiviteter andre steder i kommunen må tones ned. Det vil påvirke kommunens kulturstrategi og -satsning, og få betydning for de kultureiendommer og tilbud som allerede eksisterer eller som er under utbygging/utforming. Denne delen av prosjektet må derfor ses i sammenheng med rulleringen av kulturplanen, og kulturarbeidet i kommunen for øvrig. Valg av dimensjon og funksjon for kulturelementet i senterområdet vil ha betydning for resten av kommunen, både lokalsamfunnets kulturidentitet og kommunens kultursatsning. Et kulturhus er vanskeligere å definere enn et badeland. Moderne kulturanlegg er ofte et større anlegg som søker å gi rom for både produksjon, utøvelse og formidling av kunst og kultur. Større kulturhus rommer ofte flere saler med ulike teknisk kvaliteter knyttet spesielt til musikk, dans eller teater, rom for utstillinger, produksjonsrom (verksteder, studio osv), og øvingsrom. Salene kan brukes både til scenekunstformidling og til næringsarrangementer, konferanser o.l. Samlokalisering med andre kulturtilbud så som kino og bibliotek er vanlig. Tilbudene samles for at de skal kunne være til gjensidig nytte for hverandre. Utearealer kan også tilrettelegges for kulturelle opplevelser i form av utendørsscener eller temaparker. Kulturhus anses ofte som en nødvendig del av den kommunale infrastrukturen, og verdsettes Side 5

6 således ikke i bedriftsøkonomisk verdi men heller som et ledd i samfunnsutviklingen og kommunens tjenestetilbud. Det vil representere en møteplass og bidra til å skape større sosial og kulturell aktivitet. Kommunen har behov for konsert-/forestillingslokaler for store forestillinger innenfor profesjonelle rammer, samt lokaler for kunstnerisk virksomhet der dans og kunst nevnes spesielt (galleri/utstilling, øving/produksjon). Et kulturhus kan romme disse aktivitetene, men et anlegg som kun består av konsertscene og produksjons-/fremvisningslokaler for kunst vil kunne bli en for snever satsing. En større kulturarena vil kreve profesjonell drift og må ha et godt og variert program for å trekke folk og være lønnsomt. Det er for øvrig vanskelig å drive kulturhus med lønnsomhet. Mye av utfordringen ligger i at aktiviteten og besøket varierer ulike tider av dagen og fra dag til dag, og dette skaper usikkerhet på inntektssiden. Erfaringstall fra større kulturbygg i landet viser netto driftsutgifter mellom ca. 1,5 og 4 mill. kr. Det kan tenkes at et mer kommersielt kulturinnslag hører hjemme i senterområdet, som for eksempel kino, show/kabaret, scene for småkonserter/promotering, kurs- og konferansevirksomhet m.v. Aktiviteter som kan formes ut fra kjøpesentra og evnt. badelandets behov og interesser, og som bygger opp under aktivitets- og opplevelsesaspektet. Denne typen tilbud vil også komme lokalsamfunnet til gode, men vil i mindre grad representere en arena for utvikling og fremvising av lokale krefter. Dersom et hotell anlegges i området vil dette åpne nye muligheter for kulturtilbud i en eller annen form. Det kan også tenkes tilrettelagt for kulturelle aktiviteter i tilknytningsgaten mellom kjøpesentra. Kulturelementer utenom den vanlige formen vil gi senterområdet en ny dimensjon innenfor opplevelsesaspektet. Det sentrale spørsmål i denne saken vil være hvorvidt kommunen vil gå inn i et samarbeid med Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter for å finne et kulturelt innhold i en eller annen form som passer for senterområdet, lokalsamfunnet og regionen. Prosjektet må ses i en større kulturpolitisk sammenheng. Administrasjonens arbeid vil bestå i samtaler/forhandlinger med alle berørte parter internt så vel som eksternt og utredninger av innholdet i kulturtilbudet og måter å organisere det kulturelle tilbudet på. Sentrale tema vil være behov, lønnsomhet, lokalisering, innhold, finansiering, eierskap og drift. Det kan i utredningene vurderes både rent kommunalt eierskap og former for selskapsordninger med samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Om kommunen heller ser for seg at det utvikles et rent kommersielt kulturtilbud på senterområdet tilpasset den private aktørens behov og interesser, kan det være naturlig å overlate dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Boliger Steen & Strøm/Storebrand åpner for utbygging av boliger som en del av prosjektet. Ca. 200 boenheter (boliger) er antydet. Boligene kan tenkes utbygd som del av kjøpesenterbygget med fasade mot elven, eller langs elvebredden vest for sentra. Beliggenheten vil være attraktiv med nærhet til elva og til senterområdet med et mangfold av aktiviteter. Det kan også tenkes at boligene kan selges med båtplass dersom dette anlegges i området. Boligdelen er viktig for realiseringen av prosjektet på Krokstad senterområde, og kommunen vil kreve at disse oppføres. Boliger for personer med særskilte behov er det mangel på i kommunen. Enkelte grupper vil kunne nyte godt av å være i et område med aktivitet og med mennesker rundt seg, som for Side 6

7 eksempel eldre. Det kan være aktuelt for kommunen å tilrettelegge boliger til dette formål gjennom prosjektet. Spørsmålet blir hvorvidt kommunen i egen regi skal bygge ut boliger, eller om dette foretagende skal overlates til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Dersom kommunen vil erverve grunn, bygge ut og foreta salg/utleie i egen regi, må administrasjonen starte en prosess med dette som formål. Mener kommunen at utbygging av boliger bør foretas av private aktører, vil det måtte avklares om kommunen har behov for å leie boliger tilpasset grupper med særskilte behov. KONKLUSJON Rådmannen har behov for prinsipielle avklaringer knyttet til kommunens engasjement i utviklingen av Krokstad senterområde. Formannskapet ber om at følgende utredes: Badeland: A. Kommunen vil delta i utredning av et badeland på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Det forutsettes at kommunens ansvar for svømmeopplæring ivaretas i anlegget. B. Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde, men er positiv til at Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter utvikler et badeland på eget område. Kommunen vil kreve at anlegget tilfredstiller kravene for svømmeopplæring, og vil inngå leieavtale som sikrer at kommunens ansvar for svømmeopplæring kan ivaretas i anlegget. C. Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde. Kommunen vil ivareta egne forpliktelser i forhold til svømmeopplæring m.v, gjennom ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig stand, utbygging av Eknes svømmehall med utvidede funksjoner eller nybygging av svømmeanlegg med ny lokalisering. Alternativene må videre utredes. Kulturhus: A. Kommunen vil delta i utredning av kunst- og kulturarena på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. B. Kommunen er positiv til kommersielle kulturelementer tilpasset Krokstad senterområde, men overlater ansvaret for utbygging og drift av disse tilbudene til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Boliger: A. Kommunen vil erverve eiendom og gjennomføre utbygging og salg/utleie av boliger på Krokstad senterområde. B. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Kommunen vil vurdere behovet for eventuelle boliger tilpasset grupper med særskilte behov. C. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Rådmannens innstilling: Rådmannen fremlegger saken til drøfting. Side 7

8 Behandling i Formannskapet : Tor Orsteen fremmet på vegne av AP og SV slikt forslag: Badeland. Som pkt. A til siste setning. Hva kommunens ansvar for svømmeopplæring angår, Vurderes to alternativ: - Svømmeopplæring ivaretas i nytt badeland. Eknes svømmehall rehabiliteres til forskriftsmessig stand. Kulturhus. Som pkt. B med følgende tillegg: Kommunen vil kontinuerlig vurdere innspill om samarbeid fra utbyggerne. Boliger: Som pkt. B. H v/ann Vigdis Stykket fremmet slikt forslag: Badeland. Pkt. C Kommunen vil ikke delta i utbyggingen av badeland på Krokstad senterområde. Kommunen vil ivareta egne forpliktelser i forhold til svømmeopplæring m.v, gjennom ren teknisk rehabilitering av Eknes svømmehall til forskriftsmessig stand Knut Gjerde fremmet slikt forslag: Votering: Følgende punkter vedtas: Badeland pkt. C Kulturhus pkt. B Boliger pkt. C Badeland Pkt. C med høyres endring fikk 4 stemmer (2H 1 Frp 1 Krf). Pkt. B enstemmig forkastet. Pkt. A - forslag fra AP/SV. Tiltrådt mot 4 stemmer ( 2 H 1 Frp 1 Krf) Kulturhus. Pkt. B fra AP/SV ble enstemmig tiltrådt. Boliger. Pkt. B ble satt opp mot pkt. C. Pkt. B fikk 6 stemmer. Pkt. C fikk 3 (2 H 1 Frp) Side 8

9 Vedtak fra Formannskapet : Formannskapet ber om at følgende utredes: Badeland: Kommunen vil delta i utredning av et badeland på Krokstad senterområde, der sentrale tema vil være innhold, lønnsomhet, eierskaps- og driftsformer. Utredningen bygger på et samarbeid mellom kommunen, Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre investorer/parter. Hva kommunens ansvar for svømmeopplæring angår, vurderes to alternativ: - Svømmeopplæring ivaretas i nytt badeland. - Eknes svømmehall rehabiliteres til forskriftsmessig stand. Kulturhus: Kommunen er positiv til kommersielle kulturelementer tilpasset Krokstad senterområde, men overlater ansvaret for utbygging og drift av disse tilbudene til Steen & Strøm/Storebrand og evnt. andre Kommunen vil kontinuerlig vurdere innspill om samarbeid fra utbyggere. Boliger:. Kommunen forutsetter at boliger utbygges på senterområdet, men overlater dette ansvaret til Steen & Strøm/Storebrand evnt. andre investorer/parter. Kommunen vil vurdere behovet for eventuelle boliger tilpasset grupper med særskilte behov. Side 9

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Rådmannens innstilling Stedsutviklingskomiteen ber om at det fremmes en sak for komiteen basert på innspill og diskusjon i møtet.

Rådmannens innstilling Stedsutviklingskomiteen ber om at det fremmes en sak for komiteen basert på innspill og diskusjon i møtet. Arkivsak-dok. 12/01955-1 Saksbehandler Erik Tore Selander Halvorsen Jensen Saksgang Stedsutviklingkomite Møtedato BOLIGPOLITIKK Rådmannens innstilling Stedsutviklingskomiteen ber om at det fremmes en sak

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWI-14/18866-1 97448/14 29.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.03.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.03.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til esj@drangedal.kommune.no. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til esj@drangedal.kommune.no. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Stedsutviklingkomite Dato: 13.09.2012 kl. 14:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00328 --- Forfall meldes snarest til sekretær på tlf. 35 99 70 25 eller på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer