PoolSan test -Savalen SPA 2007/-08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PoolSan test -Savalen SPA 2007/-08"

Transkript

1 PoolSan test -Savalen SPA 2007/-08 Savalen har i lengere tid benyttet hydrogenperoksid som desinfiserende middel til sitt SPA-anelgg. Med kjennskap til produktet og kunnskap om den påbegynte testaktiviteten ved Pirbadet i Trondheim ønsket Savalen å speile resultatene fra Pirbadet i eget SPA-anlegg. Automatisk måle- og doseringsutstyr ble installert og opplæring i drift av anlegget ble gitt i november Savalen SPA kjennetegnes av at samme renseanlegg og vann benyttes for badebasseng og boblebad, en høy badevannstemperatur (34 o C) og et stort antall besøkende. Vannkvaliteten etter 5 mndr drift er dokumentert i analyser fra akkreditert laboratorium og bekrefter at PoolSan er et fullverdig vannsaniteringsprodukt. Tidligere rapporterte plager med sviende hud og øyne er ikke registrert etter overgang til PoolSan.

2 1. Sammendrag Med bakgrunn idet testprogrammet som ble startet opp ipirbadet i Trondheim høsten 2007 ønsket Savalen å erstatte et ellers problematisk desinfeksjonsmiddel med PoolSan. Hensikten var å drifte anlegget med PoolSan iparallell med og i tillit til gode verdier fra Pirbadet. Savalen gjennomfører rutinemessig minimum 3ganger daglig en nøye oppfølging av bassengets vannkvalitet. Resultatene fralokale vannprøverogmengdentilsetningsstoff er registrert ibassengjournalen og de kurver som er presentert irapporten. Labolo har ikkevært direkteinvolvert idriftenvedrørendebrukav PoolSanvedSavalenSPA, men har som konsulenter bidratt med kunnskap for å bibeholde en stabil og god desinfeksjonsberedskap ivannet. I prøveperioden er drift av anlegget utført av SPAanlegggets eget personale. Pådenne måten dokumenteres det at tilstrekkelig opplæring for å drifte anlegget med PoolSan er gitt og korrekt oppfattet. To kontrollertevannprøver innlevert til Noranalyse som akkreditert analyse-laboratorium med fokus på å kartlegge innholdet av Mykobakterier dokumenterer at PoolSan gir den ønskede virkning og gir en like god eller bedre beskyttelse mot bakterievekst sammenlignet med bruk av klor. Konklusjon. Sett i et helhetsperspektiv der både desinfeksjonsberedskapen, de badendes komfort, driftspersonalets eksponering for klorholdig atmosfære og det tekniske anleggets slitasje grunnet korrosivevirkninger fra klor og hydrogenperoksid såblir PoolSan et vinnende produkt. Tilbakemeldinger fra hotellet er at allergiske reaksjoner fra badende knyttet til hud eller pusteplager som tidligere ble rapportert ikke forekommet ved bruk av PoolSan. 3

3 Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag Prøveprogram Bassengjournalogforbrukningsdata Hensikten med forsøket Badeanlegget PoolSan PoolSan Regenerator (Potassium Monopersulphate) Kartlegging førstart avtestperiode -problemområder PoolSan innledningsfase Modifikasjoner til det tekniskeanlegget Oppstart Prøveperiode Forbruk av virkemidler Datainnsamling Vannverdier (Cu, Ox,pH) og badebelastning Resultater SurhetsgradpH Kobber/sølv ioner i bassenget Oxygen-analyse Alkalitetsanalyse Kloraminer Bakterielle verdier Konklusjon Vedleggsoversikt Teknisk beskrivelse av doseringsutstyrforpoolsan HMS dataark forpoolsan produkter Bassengjournal april Analysesertifikaterfra Noranalyse

4 2. Prøveprogram Savalen SPA ble kontaktet og forespurt som sted for gjennomføring av testperiode fordi det er godt vedlikeholdt og veldrevet SPA som betjenes av dedikert driftspersonale. Savalen SPA har lengebenyttet hydrogenperoksid som desinfeksjonsmiddel, menopplevdeproduktet som problematisk å håndtere samt at kvaliteten på badevannet ikke var god på dager etter tung badebelastning. Hotellet har et strekt ønske om åunngå bruk av klor og har et ønske om å forbedre sin miljøprofil ved å tilby driftspersonale, hotellets gjester og de badende et bedre miljø enn det som oppleves ved bruk av klor. Labolo har ikke vært involvert iden lokale søkeprosessen for godkjennelse til å benytte annet desinfeksjonsmiddel enn klor da dette er etablissementets eget ansvar og hotellet allerede benyttet et alternativ til klor ibassenget. Savalen SPA fremstår som meget delikat og velholdt, men allerede etter 4års drift er det bygget opp biofilm på innsiden av rørsystemene. PoolSan renser rørsystem og filter for denne biofilmen og gjør oppstart og innkjøringstid vesentlig lenger førman oppnår stabile driftsdata enn tilsvarende ville vært for et nytt anlegg. Savalen Spa valgte å bytte ut hydrogenperoksid over natten ihele anlegget. Som del av opplæringsprogrammet ble konverteringen gjort med representanter fra Labolo og PoolSan UK til stede. Det videre prøveprogrammet er ikke utført med representanter fra Labolo til stede annet enn ved oppstart, opplæring og som konsulent ved spesielle forespørsler. De resultater som er oppnådd er derfor basert på den kunnskap og erfaringer som badeanleggets eget driftspersonale har mottatt under de to oppstartsdagene, det automatiske måle- og doseringssystemet og riktig bruk av leverte kjemikalier. Labolo har besøkt Savalen SPA i forbindelse med vareleveranser for å verifisere riktig bruk av automatisk doseringsutstyr og kjemikalier. Labolo har også bistått med uttak av vannprøver som er sendt til Nordanalyses laboratorium på Lillestrøm for analyse. Analysesertifikatene er vedlagt. Vannprøvene er tatt med fylling direkte i Noranalyses egne prøveflasker. 3. Bassengjournal og forbrukningsdata Bassengjournalen fylles ut ved hver vannprøve som registreres 3ganger pr dag. Det er for omfattende å legge ved hele bassengjournalen iden elektroniske rapporten, men den fremsendes i sin helhet på forespørsel. Savalen har ikke angitt tidspunkt for påfylling av kjemikalier imatetankene slik at detaljerte forbruksdata er vanskelige å frembringe. Det har vært mange leveranser iprøveperioden, så ut fra leveringsinfo og erfaringer mottatt fra driftspersonalet kan vi konstatere at forbruket av PoolSan var høyt de første månedene, grunnet nedbrytning av biofilm i rør og tanker, men har nå stabilisert seg på 1-2 liter/uke. Det gjennomsnittlige forbruket av Regenerator på Savalen var innledningsvis høyere enn forventet og det ble dosert mellom 10 og 16 kg. Regenerator/dag. Idag er forbruket stabilt på mellom 7,5 og 8,5 kg/dag. 5

5 4. Hensikten med forsøket Labolo er gitt enerett til å markedsføre produktet PoolSan idet skandinaviske markedet. Labolo har derfor med bakgrunn i de testresultater som er oppnådd i England (ref. Leatherhead-rapporten) et ønske om å gjennomføre utprøving ikontrollerte former slik at produktet kan dokumenteres å være trygt og tillates benyttet i samsvar med gjeldende lover og regler inorge (Badevannsinnstruksen). Savalen SPA ønsker å avklare om det finnes et godt alternativ til klor som kan erstatte dagens prøvedrift med Hydrogenpeoksid og bli godkjent ihenhold til den norske Badevannsforskriften. Formålet med prøveprosjektet er tosidig. For Labolo har målsetningen vært å kvalifisere produktet for godkjennelse ihenhold til badevannsforskriftenslik at vimed trygghet kanmarkedsføre ogselge et fullverdig produkt til offentlige og private brukere av svømmebasseng. Savalen SPA har ønske om å finne et alternativ til klor for å imøtekomme såvel de badende-, som de ansattes bekymringer for å væredirekte og indirekte eksponert for klor. I tillegg er det et sterkt ønske om å redusere den korrosivevirkningen som klor har på de tekniske installasjonene og badeanlegget. Med ovenfor angitte felles målsetning er prøveperioden gjennomført for å fastslå hvorvidt en gitt mengde PoolSan oppløsning brukt sammen med PoolSan Regenerator (Potassium Monopersulphate), gir et like godt eller bedre resultat enn bruk av hydrogenperoksid. 5. Badeanlegget Savalen SPA åpnet i2003 og fremstår som et moderne og veldrevet anlegg. SPAet har basseng, og boblebad integrert isamme renseanlegg med ekstra oppvarmingav vannet som benyttes iboblebadene. Temperaturen i svømmebassenget holdes høy (36 grader) og i boblebassengene som er intergrert ligger vanntemperaturen på nesten 40 grader. Bildet viser tydelig hvor tett integrert basseng og boblebad er bygget. Volumet av vannet som benyttes i hele anlegget er 260 m3. Badeanlegget blir tatt godt vare på av to godt kvalifiserte ansatte, men enkelte språkproblemer har komplisert dialogen slik at Labolo i forbindelse med vareleveranser har gjennomført to konsultativebesøk for å sikre at det tekniske overvåkningssystemet har vært riktig kalibrert og at mengden virkemidler i bassengvannet har vært forsvarlig. Savalen SPA har siden 1.nov 2007 blitt desinfisert med PoolSan Pool Treatment Solution og PoolSan Regenerator (Se pkt 6og 7). HMS-dataark for begge produktene er vedlagt. Badeanlegget er designet for bruk av klor eller hydrogenperoksid samt tilsetting av ph+, ph- og flokkmiddel/fellingsmiddel etter behov.mekanisk rensing istandard sandfilter. 6. PoolSan PoolSan er en syremettet kompleks vannoppløsning som inneholder kopper, sølv, sink, aluminium og gull. Den mikroskopiske virkning av disse naturlige mineralionene på algene og bakteriene er dobbel. Først vil algene og bakteriene ivannet ødelegges gjennom en forandring iensymprosessene ved att ionene bryter ned DNA strukturene og celleveggene. For det andre klumper alle de angrepne partiklene seg sammen. 6

6 Klumpene samles opp, når vannet sirkuleres gjennom bassengets sandfilter. Ionene opprettholder en stabil mengde PoolSan ivannet inntil deer blitt brukt opp av prosessen. Restnivået av PoolSan blir overvåket ved å teste vannets innhold av kopper. Til dette bruker man et elektronisk colorimeter og reagent. Ønsket verdi for kopper er mg/l. 7. PoolSan Regenerator (Potassium Monopersulphate) Den aktiveingrediensen idette produktet er kaliumperoksimonosulfat. I likhet med klor, er kaliumperoksimonosulfat en oksidant som vil ødelegge organisk forurensning som ammoniakk ogannen badeforurensningisvømmebasseng. Kaliumperoksimonosulfatets sammensetninger dreper eller desinfiserer imidlertid ikke, de bare kontrollerer organiske emner og klorkombinasjoner, og hjelper således til å sikre at renholdsmiddelet kan gjøre jobben sin som desinfeksjonsmiddel. Kaliumperoksimonosulfat oksiderer ved å bruke det elementet som oksidering har fått sitt navn fra oksygen. Oksygen er en ren form av oksidant og ulik superklorifisering, som blir brukt til å desinfisere og ødelegge organisk materiale (badeforurensning). Dersom problemer som lukt, øye- og hudirritasjoner forekommer er Kaliumperoksimonosulfat effektivt når det gjelder å forhindre disse problemene fordi oksidanten ikke inneholder klor, men isteden oksiderer avfall ved bruk av oksygen. Avfallsstoffene går ikke gjennom de forskjellige stadier av chloramine formation for å oppnå gjennombrudd, isteden reagerer de direkte med ammoniakken for å produsere klorid og nitrogen (hvor klor er til stede ivannet). Kaliumperoksimonosulfater er særlig effektive iå øke effektivitetenipoolsanskopper/sølv desinfeksjonssystem, der følgende skjer: Kaliumperoksimonosulfat har et oksidasjonspotensiale som er høyt nok til å opprettholde sølvioner iet høyt oksidasjonsstadium, til og med til Ag3+ (Zsoldos and Kowalski, 1970). På lignende måte blir kopper oksidert til Cu3+. Dette er viktig for fjerningen av ammoniakioner fra bassengvann ved følgende foreslåtte mekanisme: Oksidasjon S208(2-) + 2Cu(3+)--- 2Cu(3+) + 2S04(2-) Reduksjon 6Cu(3+) + 2NH3 ---6Cu(2+) + N2 + 6H+ Ut fra dette kan man se at de renholdsmessige egenskapene til PoolSan kopper, sølv og sinkioner også er betydelig øket ved at det er kaliumperoksimonosulfat ivannet. Organisk materiale blir oksidert, men ingen uheldige forbindelser blir dannet. 7

7 Kaliumperoksimonosulfat medfører ingen helserisiko ved svelging av bassengvann, siden produktene som blir igjen ved den endelige reaksjonen er enkle sulfater og oksygen. (Zsoldos et.al., 1970) Uansett hvor lite PoolSan Regenerator som brukes vil noe av den organiske forurensningen bli borte, og ingen kloraminer vil bli dannet. Dette overvinner en hovedulempe ved superklorifisering. Dersom man overdoserer ved å bruke mer enn påkrevet,vil det ved bruk av PoolSan produkter ikke være nødvendig med utvidet ventetid førbading kan gjenopptas. Selv om badende ikke skal være til stede når kjemikalier ikonsentrert form blir tilsatt direkte ibassenget, kan bading gjenopptas etter at kaliumperoksi-monosulfat har fått et par minutter til å oppløses. Overskuddskjemikaliene vil bli ivannet, klar til å ødelegge enhver form for forurensning som kan komme ibassenget fra badendeeller andre kilder. PoolSan Regenerator er 100% oppløselig og etterlater ikke belegg på vinyl eller badedrakter. Som med hvilken som helst oksidant måmengden av den ibassenget hovedsakelig bestemmes ut fra antallet badende og temperaturen på vannet. Restnivået av PoolSanRegenerator blir overvåket ved å brukedpd 4prøve- reagensog elektronisk colorimeter for å bestemme mengden av aktiv oksygen som blir tilført vannet fra PoolSan Regenerator. Ønsket nivå er mg/l aktiv oksygen. 8. Kartlegging førstart av testperiode -problemområder Labolo presenterte PoolSan til representanter for Savalen hotell sommeren 2007 og produktene var derfor allerede kjent da Savalen SPA tok kontakt med Labolo tidlig i oktober Savalen SPA opplevde problemer knyttet til bruken av hydrogenperoksid og hadde erfaring med å måtte sende barn til lege med sviende øyne og hudutslett. De badendes plager opplevdes som såproblematisk at stengning av bassenget fremsto som eneste alternativ til å bytte til annet desinfeksjonsmiddel. Klor var ikke vurdert som et godt alternativ. Bruk av hydrogenperoksid kan oppleves som risikofylt for driftspersonalet og i tillegg erfares det at på dager etter høy badebelastning så fremstår vannet som grått. Det var derfor stor interesse fra Savalen SPA å kjøre et parløp med den utprøving som startet ipirbadet. 9. PoolSan innledningsfase I samarbeid med representanter fra PoolSan UK (PUK) ble anlegget på Savalen gjennomgått og de enkle modifikasjonene for konvertering til automatisk dosering av PoolSan utført. Kursing av badeanleggets personale ble gitt og rutiner for vedlikehold og kommunikasjon ble gjennomgått. Labolo legger vekt ved at de resultater som dokumenteres skal være oppnådd gjennom normal drift med badeanleggets eget personale som driftsoperatører og oppnå tilfredsstillende resultater med den kunnskap som er overført gjennom opplæring førkonvertering til bruk av PoolSan produkter Modifikasjoner til det tekniske anlegget Installasjon av det automatiske måle- og doseringssystemet Tec 2000 er enkel. Enheten monteres slik at prøvevann hentes inn fra returvannet fra bassenget, før vannet filtreres. 8

8 Eksisterende rørledninger er benyttet for dosering av PoolSan og Regenerator. PoolSan doseres med samme pumpe som tidligere doserte fellingsmiddel og Regenerator blir dosert av pumpen som tidligere doserte hydrogenperoksid. Utover skiftet av doseringsautomatikk er det derfor ikke gjort store endringer på det eksisterende anlegget Oppstart Fra 24. oktober 2007 ble hydrogenperoksid byttet ut med PoolSan Pool Treatment Solution og PoolSan Regenerator som desinfeksjonsmiddel ihele anlegget. Vannverdiene er senere målt og overvåket kontinuerlig minst tre ganger pr dag og PoolSan produkter er tilført med det automatisk måle- og doseringssystem Tec Forbruket av kjemikalier har vært høyt ogvesentligstørre enn det som er normaltforbruk for et basseng av denne størrelsen. Det forventes alltid høyt forbruk innledningsvis fordi bassenget først må lades medioner. Deretter vil PoolSan bryte ned biofilm som overtid har dannet seg irørog tanker. I Savalen SPA har kjemikalieforbruket vedvart å være høyt, noe som forklares med den høye vanntemperaturen og et meget høyt besøksantall. Det rapporteres med besøksantall på badende pr dag iperioder. Hvorvidt bruk av annet desinfeksjonsmiddel enn klor forut for konverteringen til PoolSan har bidratt til merforbruk den første tiden er ikke avklart, men iskrivende stund har forbruket av kjemikalier blitt redusert vesentlig. 10. Prøveperiode Prøveperioden startet samtidig med at det pågikk testperiode ved Pirbadet i Trondheim. De første resultatene fra Pirbadet og den synlig forbedrede vannkvaliteten ved Savalen sett i sammenheng med en vesentlig enklere håndtering av desinfeksjonsmidlene gjorde at Savalen valgte å fortsette bruken av PoolSan etter at testperioden ble avsluttet i Trondheim. Gjennom prøveperioden som fortsatt pågår, har vannverdiene stabilisert seg og forbruket av kjemikalier blitt redusert tilsvarende. 11. Forbruk av virkemidler Fra 24. Oktober 2007 til 12.mai 2008 er det tilført 2870 kg. Regenerator til bassenget. Dette er beregnet ut ifra mengden Regenerator som er levert til Savalen og mengden som var på lager 12. Mai. Dette gir et forbruk på 14,2 kg/dag (2780 kg/202 dager) og stemmer godt overens med estimatene fra driftssjefen på Savalen. Etter en justering av Tec mai har imidlertid forbruket blitt redusert og ligger nå stabilt på 8kg/dag. Årsaken til reduksjonen ligger primært ireduksjon av oksygennivå ivannet. Det automatiske måle- og doseringsutstyret har frem til 12.mai dosert etter et setpunkt på 7 mg./l, men er nå nedjustert til 5mg./l. 12. Datainnsamling Vannverdiene overvåkes kontinuerlig av måle- og doseringssytemet Tech I tillegg gjennomføres daglig minimum 3manuelle kontroller med bruk av teststrips og PoolSans prøvekoffert. Labolohar ikkevært involverti3 djepartsanalyserav badevannet utoverde prøver som Labolo selv har tatt ut og levert til Noranalyses laboratorium ilillestrøm. Første vannprøveviste 8muggsopp bakterier pr 100 ml. Selv om Noranalyse og våre engelske og norske rådgivere fremhevet at måletallet var så lavt at det nærmest var å betrakte som null, ønsket vi å dokumentere et bedre resultat. Vi anmodet derfor Savalen SPA å kontrollere vannverdiene og sjokkbehandle bassenget med PoolSan Regenerator for deretter å ta ny vannprøve. Den nye vannprøven viste at PoolSan effektivt bekjemper vekstforholdene for alger og mykobakterier. Analysesertifikatene fra Noranalyse er vedlagt. 9

9 12.1. Vannverdier (Cu, Ox, ph) og badebelastning I testperioden er kobber / sølv ion (PoolSan) nivåer blitt holdt konstant på 0.5mg/l til 0.8mg/l nivået med bare sporadiske målinger på 0.4mg/l eller 0.9mg/l. Oksygennivået har ligget på mg/l aktiv oksygen. Enkelte avvik med lavtoksygennivå er registrert ved meget høybadebelastning eller ved fortetninger som er oppstått imateslangen for PoolSan Regenerator. Avvikene er ikke registrert å gi effekt i form av lavere vannkvalitet (ref analyseresultater fra Noranalyse) fordi overvåking gjøres kontinuerlig flere ganger daglig og avvik korrigeres umiddelbart når dette oppdages. Savalen Vannverdier ph Cu OxMan TA/10 OxAut Tid Antall badende har variert gjennom uken og på de forskjellige ukedagene i testperioden. Det er en klart øket badebelastning ihelgene. Savalen SPA fører ikke journal over antallet besøkende men angir at normalt besøksantall på ukedager er på badende og på helgedager er ofte antallet besøkende over 400 pr dag. 13. Resultater I prøveperioden er det ikke tilført klor i bassengvannet. Renseberedskapen i bassenget kontrolleres ved at Cu-nivå, Ox-novå og ph ligger innenfor de anbefalte grenser. Konsentrasjonene av kobber, Oksygen, Alkalitet og vannets surhetsgrad fremgår samlet av figuren i pkt 10.2 og er analysert opp mot grenseverdiene i punktene 11.1 til 11.4 nedenfor Surhetsgrad ph ph-analyse Savalen ph-max ph ph-min Tid ph verdien anbefales å ligge mellom 6.8 og 7.4, med 7.2 som den ønskelige/optimale verdi. Den målte ph ligger balansert innenfor de anbefalte grenseverdiene 10

10 13.2. Kobber / sølv ioner i bassenget Savalen Cu-analyse 2 1,5 1 0,5 CuU-Max Cu Cu Min 0 Dato Cu-verdiene angir badevannets beredskap mot alge og bakterievekst og ligger normalt godt innenfor grenseverdiene ved de daglige målingene. Kobberinnholdet ivannet bør være 0,4-0.8mg/l. Avviket som er registrert kort etter oppstart skyldes 1 ste gangs ladning av bassenget og et stort forbruk av PoolSan for å fjerne biofilm som har bygget seg opp over tid ved bruk av andre rensemidler Oxygen-analyse SavalenOx-analyse Oxmax OxMan OxAut Oxmin Tid Oksygennivået børvære mellom 3..0 og 8.0 mg/l. Okygenverdiene ivannet var innledningsvis lave og vanskelig å stabilisere på et høyere nivå noe som også skyldes lav alkalitet ivannet. Oppdatert programvare og skifte av prober i Tech 2000 som hadde blitt ødelagt av den lave alkaliteten bidro til bedre og stabilt høyere verdier. Forbedringen kan også til dels henføres til at det ble lettere å høyne alkaliteten i vannet ved overgang fra bruk av natriumkarbonat til natriumbikarbonat. (Se kommentar vedrørende alkalitet nedenfor.) 11

11 13.4. Alkalitetsanalyse SavalenAlkalitetsanalyse TA-max/10 TA/10 TA-min/10 Totalalkalitet på mg/l. Alkalitetenivannet er viktig å holde påanbefalt verdiavflere grunner. Lavalkalitet gjør badevannet korrosivt påbetongenog fliselimet ibassengene. I tillegg påvirker lav alkalitet probene i Tech 2000 negativt. For lavalkalitet vilpåvirke doseringsautomatikkenog gistørre svingninger idoseringenavpoolsanregenerator ennomverdieneligger innenfor anbefalt område. Det er derfor endobbelt positiveffekt av å holde alkalitetenpå riktignivå. Dette gir: Godt vannmiljø for bassengetsbetong og fliser Positiveffekt påmåle- og doseringsutstyret somgir lavere og mer riktig forbruk avpoolsanregenerator. Tid Kloraminer Kloraminer er engruppe haloganiserte hydrokarboner sommanhar funnet kan være en mulig årsak til kreft. De blir produsert når klor blir tilført vann som kan inneholde organisk materiale somammoniakk frasvette og urin, ogkanentenbli svelget, pustet inneller tatt opp gjennomhuden. Dissekloraminene forårsaker denkarakteristiske luktenfra bassenger somblir behandlet medklor og blir vurdert som årsak tilenspesielltype astma somer vanlig blant badevakter i svømmehaller, kjent som badevaktsyndromet. Derfor måkloraminnivåene holdesunder kontroll. For bassenget isavalenhvor klor og senere hydrogenperoksid har blitt fullstendigerstattet avpoolsansprodukter, har innholdet avkloramineneblitt fullstendigeliminert Bakterielle verdier Under prøveperiodenble forholdene for denmikrobiologiske kvalitetenpåvannet kontinuerligfulgt opp ihenhold tiltestprotokollen. Vannprøver er regelmessig tatt ut og analysert itillegg til den automatiske overvåkningen somgjøres av Tech Ved fremsendelse avvannprøver tilnoranalyse etter 5mndrsdrift ble det påvist 8muggsoppbakterier pr 100ml. Korrigerende tiltak isamsvar med bruksanvisningenfor PoolSanbleiverksatt. Badevannet ble sjokkbehandling med 12

12 PoolSanRegenerator og nyprøve sendt tilnoranalyse somdaikke kunnepåvise muggsopp ivannprøven. PoolSanviser gjennomdenneprøvenat selvomdet lokalt kanpåvisesmykobakterier ibadevannet såvilvirkemidlene hindre uønsket bakterievekst. Analysesertifikatene er vedlagt. 14. Konklusjon Gjennomgang avdatafrembrakt iløpet avprøveperiodendokumenterer at PoolSanprodukter sombruker kopper/sølvioniseringsteknologigir et nivå av bakteriekontrollsomer likegod eller bedre ennklor. PoolSansprodukter er et effektivt alternativtilkonvensjonelldesinfiseringavbassengvannsomidag benytter klor, menutenat de badende blir eksponert for de plager sombruk av klor medfører for enkeltebrukergrupper. Konvertering tilpoolsaner teknisk sett enkelog kunnskapsoverføringfor bruk avkjemikaliene er uproblematisk gitt at driftspersonalhar tidligere erfaring med bruk avklor eller lignendeprodukter. For SavalenSPAsomtidligere benyttet hydrogenperoksidskaldet fremhevesat de plager somlåtilgrunnfor byttet tilpoolsan(ref. pkt 8) ikke er rapportert som et problemiprøveperioden. 15. Vedleggsoversikt Teknisk beskrivelse av doseringsutstyr for PoolSan HMS dataark for PoolSan produkter Bassengjournal april Analysesertifikater fra Noranalyse 13

13 Vedlegg 15.1 Vedlegg TEC 2000 The TEC 2000 easily enables you to monitor, control and manage your facility and safely achieve accurate chemical levels. It also fully supports current European standards, so you can easily adopt these without the need for an expensive upgrade. The controller,including our sample cell with integrated flow switch, is supplied factory mounted on an acrylic backboard to aid installation. Each unit is covered by atwelve-month warranty and afree commissioning and training visit by atopline engineer. Remote monitoring software control dosing of your commercialpool from your PC via amodem or direct connection For ultimate flexibility,topline has developed software that enables you to interact with your pool control system via your PC. This gives you the ability to: Access all the information available on the TEC 2000 Adjust settings in response to the data received via two way communication Amperometric free chlorine/bromine, ph and redox control system suitable for commercial water treatment applications Asimple three-button interface gives you access to arange of functions including: Ease of use with asimple menu structure in plain English Alarge graphical display provides present and historical data Six weeks datalogging of user actions, events and chemical levels accessed on screen Redox monitoring to meet current European standards Full proportional control of the dosing pumps and ancillary items Timeout overfeed and protection against no flow Programmable codes to restrict access to designated operators Flocculent and agitator timer control Manual override facility of dosing pumps and ancillary items By analysing the reports downloaded to your PC, you gain valuable historical information that can help you reduce labour and maintenance downtimes. Energy Control System considerable cost savings for your commercial pool operation As an optional extra, the Energy Control System can be added to the TEC This has been designed to help reduce your energy consumption saving up to 50% on your bills. Circulation pump speed is reduced when chemical levels are acceptable Circulation pump speed is reduced in off peak periods Based on typical energy costs in 2004, our calculations indicate that savings of up to can be achieved over afull twelve months.as energy costsare set to rise dramatically over the next few years, the Topline Energy Control System could prove avaluable asset that soon pays for itself.

14 l Vedlegg 15.1 Vedlegg TEC 2000 TECHNICAL DATA TEC2000 Control System Dimensions Weight Power Requirement Power Consumption Operating Temperature Enclosure Front control panel Display Width 365mm, Height 643mm, Depth 110mm 5kg 240 VAC single phase 50 Hz. 20 watts (excluding feeders) 0-50 degrees centigrade Metal IP54 Polyester membrane Graphic LCD 1 / 4 VGA120mm wide x90mm high 365mm Chlorine sensor ph sensor Redox Outputs Inputs Amperometric 3electrode system Measuring range 0-40 mg/l Glass with internal reference Measuring Range 0-14 ph +/- 2v (option) Chemical feeder outputs are 3x240 VAC 2amps switched Chlorine or Bromine, Acid and Alkali ExternalAlarm Voltage free no /nc contacts RS232 data port RS485 data port Remote display repeater BMS output 0-10v ph, chlorine and redox Optional modem Timed 240 VAC 2amps electric agitator Timed 240 VAC 2amps flocculent Battery less real time clock Energy Control System (option) Six week datalogger 3analogue 1digital flow sensor 3-key information input pad ManufacturedfortheWaterIndustrybyToplineElectronicsLtd.Unit7,CrownClose,Hailsham,EastSussexBN273JFTel+44(0) Fax+44(0) InputVoltage VAC 50/60Hz6A-10C / +40C T VAC ATTENTIONThisunitisonlytobe operatedbytrainedpersonnel.donot operatethisunitunlessyouhaveread theoperationsmanual. QUICKUSERGUIDE Alfunctionsarechangedonthisunitby presingtheenterkeytoaccesssetupmode. Positionthecursorusingtheup/downkeys, overtheitemtobechangedandpressthe enterkey.thecorrectsecuritycodewi thenbeaskedfor.oncethesecuritycode isenteredthesettingscanbeincreasedor decreasedusingtheup/downkeys. SETUPMODE STANDARDISE -ThePRESENTleveloffree chlorine/bromineandphvalueofthewater. TIMEOUT-Therequiredleveloffree chlorine/bromineorphhasnotbeenreached inthetimegiven. ENGINEERINGMODE-Noaccessby unauthorisedpersonal. WhenNOTtoUseSetupMode. DONOTSTANDARDISEiftheDPD1or phenolredtestagreeswiththetec2000. OnlystandardiseiftheDPD1testis above4ppmorbelow1ppmorthephenol redtestisabove7.8orbelow7.2. DONOTRESETTIMEOUTSunlessyou havecheckedthechemical levels inthe storagetanks. TechnicalHelpLine+44(0) cc opline WaterChemistry Control System TEC2000/01/06 In order tomaintain the highest standards,topline reserves the right toalterspecifications without notice. Topline Electronics Limited Unit 7Crown Close Diplocks Way Industrial Estate Hailsham, East Sussex BN27 3JF Tel: Fax: Internet:

15 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution 1.IDENTIFIKASJONAVKJEMIKALIETOGANSVARLIGFORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PoolSan-Pooltreatmentsolution Behandlingavsvømmebasseng. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) underdeklarering Nasjonalprodusent/importør Foretak LABOLO Adresse Sleppenvegen16 Postnr./sted 2005Rælingen Land Norway E-post Telefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2.VIKTIGSTEFAREMOMENTER HELSE Produsentensklassifisering: Farligvedsvelging. Irriterer øyneneoghuden. BRANN OGEKSPLOSJON Ikke brannfarlig. Helseskadelig MILJØ Store utslippkaninnvirke negativtietvannmiljø pga. lokalph-reduksjon. 1/ 6

16 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution 3.OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 mangan <1 % IkkeMerkepliktig 2 aluminium <1 % IkkeMerkepliktig 3 sølv % Ikke Merkepliktig Tegnforklaring:T+=megetgiftig,T=giftig,C=etsende, Xn=helseskadelig,Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende,F+=ekstremtbrannfarlig,F=megetbrannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig,Rep=reproduksjonsskadelig,Kons.=konsentrasjon 4.FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Flyttpasientenvekkfraeksponeringskildensåsnartsommulig. Holdpasienten iro, sørg forvarme ogfrisk luft. Hvis pasientener bevisstløs,men puster selv,sørgfor frieluftveier og leggistabilt sideleie. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. INNÅNDING Seunder "Generelt".Vedtegntiltapavbevissthetenellerannetubehagmålege kontaktes. HUDKONTAKT Skyllstraksmedmyevann.Fjerntilsølteklær,armbåndsur osv.vask hudennøyemedsåpe og vann. Kontaktlege hvis ubehagoppstår. ØYEKONTAKT Skyllstraks øyetmedenmykstråle lunkentvannmens øyelokkene løftes. Fjernevt.kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst10 minutter.kontaktlegehvis ubehagvedvarer. SVELGING FREMKALLIKKE BREKNING!Gi1-2 glass vann å drikke hvis denskadedeer ved full bevissthet.kontakt lege snarest. 5.TILTAKVED BRANNSLUKKING EGNETBRANNSLUKKINGSMIDDEL Slukningsmiddelvelgesmht.omgivende brann. BRANNSLUKKINGSMETODER Beskyttmotvarme,brukvanntil å avkjøle beholdere. Flyttbeholdere frabrannstedethvisdeter muligutenrisiko. Brannenbekjempesfra mestmuligbeskyttetplass. BRANN-OGEKSPLOSJONSFARE Produkteterikke brennbart. Vedbranneller høyetemperaturer kandetdannes: Nitrogenoksider (NOX). PERSONLIG VERNEUTSTYRVED SLUKKINGAV BRANN Generelt:Evakuér altpersonell,tapåverneutstyrfor brannslukking. Brukbærbartpusteapparatnårprodukteter involvertibrann. 2/ 6

17 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution 6.TILTAKVED UTILSIKTETUTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Sørg for god ventilasjon.unngå hud- og øyekontakt.bruk verneutstyr (Se pkt.8). Hold uvedkommende vekk. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Demoppmedabsorberende materialeogforhindrespredning og utslipptilvannkilder ogkloakk. METODER FOR OPPRYDDINGOGRENGJØRING Stopplekkasjehvismuligutenrisiko.Spillkanpumpesellerabsorberesitørt, inertmaterialesomsand,jorde.l. Små mengder tørkesoppiklut/papirhåndklær.oppsamletmaterialelagrespåtette, merkede beholdereogbehandlessom angittunder "Fjerningavkjemikalieavfall".Vaskforurensedeflater med vannellervannbasertrengjøringsmiddel. ANNEN INFORMASJON Meldfra tilansvarligmyndighet(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) vedstørre spill/lekkasjer. 7.HÅNDTERINGOGOPPBEVARING HÅNDTERING Sørgfor tilstrekkeligventilasjon.unngå kontaktmedhudog øyne. Benyttpersonligverneutstyriht. seksjon8. Emballasje håndteres og åpnes forsiktig. OPPBEVARING Holdbeholderentettlukket.Lagresibeholdere avsyntetisk materiale.måikke lagresimetallbeholdere.unngå høye temperaturer ogdirekte sollys. 8.EKSPONERINGSKONTROLLOGPERSONLIGVERNEUTSTYR BEGRENSNINGOGKONTROLLAV EKSPONERING Sørgfor godventilasjon.fjerntilsølttøy.vaskhudenvedsluttenav hvertskiftogførspising, røykingogbrukav toalett. Øyedusjognøddusjskalfinnespå arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Normaltikke nødvendigvedvanligbruk. ØYEVERN Bruktettsluttendevernebriller eller ansiktsskjermvedfare for sprut/dampdannelse. HÅNDVERN Beskyttelseshansker (butylgummi,neopren,pvc).gjennombruddstider ikke bestemtfor produktet. Skifthansker ofte! ANNETHUDVERN ENN HÅNDVERN Benyttlangermedeverneklær sombeskytter motmulig hudkontakt.brukforkle ogstøvler. ADMINISTRATIVENORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. aluminium timer 2, / 6

18 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution ANBEFALTEOVERVÅKINGSPROSEDYRER Vedeksponeringskontrollvurder egnetprøvetakingsmetode, og omstasjonær eller mobil prøvetaking ermest hensiktsmessig. 9.FYSISKEOG KJEMISKEEGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Væske. Klar.Blågrønn. Svaklukt.Salpetersyre. Løseligivann. FYSISKEOGKJEMISKEPARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph-konsentrat < 2 Kokepunkt 100 C 1atm. Tetthet 1,33 g/cm³ 25 C 10.STABILITETOGREAKTIVITET STABILITET Produkteterstabiltunder normallagringogbruk. FORHOLD SOM SKALUNNGÅS Unngå høyetemperaturer ogdirektesollys. MATERIALERSOM SKALUNNGÅS Metaller. 11.OPPLYSNINGER OM HELSEFARE INNÅNDING Damp kanvirke irriterendevedhøyekonsentrasjoner. HUDKONTAKT Irriterer huden.kangirødhet,hevelse ogkløe. ØYEKONTAKT Irriterer øynene.dampeller sprutkangiforbigående(reversibel) øyeskade. SVELGING Farligvedsvelging.Kangikvalmeogmagesmerter.Risikofor perforering. 12.MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET Produktet/stoffeter vannløselig. PERSISTENSOGNEDBRYTBARHET Inneholder komponent/komponenter somervanskelig biologisk nedbrytbare. 4/ 6

19 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Forventes ikke å bioakkumulere. ANDRESKADEVIRKNINGER Store utslippkaninnvirke negativtietvannmiljø pga. lokalph-reduksjon. KONKLUSJON Inneholder komponent/komponenter somervanskelig biologisk nedbrytbare. Ikke bioakkumulerbar. Unngå utslipp ivassdragoginnsjøer. 13.FJERNINGAV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Behandlessomfarligavfall.Oppsamletmateriale leveresilukkede ogmerkedebeholdere tilgodkjentfyllingeller mottaksstasjon.allemballasjeskaltømmesogfjernesetter gjeldende regler, eller sendestilgjenbrukuten at merkingenfjernes. AVFALLSGRUPPER EAL-kodevurderesavsluttbruker,evt.EAL-kode: vandigevaskevæsker ogmorluter Avfallsstoffnummer: 7133 Rengjøringsmidler. 14.OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet erklassifisert somfarliggods: Ja Nei Ikke vurdert ANNEN INFORMASJON Ikke farliggodsihenholdtiladr,rid,imdg ogiata. 15.OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helseskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING mangan(<1%),aluminium(<1%),sølv(1-5%) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R22 Farligvedsvelging. R36/38 Irriterer øynene oghuden. 5/ 6

20 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan-Pool treatment solution S-SETNINGER S2Oppbevaresutilgjengeligfor barn. S24/25Unngå kontaktmed hudenog øynene. S37/39Brukegnede vernehansker ogvernebriller/ansiktsskjerm. S46Vedsvelging,kontaktlege omgående ogvis denne beholderen eller etiketten. REFERANSER Forskriftomklassifisering,merkingmv.avfarligekjemikalier (2002 medendringav 2005). VedleggVI tilforskriftomklassifisering,merkingm.v. av farligekjemikalier(2002 medendringav2005), liste over farlige stoffer(stofflisten). Forskriftomutarbeidelse ogdistribusjonavhelse-,miljø- ogsikkerhetsdatablad for farligekjemikalier (2005). Veileder ominnleveringogdeklareringavfarligavfall(2006). Transportavfarliggods:ADR,RID,IMDG ogiata. Administrative normer for forurensningiarbeidsatmosfæren, ANDREOPPLYSNINGERAV BETYDNINGFOR HMS INFORMASJONSKILDER Databladfraleverandør ( ) oginformasjonfra produsent. Arbeidstilsynets brosjyrer omverneutstyr. Arbeidsmiljøsenteretshanskeguide. Hva dumåvite,nårdubruker åndedrettsvern(orientering,bestnr. :539, Arbeidstilsynet). LEVERANDØRENSANMERKNINGER DatabladeterkvalitetssikretavChemtoxihenhold tilkravene inorskregelverk. Chemtox har kvalitetssystemi henholdtiliso 9001:2000. Utarbeidetav: Kontrollertav: GjermundValand BenteK.Sandø Chemtoxhar ikkeansvar foreventuellefeiliopplysninger fra importør/leverandør. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer GjermundValand Utarbeidelse HMSD erutarbeidet av Foretak ChemtoxNorgeAS Postnr./sted 4313Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 6

21 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator 1.IDENTIFIKASJONAVKJEMIKALIETOGANSVARLIGFORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PoolSanRegenerator Behandlingavsvømmebasseng. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) underdeklarering Nasjonalprodusent/importør Foretak LABOLO Adresse Sleppenvegen16 Postnr./sted 2005Rælingen Land Norway E-post Telefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2.VIKTIGSTEFAREMOMENTER HELSE Etsende. Farligvedsvelging. Kangivarigskadepåøyne oghud,spesielthvisdetikke skyllesbortrasktnok. BRANN OGEKSPLOSJON Ikke brannfarlig. MILJØ Store utslippkaninnvirke negativtietvannmiljø pga. lokalph-reduksjon. 3.OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Etsende Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 pentakalium C,R22 -R34 bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) 8 % Tegnforklaring:T+=megetgiftig,T=giftig,C=etsende, Xn=helseskadelig,Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende,F+=ekstremtbrannfarlig,F=megetbrannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig,Rep=reproduksjonsskadelig,Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger nevntipunkt2er listetoppipunkt16medfullstendigtekst. 1/ 8

22 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator 4.FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Gradenavvarigskadeer sværtavhengigavriktigoghurtigførstehjelp. Flyttpasienten vekk fraeksponeringskilden så snartsommulig.sørgfor ro,varme ogfriskluft.hvispasientener bevisstløs, menpuster selv,sørgfor frieluftveier og leggistabiltsideleie.ved åndedrettsstansgis kunstig åndedrett. INNÅNDING Seunder "Generelt".Vedtegntiltapavbevissthetenellerannetubehagmålege kontaktes. HUDKONTAKT Skyllstraksmedmyevann.Fjerntilsølteklær,armbåndsur osv.fortsett å skylleiminst15 minutter.etseskaderskal behandlesavlege. ØYEKONTAKT Skyllstraks øyetmedenmykstråle lunkentvannmens øyelokkene løftes. Fjernevt.kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst15 minutter.fortsettskyllingtillegeovertar.deter viktigatskyllingen ikkeavbrytesfor tidlig. SVELGING FREMKALLIKKE BREKNING!Skyllnese ogmunnmed vann.gi1-2 glassvannellerhelstmelk.gialdrinoe via munnenhvispasientenhar nedsattbevissthet.kontaktlegesnarest. 5.TILTAKVED BRANNSLUKKING EGNETBRANNSLUKKINGSMIDDEL Vann. UEGNETBRANNSLUKKINGSMIDDEL Brukikke sterkvannstråle vedbrannslukking,kanforårsakesprutav brennende materiale. BRANNSLUKKINGSMETODER Beskyttmotvarme,brukvanntil å avkjøle beholdere. Flyttbeholdere frabrannstedethvisdeter muligutenrisiko. Brannenbekjempesfra mestmuligbeskyttetplass. BRANN-OGEKSPLOSJONSFARE Ikke brannfarlig. Vedbranneller høytemperatur kandetdannes:karbonoksider (COx).Svoveloksider (SOx). PERSONLIG VERNEUTSTYRVED SLUKKINGAV BRANN Generelt:Evakuér altpersonell,tapåverneutstyrfor brannslukking. Brukbærbartpusteapparatnårprodukteter involvertibrann. 6.TILTAKVED UTILSIKTETUTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Sørgfor godventilasjon.unngå kontakt medproduktet. Unngå innånding avstøv.brukverneutstyr(se pkt.8).hold uvedkommendevekk. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp iavløp,vassdragoginnsjøer. 2/ 8

23 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator METODER FOR OPPRYDDINGOGRENGJØRING Samlesoppmekanisk.Oppsamletmateriale lagrespåtette, merkedebeholdere ogbehandlessomangittunder "Fjerningavkjemikalieavfall".Ettersaner medvann. ANNEN INFORMASJON Meldfra tilansvarligmyndighet(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) vedstørre spill/lekkasjer. 7.HÅNDTERINGOGOPPBEVARING SPESIELLEBRUKSOMRÅDER,EGENSKAPER OGFARER Etsende. HÅNDTERING Sørgfor tilstrekkeligventilasjon.unngå innånding ogkontaktmedhuden og øynene.unngå støvdannelse.benytt personligverneutstyriht.seksjon8.beholdere skalholdeslukketnårde ikke eribruk. OPPBEVARING Oppbevarespåkjølig,tørtogventilertlager ogilukkede beholdere. Beskyttesmotfuktighet. Unngå gnistkilder (røyking,ild,statiskelektrisitet).unngå kontaktmedoksidasjons- eller reduksjonsmidler.unngå kontaktmedsterke syrer ogbaser.tungmetallsalter. 8.EKSPONERINGSKONTROLLOGPERSONLIGVERNEUTSTYR BEGRENSNINGOGKONTROLLAV EKSPONERING Sørgfor godventilasjon.fjerntilsølttøy.vaskhudenvedsluttenav hvertskiftogførspising, røykingogbrukav toalett.nøddusjog øyedusjskalfinnespå arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Brukpustemaske,filtertype ABEK. ØYEVERN Bruktettsittendevernebriller. HÅNDVERN Beskyttelseshansker (butylgummi).gjennombruddstider ikkebestemtfor produktet.skifthansker ofte! ANNETHUDVERN ENN HÅNDVERN Benyttlangermedeverneklær sombeskytter motmulig hudkontakt. 3/ 8

24 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator 9.FYSISKEOG KJEMISKEEGENSKAPER Tilstandsform Farge Løselighet Pulver. Hvit. Løseligivann. FYSISKEOGKJEMISKEPARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph iløsning 2,3 1%løsning Tetthet >1,15g/cm³ 20 C Løselighetivann 250g/lved20 C 10.STABILITETOGREAKTIVITET STABILITET Stabilunderanbefaltelagrings- oghåndteringsforhold. FORHOLD SOM SKALUNNGÅS Beskyttes mot fuktighet.varme,flammer oggnister.unngå temperaturer over 60 ºC. MATERIALERSOM SKALUNNGÅS Unngå kontaktmedsterke syrerogsterke baser.unngå kontaktmedoksidasjons- eller reduksjonsmidler.tungmetall salter. FARLIGESPALTINGSPRODUKTER Urenheter (støv,rust,aske) kangidekomponering. 11.OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksisketestresultater PoolSan Regenerator Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) mg/kg rotte Produsent LC50(Inhalasjon) >5mg/l rotte Produsent LD50(Dermalt) >11000 mg/kg kanin Produsent GENERELT Kangivarigskadepåøyne oghud,spesielthvisdetikke skyllesbortrasktnok. INNÅNDING Kanvirke etsendeogirriterendepåslimhinner imunn, svelg ogluftveier. HUDKONTAKT Etsende.Kangirødhet,blemmer ogetsesår. ØYEKONTAKT Etsende.Fare for permanent øyeskade. SVELGING Farligvedsvelging.Kanforårsakeetseskader påslimhinner,svelg,spiserørogmagesekk. 4/ 8

25 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator 12.MILJØOPPLYSNINGER AKVATISK ØKOTOKSISITET PoolSan Regenerator Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde Akuttfisk(LC50) 96timer mg/l fisk Produsent Akuttfisk(EC50) 24timer 5,3 mg/l daphnia Produsent Akuttfisk(EC50) >1mg/l akvatiske planter Produsent Punktutslippavstore mengder tilvannmiljø kanskadeorganismersomlever ivann. MOBILITET Oppløseligivann. PERSISTENSOGNEDBRYTBARHET Uorganiskesalter.Nedbrytes langsomt. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Forventes ikke å bioakkumulere. KONKLUSJON Kanvære skadeligfor vannlevendeorganismer. Nedbryteslangsomt. Forventes ikke å bioakkumulere. Unngå at produktet slippes uti vannkilder,kloakkeller miljøet generelt. ANNEN INFORMASJON Store utslippkaninnvirke negativtietvannmiljø pga. lokalph-reduksjon. 13.FJERNINGAV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Behandlessomfarligavfall.Oppsamletmateriale leveresilukkede ogmerkedebeholdere tilgodkjentfyllingeller mottaksstasjon.allemballasjeskaltømmesogfjernesetter gjeldende regler, eller sendestilgjenbrukuten at merkingenfjernes. AVFALLSGRUPPER EAL-kodevurderesavsluttbruker,evt.EAL-kode:* andre baser. Avfallsstoffnummer: 7132 Baser,uorganiske 5/ 8

26 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator 14.OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet erklassifisert somfarliggods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 3260 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Etsendevæske,sur,uorganisk,n.o.s.(Pentakaliumbis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)) ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 8 Forpakningsgr: III Fareseddel: 8 Farenummer: 80 Etsendeeller svaktetsende stoff. IMDG(sjøtransport) Klasse: 8 Forpakningsgr: III Sub.risiko: 8 EMS: F-A,S-B Marinforurensning: No IATA (lufttransport) Klasse: 8 Forpakningsgr: III Sub.risiko: 8 Etikett: Corrosive 15.OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Etsende EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING pentakaliumbis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) ( %) R-SETNINGER Nr. R22 R34 R-setningstekst Farligvedsvelging. Etsende. 6/ 8

27 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator S-SETNINGER S2Oppbevaresutilgjengeligfor barn. S22Unngå innåndingavstøv. S24/25Unngå kontaktmed hudenog øynene. S26Fårmanstoffetiøynene;skyllstraks grundigmedstoremengder vann og kontaktlege. S36/37/39Brukegnede verneklær,vernehanskerogvernebriller/ansiktsskjerm. S45Veduhelleller illebefinnendeer omgående legebehandlingnødvendig;visetikettenommulig. S46Vedsvelging,kontaktlege omgående ogvis denne beholderen eller etiketten. REFERANSER Forskriftomklassifisering,merkingmv.avfarligekjemikalier (2002 medendringav 2005). VedleggVI tilforskriftomklassifisering,merkingm.v. av farligekjemikalier(2002 medendringav2005), liste over farlige stoffer(stofflisten). Forskriftomutarbeidelse ogdistribusjonavhelse-,miljø- ogsikkerhetsdatablad for farligekjemikalier (2005). Veileder ominnleveringogdeklareringavfarligavfall(2006). Transportavfarliggods:ADR,RID,IMDG ogiata. Administrative normer for forurensningiarbeidsatmosfæren, ANDREOPPLYSNINGERAV BETYDNINGFOR HMS INFORMASJONSKILDER Databladfraleverandør ( ). Arbeidstilsynets brosjyrer omverneutstyr. Arbeidsmiljøsenteretshanskeguide. Hva dumåvite,nårdubruker åndedrettsvern(orientering,bestnr. :539, Arbeidstilsynet). LEVERANDØRENSANMERKNINGER DatabladeterkvalitetssikretavChemtoxihenhold tilkravene inorskregelverk. Chemtox har kvalitetssystemi henholdtiliso 9001:2000. Utarbeidetav: Kontrollertav: GjermundValand BenteK.Sandø Chemtoxhar ikkeansvar foreventuellefeiliopplysninger fra importør/leverandør. LISTEOVERALLERELEVANTERISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R22 Farligvedsvelging. R34 Etsende. UTGITT: / 8

28 Vedlegg 15.2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ-ogSIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: PoolSan Regenerator REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer GjermundValand Utarbeidelse HMSD erutarbeidet av Foretak ChemtoxNorgeAS Postnr./sted 4313Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 8

29 Vedlegg 15.3

30 Vedlegg 15.3

31 Vedlegg 15.3

32 Vedlegg 15.3

33 Vedlegg 15.3

34 Vedlegg 15.4

35 Vedlegg 15.4

HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sykkeldeler Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land Norge E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rensemiddel. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 Nasjonal produsent/importør Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Strandbakken

Detaljer

HMS-DATABLAD TRANSMISJONSOLJA - MS. CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL (TDTO-TMS) Smøremiddel, oljer. Navn E-post Tlf. (arb.)

HMS-DATABLAD TRANSMISJONSOLJA - MS. CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL (TDTO-TMS) Smøremiddel, oljer. Navn E-post Tlf. (arb.) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL (TDTO-TMS) Smøremiddel, oljer Artikkelnummer 154-0192 154-0193 154-0194 154-0195

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Membranherder/impregnering/primer. Artikkelnummer 3119006000002

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: Turbo Oxygenol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: Turbo Oxygenol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Oxygenol Flytende blekemiddel Artikkelnummer 101725,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Bruksområde Stålplast Skarvspackel komp A Polyestersparkel 2-Komp. Artikkelnummer 11125 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleiemiddel Artikkelnummer 442 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 24841 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørkemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Statoil Tjeldbergodden Postnr./sted 6699 Kjørsvikbugen Land Norway Telefon

Detaljer

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel.

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2008 Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie C 6 H 12 O Cas-nr. 108-93-0 EC-nr. 203-630-6 Indeksnr. 603-009-00-3 Artikkelnummer

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 7 - Kjøletårn 7 Kjøletårn... 2 7.1 Anleggskonstruksjon... 2 7.1.1 Ulike typer... 2 7.1.2 Utforming og plassering... 5 7.2 Risikovurdering... 5 7.3

Detaljer

Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Sverige

Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Sverige 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Kjemisk navn Synonymer Bruksområde Nafta(petroleum), hydrogenbehandlet tung Hagmans Silikonborttagning S Rengjøringsmiddel

Detaljer

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Vi har ikke rent vann i tankene Folk flest er naive og uvitende når det gjelder bruk og behandling av vann. Kunnskapsbrist gjør at mange mennesker

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Toilet Anti Lime Sanitærrengjøringsmiddel.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Pilax Sanitærrengjøringsmiddel. Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 213394 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

HMS-DATABLAD RBI BLEACH

HMS-DATABLAD RBI BLEACH RBI BLEACH Side 1 av 5 HMS-DATABLAD RBI BLEACH 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Kjemikaliets navn RBI BLEACH Deklarasjonsnr. 76574 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Event

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Event 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende maskinoppvaskmiddel Artikkelnummer 1065/1066 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2011 Internt nr: Erstatter dato: LADYGUARD FÖRSVARSSPRAY LADYGUARD DEFENSE SPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2011 Internt nr: Erstatter dato: LADYGUARD FÖRSVARSSPRAY LADYGUARD DEFENSE SPRAY 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Internt art.nr. Betegnelse 1-8295 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer