Studieplan Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Videreutdanning i psykisk helsearbeid"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i psykisk helsearbeid Studieåret studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av Godkjent av Avdelingsstyret HiST/ASP

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav og rangering Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Forventet læringsutbytte Oppbygging og sammensetning Praksisstudier Arbeids-, lærings- og vurderingsformer Innpassing Krav til skikkethet/autorisasjon Tekniske og andre forutsetninger Sensorordning Internasjonalisering Kvalifikasjon/vitnemål

3 1. Innledning Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av Videreutdanningen i psykisk helsearbeid kan inngå som første del av Master i psykisk helsearbeid. Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig og klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap. Studiet vektlegger betydningen av den praktiske, kliniske hverdag, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering samt at stadig flere helse- og sosialarbeidere er aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid har brukerens kompetanse og selvbestemmelse en sentral plass i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenester må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap og til det kliniske feltet i psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted. 2. Målgruppe Målgruppe for studiet er personer med bachelorgrad eller tilsvarende helse- og sosialfag med interesse for psykisk helsearbeid, enten som praksis, fagområde eller forskning. 3. Opptakskrav og rangering Ett av følgende utdanningsløp innenfor helse- og sosialfag: bachelorgrad cand.mag.-grad annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang utdanning som i henhold til Lov om universiteter og høyskoler av 2005 er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. For opptak kreves minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning. Ved opptak rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 3

4 4. Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Studiet er en ett-årig videreutdanning på 60 studiepoeng og et fulltidsstudium. Studiet er sammenfallende med første studieår i Master i psykisk helsearbeid. Det beregnes ca 40 timers arbeidsuke i 40 studieuker pr studieår. Studiet er et samlingsbasert fulltidsstudium med sju samlinger á en-to uker og åtte ukers praksis. 5. Forventet læringsutbytte Etter endt studium skal studentene ha følgende: Kunnskap: kunnskap om hvordan psykiske lidelser kan oppstå og forstås ut ifra ulike perspektiver og i lys av det samfunn og den kulturen mennesket er en del av inngående kunnskap om teorier, modeller og metoder i utøvelse av psykisk helsearbeid inngående kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjons- og omsorgsorientert psykisk helsearbeid Ferdigheter: kan anvende relevante metoder i forskning og utviklingsarbeid om psykisk helsearbeid i helse- og sosialsektoren for å sikre helhetlige tilbud kan kritisk beskrive, analysere og vurdere konsekvenser av teorianvendelse og handlingsvalg kan anvende relevant kunnskap i selvstendig utøvelse av relasjons- og omsorgsorientert psykisk helsearbeid Generell kompetanse: kan analysere relevante faglige og etiske problemstillinger kan bidra til innovasjon og gjennomføre selvstendig fag- og utviklingsarbeid i psykisk helsearbeid. kan kritisk drøfte faglige problemstillinger basert på forskning om aktuell tematikk for tverrfaglig profesjonsutøvelse i psykisk helsearbeid kan formidle, gi undervisning og veiledning om psykisk helsearbeid Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet. 6. Oppbygging og sammensetning Studiet inneholder fem emner, derav fire obligatoriske og ett valgfritt emne. Disse emnene skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse om sammenheng mellom faglig og personlig kompetanse, og hvordan dette anvendes i kunnskapsutvikling og klinisk arbeid i psykisk helsearbeid. Et annet område er ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser og ulike tilnærmingsmåter innen hjelpetilbudene. Studentene skal gjennom emnene tilegne seg bred kunnskap for å forstå brukerens/pasientens livssituasjon og hjelpebehov, og hvilke handlingsmuligheter som eksisterer eller kan utvikles. Emnet Vitenskapsteori, 4

5 forskningsmetode og forskningsetikk vil bidra til at studentene kan vurdere egne erfaringer og eksisterende kunnskap kritisk. Studiemodell Semester Emne Emne Emne Emne 1. sem. (Høst) HMPH4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, HMPH4002 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid, HMPH4003 Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter, HMPH4004 HMPH4005, Valgfritt emne 2. sem. (Vår) 10 stp 10 stp HMPH401P Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse, 10 stp 20 stp HMPH4003 (Forts.) Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter, 20 stp 10 stp HMPH4004 (Forts.) HMPH4005, Valgfritt emne 10 stp For å avlegge eksamen i HMPH401P, må eksamen i emne HMPH002 være bestått. For å avlegge eksamen i HMPH4003, må eksamen i HMPH4001, HMPH4002, HMPH401P og valgfritt emne HMPH4004/HMPH4005 være bestått. 7. Praksisstudier Emne HMPH401P er praksisstudier i åtte uker med obligatoriske arbeidskrav og eksamen, se emnebeskrivelse. I tillegg defineres arbeidsformer og læringsaktiviteter i HMPH4002 og HMPH4003 som praksisstudier/brukerrettet prosjektpraksis/ferdighetstrening og innfrir kravene om praksis i forskriftene til Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid 8. Arbeids-, lærings- og vurderingsformer Arbeids-, lærings- og vurderingsformer i studiet er basert på forventet læringsutbytte innenfor de enkelte emnene. Arbeids- og læringsformer Studiet har ulike læringsformer. Samhandling med andre er sentralt i læringsprosessen og gjenspeiles i studieformer, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Pedagogiske metoder som stimulerer til studentaktivitet og refleksjon vektlegges. Integrering av teoretiske og praktiske studier er vesentlig for å nå utdanningens mål. Samarbeid og interaksjon betraktes å være viktig for at den enkelte student tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tillegg til at det legges til rette for refleksjoner omkring egne erfaringer. Dette vil ha konsekvenser for lærer- og studentrollen. For studenten vil et slikt perspektiv kunne gi utslag i aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og 5

6 evaluering av læringsprosessen. Målet er å integrere teori og praksis og få en god sammenheng mellom undervisnings- og vurderingsform. Videre er målet at arbeidsformene skal bidra til aktive studenter som tar ansvar for egen læring. Studenten har mange arenaer for læring. Gruppearbeid i tverrfaglige arbeidsgrupper har en viktig og sentral plass i studiet. Gjennom deltakelse i gruppene skal studentene utvikle innsikt og erfaring i eget og andres fagområde. Studenten må ta ansvar for egen læring, både i og utenfor organiserte samlinger. Arbeidsmåter med fokus på relasjonsarbeid, interaksjon og kommunikasjon vektlegges. Studieevaluering Evaluering av studiet er et viktig bidrag for å sikre studiekvalitet og utvikling av studiet. Studentene vil i løpet av studiet bli bedt om å avgi skriftlige evalueringer av form og innhold i studiet. Evalueringen fra studenter og studentoppgaver/eksamensbesvarelser i løpet av studiet kan i anonymisert form danne grunnlag for avdelingens FoU virksomhet med formål om å videreutvikle innhold og arbeidsformer i studiene. Det benyttes ulike arbeidsformer og læringsaktiviteter i studiet: Arbeidskrav Under studiet vil studenten gjennomføre ulike arbeidskrav. Arbeidskravene har to målsettinger: De skal være et arbeidsredskap for den enkelte student/studentgruppe til å fokusere på områder han/hun/de mener er spesielt viktige for egen læring. Samtidig er arbeidskravene en dokumentasjon på at studenten har tilegnet seg kunnskap relatert til læringsutbyttene, jfr. studie- og emnebeskrivelsen. Som en viktig del av arbeidet med arbeidskravene vil studentene få respons på innlevert arbeid. Dette kan skje både fra lærer og fra medstudenter. Målsettingen med å gi respons er å vise studentens/gruppens utviklingspotensial. De enkelte emnebeskrivelser viser hvilke obligatoriske arbeidskrav som må være godkjente for å kunne framstille seg til eksamen. Forelesninger Utvikling av ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse er sentralt i studiet. Forelesningene vil gi studentene grunnlagsforståelse og introduksjon til viktige kunnskapsområder, slik at studentene blir stimulert til videre refleksjon og selvstendig arbeid. Arbeid individuelt og i tverrfaglige grupper Videreutdanningen setter store krav til at studenten er aktiv og tar ansvar for egen læring. Individuelt arbeid med faglig og etisk refleksjon over ulike problemstillinger i psykisk helsearbeid er en sentral læringsform. Studentenes arbeid i tverrfaglige studiegrupper vil være basis for deler av læringsprosessen. Gruppenes aktivitet vil være knyttet til arbeid med obligatoriske arbeidskrav, veiledning og drøfting av aktuelle problemstillinger for yrkesutøvelse. Veiledning Arbeidsoppgave og refleksjonens betydning for faglig utvikling og yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid vektlegges. Det vil foregå veiledning både individuelt og i gruppe. 6

7 Ferdighetstrening I tillegg til emnet MPH430 som inneholder kliniske praksisstudier, inngår også ulike former for ferdighetstrening i studiet. Litteraturstudier Mye av studiet er basert på studentens egne litteraturstudier mellom samlingene. Pensumlitteratur vil fremgå av den til enhver tid gjeldende litteraturlister. Vurderingsformer Studiet vil benytte forskjellige vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av forventet læringsutbytte, organisering, faglig innhold og pedagogiske metoder. Det gjelder alt fra obligatorisk nærvær, muntlige presentasjoner, skriftlige arbeidskrav og eksamen i gruppe og individuelt, hjemme og på skolen samt fordypningsoppgave. Emnets art og hvilke læringsutbytter som skal prøves er avgjørende for hvilke vurderingsformer som benyttes. Det vises til egne retningslinjer for fordypningsoppgaven. Tabell Emne, vurderingsform, karakter og sensur Emnekode HMPH4001 HMPH4002 HMPH401P HMPH4004 HMPH4005 HMPH4003 Emnenavn Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse Valgemne: Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid Valgemne: Traumer og traumatisering Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter Vurderingsform Hjemme eksamen i gruppe Individuell skriftlig hjemmeeksamen Individuell vurdering i praksis Gruppeeksamen Individuell hjemmeeksamen Individuell skriftlig fordypningsoppgave Karakter Bestått/ Ikke bestått Graderte karakterer fra A-F Bestått/ Ikke bestått Bestått/ Ikke bestått Bestått/ Ikke bestått Graderte karakterer fra A-F Sensur Intern sensor (ekstern sensor hvert 3.år) Intern sensor (ekstern sensor hvert 3.år) Praksisveileder og Praksislærer Intern sensor (ekstern sensor hvert 3.år Intern sensor (ekstern sensor hvert 3.år ekstern 9. Innpassing Etter søknad kan deler av de 60 studiepoengene erstattes av tilsvarende utdanning ved annen norsk eller utenlandsk høgskole/universitet, under forutsetning av at utdanningen er på minst 10 studiepoeng og holder videreutdanningsnivå innenfor fordypning i psykisk helsearbeid samt vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Emnene i studiet gir også grunnlag for innpassing i mastergradsstudium i psykisk helsearbeid. 7

8 10. Krav til skikkethet/autorisasjon Det foreligger ikke formelle krav til skikkethet eller autorisasjon utover det som er beskrevet i punkt Tekniske og andre forutsetninger Elektronisk læringsplattform, It s learning, er et sentralt læringsverktøy og benyttes som kommunikasjonsmiddel mellom høgskole, student og studentgrupper både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnleveringer. Studenten må ha tilgang til PC med internettoppkobling gjennom hele studiet og ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. Studenten får opprettet egen e-postadresse som skal benyttes under studiet. 12. Sensorordning Det brukes både interne og eksterne sensorer. Muntlige prøver, fordypningsoppgave og klagesensur har alltid to sensorer, derav en ekstern sensor. Når det er bare intern sensor, vil det hvert tredje studieår være en ekstern sensor. 13. Internasjonalisering Høgskolen har samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler om studentutveksling og FoU-virksomhet innen Norden, Europa, Amerika og Australia. Det foreligger en intensjonsavtale med National Videncenter for Inklusjon og Ekslusjon (NVIE) ved UC Syddanmark (Esbjerg) om mulighet for undervisning, studentutveksling og veiledning av studenter. Utveksling kan foregå i HMPH401P, men også andre emner kan vurderes etter søknad. 14. Kvalifikasjon/vitnemål Ved fullført studium på 60 studiepoeng utstedes vitnemål for Videreutdanning i psykisk helsearbeid. 8

9 EMNEBESKRIVELSER: 1. Emnekode: HMPH Emnenavn: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I Research method, philosophy of science and ethics, Part I 3. Faglig nivå: Syklus 2 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. 9. Anbefalte forkunnskaper: Oppdatert kunnskap fra Bachelor i sykepleie eller helseog sosialfag i fagene vitenskapsteori og forskningsmetode 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger utforming av problemstillinger og prosjektskisser som ligger til grunn for forskning og faglig utviklingsarbeid sentrale forskningsmetoder relevante for eget fagfelt, og kan vise til særtrekk ved og forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder forskningsetiske retningslinjer Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne: innhente og vurdere forskningsbasert kunnskap knyttet til eget fagområde gjøre rede for søkeprosess og valg av kilder, og kunne dokumentere kildebruk etter gjeldende regler for referansekritikk drøfte forskningsetiske spørsmål knyttet til problemstillinger, metoder og gjennomføring av prosjekter Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne: kritisk vurdere, drøfte og formidle kunnskapsgrunnlaget i eget fagområde og generelt for forskningsbasert kunnskap 9

10 11. Emneinnhold Emnet fokuserer på grunnlagsforståelse for vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Undervisningen skal gi studentene en oversikt over ulike metodologiske tilnærminger i forskning, sammenhenger mellom teori, forskningsdesign og problemstilling og valg av metode. Det fokuseres på å innhente vitenskapelig litteratur og vurdere denne kritisk. Emnet skal gi studentene grunnlag for å forstå forskningsprosessen og kunne anvende forskningsbasert kunnskap i teori og praksis. Emnet presenteres med følgende tema: Vitenskapsteori Forskningsdesign og forskningsprosess Forskningsetiske retningslinjer Kvalitative og kvantitative metoder Innføring i deskriptiv statistikk Vitenskapelig problemformulering Forholdet mellom vitenskap og praksis 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. Studentene arbeider individuelt og i grupper med litteraturstudier og eksamensoppgave i og mellom samlingene. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe, varighet 7 uker. Omfang 4000 ord (+/- 10 %). 15. Karakterskala: Bestått/ikke bestått. 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle midler tillatt 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Bjørndal, A, Flottorp, S. & Klovning, A. (2007). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s , og ). Fagerland, T (2005). Å tenke skriftlig over fortellinger fra praksis. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 1 (1): Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2): Helsinkideklarasjonen: 10

11 Lerdal, A. & Karlsson, B. (2008). Bruk av fokusgruppeintervju. Sykepleien Forskning, 3 (3): Kilvik, A. & Lamøy, L. I. (2007, 2. utgave). Litteratursøking i medisin og helsefag. En håndbok. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (s ). Nøst, T. H. (2010). Er evidens det samme som kunnskap? Sykepleien forskning, 5 (2): Reinar, L. M. (2007). Å vurdere kunnskap for deg som vil lese forskning kritisk. Sykepleien Forskning, 1 (2): Ringdal, K. (2007, 2. utgave). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-2, kap. 4-9 og kap ). Thagaard, T. (2008, 3. utgave). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 3, s ). Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Ad Notam Gyldendal (Kap. 4-6, s ). Tjora, A. (2012, 2. utgave). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 20. Supplerende opplysninger: Emnet undervises i fellesskap med tilsvarende utdanning ved HiNT, samt andre videreutdanninger ved ASP. 11

12 1. Emne kode: HMPH Emnenavn: Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid Interaction, communication and interdisciplinary work in mental health 3. Faglig nivå: Syklus 2, Master i psykisk helsearbeid 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst 7. Undervisningsspråk: Norsk. Det kan bli aktuelt med engelsk. 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om inngående kunnskap om sentrale teorier om kommunikasjon og samhandling avansert kunnskap om samhandlings- og medvirkningsprosesser inngående kunnskap om betydningen av dannelse og egen væremåte i utvikling av yrkeskompetanse og yrkesutøvelse inngående kunnskap om tverrfaglig samhandling Ferdigheter Etter endt studium skal studenten anvende relevante tilnærminger i kommunikasjon og samhandling i praktisk arbeid delta i samhandlings- og medvirkningsprosesser med brukere/pasienter, pårørende og andre medarbeidere beskrive og analysere egne erfaringer i lys av eksisterende teorier og aktuelle problemstillinger Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne formidle faglige problemstillinger til pasienter/brukere, fagfeller og allmennheten arbeide selvstendig med relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i klinisk psykisk helsearbeid bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser 11. Emneinnhold Emnet fokuserer på relasjons- og omsorgskompetanse som grunnlag for samhandling og samarbeid med pasienter/brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. Dette omfatter 12

13 kunnskap om sammenheng mellom personlig og faglig kompetanse, og de etiske problemstillinger som kan oppstå i praktisk samhandling mellom fagpersoner og brukere. Etikk og makt i psykisk helsearbeid Brukermedvirkning og empowerment Teorier om kommunikasjon, samhandling og relasjoner Egenopplevelse av ulike samhandlingsrelasjoner Konflikt og konflikthåndtering Tverrfaglig profesjonsarbeid 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Under samlingene vil det bli gitt introduksjonsforelesninger i ulike tema. Temaet vil også bli ivaretatt gjennom ulike pedagogiske tilnærminger. Studentenes opplevelse og etisk refleksjon knyttet til samhandling og fagutøvelse står sentralt. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med litteraturstudier og skriftlig arbeid. Obligatorisk tilstedeværelse: Det er krav om 80 % obligatorisk deltakelse i refleksjonsgrupper. Fravær ut over dette medfører arbeidskrav. 13. Obligatorisk arbeidskrav Individuell skriftlig oppgave med inntil 1200 ord og muntlig framlegg for medstudenter og lærere. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen i emnet. 14. Vurderingsordning Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 6 uker. Omfang 3000 ord (+/- 10 %). 15. Karakterskala: Gradert bokstavkarakter A F. 16. Ny/utsatt vurdering: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle midler tillatt 18. Emneansvarlig: Førstelektor Wigdis Sæther 19. Læremidler: Pensum merket * finnes i egen perm på biblioteket. Bøker og bokkapitler: Bø, A.K. og Sæther, W.H.(2004): Kunsten som beveger Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Bergen: Fagbokforlaget. Del I og II Ekeland, T. J. og Heggen, K.(red) (2007): Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 9 og 10* Ekeland, T.J. (2004): Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4, 5, 6 og 7. 13

14 Hovland, Beate Indrebø (2011): Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1-3 Røkenes, O.H. og Hanssen, P.H. (2012): Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1,2,3 og 4 Tveiten, S. (2008): Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. Side15-79* Artikler: Axelsson, S.B. & Axelsson, R. (2009): From territoriality to altruism in interprofessional collaboration and leadership. Jornal of Interprofessional care. 23 (4): Biong, S. (2011): Å guide hverandre i hverandres systemer. En fenomenologisk hermeneutisk studie av godt samarbeid i en tverretatlig styringsgruppe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. [online] Nr. 01, side Björkdahl, Palmstierna, Hansbo (2010): «The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses` caring approaches I n acute psychiatric intensive care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Nr. 17: Grude, F. og Eide, G. (2007): Stolt over min psykisk syke far. I Ulvestad, Henriksen, Tuseth og Fjeldstad (red): Klienten, den glemte terapeut. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2* Hydén, L. C., & Antelius, E. (2011). Communicative disability and stories: Towards an embodied conception of narratives. Health:An Interdiciplinary Journal for the social study of health and medicine. Vol. 15, nr.6: 15(6), : Josephsson, S., Asaba, E., Jonsson, H. og Alsaker, S. (2006): Creativity an order in communication: Implications from philosophy to narrative research conserning human occupation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 13:86-93 Kjellevold, A. (2008): Pårørende i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. [online] Vol.5, nr.4, s Kogstad, R., Hummelvoll, J.K. & Eriksson, B. (2009) User Experiences of Different Treatment Cultures in Mental Health Care. Ethical Human Psychology and Psychiatry, Vol 11, 2, pp : Finnes også: McCloughen, A., Gillies, D., & O'Brien, L. (2011). Collaboration between mental health consumers and nurses: Shared understandings, dissimilar experiences. [Article]. International Journal of Mental Health Nursing, 20(1), Solbjør, Rise, Westerlund, Steinsbekk (2011): «Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and provides in a mental health hospital in Norway. International journal of social psychiatry. Valla, B. (2010). Brukers medvirkning i psykoterapi - behov for kompetanseutvikling(fagartikkel). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47,

15 Rapporter/veiledere Helsedirektoratet (2008): Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. [online] Kap Supplerende opplysninger: Emnet planlegges i fellesskap med tilsvarende utdanning ved HiNT. 15

16 1. Emnekode: HMPH401P 2. Emnenavn: Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse Mental health as profession 3. Faglig nivå: 2. syklus. Master i psykisk helsearbeid 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Vår 7. Undervisningsspråk: Norsk. Det kan bli aktuelt med engelsk. 8. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i emnet HMPH Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha inngående kunnskap om psykisk helsearbeid som arbeidsfelt kunne analysere faglige problemstillinger på mikro- og makronivå med utgangspunkt i organisering av og rammebetingelser for psykisk helsearbeid kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor psykisk helsearbeid Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning arbeide selvstendig med faglige problemstillinger innenfor eksisterende organisering av og rammebetingelser for fagutøvelse sette seg inn i den enkeltes opplevelse og konsekvenser av å ha en psykisk lidelse anvende ulike metodiske tilnærminger i pasient/brukerrettet klinisk arbeid samarbeide selvstendig med brukere og pårørende med utgangspunkt i deres ressurser, behov og rettigheter anvende faglig kunnskap og personlig kompetanse kritisk og reflektere over egen faglig praksis Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne kritisk reflektere over betydningen av egne erfaringer, kulturell bakgrunn og personlighet i fagutøvelsen analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til klinisk praksis arbeide selvstendig med å systematisere, dokumentere og formidle erfaringsbasert kunnskap til spesialister og allmennheten 16

17 11. Emneinnhold Praktisk yrkesutøvelse er sentralt i en yrkesrettet videreutdanning. Studenten skal få erfaringer i praktisk yrkesutøvelse og se denne i lys av eksisterende vitenskapsbasert kunnskap. Fokus i praksis er fagutøvelse i psykisk helsearbeid med hovedvekt på å belyse praktisk yrkesutøvelse ved hjelp av vitenskapsbasert kunnskap. Sentralt i fagutøvelsen står studentens evne til å vurdere konsekvenser av ulike behandlingsalternativer, bygge relasjoner og evne til å analysere egen fagutøvelse og yrkesrolle. I dette emnet skal studentene prøve ut det teoretiske grunnlaget som er gitt i emnet HMPH4002 og delvis HMPH Arbeidsformer og læringsaktiviteter Arbeidsformene i emnet veksler mellom utøvende klinisk arbeid under veiledning og selvstendig, selvstudie, praksisoppgaver og arbeidskrav. Emnet har en 8 ukers praksisperiode. Det gis introduksjonsforelesning til praksis. I tillegg arbeider studentene med å formulere læring i praksis i seminarer. Studentene skal skriftlig formulere og drøfte læring i praksis. 13. Obligatorisk arbeidskrav Arbeidskrav 1: Individuell skriftlig konkretisering av læringsutbyttene for emnet. Arbeidskrav 2: Individuell skriftlig praksisrapport, omfang ord. Begge arbeidskravene må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Obligatorisk tilstedeværelse Det kreves 90 % nærvær i praksis, og fravær mellom % kan tas igjen. Fravær utover 20 % medfører at praksisstudiene må tas opp igjen, jfr HISTs Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved helse- og sosialfag. Det er også obligatorisk deltakelse på praksisseminar på 3 timer. Deltakelsen gir en kompetanse som vanskelig kan nås ved alternative ordninger/arbeidskrav. Den obligatoriske tilstedeværelsen må være oppfylt for å kunne få godkjent praksis og eksamen. 14. Vurderingsordning: Formativ (underveis vurdering) og summativ (sluttvurdering/eksamen) av praksisstudiene. 15. Karakterskala: Bestått/ikke bestått. Endelig karakter settes når praksis og arbeidskravene er godkjent. 16. Ny/utsatt eksamen: Dersom praksisstudiet vurderes til ikke bestått vil ny praksisperiode bli tilrettelagt, se retningslinjer i 5-2 Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (2008). 17. Tillatte hjelpemidler: Alle midler tillatt 18. Emneansvarlig: Høgskolelektor Vesna Forbergskog 19. Læremidler: 17

18 Oterholt, F. og Karlsson, B. (2010): Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Fagbokforlaget. Ulvestad, Henriksen, Tuseth og Fjeldstad (red) (2007): Klienten, den glemte terapeut.oslo:gyldendal Akademisk. Kap. 3,4,5,6,7 og 8. Sundet, R. (2006) Reflekterende prosesser - noe mer enn refleksjon? I: Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. red. Eliassen, H. og Seikkula, J., S , (33-51) Oslo, Universitetsforlaget ISBN Antall pensumsider: 18 (+16) Borg, M og Karlsson, B. (2011): Recovery og hva så? Om erfaringsbasert kunnskapsvilkår og muligheter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol.8. Nr. 4, 2011 s Larsen, I.B og Andersen, AJ.W. (2011): Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol.8. Nr. 2, 2011 s Det oppfordres i tillegg å søke annen aktuell litteratur i tilknytning til praksisplassen eller emner som kan være relevante for praksisstudiet. 20. Supplerende opplysninger: Ingen 18

19 1. Emnekode: HMPH Emnenavn: Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid Arts, culture, activity in mental health 3. Faglig nivå: 2. syklus, Master i psykisk helsearbeid 4. Omfang: 10 studiepoeng 5. Vektingsreduksjon: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst/vår 7. Undervisningsspråk: Norsk. Det kan bli aktuelt med engelsk. 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav på studieprogrammet. 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha inngående kunnskap om Kunstens, pedagogikkens og kulturens rolle for hverdagsliv og psykisk helse klinisk tilnærming basert på kunst og kultur aktiviteters betydning i psykisk helsearbeid estetikkens betydning i klinisk psykisk helsearbeid Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne tilrettelegge og anvende konkrete metoder slik som billedskaping, fortellinger m.m. i klinisk arbeid anvende faglig skjønn og improvisasjon i klinisk arbeid bruke ulike aktiviteter i forhold til psykisk helsearbeid anvende sentrale teorier om estetikk og kunstuttrykk i praktisk arbeid Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne formidle faglige problemstillinger til brukergruppen, fagfeller og allmennheten ved hjelp av kunst- og kulturuttrykk formidle omfattende selvstendig arbeid ved hjelp av kunst- og kultur og integrere fagets uttrykksformer i dette bidra til nytenking og innovasjonsprosesser 11. Emneinnhold: Emnet gir en beskrivelse av hvilken betydning kunst, estetikk og kulturopplevelser har for opplevelsen av helse og velvære. Kultur gir muligheter for aktiviteter og nye tilnærminger eller metoder innen psykisk helsearbeid. Kunst knyttes både til opplevelser og uttrykk. Emnet vil også vise hvordan ulike former for kunstnerisk tilnærming kan bidra til å møte kompleksiteten i menneskers problemer, og den terapeutiske effekten den kan ha. Emnet presenteres via følgende tema: 19

20 kunst, kultur og helseforståelse relasjonell kunst og estetikk aktiviteter og mening pedagogiske og kliniske tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid kunst- og uttrykksterapi teater som uttrykksform og metode 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Emnet vil bli ivaretatt gjennom pedagogiske metoder som forelesninger, gruppearbeid/workshop, egenstudier og ferdighetstrening samt refleksjoner knyttet til dette. Det gis introduksjonsforelesninger i fordypninger innen emneområdene. Både i og mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med aktuelle problemstillinger og metoder relatert til emnets innhold og læringsutbytte. 13. Obligatorisk arbeidskrav Obligatorisk tilstedeværelse: Det er krav om 80 % obligatorisk deltagelse i ferdighetstrening samt gruppearbeid om dette. Deltagelsen gir en kompetanse som vanskelig kan nås ved alternativ ordning/arbeidskrav. Fravær ut over obligatorisk deltagelse fører til at studenten ikke kan framstille seg til eksamen i emnet. Studentene dokumenterer tilstedeværelse i gruppearbeid gjennom gruppelogg. 14. Vurderingsordning Eksamen: Tredelt gruppeeksamen: 1. Skriftlig hjemmeeksamen. Varighet 2 uker. Omfang inntil 2700 ord. 2. Demonstrasjon av praktisk/faglig/pedagogisk ferdighet. 3. Muntlig prøve(opponering). Denne prøven skal vise kunnskap hos den enkelte. 15. Karakterskala: Individuell karakter, bestått/ikke bestått. Alle tre delene av eksamen må være bestått for sluttkarakter bestått. 16. Ny/utsatt eksamen: Ikke bestått del 1: må levere ny skriftlig oppgave. Ikke bestått del 2 og 3: må levere en skriftlig refleksjon over emnerelevante problemstillinger. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 18. Emneansvarlig: Førstelektor Wigdis Sæther 19. Læremidler: Kilder merket * finnes i egen perm på biblioteket. Bøker: Bø, A.K. og Sæther, W.H.(2004): Kunsten som beveger Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Bergen: Fagbokforlaget. Del III 20

21 Him, H. og Hippe, E. (1998): Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. Kap. 12, s * Sommero, H. og Steinsholt, K. (2006): Improvisasjon: Kunsten å sette seg selv på spill. Side 23-69*: Ødegaard, A. J. (2003): Kunst og uttrykksterapi. Fra kaos til form. Oslo: Universitetsforlaget. Artikler: Caspari, S., Eriksson, K., Nåden, D. (2006): The aesthetic dimension in hospitals An investigation into strategic plans. International Journal of nursing studies. Vol.43, issue 7, p : Horghagen S, Josephsson S, Alsaker S (2007). The use of craft activities as an occupational therapy treatment modality in Norway during , Occupational Therapy International 14(1): 42-56, Wiley InterScience, DOI: /oti.222 Horghagen, S., Josephsson, S. (2010). Theatre as Liberation, Collaboration and Relationship for Asylum Seekers. Journal of Occupational Science 17(3), pp Horghagen, S. (2011): Theatre as meaning making of the self. Ergoterapeuten Johannessen, K.S. (2002): Estetisk erfaring og kunst som erkjennelse. Nordisk estetisk tidsskrift. 15 (25-26), Knudtsen, M.S., Holmen, J., Håpnes, O. (2005). Hva vet vi om kulturdeltagelse og helse? Tidsskrift for Den norske legeforening. Oversiktsartikkel. Kolstad, A. (2007): Helbredende kunst finnes det? Betydningen av utsmykking og estetikk i helseinstitusjoner. Tidsskrift for norsk psykologforening. Vol. 44, nr.8: Knudtsen, M.S., Holmen, J., Håpnes, O. (2005). Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening. la Cour, K., Josephsson, S., & Luborsky, M. (2005). Creating connections to life during lifethreatening illness: Creative activity experienced by elderly people and occupational therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 12, : Myskja, A., Håpnes, O. (2010): Musikk og helse i et lokalsamfunn. Et samordnet opplæringsprosjekt ved fem sykehjem i Midt-Norge. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 2010;12:1, Naper, Ø. (2006): Det har styrket meg, og gjort meg helere Betydningen av kunst, kultur og estetikk for psykisk helse og utbyttet av opphold i institusjon. Tidsskrift for psykisk helsearbeid Nr.1-s Nilsson, Nåden, Caspari, Aasgaard, Lohne og Slettebø (2009): Kulturelle aktiviteter ved institusjoner innen psykisk helsevern i Oslo Terapi eller tidtrøyte?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid Nr.2-s Reynolds, F. & Prior, S. (2003). A lifestyle coat-hanger : A phenomenological study of the meanings of artwork for women coping with chronic illness and disability. Disability and Rehabilitation, 25, Skårderud, F. (2011): Den fenomenale kroppen. Anti-Descartes. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening. Vol. 48, nr. 7:

22 Øksnes, M. og Steinsholt, K. (2003): Kunsten å fange øyeblikket et essay om lek som improvisasjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr Rapporter Loga, L. (2008). Kunsten å balansere mellom kreativitet og psykisk helsearbeid. Evaluering av Galleri Vox / Vågsbunnen Fellesatelier. Rokkansenteret. Notat Supplerende opplysninger: Tilbys også studenter fra HiNT 22

23 1. Emnekode: HMPH Emnenavn: Traumer og traumatisering Trauma 3. Faglig nivå: 2. syklus, Master i psykisk helsearbeid 4. Omfang: 10 studiepoeng 5.Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk. Det kan bli aktuelt med engelsk. 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha inngående kunnskap om ettervirkninger av traumer inngående kunnskap om sentrale behandlingsmetoder i møtet med traumeutsatte kunnskap om ulike årsaker til traumer og om forebygging der dette er mulig Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne bruke metoder som bidrar til styrking, mestring og livskvalitet hos traumeutsatte anvende kunnskap om samfunnsmessige, eksistensielle, etiske og menneskerettslige sider ved traumer i psykisk helsearbeid bruke relevante metoder i psykisk helsearbeid ved behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne analysere relevante etiske problemstillinger på ulike nivå knyttet til psykisk helsearbeid overfor traumeutsatte reflektere over hvordan han/hun selv kan oppleve og forholde seg til det å møte andres traumeopplevelser og å arbeide med mennesker som har vært utsatt for traumer anvende sine kunnskaper og ferdigheter om traumer og psykisk helsearbeid med traumeutsatte på nye områder og bidra til nytenking på fagfeltet beherske fagfeltets uttrykksformer og kommunisere om relevante tema relatert til traumer og psykisk helsearbeid med traumeutsatte på ulike arenaer 11. Emneinnhold Psykiske traumer forårsakes av miljøfaktorer som innebærer ekstrem belastning for individet, noe som ofte har stor betydning for helse og livskvalitet. Denne modulen omhandler hvordan mennesker forholder seg til traumer, hvilke ettervirkninger traumer kan gi og hvilke faktorer som bidrar til styrking, mestring og overlevelse. Emnet omhandler også sentrale sider ved psykisk helsearbeid og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer. Emnet presenteres med følgende tema: 23

24 Vold, seksuelle overgrep og traumatisk stress Behandling av psykiske traumer Selvmordsatferd og forebygging Sorg og sorgbearbeiding Eksistensielle spørsmål Mestring og mestringsstrategier 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe, en uke. Omfang: 4000 ord (+/- 10 %). 15. Karakterskala: Bestått/ikke bestått. 16. Ny/utsatt eksamen: Det legges til rette for ny og utsatt vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt. 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Litteratur merket med * kan kopieres fra ringperm i biblioteket Anstorp, T., Benum, K. & Jakobsen, M. (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1,2,3,4,9 og 14 Berge, T. (2005). Sekundær traumatisering, vikarierende traumatisering og omsorgstretthet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42: Dahl, S., Sveaass, N. & Varvin, S. (red.) (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. * Dyregrov, A. (1999). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (s ). Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 3, 4, 9 og 10 (s , og ) Hafstad, G. S. & Siqveland, J. (2008). Posttraumatisk vekst: Et mer helhetlig syn på posttraumatisk tilpasning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45: * Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø. (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3 og 5 Hokland, M. (2006). Kan noen traumatiserte pasienter ta skade av eksponering for minner om traumer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43:

25 * Nicolaysen, B. (2006). "Det er en del av livet". Foreldreskap i par der kvinnen har opplevd incest. Tidsskrift for samfunnsforskning, 47 (2): Nordenstam, C., Borgen, G., Ihle, M. & Johansson, M. (2002). Seksuelle overgrep mot barn utvalgte temaer. Oslo: Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn. Sunde, S. (2004). Traumeperspektivet ved behandling av schizofreni. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41: Søftestad, S. (2008). Avdekking av seksuelle overgrep. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Tjersland, O. A. (2006). Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43: (2 s) * Van der Kolk, B. A. (2006). Clinical Implications of Neuroscience Research in PTSD. Annals New York Academy of Sciences, 1071: Varvin, S. (2003). Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1,2,3,5,6,7,8 og 9 og Supplerende opplysninger: Tilbys også studenter fra HiNT 25

26 1. Emnekode: HMPH Emnenavn: Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter Perspectives and interventions in mental health 3. Faglig nivå: 2. syklus, Master i psykisk helsearbeid 4. Omfang: 20 studiepoeng 5.Vektingsreduksjoner: Ingen 6. Undervisningssemester: Høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk. Det kan bli aktuelt med engelsk. 8. Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav på studieprogrammet for å starte studiet. For å fremstille seg til eksamen i emnet, må eksamen være bestått i emnene HMPH4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, HMPH4002 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid, HMPH401P Praksis som yrkesutøvelse og ett av valgemnene HMPH4004 Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid/ HMPH4005 Traumer og traumatisering 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Kunnskap Etter endt studium skal studenten ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom sosiale, kulturelle og samfunnsmessige forhold og psykisk helse ha kunnskap om helse- og sosialpolitiske målsettinger om tjenester og fagutøvelse samt rammer og organisering av tjenester til mennesker med psykiske lidelser ha inngående kunnskap om ulike forståelser av psykiske lidelser, behandlingsmåter og handlingsalternativ kunne analysere faglige problemstillinger innenfor psykisk helsearbeids historie, tradisjoner og funksjon i samfunnet Ferdigheter Etter endt studium skal studenten kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor psykisk helsearbeid analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor psykisk helsearbeid, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger anvende faglig kunnskap og kritisk analysere sammenheng mellom teori og ulike handlingsalternativ gjennomføre et selvstendig og avgrenset teoretisk skriftlig arbeid om problemstillinger innenfor psykisk helsearbeid Generell kompetanse Etter endt studium skal studenten kunne formidle og analysere problemstillinger i psykisk helsearbeid samt bidra til kompetanseutvikling 26

27 gjennomføre selvstendige faglige oppgaver og prosjektarbeid formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer 11. Emneinnhold Emnet skal gi kunnskap om ulike forståelser av psykiske helse og lidelser i et historisk perspektiv, dagens helse- og sosialpolitiske målsettinger, organisering av tjenester, rammer og det juridiske grunnlaget for hjelpetilbudet. Det omhandler også ledelse og organisering av fag og tjenester hvor tverrfaglig samarbeid står sentralt. Studiet gir kunnskap om ulike perspektiver på sammenheng mellom menneske, psykiske helse og lidelser samt det sosiale miljø. Det fokuseres på hvordan psykisk lidelse oppleves og hvilke konsekvenser det kan gi i hverdagen. Emnet presenteres med følgende tema: Organisering av rammer for mennesker med psykiske problemer og lidelser Psykiatriens og psykisk helsearbeids historie Helse- og sosialpolitiske målsettinger for psykisk helsevern /helse- og sosialfaglig arbeid Det juridiske grunnlaget for tjenesten/fagområdet Rammer og organisering av tjenester Oppgaver og hjelpetilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunen Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø Ulike perspektiver på psykisk helse, psykiske lidelser, mennesket, familier og lokalsamfunn; uttrykksformer og erfaringer Ulike perspektiver på sammenheng mellom medisinske, sosiale og samfunnsmessige forhold og psykisk helse Ulike perspektiver på kunnskapsgrunnlag og behandlingsmåter knyttet til psykisk helse og lidelser Helsefremmende psykisk helsearbeid Psykiske traumer Fagutøvelse og kompetanseutvikling i psykisk helsearbeid. Omsorg, relasjons- og handlingsorienterte metoder Nettverksarbeid Flerkulturelt arbeid Psykiske lidelser og hverdagsliv 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. I tillegg arbeider studentene individuelt og i grupper med skriftlige arbeider, litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Det arrangeres seminarer og blir gitt veiledning i tilknytning til arbeidet med en skriftlig fordypningsoppgave. Det er egne retningslinjer om fordypningsoppgaven. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Det er obligatorisk veiledning i tilknytning til arbeidet med en skriftlig fordypningsoppgave 27

28 14. Vurderingsordning Eksamen: Individuell skriftlig fordypningsoppgave. Det arbeides med fordypningsoppgaven under hele studiet. Omfang 7000 ord (+/- 10 %). 15. Karakterskala: Gradert bokstavkarakter, A F. 16. Ny/utsatt eksamen: Det legges til rette for ny og utsatt innleveringsdato og vurdering i samme eller neste semester. 17. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Bøker og bokkapitler: Andersen, T. (2006): Reflekterende samtaler: min versjon. Eliassen og Seikkula (red.) Reflekterende prosesser i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. Borge, L., Martinsen, E. W., & Moe, T. (2011). Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi. Bergen: Fagbokforlaget. Del 2 og 3. Gule, L. (2008): Profesjon og flerkulturalitet. I: Molander, A. og Terum, L.I. (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 13). Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. og Løkke, J. A. (2009): Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle.3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 2, 3, 4, 5, 6) Nortvedt, P. (2004): Profesjonell omsorg dyd eller ferdighet? I: Ruyter og Vetlesen (red.) Omsorgens tvetydighet egenart, historie og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, Pensum.no. Norvoll, R. (red.) (2002): Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap 1, 6, 8, 9, 10 og 11) Scott, S. (2009). Making sense of everyday life. Cambridge: Polity press.(kap 1-9) Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stänke, E. (2010): Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal (Kap. 1 5, 7 28) Vatne, S. (2006) Korrigere og anerkjenne. Relasjonens betydning i miljøterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 3, 8, 9, 10 og 11). Vetlesen, A. J. (2004) Omsorg mellom avhengighet og autonomi. I: Ruyter og Vetlesen (red.) Omsorgens tvetydighet egenart, historie og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, Pensum.no. Artikler (fagartikler og vitenskapelige artikler og offentlige dokumenter) Andersson, G., Arvidsson, M. B., Rasmusson, B. og Trulsson, K. (2006): Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 23 (1): Argentzell, E., Håkansson, C., & Eklund, M. (2012). Experience of meaning in everyday occupations among unemployd people with severe mental illness. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19,

29 Borg, M., & Kristiansen, K. (2008). Working on the edge: the meaning of work for people recovering from severe mental distress in Norway. Disability & Society, 23(5), Dalgaard, o. S., Mathisen, K. S., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M., & Aarø, L. E. (2011). Bedre føre var.. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport 1 Dalgard, O.S. (2008): Psykisk helse og sosial ulikhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid [Online], 5 (3): Edgelow, M., & Krupa, T. (2011). Randomized controlled pilot study of an occupational time-use intervention for people with serious mental illness. Am J Occup Ther, 65(3), Elliot, M. L. (2011). Being mindful about mindfulness: An invitation to extend occupational engagement into the growing mindfulness discourse. Journal of Occupational Science, 18(4), Elstad, T. A. & Kristiansen, K. (2009): Mental health centres as meeting-places in the community: exploring experiences of being service users and participants. Scandinavian Journal of Disability Research [Online], 11 (3): Gamme, W. I. (2009): Skjerming med brukermedvirkning. Tidsskrift for psykisk helsearbeid [Online], 6(3): Hatton, C. (2002). Psychosocial interventions for adults with intellectual disabilities and mental health problems: A review. Journal of Mental Health, 11(4), Hegelstad, W. t. V., Auestad, B., Evensen, J., Haahr, U., Joa, I., Johannesen, J. O., et al. (2012 (APJ in advance)). Long-term follow-up of the TIPS early detection on psychosis study: Effects on 10-year outcome. Am J Psychiatry, AjA 1- Hjelmeland, H. & B.L. Knizek (2010. Selvmord er ikke akseptabelt og kan forebygges: Holdninger til selvmord og selvmordsforebygging i Norge. Tidsskrift for norsk psykologforening (47): Ivarsson, A.-B., Carlsson, M., & Sidenvall, B. (2004). Performance of Occupations in Daily Life Among Individuals with Severe Mental Disorders. Occupational Therapy in Mental Health, 20(2), Klausen, V., & Hagen, R. (2008). Kognitiv adferdsterapi ved psykose(fagartikkel). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45(5), Kinn, L. G., Ekeland, T. J., & Byrkjeflot, H. (2012). Psykisk helsearbeid: Konfeksjon eller skreddersøm? Tidsskrift for velferdsforskning, 15(1), Kirkpatric, H. (2008). A narrative framework for understanding experiences of peolple with severe mental illnesses. Archives of Psychiatric Nursing, 22(2), Leufstadius, C. (2009). Meaningfulness in work - Experiences among employd individuals with persistent mental illness. Work, 34, (satt inn 14 mai 2012). Lysaker, P. H., Ringer, J., Maxwell, C., McGuire, A., & Lecomte, T. (2010). Personal narratives and recovery from schizophrenia. Schizophrenia Research, 121(1-3), Lindström, M., Lindberg, M., & Sjöström, S. (2011). Home Bittersweet Home: the Significance of Home for Occupational Transformations. International Journal of Social Psychiatry, 57(3), 2 29

Studieplan. Master i psykisk helsearbeid Studieåret 2012-2013

Studieplan. Master i psykisk helsearbeid Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Master i psykisk helsearbeid Studieåret 2012-2013 120 studiepoeng Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05. 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 studiepoeng Etableringstillatelse gitt av KUF 03.06.98 Godkjent av høgskolestyret HiST 19.03.98 Revidert utgave godkjent av dekan ASP 17.08.11 Studieplan

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid

Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 studiepoeng Etableringstillatelse gitt av KUF 03.06.98 Godkjent av høgskolestyret HiST 19.03.98 Fagplan godkjent avdelingsstyret AHS 17.03.99 og 24.11.99

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Rev 28.01.2015 Namn Engelsk namn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Barnehagemyndighet,

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan. Kunnskapsbasert praksis

Studieplan. Kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Sør Trøndelag Studieplan Kunnskapsbasert praksis Studieåret 2012-2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 15 studiepoeng Studieplanen er godkjent ved dekans fullmakt

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2014-15 Mentorutdanning- veiledning av nyutdannede Navn førskolelærere Nynorsk Mentorutdanning-

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 2013

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 2013 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE KULL 2012 201 HØGSKOLEN I SØR - TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan for Videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018

www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018 www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018 Godkjent av DMMHs styre 24. april 2014 Godkjent av NOKUT 9. januar 2015

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer