Kunngjør som aldri før!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjør som aldri før!"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 42/2009 Fredag 11. desember 1. Kunngjør som aldri før! 2. Krever handling, vil ha bedre innkjøpskvalitet 3. Reviderer etikk-reglene skjerper lederansvaret 4. Vil ha mykere praktisering av regelverket 5. KOFA-direktør, e-valg og nullbud 6. Venegåve i tenesta var ikkje korrupsjon 7. Svikt i lederansvar kan føre til avvisning 8. Hadde for dårleg kunnskap om marknaden Kunngjør som aldri før! Norske offentlige oppdragsgivere kunngjør som aldri før. Siden mai 2006 er antallet kunngjøringer de siste 12 månedene økt fra ca til godt over , det vil si en vekst på om lag 50 prosent. Perioden mars til juni i år peker seg imidlertid ut når det gjelder økningen i nasjonale kunngjøringer spesielt. Fra januar til mars bykset antallet opp over 50 prosent, og det nivået holdt seg fram til sommeren. Et blikk på statistikken fra juni 2005 og fram til i dag viser jevn økning i det samlede antallet kunngjøringer pr. måned, rett nok ikke lineært, men i en berg-og-dalbane -formasjon. Likevel har 2009 pekt seg ut. Fra januar i år til mars økte antallet månedlige kunngjøringer med nærmere 50 prosent fra 1078 til Fram til og med juni i år holdt det samlede antallet seg så over Tidligere, innenfor det tidsrom som statistikken spenner over, var den månedlige kunngjøringsrekorden litt over 1400, satt i april Juni er toppmåned Juni har i mange år vært selve toppmåneden for kunngjøringer, så også i år. Nesten 1600 kunngjøringer ble registrert denne måneden. Helt tilbake til 2005, bortsett fra i 2008, har juni i så måte vært den beste måneden. I 2005, 2007 og 2008 lå antallet i juni-måned over 1300, i 2006 bare litt over August opptrer ofte som den dårligste av kunngjøringsmånedene i år eneste måned med et antall under Det er kunngjøringer i området over den nasjonale kunngjøringsgrensen og opp til EU/EØS-terskelverdiene som for en stor del står for den sterke veksten i år. Men også de frivillige kunngjøringene, det vil si kunngjøringer av oppdrag til en verdi av under kroner, har økt i antall i år. Antallet frivillige kunngjøringer doblet seg fra januar til mars fra 47 til 99, og senere i år har antallet ved tre anledninger ligget over

2 100. Bare èn gang tidligere siden juni 2005 har antallet pr. måned kommet over 100, nemlig i juni Nasjonale kunngjøringer I intervallet der det råder kunngjøringsplikt, fra kroner og oppover, viser statistikken at det er de nasjonale kunngjøringene som har økt i antall. Det er kunngjøringer som bare skal offentliggjøres på doffin.no, ikke også i EUs elektroniske kunngjøringsbase, TED (Tenders Electronic Daily) og EUs lysingsblad. Fra januar til mars i år økte antallet nasjonale kunngjøringer med vel 50 prosent, fra 618 til 973. Deretter fulgte fire måneder med et kunngjøringsantall i dette segmentet på oppunder Bare en gang tidligere, ifølge statistikken, har kunngjøringsantallet her ligget over 900. Det var i juni 2005, da 984 kunngjøringer ble registrert. Det er fremdeles rekord, fordi ingen av månedene i år er kommet over 978 kunngjøringer. TED-kunngjøringer Oversikten over TED-kunngjøringer viser et noe annet bilde. Dette er de større oppdragene, målt i verdi. Månedlig svinger antallet nå mellom 300, 400 og 500, og dersom man ser utviklingen i antallet over tid, viser det en jevn økning. Det kom et byks fra november til desember i fjor, fra 369 til 479 pr. måned, og så et nytt fra januar til februar i år fra 413 tikl 530. I resten av året i år viser utviklingen av antall TEDkunngjøringer en berg-og-dalbane -profil, men på et høyere nivå enn tidligere. Som en kuriositet kan det nevnes at 141 kunngjøringer er rekorden for antall kunngjøringer publisert i løpet av en dag, og det skjedde 3. april Krever handling, vil ha bedre innkjøpskvalitet Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessen. - Dette må ha meget høy prioritet i tiden som kommer, fastslår Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i en enstemmig innstilling (Innst. 73 S ( ). Den gjelder Helse Midt-Norges gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester. For om lag tre år siden besluttet styret i helseforetaket å gjennomføre en anbudskonkurranse om ambulansetjenester for hele helseregionen fordi gjeldende avtaler etter hvert ville løpe ut. Det kom tilbud fra 41 leverandører, og 12 av disse ble valgt. Til Helse Midt-Norge kom det så 17 klager på tildelingsvedtaket. Til tilbydere klaget også vedtaket inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som fastslo at helseforetaket hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser i åtte av saken. Samlet verdi for hele kontraktperioden er på anslagsvis 1,6 milliarder kroner. I tiden mellom kontrakttildelingen i juni 2007 og kontraktsigneringen i desember 2007 ble det regionale helseforetaket klar over at to av de valgte tilbyderne ville få problemer med å stå ved den økonomiske delen av tilbudene de hadde levert. Bakgrunnen var at det i konkurransen ble benyttet to ulike, men gyldige landsomfattende tariffer den ene gunstigst for arbeidsgiveren, den annen for arbeidstakerne. De to tilbyderne hadde lagt til grunn den for dem gunstigste tariffen, men, viste det seg, ville da få problemer med Side 2

3 på skaffe nok personell. Resultatet ble at det ble inngått særavtaler som gav de ansatte samme lønnsvilkår som den for dem gunstigste tariffen. Kompensasjon På tross av den kjente risikoen, gjorde det regionale foretaket med de to tilbyderne, som etter en stund søkte om tilleggskompensasjon for å klage de nye økonomiske vilkårene de hadde gitt de ansatte. Styret i Helse Midt-Norge innvilget søknaden. Det er ikke klart om denne statsstøtten er ulovlig, men den skulle ha vært varslet EFTAs overvåkingsorgan ESA for vurdering der først. Det ble ikke gjort. Noen måneder senere ble kompensasjonen stanset, og de to kontraktpartnerne varslet at de da ikke lenger kunne etterleve kontrakten. Da gjennomførte det regionale helseforetaket en hasteanskaffelse etter en unntaksbestemmelse i regelverket uten konkurranseutsetting med de to. Den midlertidige avtalen som ble resultatet av hasteanskaffelsen, kan være en ulovlig direkteanskaffelse, påpeker Riksrevisjonen i sin rapport om ambulansesaken. Stortingskomiteen understreker at den ser alvorlig på de mange bruddene på regler for anskaffelse, og særlig sett i forhold til anskaffelsens økonomiske omfang. Komiteen er tilfreds, heter det, med at Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessen, og at dette skal følges opp i forbindelse med foretaksmøtene i Høy prioritet - Dette må være forhold som må ha meget høy prioritet i tiden som kommer, heter det, slik at tilbyderne for framtiden kan være trygge på at de blir behandlet likt og i tråd med gjeldende regelverk. En troverdig anbudsprosess er avgjørende viktig for at de riktige tilbyderne kan få oppdragene med å utføre de meget viktige tjenestene som her blir etterspurt. I kjølvannet av ambulansesaken har Helse Midt-Norge gjort flere organisasjonsmessige endringer, og det er iverksatt flere tiltak for å styrke innkjøpsfunksjonen. På kommende styremøte foreligger dessuten til behandling en orientering om en handlingsplan for arbeidet med innkjøp og logistikk i hele helseforetaksgruppen. Reviderer etikk-reglene skjerper lederansvaret Reviderte etiske retningslinjer skal på plass i alle foretakene og virksomhetene i Helse Sør-Øst fra årsskiftet. En egen iverksettingsplan er utviklet som hjelp og støtte til å få det til og til å gi medarbeiderne nødvendig informasjon og opplæring. Og lederansvaret understrekes, også det strafferettslige. Når sommeren kommer, skal alle de ca leverandørene møte et regionalt helseforetak som er gjennomsyret av etikk, miljøhensyn osv. Forslaget til reviderte etiske retningslinjer og leverandørkontakt skal behandles på styremøtet 10. desember. Virksomhetene i dette regionale helseforetaket kjøper inn varer og tjenester for om lag 30 pst. av sin totale driftsramme, og ca leverandører leverer varer og tjenester til foretaksgruppen. Side 3

4 De reviderte reglene skal gjelde for hele foretaksgruppen, heter det i innstillingen, og i januar 2010 tilbyr Helse Sør-Øst en opplærings- og kommunikasjonspakke som er ment brukt for å sikre at retningslinjene for innkjøp og leverandørkontakt blir tilfredsstillende nedfelt i hele foretaksgruppen innen 30.juni neste år. - Det må ikke være tvil, skriver adm. direktør til styret, om hvilket ansvar hver enkelt leder har, også strafferettslig, i å følge opp sine medarbeidere slik at de er satt i stand til å treffe de riktige beslutningene. Også omdømmemessig vet vi at dårlig styring av leverandører og anskaffelsesprosesser er et alvorlig risikoområde. Innkjøpsmålet Målet for det regionale helseforetaket er at alle innkjøpsbeslutninger blir ivaretatt på en korrekt måte etter loven, til best mulig priser, samtidig som faglige krav er ivaretatt. I tillegg skal de også ha gode vurderinger når det gjelder klima- og miljøkrav, og til en etisk leveransekjede. Det har vært en egen arbeidsgruppe i sving, ledet av Helse Sør-Øst med deltakere fra ulike helseforetak, som har utarbeidet forslaget til de reviderte retningslinjene og til iverksettelsesplanen. I forslaget til reviderte retningslinjer poengterer det regionale helseforetaket at det bl.a. skal være en pådriver i å stille krav til etiske leverandørkjeder. Som pådriver må man kunne vise til at man gjør tiltak ut over det som forventes og ut over det regelverket krever, skriver foretaket i forslaget, der det også gjøres klart at leverandører som ikke kan bevise en etisk leverandørkjede, ikke av den grunn skal utestenges. Resultatet skal ikke være boikott eller bidrag til redusert import fra lavinntektsland, men et bidrag til bedre arbeidsforhold i disse landene. Møysommelig prosess De etiske retningslinjene skal også understøtte Helse Sør-Østs medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel, og: - All erfaring fra virksomheter som har begynt å stille etiske krav i innkjøp, fremholder adm. direktør, viser at det er en lang og møysommelig prosess og det er urealistisk å tro at man kan forsikre seg helt mot uetiske ledd i leverandørkjeden. Arbeidet med etisk handel forutsetter nasjonalt og internasjonalt samarbeid og felles tilnærmingsmåter. Varige forbedringer i globale leverandørkjeder krever oppmerksomhet og engasjement fra mange samfunnsaktører. Som en stor offentlig innkjøper er det riktig og viktig at Helse Sør-Øst tar tak i disse utfordringene. Vil ha mykere praktisering av regelverket Funksjonshemmedes organisasjoner og Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH) raser mot NAV, som følger reglene for offentlige anskaffelser når de kjøper hjelpemidler. Anbudspolitikken har ført til både innsnevring av produktspekteret og reduksjon av antall leverandører, hevder LFH, og organisasjonene vil ha en vurdering av anskaffelsesloven opp mot folketrygdloven. Formålet må være å finne fram til en mykere praktisering Side 4

5 av regelverket, heter det. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) gjorde det klart på en fagdag i regi av NAV forleden at den strenge praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser blant annet har rammet brukerne på hørselsområdet. FFO har tidligere kritisert NAV for å ta mer hensyn til pris enn kvalitet i sitt valg av hjelpemidler, og har av den grunn trukket seg fra referansegruppene på området. Også Norges Handikapforbund har trukket seg fra disse gruppene. FFO har dessuten vært i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med sine klagemål overfor NAVs praksis. - En av konsekvensene er at antall leverandører av ørepropper er redusert fra 26 til 2. Proppene til disse leverandørene produseres i utlandet, noe som øker leveringstiden til brukerne dramatisk. Dette rammer spesielt små barn som har behov for hyppig skifte av ørepropper i sin habiliteringsprosess, heter det i en melding på FFOs hjemmeside. Vurdering På NAVs fagdag gav FFO uttrykk for et ønske om en vurdering av lov om offentlige anskaffelser opp mot folketrygdloven: - Dette må gjøres av et uavhengig juridisk miljø, og formålet må være å finne fram til en mykere praktisering av regelverket. Til tross for at organisasjonene hevder at det er mange eksempler på et dårligere hjelpemiddeltilbud til brukerne, mener FFO at det er lite som tyder på at departementet vil gjøre noe med denne saken med det første. - Vi er svært misfornøyd med den manglende responsen, og viljen til å evaluere og endre gjeldene praktisering av loven. Vi vil nå ta saken videre i det politiske systemet, sier FFOs generalsekretær Liv Arum. Leverandørforeningen Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH) mener NAV tar mer hensyn til lov om offentlige anskaffelser enn til folketrygdens bestemmelser om tilgjengelighet, ifølge bladet Fri Fagbevegelse. Dette er uakseptabelt, fastslår visegeneralsekretær Hartvig Munthe-Kaas i LFH. Munthe-Kaas er også betenkt over at anbudspolitikken har ført til både innsnevring av produktspekteret og reduksjon av antall leverandører. Situasjonen er nå så alvorlig at noen av våre medlemsbedrifter kvier seg for å satse mer på utvikling og forskning her i landet. Bedriftene er spesielt opptatt av mangelen på vurdering av konsekvensene på lang sikt når det gjelder NAVs innkjøpspolitikk, sier han. NTL Gerd Midtgård Gerd Midtgård, som leder NTLs avdeling ved hjelpemiddelsentralene, sier til Tjenestemannsbladet at utviklingen på området har ført til at utvalget av hjelpemidler har blitt smalere. Midtgård legger til at hjelpemidler kanskje burde vært unntatt lov om offentlige anskaffelser. KOFA-direktør, e-valg og nullbud Sekretariatslederen i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) er blitt direktør, leverandør av løsning for elektronisk stemmegivning er valgt, og Helse Nord er i markedet for å kjøpe kliniske IKT-systemer. I Sverige fant en Side 5

6 leverandør med et pristilbud på kr. 0.-, Finland har revidert sine standard kontraktvilkår for offentlige innkjøp, og Statsbygg har satt i gang planlegging av fase 2 i Nasjonalmuseums-konkurransen. Dessuten er et program innenfor nordisk toppforskning nå ute på anbud. Les mer om alt dette nedenfor! KOFA-leder blir KOFA-direktør Stillingen til Anneline Vingsgård (bildet) som leder av KOFAsekretariatet er gjort om til direktør med særlig ansvar for offentlige anskaffelser med virkning fra 1. november i år. Direktøren inngår i Konkurransetilsynets ledergruppe. Fra samme dato er Erlend Pedersen og Marie Trovåg ansatt i to nyopprettede stillinger som gruppeledere i KOFA-sekretariatet. Målet med endringene er å oppnå en bedre koordinering av virksomheten i Konkurransetilsynet og KOFA, og å styrke den eksterne profileringen av tilsynets samlede virksomhet. ErgoGroup skal utvikle e-valgløsningen ErgoGroup er innstilt som leverandør og utvikler av et sentralt valgadministrativt datasystem med en løsning for elektronisk stemmegivning. Kontraktsigneringen finner sted 15. desember.systemet skal benyttes ved forsøket med elektronisk stemmegivning som utvalgte kommuner skal være med i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011, fremgår det av en melding fra Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet har siden februar i år gjennomført en innkjøpsprosess der konkurransepreget dialog var konkurranseprosedyren. Kontrakten med ErgoGroup har en verdi på om lag 30 millioner kroner med opsjoner på 30 millioner kroner til. Skal kjøpe kliniske IKT-systemer Helse Nord skal kjøpe inn nye kliniske IKT-systemer.Den valgte prosedyre er konkurranse med forhandlinger. Fristen er 13. januar Det regionale helseforetaket skal innenfor hvert systemområde velge ut minimum tre leverandører til å delta i forhandlinger, såfremt det er et tilstrekkelig antall leverandører. Til sammen vil det for hvert systemområde maksimalt bli utvalgt 5 leverandører. Helse Nord skal inngå én eller flere konsernavtaler som omfatter ferdig innfasede elektroniske løsninger innenfor bl.a. elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon (EPJ/PAS), røntgeninformasjon (RIS), laboratorieinformasjonssystem og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester. Neste fase i Nasjonalmuseums-konkurransen Planleggingen av fase 2 av den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen for et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen er nå i gang.det er Statsbygg som har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å starte denne planleggingen. Fase 1 var en åpen, internasjonal konkurranse på overordnet nivå. 237 bidrag ble levert innen fristen 12. juni i år, hvorav seks forslag ble inviterte videre til fase 2. Disse forslagene skal bearbeides frem til 26. februar Vinnere av fase 2 kåres i april Juryen avgjør utfallet etter fase 2 ved å kåre første-, andre- og tredjepremievinner; alle med rett til å delta i en etterfølgende konkurranse med forhandlinger. Konkurransen gjelder leveranse av arkitekttjenester knyttet til oppføringen av det aktuelle bygget. Side 6

7 Oppdaterte finske kontraktvilkår Finland har oppdatert sine alminnelige kontraktvilkårene for offentlige anskaffelser. De foregående ble tatt i bruk i 1994, og det er disse som nå blir avløst. Kontraktvilkår for tjenestekjøp, mer fleksibel prismekanisme, og bedre lesbarhet og tilgjengelighet er blant reformene i den nye kontraktutgave. Man har forsøkt å harmonisere avtalevilkårene for varer og tjenester så langt råd er, heter det i meldingen fra finske Kommunförbundet, likeledes slik at vilkårene kan benyttes uaktet type anskaffelsesprosess som velges. Prisen i tilbudet var kr. 0.- En bedrift slo ut alle sine konkurrenter i en svensk anbudskonkurranse med et såkalt nullbud i sitt tilbud, fremgår det av meldinger i svensk presse. Det innebærer at tilbyderens pris for utførelse av den aktuelle tjenesten er kr Etter regelverket skal urimelig lave tilbud avvises, men i dette tilfellet hadde leverandøren dokumentert sin pris såpass tilfredsstillende at oppdragsgiveren fant å godta den. Samtidig var alle de øvrige kravene i konkurransegrunnlaget imøtekommet. I en kommentar sier leverandøren at nullbudet var et strategisk trekk, de ville skaffe seg kunder. Nordisk toppforskning på anbud Toppforskningsinitiativet i NordForsk i Nordisk Råd kunngjør i disse dager en anbudskonkurranse innenfor delprogrammet Effektstudier og klimatilpasning på vegne av Nordic Centres of Excellence. Målsettingen med delprogrammet er å skaffe til veie økt viten om samfunnets evne til tilpasning, og om de farer og muligheter som effektene av klimaforandringene kan medføre for den nordiske region. Det samlede budsjettet for kontrakten er på 90 millioner kroner i løpet av fem år. Fristen for å komme med tilbud er 3. mars. Nordic Centres of Excellence er et nordisk forskningssamarbeid for å øke den vitenskapelige kvalitet, effektiviteten i, konkurransekraften for og synligheten av forskning i Norden. Venegåve i tenesta var ikkje korrupsjon Ei gåve til nærare kroner hamna til slutt i Högsta domstolen i Sverige, der domsavgjerda gjekk ut på at gåva ikkje var å sjå på som ein freistnad på å påverke mottakaren til utilbørlege føremoner. Han som kom med gåva, er tiltalt for korrupsjon, og han som tok imot gåva er forsvararen til faren hans i den same saka. Det førde til ei eiga gåvesak i domstolane, der spørsmålet var om gåva på nær eigentleg var korrupsjon. Det var ho altså ikkje. Saka har tilknyting til offentlege innkjøp, fordi ho gjaldt to sjefar ein far og ein son, som leia eit selskap som var leverandør til Systembolaget, det svenske Vinmonopolet. Dei to sjefane er mellom dei som er klaga inn for rettssystemet for å ha freista å kjøpe seg til føremoner hos tilsette ved Systembolaget. Men undervegs gav sonen ei gåve til den offentleg oppnemnde forsvararen for faren. Av det vart det òg ei rettssak, og det er denne som Högsta domstolen no har avgjort. Gåva var eit kjøleskap for vinflasker til ein verdi av nærare kroner. Sonen vart på denne bakgrunnen klaga inn for domstolen for å ha gjeve forsvararen denne gåva, og Side 7

8 forsvararen fordi han hadde teke mot gåva. Dei som trekte dei to for retten meinte at dette var utilbørleg. Påverknad Högsta domstolen skriv i dommen at når ein forsvarar får ei dyrebar gåve, kan dette føre til at forsvararen prioriterer oppdraget ved å leggje ned særleg store ressursar på oppdraget. På same måten som ein pasient gjev ei gåve til ein lækjar, kan dette sjåast på som ein freistnad på å kjøpe seg til føremoner. Vilkåret er at gåva er gjeve i samband med ei tenesteutøving, heiter det, og det er nok at sambandet inneber at han som gjer og han som tek imot har, har hatt eller kan få kontakt med kvarandre i tenesta. Like eins treng ikkje handlinga ha tilknyting til ei bestemt teneste eller ha som føremål å vere eit plaster på såret eller å skulle fremje særskilte føremoner for gjevaren, held Högsta domstolen fram. Eit samband i tenesta ligg derfor føre så snart mottakaren kan utsetjast for påverknad eller noko liknande som på noko som helst vis kan knytast til gjevaren. Gode vener? På den andre sida kan det vere at dei berørde i ei slik sak er gode vener, og då kan det vere at det ansvaret som det er gjort greie for, ikkje kan leggjast til grunn. Det gjeldt dersom gåva i det alt vesentlege har sin rot i venskapstilhøvet. I saka mellom sonen og forsvararen til faren går det fram at familiane deira har vore vener og frå tid til annan vore samen gjennom fleire år før vinkjøleskapet dukka opp. Dei har òg tidlegare gjeve kvarandre gåver, som for det meste har vore av mindre verdi. Mellom anna gjeld et ei barnevogn, ein barnestol og ymse barneklær og ein el-jeep for barn til saman verd kroner, skriv domaren i Högsta domstolen. Det har dessutan synt seg at forsvararen fleire gonger gjennom dei siste åra har spurt om det er mogeleg å kjøpe eit eigna kjøleskap for vin. Med andre ord hadde spørsmålet om gåva vore eit tema dei imellom lengje før advokaten vart forsvarar for far og son. Såleis vart avgjerda at det heer gjaldt ei venskapsgåve, som ikkje hadde noko å gjere med rolla som offentleg forsvarar for faren til han som kom med gåva. Svikt i lederansvar kan føre til avvisning Tre ferske svenske saker i klagedomstolene har hatt svikt i yrkesutøvelse som tema. I alle tre ble den aktuelle leverandøren utestengt fra konkurransen, men i en av disse sakene viste det seg bl.a. at dokumentasjon ikke var god nok til å gjøre en avvisning. Det var også godt lang tid siden lovbruddene ble utført. I en annen sak gjaldt det noe som så ut som triksing med kilometergodtgjørelse, og det er avvisningsgrunn. Svikt i yrkesutøvelse omfatter også lederansvar, ifølge en av klageinstansene, men denne konklusjonen er anket. To av sakene verserte for kammarrätten i Stockholm, og i den ene (mål nr ) hadde en kommune avvist en leverandør fordi en person i selskapet var dømt for omfattende kriminalitet, bl.a. bestikkelser. Selve dommen falt i 2006, men lovbruddene ble utført flere år tidligere ( ). Ifølge kommunen representerte den aktuelle Side 8

9 personen selskapet, mens länsrätten første klageinstans kom ikke til samme konklusjon. Kommunen fikk ikke medhold i länsrätten, og i kammarrätten savnet man en nærmere redegjørelse for hva lovbruddene egentlig hadde gått ut på. Resultatet ble at kammarrätten lot tvilen komme tiltalte til gode, og viste likeledes til at det var gått lang tid siden lovbruddene ble begått. Med grunnlag i prinsippet om forholdsmessighet avviste dermed kammarrätten klagen, og det betød at leverandøren i dette tilfelle ikke skulle vært avvist. Konsernleder I en annen sak for samme kammarrätt (mål nr ) gjaldt det en fylkeskommune (landsting) som hadde utestengt en leverandør fordi den ansvarshavende i selskapet tidligere hadde utvist alvorlige feil i sin yrkesutøvelse. Selskapet inngikk i et konsern, der det også var et annet selskap i tillegg til moderselskapet, og der den aktuelle lederen var eier og administrerende direktør på det tidspunktet de påståtte feilene var observert. Klageinstansene var enige om at feilene i yrkesutøvelsen lå på så vel system- som individnivå. Kammarrätten konstaterte at feilene kunne henføres til det selskapet som den aktuelle personen nå ledet, i tillegg til at styret også måtte tillegges ansvar. I sin nøkkelrolle i moderselskapet på det tidspunkt hvor feilene i selskapet ble gjort, kunne den aktuelle personen hatt mulighet for å avverge og rette på, fremholder kammarrätten. En del av ansvaret for de feilene som ble gjort i virksomheten i selskapet falt dermed på den aktuelle personen. Konklusjonen i kammarrätten ble at landstingets (fylkeskommunens avgjørelse) ble stående. Rett nok var det i det siste gjort tiltak for å rette på feilene, men det var gått for kort tid fra disse tiltakene til selskapet ble avvist fra den nevnte konkurransen, til at man kunne være helt trygg for at ikke noe liknende ville gjenta seg. Feilaktige opplysninger Den tredje saken gjaldt et busselskap og det var kammarrätten i Jönköping som hadde saken ( mål ). Selskapet ble utstengt fra en konkurranse fordi det tidligere, som underleverandør til en avtalepart, hadde gitt feil opplysninger om antall kjørte kilometer. Det beløpet som dermed uriktig kom til selskapet, ble senere imidlertid tilbakebetalt av avtalepartneren, og dermed, ifølge kammarrätten, forelå en innrømmelse av feil. Selskapet hevdet at det ikke var noe forsøk på å bedra kommunen, men at man målte kjørestrekningen annerledes. Det gikk ikke kammarrätten med på, fordi det i avtalen sto tydelig hvorledes strekningene skulle måles. Dermed forelå en alvorlig svikt i yrkesutøvelsen, og kommunen gjorde rett i å utestenge denne leverandøren. Hadde for dårleg kunnskap om marknaden Dei lokale avdelingane har kvar for seg god kunnskap om leverandørane sine, men denne kunnskapen kjem ikkje til den sentrale eininga, Det gjer at det ikkje er mogeleg å få ut av marknaden så mykje valuta for pengane som ønskeleg er. Mangelen på oversikt over leverandørmarknaden utgjer såleis ein risiko som hadde vore mykje mindre med betre kunnskap om marknaden. Det er den britiske riksrevisjonen som skriv dette i ein rapport frå ei gransking. Side 9

10 I Storbritannia har dei ein kommisjon ei offentleg eining, som styrer med hjelp til folk flest og til dei som anten er mistenkte eller klaga for kriminell åtferd. For dei sistnemnde er hjelpa for det meste juridisk, medan det for folk elles kan vere problem med husvære, med gjeld osb. Kommisjonen har avdelingar kring i landet, og eit sentralt kontor som har tilkyting til Justisdepartementet. I nytta dei til saman om lag 20 milliardar norske kroner til hjelpetiltaka deira. Den britiske riksrevisjonen (National Audit Office) har no sett nærare på korleis dei driv innkjøp av naudsynte hjelpetenester, om dei gjer det på ein måte som gjev valuta for pengane, som det heiter. Dei ønskte å sjå om det er rett pris, om kommisjonen har gjort reformer basert på god kunnskap om marknaden, og om det finst gode nok målekriterium for kvaliteten på dei hjelpetenestene dei kjøper. Det er den kriminelle delane av hjelpetenestene dei har kontrollert. Hovudfunn Eit hovudfunn er at kunnskapen om leverandørane ligg hos den lokale eininga, den er ikkje delte med andre, og sentralt har dei ikkje ei oversikt som er god nok til å analysere og setje i verk reformer som på ein betre måte kan nytte marknaden. Kommisjonens posisjon skulle gjere han i stand til å gjere effektivitet og kvalitet på tenestene betre ved å få betre kontroll over kostnadene til den hjelpa dei gjev, heiter det i revisjonsrapporten. Nokre reformer er rett nok henta fram, og tidsplanen for å setje dei ut i livet har vore ei utmaning for kommisjonen. Det har òg vore vanskeleg å styre desse endringane på grunn av dei knappe tidsmarginane. Også evna til å betale leverandørane har synt at kommisjonen ikkje er god nok til å handtere styringa av verksemda slik det bør gjerast. Like eins fann revisjonen at informasjon frå og om leverandørane ikkje vert sjekka etter noko rutine, slik at dei lett kan vere mindre noggranne enn dei bør vere. Fører med seg risiko - Det vi har funne, syner at måten som den kriminelle gjelda er styrt og kjøpt inn på, fører med seg risiko for kravet om valuta for pengane frå skattebetalarane og for berekraftige tenester, strekar revisjonen under. National Audit Office rår til at kommisjonen samlar saman og analyserer den informasjonen om leverandørane som d ei allereie har lokalt, og legger til eigen innhenting av informasjon om marknaden, slik at kommisjonen vert betre informert om leverandørbasen sin. Særleg bør dei lokale avdelingane som er med i forsøk med nye og betre innkjøpsmetodar, vere med i innhausting av leverandør-informasjon. På den måten kan det kome til meir bruk av tevling i marknaden og kommisjonen får ei betre oversikt og påverknad når det gjeld leveransen av tenestene. Side 10

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 095-2009 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak:

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud Hvordan unngå å bli avvist fra anbudskonkurranser? Oslo 27.september 2013 Cathrine M. Fuhre Innkjøpssjef Sykehuspartner Foretaksgruppen Ikke-medisinske støttetjenester

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

Innst. 73 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr.

Innst. 73 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr. Innst. 73 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:12 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 12.3.2015 Styresak 36-2015/3 E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 024-2014 RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret godkjenner rammeverket for

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Oppdaterte samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene og leverandørene Alle de fire regionale helseforetakene har

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Lanserer nye miljøkriterier

Lanserer nye miljøkriterier Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 5. februar 1. Lanserer nye miljøkriterier 2. Får ny, felles kompetanseenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer