Tekniske bestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 3 Tuesday, October 7, :31 AM KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser Kommuneforlaget

2 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 9 Tuesday, October 7, :31 AM Innledning Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig. Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 9

3 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 18 Tuesday, October 7, :31 AM Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på hovedledningen utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode. Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr Sikring mot forurensning Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder. Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk forandring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon. Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig desinfiseres i samråd med kommunen. Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN Sikringsutstyr skal iht. standarden finnes både på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne ledningsnett, og rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker. Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For eksisterende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det nødvendig etter en nærmere risikovurdering. Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes dersom det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad nr. 61 det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene kan utsettes for skade. Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utløpet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel. Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr TEKNISKE BESTEMMELSER

4 Froster AS 2 Status i Norge TEK 10 NS-EN 1717 innført i TEK 10 TEK pkt 2b: Ledningsnettet må være sikret mot tilbakestrømning av urene væsker, stoffer, gasser eller vann fra annen vannkilde eller installasjon. Aktuelle sikringstiltak fremgår av NS-EN 1717 «Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner» Generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning kommer fram av VA/Miljø- Blad nr.61 om sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger.

5 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM VANN Nr FORMÅL I visse tilfeller kan forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne ledningsnettet i bygningen, eller ut på det offentlige vannledningsnettet. Dette VA/ Miljø-bladet beskriver sikring mot at dette skal skje. Bladet bygger på norsk standard «NS-EN Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning». 2 BEGRENSNINGER Dette VA/Miljø-bladet gjengir et begrenset utvalg av innholdet i standarden. Andre typer sikringsutstyr som er beskrevet i standarden kan også benyttes. Dette VA/Miljø-bladet beskriver i tillegg en del løsninger der bestemte typer sikringsutstyr benyttes for andre formål enn det som er angitt i standarden. 3 FUNKSJONSKRAV Tappested for vann hos abonnent skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme tilbake, verken til eiendommens interne ledningsnett eller til vannverkets ledningsnett. Tappestedet skal sikres mot tilbakestrømning enten den er forårsaket av overtrykk i abonnentens utstyr, eller av trykkfall eller undertrykk på vannverkets ledningsnett. 4 LØSNINGER AA Uinnskrenket luftgap: Utløpet fra vannrøret er minst min 2d / 2 ganger rørdiameteren over 20 mm kanten av beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/ trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen. AF Luftgap med overløp: Utløpet fra vannrøret er minst 2 ganger rørdiameteren over et overløp fra beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/ trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen. BA Kontrollerbar tilbakeslagssikring: Enhet med to tilbakeslagsventiler og drenert mellomkammer, kontrolleres ved måling av differansetrykk. CA Ikke kontrollerbar tilbakeslagssikring: Enhet med to tilbakeslagsventiler og drenert mellomkammer. GA Mekanisk avbryter: Fjærbelastet ventil med drenering. 4.1 Typebetegnelser og utforming Type tilbakeslagssikringsutstyr er entydig bestemt med en to bokstavers typebetegnelse som angir virkemåten. Dimensjon, materiale og fabrikat velges av anleggseier. De mest aktuelle typene er: DA Vakuumventil: NB: Benyttes bare for utstyr der vannet ikke står under trykk, og monteres minst 30 cm over høyeste vannstand i utstyret. Utarbeidet sept Asplan Viak AS Revidert des Asplan Viak AS 1 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

6 Kontrollerbar tilbakeslagsventil: Enkel tilbakeslagsventil med testmulighet. Standardvalg for den sikringen som plasseres ved hovedstoppekran. 4.2 Valg av utstyr Det skal monteres tilbakeslagssikring både ved hvert enkelt tappested og ved hovedstoppekran/ vannmåler. For boligeiendommer gjelder kravet om sikring ved hovedstoppekran/ vannmåler i begrenset omfang, se avsnitt utstyr VED HVERT TAPPE- PUNKT (eller grupper av tappepunkter) Hvert enkelt tappepunkt skal sikres med utstyr som beskrevet i tabellen på side 3. Med tappepunkt menes alle kraner og alt utstyr tilkoblet vannforsyning. Kravet gjelder også for utstyr som stenges av eller demonteres når det ikke tappes vann, og for alle midlertidige tilkoblinger. I et rom, en avdeling eller en hel eiendom der vann ikke benyttes til drikke, matlaging eller håndvask, kan det benyttes én felles tilbakeslagssikring før forgrening til de enkelte tappepunkter utstyr VED HOVEDSTOPPE- KRAN/ VANNMÅLER I tillegg til sikring av tappepunktene skal det ved hovedstoppekran/ vannmåler installeres: kontrollerbar tilbakeslagsventil type, eller vannmåler med innebygd ventil, eller trykkreduksjonsventil. RV 284 H 1A I boliger som ikke er knyttet til annen vannkilde i tillegg til offentlig vannforsyning (f.eks. egen brønn), og som ikke på annen måte utgjør en spesiell risiko, gjelder dette bare der vannverkseier krever det. Hvis sikring av tappepunkter på eiendommen iht. avsnitt ikke er mulig, eller hvis det interne røropplegget er uoversiktlig eller forandres ofte, skal sikringsutstyr ved hovedstoppekran/ vannmåler velges i henhold til tabellen på de neste sidene. Det velges en type utstyr som dekker alle former for bruk av vann på eiendommen. 4.3 MONTERING OG UTFORMING Montering av tilbakeslagssikring skal utføres av godkjent rørleggerforetak og meldes kommunen. NB: Tilbakeslagssikring skal monteres sammen med avstengningskran(er) og evt. annet utstyr etter produsentens anvisning. 4.4 REGELMESSIG KONTROLL Det er eiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt som angitt av leverandør. Eier skal føre journal over utførte kontroller. Der ikke annet er angitt fra leverandøren skal følgende kontroller gjennomføres: AF: Minst en gang pr år: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Fyll vann i tanken til det når overløpet. Hvis vannet ikke renner fritt ut av overløpet er det feil ved utstyret. Åpne kranen. BA: Testes med differensialtrykkmåler minst annethvert år. Krever spesiell opplæring. CA: Ingen regelmessig kontroll iht. NS-EN 1717, men om mulig kan utstyret kontrolleres ved å stenge en kran foran tilbakeslagssikringen og drenere ut vann fra ledningsstrekket mellom denne kranen og tilbakeslagssikringen. DA: Ingen regelmessig kontroll. GA: Minst en gang pr år: del 1: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Slipp ut vannet via drensventil. Stempelet skal da gå til brutt -posisjon. Åpne kranen. del 2: Åpne et uttak etter tilbakeslagssikringen. : Minst en gang pr år: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Skru ut kontrollpluggen. Det skal da komme ut litt vann, men dette skal stanse raskt. Hvis vannet fortsetter å renne/dryppe, er det feil ved ventilen. Skru i pluggen og åpne kranen. 4.5 SIKRING MOT SKADE Ved installasjon av tilbakeslagsventil vil trykket i bygningens interne ledningsnett øke fordi vannet ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsbereder. For å forhindre skader på internt ledningsnett eller utstyr som følge av dette kan det installeres ekspansjonskar på tilførselsledningen til berederen. TABELL FOR VALG AV TILBAKE- SLAGSSIKRING VED TAPPEPUNK- TET Tabellen på de neste sidene viser tilbakeslagssikringsutstyr for forskjellige formål. For hvert formål er dessuten væskekategorien angitt. Tabellen viser de løsninger som er tilfredsstillende iht. NS-EN 1717, samt en del løsninger som aksepteres av kommunen i tillegg til dette. 2 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

7 Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen X stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717 lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres x AA AF eller BA CA eller GA DA Generelle kategorier i NS-EN Benyttes for tilkoblinger som ikke er omtalt lengre ned tabellen Væskekategori 5: Væske som kan inneholde smittestoff: kloakk, naturgjødsel, urenset ferskvann, sjøvann Væskekategori 4: Væske som kan inneholde giftig stoff (merket med dødninghode på emballasjen) Væskekategori 3: Væske som kan inneholde andre kjemikalier eller rengjøringsmidler ikke klassifisert som giftig Væskekategori 2: Vann som kan ha forandret smak, lukt eller utseende, herunder ferdige næringsmidler (drikkevarer) X X X X X X X X X X X X Væskekategori 1: Rent drikkevann X X X X X Landbruk Slangekran i/ utenfor driftsbygning X x Drikkevannsanlegg for dyr X x x x Melkeanlegg X X X X Vanningsanlegg i drivhus X X Slangekran eller annet uttak for utblanding av plantevernmidler X X Helseinstitusjoner Badekar med bunnfelling. X x Bekkenspylere X x Utstyr i rom for kirurgisk behandling X x Utstyr i rom for obduksjon X Tilkoblet utstyr i kjemiske laboratorier X X Tilkoblet utstyr i mikrobiologiske laboratorier X Industri Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes kjemikalier klassifisert som giftig eller meget giftig X X Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes andre kjemikalier X X X X Sirkulasjonsanlegg for varmtvann (vannbåren varme) X X X X Kjølevannsanlegg med tilsatsstoffer X X X X Kjølevannsanlegg uten tilsatsstoffer X X X X x Anlegg der det er mulighet for å veksle mellom offentlig vannforsyning og egen vannklide (inkl. sjøvann) X x 3 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

8 Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen X stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717 x lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres AA AF eller BA CA eller GA DA Næringsmiddelvirksomhet Dispensere for varme og kalde drikker X X X X X Oppvaskmaskiner X x x CIP-anlegg X X X X Slangekraner og utstyr i slakterier og kjøttbearbeidende industri X x Annet Fylling av brannbil eller andre tanker for rent vann (uten tilsatsstoffer) X X X X X Våtsprinkleranlegg uten tilsatsstoff (tørrsprinkleranlegg kommer ikke inn under bestemmelsene) Våtsprinkleranlegg med tilsatsstoff (forutsatt at tilsatsstoffet ikke klassifiseres som giftig) X X X x X X X Offentlig svømmebasseng X x Bilvaskehaller X X X X Pumepstasjoner og behandlingsanlegg for kloakk X Bolig: for boliger stiller NS-EN 1717 noe mindre strenge krav ved høye væskekategorier Utvendig kran (slangekran) samt vannforsyning til svømmebasseng X X X X Nedgravd vanningssystem X X x Boliger med egen vannkilde som supplement til offentlig vannforsyning X x x Henvisninger: Utarbeidet: september 2003 Asplan Viak AS /1/ NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning, 1. utgave mars 2001 Revidert: desember 2006 Asplan Viak AS 4 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

9 Beskyttelsesarmaturer Laboratorielokale Kjemi Kategori 4 VV KV Laboratorielokale Mikrobiologi Kategori 1 Kategori 5 Kategori 2 VV KV VV KV Kategori 2 Kategori 1 KV Mikrobiologi VV Mikrobiologi Kategori 5 VV BA Kjemi KV BA VVX KV/VV Mikrobiologi AA VVX KV/VV KV Kjemi Beskyttelsesmodul : Tilbakeslagsventil Figur CA: Tilbakestrømningsbeskytter Figur 362 CA: Påfyllingsventil varmeanlegg Figur 364 BA: Tilbakestrømningsbeskytter Figur BA: Påfyllingsventil varmeanlegg Figur 365 HD: Frostsikker ventil Figur 577 AA: Brutt forbindelse Güte ist bei uns die Norm seit 1864

10 Beskyttelsesarmaturer Prinsippskjema Dusj Kategori 1 Kjøkken Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 KV KV VV VV Lagerlokale med sprinkler Kategori 3 Kategori 4 Vannuttak med slangeanslutning for spyling og rengjøring CA Apparatrom BA BA Beskyttelsesmodul vannuttak VVX/VS Kategori 3 HD BA Beskyttelsesmodul sprinklerutførelse KV VV Sprinkler Oppvarming Mikrobiologi KV Mikrobiologi VV 2

11 AirGap - Tilbakestrømningsbeskyttere NS-EN1717 Kategori 5 Teknologien i AirGap maskinene er testet og utprøvd gjennom våre Radon-utskillere som har til sammen mer enn 30 millioner driftstimer siden Maskinene leveres komplett ferdig montert og testkjørt, inkl styringselektronikk fra fabrikk. Installasjonstid på ca 15 min. AirGap maskinene trenger ingen trykktank, det behøves kun å koble til vann og strøm. Enklere og mer driftsikkert blir det ikke. AirGap maskinene er typegodkjent i henhold til NS-EN AirGap maskinene finnes i 5 standard modeller: AirGap 60/5, AirGap 120/5, AirGap 200/5, AirGap 350/6 och AirGap 666/5,5. Andre størrelser kan leveres på forespørsel Fordeler med AirGap + Trenger ingen trykktank + Kort installasjonstid + Innvendig monterte rustfrie dykkpumper, beskyttet mot event. aggresive miljø + Formontert magnetventil og trykkbryter + Ferdig montert og testkjørt på fabrikk + Mykstarter eller frekvensomformer + Driftsikker og lett og installere + Tank i syrefast stål + 5 ulike standard modeller (flere på forespørsel) + Kapasitet opp til 100 m 3 /h + Eneste AA-tilbakestrømningsbeskytter i Skandinavia med typegodkjenning Utvalgte pumper for krevende brukere Sandviksveien Bergen Tlf.: Fax

12 Referanse ark: Stavanger kommune Radonett Airgap Tilbakestrømningsbeskyttere EN1717 Bildene nedenfor viser Radonett Airgap AA/AB tilbakestrønmings enheter levert til Stavanger Kommune Enhetene er i klasse AA og AB kategori 5 i henhold til EN-1717 for "brutt vann" I 2010 levere Froster AS / Brødrene Dahl 50 stk AirGap tilbakestrømingsbeskyttere til Stavanger Kommune. Enhetene vil hovedsakelig bli plassert i kloakk pumpestasjoner for sikring mot tilbakeslag av forurenset vann til kommunalt vannett. Air Gap enhetene er basert på velprøvd teknologi. Teknikken i Radonett Airgap er testet gjennom våre bestselgende gass-separator enhet med over 30 mil. driftstimer! Maskinene leveres montert og prøvekjørt, herunder kontroll elektronikk direkte fra fabrikken = installationtime så lite som 15 min! Radonett Airgap krever ingen trykkbeholdere. Data: Standardmodellene leveres i kapasitetsområde: 3,6 40 m 3 /h Trykkområde: 5-7,5 bar Syrevasket AISI316 tank med ferdig montert elektronikk. Hver enhet testes på fabrikk. Kunden trenger kun å koble til strøm og vann Installering: Kan leveres for vegg- /gulv -montering Utvalgte pumper for krevende brukere Sandviksveien Bergen Tlf.: Fax

13 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon (mm) Best.nr. NRF-nr. Pris NOK Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 60/5 D:520 B:330 H:1050mm 60/ Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 50 kg (tørr) Våtvolum: 110 liter Max kapasitet:120 l/min Arbeidstrykk: 60 liter/min ved 5 bar Kan monteres i kum Innebygd tørrkjøringsvakt Innv. pumpe: 400V-50Hz - 1,1kW (3x230V) Ekstra utstyr: Frekvensstyrt pumpe Ekstra utstyr: Stativ med justerbare ben - AISI316 Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 120/5 D:680 B:330 H: / Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 73 kg (tørr) Våtvolum: 180 liter Max kapasitet: 240 l/min Arbeidstrykk: 120 liter/min ved 5 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Innv.pumper:2stk 400V-50Hz-2x1,1kW (3x230V) Ekstra utstyr: Frekvensstyrt pumpe Ekstra utstyr: Stativ med justerbare ben - AISI316 Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 250/6 D:460 B:780 H: /6 Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 127 kg (tørr) Våtvolum: 400 liter Max trykk ut: 7,0 bar Max kapasitet: 420 l/min Arbeidstrykk: 250 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz kw(under tank) Frekvensstyring integrert Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 D:460 B:780 H: /6 Air Gap 500/6 Vekt: 137 kg (tørr) Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Våtvolum: 400 liter Max trykk ut: 7,2 bar Max kapasitet: 700 l/min Arbeidstrykk: 500 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz - 11 kw (under tank) Frekvensstyring integrert Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 D:620 B:1250 H: /6 Air Gap 1000/6 Vekt: 140 kg (tørr) Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Våtvolum: 800 liter Max trykk ut: 7,2 bar Max kapasitet: 1200 l/min Arbeidstrykk: 1000 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz - 15 kw (utvendig) Frekvensstyring integrert

14 Godkendelse VA 1.57/19147 Udstedt: Gyldig til: Udstedt i medfør af byggelovens 28 stk. 2 GODKENDELSESINDEHAVER: Sarholms Plåtdetaljer AB Box 64 SE Rättvik Telefon: Telefax: FABRIKAT: Sarholms Plåtdetaljer AB, Sverige MÆRKNING: Fabrikantmærke Fremstillingsår Serienummer KVALITETSKONTROL: Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus. Tilbagestrømningssikring med frit luftgab RADONETT AIRGAP type 60/5, 60/5C, 120/5, 200/6, 250/6, 350/6, 500/6, 666/5,5 og 1000/6 BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: På tilgangssiden til tilbagestrømningssikringen skal monteres en afspærringsventil. Vandtilgangn skal være koldt vand. Tilbagestrømningssikringen kan anvendes, hvor DS 439, Norm for vandinstallationer eller VA-godkendelser af apparater eller maskiner kræver sikring med luftgab. Tilbagestrømningssikringen monteres på tilgangsledningen til det apparat eller maskine, hvorfra tilbagestrømning kan ske samt i henhold til installationskravene i DS/EN Overløbet skal føres til gulvafløb. Tilbagestrømningssikringen monteres i henhold til fabrikantens anvisninger. BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: Tilbagestrømningssikringen er udført som en komplet enhed, bestående af beholder med niveauføler for vandregulering til beholderen, magnetventil, trykpumpe, pressostat og PLC/frekvensomformer. Der er et luftgab på 93 mm mellem svømmeventilens indløb og max. vandhøjde i beholderen. Vandtilførelsen til cisternen reguleres via PLC/frekvensomformer, niveauføler og magnetventil, som er monteret på tilgangsledningen. Pressostaten styrer vandtrykket på afgangssiden. Anvendelsesområde: I henhold til DS/EN 1717:2002 Symbol: Symbol for tilbagestrømningssikringen: AA Mediumkategori: Mediumkategori: 1, 2, 3, 4 og 5 Side 1 af 1 DS Certificering A/S Telefon: ETA-Danmark Telefax: Internet: Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

15 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon Best.nr. Materiale NRF-nr. Tilbakestrømningsbeskytter 3/4" DN G DN15 Rødgods Type 158 1G 1" DN G DN20 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/4" DN G DN25 Rødgods Tilbakeslagsventil 1 1/2" DN G DN32 Rødgods Opp til væskekategori 2, 1 3/4" DN G DN40 Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN G DN50 Rødgods Tilbakestrømningsbeskytter CA Type 362 0G 3/4" DN G DN15 Rødgods Tilbakeslagsventil 1" DN G DN20 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat Opp til og med væskekategori 3, CA Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger Tilbakestrømningsbeskytter 3/4" DN Rødgods Type 145 1" DN Rødgods Kombinert tilbakeslagsventil og stengeventil 1 1/4" DN Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/2" DN Rødgods For inntak i bygg katogori 1 og 2, 1 3/4" DN Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN Rødgods /2" DN Rødgods Kupling for Kemper ventiler 3/4" DN Rødgods Type " DN Rødgods Oppgitt gjegedim er innv. på kopling (rørside) 1 1/4" DN Rødgods Passer ventiler med samme DN mål 1 1/2" DN Rødgods Ta kontakt for andretyper koplinger 2" DN Rødgods Kemper Full Matic ventiler For montering mellom sanitær- og varmaanlegg Full-Matic Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 3/4" Full-Matic 3 for kategori 3, CA Full-Matic Rødgods /4" Full-Matic 4 for kategori, BA Tilbakestrømningsbeskytter BA 3/4" DN G DN15 Rødgods Type 360 0G 1" DN G DN20 Rødgods Tilbakeslagsventil 1 1/4" DN G DN25 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/2" DN G DN32 Rødgods Opp til og med væskekategori 4, BA 1 3/4" DN G DN40 Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN G DN50 Rødgods

16 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon Best.nr. Materiale NRF-nr. Tilbakestrømningsbeskytter BA - kat. 4 DN DN 65 Rustfri Type Flens DN DN 80 Rustfri Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat DN DN 65 Rustfri Tilbakeslagsventil DN DN 65 Rustfri Opp til væskekategori 4, BA Tilbakestrømningsbeskytter BA - kat 4 DN DN65 Støpejern Type BA 4760 DN DN80 Støpejern Tilbakeslagsventil DN DN100 Støpejern Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat DN DN150 Støpejern Opp til og med væskekategori 4, BA DN DN200 Støpejern DN DN250 Støpejern Testkoffert BA - kat. 4 ventiler Type Levert iht NS-EN-1717 Testkoffert sertifisert til bruk for påkrevd årlig kontroll av alle typer BA / kat. 4-ventiler Kan benyttes til alle fabrikanter Spylespiss DN 25 Spesialutviklet For bruk i pumpestasjoner og renseanlegg Samler vannstråle for effektiv spyling

17 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Rørleggerfirma v/daglig leder Gateadresse Postnr. Poststed Dato: <sept>2009 Vann- og avløpsetaten med viktig informasjon til risikovirksomheter om forurensningsfare Vann- og avløpsetaten (VAV) gjennomfører denne høsten en informasjonskampanje rettet mot et utvalg virksomheter i Oslo som antas å representere en mulig risiko for forurensning av kommunalt vannforsyningsnett som følge av tilbakestrømning. Kampanjen gjennomføres i henhold til krav fra Mattilsynet, og har som hovedformål å sikre fortsatt rent og helsemessig trygt drikkevann til kommunens samtlige vannforbrukere. Som følge av kampanjen vil en del av virksomhetene kommet til å kontakte rørlegger for å få en vurdering av behov for tilbakestrømningsvern. Tilbakestrømning som forurensningsrisiko Heverttilbakestrømning eller mottrykkstilbakestrømning kan under uheldige omstendigheter forårsake forurensing av drikkevannet til tusenvis av forbrukere. VAV har som målsetning at informasjonskampanjen skal bidra til større bevissthet om dette i bedriftene, og følgelig at tilbakestrømningsvern installeres hos flere av byens risikovirksomheter. VAV oppfordrer om å kontakte rørlegger I informasjonen til risikovirksomheter i Oslo oppfordrer VAV disse til å ta kontakt med rørlegger for å få vurdert risiko og nødvendige beskyttelsestiltak. Videre ber VAV utvalget på rundt 2500 virksomheter om å gi tilbakemelding til VAV. Tilbakemeldingsskjemaet som virksomhetene skal sende inn er tilgjengelig på VAVs internettsider; Her finnes også utfyllende informasjon om kampanjen. Se viktig informasjon vedlagt. Med vennlig hilsen Eli Grimsby Direktør Vann- og avløpsetaten Postadresse: Telefon: Bankgiro: Postboks 4704 Sofienberg Telefaks: Org.nr.: MVA 0506 Oslo E-post: Besøksadresse: Internett: Herslebs gate 5

18 Vedlegg. SIKKERHET MOT TILBAKESTRØMNING SIKKERHET FOR OSLOS DRIKKEVANN Vann- og avløpsetaten (VAV) har som målsetting å forsyne Norges hovedstad med trygt drikkevann. Private boliger, offentlige bygg, næringsliv - våre kunder har det til felles at de forventer rent og helsemessig trygt drikkevann i sine kraner til enhver tid. I henhold til krav fra Mattilsynet har VAV utarbeidet informasjon til et utvalg av virksomheter i Oslo både virksomheter med permanent tilkobling og korttidsabonnenter med midlertidig tilkobling til kommunens vannledninger. Formålet er å opplyse om risiko for forurensning av drikkvannsledningene ved tilbakestrømning, virksomhetenes plikter i forhold til dette, og tiltak som kan iverksettes for å sikre byen mot forurensning av offentlig vannforsyning. VAVs felles sak med Mattilsynet er å utføre tiltak for å sikre fortsatt rent og helsemessig trygt drikkevann til kommunens samtlige vannforbrukere. Tilbakestrømning som forurensningsrisiko Vannet føres ut til forbrukerne med et trykk (mellom 2 og 9 bar etter gjeldende regler) som sørger for at det til enhver tid skal strømme ut fra tappestedene når disse åpnes. Det er imidlertid alltid en fare for at vannet kan skifte retning. Dersom trykket i hovedvannledningene avtar eller opphører (heverttilbakestrømning) eller vannet blir påsatt større trykk lokalt enn det som i utgangspunktet står i rørene (mottrykkstilbakestrømning), kan vannet strømme fra interne rørsystemer og tilbake til felles vannfordelingssystemer. I slike tilfeller er det svært kritisk dersom kraner, vannslanger eller annet er i kontakt med væsker som er helseskadelig for mennesker. Risikovurdering og risikovirksomheter VAV ønsker å gjøre oppmerksom på Norsk Standard NS-EN 1717:2001 som bakgrunn for risikovurdering og vurdering av nødvendige sikringstiltak i det enkelte tilfellet. Generelt vurderes risiko på bakgrunn av væskekategori som håndteres, og installasjonens egenskaper. I prinsippet kan alle VAVs abonnenter, private som offentlige, utgjøre en potensiell forurensningsfare, og målsetningen er på sikt å øke bevisstheten om dette i alle ledd. I denne informasjonskampanjen har vi imidlertid valgt å henvende oss til et utvalg av abonnenter og virksomheter som av erfaring antas å kunne representere en større risiko med utgangspunkt i størrelse på vannforbruk og helseskadelige stoffer knyttet til virksomhetenes drift. De virksomheter og abonnenter som i disse dager mottar informasjon fra VAV om dette er: Bensinstasjoner og vaskehaller Kjemisk industri Fiske- og kjøttforedlingsbedrifter Bryggerier Barer og restauranter Hotell og svømmehaller med sjøvannsbasseng Havnerelatert virksomhet Sykehus og sykehjem Gartneri og gårdsbruk Korttidsabonnenter entreprenører eller andre som utdeles vannmåler hos VAV for midlertidig tilkobling til kommunens vannledninger. Virksomhetene er valgt ut på bakgrunn av Norsk Vann Rapport 161/

19 Lover og bestemmelser VAV vil opplyse om gjeldende lovverk i denne sammenheng. Loven stiller krav til aktører som er tilkoblet offentlig vannforsyning. Drikkevannsforskriften sier i 4: Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og interne fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. 1 Med vannforsyningssystem menes kommunale vannledninger, mens interne fordelingsnett viser til vannrør internt i bygg, innenfor tilkoblingspunktet til hovedvannledning. Videre er det definert krav til sanitæranlegg i forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) 2. Forskriftens 9-51 sier at: Vannforsyningsanlegg skal sikres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. 3 Tilsvarende står det i abonnementsbetingelsene ved tilknytning til kommunens vannledninger: Kommunens vannledninger skal sikres mot tilbakestrømning. 4 Ved å rette seg etter bestemmelsene i standarden, NS-EN1717:2001, vil virksomhetene kunne oppnå tilfredsstillende vern. NB. Pr. i dag har VAV ikke hjemmel til å pålegge noen virksomhet å montere vern mot tilbakestrømning, men vi vil påpeke ansvaret som påligger den som måtte gjøre seg skyldig i forurensning av drikkevann. Hva innebærer dette for rørleggere i Oslo? Et stort antall virksomheter i Oslo mottar i disse dager informasjon om dette, og vil som konsekvens ønske å få oversikt over risikosituasjon og nødvendige beskyttelsestiltak. VAVs målsetting er på sikt at flere abonnenter installerer tilbakestrømningsvern som beskytter våre vannledninger mot forurensning. I denne prosessen vil rørleggerbedriftenes faglige kompetanse være avgjørende bransjen må være forberedt på at spørsmål og henvendelser om dette kan komme. Øvrig informasjon om kampanjen er å finne på VAVs internettsider 1 FOR nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann, forskrift til Matloven. 4, første ledd. 2 FOR Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). 3 FOR Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). 9-51, fjerde ledd. 4 Sanitærreglement for Oslo, pt 3.4 3

20 Lillesand Kommune - VA - standard abonnementsvilkår Lillesand kommune innførte standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser og skjema med virkning fra Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Tekniske bestemmelser distribueres ikke fritt, men må kjøpes gjennom Kommuneforlaget. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kort om de mest vesentlige punktene i bestemmelsene: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Dette heftet tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. De nye bestemmelsene gjelder fra vedtakelsestidspunktet, både for eksisterende og nye abonnenter. Det betyr at huseier er ansvarlig for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft). For eiendommers vanntilkobling innføres det skjerpede krav til tilbakeslagssikring (NS-EN 1717). For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Dette innebærer et betydelig større ansvar på abonnentene for sikring av egne anlegg mot for eksempel tilbakeslag. Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp. Det vises samtidig til en rekke forhold kommunen ikke har ansvar for, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side (pkt 3.14). Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser Merk spesielt pkt. 2.4, vedrørende sikring mot forurensning av drikkevann (NS-EN 1717 nevnt ovenfor). Det vises til en godkjent forenklet utgave i VA Miljøblad nr 61 Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger. Bestemmelsen har hjemmel for tilbakevirkende kraft, med hovedfokus mot industriforetak. Overvann tillates ikke ledet til kommunalt avløpsanlegg uten samtykke fra kommunen. Overvannet og takvann skal primært håndteres på egen eiendom og infiltreres i grunnen (pkt ). Pkt. 3.5 setter krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt og til laveste monterte vannlås. Tilleggsbestemmelsene De omtalte heftene dekket ikke alle behov og det er derfor laget noen tilleggsbestemmelser. For rørleggerforetakene er det blant annet utarbeidet enkle tabeller som forteller hvilke søknadsrutiner, skjema og tegningsdokumentasjon etc, som kreves ved forskjellig rørleggerarbeid. En viktig del av tilleggsbestemmelsene er også en 14 punkts liste med krav til private avløpspumpestasjoner.

21 Det vil bli krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter. Kote + 3,0 er fastsatt som største høyvannstand ut fra prognoser for havnivåstigning. Felles søknadsskjema og skjema for ferdigmelding Det innføres to nye skjema som imøtekommer kravet om egen søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og som skal brukes i forbindelse med arbeid på vann- og avløpsanlegg. Registrering av vannmålere håndteres etter den enkelte kommunes reglement. Orientering til abonnentene Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som avtalevilkår hvor kommunen og abonnentene er parter i et kommunalt monopol med tvungen tilknytning. Det er viktig at abonnentene er kjent med avtalevilkårene.

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717 RadonNett Froster AS 2 Froster VVS AS Froster AS er et norsk eiet industrirelatert ingeniør og salgsfirma. Vi tilbyr kompetanse og kvalitets

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13 Undertittel Innhold 1 Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål 5 1.2 Virkeområde/hjemmel 5 1.3

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Forord Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

1 Generelt. 2 Vannforsyning. 2.1 Dimensjonering. Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende

1 Generelt. 2 Vannforsyning. 2.1 Dimensjonering. Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende 1 Generelt Henvisninger til lover og forskrifter Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et belydelig regelverk som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrtft

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Formål Formålet med disse bestemmelsene er å fastsette hvilke dimensjoneringskriterier og tekniske

Detaljer

System for oppfølging av risikoabonnenter

System for oppfølging av risikoabonnenter System for oppfølging av risikoabonnenter Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune Juletreff Norsk Vannforening 11.12.13 Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune Visjon: «Rent

Detaljer

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune Revidert november 2014 FOTO Kieran Kolle Innholdsfortegnelse Innledning... 7 Definisjoner/forkortelser... 8 1 Regelverk

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2014 Møtested:

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Side 1 av 18 Administrert av Øystein Gaulin Godkjent Revisjon Mai 2009 Versjon 1.1 Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse

Detaljer

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Innledning Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kuldeinstallasjoner,

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Innledning Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kuldeinstallasjoner,

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer