SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Innkalling Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: Møtested: Møterom Garsjøen, Rådhuset Møtetid: 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Wikan, Kurt utvalgsleder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 009/2015 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 14/1329 Saksordfører: Liv Mikkelborg, tlf /2015 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL TILTAK VEI TIL GBNR 16/1/117 NORDVESTBUKTA YNGVE LABAHÅ Saksordfører: Hans Hatle, tlf /2015 SYDVARANGER GRUVE AS, KLAGER PÅ POLITISK VEDTAK AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG. Saksordfører: Karine Emanuelsen, tlf /2015 TSCHUDI KIRKENES AS KLAGER PÅ POLITISK VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG. 14/ /523 08/1718 Saksordfører: Karine Emanuelsen, tlf

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte Enhetsleder: Inga Tamosaityte, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Mikkelborg, Liv Dato: Utvalg Saksnummer Dato Utvalg for plan og samferdsel 009/ DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 Vedlagte dokumenter: Nabovarsel m underskrift.pdf (L)(475818) SØKNAD OM DISPENSASJON FOR INNKJØRING TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 Gjeldende reguleringsplankart Dokumenter i saken: NABOVARSEL FORELØPIG SVARBREV - DISPENSASJONSSØKNAD - TUNSTADBAKKEN SØKNAD OM DISPENSASJON FOR INNKJØRING TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN DISPENSASJONSSØKNAD FOR TOMT 26/172 - TUNSTADBAKKEN DISPENSASJONSSØKNAD FOR TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 Kort sammendrag: Kommunen har mottatt en søknad om dispensasjon fra gjeldende «reguleringsplan for felt B2e for Skytterhusfjellet». Søkeren til kommunen er Herbjørn Randa. Søkeren ønsker å oppføre en bolig på tomt Gnr 26 Bnr 172 i Tunnstadbakken 1, Skytterhusfjellet og i den sammenheng søker om

4 dispensasjon fra bestemmelsen om avkjørsel. Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon. Faktiske opplysninger: Boligtomt Gnr 26 Bnr 172 er i «reguleringsplan for felt B2e for Skytterhusfjellet» avsatt til boligområde B11. Det heter i bestemmelsen for «reguleringsplan for felt B2e for Skytterhusfjellet» følgende; «2.1 b Vei B er felles adkomstvei til boligene i formålsområdene B11 og den søndre tomten i B10.» Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen for å kunne ha adkomst fra Vei A (Tunstadbakken), som de fleste boliger i reguleringsplanen for felt B2e. Søknaden er datert med kart. Høring: Naboer ble varslet i brev For øvrig faller tiltaket innenfor kommunens eget kompetanseområde og saken er derfor ikke sendt på høring til sektormyndigheter. Kommunens VAR avdeling; opplyser ( ) om at den nye avkjørsel er ikke til hinder for kommunens drift av den kommunale veien, Tunstadbakken. Avkjørselen blir privat og må brøytes og vedlikeholdes av huseieren. Begrunnelse for søknaden: Når boligen blir plassert på tomten ihht reguleringsplanen; møneretning og hovedfasade inntil byggegrense, blir det ikke plass til garasjen mot Vei B. Ut i fra plassering av huset og solforhold er det mest hensiktsmessig å plassere garasje mot Vei A, som er vist i søknaden. (Se vedlagt situasjonskart)

5 Utdrag fra lovkommentaren til plan- og bygningsloven: I 19-2 andre ledd står følgende: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det skjønn kommunen skal utøve når det vurderes om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende begrensninger. Dette kommer klart fram i lovkommentaren til ny Plan- og bygningslov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. For å innvilge dispensasjon må det således foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettsanvendelse, og gjelder: Om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler Hvis vurderinger etter første, andre eller siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle skjønnsmomenter i vurderinger etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en eventuell klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. Dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og om fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene, kan dispensasjon gis. Vedtaket må begrunnes for hvilke vurderinger som ligger til grunn, på en slik måte at vedtaket er rettslig etterprøvbart.

6 Vurderinger: Rådmannens vurdering etter lovkommentarens første strekpunkt over: Rådmannen legger til grunn at hensynet bak bestemmelsen om felles adkomstvei til 3 boligtomtene var å redusere avkjørsler fra 3 til 1. Rådmannen mener at tiltaket må ses ifht hele Vei A - Tunstadbakken. Det er 17 boligtomt med egne avkjørsler til Vei A (Tunstadbakken). Rådmannen vurderer at man ikke vil få betydelig endring med å få en avkjørsler til til Vei A. Derfor vurderer rådmannen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannens vurdering etter lovkommentarens andre strekpunkt over: Fordelene ved å dispensere tilligger i hovedsak søker. Rådmannen vurderer at det blir vanskelig å få plass til både hovedfasaden og garasje, evt adkomst til garasjen, langs Vei B. Rådmannen vurderer også at endring av plassering av avkjørselen muligjør en bedre tomteutnyttelse, ettersom man konsentrerer bebyggelsen i nordøst og får sørvest vendte uteområder. Rådmannen finner ikke ulemper hvis dispensasjonen invilges. Ut i fra dette synes fordelene å være større enn ulempene og vilkårene for dispensasjon som oppfylt. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle

7 deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Rådmannen finner ikke at noen av de overnevnte satsningsområdene blir berørt i vesentlig grad i denne sak. Alternative løsninger: Forslag til innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 innvilger Utvalg for Plan og Samferdsel søknaden (av ) og gir dispensasjon fra bestemmelsen 2.1 b i «reguleringsplan for felt B2e for Skytterhusfjellet» tomt Gnr 26 Bnr 172 i Tunnstadbakken 1, Skytterhusfjellet, det settes følgende vilkår: Tomten skal bebygges ihht situasjonskart vedlagt i søknaden om dispensasjon. Begrunnelse: Utvalg for Plan og Samferdsel støtter seg til Rådmannens vurderinger etter lovkommentar til plan- og bygningslovens 19-2 over. Utvalget finner ikke at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering synes fordelene ved å

8 dispensere klart større enn ulempene. Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

9

10

11

12

13

14 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Hansen, Anja Enhetsleder: Hansen, Anja, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Hatle, Hans Dato: Utvalg Saksnummer Dato Utvalg for plan og samferdsel 010/ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL TILTAK VEI TIL GBNR 16/1/117 NORDVESTBUKTA Dokumenter i saken: ANGÅENDE HØRING PÅ SØKNAD OM VEI TIL FRITIDSBOLIG GBN 16/1/117 I PASVIK UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV VEI PÅ GBN 16/1/ HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN FOR HYTTEOMRÅDET VAGGETEM I PASVIK INNNKOMMET SØKNAD TIL HØRING - SØKNAD OM VEI TIL FRITIDSBOLIG PÅ GBNR. 16/1/117 PASVIK SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - GBN 16/1/117 NORDVESTBUKTA SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - GBN 16/1/117 NORDVESTBUKTA, PASVIK Kort sammendrag: Yngve Labahå søker om tillatelse til tiltak vei til fritidsbolig gbnr. 16/1/117 Vaggetem hytteområdet. Det søkes dispensasjon fra bebyggelsesplanens bestemmelser og fra plan og bygningslovens 1-8 tiltak langs vassdrag. Faktiske opplysninger:

15 Yngve Labahå søker om dispensasjon fra bebyggelsesplanens bestemmelser og fra plan- og bygningslovens 1-8 tiltak langs vassdrag, for anlegg av vei til fritidsbolig på gbnr. 16/1/117 Vaggetem hytteområdet. Det ble gitt utslippstillatelse den I bebyggelsesplan for «Vaggetem» PlanID , vedtatt står følgende. Punkt 2.2a) «Adkomstveger godkjent av Statens vegvesen før vedtak av denne plan tillates». Punkt 4.1 a)»området (Sf)skal brukes av allmenheten til friluftsliv, b) Innenfor området tillates det forsiktig plukkhogst og skogbruk i forhold til skadet skog og vindfall». Punkt 5.1 a)» Områdene P2-P7 skal opparbeides til felles parkeringsplasser for hyttene i området. Opparbeidelsen skal skje i samråd med Statens vegvesen slik at de enkelte parkeringsplasser tilfredsstiller vegvesenets krav til kvalitet og lokalisering.» Tiltaket er også plassert i 100-metersbeltet langs Pasvikelva. Plan- og bygningsloven 1-8 første til tredje ledd, lyder som følger: «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2.» Tiltakshavers begrunnelse for søknad om dispensasjon: Ref brev datert fra Statens Vegvesen skal det være parkeringsplass på elve-siden for at Statens vegvesen skal akseptere hyttetomt. Det står også at parkeringsplass skal være ferdig bygd før hyttebygging tar til. Det er fra parkeringsplassen vi har transportert materialer og maskiner ref dispensasjon for motorferdsel i utmark, saknr. 14/1352. Det søkes om permanent vei i samme trase som allerede er benyttet under bygging av hytta. Lengden på veien (40 meter) er etter vår oppfatning en av de korteste i området og det kreves svært lite innhogg i naturen. Alle krav fra Statens Vegvesen til bygging og vedlikehold av avkjørsel er ivaretatt. Krav til fri sikt på minimum 115 meter er også ivaretatt. Sør-Varanger kommune har gitt oss utslippstillatelse og tank må tømmes etter behov. Dette er installert. Vi mener det blir svært mye bedre trafikksikkerhet ved at våre biler og tilhengere står parkert ved hytta, istedenfor ved E885. Størrelsen på parkeringsplass er begrenset til 2 biler og en henger ref Statens Vegvesen Kirkenes. Det vil svært ofte være behov for å parkere flere biler og hengere enn dette. Vi har også små barn og det vil være svært mye tryggere og sikrere at all parkering og inn- og utstigning av bil foregår ved hytta med belyst uteområde uten noe fare for at barn løper ut i veien. Dagens parkeringsplass er ikke opplyst. Det er fartsgrense på 80 km/t langs denne strekningen og Statens Vegvesen referere også i sin uttalelse at fartsnivået på strekningen kan være høy, noe som vi også opplever ofte. Vi har montert ladekontakt for el-bil/plug-in hybrid biler da vi ofte kjører slike biler som krever lading. Dette behovet vil også øke i årene som kommer. Uttak for motorvarmer er også installert. Styret i FEFO vedtok i 2011 strategisk plan hvor det slås fast at FEFO stiller seg

16 positiv til utbygging av vei i eldre hyttefelt. Viser også til hyttenabo Anton Nilsen som har fått godkjent vei til hytta. I forbindelse med behandlingen er det innhentet uttalelse fra høringsinstansene. Fylkesmannen i Finnmark: Etter vår vurdering så bør det ikke åpnes for veibygging til hytter i hyttefelt uten at dette skjer etter en godkjent reguleringsplan. Dette blant annet av hensyn til de andre hytteeierne i området som ønsker seg vei til hytta, eventuelt ikke ønsker veger inn i hyttefeltet. Dersom det åpnes for å gi tillatelse til omsøkt tiltak, så kan det bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader innenfor planområdet. En omfattende veibygging i hyttefeltet vil kunne føre til negative konsekvenser for landskapet. Vi minner om «Flerbruksplan for Pasvikvassdraget» der det heter følgende om ferdsel, vegbygging og tekniske inngrep: «Ved vegbygging og motorisert ferdsel i utmarka må man ta hensyn til spesielle sårbare og verneverdige naturområder. Antall utmarksveier, kjørespor og forstyrrelse av miljøet skal reduseres». Fylkesmannen anbefaler ut fra dette at søknaden avslås. Sametinget: Sametinget kjenner til at det aktuelle området ble befart av Samisk kulturminneråd i 1996 uten at det ble registrert automatisk freda kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til søknaden. Statens vegvesen: På generelt grunnlag ser Statens vegvesen helst at avkjørsler fra riks- og fylkesveg etableres etter fastsatte planer. De senere år har stadig flere hytteeiere ønsket å kunne kjøre til hyttene eller å opprette egne parkeringsløsninger utenom etablerte fellesløsninger. Det er derfor viktig at man så langt det lar seg gjøre og spesielt i hytteområder, regulerer inn avkjørsels og parkeringsløsninger eller anlegger fellesavkjørsler som flere hytter kan koble seg opp mot. Det er uheldig at det i regulerte hytteområder ikke bygges avkjørsler og parkering etter vedtatt plan da dette fører til uforutsigbarhet og samlet sett dårlige løsninger. Fv 885 har meget lav trafikktetthet på omsøkt strekning, men fartsnivået er til tider høyt og vegen er kupert. Sikten for avkjørselen kan virke noe knapp på grunn av en bakketopp men Statens vegvesen har ikke befart avkjørselen for å undersøke dette nærmere. Finnmarkseiendommen: Styret vedtok i 2011 strategisk plan hvor det slås fast at FeFo stiller seg positiv til utbygging av vei i eldre hyttefelt, men det forutsettes at utbygging skjer med grunnlag godkjent i reguleringsplan. En bærekraftig utvikling skal sikres ved at grunndisponeringen skjer med utgangspunkt i godkjente kommunale planer, og ikke gjennom enkeltsaksbehandling. Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket, forutsettes det at tiltakshaver tar kontakt med FeFo for å avklare forholdet til FeFo som grunneier. Vurderinger: Fradeling til hyttetomten ble vedtatt med vilkår om oppfyllelse av grensekommissærrens og veisjefens merknader. Vegsjefens merknader for fradeling til hyttetomt er at det bygges en parkeringsplass på elvesiden på 10 x 5 meter som må være ferdig før hyttebygging tar til. Parkeringsplassen plasseres slik at det gir 120 meter frisikt i hver kjøreretning. Snøbrøyting og vedlikehold er tiltakshavers ansvar.

17 Reguleringsbestemmelsene for hytteområdet «Vaggetem» er datert Tiltakshaver grunngir også innvilget utslippstillatelse og tank som må tømmes etter behov. Iht. planskisse infiltrasjonsanlegg i søknad om utslippstillatelse, sak. 13/1244, opplyser søker om at slamavskiller er plassert hensiktsmessig i forhold til utløp fra hytte og slamhenting. Avstand på slamavskiller er 42 meter fra vei, slamhenting er mulig i en avstand på opp til 50 meter. Ved søknad om dispensasjon må fordelene være klart større enn ulempene. Bestemmelsen åpner for at hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og medisinske forhold, kan slike hensyn tillegges vekt. Slike hensyn har normalt ikke avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. Ot. Prp nr. 32 s.242. Styret i FEFO vedtok i 2011 strategisk plan hvor det slås fast at FEFO stiller seg positiv til utbygging av vei i eldre hyttefelt, men det forutsettes at utbygging skjer med grunnlag i godkjent reguleringsplan. Utviklingen skal sikres ved at grunndisponering skjer med utgangspunkt i godkjente kommunale planer, og ikke gjennom enkeltsaksbehandling. I områder hvor det tidligere er gitt dispensasjoner, bør det vurderes reguleringsendring når det mottas ytterligere søknader om dispensasjon. Dette for å få en helhetlig vurdering av konsekvenser for natur, allmenn ferdsel og av hensyn til de andre hytteeierne i området som ønsker seg vei til hytta, eventuelt ikke ønsker veger inn i hyttefeltet. Da tiltaket er i strid med bestemmelser for «Vaggetem» hytteområdet og plan og bygningslovens 1-8, må søknaden behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, hvor 19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon. I 19-2 andre ledd står følgende: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL) reguleres etter 19-1 til og med Kommunens adgang til å gi dispensasjon er rettslig avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det foretas

18 en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke. Lovgiver har i lovkommentaren til ny plandel i PBL utdypet hvilke hensyn og vurderinger som skal foretas; Om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Om konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig er anledning til å gi dispensasjon - så skal det i tilfelle foretas en vurdering om det finnes grunn til å dispensere. Det er således en forutsetning at kommunen må ha en saklig grunn både for å innvilge og ikke innvilge dispensasjon. Grunner for ikke å gi dispensasjon kan for eksempel være at kommunen ønsker å se saken i en større sammenheng, at det har vært mange nok dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det kan gis tillatelse til flere tiltak. Søkers begrunnelse for dispensasjon: Det er fra parkeringsplassen vi har transportert materialer og maskiner ref dispensasjon for motorferdsel i utmark, saknr. 14/1352. Det søkes om permanent vei i samme trase som allerede er benyttet under bygging av hytta. Lengden på veien (40 meter) er etter vår oppfatning en av de korteste i området og det kreves svært lite innhogg i naturen. Alle krav fra Statens Vegvesen til bygging og vedlikehold av avkjørsel er ivaretatt. Krav til fri sikt på minimum 115 meter er også ivaretatt. Sør-Varanger kommune har gitt oss utslippstillatelse og tank må tømmes etter behov. Dette er installert. Vi mener det blir svært mye bedre trafikksikkerhet ved at våre biler og tilhengere står parkert ved hytta, istedenfor ved E885. Størrelsen på parkeringsplass er begrenset til 2 biler og en henger ref Statens Vegvesen Kirkenes. Det vil svært ofte være behov for å parkere flere biler og hengere enn dette. Vi har også små barn og det vil være svært mye tryggere og sikrere at all parkering og inn- og utstigning av bil foregår ved hytta med belyst uteområde uten noe fare for at barn løper ut i veien. Dagens parkeringsplass er ikke opplyst. Det er fartsgrense på 80 km/t langs denne strekningen og Statens Vegvesen referere også i sin uttalelse at fartsnivået på strekningen kan være høy, noe som vi også opplever ofte. Vi har montert ladekontakt for elbil/plug-in hybrid biler da vi ofte kjører slike biler som krever lading. Dette behovet vil også øke i årene som kommer. Uttak for motorvarmer er også installert. Styret i FEFO vedtok i

19 2011 strategisk plan hvor det slås fast at FEFO stiller seg positiv til utbygging av vei i eldre hyttefelt. Viser også til hyttenabo Anton Nilsen som har fått godkjent vei til hytta. Administrasjonens vurderinger etter første strekpunkt over: Området hvor veien ønskes opparbeidet er avsatt som bruk for allmenheten til friluftsliv, det tillates kun forsiktig hogst i forhold til skadet skog. Det er opparbeidet og avsatt parkeringsplasser for hyttene i området. Gbnr 16/1/117 har tidligere fått tillatelse til egen parkeringsplass på 10 x 5 meter. Denne er plassert ca. 40m fra fritidseiendommen. Tiltaket er også plassert i 100-metersbeltet langs Pasvikelva hvor det skal tas særlig hensyn til naturog kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Fylkesmannen anbefaler at søknaden avslås, det bør ikke åpnes for veibygging til hytter uten at det er godkjent i reguleringsplan. Det kan bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader innenfor planområdet, omfattende vegbygging i hyttefeltet vil kunne føre til negative konsekvenser for landskapet. Fylkesmannen minner om «Flerbruksplan for Pasvikvassdraget» hvor det bla. står: Antall utmarksveier, kjørespor og forstyrrelse av miljøet skal reduseres». Statens vegvesen påpeker viktigheten av at man regulerer inn avkjørsel og parkeringsløsninger spesielt i hyttefelt fordi opparbeidelse av vei uten plan fører til uforutsigbarhet og samlet sett dårlige løsninger. FeFo stiller seg positiv til utbygging av vei i eldre hyttefelt, men det forutsettes at utbygging skjer med grunnlag godkjent i reguleringsplan. Administrasjonens vurderinger etter andre strekpunkt over Ved søknad om dispensasjon må fordelene være klart større enn ulempene. Bestemmelsen åpner for at hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og medisinske forhold, kan slike hensyn tillegges vekt. Begrunnelsene for dispensasjon er av personlig art, det foreligger ikke spesielle forhold som kan tillegges avgjørende vekt for dispensasjon. Etter en samlet vurdering av første og andre strekpunkt, anser administrasjonen at fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra dette ikke oppfylt. Administrasjonens vurderinger etter naturmangfoldslovens 8-12, jf 7: I henhold til naturmangfoldslovens 7 skal prinsippene i lovens 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. Lovens 8 stiller krav om kunnskap til naturmangfoldet, søk i naturbase og artsdatabanken viser ingen freda dyre eller plantearter i området. Ut i fra dette anser administrasjonen at kunnskapsgrunnlaget i denne sak er tilstrekkelig og lovens 9 kommer derfor ikke til anvendelse.

20 Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger: Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2, gir utvalg for plan- og samferdsel dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for «Vaggetem» hytteområde og fra plan og bygningslovens 1-8 for oppføring av vei til fritidsbolig gnr. 16 bnr. 1 fnr. 117, Vaggetem. Begrunnelse: Forslag til innstilling: Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2, avslår utvalg for plan- og samferdsel dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for «Vaggetem» hytteområde og fra plan og bygningslovens 1-8 for oppføring av vei til fritidsbolig gnr. 16 bnr. 1 fnr. 117, Vaggetem. Begrunnelse: Området hvor veien ønskes opparbeidet er avsatt som bruk for allmenheten til friluftsliv, det tillates kun forsiktig hogst i forhold til skadet skog. Gbnr 16/1/117 har tidligere fått tillatelse til egen parkeringsplass på 10 x 5 meter. Statens vegvesen påpeker viktigheten av at man regulerer inn avkjørsel og parkeringsløsninger spesielt i hyttefelt fordi opparbeidelse av vei uten plan fører til uforutsigbarhet og samlet sett dårlige løsninger. FeFo stiller seg positiv til

21 utbygging av vei i eldre hyttefelt, men det forutsettes at utbygging skjer med grunnlag godkjent i reguleringsplan. Fylkesmannen anbefaler at søknaden avslås, det bør ikke åpnes for veibygging til hytter uten at det er godkjent i reguleringsplan. Det kan bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader innenfor planområdet, omfattende vegbygging i hyttefeltet vil kunne føre til negative konsekvenser for landskapet. I «Flerbruksplan for Pasvikvassdraget» står det at antall utmarksveier, kjørespor og forstyrrelse av miljøet skal reduseres. I Plan og bygningslovens 1-8 står det at særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser langs sjø og vassdrag. Det foreligger ikke spesielle forhold som kan tillegges avgjørende vekt for dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene, vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt. Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

22 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Marthinussen, Trond Enhetsleder: Marthinussen, Trond, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Emanuelsen, Tarja Karine Dato: Utvalg Saksnummer Dato Utvalg for plan og samferdsel 011/ SYDVARANGER GRUVE AS, KLAGER PÅ POLITISK VEDTAK AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG. Vedlagte dokumenter: KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGGER Dokumenter i saken: KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGGER MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGGER MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL : SYDVARANGER GRUVE SØKER OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGGER I BJØRNEVATN OG KIRKENES FORSKRIFT OM PLASSERING AV BRAKKER SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER - SAMTYKKE FRA GRUNNEIER VEDRØRENDE DERES SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGGER I BJØRNEVATN OG KIRKENES SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER MELDING OM POLITISK VEDTAK - BOLIGRIGG VERKSBAKKEN KIRKENES MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL : SYDVARANGER GRUVE SØKER OM FORLENGET VARIGHET

23 FOR BOLIGRIGG PÅ SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE KIRKENES SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS TILBAKETREKKING AV SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDAVARANGER GRUVE AS SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS E-POST KORRESPONDANSE - VEDR. RIGGTILLATELSE VEDR. RIGGTILLATELSE VEDR DERES SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER SØKNAD OM FORLENGET TILLATELSE TIL FORTSATT BRAKKERIGG I VERKSBAKKEN VEDR BRAKKERIGGER, BRANNSIKRING VEDR BRAKKERIGGER, BRANNSIKRING TILLATELSE TIL OPPSETT AV BOLIGRIGG VEDR. BRAKKERIGGER VEDR. BRAKKERIGGER BOLIGRIGGER I SØRVARANGER SØKNAD OM ANSVARSRETT BOLIGRIGG SENTRUM KIRKENES VEDRØRENDE BOLIGRIGG I KIRKENES BOLIGRIGG I VERKSTEDBAKKEN - SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE BYGGESAK - BRAKKERIGG SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE Saksopplysning: Sydvaranger Gruve klager på politisk vedtak av der det ble vedtatt at det ikke skulle gis ny forlenget varighet på 24.mnd for boligriggene i «Verksbakken» og Bjørnevatn som disponeres av Sydvaranger Gruve. De opplyser at de har fjernet boligriggen de disponerte i «Verksbakken» og at de nå kun benytter 44 roms boligrigg tilhørende Tschudi Kirkenes + egen boligrigg i Bjørnevatn og frittstående kjøkken/kantine rigg i byen. Sistnevnte kjøkken/kantine er moduler som var tilknyttet boligriggen som nå er fjernet. Klagen er begrunnet med at de fortsatt har behov for innkvartering av sine pendlere i de nå gjenstående riggene, og at dette skyldes utfordringene med manglende tilgang på lokalt tilknyttet kompetanse/arbeidskraft. De skriver og at det er et møysommelig, tidkrevende og langsiktig arbeid å bygge opp/skaffe kompetanse lokalt, og at de ikke har finansielle midler til å bygge nye boliger for sine pendlere. Det er disse forhold som gjør at de ber om forlenget varighet og bruk av sine midlertidige rigger. Sydvaranger skriver og at forrige vedtak (avslaget) er hjemlet i forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK, men at det på tross av dette er gitt permanente tillatelser til andre boligrigger i sentrum av Kirkenes for andre virksomheter. Saksutredning: Innkomne klage inneholder ingen vesentlige nye momenter eller andre forhold som ikke er

24 vurdert og utredet i de forutgående behandlinger av denne sak. Med bakgrunn i dette, så har Rådmannen ikke funnet grunn til å utrede kompleksiteten og alle forhold i tilknytning til denne sak på nytt da de faktiske forhold omhandlende aktuelle boligrigger tidligere har vært utsatt for en omfattende utredning og saksbehandling. Det forhold at Sydvaranger Gruve nå har fjernet «boligmodulene» på riggen de hadde i Verksbakken kan ikke vektlegges i denne klagebehandlingen, da vedtaket som ble fattet i utvalg for plan- og samferdsel var at samtlige midlertidige boligrigger som Sydvaranger Gruve disponerte skal avvikles og fysisk fjernes innen Forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige eller transportable bygninger i SVK ble utferdiget med den hensikt å regulere bruken / etablering av boligrigger/midlertidige bygninger i vår kommune, da en ikke ønsket at slike midlertidige bygninger skulle få en permanent karakter. Sydvaranger Gruve har hatt tillatelse til å bruke aktuelle rigger siden Plan- og bygningslovens 19-2 beskriver at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg så må fordelene med å gi dispensasjon, etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene. Ved behandlingen av siste søknad om en ny forlenget varighet, så var Rådmannens innstilling at det ikke kunne gis dispensasjon fra SVK «forskrift om vedtekt for midlertidige bygninger» - da hensynet bak aktuelle bestemmelse ble vesentlig tilsidesatt. Utvalg for plan- og samferdsel behandlet saken i sitt møte hvor følgende vedtak ble fattet: UFPS sitt vedtak i sak 081/2014: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslår utvalg for plan og samferdsel søknad om dispensasjon fra forskrift slik omsøkt, og tillater ikke forlenget bruk av aktuelle rigger i nye 24 mnd. Sydvaranger Gruve gis tillatelse til å benytte aktuelle rigger fram til 1. august 2015, og at riggene fysisk blir fjernet inne 1. oktober 2015». Vedtaket ble begrunnet med at forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK ble utferdiget på bakgrunn av politiske signaler om at man ikke ønsket at midlertidige bygninger skulle få en permanent karakter. Aktuelle boligrigger har allerede vært i bruk i over seks år, og en ny utvidet tillatelse med 24 måneders varighet kan ikke gis da hensynet bak aktuelle bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Innkomne klage fra Sydvaranger Gruve inneholder ingen vnye momenter som ikke har vært vurdert/utredet tidligere. Utover dette så kan en ny og utvidet brukstillatelse for de nå påklagede rigger skape presedens i tilsvarende saker. Vi har i dag tre andre aktører som har fått midlertidig / tidsbegrenset tillatelse på 24.mnd for sine bolig/kontorrigger. En kan derfor ikke se bort i fra at disse og vil søke om forlenget bruk av sine rigger hvis Sydvaranger Gruve skulle få medhold i sin klage. Hva angår det Sydvaranger skriver om at kommunen til tross for gjeldende vedtekt om midlertidige bygninger har gitt andre aktører tillatelser til å ha permanente boligrigger, så må dette bero på en misforståelse. Det er ikke gitt slike tillatelser til noen aktører etter at forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger ble gjeldende. Det eksisterer i dag to permanente boligrigger i SVK og begge eies av Kimek. Tillatelsene til disse ble gitt etter et

25 annet regelverk og før tidligere nevnte vedtekt ble gjort gjeldende. Rådmannen ber derfor om at utvalg for plan- og samferdsel ikke tar klagen fra Sydvaranger Gruve til følge, og opprettholder sitt tidligere vedtak av Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger: Utvalg for plan- og samferdsel tar klagen fra Sydvaranger Gruve AS til følge opphever sitt vedtak av , og gir dispensasjon fra «forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK». Ny tillatelse har en varighet fram til: (utvalget angir ny midlertidig varighet) Begrunnelse: Utvalget begrunner selv sitt vedtak.

26 Forslag til innstilling: Utvalg for plan- og samferdsel tar ikke klagen fra Sydvaranger Gruve AS til følge, og opprettholder sitt vedtak av Vedtaket oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Nina Bordi Øvergaard kst. rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

27 t SYDVARANGER GRUVE AS Sør-Varanger Kommune Plan- og utvikling Postboks KIRKENES 09/5;1, DERES REF.: Saksnr: 09/523/30 VÅR REF.: Sissel Bækø DATO: 8. oktober 2014 Klage på politisk vedtak søknad om forlenget varighet for boligrigger Det vises til politisk vedtak av , mottatt , hvor det er gitt avslag på søknad om forlenget dispensasjon for tidsbegrenset tillatelse for boligrigg i Verksbakken, Kirkenes (Saksnr.: 09/523/23) og boligrigg i Bjørnevatn (Saksnr.: 07/194/19) med varighet for 2 år. Vi registrer også at Tschudi Kirkenes har fått avslag på sin søknad om forlengelse, som per i dag også vil ha direkte innvirkning på Sydvaranger Gruve AS (SVG) behov for boligrigger. Til opplysning har SVG fiernet en av boligriggene med 44 rom i Verksbakken fra og med september 2014, og benytter nå kun grå rigg fra Tschudi Kirkenes samt frittstående kjøkken/kantine i Kirkenes. og rig2en i Bjørnevatn. Foruten dette leier selskapet fremdeles 28 boenheter (hus og leiligheter) lokalt til ansatte. I forbindelse med vedlikehold-stopper framover vil vi da leie ledig kapasitet på permanente boligrigger lokalt, samt hoteller lokalt. Bakgrunn for søknaden var og er kompetanseutfordringer og tilgang på arbeidskraft eller mangel på kompetent arbeidskraft lokalt - som beskrevet i søknaden. Selskapet har hatt en positiv utvikling i forholdet mellom lokalt ansatte og pendlere både gjennom kompetansebygging og ansettelser lokalt - samt at selskapet kontinuerlig ansetter personell utenfra, men på lokale vilkår. Andel lokalt ansatte versus pendlere er nå 77% lokalt ansatte. Denne positive utviklingen er også årsaken til at selskapet har kunnet avvikle en av boligriggene i høst. Bedriften hadde som mål å oppnå 90% lokalt ansatte innen utgangen av 2014 med de tiltak som var planlagt, men dette har vist seg å ikke være gjennomførbart ennå blant annet med bakgrunn i mangel på industrimekanikere- og elektrikere lokalt. Bedriften fortsetter imidlertid sitt arbeid med kompetansebygging og ansettelser på lokale vilkår, og forventer at andel lokalt ansatte vil fortsette å øke, men vi vil fortsatt ha behov for å benytte pendlere i noen år. I forhold til initiativ utover det som er nevnt i søknaden av , vil vi også ta med samarbeidet med Kirkenes Videregående Skole som er inngått i høst i forhold til å gi praksismuligheter for 16 elever innenfor industrimekanikerlinja som ikke hadde fått lærlingeplass, og som da skal ha arbeidspraksis 2 dager i uka ved mekanisk avdeling i SVG for å kunne avlegge fagprøve innenfor industrimekanikerfaget våren 2015 i regi av Kirkenes VGS. Vi har i tillegg tatt inn 3 lærlinger selv innenfor industrimekanikk 1 mer enn planlagt og fått 3 instruktører godkjent internt for å kunne ta imot flere lærlinger i mekanisk avdeling. Sydvaranger Gruve AS Sentralbord mobiltelefon: Post boks 412. Telefax: Oru. Nr : MVA 9915 Kirkenes

28 t SYDVARANGER GRUVE AS Som nevnt i forrige søknad har SVG også vært aktivt med i planleggingen av etablering av fagskole for Anlegg og Bergverk i Sør-Varanger med deltakelse i forarbeid og med økonomisk planleggingstilskudd. Fagskolen har nå planlagt oppstart høsten 2015, har ansatt fagleder, og SVG vil aktivt delta videre i dette arbeidet ved bl.a. styredeltakelse og praktisk samarbeid (studenter, gjesteforelesninger, prosjektoppgaver, studentbefaringer mv.). SVG har også gjennom det siste året samarbeidet med Flyktningetjenesten om flere praksisplasser både som lokal support til Flyktningetjenesten - og i forhold til mulig fremtidig lokal rekruttering. Dette er i tillegg til de tiltak bedriften allerede har nevnt i sin søknad. SVG har et klart ønske, behov og mål om å ha flest mulig og på lengre sikt alle av sine ansatte bosatt lokalt. SVG vil imidlertid fortsatt i noen år være avhengig av den kompetanse våre pendlere bringer inn i vår virksomhet også utover august og bedriften trenger da innkvartering til disse. I uttalelser til pressen etter vedtaket om avslag på søknad siteres følgende: Utvalgsleder uttaler i Sør-Varanger Avis at «...vi ser ikke det store behovet for disse riggene nå. Derfor har vi avslått forlengelse...» og ordfører uttaler i Finnmarken den 18. september: «... Vi behandler gruva som vi behandler enhver næringsaktør i kommunen. Jeg vil også påstå at gruva har bedre rammevilkår enn andre. Politikerne har akkurat gitt selskapet nok en dispensasjon for bruk av midlertidige brakkerigger, selv om intensjonen har vært å finne en permanent boligsituasjon...». For SVG handler boligriggene om tilgang eller mangel på tilgang - på kompetanse og arbeidskraft, og SVG har løst dette ved å ta på seg et arbeidsgiveransvar, og ansatt pendlere mens vi jobber med rekrutterings- og kompetansetiltak for å øke tilgang på kompetent arbeidskraft lokalt både ved å fokusere på lokalt ansatte, lokale ungdommer og initiativ for å få pendlere til å flytte hit. SVG er ikke alene om å ha utfordringer i forhold til kompetanse og arbeidskraft. I alle de siste årsmeldingene fra Sør-Varanger kommune har dette vært et gjennomgangstema. Vi er også kjent med at andre større virksomheter jobber med de samme utfordringene. Løsningen på denne utfordringen er både kompleks og sammensatt, men et viktig virkemiddel for SVG har vært og vil fortsatt være å beholde pendlere mens kompetanse bygges. Begrunnelsen for avslaget er gitt i at forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK ble utferdiget på bakgrunn av politiske signaler om at man ikke ønsket at midlertidige bygninger skulle få en permanent karakter. På tross av dette er det gitt permanente tillatelser til andre boligrigger i sentrum av Kirkenes for andre virksomheter. SVG har forståelse for at søknaden om forlenget varighet for boligriggene er problematisk ut fra forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK, og at det er politisk ønskelig at midlertidige bygninger ikke skal få permanent karakter. SVG har ingen intensjon om at boligriggene de benytter i Kirkenes og Bjørnevatn skal være permanente - dette har de også vist ved at en av boligriggene nå er fjernet. Sydvaranger Gruve AS Sentralbord mobiltelefon: Post boks 412, Telefax: ()rg. Nr : MVA 9915 Kirkenes

29 SYDVARANGER GRUVE AS SVG ber imidlertid om forlenget tillatelse ut fra at det er et møysommelige. tidkrevende og langsiktig arbeid å bygge opp/skaffe kompetanse lokalt - og det faktum at bedriften ikke har finansielle midler til å bygge nye boliger med dette som formål. SVG kan vanskelig se at bedriften i dette henseende har fått/får bedre rammevilkår enn andre hvor andre virksomheter da har fått permanente tillatelser. Bedriften vil også presisere at den løpende vurderer alternative løsninger til boligrigg for pendlere, men har per i dag ikke alternativer som er fleksible nok i forhold til de behov bedriften har. Bedriften fortsetter imidlertid arbeidet med å undersøke alternativer. Avslutningsvis. SVG registrer i årsmeldingen til kommunen (2013) at Lederskap AS har kommet med anbefalinger knyttet til å beholde og rekruttering av nøkkelpersonell i kommunen. SVG er åpen for å samarbeide med kommunen i forhold til felles utfordringer knyttet til tilgang på kompetanse og arbeidskraft - det være seg i forhold til boligløsninger, felles rekrutteringstiltak, kompetansetiltak eller andre tiltak. Dersom det ønskes ytterligere opplysninger for behandling av klagen, stiller vi mer en gjerne opp til en samtale. Med vennlig hilsen Sydvaranger Gruve AS / 1 issel Rigmor Bæk GM Business Partner Kopi: Henning Bråten, Hovedtillitsvalgt Tschudi Kirkenes v/audun Celius Sydvaranger Gruve AS Sentralbord mobiltelefon: Post boks 412,. felefax: Org. Nr : MVA 9915 Kirkenes

30 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Marthinussen, Trond Enhetsleder: Marthinussen, Trond, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Emanuelsen, Tarja Karine Dato: Utvalg Saksnummer Dato Utvalg for plan og samferdsel 012/ TSCHUDI KIRKENES AS KLAGER PÅ POLITISK VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG. Vedlagte dokumenter: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET BRUK AV BRAKKERIGG Dokumenter i saken: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET BRUK AV BRAKKERIGG PÅBEROPER KLAGEFRIST TIL MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG - VERKSBAKKEN MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL : TSCHUDI KIRKENES AS SØKER OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG LOKALISERT I VERKSBAKKEN - KIRKENES SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR MIDLERTIDIG INNKVARTERING MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM PERMANENT BOLIGRIGG KIRKENES MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL : TSCHUDI KIRKENES SØKER OM TILLATELSE FOR PERMANENT BOLIGRIGG I VERKSBAKKEN-SYDVARANGER SØKNAD OM PERMANENT OPPSTILLING AV BOLIGRIGG/BRAKKER - SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE VEDRØRENDE TIDLIGERE FAKTURERT BYGGESAKSGEBYR FOR BOLIGRIGG FERDIGATTEST FOR MIDLERTIDIG BOLIGRIGG I VERKSBAKKEN - SYDVARAGNER 27/29

31 FERDIGMELDING - KONTROLLERKLÆRING VEDTAK PÅ SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS 27/ SØKNAD OM ANSVARSRETT PRO/KPR FORELØPIG SVARBREV PÅ SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS 27/ SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS Saksopplysninger: Tschudi Kirkenes AS klager på politisk vedtak av der det ble vedtatt at det ikke skulle gis ny forlenget varighet på 24.mnd for omsøkte boligrigg. Klagen begrunnes med at det er helt nødvendig at aktuelle rigg får en forlenget varighet eller permanent tillatelse, da de anser det som helt nødvendig å kunne tilby gjestearbeidere denne typen overnatting og forpleining. Tschudi Kirkenes skriver at det ikke vil være et fullgodt alternativ å innlosjere slikt personell i hoteller eller andre overnattingssteder. Tilgang til grovgarderober med rene og skitne soner samt dusjanlegg i direkte tilknytning til riggen er helt avgjørende i denne sammenheng. Arbeiderne er som oftest nedsmusset som følge av arbeidsoperasjonene i prosessanlegget i Kirkenes, og tillegg til dette så må arbeiderne ha tilgang til forpleiningsfasiliteter for tre måltider om dagen. Dette uten at de behøver å kle av seg/forlate industriområdet. De beskriver at deres behov for aktuelle rigg er tilsvarende det behov som f.eks Kimek og Consto har for sine rigger. Tschudi Kirkenes ønsker å komme i dialog med P/U-avdelingen som igjen forhåpentligvis kan resultere i at de får en permanent tillatelse for sin rigg. De opplyser at riggen ikke oppfyller energikravene som var gjeldende i 2008, men mener at da bruken av aktuelle rigg ikke er å regne som en permanent bolig, så bør en kunne se bort fra dette å få en permanent tillatelse. Saksutredning: Innkomne klage inneholder ingen vesentlige nye momenter eller andre forhold som ikke er vurdert og utredet i de forutgående behandlinger av denne sak. Med bakgrunn i dette, så har Rådmannen ikke funnet grunn til å utrede kompleksiteten og alle forhold i tilknytning til denne sak på nytt. Aktuelle rigg ble omsøkt som midlertidig, og var ment til innkvartering av anleggsarbeidere i forbindelse med gjenoppbygging av anleggene for ny oppstart av gruvedrift. Hva angår spørsmålet/ønske til å få en permanent tillatelse til denne riggen, så ble dette søkt om og behandlet politisk i Rådmannens innstilling var den gang at det ikke skulle gis permanent tillatelse. Dette ble begrunnet med at aktuelle rigg ikke oppfylte de tekniske krav for bygning ment til boligformål, i tillegg til at tiltaket var i strid med plan/reguleringsbestemmelsene for området som er industri.

32 Utvalget avslo den gang søknaden om permanent tillatelse til aktuelle rigg, men ga en ny tidsbegrenset tillatelse på inntil 24 mnd. Tschudi Kirkenes klagde ikke på overnevnte vedtak. Tschudi Kirkenes sammenlikner sitt behov for aktuelle rigg med det behov som Kimek og Consto har for sine rigger. Kimek har to permanente boligrigger. Begge disse riggene ble behandlet og fikk tillatelse etter et annet regelverk (PBL), og før forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK ble gjort gjeldende. Consto har kun midlertidig tillatelse til å benytte sin rigg som er lokalisert på Storhaugens østside. Denne tillatelsen ble gitt i forbindelse med byggingen av Kirkenes Handelspark og gjelder fram til ferdigstillelse av dette tiltaket. Consto ble i aktuelle vedtak informert om at de ikke kan påregne ytterligere bruk av sin rigg der den er plassert i dag ved eventuelle framtidige byggeprosjekter i vår kommune. Forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige eller transportable bygninger i SVK ble utferdiget med den hensikt å regulere bruken / etablering av boligrigger/midlertidige bygninger i vår kommune, da en ikke ønsket at slike midlertidige bygninger skulle få en permanent karakter. UFPS sitt vedtak i sak 080/2014: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslår utvalg for plan og samferdsel søknad om dispensasjon fra forskrift slik omsøkt, og tillater ikke forlenget bruk av aktuelle rigger i nye 24 mnd. Tschudi Kirkenes gis tillatelse til å benytte aktuelle rigger fram til 1. august 2015, og at riggene fysisk blir fjernet inne 1. oktober 2015». Vedtaket ble begrunnet med at forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige bygninger i SVK ble utferdiget på bakgrunn av politiske signaler om at man ikke ønsket at midlertidige bygninger skulle få en permanent karakter. Aktuelle boligrigg har allerede vært i bruk i ca seks år, og en ny utvidet tillatelse med 24 måneders varighet kan ikke gis da hensynet bak aktuelle bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Innkomne klage fra Tschudi Kirkenes inneholder ingen nye momenter som ikke har vært vurdert/utredet tidligere. Utover dette så kan en ny og utvidet brukstillatelse for de nå påklagede rigger skape presedens i tilsvarende saker. Vi har i dag tre andre aktører som har fått midlertidig / tidsbegrenset tillatelse på 24.mnd for sine bolig/kontorrigger. En kan derfor ikke se bort i fra at disse og vil søke om forlenget bruk av sine rigger hvis Tschudi Kirkenes skulle få medhold i sin klage. Rådmannen ber derfor om at utvalg for plan- og samferdsel ikke tar klagen fra Tschudi Kirkenes til følge, og opprettholder sitt tidligere vedtak av Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 26.09.2017

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 15.12.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.12.2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Hanne Kildemo

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 30.01.2012

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HAREBUKT, GNR 13, BNR 9 - MUNKEFJORD

2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HAREBUKT, GNR 13, BNR 9 - MUNKEFJORD SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 15.09.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.01.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.07.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.04.2017 Møtested: Møtetid:

Detaljer

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON GBNR 20/361, 371-1 FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 20/361 - Fritidsbolig Tiltakshaver: Hauglandsøy Fritid AS Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 26.01.2017 Møtested: Skriftlig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2166-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/1723-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: I. Katharina

Detaljer

VEDTAK OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TRANSFARELVMOEN

VEDTAK OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TRANSFARELVMOEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/3909-26 Arkiv: PLNID 19980073 Sakbeh.: Linn Skjold Sakstittel: KLAGEBEHANDLING VEDTAK OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN TRANSFARELVMOEN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.03.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra tomt til nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppgradering av vei - gbnr 221/1, Kotsøy

Søknad om dispensasjon for oppgradering av vei - gbnr 221/1, Kotsøy Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/128-13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Søknad om dispensasjon for oppgradering av vei - gbnr 221/1, Kotsøy Dokumenter i

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 11.08.2015 Vår ref: 15/1259-8 - 15/21230 Arkivkode: GBNR - 02/0961 Saksbeh.: Zubair Ali Syed Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer