Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag - Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag - Årsmelding 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 2 av 28

3 Innhold 04 Om Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag 05 Innholdet i tilbudet 09 Tilgjengelighet og brukermedvirkning 10 Forebygging, samarbeid og medieutspill 12 Opplysninger om ansatte og drift 16 Regnskap 23 Revisors beretning 25 Styrets årsberetning 3 av 28

4 Om Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har som et av sine formål å gi hjelp til selvhjelp for personer utsatt for incest eller andre former for seksuelle overgrep. Dette har også vært SMISO sin viktigste oppgave i Utvidelse av senterets åpningstid har vært en prioritert oppgave, slik at senterets brukere har hatt tilbud om et åpent senter en kveld i uken store deler av året. I siste halvår leide senteret inn instruktør i yoga, slik at brukerne kunne benytte seg at dette tilbudet på kveldstid. SMISO Nord-Trøndelag har hatt fokus på forebyggende arbeid gjennom undervisning. I løpet av 2014 ble det gjennomført 46 undervisninger utenfor senteret av i alt 2140 deltakere. Hovedfokus har vært undervisning til ungdomsskoleelever, primært 9. trinn, i samarbeid med kommunenes skolehelsetjeneste. 74 klasser og 1644 elever deltok på undervisning i regi av SMISO. I tillegg er det gitt undervisning og informasjon til fagpersonell og interesserte som for eksempel lærere, organisasjonen Mental Helse, sanitetsforeninger og leger. I 2014 ga senterets brukere ut en egen bok med tittelen «Håp». I bokens forord har brukerne skrevet: «Bokens hovedfokus ligger på «veien videre» og håpet, og har som hovedmål å bidra til at våre medmennesker og samfunnet for øvrig skal få et innblikk i de utsattes situasjon, gjennom en estetisk fremstilling. Vi har også et ønske om at boken skal vise flere utsatte at det nytter å arbeide med den tunge problemstillingen incest og seksuelle overgrep er, og at den kan bidra til at flere utsatte finner veien til det flotte og viktige senteret vårt». Herbjørg Wassmo var til stede på lanseringen som hovedtaler. En hånd berører En annen hånd tar Et menneske reparerer Det livet en har -Mann. Fra boken Håp Senteret inviterte for andre år på rad til seminardager, hvor sentrene i Helseregionen ble invitert. Dette året hadde vi brukere og ansatte fra samtlige senter representert på to innholdsrike dager, hvor blant annet Marko Elsafadi var leid inn som hovedtaler og Thomas Brøndbo som underholder. 4 av 28

5 For første gang markerte SMISO Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep og vold mot barn ved å stå på stand ved et nærliggende kjøpesenter. SMISO deltok i tillegg på en fellesmarkering med andre organisasjoner i forbindelse med Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Det er viktig for senteret å bekjempe seksuelle overgrep, og slike markeringer er med på å sette et viktig og tabubelagt tema på dagsordenen. En viktig endring i 2014 var omgjøringen av senterets stilling som sekretær/miljøarbeider til faglig veileder da stillingen ble ledig. Store ressurser gikk med på å behandle de 80 søknadene som kom inn til stillingen, og det var gledelig å se at så mange virkelig ønsket seg jobben ved SMISO. Stillingen ble besatt og ny faglig veileder startet opp ved senteret 5. januar Innholdet i tilbudet Faglig og metodisk tilnærming SMISO er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og gir hjelp og støtte til utsatte og deres pårørende. Senteret arbeider etter selvhjelpsideologien. For mange overgrepsutsatte vil det på et eller annet tidspunkt være behov for å få hjelp og støtte, enten det er ved Senter mot incest og seksuelle overgrep eller i det offentlige hjelpeapparatet. Det å erkjenne at en sliter og trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til å mobilisere iboende krefter slik at en får et bedre liv, er å regne som selvhjelp. Selvhjelp handler om å finne frem til kunnskap, erfaring og andre ressurser en ikke er klar over at en har, for så å tørre å stole på - og å bruke - disse. Ved å tro på seg selv og egne evner kan man endre egen livskvalitet. Selvhjelp skiller seg fra 5 av 28

6 andre måter å jobbe på fordi selvhjelp baserer seg på aktivering av kunnskap hos den enkelte person og ikke kunnskap utenfra. Enkeltmenneskets erfaring og problemkunnskap sees på som en ressurs ikke bare for å styrke personen selv, men også som viktig for samfunnet i utviklingen av fellesskapet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Sosial- og helsedirektoratet, 2004 En av senterets ansatte har utdanning innenfor kunst- og uttrykksterapi, som er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor den verbale/ikke verbale kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. Senteret er medlem av FMSO, Fellesskap mot seksuelle overgrep. FMSO er et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep. Det kvalitative tilbudet SMISO har lagt vekt på å holde senteret åpen for «innomstikk» også i Her er det mulig å komme innom uten fast avtale, bla. for å møte andre som også har opplevd incest og/eller seksuelle overgrep. Mange av senterets brukere gir uttrykk for at de har stor nytte av dette fellesskapet. Vi ser at bruken av innomstikk har vært varierende, og svinger i takt med senterets brukere og deres tilknytning til arbeidslivet. Senteret har tilbud om enesamtaler, som er avtalte samtaler inne på kontor eller samtalerom. Det er brukerne selv som definerer tema for samtalen, og senteret jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp, hvor brukeren selv tar ansvar for egen prosess med støtte og veiledning fra SMISO. Brukerne har svært varierende behov, både i forhold til tema og lengden på kontakten med SMISO. Våren 2014 ble det satt opp et tilbud om selvhjelpsgruppe, men på grunn av få påmeldte ble det valgt å avlyse dette. Vi valgte av samme grunn ikke å sette opp dette tilbudet i høsthalvåret, for å avvente brukernes etterspørsel i stedet. 6 av 28

7 Senterets brukere fikk også et tilbud om «Kropp og sjel», et innomstikktilbud uten påmelding en gang i måneden fra februar til juni. Kropp og sjel skulle ha fokus på hvordan den enkelte hadde det der og da, fysiske øvelser samt avslapningsøvelser. Ingen brukere møtte på dette tilbudet. Senteret har isteden hatt stor suksess med både dagskurs og helgekurs i maling, hvor en lokal kunstner ble leid inn som kursholder. Disse kursene har hatt god oppslutning og fått god tilbakemelding fra brukerne. Brukerne har sammen med ansatte deltatt på: Messe for verdighet -en gudstjeneste med håp om en god fremtid for berørte av seksuelle overgrep. «Når jeg skjuler mitt ansikt opplevelse av skam etter seksuelle overgrep». Dagseminar med Berit Okkenhaug. «Kognitiv tilnærming i møte med mennesker utsatt for seksuelle overgrep». Konferanse arrangert av SMISO Sør-Trøndelag. «Fram i lyset». Seminardager med innlegg fra senterets brukere, kulturelt innhold og foredrag av Marco Elsafadi. Seminardagene ble arrangert av SMSIO Nord-Trøndelag. Senteret hadde en temakveld i 2014: Informasjon om senterets undervisningstilbud til ungdomsskolene i fylket. I tillegg arrangerte senteret turer og aktiviteter som: sykkeltur, grillkveld for barn og barnebarn, sommeravslutning og julegrøt. Senterets styre var deltakende på de to sistnevnte. Besøk/henvendelser 2014 Besøk på senteret 456 SMISO hadde en liten nedgang i antall brukere sammenlignet med året før, noe som også gjenspeiler seg i besøk og henvendelser med en liten nedgang. Henvendelser, totalt fra brukergruppen fra samarbeidspartnere 337 Det er fremdeles flest kvinner som tar kontakt, men senteret har opplevd en økning av mannlige brukere. I 2014 var 22 % av de som tok kontakt menn (registrert ved førstegangssamtale, både som utsatt og/eller pårørende). 7 av 28

8 Besøkene på senteret har fordelt seg på følgende måte: Besøk uten spesiell aktivitet 206 Enesamtale 200 Ulike gruppetilbud/kurs 46 Temakveld 4 Henvendelsene fra brukergruppen har vært både på telefon, e-post og SMS. Av disse henvendelsene har 203 vært samtaler utover 20 minutter, og registrert som enesamtaler. I tillegg er det registrert 230 andre telefonhenvendelser fra brukergruppen. Samarbeidspartnere henvender seg til senteret i forbindelse med enkeltbrukere, råd og veiledning, samarbeid eller ved spørsmål om undervisning. Tilbud til menn SMISO er et tilbud også for menn. Senteret har ikke lagt opp til aktiviteter eller arrangement spesielt rettet mot menn. I 2014 deltok noen av senterets mannlige brukere på aktiviteter i regi av senteret, noe som er gledelig. Tidligere år har vi sett at mannlige brukere av senteret stort sett har benyttet seg av enesamtaler som eneste tilbud. Tilbud til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn Senteret er et tilbud for brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. I 2014 ble det lagt inn noe engelsk informasjon på senterets hjemmeside, blant annet en kort beskrivelse av senteret og kontaktinformasjon. Arbeidet med å gjøre senteret mer synlig ovenfor denne brukergruppen føres videre i Tilbud til utsatte under 18 år Senteret gir et tilbud til utsatte over 16 år. For utsatte mellom 16 og 18 år tilbyr senteret enesamtale med senterets barnevernspedagog. For å sikre ivaretakelse av ungdommen, er minst en hjelpeinstans og/eller foreldre informert om samtaletilbudet vedkommende benytter seg av. 8 av 28

9 Tilgjengelighet og brukermedvirkning Tilgjengelighet Senteret har åpent for brukere i tidsrommet fire dager i uken og en dag. Hvis det er ønskelig fra brukeren, kan enesamtaler i spesielle tilfeller gjennomføres fra kl. 08. Telefonen er betjent hver ukedag fra kl (20), og en telefonsvarer henviser til landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte utenfor senterets åpningstid. Senteret holder til i et eldre sjarmerende hus, som dessverre ikke er tilrettelagt for brukere i rullestol. Vertskommunen er kjent med utfordringen, og det er planlagt bygging av rullestolrampe slik at senterets 1. etasje blir tilgjengelig. Ansatte ved SMISO har anledning til å møte hver enkelt bruker uavhengig av funksjonsevne, og for rullestolbrukere vil dette innebære et møte på et annet sted enn i lokalene til SMISO frem til bygging av rampe er ferdig. 9 av 28

10 Brukermedvirkning Brukermedvirkning er viktig for senteret, og SMISO har brukermedvirkning på individ- og systemnivå. På individnivå gjennomføres brukermedvirkning ved at selvhjelpsideologien får fokus i samtalene. Senterets ansatte forsøker å engasjere og motivere brukerne til å involvere seg i senterets ulike aktiviteter. Brukerne har selv foreslått aktiviteter, og delvis vært deltakende i gjennomføringen av disse. På systemnivå sikres brukermedvirkning gjennom brukerrepresentanten, som har møte-, forslags- og stemmerett i stiftelsens styre. Representanten er brukernes stemme inn i styret. Brukerrepresentanten samarbeider med leder og ansatte i saker som omhandler brukernes tilbud ved senteret. Forebygging, samarbeid og medieutspill Undervisning og informasjonsoppdrag Senteret fikk i løpet av 2014 flere forespørsler om undervisning og informasjonsoppdrag til ulike instanser. Senteret har tilrettelagt slik at disse oppdragene ikke har gått ut over senterets tilgjengelighet for brukerne. Noen av oppdragene har vært gjennomført ved senteret, mens de fleste har vært ute på ulike virksomheter og instanser. Totalt har senteret møtt nesten 2200 personer, hvor Utrolig nyttig. Visste ikke at det som jeg trodde ikke var så «farlig» er mye verre for den det gjelder. elever på ungdomsskoletrinnet er den klart største gruppen. I tillegg til en økning av undervisningsoppdrag rettet mot ungdom, har senteret hatt økte undervisnings- og informasjonsoppdrag opp mot ulike faggrupper. Elev, 10. klasse SMISO tror økt oppdragsmengde blant annet kan skyldes en større synlighet gjennom en bevisst brosjyreutsending, flere omtaler i lokale aviser samt fornyede oppdrag hos skoler senteret allerede har besøkt. Undervisning og informasjonsoppdrag 2014 Antall oppdrag 53 Personer av 28

11 Deltakelse i prosjekter, samarbeid med andre aktører, deltakelse i faste samarbeidsstrukturer «Sentrene skal samarbeide med, men ikke være en erstatning for, offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat» (Rundskriv Q-22/2014, BLD). Som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet samarbeider senteret med relevante instanser på både individ- og systemnivå. Rundt enkeltbrukere deltar senteret i samarbeidsmøter der brukeren selv har et ønske om dette, på systemnivå har senteret hatt samarbeidsmøter og informasjonsutveksling med blant andre PPT, NAV, helsesøstre og leger. Senhøsten 2014 påstartet senteret et samarbeid med en av bidragskommunene om undervisning av en gruppe fremmedspråklige. Iverksettelse av prosjektet ble planlagt med oppstart februar I desember fikk senteret henvendelse fra Redd Barna sentralt i forhold til planlegging av en landsdekkende kampanje om seksuelle overgrep mot barn. Redd Barna ønsket å plukke ut ti byer som kunne fronte denne kampanjen, og Levanger har i ettertid blitt plukket ut som en av disse byene. Senteret deltar ikke i faste samarbeidsstrukturer. Medieutspill SMISO har fått flere omtaler i media dette året. I lokalavisene har vi fått følgende omtaler: Trønder-Avisa - Sak om senterets undervisning i samarbeid med skolehelsetjenesten på «Guttedag». - Sak om flere henvendelser til senteret. Intervju med senterets ansatte og en bruker. Levanger Avisa - Sak i forbindelse med utgivelsen av brukernes bok Håp. Intervju med bruker. Innherred folkeblad - Sak i forbindelse med senterets undervisning under Sanitetens uke. NRK Trøndelag, radio - Sak i forbindelse med utgivelsen av brukernes bok Håp. Intervju med bruker. 11 av 28

12 Opplysninger om ansatte og drift SMISO har dette året hatt en av de fire stillingene ubesatt. Stillingen som miljøarbeider/sekretær ble vedtatt omgjort til stilling som faglig veileder og deretter utlyst. I utlysningstekst ble det oppgitt: «menn oppfordres til å søke». Seks søkere var inne til intervju, hvorav to menn. Etter en totalvurdering ble en kvinne tilbudt stillingen som faglig veileder. Senteret har i tillegg hatt daglig leder og to faglige veiledere, alle heltidsstillinger og besatt av kvinner. Ansattes kompetanse og kompetansehevende tiltak Senteret har ansatte med blant annet følgende faglige bakgrunn: barnevernspedagog, helseog sosialfaglig bakgrunn, miljøterapi samt kunst- og uttrykksterapi. Senteret har også satset på videreutdanning av senterets medarbeidere. En medarbeider tar videreutdanningen Sexologi ved universitetet i Agder, og er ferdigutdannet våren To ansatte følger videreutdanningen «Fokus på traumer, Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer» i regi av RVTS/Helse Midt-Norge. Denne utdanningen er også ferdig våren Ansatte ved SMISO har deltatt på følgende kurs: Bufdir/Sentio-registreringskurs To nettverkssamlinger arrangert i samarbeid med RVTS og sentrene i region Midt-Norge Ledersamlinger i regi FMSO Landskonferanse i regi FMSO og SMISO Troms Medarbeiderkonferanse arrangert av Virke «Kvinner i tiden». Inspirasjonsdag i regi Confex «Når jeg skjuler mitt ansikt opplevelse av skam etter seksuelle overgrep». Dagseminar med Berit Okkenhaug. «Kognitiv tilnærming i møte med mennesker utsatt for seksuelle overgrep». Konferanse arrangert av SMISO Sør-Trøndelag. Daglig leder To faglige veiledere Daglig leder Daglig leder og to faglige veiledere Daglig leder Daglig leder, to faglige veiledere samt nyansatt i forkant av oppstart Faglig veileder (sammen med brukere av senteret) Faglig veileder (sammen med brukere av senteret) 12 av 28

13 Lønn-, forsikrings- og pensjonsordninger, styrehonorar. De ansattes lønnsforhold er i samsvar med kommunal tariff. De ansattes forsikringsordning ligger hos Storebrand og omfatter yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og reiseforsikring. De ansattes pensjonsordninger er i samme forsikringsselskap. Det er planlagt og igangsatt et bytte til KLP fra januar SMISO er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Senterets styre godtgjøres for oppmøte pr. styremøte samt mottar kjøregodtgjørelse. Styreleder mottar fastsatt årlig beløp. 13 av 28

14 Styret Styret ved SMISO Nord-Trøndelag har bestått av: Ivar Kvalø Oppnevnt av Kommunenes Styreleder sentralforbund Astrid Juberg Vordal Oppnevnt av Levanger kommune, Nestleder politisk representant Else Sirum Jordmor. Uavhengig representant, Styremedlem oppnevnt av styret Marte Grande Oppnevnt av senterets brukergruppe Brukerrepresentant Merete Richardsen Faglig veileder Ansattes representant Sekretær for styret har vært daglig leder ved SMISO, Gunn Anny Sletnes Haarstad. Økonomi SMISO er en privat stiftelse som drives med offentlige midler fra Staten, Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og samtlige kommuner i Nord-Trøndelag. Senteret er utrolig takknemlige over å ha samtlige kommuner i fylket som samarbeidspartnere gjennom 2014, og arbeider for at dette samarbeidet skal bestå ved inngåelse av treårig driftsavtaler. Kommunalt-, fylkeskommunalt- og regionalt tilskudd utgjør 20 % av de totale offentlige tilskuddene SMISO mottar, mens statlig tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utgjør 80 % av de totale offentlige tilskuddene. Gaver utløser ikke statstilskudd. I 2014 mottok SMISO tilskudd fra: Kr Kr Kr Kommuner i Nord-Trøndelag Kr av 28

15 Følgende kommuner bidro med driftstilskudd i 2014: Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Inderøy Leka Leksvik Levanger Lierne Meråker Namdalseid Namsos Namsskogan Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Vikna Tilsyn, avvik Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag har ikke hatt tilsyn i av 28

16 16 av 28

17 17 av 28

18 18 av 28

19 19 av 28

20 20 av 28

21 21 av 28

22 22 av 28

23 23 av 28

24 24 av 28

25 25 av 28

26 26 av 28

27 27 av 28

28 Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag Telefon Mobil Senterets telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag 9-15, tirsdag 9-20 Besøksadresse Staupslia 41, 7603 Levanger Senterets åpningstid mandag, onsdag, torsdag og fredag 10-15, tirsdag Postadresse Postboks 126, 7601 Levanger E-post Hjemmeside 28 av 28

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2014 ÅRSMELDING SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Terje Resell, Alle ordene, 2014 Terje Resell / BONO 2015 SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Senter

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2013 s. 3 Målsetning og målgruppe s. 4 Organisasjonen SMSO Rogaland s. 5 Styret og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

SMISO Rogaland. Årsrapport 2014. Senter mot incest og seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494

SMISO Rogaland. Årsrapport 2014. Senter mot incest og seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 Årsrapport 2014 SMISO Rogaland Senter mot incest og seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2014 s. 3 Målsetting og målgruppe s. 4 Organisasjonen SMISO Rogaland s.

Detaljer

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2010 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2010 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00

ÅRSRAPPORT 2013. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 ÅRSRAPPORT 2013 Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål og informasjon side 3 2. Seksuelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2008 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet 6 Økonomi og administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2009 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Å være sterk Å være sterk er ikke å aldri falle å aldri vite å alltid kunne Å være sterk er ikke å alltid orke å

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013 Organisasjonsnummer 981 411 315 Innholdsfortegnelse FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP... 4 MEDLEMSSENTRENE... 4 VEDTEKTER... 4 STYRET... 5 PERSONALSITUASJON

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker DEL 1 NUMMER 2 SIDE 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep I Hordaland SMIH-nytt JANUAR 2009 ansatte Innhold HILSEN FRA LEDEREN s. 2 Kanotur / Byvandring s. 15 NYTT FRA SENTERET s. 3 Byvandring s. 15

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer