DERES DATO/YOUR DATE: DERES REF. / YOUR REF.: VÅR REF. / OUR REF.: DATO / DATE: 2010/ FM-H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DERES DATO/YOUR DATE: DERES REF. / YOUR REF.: VÅR REF. / OUR REF.: DATO / DATE: 2010/18313-11 FM-H 19.01.2011"

Transkript

1 Vestre Viken HF v/ adm. dir DRAMMEN DERES DATO/YOUR DATE: DERES REF. / YOUR REF.: VÅR REF. / OUR REF.: DATO / DATE: 2010/ FM-H Tilsyn med håndtering av selvmordstruede pasienter innen DPS døgnenheter - Vestre Viken HF, Bærum DPS, døgnseksjonen i Dr Høsts vei - oversendelse av rapport - avslutning av tilsynet Helsetilsynet i Oslo og Akershus viser til vårt brev av 14. desember 2010 vedlagt foreløpig rapport og tilbakemelding på denne i epost fra avdelingssjef Kari Ringstad av 19. januar Vi har innarbeidet i rapporten de endringer som Bærum DPS har ønsket. Vedlagt følger endelig rapport fra tilsynet. en vil bli lagt ut på Statens helsetilsyn sin nettside og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin nettside Som det framgår av rapporten, ble det ikke funnet avvik fra gitte myndighetskrav innenfor de områdene som ble revidert. Tilsynet er derfor avsluttet. Dette brevet vedlagt rapporten oversendes også pr. epost til avdelingssjef Kari Ringstad. Med hilsen Helge Worren (e.f.) stedfortredende fylkeslege Bjørg C. Langeland seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg Kopi m/ vedlegg til: Helsetilsynet i Buskerud Postboks DRAMMEN Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bjørg C. Langeland, tlf.: Helsetilsynet i Oslo og Akershus Norwegian Board of Health in Oslo and Akershus Counties Pb 8111 Dep NO-0032 Oslo Norway Tel.: Faks: E-post/ Besøksadresse/Street address: Tordenskioldsgate 12 Inngang sjøsiden

2 1 fra tilsyn med håndtering av selvmordstruede pasienter innen DPS døgnenheter ved Vestre Viken HF, Bærum DPS, døgnseksjonen i Dr. Høsts vei Virksomhetens adresse: 3044 Drammen Tidsrom for tilsynet: 2. september januar 2011 Kontaktperson i virksomheten: avdelingssjef Kari Ringstad seksjonsleder Heidi Merete Skeimo Berge Sammendrag Helsetilsynet i Oslo og Akershus har gjennomført en systemrevisjon ved Vestre Viken HF, Bærum DPS, døgnseksjonen i Dr Høsts vei i perioden 2. september januar Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i Tilsynsbesøket fant sted desember Formålet med tilsynet var å undersøke om og hvordan helseforetaket gjennom sin styring og ledelse etterlever krav i lover og forskrift om forsvarlig virksomhet i DPS døgnenheter ved sin håndtering av selvmordstruede pasienter. Tilsynet omfattet vurderingen ved fasene i et pasientbehandlingsforløp: Utredning/vurdering ved innleggelse Behandling og oppfølging - generelt under oppholdet - ved sårbare overgangsfaser Utskrivelse Innenfor disse områdene ble det rettet oppmerksomhet mot helseforetakets rutiner og prosedyrer for å forebygge selvmord, kompetanse, bruker/-pårørendemedvirkning, samhandling og journalføring. Tilsynslaget fant ikke grunnlag for å påpeke brudd på lov eller forskrift i forhold til tilsynets tema. Dato: 19. januar 2011 Bjørg C. Langeland revisjonsleder Vibeke Eggen Berg revisor Dokumentet er elektronisk godkjent.

3 2 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet... 7

4 3 1. Innledning en er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestre Viken HF, Bærum DPS, døgnseksjonen i Dr. Høsts vei i perioden 2. september januar Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 2. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. en omhandler de avvik og merknader som eventuelt er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Dr Høsts vei åpnet 23. august Virksomheten er en døgnseksjon i Bærum DPS, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Døgnseksjonen har 40 plasser, fordelt på 3 poster. Post 3 var midlertidig godkjent for TPH uten døgn t.o.m. 31. desember To av postene var opprinnelig poster for lengre tids behandling og rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter (Storenga). Den tredje posten ble ved etableringen i 2007 overflyttet i sin helhet fra Blakstad. Etableringen av Dr Høsts vei som én enhet tilpasset overordnete føringer for distriktspsykiatriske sentre har vært utfordrende, og det pågår en løpende evaluering av tilbudet som gis og tjenestens struktur. Sykehuset Asker og Bærums innlemming i Vestre Viken HF og etableringen av gjennomgående klinikker har medført nye utfordringer. Seksjonen gir tilbud til pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som primært har utbytte av frivillig innleggelse på en åpen døgnpost. Behandlingen består av samtaler, medikamentell behandling, miljøterapi, samtalegrupper, bevegelsesgrupper, kunst/uttrykksterapi og psykososial oppfølging. Pasientene må ikke være i behov av skjerming og tett oppfølging, og skal ikke være suicidale eller utagerende ved innleggelse. I 2009 ble 42 % av pasientene lagt inn fra akuttavdelingene, 58 % fra poliklinikk eller fastleger, mens tallene for 2008 var henholdsvis 30 og 70 %.

5 4 Pårørende sees på som en viktig ressurs og samarbeidspartner. Hver post har egne barneansvarlige, for pasienter som har barn under 18 år. Døgnenheten har et regelmessig og godt samarbeid med Bærum kommune, definert i en forpliktende avtale mellom kommunen og Bærum DPS. Det foregår også samarbeid med andre relevante instanser rundt pasienten. Bærum DPS ledes av avdelingssjef, med avdelingsoverlege i stab. Dr Høsts vei ledes av seksjonsleder, direkte underlagt avdelingssjef. Hver post er bemannet med leger og psykologer, direkte underlagt seksjonsleder. Miljøpersonalet er underlagt postenes avdelingssykepleier. Hver post har tilknyttet sosionom og fysioterapeut. 3. Gjennomføring Revisjonsvarsel ble utsendt 2. september Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt 8. desember Intervjuer 11 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte ble avholdt 9. desember Hva tilsynet omfattet Formålet med tilsynet var å undersøke om og hvordan helseforetaket gjennom sin styring og ledelse etterlever krav i lover og forskrift om forsvarlig virksomhet i DPS døgnenheter ved sin håndtering av selvmordstruede pasienter. Tilsynet omfattet vurderingen ved fasene i et pasientbehandlingsforløp: Utredning/vurdering ved innleggelse Behandling og oppfølging - generelt under oppholdet - ved sårbare overgangsfaser Utskrivelse Innenfor disse områdene ble det rettet oppmerksomhet mot helseforetakets rutiner og prosedyrer for å forebygge selvmord, kompetanse, bruker/-pårørendemedvirkning, samhandling og journalføring. 5. Funn Helsetilsynet i Oslo og Akershus har ikke funnet grunnlag for å påpeke avvik eller gi merknad på de områder som har vært gjenstand for tilsyn.

6 5 6. Regelverk Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Forskrift av 23. desember 2004 nr om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven Forskrift av 21. desember 2000 nr om pasientjournal Forskrift av 20. desember 2002 nr om internkontroll i helse- og sosialtjenesten 7. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Basisdokument Fellesdokumenter Verdier og strategi SAB HF Prosedyre Fellesdokumenter Sykehuset Asker og Bærum Foretakets målprosess Basisdokument Fellesdokumenter Kvalitetsstyring ved SAB HF Oversikt Fellesdokumenter Styringsdokumenter utenfor EK Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Møtestruktur/Kommunikasjonslinjer gjelder fra Måltavle 2010 PSB Måltavle for Dr Høstsvei 2010 Skjema Psykiatrisk senter Bærum/felles Årshjul 2010 Epost med Ledelsens gjennomgang juni 2010 Basisdokument Psykiatrisk senter Bærum/felles Måling, Analyse og forbedring av PSB, Psykiatrisk Senter Bærum Basisdokument Psykiatrisk senter Bærum/felles Kvalitetssystemet i PSB, Psykiatrisk Senter Bærum Retningslinjer Psykiatrisk senter Bærum/felles Arbeidsmiljø ved Psykiatrisk Senter Bærum Årsmelding Psykiatrisk senter Bærum 2008 og 2009 Velkommen til DPS Bærum, Dr Høstsvei, - et skriv for hver post, til pasienter Organisasjonskart - Vestre Viken HF med stab og klinikker - Psykiatrisk senter Bærum, datert Dr Høstvei Døgninstitusjon, datert Stillingsbeskrivelser - avdelingssjef - avdelingsoverlege - med notat datert fra avd.sjef Konkretisering av funksjonsbeskrivelseav avdelingsoverlegestillingen i DPS, Bærum -seksjonsleder ved Psykiatrisk Senter Bærum - avdelingssykepleier Psykiatrisk Senter Bærum Prosedyre Bærum DPS, Dr Høsts vei Ansvarsvakt gjelder fra Bemanningsoversikter/navnelister Prosedyre Bærum DPS, Dr Høsts vei Introduksjon til nyansatte DPS Bærum, Dr Høsts vei oversikt Kompetanseutvikling /Internundervisning 2010

7 6 Invitasjon til obligatorisk undervisning i selvmordsforebyggende arbeid 28. april 2010 Kursbevis Kurs om selvmordsforebygging, kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko 28. april 2010 Deltakerlister kurs 28. april 2010 Skjema med kvittering for mottatt og gjort seg kjent med Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Skjema Psykiatrisk senter Bærum/felles Pasientforløp PSB Psykiatrisk senter Bærum/Dr Høstvei DPS Henvisningprosedyre-skjema ved Dr Høstvei Døgninstitusjon Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Innleggelse, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Innkomstsamtale, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Behandling, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Utskrivning, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Observasjon og rapprotering ved selvmordsfare, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Individuell plan, gjelder fra Notat datert Tverrfaglig behandlingsmøte ny pasient DPS Bærum, Dr Høsts vei Notat rev Tverrfaglige behandlingsmøter DPS Bærum, Dr Høsts vei Psykiatrisk senter Bærum, Dr Høst vei DPS Brukerundersøkelse ved Dr. Høst vei Døgninstitusjon, gjelder fra Prosedyre DPS Bærum, Dr Høsts vei Alvorlig suicidforsøk/suicud, gjelder fra Prosedyre Felles Psykisk helse Melding om selvmord og alvorlig selvmordsforsøk, gjelder fra Prosedyre Felles Psykisk helse Dødsfall og selvmord Basisdokument Fellesdokumenter SAB Avvikshåndtering Avvikssystemet Synergi Hvordan melde kortversjon, Sykehuset Asker og Bærum Prosedyre Fellesdokumenter SAB Melding og saksbehandling av avvik og forbedringsforslag i Synergi Prosedyre Fellesdokumenter SAB Forebyggende tiltak Prosedyre Fellesdokumenter SAB Korrigerende tiltak Basisdokument Fellesdokumenter SAB Kontinuerlig forbedring Notat fra seksjonsleder datert med svar på spørsmål fra oss Beskrivelse av psykososiale tjenester/sosionomtjenestens funksjon ved Dr Høsts vei, datert Diagnosefordeling - utskrevne pasienter Notat om brukerundersøkelser i Dr Høsts vei vedlagt foreløpige resultater fra undersøkelser i oktober/november 2010 Oversikt epikrisetid andel innen 7 dager, for perioden Udatert, usignert notat om Epikrise Figur Gjennomsnittsskår epikriser Bærum DPS høst 2010 ering angående bruk av prosjektmidler Halvårsrapport høst 2010 fra praksiskonsulent/ansvarlig kontaktperson Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Asker og Bærum HF og Bærum kommune vedrørende tjenestetilbudet til innsatte ved Ila fengsel, Forvaring- og sikringsanstalt Avtale om spesiell oppfølging Bo- og behandlingstilbud til felles pasienter i voksenpsykiatrien Asker kommune og Sykehuset Asker og Bærum

8 7 Bærum kommune og Sykehuset Asker og Bærum HF Dokumentasjon som ble mottatt under revisjonsbesøket: Internrevisjon PSB Barn av psykisk syke resultater høst 2009 Synergi 2010 Brukerundersøkelse DPS-døgnavdeling Dr. Høstsvei 2010 resultater med forslag til tiltak Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 19 pasientjournaler Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus: Varsel sendt til Vestre Viken HF i brev av 2. september 2010 Etterspurte dokumenter mottatt fra Psykiatrisk senter Bærum som vedlegg til brev av 2. november 2010 Dokumenter mottatt som vedlegg til eposter av 5., 16. og 19. november 2010 Brev med program og konkretisering av journaler for gjennomgang sendt til helseforetaket i brev av 23. november 2010 Foreløpig rapport sendt til helseforetaket i brev av 14. desember 2010 Kommentarer til foreløpig rapport mottatt i epost av 19. januar 2011 Endelig rapport sendt til helseforetaket i brev av 19. januar 2011 For øvrig har det vært epost- og telefonisk kontakt mellom Helsetilsynet i Oslo og Akershus og Psykiatrisk senter Bærum/Dr. Høstvei døgnavdeling 8. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Karin Drevsjø Psykologspesialist x x x Heidi Skeimo Berge Seksjonsleder x x x Anne Karine Grimstad Lege i spesialisering x x x Cecilie H. Roberg Psykolog x x x Siv Hege Lyngstad Overlege x x x Marit Lund Hamkoll Klinikkdirektør x x Mette Ryan Kvalitetssjef x Torgeir Vethe Fagsjef x x Bror Just Andersen Spes.rådgiver Kvalitet x x Harald Rønning Stedfortreder for avd.sjef x x x Heidi M. Danielsen Avd.sykepleier x x x Gina Ekeberg Avd.sykepleier x x x Ingrid Kjelstad Sykepleier x x x

9 8 Doris K. Richardsen Psyk. sykepleier x x x Fra tilsynsmyndighetene deltok: psykiater Jan Fredrik Andresen, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus (fagrevisor) seniorrådgiver Vibeke Eggen Berg, Helsetilsynet i Oslo og Akershus (revisor) seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, Helsetilsynet i Oslo og Akershus (revisjonsleder) rådgiver Stein Jøssang, Helsetilsynet i Oslo og Akershus (observatør)

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen fra tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord Virksomhetens adresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK Rådmannen i Tana kommune R-å-Å IMÅL,"-n 9845 Tana DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: 2010/375 733.0 DATO / DATE: 16.09.2010 Saksbehandler/direkte telefon: Målfrid Ovanger

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra Landsomfattende tilsyn i 2013 med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i St. Hanshaugen bydel, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Akersbakken

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland 1 Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller) i Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: 2860 Hov Tidsrom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010

Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010 Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Drammen kommune 2013 Kommunens adresse: Nedre Storgt 3, 3015 Drammen Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 13/97 Møtedato/tid: 20.06.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Tormod S.Slupphaug,leder Nils Prestmo Lisa Ofstad

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.04.2012. orientering. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.04.2012. orientering. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 12/2657 I Arkiv sak.: 12/685 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/12 I DRIFTSUTVALG II I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: 10.04.2012

Detaljer

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Internserien 2/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009 Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Godkjent

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Omvisning: Møtet starter kl 09.00 med omvisning på familiesenteret (ca 1 time)

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Omvisning: Møtet starter kl 09.00 med omvisning på familiesenteret (ca 1 time) Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70711 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/2731 Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/2731 Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/2731 Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2015 Saksnummer 62/2015 Saksansvarlig: Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Oppsummering etter tilsyn med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk

Oppsummering etter tilsyn med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk MARS - MAI 2003 Oppsummering etter tilsyn med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2004 FEBRUAR 2004 Rapport

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet?

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 4/2009 Mars 2009 Rapport fra

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF Internrevisjon Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset Telemark HF Innholdsfortegnelse 1. Innledning formål og problemstillinger... 3 2. Beskrivelse av virksomheten... 4 Særlig om de

Detaljer