Innhentet av minner fra overgrepene i barndommen: Finnes det snarveier ut?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhentet av minner fra overgrepene i barndommen: Finnes det snarveier ut?"

Transkript

1

2 Innhentet av minner fra overgrepene i barndommen: Finnes det snarveier ut? Ellen K. K. Jepsen, MD, PhD-kandidat, Avdeling for Traumebehandling og IPT og Forskningsinstituttet, Modum Bad Kropp og Sjel konferansen, 10. Mai 2012, Bergen

3 Overgrep mot barn: Et verdensomfattende helseproblem. WHO: a worldwide major public health problem (WHO World report on violence and health, 2003) et alvorlig samfunnsproblem med store omkostninger både for de involverte barna og familiene og for samfunnet (WHO, Butchart et al., 2006; Glad, et al., 2010)

4 Modum Bad Har siden 1998 hatt ett tilbud om planlagt 3 måneders traumebasert behandling i døgnavdeling til voksne (fra hele landet) som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen og som sliter med alvorlige psykiske senvirkninger - og som mangler adekvat behandling lokalt eller ikke har respondert adekvat på behandling lokalt I et samarbeid mellom Forskningsinstituttet (FI) og Avd. for Traumebehandling og IPT, Modum Bad - undersøke: Hvordan gikk det med pasientene? Foreløpig studie: Inpatient treatment for Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse: A Preliminary Outcome Study (Jepsen, Svagaard, Thelle, McCullough, & Martinsen, 2009, Jr. of Trauma & Dissociation)

5 Overgrep mot barn prevalens i befolkningen Seksuelle: Internasjonalt: 7-36 % av jenter; 3-29 % av gutter (Finkelhor, 1994) Norge: 22 % av jentene; 8 % av guttene (Mossige og Stefansen, 2007) Fysiske: 6-40 % av jenter; % av gutter (Springer, et al., 2003) 8 % opplevd grov vold fra minst en forelder (Mossige & Stefansen, 2007)

6 Sammenheng mellom (seksuelle) overgrep i barndommen og plager i voksenlivet Mange studier viser sammenheng: økt risiko for nedsatt mental og fysisk helse, i.e. for kroniske psykiske og fysiske sykdommer i voksen alder (ACE studien, 90-tallet; Glad, et al., 2010; Mullen et al., 1993) Dose-respons : dess flere og dess mer alvorlig type overgrep dess flere plager (e.g. Springer, et al., 2003)

7 Hvordan presenterer pasienten med seksuelle overgrep i barndommen seg som voksen? Mest sannsynlig ikke med at de har opplevd overgrep i barndommen (Schei, et al, 1995; Springer, et al., 2003) Overgrep mot barn er under-rapportert i voksen alder (Moeller, et al. 1993)

8 Psykiske plager Depresjon, suicidaltanker og forsøk, selvskading, ulike typer angst (panikk, fobier, sosial isolasjon, flashback), ustabile følelser, stemningssvingninger, somatisering, rus (alkohol, tobakk, legemidler, med mer), søvnproblemer (mareritt, avbrutt søvn, med mer), spiseproblemer, konsentrasjonsvansker, dissosiasjon, seksuelle problemer, risikoadferd, relasjonelle problemer, nedsatt omsorgsevne (e.g. Nelson, et al., 2002)

9 Fysiske plager og annet Smerter (mage, hode, muskel), gynekologiske plager, nevrologiske symptomer, infeksjoner, seksuelt overførbare sykdommer, hjerte-kar lidelser, mage-tarm problemer, urinveisproblemer, astma, allergi, fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom, diabetes, overvekt, med mer Annet: Tidlig og uønsket graviditet, eksponering for en type overgrep medfører større sannsynlighet for eksponering for annen type overgrep, overgrep i voksen alder, sosio-økonomiske komplikasjoner, mm

10 Hvor møter vi dem? Den utsatte er hyppig bruker av helsetjenester, somatisk og psykisk helsevesen: fastlege, spesialister, legevakt, mm, (e.g. Finestone et al., 2000) andre instanser: politiet, kirke, menighet, støttesentre, jus, med mer Psykiatriske pasienter (kvinnelige): % har seksuelle overgrep i barndommen (Courtois, 2004) Pasienter i primær allmenn tjeneste: % har fysiske eller seksuelle overgrep i barndommen (Springer, et al., 2003)

11 Traumer og dissosiasjon Fysiske og seksuelle overgrep, samt tilknytningsskader i barndommen - er korrelert med høyere grad av dissosiative symptomer i voksenlivet (Chu & Dill, 1990; Draijer & Langeland, 1999; Dutra et al., 2009; Ogawa et al 1997) Inkluderer også traumatisering i forbindelse med medisinske inngrep (Diseth, 2005) De fleste pasienter med dissosiative lidelser har historie med traumer i barndommen: Dissosiativ identitetslidelse (DID): % hadde historie med seksuelle og/eller fysiske overgrep i barndommen(boon & Draijer, 1993)

12 Dissosiasjon En forstyrrelse i de vanlige integrerte funksjonene: bevissthet, hukommelse, identitet, eller persepsjon, (APA, 2000) Eksempler på patologisk dissosiasjon (fra DES, Bernstein et al.): Amnesi: tidstap, finner bevis for ting de har gjort som de ikke kan huske de har gjort Depersonalisering: en observerende og en handlende del av personligheten samtidig; ser seg i speilet og kjenner seg ikke igjen Derealisering: kjenner ikke igjen kjente omgivelser eller mennesker Identitetsforvirring: vedvarende indre konflikt mellom deler av personligheten, finner ikke løsning Identitetsveksling: veksling i væremåte, ferdigheter (med veksling i oppfatning av egen identitet..)

13 Kompleks dissosiativ lidelse (DSM-IV) Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID): Nærvær av to eller flere atskilte identiteter eller personlighetstilstander (hver med sin egen relativt vedvarende måte å oppfatte, tenke og forholde seg på ift. seg selv og sine omgivelser) Minst to av disse personlighetstilstander (identiteter) har ved gjentatte anledninger tatt kontroll over personens atferd Manglende hukommelse for viktig personlig informasjon som er for omfattende til å forklares av vanlig glemsomhet Skyldes ikke organiske eller fysiologiske innvirkninger av en substans Dissosiativ lidelse, INA; DDNOS-1: Et kliniske bilde som ligner en dissosiativ identitetslidelse men som ikke helt oppfyller kriteriene for denne lidelsen

14 Dissosiative lidelser Prevalens i befolkning: DD: ca 4 %; DID: ca 1 % (0-2.3 %); DDNOS-1: ca 1 % (0-8.3 %), (Dell, et al., 2009) Pasienter med dissosiative lidelser (DD) er vanlige innen psykiatrisk helsevesen - i døgnavdeling: DD: 7.9 %; DID: 4.9 % (Knudsen, et al. 1995); - men likevel ekskluderes de ofte i forsknings- og behandlingssammenhenger, av ulike grunner men også fordi de ikke er identifisert (Bradley, et al., 2005) Forskning lite fokus på DD: Antall treff i Pubmed: schizophrenia : 97834; DID 2811; Ratio: 1/35. dissociative disorder 3937; ratio: 1/25

15 Differensial-diagnostiske utfordringer - ved undersøkelse for dissosiativ lidelse (SCID-D): Personlighetsforstyrrelser, bl.a. emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, unnvikende. ADHD Bipolar lidelse Skizofreni, psykose - men undersøkelse for dissosiativ lidelse er ikke del av vanlig psykiatrisk undersøkelse dette er vesentligste grunn til at de ikke er identifisert

16 Dissosiasjon Modum Bad Siste 10 år - økt oppmerksomhet mot: a) pasientenes dissosiative problemer og b) å utvikle behandlingsprogram for pasienter med høy grad av dissosiasjon Det var nødvendig å undersøke om kronisk traumatiserte pasienter med kompleks dissosiativ lidelse responderte dårligere på opplegget sammenliknet med de som ikke hadde denne lidelsen

17 Mål for studien Undersøke symptomendringer hos 56 pasienter før, under og etter et behandlingsopphold for tidlig kronisk traumatiserte voksne med seksuelle overgrep i barndommen ( ) Sammenlikne endringer hos pasientene med og uten kompleks dissosiativ lidelse, dvs. DSM-IV diagnosene DID og DDNOS-1

18 Sentrale personer involverte i prosjektet: 56 pasienter som gjennomførte programmet ( ) Ledelse og ansatte, Klinikken og Forskningsinstituttet, Modum Bad Ellen Jepsen (PhD-kandidat, Modum Bad, UiO), Willie Langeland (Frankrike), Trond Heir (NKVTS, Oslo), Hal Sexton (FI, Modum Bad) Suzette Boon, Nederland, supervisjon på diagnostikk (dissosiasjon) Helge Knudsen, Jan Haslerud, Tor Bøe, for reliabilitetstesting av dissosiative diagnoser

19 56 pasienter 2 undergrupper Utvalget besto av 56 pasienter: (52 kvinner og 4 menn) Alder, gj.snitt 39.5 år (8.2) Undergrupper: N = 23 med kompleks dissosiativ lidelse (CDD) N = 33 uten kompleks dissosiativ lidelse

20 Design Naturalistisk, longitudinell oppfølgningsstudie Tid på venteliste før innleggelse: ca 11 mnd. Alle målinger var del av den kliniske praksis Godkjent av Regional Etisk Komité Pasientene ga informert samtykke

21 Generelt om traumebehandling Faseorientert (Herman, 1992; van der Hart et al., 2006) 1. Fase: symptom reduksjon og stabilisering 2. Bearbeidning av traumeminner 3. Rehabilitering (integrering av personligheten)

22 Om behandlingsprogrammet 3 måneders døgnbehandling for voksne med seksuelle overgrep i barndommen Kombinasjon av individual- og gruppe-behandling Hovedfokus: stabilisering og symptom reduksjon; relasjonelt arbeid var også viktig Team: psykologer, psykiater, sykepleiere, kunst- og uttrykksterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, prest Ukentlig program: undervisning, gruppeterapi, uttrykks- og ergoterapi, bevegelsesterapi, individualterapi, fysisk aktivitet Terapitimene inneholdt: individuelt støttende tiltak, kognitive og adferdsterapeutiske samt psykodynamiske elementer Gruppesettingen var en arena hvor en kunne undersøke og endre ikke-adaptive mønstrer

23 Symptom-mål Diagnostikk: Dissosiative lidelser SCID-D (ved start) Andre akse-1 lidelser: MINI (før og 1 år etter) Selvrapporteringsskjemaer (forvern, innkomst, utskrivning, 1 år etter): DES - dissosiasjon IES posttraumatisk stress SCL-90-R generelle psykiatriske symptomer BDI - depresjon IIP-C mellompersonlige plager

24 Analyser (1) Dimensionelle symptom-endringer: a) MANOVA for statistisk signifikans a) Cohen s effekt størrelser: liten; moderat; større enn 0.8 stor (Cohen, 1988)

25 Analyser (2) Kategoriske symptomendringer Klinisk signifikans undersøkt ved bruk av kriteriene anbefalt av Jacobson & Truax (1991) Diagnostiske endringer: McNemar

26 Fobi for egne symptomer Man vet at pasientene har høy grad av fobi for egne (dissosiative) symptomer før behandling og at Mindre grad av fobi er fremgang, men fører til økt rapportering av symptomer Derfor er det viktig også å spørre pasientene om opplevd bedring, og for eksempel funksjon?

27 Innhentet av minnene Dissosiasjon og traumerelaterte symptomer forsvinner ikke av seg selv ( med tiden ) Det er svært langvarige lidelser med høyt symptomnivå Men det er mulig å få det betydelig bedre (og å bli frisk)

28 Finnes det snarveier ut? There is no short cut to reparation and attempts to find one may merely lead to further denial and disillusionment (J. Holmes, 1991; van der Hart et al., 2006): Det finnes ingen snarveier ut, og ethvert forsøk på å ta en snarvei kan føre til fortsatt benekting og desillusjon En snarvei : Unngå unødvendige omveier!

29 Hvilke omveier skjer i møte med helsevesenet? Feildiagnostisering og feil behandling: Traume-relatert lidelse ikke erkjent, herunder: Kompleks dissosiativ lidelse: gj.snittlig 8 år før diagnosen ble satt (Boon & Draijer, 1993). Har ført til mye feilbehandling og tapt livskvalitet ( tapt livs-tid ) Anbefalinger for behandling av traumerelaterte lidelser, (incl. dissosiative lidelser) neglisjeres

30 Omveier? % av pasienter med bipolar affektiv lidelse og schizofreni har opplevd seksuelle eller fysiske overgrep i barndommen (Mueser et al., 1998) Ikke identifisert traumerelatert lidelse? dissosiativ lidelse?

31 Individets vei ut av offerrollen Overvinne fobien over alle fobier: Realization når det er tatt inn - på alle nivåer: det (overgrepene) har hendt, det hendte for meg, og det har hatt konsekvenser for livet mitt, men det skjer ikke nå lengre (van der Hart, et al., 2006)

32 Vårt ansvar Vårt ansvar er å bidra til ift at pasienten går den mest direkte veien i henhold til gjeldende kunnskap og erfaring Identifisere traume-relatert lidelse og spesielt dissosiativ unngå feilbehandling og unødvendig lidelse Kunnskapen finnes..

33 Den etiske fordring Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gjøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd, (Løgstrup, 1956) og videre: Så vist som et menneske med den tillid, det viser eller begærer, giver mer eller mindre af sit liv i den andens hånd, så vist hører fordringen om at tage vare på det liv med til vor tilværelse sådan som den nu engang er.

34 Kartlegging før behandlingsplan Traumehistorie Kartlegge traume-relaterte symptomer og lidelser (diagnostiske intervjus) grundig differesialdiagnostisk vurdering Undersøke for dissosiativ lidelse (SCID-D) Følge retningslinjer for anbefalt behandling, for eksempel: Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults. Third Revision, Jr. of Trauma and Dissociation, 2011.

35 Samfunnets vei ut av offerrollen - ingen tvil om at barnemishandling kan forebygges. Det er også mye som tyder på at behandling av barna som har blitt utsatt for fysiske og seksuelle overgrep, og forsøk på å redusere skadevirkningene av disse overgrepene både er mindre effektive og dyrere enn å forebygge at slik mishandling skjer. Likevel fokuserer de fleste forebyggende programmer mot barnemishandling på ofrene eller overgriperen. Tiltakene blir altså satt i verk etter at overgrepene har funnet sted. Veldig få programmer er rettet mot å hindre at barnemishandling skjer (Glad, et al. 2010; WHO)

36 Forebygging Oppsummert i rapport: Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt (NKVTS, Glad, Øverlien, & Dyb, 2012) Fysiske overgrep: Hjemmebesøksprogrammer har positive og vedvarende resultater (Nurse-Family Partnership) Seksuelle overgrep: skolebaserte undervisnings-programmmer. Fører ikke nødvendigvis til reduksjon i antall overgrep. Det er behov for andre tiltak - og å evaluere de med gode design. Nytt barneombud, Anne Lindboe (NRK, ): Barn som har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, de vil jeg gjerne gjøre noe for Vi må ikke glemme barns rettigheter. Barns rettigheter blir ikke anerkjent på lik linje med de voksnes rettigheter

37 Ut offerrollen: å våge å se Overvinne fobien over alle fobier: - det har skjedd og det skjer fortsatt, blant oss her, og det har hatt og har konsekvenser for oss alle - Ut av offerrollen er å våge å se : være til stede, følge med (Lindboe, NRK, April 2012) - inntil målet er nådd: det skjer ikke nå lengre det er over

38 Takk for oppmerksomheten! Ellen K. K. Jepsen

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

Komplekse traumer, komplekse reaksjoner: Kartlegging og behandling.

Komplekse traumer, komplekse reaksjoner: Kartlegging og behandling. Komplekse traumer, komplekse reaksjoner: Kartlegging og behandling. Christine A. Courtois Original artikkel: Complex trauama, complex reactions: Assessment and Treatment Psychotherapy: Theory and research,

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

PTSD og traumerelaterte lidelser

PTSD og traumerelaterte lidelser Forelesning på Geilokurset 2013 15. mars PTSD og traumerelaterte lidelser Psykiater Arild Steinsholt Jervell, Avdeling for traumebehandling Modum Bad 1 Modum Bad Modum Bad Klinikken (opprettet i 1957)

Detaljer

Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis

Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis Traumeforståelse og behandling av traumatiserte i privatpraksis - Hvordan kan ny kunnskap bidra til mer symptomlette og bedre heling? FPP-seminar Halden, 28. oktober 2011 Trine Anstorp, psykologspesialist

Detaljer

For lite undervisning om vold mot barn

For lite undervisning om vold mot barn Utdanning For lite undervisning om vold mot barn Vold mot barn bør være et obligatorisk emne i alle profesjonsutdanninger, der studentene senere vil komme i kontakt med barn og ungdom gjennom sin yrkesutøvelse.

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

Modum Bad 2013. innhold:

Modum Bad 2013. innhold: Modum Bad 2013 innhold: 2-5 Styret har ordet 6-8 Satsing på traumefeltet 9-11 Doktorgrader 12-13 Pasientene har ordet 14 Helseministerhonnør 16 Gir familien et språk 17 Økonomisjefen rapporterer 18-19

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Forebygging av fysiske og seksuelle

Forebygging av fysiske og seksuelle Forebygging av fysiske og seksuelle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn - En kunnskapsoversikt - Kristin Alve Glad,

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Badeliv. Kan endelig spise med barna. Forskning gir fremskritt. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 4/2011-20. årgang

Badeliv. Kan endelig spise med barna. Forskning gir fremskritt. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 4/2011-20. årgang Nr. 4/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Spiseforstyrrelser Kan endelig spise med barna Forskning gir fremskritt På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset.

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Bodø, 25. 03. 2014 Helse Nord RHF, ved adm. direktør og styremedlemmer Ang. Styresak

Detaljer