Tekniske bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 3 Tuesday, October 7, :31 AM KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser Kommuneforlaget

2 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 9 Tuesday, October 7, :31 AM Innledning Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig. Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 9

3 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 18 Tuesday, October 7, :31 AM Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på hovedledningen utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode. Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr Sikring mot forurensning Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder. Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk forandring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon. Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig desinfiseres i samråd med kommunen. Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN Sikringsutstyr skal iht. standarden finnes både på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne ledningsnett, og rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker. Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For eksisterende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det nødvendig etter en nærmere risikovurdering. Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes dersom det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad nr. 61 det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene kan utsettes for skade. Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utløpet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel. Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr TEKNISKE BESTEMMELSER

4 Froster AS 2 Status i Norge TEK 10 NS-EN 1717 innført i TEK 10 TEK pkt 2b: Ledningsnettet må være sikret mot tilbakestrømning av urene væsker, stoffer, gasser eller vann fra annen vannkilde eller installasjon. Aktuelle sikringstiltak fremgår av NS-EN 1717 «Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner» Generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning kommer fram av VA/Miljø- Blad nr.61 om sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger.

5 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM VANN Nr FORMÅL I visse tilfeller kan forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne ledningsnettet i bygningen, eller ut på det offentlige vannledningsnettet. Dette VA/ Miljø-bladet beskriver sikring mot at dette skal skje. Bladet bygger på norsk standard «NS-EN Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning». 2 BEGRENSNINGER Dette VA/Miljø-bladet gjengir et begrenset utvalg av innholdet i standarden. Andre typer sikringsutstyr som er beskrevet i standarden kan også benyttes. Dette VA/Miljø-bladet beskriver i tillegg en del løsninger der bestemte typer sikringsutstyr benyttes for andre formål enn det som er angitt i standarden. 3 FUNKSJONSKRAV Tappested for vann hos abonnent skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme tilbake, verken til eiendommens interne ledningsnett eller til vannverkets ledningsnett. Tappestedet skal sikres mot tilbakestrømning enten den er forårsaket av overtrykk i abonnentens utstyr, eller av trykkfall eller undertrykk på vannverkets ledningsnett. 4 LØSNINGER AA Uinnskrenket luftgap: Utløpet fra vannrøret er minst min 2d / 2 ganger rørdiameteren over 20 mm kanten av beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/ trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen. AF Luftgap med overløp: Utløpet fra vannrøret er minst 2 ganger rørdiameteren over et overløp fra beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/ trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen. BA Kontrollerbar tilbakeslagssikring: Enhet med to tilbakeslagsventiler og drenert mellomkammer, kontrolleres ved måling av differansetrykk. CA Ikke kontrollerbar tilbakeslagssikring: Enhet med to tilbakeslagsventiler og drenert mellomkammer. GA Mekanisk avbryter: Fjærbelastet ventil med drenering. 4.1 Typebetegnelser og utforming Type tilbakeslagssikringsutstyr er entydig bestemt med en to bokstavers typebetegnelse som angir virkemåten. Dimensjon, materiale og fabrikat velges av anleggseier. De mest aktuelle typene er: DA Vakuumventil: NB: Benyttes bare for utstyr der vannet ikke står under trykk, og monteres minst 30 cm over høyeste vannstand i utstyret. Utarbeidet sept Asplan Viak AS Revidert des Asplan Viak AS 1 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

6 Kontrollerbar tilbakeslagsventil: Enkel tilbakeslagsventil med testmulighet. Standardvalg for den sikringen som plasseres ved hovedstoppekran. 4.2 Valg av utstyr Det skal monteres tilbakeslagssikring både ved hvert enkelt tappested og ved hovedstoppekran/ vannmåler. For boligeiendommer gjelder kravet om sikring ved hovedstoppekran/ vannmåler i begrenset omfang, se avsnitt utstyr VED HVERT TAPPE- PUNKT (eller grupper av tappepunkter) Hvert enkelt tappepunkt skal sikres med utstyr som beskrevet i tabellen på side 3. Med tappepunkt menes alle kraner og alt utstyr tilkoblet vannforsyning. Kravet gjelder også for utstyr som stenges av eller demonteres når det ikke tappes vann, og for alle midlertidige tilkoblinger. I et rom, en avdeling eller en hel eiendom der vann ikke benyttes til drikke, matlaging eller håndvask, kan det benyttes én felles tilbakeslagssikring før forgrening til de enkelte tappepunkter utstyr VED HOVEDSTOPPE- KRAN/ VANNMÅLER I tillegg til sikring av tappepunktene skal det ved hovedstoppekran/ vannmåler installeres: kontrollerbar tilbakeslagsventil type, eller vannmåler med innebygd ventil, eller trykkreduksjonsventil. RV 284 H 1A I boliger som ikke er knyttet til annen vannkilde i tillegg til offentlig vannforsyning (f.eks. egen brønn), og som ikke på annen måte utgjør en spesiell risiko, gjelder dette bare der vannverkseier krever det. Hvis sikring av tappepunkter på eiendommen iht. avsnitt ikke er mulig, eller hvis det interne røropplegget er uoversiktlig eller forandres ofte, skal sikringsutstyr ved hovedstoppekran/ vannmåler velges i henhold til tabellen på de neste sidene. Det velges en type utstyr som dekker alle former for bruk av vann på eiendommen. 4.3 MONTERING OG UTFORMING Montering av tilbakeslagssikring skal utføres av godkjent rørleggerforetak og meldes kommunen. NB: Tilbakeslagssikring skal monteres sammen med avstengningskran(er) og evt. annet utstyr etter produsentens anvisning. 4.4 REGELMESSIG KONTROLL Det er eiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt som angitt av leverandør. Eier skal føre journal over utførte kontroller. Der ikke annet er angitt fra leverandøren skal følgende kontroller gjennomføres: AF: Minst en gang pr år: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Fyll vann i tanken til det når overløpet. Hvis vannet ikke renner fritt ut av overløpet er det feil ved utstyret. Åpne kranen. BA: Testes med differensialtrykkmåler minst annethvert år. Krever spesiell opplæring. CA: Ingen regelmessig kontroll iht. NS-EN 1717, men om mulig kan utstyret kontrolleres ved å stenge en kran foran tilbakeslagssikringen og drenere ut vann fra ledningsstrekket mellom denne kranen og tilbakeslagssikringen. DA: Ingen regelmessig kontroll. GA: Minst en gang pr år: del 1: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Slipp ut vannet via drensventil. Stempelet skal da gå til brutt -posisjon. Åpne kranen. del 2: Åpne et uttak etter tilbakeslagssikringen. : Minst en gang pr år: Steng kranen foran tilbakeslagssikringen. Skru ut kontrollpluggen. Det skal da komme ut litt vann, men dette skal stanse raskt. Hvis vannet fortsetter å renne/dryppe, er det feil ved ventilen. Skru i pluggen og åpne kranen. 4.5 SIKRING MOT SKADE Ved installasjon av tilbakeslagsventil vil trykket i bygningens interne ledningsnett øke fordi vannet ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsbereder. For å forhindre skader på internt ledningsnett eller utstyr som følge av dette kan det installeres ekspansjonskar på tilførselsledningen til berederen. TABELL FOR VALG AV TILBAKE- SLAGSSIKRING VED TAPPEPUNK- TET Tabellen på de neste sidene viser tilbakeslagssikringsutstyr for forskjellige formål. For hvert formål er dessuten væskekategorien angitt. Tabellen viser de løsninger som er tilfredsstillende iht. NS-EN 1717, samt en del løsninger som aksepteres av kommunen i tillegg til dette. 2 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

7 Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen X stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717 lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres x AA AF eller BA CA eller GA DA Generelle kategorier i NS-EN Benyttes for tilkoblinger som ikke er omtalt lengre ned tabellen Væskekategori 5: Væske som kan inneholde smittestoff: kloakk, naturgjødsel, urenset ferskvann, sjøvann Væskekategori 4: Væske som kan inneholde giftig stoff (merket med dødninghode på emballasjen) Væskekategori 3: Væske som kan inneholde andre kjemikalier eller rengjøringsmidler ikke klassifisert som giftig Væskekategori 2: Vann som kan ha forandret smak, lukt eller utseende, herunder ferdige næringsmidler (drikkevarer) X X X X X X X X X X X X Væskekategori 1: Rent drikkevann X X X X X Landbruk Slangekran i/ utenfor driftsbygning X x Drikkevannsanlegg for dyr X x x x Melkeanlegg X X X X Vanningsanlegg i drivhus X X Slangekran eller annet uttak for utblanding av plantevernmidler X X Helseinstitusjoner Badekar med bunnfelling. X x Bekkenspylere X x Utstyr i rom for kirurgisk behandling X x Utstyr i rom for obduksjon X Tilkoblet utstyr i kjemiske laboratorier X X Tilkoblet utstyr i mikrobiologiske laboratorier X Industri Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes kjemikalier klassifisert som giftig eller meget giftig X X Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes andre kjemikalier X X X X Sirkulasjonsanlegg for varmtvann (vannbåren varme) X X X X Kjølevannsanlegg med tilsatsstoffer X X X X Kjølevannsanlegg uten tilsatsstoffer X X X X x Anlegg der det er mulighet for å veksle mellom offentlig vannforsyning og egen vannklide (inkl. sjøvann) X x 3 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

8 Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen X stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717 x lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres AA AF eller BA CA eller GA DA Næringsmiddelvirksomhet Dispensere for varme og kalde drikker X X X X X Oppvaskmaskiner X x x CIP-anlegg X X X X Slangekraner og utstyr i slakterier og kjøttbearbeidende industri X x Annet Fylling av brannbil eller andre tanker for rent vann (uten tilsatsstoffer) X X X X X Våtsprinkleranlegg uten tilsatsstoff (tørrsprinkleranlegg kommer ikke inn under bestemmelsene) Våtsprinkleranlegg med tilsatsstoff (forutsatt at tilsatsstoffet ikke klassifiseres som giftig) X X X x X X X Offentlig svømmebasseng X x Bilvaskehaller X X X X Pumepstasjoner og behandlingsanlegg for kloakk X Bolig: for boliger stiller NS-EN 1717 noe mindre strenge krav ved høye væskekategorier Utvendig kran (slangekran) samt vannforsyning til svømmebasseng X X X X Nedgravd vanningssystem X X x Boliger med egen vannkilde som supplement til offentlig vannforsyning X x x Henvisninger: Utarbeidet: september 2003 Asplan Viak AS /1/ NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning, 1. utgave mars 2001 Revidert: desember 2006 Asplan Viak AS 4 Stiftelsen VA/Miljø-blad Blad 61_ indd :24:32

9 Beskyttelsesarmaturer Laboratorielokale Kjemi Kategori 4 VV KV Laboratorielokale Mikrobiologi Kategori 1 Kategori 5 Kategori 2 VV KV VV KV Kategori 2 Kategori 1 KV Mikrobiologi VV Mikrobiologi Kategori 5 VV BA Kjemi KV BA VVX KV/VV Mikrobiologi AA VVX KV/VV KV Kjemi Beskyttelsesmodul : Tilbakeslagsventil Figur CA: Tilbakestrømningsbeskytter Figur 362 CA: Påfyllingsventil varmeanlegg Figur 364 BA: Tilbakestrømningsbeskytter Figur BA: Påfyllingsventil varmeanlegg Figur 365 HD: Frostsikker ventil Figur 577 AA: Brutt forbindelse Güte ist bei uns die Norm seit 1864

10 Beskyttelsesarmaturer Prinsippskjema Dusj Kategori 1 Kjøkken Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 KV KV VV VV Lagerlokale med sprinkler Kategori 3 Kategori 4 Vannuttak med slangeanslutning for spyling og rengjøring CA Apparatrom BA BA Beskyttelsesmodul vannuttak VVX/VS Kategori 3 HD BA Beskyttelsesmodul sprinklerutførelse KV VV Sprinkler Oppvarming Mikrobiologi KV Mikrobiologi VV 2

11 AirGap - Tilbakestrømningsbeskyttere NS-EN1717 Kategori 5 Teknologien i AirGap maskinene er testet og utprøvd gjennom våre Radon-utskillere som har til sammen mer enn 30 millioner driftstimer siden Maskinene leveres komplett ferdig montert og testkjørt, inkl styringselektronikk fra fabrikk. Installasjonstid på ca 15 min. AirGap maskinene trenger ingen trykktank, det behøves kun å koble til vann og strøm. Enklere og mer driftsikkert blir det ikke. AirGap maskinene er typegodkjent i henhold til NS-EN AirGap maskinene finnes i 5 standard modeller: AirGap 60/5, AirGap 120/5, AirGap 200/5, AirGap 350/6 och AirGap 666/5,5. Andre størrelser kan leveres på forespørsel Fordeler med AirGap + Trenger ingen trykktank + Kort installasjonstid + Innvendig monterte rustfrie dykkpumper, beskyttet mot event. aggresive miljø + Formontert magnetventil og trykkbryter + Ferdig montert og testkjørt på fabrikk + Mykstarter eller frekvensomformer + Driftsikker og lett og installere + Tank i syrefast stål + 5 ulike standard modeller (flere på forespørsel) + Kapasitet opp til 100 m 3 /h + Eneste AA-tilbakestrømningsbeskytter i Skandinavia med typegodkjenning Utvalgte pumper for krevende brukere Sandviksveien Bergen Tlf.: Fax

12 Referanse ark: Stavanger kommune Radonett Airgap Tilbakestrømningsbeskyttere EN1717 Bildene nedenfor viser Radonett Airgap AA/AB tilbakestrønmings enheter levert til Stavanger Kommune Enhetene er i klasse AA og AB kategori 5 i henhold til EN-1717 for "brutt vann" I 2010 levere Froster AS / Brødrene Dahl 50 stk AirGap tilbakestrømingsbeskyttere til Stavanger Kommune. Enhetene vil hovedsakelig bli plassert i kloakk pumpestasjoner for sikring mot tilbakeslag av forurenset vann til kommunalt vannett. Air Gap enhetene er basert på velprøvd teknologi. Teknikken i Radonett Airgap er testet gjennom våre bestselgende gass-separator enhet med over 30 mil. driftstimer! Maskinene leveres montert og prøvekjørt, herunder kontroll elektronikk direkte fra fabrikken = installationtime så lite som 15 min! Radonett Airgap krever ingen trykkbeholdere. Data: Standardmodellene leveres i kapasitetsområde: 3,6 40 m 3 /h Trykkområde: 5-7,5 bar Syrevasket AISI316 tank med ferdig montert elektronikk. Hver enhet testes på fabrikk. Kunden trenger kun å koble til strøm og vann Installering: Kan leveres for vegg- /gulv -montering Utvalgte pumper for krevende brukere Sandviksveien Bergen Tlf.: Fax

13 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon (mm) Best.nr. NRF-nr. Pris NOK Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 60/5 D:520 B:330 H:1050mm 60/ Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 50 kg (tørr) Våtvolum: 110 liter Max kapasitet:120 l/min Arbeidstrykk: 60 liter/min ved 5 bar Kan monteres i kum Innebygd tørrkjøringsvakt Innv. pumpe: 400V-50Hz - 1,1kW (3x230V) Ekstra utstyr: Frekvensstyrt pumpe Ekstra utstyr: Stativ med justerbare ben - AISI316 Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 120/5 D:680 B:330 H: / Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 73 kg (tørr) Våtvolum: 180 liter Max kapasitet: 240 l/min Arbeidstrykk: 120 liter/min ved 5 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Innv.pumper:2stk 400V-50Hz-2x1,1kW (3x230V) Ekstra utstyr: Frekvensstyrt pumpe Ekstra utstyr: Stativ med justerbare ben - AISI316 Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 Air Gap 250/6 D:460 B:780 H: /6 Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Vekt: 127 kg (tørr) Våtvolum: 400 liter Max trykk ut: 7,0 bar Max kapasitet: 420 l/min Arbeidstrykk: 250 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz kw(under tank) Frekvensstyring integrert Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 D:460 B:780 H: /6 Air Gap 500/6 Vekt: 137 kg (tørr) Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Våtvolum: 400 liter Max trykk ut: 7,2 bar Max kapasitet: 700 l/min Arbeidstrykk: 500 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz - 11 kw (under tank) Frekvensstyring integrert Beskyttelsesmodul Type AA - Kategori 5 D:620 B:1250 H: /6 Air Gap 1000/6 Vekt: 140 kg (tørr) Syrefast materiale (AISI316L) syrevasket Våtvolum: 800 liter Max trykk ut: 7,2 bar Max kapasitet: 1200 l/min Arbeidstrykk: 1000 liter/min ved 6 bar Innebygd tørrkjøringsvakt Pumpe: 230/400/690V-50Hz - 15 kw (utvendig) Frekvensstyring integrert

14 Godkendelse VA 1.57/19147 Udstedt: Gyldig til: Udstedt i medfør af byggelovens 28 stk. 2 GODKENDELSESINDEHAVER: Sarholms Plåtdetaljer AB Box 64 SE Rättvik Telefon: Telefax: FABRIKAT: Sarholms Plåtdetaljer AB, Sverige MÆRKNING: Fabrikantmærke Fremstillingsår Serienummer KVALITETSKONTROL: Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus. Tilbagestrømningssikring med frit luftgab RADONETT AIRGAP type 60/5, 60/5C, 120/5, 200/6, 250/6, 350/6, 500/6, 666/5,5 og 1000/6 BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: På tilgangssiden til tilbagestrømningssikringen skal monteres en afspærringsventil. Vandtilgangn skal være koldt vand. Tilbagestrømningssikringen kan anvendes, hvor DS 439, Norm for vandinstallationer eller VA-godkendelser af apparater eller maskiner kræver sikring med luftgab. Tilbagestrømningssikringen monteres på tilgangsledningen til det apparat eller maskine, hvorfra tilbagestrømning kan ske samt i henhold til installationskravene i DS/EN Overløbet skal føres til gulvafløb. Tilbagestrømningssikringen monteres i henhold til fabrikantens anvisninger. BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: Tilbagestrømningssikringen er udført som en komplet enhed, bestående af beholder med niveauføler for vandregulering til beholderen, magnetventil, trykpumpe, pressostat og PLC/frekvensomformer. Der er et luftgab på 93 mm mellem svømmeventilens indløb og max. vandhøjde i beholderen. Vandtilførelsen til cisternen reguleres via PLC/frekvensomformer, niveauføler og magnetventil, som er monteret på tilgangsledningen. Pressostaten styrer vandtrykket på afgangssiden. Anvendelsesområde: I henhold til DS/EN 1717:2002 Symbol: Symbol for tilbagestrømningssikringen: AA Mediumkategori: Mediumkategori: 1, 2, 3, 4 og 5 Side 1 af 1 DS Certificering A/S Telefon: ETA-Danmark Telefax: Internet: Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

15 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon Best.nr. Materiale NRF-nr. Tilbakestrømningsbeskytter 3/4" DN G DN15 Rødgods Type 158 1G 1" DN G DN20 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/4" DN G DN25 Rødgods Tilbakeslagsventil 1 1/2" DN G DN32 Rødgods Opp til væskekategori 2, 1 3/4" DN G DN40 Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN G DN50 Rødgods Tilbakestrømningsbeskytter CA Type 362 0G 3/4" DN G DN15 Rødgods Tilbakeslagsventil 1" DN G DN20 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat Opp til og med væskekategori 3, CA Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger Tilbakestrømningsbeskytter 3/4" DN Rødgods Type 145 1" DN Rødgods Kombinert tilbakeslagsventil og stengeventil 1 1/4" DN Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/2" DN Rødgods For inntak i bygg katogori 1 og 2, 1 3/4" DN Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN Rødgods /2" DN Rødgods Kupling for Kemper ventiler 3/4" DN Rødgods Type " DN Rødgods Oppgitt gjegedim er innv. på kopling (rørside) 1 1/4" DN Rødgods Passer ventiler med samme DN mål 1 1/2" DN Rødgods Ta kontakt for andretyper koplinger 2" DN Rødgods Kemper Full Matic ventiler For montering mellom sanitær- og varmaanlegg Full-Matic Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 3/4" Full-Matic 3 for kategori 3, CA Full-Matic Rødgods /4" Full-Matic 4 for kategori, BA Tilbakestrømningsbeskytter BA 3/4" DN G DN15 Rødgods Type 360 0G 1" DN G DN20 Rødgods Tilbakeslagsventil 1 1/4" DN G DN25 Rødgods Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat 1 1/2" DN G DN32 Rødgods Opp til og med væskekategori 4, BA 1 3/4" DN G DN40 Rødgods Oppgitt gjengedim er utv. på ventil uten koplinger 2 3/8" DN G DN50 Rødgods

16 Tlf: Faks: Produktbeskrivelse Dimensjon Best.nr. Materiale NRF-nr. Tilbakestrømningsbeskytter BA - kat. 4 DN DN 65 Rustfri Type Flens DN DN 80 Rustfri Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat DN DN 65 Rustfri Tilbakeslagsventil DN DN 65 Rustfri Opp til væskekategori 4, BA Tilbakestrømningsbeskytter BA - kat 4 DN DN65 Støpejern Type BA 4760 DN DN80 Støpejern Tilbakeslagsventil DN DN100 Støpejern Levert iht NS-EN-1717 m/dvgw sertifikat DN DN150 Støpejern Opp til og med væskekategori 4, BA DN DN200 Støpejern DN DN250 Støpejern Testkoffert BA - kat. 4 ventiler Type Levert iht NS-EN-1717 Testkoffert sertifisert til bruk for påkrevd årlig kontroll av alle typer BA / kat. 4-ventiler Kan benyttes til alle fabrikanter Spylespiss DN 25 Spesialutviklet For bruk i pumpestasjoner og renseanlegg Samler vannstråle for effektiv spyling

17 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Rørleggerfirma v/daglig leder Gateadresse Postnr. Poststed Dato: <sept>2009 Vann- og avløpsetaten med viktig informasjon til risikovirksomheter om forurensningsfare Vann- og avløpsetaten (VAV) gjennomfører denne høsten en informasjonskampanje rettet mot et utvalg virksomheter i Oslo som antas å representere en mulig risiko for forurensning av kommunalt vannforsyningsnett som følge av tilbakestrømning. Kampanjen gjennomføres i henhold til krav fra Mattilsynet, og har som hovedformål å sikre fortsatt rent og helsemessig trygt drikkevann til kommunens samtlige vannforbrukere. Som følge av kampanjen vil en del av virksomhetene kommet til å kontakte rørlegger for å få en vurdering av behov for tilbakestrømningsvern. Tilbakestrømning som forurensningsrisiko Heverttilbakestrømning eller mottrykkstilbakestrømning kan under uheldige omstendigheter forårsake forurensing av drikkevannet til tusenvis av forbrukere. VAV har som målsetning at informasjonskampanjen skal bidra til større bevissthet om dette i bedriftene, og følgelig at tilbakestrømningsvern installeres hos flere av byens risikovirksomheter. VAV oppfordrer om å kontakte rørlegger I informasjonen til risikovirksomheter i Oslo oppfordrer VAV disse til å ta kontakt med rørlegger for å få vurdert risiko og nødvendige beskyttelsestiltak. Videre ber VAV utvalget på rundt 2500 virksomheter om å gi tilbakemelding til VAV. Tilbakemeldingsskjemaet som virksomhetene skal sende inn er tilgjengelig på VAVs internettsider; Her finnes også utfyllende informasjon om kampanjen. Se viktig informasjon vedlagt. Med vennlig hilsen Eli Grimsby Direktør Vann- og avløpsetaten Postadresse: Telefon: Bankgiro: Postboks 4704 Sofienberg Telefaks: Org.nr.: MVA 0506 Oslo E-post: Besøksadresse: Internett: Herslebs gate 5

18 Vedlegg. SIKKERHET MOT TILBAKESTRØMNING SIKKERHET FOR OSLOS DRIKKEVANN Vann- og avløpsetaten (VAV) har som målsetting å forsyne Norges hovedstad med trygt drikkevann. Private boliger, offentlige bygg, næringsliv - våre kunder har det til felles at de forventer rent og helsemessig trygt drikkevann i sine kraner til enhver tid. I henhold til krav fra Mattilsynet har VAV utarbeidet informasjon til et utvalg av virksomheter i Oslo både virksomheter med permanent tilkobling og korttidsabonnenter med midlertidig tilkobling til kommunens vannledninger. Formålet er å opplyse om risiko for forurensning av drikkvannsledningene ved tilbakestrømning, virksomhetenes plikter i forhold til dette, og tiltak som kan iverksettes for å sikre byen mot forurensning av offentlig vannforsyning. VAVs felles sak med Mattilsynet er å utføre tiltak for å sikre fortsatt rent og helsemessig trygt drikkevann til kommunens samtlige vannforbrukere. Tilbakestrømning som forurensningsrisiko Vannet føres ut til forbrukerne med et trykk (mellom 2 og 9 bar etter gjeldende regler) som sørger for at det til enhver tid skal strømme ut fra tappestedene når disse åpnes. Det er imidlertid alltid en fare for at vannet kan skifte retning. Dersom trykket i hovedvannledningene avtar eller opphører (heverttilbakestrømning) eller vannet blir påsatt større trykk lokalt enn det som i utgangspunktet står i rørene (mottrykkstilbakestrømning), kan vannet strømme fra interne rørsystemer og tilbake til felles vannfordelingssystemer. I slike tilfeller er det svært kritisk dersom kraner, vannslanger eller annet er i kontakt med væsker som er helseskadelig for mennesker. Risikovurdering og risikovirksomheter VAV ønsker å gjøre oppmerksom på Norsk Standard NS-EN 1717:2001 som bakgrunn for risikovurdering og vurdering av nødvendige sikringstiltak i det enkelte tilfellet. Generelt vurderes risiko på bakgrunn av væskekategori som håndteres, og installasjonens egenskaper. I prinsippet kan alle VAVs abonnenter, private som offentlige, utgjøre en potensiell forurensningsfare, og målsetningen er på sikt å øke bevisstheten om dette i alle ledd. I denne informasjonskampanjen har vi imidlertid valgt å henvende oss til et utvalg av abonnenter og virksomheter som av erfaring antas å kunne representere en større risiko med utgangspunkt i størrelse på vannforbruk og helseskadelige stoffer knyttet til virksomhetenes drift. De virksomheter og abonnenter som i disse dager mottar informasjon fra VAV om dette er: Bensinstasjoner og vaskehaller Kjemisk industri Fiske- og kjøttforedlingsbedrifter Bryggerier Barer og restauranter Hotell og svømmehaller med sjøvannsbasseng Havnerelatert virksomhet Sykehus og sykehjem Gartneri og gårdsbruk Korttidsabonnenter entreprenører eller andre som utdeles vannmåler hos VAV for midlertidig tilkobling til kommunens vannledninger. Virksomhetene er valgt ut på bakgrunn av Norsk Vann Rapport 161/

19 Lover og bestemmelser VAV vil opplyse om gjeldende lovverk i denne sammenheng. Loven stiller krav til aktører som er tilkoblet offentlig vannforsyning. Drikkevannsforskriften sier i 4: Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og interne fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. 1 Med vannforsyningssystem menes kommunale vannledninger, mens interne fordelingsnett viser til vannrør internt i bygg, innenfor tilkoblingspunktet til hovedvannledning. Videre er det definert krav til sanitæranlegg i forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) 2. Forskriftens 9-51 sier at: Vannforsyningsanlegg skal sikres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. 3 Tilsvarende står det i abonnementsbetingelsene ved tilknytning til kommunens vannledninger: Kommunens vannledninger skal sikres mot tilbakestrømning. 4 Ved å rette seg etter bestemmelsene i standarden, NS-EN1717:2001, vil virksomhetene kunne oppnå tilfredsstillende vern. NB. Pr. i dag har VAV ikke hjemmel til å pålegge noen virksomhet å montere vern mot tilbakestrømning, men vi vil påpeke ansvaret som påligger den som måtte gjøre seg skyldig i forurensning av drikkevann. Hva innebærer dette for rørleggere i Oslo? Et stort antall virksomheter i Oslo mottar i disse dager informasjon om dette, og vil som konsekvens ønske å få oversikt over risikosituasjon og nødvendige beskyttelsestiltak. VAVs målsetting er på sikt at flere abonnenter installerer tilbakestrømningsvern som beskytter våre vannledninger mot forurensning. I denne prosessen vil rørleggerbedriftenes faglige kompetanse være avgjørende bransjen må være forberedt på at spørsmål og henvendelser om dette kan komme. Øvrig informasjon om kampanjen er å finne på VAVs internettsider 1 FOR nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann, forskrift til Matloven. 4, første ledd. 2 FOR Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). 3 FOR Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). 9-51, fjerde ledd. 4 Sanitærreglement for Oslo, pt 3.4 3

20 Lillesand Kommune - VA - standard abonnementsvilkår Lillesand kommune innførte standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser og skjema med virkning fra Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Tekniske bestemmelser distribueres ikke fritt, men må kjøpes gjennom Kommuneforlaget. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kort om de mest vesentlige punktene i bestemmelsene: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Dette heftet tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. De nye bestemmelsene gjelder fra vedtakelsestidspunktet, både for eksisterende og nye abonnenter. Det betyr at huseier er ansvarlig for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft). For eiendommers vanntilkobling innføres det skjerpede krav til tilbakeslagssikring (NS-EN 1717). For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Dette innebærer et betydelig større ansvar på abonnentene for sikring av egne anlegg mot for eksempel tilbakeslag. Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp. Det vises samtidig til en rekke forhold kommunen ikke har ansvar for, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side (pkt 3.14). Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser Merk spesielt pkt. 2.4, vedrørende sikring mot forurensning av drikkevann (NS-EN 1717 nevnt ovenfor). Det vises til en godkjent forenklet utgave i VA Miljøblad nr 61 Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger. Bestemmelsen har hjemmel for tilbakevirkende kraft, med hovedfokus mot industriforetak. Overvann tillates ikke ledet til kommunalt avløpsanlegg uten samtykke fra kommunen. Overvannet og takvann skal primært håndteres på egen eiendom og infiltreres i grunnen (pkt ). Pkt. 3.5 setter krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt og til laveste monterte vannlås. Tilleggsbestemmelsene De omtalte heftene dekket ikke alle behov og det er derfor laget noen tilleggsbestemmelser. For rørleggerforetakene er det blant annet utarbeidet enkle tabeller som forteller hvilke søknadsrutiner, skjema og tegningsdokumentasjon etc, som kreves ved forskjellig rørleggerarbeid. En viktig del av tilleggsbestemmelsene er også en 14 punkts liste med krav til private avløpspumpestasjoner.

21 Det vil bli krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter. Kote + 3,0 er fastsatt som største høyvannstand ut fra prognoser for havnivåstigning. Felles søknadsskjema og skjema for ferdigmelding Det innføres to nye skjema som imøtekommer kravet om egen søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og som skal brukes i forbindelse med arbeid på vann- og avløpsanlegg. Registrering av vannmålere håndteres etter den enkelte kommunes reglement. Orientering til abonnentene Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som avtalevilkår hvor kommunen og abonnentene er parter i et kommunalt monopol med tvungen tilknytning. Det er viktig at abonnentene er kjent med avtalevilkårene.

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Endagskurs, Norsk Vann 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Uønsket sammenkobling +3 bar 28.11.2016 Fredrik Ording 21. april 2009

Detaljer

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS

Tilbakestrømssikring hos abonnenter. Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Tilbakestrømssikring hos abonnenter Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS Uønsket sammenkobling +3 bar Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger for logo og bunntekst. Tekstboks med hvit bakgrunn som skygger

Detaljer

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt?

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt? Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer, hvorfor er det ikke så enkelt? Magnar Katla, Asplan Viak AS magnar.katla@asplanviak.no Tilbakestrømming Forurenset vann fra abonnent strømmer inn på drikkevannsnettet

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann

Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? 1 Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann 2 To mulige hjemler Lov, forskrift og veiledning! Plan-

Detaljer

Norsk Vann INFORMASJON. Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE

Norsk Vann INFORMASJON. Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE Norsk Vann INFORMASJON Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? EN VEILEDNING TIL BYGNINGSEIERE OG RØRLEGGERE INNHOLD 1 Formål 3 2 Hva er tilbakestrømming? 3 3 Forpliktelser 4 4 Løsninger 4 4.1

Detaljer

KEMPER Tilbakestrømningsbeskyttere i DIN EN 1717

KEMPER Tilbakestrømningsbeskyttere i DIN EN 1717 KEMPER e i DIN EN 1717 Matrise over tilbakestrømningsbeskyttere påkrevd for de forskellige væskekategoriene definert i DIN EN 1717 Kvalitet som standard siden 1864 Prinsippskjema Dusj Kategori 1 Kjøkken

Detaljer

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717 RadonNett Froster AS 2 Froster VVS AS Froster AS er et norsk eiet industrirelatert ingeniør og salgsfirma. Vi tilbyr kompetanse og kvalitets

Detaljer

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer?

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Magnar Katla, Asplan Viak AS magnar.katla@asplanviak.no Tilbakestrømming Forurenset vann fra abonnent strømmer inn på drikkevannsnettet eller internt

Detaljer

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Pdel 2: praksis og tvilstilfeller, og spørsmål fra deltakerne 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Går vi «inn i bygningen»? Mange vil

Detaljer

Ronny Samuelsen Seniorrådgiver Brannslokkeanlegg Multiconsult. Gruppeleder Sprinkler og Kontroll Brannteknisk forening

Ronny Samuelsen Seniorrådgiver Brannslokkeanlegg Multiconsult. Gruppeleder Sprinkler og Kontroll Brannteknisk forening Ronny Samuelsen Seniorrådgiver Brannslokkeanlegg Multiconsult Gruppeleder Sprinkler og Kontroll Brannteknisk forening Krav om tilbakestrømssikring er hjemlet tre steder og gjelder både for nye og eksisterende

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Namsos bydrift revisjon vannverk 2012

Namsos bydrift revisjon vannverk 2012 Det må foretas en bedre kartlegging av farer og kritiske punkter på ledningsnettet vedr. kummer m.m. og kartlegging av sikring/manglende sikring mot tilbakestrømming av væsker på nettet, samt foreta planlegging/utføre

Detaljer

Væskekategorier Oversikt over de ulike typer væskekategorier det deles inn i:

Væskekategorier Oversikt over de ulike typer væskekategorier det deles inn i: Væskekategorier Oversikt over de ulike typer væskekategorier det deles inn i: Kategori Beskrivelse 1 Vann som skal brukes til drikkevann, og som kommer direkte fra en drikkevannsinstallasjon. 2 Væske som

Detaljer

Erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Tjenestestedets navn

Erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Tjenestestedets navn Erfaringer med innføring av NS-EN 1717 Bærum kommune innførte NS-EN 1717 i 2008 ved å vedta Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske- og administrative bestemmelser. Det er et godt og dekkende

Detaljer

Last ned Tekniske bestemmelser - KS. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tekniske bestemmelser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tekniske bestemmelser - KS. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tekniske bestemmelser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tekniske bestemmelser - KS Last ned Forfatter: KS ISBN: 9788244622820 Antall sider: 68 Format: PDF Filstørrelse:26.15 Mb Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

Last ned Administrative bestemmelser - KS. Last ned

Last ned Administrative bestemmelser - KS. Last ned Last ned Administrative bestemmelser - KS Last ned Forfatter: KS ISBN: 9788244622837 Antall sider: 43 Format: PDF Filstørrelse:25.55 Mb Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige

Detaljer

Last ned Administrative bestemmelser - KS. Last ned

Last ned Administrative bestemmelser - KS. Last ned Last ned Administrative bestemmelser - KS Last ned Forfatter: KS ISBN: 9788244622837 Antall sider: 43 Format: PDF Filstørrelse: 17.31 Mb Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/5 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Vedtatt av Averøy kommunestyre 15.12.03 i sak 96/03 med virkning fra 01.01.04 Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett

Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717. RadonNett Info Standard abonnementsvilkår for vann og avløp NS-EN 1717 RadonNett Froster AS 2 Froster VVS AS Froster AS er et norsk eiet industrirelatert ingeniør og salgsfirma. Vi tilbyr kompetanse og kvalitets

Detaljer

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014.

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. Tilknytning til kommunale VA-anlegg. Søknadsrutiner Dokumentasjon Innmålinger Kjell Løyning Kristiansand Ingeniørvesen VA Kjetil Breistein Songdalen kommune VA Nye

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune Halsa kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/1150-8 Saksbehandler: Lars Wiik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/12 23.08.2012 Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative bestemmelser, gjelder når ikke annet er presisert i denne bestemmelse. 1 Utfyllende

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det skal gis beskjed til Vann- og avløpsetaten (VAV) v/ gebyrseksjonen når vannmåleren er ferdig installert. Vannmålere skal

Detaljer

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn.

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tina Trydal Prifti, Vann- og avløpsetaten Bakgrunn Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter

Detaljer

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon:

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon: Notat Til: Fra: Dato: 31. oktober 2013 Telefon: Vår ref: Beslutningsnotat om vannbehandling og kildebeskyttelse i revidert drikkevannsforskrift Hvordan vannbehandling og kildebeskyttelse reguleres i dag

Detaljer

Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå

Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå Rent vann er svært sentralt i vår kompetanse Drikkevann er nødvendig for vår eksistens. Vi bruker det hver dag som drikke, på kjøkkenet

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER.

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.2011. 1. Innledning 1.1 Omfang Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Rygge kommunes

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift Krav til hygieniske barrierer Prøvetaking/dokumentasjon av vannkvalitet Tilbakestrømmingssikring Rammevilkår for vannbransjen 21. 22. mars 2017 Anna Walde, Vann- og avløpsetaten,

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Norm for installasjon for vannmålere i

Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune Drift- og utbyggingstjenesten Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune 2 Norm for installasjon av vannmålere i Harstad kommune Innhold 1. Generelt.15 1.1. Søknads- og meldeplikt...15

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13 ACO vei og anlegg 13 13 Generelt Klimaforandringene fører til ekstreme endringer i nedbøren. Kraftige nedbørsmengder faller innenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig flere problemer med oversvømmelser.

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015. Velkommen

Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015. Velkommen Informasjonsmøte rørleggere 25.02.2015 Velkommen AGENDA Søknad om sanitærabonnement Ferdigmeldinger Frakobling av stikkledninger Søknadsplikt ihht Pbl Retningslinjer for vann og avløp i spredt bebyggelse

Detaljer

Vedlegg. Ref.: 2016/4111-15133/2016. Informasjon til risikoabonnenter

Vedlegg. Ref.: 2016/4111-15133/2016. Informasjon til risikoabonnenter Ref.: 2016/4111-15133/2016 Vedlegg Informasjon til risikoabonnenter Teknisk seksjon Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund Bankkonto: 8150 17 06019 Støttefunksjoner/teknisk bistand Telefon: 32 25 10 00

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR- 2016-12-22-1868 - Kommunes plikter Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Jørn Weidemann, Fagrådgiver Drikkevann, Mattilsynet Region

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

Produktkatalog Rev. 5 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707911 info@cimberio.no www.cimberio.no

Produktkatalog Rev. 5 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707911 info@cimberio.no www.cimberio.no R5_forside_Layout 1 13.09.2013 15:30 Side 1 Produktkatalog Rev. 5 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707911 info@cimberio.no www.cimberio.no R5_2_6_Layout 1 14.11.2013 15:28 Side 1 NYHET: BLYFRIE

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Tilbakeslagsventiler Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160

Detaljer

Tetthetsprøving av kum

Tetthetsprøving av kum Tetthetsprøving av kum Nr. 63 UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM 2011 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr

Detaljer

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune Foredragsholder: Åge Christiansen Innhold Bakgrunn for valg av selvavleste målere Avveininger tekniske løsninger Kostnader Haugesund kommune mekaniske vannmålere

Detaljer

Tilbakeslagssikring Type BA - Væskekategori 4

Tilbakeslagssikring Type BA - Væskekategori 4 Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale G 1/2 - G 2 10 Maks 65 ºC Bronse DN 65-250 Gråjern Eksempler på bruksområder Tilbakestrømningsbeskyttelse anvendes for å beskytte drikkevannssystem mot utilsiktet

Detaljer

SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent :

SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent : SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent : PS 0008/04 i Kommunestyret 29.01.04 Forord Dette reglement gjøres gjeldende for sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann-

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet Overvann i vann- og avløpssektoren 1 Som eier av anleggene og som myndighet Vann- og avløpssektoren Eier Avtalevilkårene regulerer forholdet mellom eier og abonnent Gir eieren rettigheter og noen få plikter

Detaljer

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Fordeler! Prisgunstig pga lav vekt, kort total lengde og integrert grov filter Enheten for differensial trykk kontroll sikring består en del, dette gjør

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

NS-EN 1717 Produkter og løsninger for å tilfredstille kravene i NS-EN 1717

NS-EN 1717 Produkter og løsninger for å tilfredstille kravene i NS-EN 1717 NS-EN 1717 Produkter og løsninger for å tilfredstille kravene i NS-EN 1717 Europeisk og Norsk standard for beskyttelse mot tilbakestrømning av forurenset vann FOR 2010-03-26 nr. 489 Forskrift om tekniske

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

System for oppfølging av risikoabonnenter

System for oppfølging av risikoabonnenter System for oppfølging av risikoabonnenter Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune Juletreff Norsk Vannforening 11.12.13 Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune Visjon: «Rent

Detaljer

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?».

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». «Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter Informasjonskampanjer

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Vedtatt av Flekkefjord bystyre 15.november 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 1.1 Formål 1.2 Virkeområde/hjemmel 1.3 Plikt til å overholde reglementet

Detaljer

Normalreglement for sanitæranlegg

Normalreglement for sanitæranlegg Kommunenes Sentralforbund Normalreglement for sanitæranlegg Administrative bestemmelser med kommentarer 4. utgave Kommuneforlaget 1992 Kommuneforlaget AS, Oslo 4. utgave 1998 Forlagsredaksjon: Kirsten

Detaljer

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Seminar, kommunalteknikkmessen, Lillestrøm 29.10.2008 Skal snakke om Bakgrunn

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER Oslo Kommune Vann og avløpsetaten Revidert 29.02.16 NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det

Detaljer

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning Pålegg om tilknytning til v/a- ledning For eksisterende byggverk Lovens vilkår Saksbehandlingen Magne Djup Lovens vilkår i 27-1.2 og 27-2.2. Når oppstår plikten? «Bygning» jf. 30-6 Ledning over eiendommen,

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLER- INSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLER- INSTALLASJONER NORM FOR VANNMÅLER- INSTALLASJONER Revidert: 01.05.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av måler. 3 1.2 Avlesning... 3 1.3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE»

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» EINAR OLAV JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER KOMMUNLTEKNIKK Film 2 Hva sier lovverket når vann og avløp er

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. 7410--rb 1 AMLI KOMMUNE AMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Gata 5 4865 AMLI Deres ref: Vår ref: 2013/119064 Dato: 21.10.2013 Org.nr: 985399077 ttrns tilsyn tri inte, tisk, (it_p Mattilsynet VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Bjørg Slotta, tlf 37013713 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Referanse: 2010/3093 / 9 Ordningsverdi: M00 Forslag til

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Erling Aass er overingeniør i Drammen kommune. Geir Henning Hansen er siv. ing.

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1 'I 38#993:1f3d2e75-c5fe-4374 88d9-33d97b383957:1 Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 35/7 VERRAN KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN Liavegen l 7790 MALM 27 MQTTATT 2 t{ 0KT 2015 Ve ran Arkivnr. 'Sa a' W T ILSYNSRAPPORT

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer