STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO Sertifisert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert"

Transkript

1 Side 8 av STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO Sertifisert

2 Side 9 av Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper og hvordan konsernet på alle nivå styres for å skape kvalitet, sikkerhet og lønnsomhet.

3 Side 10 av Organisasjon Tronrud GRUPPEN AS Tronrud GRUPPEN er organisert som organisasjonskartet under viser. Tronrud GRUPPEN AS Tronrud BYGG AS Tronrud ENTREPRENØR AS Tronrud MjøsBYGG AS Tronrud ANLEGG AS Tronrud Eiendom AS

4 Side 11 av Organisasjon Tronrud BYGG AS Tronrud BYGG AS er en entreprenørbedrift med hovedkontor på Hønefoss. Selskapets hovedprodukt er oppføring av alle typer bygg både for private og offentlige kunder. Hovedmarkedet geografisk er fylkene Buskerud, Oppland og Akershus. Godkjenninger Bedriften har sentral godkjenning ihht. Pbl 98 innen følgende: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Søker Bygninger og installasjoner 2 Prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Utførelse Bygninger og installasjoner 3 Kontroll prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Kontroll utførelse Bygninger og installasjoner 3 Bedriften er godkjent opplæringsbedrift for tømrer og forskalingsfagene. Bedriften er fullt ut registrert som leverandør i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK

5 Side 12 av Organisasjon Tronrud ENTREPRENØR AS Tronrud ENTREPRENØR er en entreprenørbedrift med hovedkontor på Hagan, Gjelleråsen. Selskapets hovedprodukt er oppføring av alle typer bygg både for private og offentlige kunder. Selskapet har egen serviceavdeling som i hovedsak arbeider med forsikringsskader for flere større forsikringsselskap. Hovedmarkedet geografisk er fylkene Oslo, Akershus og søndre del av Oppland Godkjenninger Bedriften har sentral godkjenning ihht. Pbl 98 innen følgende: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Søker Bygninger og installasjoner 2 Prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Utførelse Bygninger og installasjoner 3 Utførelse Anlegg, konstruksjoner og installasjoner 2 Kontroll prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Kontroll utførelse Bygninger og installasjoner 3 Kontroll utførelse Anlegg, konstruksjoner og installasjoner 2 Bedriften er godkjent opplæringsbedrift for tømrer- og betongfagene. Bedriften er fullt ut registrert som leverandør i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK

6 Side 13 av Organisasjon Tronrud MjøsBYGG AS Tronrud MjøsBYGG AS er en entreprenørbedrift med hovedkontor på Lillehammer. Selskapets hovedprodukt er oppføring av alle typer bygg både for private og offentlige kunder. Hovedmarkedet geografisk er fylkene Oppland og Hedmark. Godkjenninger Bedriften har sentral godkjenning ihht. Pbl 98 innen følgende: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Søker Bygninger og installasjoner 1 Prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Utførelse Bygninger og installasjoner 3 Utførelse Anlegg, konstruksjoner og installasjoner 2 Kontroll prosjektering Bygninger og installasjoner 1 Kontroll utførelse Bygninger og installasjoner 3 Kontroll utførelse Anlegg, konstruksjoner og installasjoner 2 Bedriften er tilknyttet Byggopp opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk og har til enhver tid flere læringer innen tømrer / betongfaget. Bedriften er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Bedriften er fullt ut registrert som leverandør i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK

7 Side 14 av Organisasjon Tronrud ANLEGG AS Tronrud ANLEGG AS er en anleggsbedrift med hovedkontor på Hønefoss. Selskapets hovedprodukt er anleggs og VA arbeider for private og offentlige kunder. Hovedmarkedet geografisk er Buskerud, Oppland og Akershus fylker. Godkjenninger Bedriften har sentral godkjenning ihht. Pbl 98 innen følgende: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Søker 2 Prosjektering Overordnet ansvar for prosjektering ( bygning, anlegg, eller konstruksjon, tekniske installasjoner ) 1 Prosjektering Utearealer og landskapsutforming 1 Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 1 Prosjektering Vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg 1 Utførelse Overordnet ansvar for utførelse ( bygning, anlegg, eller konstruksjon, tekniske installasjoner ) 3 Utførelse Innmåling og utstikking av tiltak 3 Utførelse Grunnarbeid og landskapsutforming 3 Utførelse Rivning og miljøsanering 2 Kontroll Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak 3 Bedriften er godkjent opplæringsbedrift for anleggs og grunnarbeid. Bedriften er fullt ut registrert som leverandør i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK. Bedriften er sertifisert av TransQ som leverandør til transportbransjen.

8 Side 15 av Vårt grunnlag og identitet En detaljert beskrivelse og forklaring til denne plattformen finnes i dokumentet Vår merkevareplattform

9 Side 16 av Kvalitets- og HMS-politikk Kvalitets- og HMS- politikk Vår kvalitets og HMS-politikk er basert på våre løfter til omgivelsene, vi skal: Levere et Godt håndverk, som betyr at vi leverer våre varer og tjenester ihht forventninger og god håndverkstradisjon. Tradisjonen skal ivareta så vel kvalitet som HMS. I alle situasjoner inviterer vi til Involvering. Det skaper motivasjon og trygghet. Vi oppmuntrer til deltagelse og engasjement ved å gi alle en mulighet for å delta på en Arena for skaperglede. Vi søker etter å finne gode løsninger for kunden, våre ansattes helse og sikkerhet og for ivaretakelse av det ytre miljø. Vi skal oppleves som en leverandør som gir kundene Helhetlige leveranser, dette med bakgrunn i våre gode systemer samt vår komplette og brede kompetanse. Våre leveranser skal på alle nivåer og i alle grensesnitt kunne gjenspeile våre verdier ved den atferd som vises av hver enkelt medarbeider. Vi er Modige, og tar ansvar for hva vi gjør overfor kunden, samfunnet, våre samarbeidspartnere og hverandre Vi er Engasjerte, og bryr oss om de vi arbeider for eller sammen med. For oss er det kundes krav og ønsker som er styrende samtidig som vi på en god måte ønsker å ivareta det ytre miljø. Vi er Lærevillige, og opptrer med ydmyk forstand. Vi skal til enhver tid søke å videreutvikle de ansatte og kontinuerlig forbedre våre systemer Vi er Skikkelige, og kjennetegnes ved vår pålitelighet og troverdighet. Vi overholder alltid pålagte lover, forskrifter og myndighetskrav. I HMS arbeidet prioriterer vi i denne rekkefølge Verne om liv og helse Verne om miljø Verne om materielle verdier

10 Side 17 av Kvalitets- og HMS-politikk HMS-fokus Viktige prinsipper for å ivareta ansattes helse og sikkerhet, ytre og materielle verdier er: I alle datterselskaper med mer enn 50 ansatte er det etablert egne Arbeidsmiljøutvalg Rutiner for å ivareta HMS er en integrert del av vårt forretningssystem. På alle prosjekter skal det foretas kartlegging av krav og nødvendige risikovurderinger med tilhørende dokumenterte forebyggende tiltak før oppstart og i aktuelle prosjektfaser. Basert på konklusjonene i overstående punkt skal det gjennomføres sikker jobbanalyse (SJA) i forkant av arbeidsoperasjonersom innebærer en sikkerhets- helse eller miljørisiko. Vernerunder skal brukes aktivt i det forebyggende HMS arbeidet. For å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø kartlegges og dokumenters alle skader, ulykker og nestenulykker. Resultatet av dette arbeidet systematiseres og gir bakgrunn for å iverksette forbedringstiltak. Ved opprettelse av prosjekt som er større enn 5 mill i omsetning skal det vurderes å etablere egen verneplan som er spesifikk for prosjektet. Alle selskaper i Tronrud Gruppen har knyttet til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. Kvartalsvis skal rapportering synliggjøre resultatene av HMS-arbeidet.

11 Side 18 av Slik sikrer og forbedrer vi kvalitet og HMS Ledelse Konsernets viktigste målområder er lønnsomhet, kvalitet og HMS, herunder ivaretakelse av ytre miljø. Ledelsen på alle nivå skaper forutsetninger for å nå målsettinger. Kvalitet og HMS er derfor en naturlig del av ledelse, oppfølging og møtestruktur Verdier og Kvalitets- og HMS politikk Vår ledestjerne er våre verdier. Ut fra disse er vår kvalitets- og HMS politikk utledet. De brukes aktivt for å skape fokus og gode holdninger Ledelsens oppfølging Kvalitet i prosesser og produkter sikres ved at det dette er tema på alle produksjonsrelaterte møter i prosjektene, møtene dokumenteres med referat. Avvik rapporteres og følges opp elektronisk gjennom E-sjekken. Egne prosjektrapporter synliggjør hvert enkelt prosjekts status på alle målområder. Alle selskapene utarbeider kvartalsvise rapporter, som inkluderer status og tiltak på alle målområder Ledelsens gjennomgang Minimum årlig, normalt ved planlegging av kommende år, gjennomføres ledelsens gjennomgang av styringssystemet for konsernet og i hvert enkelt selskap. På bakgrunn av momentene under legges planer for arbeidet med kvalitet og ytre miljø: Resultat fra samsvarsvurderinger, revisjoner og tilsynsaktiviteter. Eksterne henvendelser, inklusive evt. klager. Tilbakemeldinger fra kunder Målinger av prestasjoner, prosesser/effektivitet og produktkvalitet Status for korrigerende og forebyggende tiltak Vurdering av ressursbehov Oppfølging av forslag til forbedringer Oppfølging av mål og handlingsplaner Oppfølging av tiltak fastlagt ved tidligere gjennomganger av ledelsen Vurdering av endrede rammebetingelser, herunder endring i lovverk og krav Prioritering av oppgaver for å skape forbedringer.

12 Side 19 av Slik sikrer og forbedrer vi kvalitet og HMS Målsettinger Årlig i ledelsens gjennomgang og ved planlegging av kommende år utarbeides i det enkelte selskap målsettinger innenfor: Kvalitet Ivaretakelse av sikkerhet ( SHA ) Ivaretagelse av det ytre miljø Lønnsomhet Det lages handlingsplaner for å nå mål, og status rapporteres innenfor hvert målområde, se matrise under: Målområde Målsetting Prestasjonsindikator Kommentar Kvalitet ( ISO 9001 ) SHA (Delmål ) Ytre Miljø ( ISO ) Lønnsomhet Ansvar og myndighet For å oppnå våre mål og sikre kundetilfredshet og ivaretakelse av HMS er klare ansvars- og myndighetsforhold nødvendige. Vi oppnår dette gjennom: Alle ansatte har ansvar for at kvalitet og HMS på eget arbeid. Alle som utfører arbeidsoppgaver skal gjennom egnet dokumentasjon ha tilstrekkelig med krav og støtte til jobbutførelse. Ansvar og myndighet for de ulike stillinger og nivåer er regulert gjennom ansvars- og oppgavematriser og stillingsbeskrivelser Ivaretakelse av kvalitet og HMS er en fokusert lederoppgave. I konsernet er ansvar som ledelsens representant innenfor kvalitet og HMS fordelt slik: 1. Konsern: HR ansvarlig 2. Tronrud Bygg: Daglig leder 3. Tronrud Entreprenør: Daglig leder 4. Tronrud Mjøsbygg: Daglig leder 5. Tronrud Anlegg: Daglig Leder Ressurser Ressurser er avgjørende for å skape verdier. Våre viktigste ressurser er: 1. Våre ansatte de menneskelige ressursene 2. Innkjøpte varer og tjenester

13 Side 20 av Slik sikrer og forbedrer vi kvalitet og HMS Menneskelige ressurser Ledelsen skaper forutsetninger men kvalitet, HMS og lønnsomhet skapes der håndverket utøves. Personlige egenskaper, utdannelse, erfaring og ferdigheter hos den enkelte medarbeider er avgjørende. For å sikre nødvendige kompetanse gjennomføres det årlig vurdering ansattes kompetanse i forhold til den enkelte stillings krav og konsernets framtidige behov. Det utarbeides opplæringsplaner og kompetanse registreres Innkjøp Vi sikrer kvalitet og ivaretakelse av miljø på innkjøpte varer og tjenester ved klare krav til våre leverandører. Hvert enkelt innkjøp skal ha klare spesifikasjoner. Mottatte produkter og tjenester verifiseres med nødvendig mottakskontroll. UEer og rådgiveres leveranser kvalitetssikres gjennom klare kontrakter og tett oppfølging. Det gjennomføres årlig en risikobasert evaluering av våre viktigste leverandører. Vi stiller de samme krav til våre samarbeidspartneres HMS som til oss selv Interne revisjoner For å kontrollere status og sikre læring gjennomføres årlig interne revisjoner i hele konsernet. Vi tilstreber å gjennomføre integrerte revisjoner av kvalitet og HMS. Det er prosedyrer for gjennomføring og resultater dokumenteres og følges opp i vårt elektroniske system; e-sjekk Samsvarsvurdering For å sikre at vi oppfyller relevante lover, forskrifter, bransjestandarder og andre eksterne og interne krav innenfor HMS overvåker vi alle relevante krav og hvert selskap gjennomfører minimum en gang pr. år en samsvarsvurdering. Resultatene av denne drøftes på ledelsens gjennomgang.

14 Side 21 av Prosjektstyring Vår modell for Prosjektstyring Skisse 6.1 viser sammenhengen mellom våre hovedprosesser og de ulike fasene i et prosjekt. Modellen anskueliggjør videre grensesnittene mellom Daglig Leder (DL) Prosjektleder (PL) og Anleggsleder (AL). For oss er det viktig at disse grensesnittene er basert på en toveis kommunikasjon. Samtidig vil det, for å sikre styring alltid foreligge konkrete og tidsbestemte rapporteringskrav og tidspunkter, ( KP ). Skisse Oppstart En av forutsetningene for et vellykket prosjekt er at prosjektleder settes godt inn i prosjektets forutsetninger samt de vurderinger som er blitt utført i anbuds/ tilbudsfasen. Daglig Leder innehar ansvaret for at dette gjennomføres tilstrekkelig. Prosjektleder utarbeider Prosjektstyringsplan som viser hvordan han planlegger å styre prosjektet for å ivareta kundens krav og forventninger innenfor de rammene som eksisterer Planlegging Hvert enkelt prosjekt og prosjektets aktiviteter planlegges grundig. Vi har dataverktøy, prosedyrer og dokumenterte maler (prosjektstyringsplan, ansvars- og oppgaveavklaring, risikovurdering, etc). Disse tilpasses det enkelte prosjekts egenart og dekker framdrift, kvalitet, SHA og ytre miljø.

15 Side 22 av Prosjektgjennomføring og kvalitetsforbedring Detaljeringsgraden i planlegging tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet, men normalt planlegges på to nivåer: - Hovedplan med milepæler - Aktivitetsplaner Gjennomføring God gjennomføring sikrer at alle arbeidsoppgaver utføres under styrte forhold som innebærer: - God arbeidsforberedelse og arbeidsforberedende møter med utførende - Det benyttes oppdaterte tegninger og/ eller andre produksjonsdokumenter, sjekklister, arbeidsinstrukser og avtaler. - Det benyttes pre aksepterte løsninger - Det benyttes godkjente kontrollplaner og sjekklister - Utførelsen og kontroll dokumenteres. For å effektivt kunne kontrollere og dokumentere benytter vi vår elektroniske e-sjekk på alle egne arbeider. Ved bruk av underleverandører stiller vi de samme kvalitets og HMS krav til deres leveranser og gjennomføring som til våre egne Avslutning I avslutningsfasen av prosjektene prioriterer vi å synliggjøre at kundens forventninger er tilfredsstilt, både gjennom selve produktet så vel som dokumentasjon av leveransen. Vi sikrer oss at dette oppnås gjennom formelle overtakelsesforretninger og god dokumentasjon for Forvaltning- drift og vedlikehold ( FDV ).

16 0.7 Kvalitetsforbedring Side 23 av Vår modell for læring Vi bygger verdier gjennom prosjekter prosjektgjennomføring er kjerneprosessen Vår systematiske gjennomføringsmodell for planlegging, prosjektgjennomføring og kontinuerlige forbedring illustreres slik: Oppdrag fra kunde Risikovurdering Evaluering og læring Planlegging Korrigerende - tiltak Gjennomføring Avviksbehandling Resultat

17 Side 24 av Kvalitetsforbedring Kundefokus Alle ledere og medarbeidere skal vise kundefokus både i forhold til eksterne og interne kunder. Inngåtte kundeforpliktelser skal holdes Kundens forespørsel skal alltid gjennomgås og analyseres for å: - Definere krav og forventninger og sørge for at de er forstått - Dokumentere kundens krav - Kartlegge eventuelle avvik mellom tilbud og krav For å sikre kundefokus har vi fastsatte metoder for å avklare kundens krav og behov, kommunikasjon med kunden under gjennomføring og evaluering av kundens oppfattelse av våre prestasjoner. Både for å sikre oss kunden og oss selv har vi også fastsatte metoder og prosedyrer for å kvalitetssikre anbuds- og tilbudsfasen Risikovurdering For å sikre nødvendige forebyggende tiltak skal det før oppstart av et prosjekt og alle arbeidsoperasjoner foretas en risikovurdering. Vurderingens omfang og metode tilpasses arbeidsoperasjonens størrelse og kompleksitet. Vår definisjon av risiko omfatter følgende områder: Sikkerhetsrisiko Kvalitetsrisiko Økonomisk Risiko Personskade Produktkvalitet Kontraktsform Miljø Framdriftsevne Leveransesikkerhet Materielle skader Leveringsevne Når det avdekkes at en risiko er uakseptabel skal det dokumenteres og iverksettes forebyggende tiltak Avviksbehandling og reklamasjoner Det er et avvik når: Resultatet ikke er i samsvar med fastsatte krav til kvalitet og/eller HMS Fastlagt fremgangsmåte ikke følges hos oss selv eller hos en av våre kontraktspartnere. Kunde eller 3. person reklamerer på vårt arbeid mht kvalitet og HMS.. Vi har skriftlige prosedyrer og systemer som sikrer at: - Avvik/reklamasjoner rapporteres og blir dokumentert. - Forholdet rettes slik at kunden, egne ansatte eller og/eller miljø blir minst mulig skadelidende. Avvik behandles i vårt elektroniske system; e-sjekk. Dette gir både god sporbarhet og en meget god mulighet for å se trender for forbedring av våre prosesser.

18 Side 25 av Kvalitetsforbedring Korrigerende tiltak Korrigerende tiltak innebærer å endre praksis slik at avviket ikke finner sted igjen. Behov for korrigerende tiltak avklares ved: 1. Systematisk gjennomgang av avviksregistreringer. 2. Resultater fra evaluering, måling og overvåking. Korrigerende tiltak innebærer: o Identifisering og fjerne årsak til et avvik/problem eller flere avvik (trender) o Endre prosessen eller spesifikasjonen for å unngå gjentagelse o Kontroll av at tiltaket har ønsket effekt. E-sjekk er et viktig verktøy for å gi datagrunnlag (avvik, interne revisjoner, kundevaluering, prosjektevaluering, etc.). Vi har skriftlige prosedyrer som sikrer at korrigerende tiltak vurderes, dokumenteres, gjennomføres og følges opp Evaluering og læring For å lære er de fleste prosjekter gjenstand for en eller flere dokumentert målinger og evalueringer. Data til bruk for læring hentes fra; - Kundeevalueringer - Produktresultater - Prosessresultater - Revisjonsresultater - Prosjektevalueringer - Prosjektgjennomganger. Vi har dokumenterte prosedyrer og maler for både kunde- og prosjektevalueringer. I tillegg er det fastsatte metoder for å rapportere og følge opp avvik innenfor både kvalitet og HMS. Det er Prosjektleder som er ansvarlig for disse prosessene på det enkelte prosjekt.

19 Side 26 av Dokumentasjon av styringssystemet Styringssystemet for Tronrud Gruppen skal sikre at virksomhetens totale styring skjer på en effektiv, kvalitetsmessig og sikker måte. Styringssystemet skal ivareta kravene i NS-ISO , ISO og de lovpålagte krav vi skal oppfylle. Systemet dekker ikke ISO 9001 kravene til utvikling og konstruksjon av nye produkter og tjenester. Tronrud Gruppen gjennomfører ikke slikt arbeid. God dokumentasjonsstyring er nødvendig og vårt system er bygd opp slik: Det er et felles system for alle selskapene i gruppen. Der dette er mulig, skal all dokumentasjon være lagret elektronisk og basert på behov og lett tilgjengelig for brukere. Super office (SO) benyttes som et helhetlig system for å lagre all styrende dokumentasjon for konsernet, det enkelte selskap og hvert prosjekt. For å sikre gjenfinnbarhet er det utarbeidet en felles oppbygging og regler for konsern, det enkelte selskap og det enkelte prosjekt. Rutiner for å lagre dokumenter korrekt er også i mange tilfelle standardisert og automatisert. For å sikre kvalitet og sporbarhet på alle typer kontroller har vi et elektronisk kontrollsystem; e-sjekk som også er en integrert del av dokumentasjonsstyringen. Våre ansatte kan i SO hente og lagre informasjon slik: I Foretakssystemet er det en komplett samling av alle prosedyrer og instrukser i Pdf. I Bibliotek finnes tekster og maler godkjent til bruk som kan kopieres og redigeres. På Skrivknapp er også godkjente maler som kan nyttes i planlegging og aktiviteter. Når disse benyttes sikrer SO at det ferdige dokumentet lagres korrekt. Innenfor området e-sjekk finnes standardiserte kontrolloppgaver (sjekklister) for kontroll, dokumentasjon og oppfølging av håndverk og administrative oppgaver. Firma spesifikk dokumentasjon er lagret firmadok eller firmainformasjon. God dokumentasjonsstyring sikres gjennom at: Foretakssystemets kap. 2 inneholder en oversikt over alle gjeldende prosedyrer, instrukser og maler med navn, type dokument, dokumenteier og dato for siste versjon. Det er skriftlige prosedyrer for dokument og datastyring og registreringer. Opplæring i styringssystemet er en del av mottaksprogram for ansatte i administrative stillinger. Standardiserte og ofte automatiserte metoder for lagring av mange typer dokumenter. Dokumenteier er ansvarlig for å oppdatere egen dokumentasjon samt godkjenne alle endringer. Det er tilsvarende dokumentansvarlig som ar ansvarlig for fjerning av utdatert dokumentasjon. KS og miljøansvarlig kontrollerer at ny eller endret dokumentasjon oppfyller krav i ISO og lovverk.

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, Virksomhet: COWI AS OSLO, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, eg@cowi.no Oppdragstype: GAP-analyse, Gjennomgang av WEB-basert styringssystem, modenhet for å ivareta behovene for kunder

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Rutiner for innrapportering

Rutiner for innrapportering Rutiner for innrapportering Hvem innrapporterer? Fungerer rapportering for underleverandører? Eksempel på innrapportering Granskning Oppfølging Leading Indicators Spørsmål/diskusjon 1 Erkjennelsen Det

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften?

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 Oppdatering av eksisterende «ledelsessystem» Planlegge og forankre Kartlegge og planlegge

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, Miljø og Sikkerhet Organisering av Helse, Miljø og Sikkerhet i Otera Arnstein Moy, Dir. forretningsutvikling Dette er Otera Vi har høye ambisjoner Otera skal være en av de ledende infratekniske entreprenør i Norden Vi Medarbeidere,

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Museene i Sør-Trøndelag Ringve Musikkmuseum Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Gjenoppbygging etter brann 2015-12-22 J01 2016-05-02 Anskaffelse TOASJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2013 2016 02.04.2013 1 MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2010-2015 MN-fakultetet har sett over en 40 års periode stått overfor flere utfordringer på HMS-området.

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner EDB Business Partner Sikkerhetskontroller / -revisjoner Varedeklarasjon Grunnlag for kontroller (revisjoner) Prosess og metodikk Rapportering Oppfølgning av avvik EDB Business Partner > slide 2 Corporate

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Om Statnett Statsforetak underlagt Olje- og Energidepartementet Statnett eier

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer