SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)"

Transkript

1 SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning med NSF i en sentral rolle Utarbeidet av Sertifiseringsgruppen i NSF Våren 2008

2 NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 2

3 FORORD Styret i Norsk Sikkerhetsforening nedsatte høsten 2007 en egen sertifiseringsgruppe etter forarbeid av Henning Berg, Stig H. Øksnes og Sverre Røed-Larsen. Bakgrunnen for dette arbeidet var til dels etableringen av Bachelorstudiet i Sikkerhetsledelse som NSF i sin tid etablerte sammen med BI på Gjøvik, dels uttalte ønsker fra sentrale aktører og fra deler av markedet. Sertifiseringsgruppa har som formål å utrede bakgrunnen og behovet for en sertifiseringsordning for sikkerhetsledere, klargjøre ulike former for sertifisering, vurdere aktuelle kriterier for sertifisering, sammenlikne med tilsvarende sertifiseringer på andre fagfelt og komme med forslag til en ordning for en slik personsertifisering hvor NSF har en sentral rolle. Formålet er i første omgang tolket snevert, men på sikt kan man tenke seg en mer omfattende, offentlig godkjenningsordning av ulike kategorier av sikkerhetspersonell i Norge. Et felles sertifiseringsopplegg for sikkerhetsledere og tilgrensede sikkerhetsprofesjoner i nordiske land og innenfor EU/EØS-området kan også være aktuelt på lang sikt. Gruppa fikk følgende sammensetning: Sverre Røed-Larsen Arild Bruun Jan Werner Pettersen Randmod Omarhaug Stig Øknes Røed-Larsen HMS-Rådgivning OBF ErgoGroup Rikshospitalet Inex Det første møtet fant sted Siden har gruppa hatt i alt 10 møter. I tillegg har gruppa eller enkeltmedlemmer hatt kontakt med/fått orienteringer fra/innhentet materiale om en rekke standardiserings- og sertifiseringsinstitusjoner i Norge og til dels Danmark. Noe annet utenlandsk materiale om tilsvarende ordninger er også gjennomgått. Forslagene til etablering og drift av et opplegg for sertifisering av sikkerhetsledere i Norge er enstemmige. Oslo, den 23. juni 2008 Sverre Røed-Larsen Arild Bruun Jan Werner Pettersen Stig H. Øksnes Randmod Omarhaug NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 3

4 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG ANBEFALING HVA ER SERTIFISERING Hva som sertifiseres, dekker et stort område Personellsertifisering Hvem tilbyr sertifisering Varighet Eksempler på eksterne krav til sikkerhetssertifisering Eksempler på personellsertifiseringsordninger innenfor sikkerhetsledelse m.v. i utlandet KRITERIER FOR KOMPETANSEVURDERINGER Formalkompetanse Realkompetanse En sammensatt modell FORSLAG TIL NSFs ORDNING Forslag på kort sikt Forslag på mellomlang sikt Forslag på lang sikt VEIEN VIDERE VEDLEGG 1. Termer og definisjoner DNVs liste mht. ISO Krav til sikkerhetspersonell i norsk lovgivning utredning. Tone Marit Stensrud 3. Oversikt:Fagtemaer i BI Stavangers studium i sikkerhetsledelse. Edvin A. Tysse 4. Litteraturreferanser NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 4

5 SAMMENDRAG Norsk Sikkerhetsforening har med bakgrunn i henvendelser og signaler fra markedet, våre egne privatmedlemmer og våre bedriftsmedlemmer iverksatt en utredning om sertifisering av sikkerhetsledere. Sikkerhet som fag er svært omfattende. Faglig ledelse innenfor dette området krever omfattende oversikt og kunnskaper innenfor mange tilstøtende fagfelter. Dette faktum var da også pådriveren for å få etablert Sikkerhetslederstudiet på BI for noen år tilbake. Styret i Norsk Sikkerhetsforening ønsker ved å utrede en sertifiseringsordning for sikkerhetsledere å rette søkelyset på at en av de viktigste stillinger i norsk næringsliv og i offentlig sektor, nemlig sikkerhetslederen, ikke har formalkrav til sin lederfunksjon. Som sikkerhetsledere i næringsliv og i offentlig sektor finner vi i dag personer med et utall ulike formalbakgrunner og erfaringskompetanser. Fellesnevneren er at de er dyktige fagutøvere, men det mangler en fellesfaktor som kan dokumentere tilstedeværelsen av og opprettholdelsen av relevant breddekompetanse for å lede dette arbeidet i en større eller mindre virksomhet. Ved å iverksette dette arbeidet ønsker Norsk Sikkerhetsforening å utrede en felles plattform for sikkerhetsledelse. Konklusjonen i utredningen er et forslag om å innføre en frivillig ordning for sertifisering av sikkerhetsledere basert på generelle krav til organer for sertifisering av personell (ISO 17024:2003). Det foreslås at en slik sertifiseringsordning administreres av Det Norske Veritas, som også vil ha ansvaret for å nedsette og drifte en sertifiseringskomite, legge opp til og avholde eksamener, utstede sertifikat for sertifiseringen, kontrollere oppfølging og administrere resertifisering. På mellomlang og lengre sikt kan en slik frivillig ordning tenke seg utviklet langs flere dimensjoner: dels fra en privat til en offentlig ordning, dels utbygd med nye moduler for nærliggende disipliner innenfor sikkerhetsfeltet, dels geografisk til en nordisk og seinere en europeisk ordning. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 5

6 1 BAKGRUNN OG ANBEFALING Norsk Sikkerhetsforening har med bakgrunn i henvendelser og signaler fra markedet, våre egne privatmedlemmer og våre bedriftsmedlemmer iverksatt en utredning om sertifisering av sikkerhetsledere. Sikkerhet som fag er svært omfattende og faglig ledelse innenfor dette området krever omfattende oversikt og kunnskaper innenfor mange tilstøtende fagfelter. Dette faktum var da også pådriveren for å få etablert Sikkerhetslederstudiet på BI for noen år tilbake. Ved å utrede en sertifiseringsordning for sikkerhetsledere ønsker Styret i Norsk Sikkerhetsforening å rette søkelyset på det faktum at en av de viktigste stillinger i norsk næringsliv og i offentlig sektor, nemlig sikkerhetslederen, ikke har formalkrav til sin lederfunksjon. Som sikkerhetsledere i næringsliv og i offentlig sektor finner vi i dag personer med et utall ulike formalbakgrunner og erfaringskompetanser. Fellesnevneren er at de er dyktige fagutøvere. Det mangler imidlertid en fellesfaktor som kan dokumentere tilstedeværelsen av og opprettholdelsen av relevant breddekompetanse for å lede dette arbeidet i en større eller mindre virksomhet. Ved å iverksette dette arbeidet ønsker Norsk Sikkerhetsforening å utrede en felles plattform for sikkerhetsledelse, som kan gi tillit og troverdighet til fagfeltet, til utøvernes kompetanse og erfaringer og ikke minst til sertifiseringsordningen selv. 2 HVA ER SERTIFISERING 2.1 Hva som sertifiseres, dekker et stort område Sertifisering defineres som en uavhengig tredjeparts gjennomgang av på forhånd definerte krav og standarder. Dersom produktet, systemet, eller personens kompetanse tilfredsstiller kravene, bekrefter sertifiseringsorganet dette ved å utstede et sertifikat. Sertifisering er en betegnelse som vanligvis anvendes på disse områdene: Produkt System Personell I vår utredning er det personellsertifisering dette dreier seg om. Personellsertifisering bør skje etter en internasjonal standard som setter krav til organ som driver sertifisering av personell. ISO er en slik standard. Etter sertifiseringsgruppens mening bør vi i det videre arbeidet derfor ha et samarbeid med et sertifiseringsorgan. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 6

7 2.2 Personellsertifisering For å sikre markedsmessig og faglig forankring er det et krav i ISO om å opprette en sertifiseringskomite. Sertifiseringskomiteen skal på best mulig måte representere ulike interessenter i markedet uten at en bestemt gruppe får dominans. Oppgavene til sertifiseringskomiteen er primært å sikre faglig kompetanse i prosessen, behandle prinsipielle klager, ha kjennskap til forvaltning og drift av sertifiseringsordningen. Sertifiseringsprosessen inneholder følgende hovedelementer: 1. Krav til forkunnskaper (utdannelse, praksis/erfaring, kurs) 2. Eksaminering (teori og/eller praksis) 3. Beslutning om sertifisering (gjøres alltid av sertifiseringsorganet) 4. Årlig rapportering (kurs, relevant praksis, klagehåndtering etc) 5. Resertifisering (vanligvis med 3-5 års intervaller) 2.3 Hvem tilbyr sertifisering Det grunnleggende skillet går mellom på den ene siden standardiseringsorganer som Standard Norge som bidrar til utvikling av standarder, og på den andre siden sertifiseringsorgan som bekrefter oppfyllelse av krav i standardene, som for eksempel Det Norske Veritas. I tillegg finnes det et vell av ulike private og offentlige godkjenningsordninger, som for eksempel statsautorisering av revisorer, autorisering av helsepersonell og regnskapsførere, Microsoft Partner Programs, Cisco etc. Felles for disse ordningene er at de ikke er sertifisering, men enten offentlige godkjenninger som betingelse for å bruke yrkestitler og utøve yrke, eller private krav til den som bruker f. eks. en programvare på en bestemt måte Varighet Sertifiseringen gis i regelen bare for en avgrenset periode, ofte 3 5 år. 2.5 Eksempler på eksterne krav til sikkerhetssertifisering EU har fra 1. januar 2008 gjennomført krav til sikkerhetssertifisering av alle bedrifter innenfor EU-området som klart vil favorisere sertifiserte bedrifter og andre ledd i forsyningstjenesten i forbindelse med importprosedyrer og fortollingsprosesser. Såkalt AEO-sertifisering (Authorised Economic Operator) gis innenfor tre klasser som omhandler tollforenklinger og sikkerhet/beskyttelse, og AEO er et felles sertifiseringsprogram for importører, eksportører, speditører og transportører i 27 EUland. Norske bedrifter som har handel med EU-land eller har datterselskaper i EUland, vil bli berørt av det nye systemet.. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 7

8 2.6 Eksempler på personellsertifiseringsordninger innenfor sikkerhetsledelse m.v. i utlandet I en rekke land eksisterer det sertifiseringsordninger for sikkerhetspersonell av ulike grupper og på ulike nivåer. Det er til dels offentlige, myndighetsbaserte ordninger, dels basert på bransjer/næringer i privat regi og dels ordninger som er knyttet til én bestemt institusjon/institutt eller forening. Eksempel på offentlige sertifiseringsordninger i myndighetsregi er: EU har gitt direktiver for sertifisering av personell som skal utføre visse typer sikkerhetsfunksjoner. Ett av mange mulige eksempler er sertifiseringskrav til sikkerhetsinspektører for gods-transport på jernbane. Eksempel på bransje-/næringsordninger i privat regi er: I Danmark tilbyr Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) et omfattende sertifiseringsopplegg som omfatter både personer, firmaer (installatører) og produkter. Eksempler på ulike former for sertifiseringer er personer til installering av automatiske brannsikringsanlegg og til el-termografer Eksempel på institusjonelle ordninger er: International Association of Emergency Managers (IAEM) sertifiseringsordning for Emergency Managers med betegnelse CEM Board of Certified Safety Professionals (BCSP) administrerer en ordning for Certified Safety Professional (CSP ) i USA 3 KRITERIER FOR KOMPETANSEVURDERINGER Det er en fremtidig sertifiseringskomite som vil ha som oppgave å utarbeide kompetansekriteriene for å bli sertifisert. Sertifiseringsgruppen vil derfor her bare peke på noen momenter som kan tenkes å ligge til grunn for fremtidige kriterier for kompetanse. 3.1 Formalkompetanse Institusjoner og virksomheter som tilbyr ulike former for utdanning/videreutdanning er svært stort, fra universiteter og høyskoler til private sikkerhetsakademier og foreninger. Eksempler på formelle utdanningstilbud fra offentlige utdanningsinstitusjoner er: Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Oslo (UiO) gjennom senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Ulike studietilbud fins også innenfor kursplanene til landets mange høyskoler. Eksempler på formelle utdanningstilbud fra private utdanningsinstitusjoner er: BI Stavanger, som tilbyr et ett-årig studium i sikkerhetsledelse (Security Management), se vedlegg. Videreføring av kurstilbudet fra BI Gjøvik, som ble opprettet i samarbeid med NSF. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 8

9 Sikkerhetsakademiet (G4S), som bl.a. tilbyr en rekke kurs fordelt på 3 nivåer (startes mars 2009). Veritech As, som tilbyr en rekke nettbaserte e-læringskurs innenfor HMS, sikkerhet, kvalitet og ledelse. E-læringskursene innenfor sikkerhet er basert på ISO- og OHSAS-standarder. Microsoft University, som er et utdanningsprogram drevet av Microsoft og Microsoft-partnere i Norge, tilbyr et 4-6 ukers kurs som gir personsertifisering. Pronorm AS arrangerer en rekke kortvarige kurs for fagpersoner i sikkerhetsrelaterte temaer, ofte i samarbeid med bransje- og fagorganisasjoner. 3.2 Realkompetanse Svært mange sikkerhetsledere innenfor både offentlig og privat virksomhet har ofte liten formell kompetanse innenfor sikkerhet. Til gjengjeld har de ofte svært omfattende og lang praksis i forskjellige funksjoner innenfor sikkerhet fra kanskje ulike firmaer. Denne realkompetansen bygger på kunnskaper og innsikt som er ervervet over tid gjennom tett og nær kontakt med hverdagslivets sikkerhetsutfordringer og problemer. I det videre arbeidet må det derfor tas stilling til om, og i hvilken utstrekning, realkompetanse skal aksepteres som forkunnskaper som gir adgang til eksaminasjon. 3.3 En sammensatt modell Mange sertifiseringsordninger bygger på en kombinasjon av praksis, utdanning og kurs. Det er rimelig at en sertifiseringsordning for sikkerhetsledere anvender samme modell. 4 FORSLAG TIL NSFs ORDNING 4.1 Forslag på kort sikt Sertifiseringsgruppen foreslår følgende: Det etableres i samarbeid med Det Norske Veritas fra august 2008 et utredningsarbeid med etablering av sertifiseringskomite og referansegruppe. Siktemålet er å etablere en åpen ordning for sertifisering av sikkerhetsledere (security management) i norske foretak fra primo Sertifiseringskomiteen bør bestå av sentrale representanter for sikkerhetsforeninger, sikkerhetsmyndigheter, offentlige foretak med viktige sikkerhetsfunksjoner og private foretak innenfor sikkerhetsområdet. Komiteen bør bestå av engasjerte representanter med god kjennskap til sikkerhetsledelse. Sikkerhetskomiteen vil formelt bli oppnevnt av Det Norske Veritas, som også vil fastsette mandat, oppgaver, sammensetning og øvrige rammebetingelser. Sertifiseringsordningen for sikkerhetsledere bør bygge på prinsippene i ISO NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 9

10 4.2 Forslag på mellomlang sikt Sertifiseringsgruppen vil foreslå: NSFs styre bør utrede, i tett samarbeid med DNV, behov og markedspotensiale for en bred, modulbasert sertifiseringsmodell for hele HMS-/sikkerhetsområdet, dvs. moduler for fagområder som ekstern sikkerhet (safety), miljøsikkerhet, arbeidsmiljøsikkerhet, ITsikkerhet, kvalitet, revisjon og lignende som suppleringer til sikkerhetsordningen for sikkerhetsledere (security management), kombinert med behovene for sertifisering for ulike faggrupper, som sikkerhetsmedarbeidere, vektere, verneombud mv. Samtidig bør det vurderes hvordan framtidig sertifiseringsordninger kan imøtekomme og tilfredsstille offentlige institusjoners behov for personellsertifisering. 4.3 Forslag på lang sikt Sertifiseringsgruppens vurderinger er at den foreslåtte sertifiseringsordningen for sikkerhetsledere på sikt kan utvides langs følgende dimensjoner: 1. Geografisk: fra en ordning som omfatter norske foretak via en skandinavisk/nordisk modell til en europeisk sertifiseringsmodell støttet av EU- Kommisjonen 2. Faglig profesjonsspesifisering: fra en norsk sertifiseringsordning for sikkerhetsledelse (security management) til å omfatte sertifiseringsordninger for en rekke aktuelle profesjonsgrupper innenfor et større geografisk område. 3. Faglig bredde: fra en norsk ordning basert på security-ledelse til å omfatte flere moduler innenfor både sikkerhetsområdet og tilgrensede fagområder, som kvalitetssikring, -ledelse og revisjon og internrevisjon innenfor et større geografisk område.. 4. Forankring: Fra en norsk, privat sertifiseringsordning til en bredere nasjonal eller internasjonal sertifiseringsordning som anerkjennes av myndigheter i flere land. 5 VEIEN VIDERE Så snart NSFs styre har behandlet og godkjent rapporten fra sertifiseringsgruppen bør det formelle samarbeidet med Det Norske Veritas innledes. Sertifiseringsgruppen ser for seg følgende videre fremdrift: Formell henvendelse fra NSF til DNV Identifikasjon av sertifiseringskomité (Pekes ut av DNV, men NSF kan gi innspill) Identifikasjon av referansegruppe (Pekes ut av NSF, gruppen vil være rådgivende for NSFs representanter i sertifiseringskomiteen) Kontraktsforslag fra DNV Møte i sertifiseringskomitéen Utarbeidelse av prosjektplan (Utarbeides av sertifiseringskomiteen/dnv) Utarbeidelse av tjenesten (Tjenestebeskrivelse, kompetansekrav, eksamineringsformer etc) Implementering av tjenesten NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 10

11 VEDLEGG VEDLEGG 1. Termer og definisjoner DNVs liste mht. ISO Kandidat Søker som har oppfylt bestemte forutsetninger som tillater hans/hennes deltakelse i sertifiseringsprosessen Sertifiseringsprosess Alle aktiviteter som et sertifiseringsorgan utfører for å fastslå at en person oppfyller bestemte kompetansekrav, medregnet søknad, evaluering, avgjørelse om sertifisering, overvåkning og resertifisering, bruk av sertifikater og logoer/merker Sertifiseringsordning Bestemte sertifiseringskrav knyttet til bestemte kategorier av personer som de samme standarder, regler og prosedyrer gjelder for Kvalifikasjon Demonstrasjon av personlige egenskaper, utdanning, opplæring og/eller arbeidserfaring Sertifiseringssystem Sett med prosedyrer og ressurser til å utføre sertifiseringsprosessen med iht. en sertifiseringsordning, som fører til at et kompetansesertifikat utstedes, medregnet vedlikehold Kompetanse Demonstrert evne til å anvende kunnskap og/eller ferdigheter og, der det er aktuelt, demonstrerte personlige egenskaper, som definert i sertifiseringsordningen Eksaminering Mekanisme som er del av evalueringen, og som måler kandidatens kompetanse på én eller flere måter, for eksempel ved skriftlige, muntlige og praktiske tester eller observasjon Eksaminator Person med relevante tekniske og personlige kvalifikasjoner som har kompetanse til å utføre og/eller bedømme en eksaminering NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 11

12 VEDLEGG 2 KRAV TIL KOMPETANSE OM SIKRING (SECURITY) I NORSK LOVGIVNING Forord Sikkerhet i norsk lovgivning er et stort og fragmentert område. Det er mange aktører på feltet både offentlige myndigheter og private virksomheter. Tilnærmingen til arbeidet med forskrifter synes ulik og noe klart skille mellom begrepene safety og security er det vanskelig å få øye på og enda mindre klare krav om kompetanse til sikkerhetsledere. Arbeidet med å kartlegge lovkravene på området har vært spennende og utfordrende både fordi jeg ved oppdraget har satt meg inn i et for meg relativt ukjent juridisk område og på bakgrunn av ovennevnte forhold. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, Tone Marit Stensrud jurist ******* KRAV TIL KOMPETANSE OM SIKRING (SECURITY) I NORSK LOVGIVNING UTREDNING Innledning I notat av Sverre Røed-Larsen er mandatet for utredningen formulert slik: Utredningen skal gi en oversikt over kravspesifikasjoner i norsk rett med hensyn til: Å kartlegge krav til personlig kompetanse/ferdigheter (eller aktiviteter som krever slike ferdigheter på ledelsesnivå) for personer i ledelsesposisjoner i gjeldende norsk regelverk (lover/forskrifter) innenfor området security (security managment, sikring eller lignende). Jeg oppfatter mandatet slik at det er ønskelig å finne frem til kompetansekrav som stilles til ledere og sikkerhetsledere i forvaltningsorganer og virksomheter som fremgår av lover og forskrifter gitt med hjemmel i lov. Utenfor faller retningslinjer, direktiver og lignende som ikke er gitt i lovs form. Jeg har videre ikke foretatt en nærmere analyse av materialet. Sanksjonsbestemmelser ved brudd på lovpålagte oppgaver er heller ikke gjennomgått. Jeg er nok i tvil om kartleggingen er uttømmende. Ut i fra den tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å gå i dybden av lover, forskrifter, utreninger og annet skriftmateriale som foreligger på området. Det generelle utgangspunkt er at ethvert organ eller foretak har en egeninteresse i å tenke gjennom virksomhetens forhold til sikkerhet mot uønskede hendelser uavhengig av eventuelle lovpålagte oppgaver. Videre er det et klart prinsipp at enhver som begir seg inn på et område plikter å ha kunnskap om lover, forskrifter og andre bestemmelser som gjelder for området. Rettsvillfarelse anses ikke som unnskyldelig ved brudd på regelverket. Dette stiller store krav til ledere og til sikkerhetsledere i organisasjonen. Brudd på reglene vil kunne sanksjoneres direkte mot foretaket (foretaksstraff) og/eller direkte mot eier/leder/ansvarlige leder av foretaket. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 12

13 Etablerte standarder for risiko- og sårbarhetsanalyser (NS) fremstår som et viktig og sentralt verktøy ved virksomheters sikkerhetsarbeid, herunder også ved sikring. Krav om bruk av spesielle metoder i arbeidet er nedfelt både i lov/forskrift og i retningslinjer. En sikkerhetsleder må derfor ha grunnleggende kunnskaper om slike analyser. Kartleggingen viser at det i liten grad stilles konkrete krav til ledere eller sikkerhetslederes kompetanse. Kravene fremkommer indirekte ved at de krav som stilles til arbeidet som skal gjennomføres forutsetter kunnskaper om sikkerhet. Gjennomgående legges ansvaret for gjennomføring av kravene på virksomhetens eier eller leder. De engelske begrepene safety og security synes å ha blitt etablert som begreper innenfor området sikkerhet og som tillegges et bestemt innhold. Security og safety henger tett sammen. Resultat av en villet og uønsket handling kan være ulykke hvor safetytiltak må iverksettes. Det synes imidlertid ikke som om denne sondringen gjenspeiles i lovgivningen idet begrepet sikkerhet brukes om begge nevnte områder. I kartleggingen har jeg bare funnet to forskrifter hvor begrepet er security definert. I NOU 2006:6 ( ) Når sikkerhet er viktig, Vedlegg 5 har Finn Erik Vinje utredet begrepet sikkerhet. Vinje definerer security som en tilstand av sikkerhet mot uønskede villede hendelser og safety som en tilstand av sikkerhet mot uønskede hendelser forårsaket av ikke-villede hendelser. Videre foreslår han at begrepet trygghet tillegges samme betydning som dagens bruk av safety og at begrepet sikring tillegges samme betydning som dagens bruk av security. Jeg viser for øvrig til Vinjes utredning. Trygghet = safety Sikring = security Utfordringene knyttet til sikring er mange og nærmere betraktninger om hva som omfattes av begrepet må defineres i takt med utviklingen. For de fleste virksomheter vil det være sentralt å sikre eiendom og verdier mot tyveri, skadeverk, sabotasje og spionasje. Videre er sikkerhet mot terrorhandlinger aktuelt. Lover og forskrifter om sikring Lov nr 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Jf. Lov om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Endringer i 3, 17, 17a (ny) 17b (ny) og 19. Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Endringene har pr dd ikke trådt i kraft. Sikkerhetsloven har som formål å redusere risiko for sikkerhetstrusler som følge av spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom forebyggende defensive tiltak. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tilsynsmyndighet etter loven. I 2 er lovens virkeområde nærmere bestemt. Loven gjelder for: Forvaltningsorganer jf fvl 2 Organ som kongen bestemmer er et forvaltningsorgan Ethvert rettssubjekt som ikke er forvaltningsorgan og som er leverandør av varer og tjenester til et forvaltningsorgan Ethvert annet rettssubjekt som eier eller kontrollerer eller fører tilsyn med Skjermingsverdig objekt eller gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og domstolene. Etter 2 første ledd tredje setning og femte ledd er Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget unntatt. Etter 5 tredje ledd er det virksomhetens leder som har ansvaret for å påse at lovens krav oppfylles. Den daglige utøvende funksjon kan delegeres, jf 5 tredje ledd andre setning. Det er bare selve utøvelsen av ansvaret etter loven som kan delegeres. Ansvaret som loven pålegger organet eller rettssubjektet vil alltid påligge lederen. Andre ansatte i virksomheten skal ivareta sikkerheten og bidra til å forebygge sikkerhetsrisiko. I Forskrift nr 7 om sikkerhetsadministrasjon er det gitt utfyllende bestemmelser til loven. Etter forskriften 1 gjelder forskriften for virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Den enkelte virksomhets ansvar fremgår av forskriften kap 3, 4 og 5. Leder skal sørge for at/å: NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 13

14 sikkerheten ivaretas i alle virksomhetens aktiviteter personell får veiledning jevnlig motivere og bevisstgjøre gi ansatte tilstrekkelig og tilpasset kompetanse ha eget personell med grunnleggende opplæring i sikkerhet ha oversikt over personellets sikkerhetsfaglige kompetanse ha grunnlagsdokument for sikkerhet ( 3-3) ha instrukser for rutiner og prosedyrer det er liste over oppdaterte sikkerhetstiltak som kan iverksettes ved økt risiko krav til kompetanse, myndighet og oppgaver skal inngå i stillingsbeskrivelsen det foretas risikovurdering og utøves risikohåndtering sikkerhetstiltak gjennomføres og korrigeres det foretas løpende kontroll av sikkerhetstiltak, foretas sikkerhetsrevisjon og evaluering en gang pr år. Dersom sikkerhetstruende hendelser oppstår, skal virksomheten undersøke hendelsen, iverksette tiltak for å begrense skaden, iverksett tiltak og vurdere reaksjon mot ansvarlige. Videre skal det i enkelte tilfeller utarbeides skadevurdering som skal forelegges Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM), jf 5-2. Videre påligger det også virksomheten å rapportere til annen virksomhet som har tilvirket informasjonen og til andre dette har betydning for. I enkelte tilfeller skal det også rapporteres til NSM. Det påligger også virksomheten å vurdere om hendelsen skal rapporteres eller anmeldes til politiet. Med hjemmel i sikkerhetsloven er det gitt Forskrift nr 744 om informasjonssikkerhet. Forskriften har samme formål som sikkerhetsloven og gjelder sikkerhetsgradering, tilgang til sikkerhetsgraders informasjon, dokumentsikkerhet, informasjonssystemsikkerhet, administrativ kryptosikring, kurerposttjeneste, tekniske sikkerhetsundersøkelser, monitorering av og inntrengning i informasjonssystemer. I kap. 6 stilles det klare detaljerte krav til fysisk sikring mot ulovlig inntrengning. Dokumenter som omfattes av loven skal oppbevares og sikres fysisk. Videre er det gitt regler om sikring av konferanserom med mer mot uønsket avlytting og innsyn, jf kap 9, og om teknisk sikkerhetsundersøkelse i kap. 10. Lov nr 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Ved elektroniske sikkerhetstiltak som adgangskontrollanlegg og kameraovervåkning kreves det i utgangspunktet melding til Datatilsynet. Loven pålegger den behandlingsansvarlige en rekke plikter i forbindelse med behandling av personopplysninger. I 2, nr 4 defineres hva som menes med behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige er den som alene eller sammen med andre har bestemmelsesrett over personopplysningene og den elektroniske behandlingen av disse. Der den behandlingsansvarlige er en juridisk person, vil den juridiske personen representert ved dens ledelse, være behandlingsansvarlig. Ledelsen må sørge for at loven etterleves, og som ledd i dette foreta en intern arbeidsfordeling slik at det er klart hvilken stilling det ligger til å sørge for at loven etterleves i praksis, jf 18 første ledd bokstav b. Funksjonen bør knyttes til en lederstilling slik at stillingsinnehaveren har reell daglig innflytelse på behandlingene som foretas. Selv om den behandlingsansvarlige setter bort behandlingsoppdrag til andre («outsourcing»), vil man fortsatt være behandlingsansvarlig. Den som utfører arbeid for den behandlingsansvarlige, vil være databehandler, jf 2 nr 5. Ansvarlig i virksomheten må ha god kjennskap til Personopplysningsloves regler. Lov nr 09 om sivilforsvaret. Lovens kapitel VI pålegger virksomheter å ha egenbeskyttelsestiltak. Med egenbeskyttelse menes sivilforsvar for den enkelte faste eiendom til beskyttelse av folk eller gods der, jf 39. Med hjemmel i loven 48 er det gitt forskrift nr 1092 om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. Plikten etter lov og forskrift pålegges eier og bruker, jf loven 41. Forskriften 3 pålegger de bedrifter og virksomheter der Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i henhold til 1 er pålagt å organisere og føre kontroll med egenbeskyttelsen, å forberede og sette i verk egenbeskyttelsestiltak etter retningslinjer som gis av Næringslivets NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 14

15 sikkerhetsorganisasjon. Dette gjelder uansett hvor bedriften ligger eller hvor virksomheten drives. I heftet Retningslinjer og bestemmelser for industrivern er det gitt nærmere krav til industrivern. Her fremgår at bedriften også bør beskytte seg mot kriminelle handlinger på lik linje med annen beskyttelse mot uhell og ulykker. Med kriminelle handlinger menes brannstiftelse, sabotasje, hærverk og tyveri, industrispionasje, ondsinnede rykter, underslag, datakriminalitet, forfalskning, taushetsbrudd, avlytting osv. Dette er trusler som kan få betydning for bedriftens omtale, økonomi, drift og utvikling. Sikkerhet er ofte en kombinasjon av flere forskjellige tiltak. En helhetsvurdering med bakgrunn i en bred risikokartlegging av alle typer trusler og farer, som inkluderer ulike typer trusler og farer, vil gi det beste grunnlaget for en handlingsplan med kosteffektive, forebyggende og beredskapsmessige tiltak. Egenbeskyttelsen/industrivernet kan utvikles og tilpasses til å håndtere et bredt register av bedriftens trusler. Etter loven 41 kan departementet bestemme at eier og bruker av elektrisitetsverk og damanlegg av enhver art skal treffe særlige reserve- og sikringstiltak, for så vidt anleggene ikke går inn under lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. kapittel 6. Det samme gjelder gassverker. Videre kan det ved anlegg av enhver art, som kan medføre fare for omgivelsene hvis de blir ødelagt, etter nærmere bestemmelse av departementet pålegges eier og bruker å treffe særlige sikringstiltak. Lov nr 51 om havner og farvann m.v. Etter 11a skal eier av havn og havneterminal som er omfattet av annet ledd bokstav a, treffe tiltak for å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige, ulovlige handlinger mot havnen, eller fartøy som bruker havnen. Departementet kan gi forskrifter om sikkerhet og terrorberedskap i havner, herunder om: a) hvilke havner som skal være omfattet av reglene, b) plikt til å foreta en sårbarhetsvurdering, c) plikt til å ha en godkjent sikkerhets- og terrorberedskapsplan for havnen, d) inspeksjoner ved nasjonal eller internasjonal myndighet, e) utpeking og opplæring av særskilt personell med ansvar for sikkerhets- og terrorberedskap i havnen, f) forbud mot bruk av farvann (sikkerhetssone), g) kontroll av personer, kjøretøy og gjenstander som er eller skal inn i havnen, herunder bortvisning, h) identifikasjonsdokumenter for dem som arbeider i havnen, i) adgang til å forby et fartøy å gå til havn, pålegge fartøyet å forlate havn eller fastsette andre nødvendige tiltak overfor fartøyet, j) stenging av havn. Med hjemmel i 11a er det gitt Forskrift nr 825 om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv, (i kraft ) Formålet med forskriften er å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse. I 3 bokstav ø er sikring definert: Med sikring menes i denne forskrift forebyggelse eller hindring av terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havnen eller fartøy som bruker havnen (security). Etter forskriften 6 er det terminaleier er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser knyttet til havneterminaler som følger av denne forskriften overholdes. Havnesikringsmyndigheten er ansvarlig for overholdelse av pålagte oppgaver knyttet til havner følges. Den ansvarlige - terminaleier og havnesikringsmyndigheten, skal utarbeide sårbarhetsvurdering og en sikringsplan. Sikringsplanen skal revideres en gang pr år. Nærmere krav til analysen og planen er gitt i vedlegg til forskriften. Etter 7, 1. ledd og 8, 4. ledd kan sårbarhetsanalyse og /eller sikringsplan foretas av en RSO (Recognized Security Organization), jf 2, bokstav z. Etter 12 skal hvert objekt oppnevne en sikringsoffiser (PSO, PSFO), jf 2 bokstav i og n, og kompetansekravene fastsettes av Kystverket. På Kystverkets hjemmeside fremgår det at Kystverkets hovedkontor har under utarbeidelse kompetansekrav/godkjenningskriterier til PSO-er og PFSO-er som vil bli lagt ut på Kystverkets NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 15

16 hjemmeside så snart de foreligger. Jeg har ikke funnet slike kravspesifikasjoner i forskriftens vedlegg eller på Kystverkets hjemmeside. Med hjemmel i 11a er det videre gitt Forskrift nr 394 om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard (i kraft ). Terminaleier er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser som følger av denne forskriften overholdes, jf 6. I 10 fremgår det at havneterminalen skal oppnevne en sikkerhets- og terrorberedskapssjef (PFSO) som tildeles oppgaver og ansvar i samsvar med ISPS-koden del A seksjon 17. Flere havneterminaler kan ha samme sikkerhets- og terrorberedskapssjef. Krav til kompetanse, samt opplæring av sikkerhets- og terrorberedskapssjefen, skal være i henhold til bestemmelsene gitt i ISPS-koden del A seksjon 18 og med hensyn til del B seksjon 18. Det skal også her utarbeides en sårbarhetsvurdering (PFSA) og sikkerhets- og terrorberedskapsplan (PFSP). Planene skal revideres hvert år. Lov nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) Etter 7 påligger det rederiet å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver. Etter loven 6 påhviler plikten etter loven med utfyllende bestemmelser rederiet. Etter kap 6 skal det treffes tiltak for å hindre og beskytte skipet mot terrorhandlinger, piratvirksomhet, blindpassasjerer og andre ulovlige handlinger. Etter 8 og 9 kreves det utarbeides en sårbarhetsvurdering (SSA) og Sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP). Loven sikrer skipsførers og andre som har sitt arbeid om bord, medvirkningsrett. I forskrift nr 972 er det gitt nærmere regler om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger. Forskriften 14 stiller krav om at det utnevnes en Sikkerhets- og terrorberedskapsoffiserer (CSO og SSO). Ethvert rederi skal utpeke en sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (CSO) som er pålagt de oppgaver som ISPS-kodens del A, seksjon 11 krever som et minimum. Videre kreves det at alle fartøy skal ha en sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) om bord som har særlig ansvar for sikkerheten og terrorberedskapen. Ansvaret omfatter som et minimum de oppgaver som beskrives i ISPSkodens del A, seksjon 12. Opplæring av fartøyets og rederiets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiserer skal være i henhold til kravene gitt i ISPS-kodens del A, seksjon 13 og hensyn tatt til del B, seksjon 13, samt IMOs modellkurs for disse. Det må kunne dokumenteres at personen har gjennomført opplæring, med relevante henvisninger til ISPS-koden og IMOs modellkurs. Dokumentasjon for opplæring som fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser (SSO) skal oppbevares om bord. Lov nr 101 om luftfart (luftfartsloven) Med hjemmel i loven 7-24 og 7-25 er det gitt forskrift nr 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Formålet med forskriften er å forebygge anslag mot sikkerhet i sivil lufthavn, jf 1. Forskriften gjelder for alle lufthavner med ervervsmessig luftfart, også del av militær lufthavn som benyttes til ervervsmessig luftfart, luftfartsselskaper som driver ervervsmessig luftfart, virksomheter som leverer varer og tjenester til en lufthavn og andre som arbeider på eller i tilknytning til en lufthavn, jf 2. I 4 første ledd, 9. setning er sikkerhet definert som forebyggelse av anslag på sikkerheten i luftfarten (security). Lufthavnoperatører og luftfartsselskaper skal ha sikkerhetsgodkjenning. Virksomheter som leverer varer og tjenester kan søke om slik godkjenning. Det er Luftfartstilsynet som godkjenner. Virksomheten skal ha en ansvarshavende for sikkerheten som skal godkjennes av LT, jf 7. Godkjenning skal baseres på faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaring og praksis og personlige egenskaper, herunder forståelse for sikkerhetskravene. NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 16

17 Ved lufthavner skal det etableres et sikkerhetsutvalg med en leder, som skal sørge for planlegging og samordning av tiltak og legge til rette for effektiv håndtering av krisesituasjoner, fj 9. Videre skal det utarbeides sikkerhetsprogrammer, jf 6, 3. ledd, krisehåndteringsplaner og prosedyrer, jf 8. Forskriften gir videre detaljerte regler om tiltak som omfattes av security. LOV nr 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). Med hjemmel i lovens 4 er det gitt Forskrift nr 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften). Etter 2-1 skal virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig slik at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås så langt det med rimelighet er gjennomførbart. Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med det formål å kontinuerlig forbedre sikkerheten. Jernbanevirksomheten skal ha en sikkerhetspolitikk som er forankret hos organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell. Videre stilles det en rekke krav til kvalitative og kvantitative mål som er egnet til å opprettholde og forbedre sikkerheten, planer, akseptkriterier, risikoanalyser, tydeliggjøring av ledelses- og ansvarsforhold, krav til leder med ansvar for sikkerhetssystemet, tilrettelegging av arbeidsmiljøet og kompetanse. Det fremkommer ikke krav om sikring/security. Forskriften synes i første rekke å gjelde krav som retter seg mot trygghetstiltak. Retningslinjer om sikring av verdier Retningslinjer gitt av Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd. Kravene er ikke gitt i form av lov eller formelle krav. Kravene fra FSG er forankret i inngått avtale mellom forsikringsgiver og forsikringstager. Kilder: Lovdata NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst St.meld.nr. 22 Samfunnsikkerhet Tilsynsmyndighetenes hjemmesider Sikkerhetshåndboken NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 17

18 VEDLEGG 3 Sikkerhetslederprogrammet Modul- og emneoversikt SL1 (40 timer) Hovedtema for samlingen: Trusselbildet, sårbarhet, reguleringer og motstrategier Dag Tema og emner Omfang 1 Tema 1: Samfunnets sårbarhet trusselbildet og 8 timer motstrategier Tema 2: Sikkerhet i forhold til et ekstremt dynamisk trusselbilde 2 Tema for dagen: Kriminalitet i et samfunnsperspektiv 3 Tema for dagen: Datakriminalitet status og motstrategier 4 Tema for dagen: Lovgivning med betydning for security området Introduksjon fagoppgave 5 Tema for dagen: Mennesket sikkerhetens svakeste ledd Evaluering og avslutning Eksamen: Fagoppgave 8 timer 8 timer 10 timer 6 timer 20 sider Modul og emneoversikt SL2 (48 timer) Hovedtema for samling 1: Organisatorisk og fysisk sikkerhet (24 timer) Hovedtema for samling 2: Sikkerhet: Beredskap og planlegging (24 timer) Dag Tema og emner Omfang 1 Tema 1: Personellsikkerhet 8 timer Tema 2: Sikkerhetsopplæring 2 Tema 1: Informasjonssikkerhet Tema 2: Fysisk sikring Bedriftsbesøk 3 Tema 1:Fysisk sikring Tema 2: Elektronisk sikring Evaluering/avslutning 4 Tema 1: Vakthold og beredskap Tema 2: Industrivern og vernetiltak 5 Tema 1: Sikkerhetsplanlegging Tema 2: Sikkerhetsrevisjon Bedriftsbesøk 6 Tema: IKT-ledelse Evaluering/avslutning Eksamen: Individuell 10 timer 6 timer 8 timer 10 timer 6 timer 4 timer NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 18

19 Modul og emneoversikt SL3 (80 timer) Hovedtema for samling 1: Perspektiver på organisasjoner, ledelse og atferd (20 timer) Hovedtema for samling2: HMS og Organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø (20 timer) Hovedtema for samling3: Risk Management (20 timer) Hovedtema for samling 4: Økonomisk kriminalitet, etikk og verdier (20 timer) Dag Tema og emner Omfang 1 Tema for dagen: 7 timer Perspektiver på organisasjoner Introduksjon til hovedoppgaven 2 Tema for dagen: Organisasjonspsykolog, atferd og bedriftskultur 3 Tema for dagen: Organisasjonspsykolog, atferd og bedriftskultur Evaluering/avslutning 4 Tema for dagen: HMS og arbeidsmiljø Bedriftsbesøk 5 Tema for dagen: Organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø 6 Tema for dagen: Vitenskaplig metode & veiledning Evaluering/avslutning 7 Tema for dagen: Risk Management 8 Tema for dagen: Risk Management 9 Tema for dagen: Konsekvensanalyser Evaluering/avslutning 10 Tema for dagen: Konflikt- og konflikthåndtering Katastrofe og krisehåndtering 11 Tema for dagen: Sikkerhet i et kvalitetsperspektiv Felles middag 12 Sikkerhet i et etisk perspektiv Programevaluering og avslutning Eksamen prosjektoppgave 8 timer 5 timer 7 timer 8 timer 5 timer 7 timer 8 timer 5 timer 7 timer 8 timer 5 timer 50 sider /Edvin A. Tysse VEDLEGG 4 KONTAKT- OG LITTERATURREFERANSER NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering Generelle krav til organer for sertifisering av personell NS-EN ISO/IEC 17000:2004 Samsvarsvurdering terminologi og generelle prinsipper Div. materiale fra Standard Norge/Pronorm Div. materiale/pp fra Det Norske Veritas Kontaktmøte med representanter for SikkerhedsBranchen i Danmark Div. materiale fra hjemmesider på internett, bl.a. IAEM, DBI, CSP m.fl. Odd Einar Dørum: Foredrag på NSFs Safe-Sec-konferanse i Oslo Div. avis- og tidsskriftartikler NSF Sertifisering av sikkerhetsledere 19

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer