VÄRMA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://ikea-club.com.ua VÄRMA"

Transkript

1 VÄRMA DK NO FI SE

2

3 DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16 Fejlfindingsoversigt 17 Tekniske data 18 Miljøhensyn 19 IKEAs garanti 20 Oplysninger om sikkerhed Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den til senere brug. Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand. Hvis der går ild i noget i eller uden for ovnen, eller hvis der er synlig røg: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen. Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan resultere i en brand. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer. Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug. Hæng eller anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Hæng ikke genstande på dørhåndtaget. Apparatet må udelukkende betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år gamle og er under opsyn. Hold øje med børn, når de anvender andre varmekilder (hvis de findes) alene eller i kombination med mikrobølger pga. de høje temperaturer. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed. Hold øje med børn, så de ikke kan komme til at lege med apparatet. ADVARSEL! Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket øges og kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. Pakningerne omkring døren og området omkring dem skal regelmæssigt inspiceres for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker. ADVARSEL! Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning i et IKEAkøkkenelement. Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering at et dæksel, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

5 DANSK 5 VIGTIGT: Æg: Anvend ikke i mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere. Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening. Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade. Vigtige forholdsregler Generelt Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug! Ovnen må ikke startes i tom tilstand. Ellers kan det ødelægge ovnen. Ventilationsåbningerne i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige tilberedningsresultater Hvis du øver dig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget. Opbevar eller brug ikke ovnen udendørs. Anvend ikke ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende. Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring. Fjern metalposelukkere fra papireller plastposer, inden de anvendes i ovnen. Friturestegning Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres. Anvend grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. Væsker For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette: 1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger. 2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen. 3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen. Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler. Fjern altid låg og sut før opvarmning!

6 DANSK 6 Beskrivelse af produktet Display 2 Ur-knap 3 Justeringsknap 4 Funktioner 5 Stop/Start-knap 6 Dør Tilbehør Drejekryds Glasdrejetallerken Dampkoger 1x 1x 1x

7 DANSK 7 Generelt Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Kontrollér, at du bruger tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere. Når mad og tilbehør placeres i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele. Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges. Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder Drejekryds Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen. Glasdrejetallerken Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset. Dampkoger Brug dampkogeren sammen med sien til tilberedning af for eksempel fisk, grøntsager og kartofler. Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen.

8 DANSK 8 Betjeningspanel Display 2 Ur-knap 3 +/- knap 4 Valgknap 5 Start-knap 4 5 Daglig brug Startbeskyttelse / børnesikring Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller - hvis uret ikke er indstillet - displayet er tomt). Døren skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet DOOR. Afbrydelse eller standsning af en tilberedning Afbrydelse af en tilberedning: Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter. Hvis tilberedningen ikke skal fortsætte: Tag maden ud af ovnen, luk ovndøren og tryk på STOP-knappen. For at fortsætte tilberedningen: Luk ovndøren, og tryk på Start-knappen én gang. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt. Når der trykkes på Start-knappen to gange, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet. BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet. Minutur Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej. 1. Tryk på Ur-knappen 2. Drej justeringsknappen for at indstille den tid, der skal gå. 3. Tryk på startknappen. Blinkende koloner angiver, at minuturet kører. Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut. Trykkes der én gang på Ur-knappen, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på minuturet. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen). Ønsker du at standse minuturet, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Ur-knappen for at kalde minuturet frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Stop-knappen.

9 DANSK 9 Ur Når ovnen sluttes til en stikkontakt første gang eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles. 1. Tryk på Ur-knappen (3 sekunder), indtil de to venstre cifre (timetallet) blinker. 2. Drej justeringsknappen for at indstille timetallet. 3. Tryk på Ur-knappen igen. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker). 4. Drej justeringsknappen for at indstille minuttallet. 5. Tryk på Ur-knappen igen. Nu er uret stillet, og det går. Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Ur-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen. For atter at starte urfunktionen, følges ovenstående procedure. BEMÆRK: Ovndøren skal stå åben, når uret stilles. Der er nu 10 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder. Tilberedning og opvarmning med mikrobølger Anvend denne funktion ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød. 1. Tryk på Power-knappen for at indstille effekten. 2. Drej justeringsknappen for at indstille tilberedningstiden. 3. Tryk på Start-knappen. Når tilberedningen er startet: Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen. Når du trykker på valgknappen, kan du skifte mellem tilberedningstid og effektniveau. Begge kan ændres under tilberedningen ved at dreje på justeringsknappen efter valg. Effekttrin Kun mikrobølger Effekt Anbefalet brug: Jet Opvarmning af drikkevarer, vand, (700 W) klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. 600 W Tilberedning af fisk, kød, gratin osv. 500 W Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter. 350 W Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør. 160 W Optøning. Blødgøring af smør og ost. 90 W Blødgøring af is Jet Start Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te. 1. Tryk på startknappen. Denne funktion starter automatisk med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet. Manuel optøning Følg vejledningen for Tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning. Se jævnligt til maden. Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke. Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op.

10 DANSK 10 Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger). Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden. Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden. Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden. Auto Defrost Brug denne funktion til optøning af kød, fisk og fjerkræ. AUTO Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 gram og 2 kg. 1. Tryk på knappen Auto Defrost flere gange for at vælge madkategori (se indvendig ramme). 2. Drej justeringsknappen for at indstille vægten. 3. Tryk på startknappen. Visse madkategorier kræver, at maden vendes under tilberedningen. I sådanne tilfælde stopper ovnen med besked om at udføre den nødvendige handling. Hvis døren ikke åbnes på dette tidspunkt (i løbet af 2 minutter) fortsætter optøningen. I dette tilfælde er slutresultatet muligvis ikke optimalt -- Åbn døren. -- Udfør den handling, der bliver bedt om. -- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen. Ved denne funktion skal ovnen 'kende' madens nettovægt. Frosne madvarer: Hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt: Følg fremgangsmåden for Tilberedning og Opvarmning med mikrobølger, og vælg 160 W til optøning. Frosne madvarer: Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en lavere vægtindstilling. Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en højere vægtindstilling. Madvare Tips Kød Hakkekød, koteletter, (100 g - 2,0 kg) bøffer eller stege. Fjerkræ Kylling, hel, stykker eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Fisk Hele, koteletter eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning. Hukommelse Memo-funktionen er en let måde til at genkalde en foretrukken indstilling. Princippet i Memo-funktionen er at gemme den aktuelt viste indstilling. Sådan anvendes en gemt indstilling: 1. Tryk på Memo-knappen. 2. Tryk på Start-knappen. Sådan gemmes en indstilling: Vælg en funktion. Programmér dine indstillinger. Tryk på Memo-knappen, og hold den nede i 3 sekunder, til der høres et lydsignal. Indstillingen er nu gemt. Du kan omprogrammere hukommelsen, lige så tit du har brug for det. Når apparatet tilsluttes eller efter en strømafbrydelse, vil Memo-funktionen have standardindstillingen 2 minutter ved fuld effekt. Opvarmning af drikkevarer Funktionen til opvarmning af drikkevarer er en let måde til hurtigt at genopvarme 1-4 kopper med drikkevarer. 1. Tryk på knappen til opvarmning af drikkevarer flere gange for at vælge det antal kopper, der skal opvarmes.

11 DANSK Tryk på Start-knappen. 1 kop svarer til 1½ dl væske. Steam Brug denne funktion til at tilberede retter som grøntsager og fisk. Brug altid det medfølgende dampkogningstilbehør, når denne funktion bruges. 1. Tryk på knappen Steam flere gange for at vælge madkategori. (Se tabel) 2. Drej justeringsknappen for at indstille vægten 3. Tryk på Start-knappen. Placer maden på dampristen. Hæld 1 dl vand i dampkogerens nederste del. Læg låget på. Dampkogeren er udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger! Den må aldrig anvendes med nogen anden funktion. Hvis dampkogeren anvendes med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse. Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen. Madvare Tips Kartofler / rodfrugter ( g) Grøntsager (blomkål og broccoli) ( g) Frosne grøntsager Fiskefileter ( g) Anvend stykker af ens størrelse. Skær grøntsagerne i ensartede stykker. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning. Fordel fileterne jævnt på dampristen. Læg tynde dele ind over hinanden. Lad dem hvile i 1-2 minutter efter tilberedning.

12 DANSK 12 Tilberedningstabeller Jo mere mad, der skal tilberedes, jo længere tid tager det. Som tommelfingerregel kan du regne med, at den dobbelte mængde madvarer næsten kræver den dobbelte tid. Jo lavere starttemperatur, jo længere tilberedningstid. Madvarer med stuetemperatur tilberedes hurtigere end madvarer, der tages direkte fra køleskabet. Hvis der tilberedes flere stykker af samme slags madvare, f.eks. bagte kartofler, skal de placeres i en cirkel for at give ensartet tilberedning. Nogle madvarer er dækket af en skræl eller en skal, f.eks. kartofler, æbler og æggeblommer. Disse madvarer skal prikkes med en gaffel eller en tandstikker for at lette trykket og forhindre sprængning. Madvarer i mindre stykker tilberedes hurtigere end større stykker, og ensartede stykker tilberedes mere jævnt end madvarer med forskellig facon. Omrøring og vending af madvarerne er teknikker, der anvendes i såvel almindelig madlavning som ved tilberedning i mikroovn for at fordele varmen hurtigt til midten af tallerkenen og undgå overkogning ved randen. Når der tilberedes madvarer med uregelmæssig facon eller tykkelse, skal den tyndeste del af madvaren vende mod midten af fadet, så den opvarmes mindst. Madvarer med et højt fedt- og sukkerindhold tilberedes hurtigere end meget vandholdige madvarer. Fedt og sukker når ligeledes op på en højere temperatur end vand. Lad altid maden hvile i et stykke tid efter tilberedningen. Hviletiden forbedrer altid resultatet, da temperaturen vil blive fordelt jævnt i maden.

13 DANSK 13 Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Kylling (hel) 1000 g min 5-10 min Vend kyllingen efter halvdelen af tilberedningstiden. Kontrollér, at kødsaften er klar, når tilberedningen er færdig. Kylling (fileter eller Kontrollér, at kødsaften er klar, 500 g 8-10 min 5 min stykker) når tilberedningen er færdig. Placeres på køkkenrulle i 2 Bacon 150 g 3-4 min 1-2 min eller 3 lag på en tallerken og 700 W dækkes med mere køkkenrulle. Grøntsager (friske) 300 g 3-4 min 1-2 min Tilbered tildækket, og tilføj 2 spsk. salt. Grøntsager (frosne) g 3-4 min 5-6 min 1-2 min Tilbered tildækket. Prik med gaffel. Bagte kartofler 1 stk. 4-6 min 2 min 1 stk. = 250 g 4 stk min 5 min Vend efter halvdelen af tilberedningstiden. Farsbrød g min 5 min Fisk (hel) 600 g 8-9 min 4-5 min Rids skindet, og tilbered tildækket. Fisk (koteletter eller fileter) 600 W 400 g 5-6 min 2-3 min Anbringes med de tyndere dele mod midten af tallerkenen. Tilbered tildækket.

14 DANSK 14 Tabeller for opvarmning Som ved traditionel madlavning skal mad opvarmet i en mikroovn altid varmes, til det er rygende varmt. De bedste resultater fås, hvis madvarerne placeres med den tykkeste del mod tallerkenens kant og den tyndere del mod midten. Anbring tynde skiver af kød oven på hinanden eller taglagt. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden. Når gryderetter eller sovse opvarmes, er det bedst at omrøre én gang for at fordele varmen jævnt. Tildækning af maden hjælper med at holde på fugtigheden i madvarerne, reducere stænk og forkorte opvarmningstiden. Når frosne portioner af madvarer opvarmes, skal du følge producentens anvisninger på emballagen. Madvarer, der ikke kan omrøres, som for eksempel gratin, opvarmes bedst ved W. Nogle minutters hviletid sikrer, at varmen bliver jævnt fordelt i maden. Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Tallerkenret g 3-5 min 4-5 min 1-2 min Dæk tallerkenen til Ris 2 dl 1-2 min 1 min 6 dl 3-4 min 2 min Dæk tallerkenen til Kødboller 250 g 2 min 1-2 min Tilbered uden låg Drikkevarer 2 dl 700 W /2 min 1 min Sæt en metalske i koppen for at undgå, at det koger over. Suppe (klar) 2 1 /2 dl /2 min 1 min Opvarm utildækket i en suppetallerken eller -skål. Fyld kun beholderen 3/4 op. Mælkebaserede 2 supper eller sovse /2 dl 3-4 min 1 min Rør rundt én gang under tilberedningen. Hotdogs 1 stk. 1 /2-1 min 2 stk. 600 W 1 /2 min 1 min Lasagne 500 g 5-6 min 2-3 min

15 DANSK 15 Tabeller for optøning Frosne madvarer i plastposer, plastfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke. Skil stykkerne ad, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger). Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden. Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det, at madvaren ikke tøs helt op, men at den endelige optøning afsluttes under hviletiden. Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden. Fødevaregruppe Mængde Effekttrin Tid Hviletid Tips Farsbrød 800 g Vend efter halvdelen af min min 1000 g optøningstiden. Vend efter halvdelen af Hakket kød 500 g 8-10 min 5 min optøningstiden. Adskil optøede dele. Koteletter og bøffer 500 g 7-9 min 5-10 min Vend efter halvdelen af optøningstiden. Kylling (hel) 1200 g 25 min min Vend efter halvdelen af optøningstiden. Vend/adskil efter halvdelen af optøningstiden. Beskyt Kylling (stykker eller 500 g 7-9 min 5-10 min vingespidser og ben fileter) med alufolie for at undgå overophedning. Optøning (160 W) Fisk (hel) 600 g 8-10 min 5-10 min Fisk (koteletter eller fileter) 400 g 6-7 min 5 min Brød 500 g 4-6 min 5 min Boller og rundstykker 4 stk g Vend efter halvdelen af optøningstiden, og beskyt halen med alufolie for at undgå overophedning. Vend efter halvdelen af optøningstiden. Adskil optøede dele. Vend efter halvdelen af optøningstiden. 1 1 /2-2 min 2-3 min Anbring i et ringmønster. Frugt og bær 200 g 2-3 min 2-3 min Adskil under optøning.

16 DANSK 16 Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. Anvend ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. Sprøjt ikke direkte på ovnen. Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres. Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret. Anvend ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring. Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en blød, fugtig klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen. Lad ikke fedt eller madrester sidde omkring døren. Ved kraftig tilsmudsning skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset. Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet. Anvend ikke damprenser til rengøring af mikrobølgeovnen. Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes. Velegnet til vask i opvaskemaskine Drejekryds Glasdrejetallerken Dampkoger

17 DANSK 17 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Apparatet fungerer ikke. Maden opvarmes ujævnt. Maden drejer ikke. Der er slukket for strømtilførslen, eller apparatet er ikke tilsluttet. Døren er ikke lukket. Meget tynde steder, f.eks. spidserne på kyllingevinger, er ikke dækket til. Maden blev varmet op ved for højt effekttrin. Drejetallerkenen er standset. Drejetallerkenen er standset. Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse. Åbn og luk døren, før du prøver igen. Dæk de tyndeste dele med alufolie. Vælg lavere effekt. Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i og står lige i midten, og at de ikke rører ovnrummets vægge. Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er ren. Kundeservice Før Service kontaktes: 1. Prøv om du selv kan løse problemet (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at se, om problemet fortsætter. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEAs kundeservice. Oplys venligst: -- fejlens art -- ovnens type og model -- servicenummeret (nummeret efter ordet Service på typepladen) -- fulde navn og adresse -- dit telefonnummer. Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte IKEAs kundeservice (for at sikre, at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).

18 DANSK 18 Tekniske specifikationer Strømforsyning Mærkespænding 230 V / 50 Hz 1100 W Sikring 10 A (UK 13 A) Mikrobølgernes udgangseffekt Udvendige mål (HxBxD) Indvendige mål (HxBxD) De tekniske data er angivet på typepladen inden i apparatet. 700 W 347x595x x292x295 Data for test af opvarmningseffektivitet i henhold til IEC Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn: Test Mængde Cirkatid Effekttrin Beholder g 10 min 700 W Pyrex g 5 min 700 W Pyrex g 14 min 700 W Pyrex g Auto-optøning Sæt på drejetallerken

19 DANSK 19 Miljøhensyn Emballagen kan genbruges 100 % og er forsynet med genbrugsmærket. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.), skal opbevares uden for børns rækkevidde. Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMCdirektivet 2004/108/EF. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

20 DANSK 20 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

21 DANSK 21 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs kundeserviceafdelinger og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

22 NORSK 22 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 22 Produktbeskrivelse 24 Betjeningspanel 26 Daglig bruk 26 Rengjøring og vedlikehold 34 Sikkerhetsinformasjon Les nøye og oppbevar for fremtidig referanse. Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer i eller nær ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann. Dersom materialer inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren. Ikke overkok maten. Ellers kan det oppstå brann. Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen. Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Det er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier. Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Ikke heng tunge gjenstander på skuffehåndtaket. Dette apparatet kan bare brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller tilsyn vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte, og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og under tilsyn. Barn må holdes under oppsikt når de bruker Hva må gjøres, hvis Tekniske data 36 Miljøhensyn 37 IKEA garanti 38 andre varmekilder (hvis tilgjengelig) separat eller i forbindelse med mikrobølger på grunn av de høye temperaturene som dannes Dette apparatet må ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de er under tilsyn av en person som har ansvar for deres sikkerhet. Hold øye med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL! Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk, hold små barn unna. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker. ADVARSEL! Dette apparatet er kun beregnet på innbygging i et IKEA skap. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien. VIKTIG: Egg: Ikke bruk mikrobølgeovnen i for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

23 NORSK 23 Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner. Viktige forholdsregler Generelt Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk! Dette apparatet bør ikke brukes uten mat. Ellers kan apparatet bli skadet. Ventilasjonsåpningene på ovnen må ikke tildekkes. Hvis luftinntaket eller luftutløpet blokkeres, kan ovnen bli skadet og tilberedningsresultatet bli dårlig. Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet. Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs. Ikke bruk dette produktet i nærheten av en kjøkkenvask, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng osv. Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom. Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i ovnen. Frityrsteking Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen. Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og panner etter tilberedning. Væsker F.eks. drikker eller vann. Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over. For å unngå dette bør du gjøre som følger: 1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals. 2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen. 3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen. Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning. Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!

24 NORSK 24 Produktbeskrivelse Display 2 Klokkeknapp 3 Justeringsbryter 4 Funksjoner 5 Stopp-/startknapp 6 Dør Tilbehør Holderen for den roterende tallerkenen Den roterende glasstallerkenen Dampkoker 1x 1x 1x

25 NORSK 25 Generelt Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem. Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen. Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall. Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet. Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder Holderen for den roterende tallerkenen Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen. Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen. Den roterende glasstallerkenen Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet. Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen. Dampkoker Bruk dampkokeren med hullristen ved tilberedning av mat som fisk, grønnsaker og poteter. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

26 NORSK 26 Betjeningspanel Display 2 Klokkeknapp 3 +/- bryter 4 Valgknapp 5 Startknapp 4 5 Daglig bruk Startsperre / tastelås Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen er gått i hvilemodus. (Ovnen er i hvilemodus når 24-timersklokken vises eller hvis displayet er tomt fordi klokken ikke er innstilt). Døren må åpnes og lukkes når du f.eks. legger mat inn i ovnen for at startsperren skal frigjøres. Ellers vil displayet vise DOOR (dør). Stoppe eller ta en pause i tilberedningen Slik kan du ta en pause i tilberedningen: Du kan ta pause i tilberedningen f.eks. for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter. Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen: Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPPknappen. Fortsette tilberedningen: Lukk døren og trykk på startknappen én gang. Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt. Hvis du trykker på startknappen to ganger, økes tiden med 30 sekunder. Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet. MERK: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig Kjøkkentimer Bruk denne funksjonen når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når du koker egg eller har deig til heving. 1. Trykk på klokkeknappen 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn den tiden du vil måle. 3. Trykk på startknappen. Blinkende kolon viser at timeren er i gang. Det høres et lydsignal når varseluret er ferdig med nedtellingen. Ett trykk på klokkeknappen viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå). For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på

27 NORSK 27 klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen. Clock (klokke) Den første gangen ovnen kobles til strøm, eller etter et strømbrudd, er displayet tomt. Hvis klokken ikke er innstilt, er displayet tomt til du har innstilt en tilberedningstid. 1. Trykk på klokkeknappen (3 sekunder) til det venstre tallet (time) blinker. 2. Drei på justeringsknappen for å stille inn timene. 3. Trykk på klokkeknappen på nytt. (De to sifrene til høyre (minutter) blinker). 4. Drei på justeringsbryteren for å stille inn minuttene. 5. Trykk på klokkeknappen igjen. Klokken er stilt og i gang. Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen. Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du prosedyren over. MERK: Hold døren åpen mens du stiller klokken. Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du utføre hvert trinn innen 60 sekunder. Tilberede og varme mat med mikrobølger Bruk denne funksjonen for normal tilberedning og gjenoppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt. 1. Trykk på effektknappen for å stille inn effekten. 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn tilberedningstid. 3. Trykk på startknappen. Når tilberedningsprosessen har startet: Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden. Ved å trykke på valgknappen, kan du hoppe mellom tilberedningstid og effektnivå. Begge kan endres under tilberedningstiden ved å dreie på justeringsbryteren etter valget. Effektnivå Kun mikrobølger Effekt Foreslått bruk: JET Varme opp drikker, vann, klare STARTFU- supper, kaffe, te eller andre NKSJON matvarer med høyt vanninnhold. (700 W) Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte. 600 W Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker osv. 500 W Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter. 350 W Småkoking av stuinger,smelte smør. 160 W Tining. Mykgjøre smør, ost. 90 W Mykgjøre iskrem Jet start Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som: klare supper, kaffe eller te. 1. Trykk på startknappen. Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet. Manuell tining Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell tining. Kontroller maten regelmessig. Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalldeler (f.eks. klips). Formen på emballasjen påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker. Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.

28 NORSK 28 Beskytt deler av maten med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser). Snu store stykker etter halve opptiningstiden. Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden. Det beste er å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid. Ved å la maten få en hviletid etter tining, blir alltid resultatet best, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten. Autotining Bruk denne funksjonen for å tine kjøtt, fjærkre og fisk. AUTO Tining bør kun brukes hvis nettovekten er mellom 100 g - 2 kg. 1. Trykk på autotining-knappen flere ganger for å velge i henhold til matkategori. 2. Drei på justeringsbryteren for å stille inn vekten. 3. Trykk på startknappen. Noen matkategorier krever at maten blir snudd under tineprosessen. I så fall stopper ovnen og ber deg om å utføre det som trengs Hvis døren ikke åpnes på dette tidspunktet (innen 2 minutter), vil ovnen fortsette tineprosessen. I så fall er kanskje ikke sluttresultatet helt som det bør være -- Åpne døren -- Utfør det som trengs. -- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen. Denne funksjonen trenger informasjon om matens nettovekt. Frosne matvarer: Hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt: Følg prosedyren for Tilberede og varme mat med mikrobølger og velg 160 W ved tining. Frosne matvarer: Dersom maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18 C), velger du en lavere vekt på maten. Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18 C), velger du en høyere vekt for maten. Mat Tips Kjøtt Kjøttdeig, koteletter, biffer (100 g - 2,0 kg) eller steker. Fjærkre Kylling, hel, stykker eller (100 g - 2,0 kg) fileter. Fisk Hel, stykker eller fileter. (100 g - 2,0 kg) For mat som ikke er oppført i denne tabellen eller dersom vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for Tilberede og varme mat med mikrobølger og velge 160 W ved tining. Minne Med minnefunksjonen kan du på en enkel måte raskt hente frem en innstilling du vil bruke. Minnet fungerer slik at det lagrer den innstillingen som vises i øyeblikket. Bruke lagret innstilling: 1. Trykk på minneknappen. 2. Trykk på startknappen Lagre en innstilling Velg en funksjon. Velg innstillingene. Trykk inn minneknappen og hold den inne i 3 sekunder til du hører et lydsignal. Nå er innstillingen lagret. Du kan endre innstillingene i minnet så mange ganger du vil. Når apparatets støpsel settes i eller etter et strømbrudd, vil minnefunksjonen ha lagret 2 minutter ved full effekt som standard innstilling. Oppvarming av drikker Med oppvarmingsfunksjonen for drikker kan du på en enkel måte raskt varme opp 1-4 kopper drikke. 1. Trykk på knappen for oppvarming av drikker flere ganger for å velge antallet kopper som skal varmes. 2. Trykk på startknappen. 1 kopp er det samme som 150 ml drikke. Dampe Bruk denne funksjonen for mat som grønnsaker og fisk.

29 NORSK 29 Bruk alltid den medfølgende dampkokeren når du bruker denne funksjonen. 1. Trykk på damp-knappen gjentatte ganger for å velge matkategori. (Se tabell) 2. Drei på justeringsbryteren for å innstille vekten på maten. 3. Trykk på startknappen. Plasser maten på dampristen. Tilsett 100 ml (1 dl) vann i dampkokerens bunn. Dekk til med lokket. Dampkokeren må bare brukes med mikrobølger! Du må aldri bruke den med andre funksjoner. Bruk av dampkokeren i andre funksjoner kan forårsake skader. Før du starter ovnen, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen. Mat Tips Poteter / rotgrønnsaker (150 g g) Grønnsaker (blomkål og brokkoli) (150 g g) Frosne grønnsaker Fiskefileter (150 g g) Bruk like størrelser Skjær grønnsakene i like store biter. La maten hvile noen minutter etter tilberedning La maten hvile noen minutter etter tilberedning Fordel filetene jevnt på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile noen minutter etter tilberedning

30 NORSK 30 Tilberedningstabeller Jo mer mat du vil tilberede, desto lenger tid tar det. En tommelfingerregel er at dobbel mengde mat krever nesten dobbelt så lang tid. Jo lavere starttemperatur, jo lengre tilberedningstid trengs. Mat med romtemperatur tilberedes raskere enn mat som kommer rett fra kjøleskapet. Hvis du tilbereder flere stykker av samme type mat, som f.eks. bakte poteter, plasser dem i en ring, så tilberedes de jevnt. Noen mattyper er dekket av skinn eller hinne f.eks. poteter, epler og eggeplommer. Slike mattyper bør prikkes med gaffel eller cocktailpinne for å slippe ut trykket og forhindre at de sprekker. Mindre stykker av mat tilberedes raskere enn større stykker, og jevnstore stykker tilberedes jevnere enn stykker med forskjellig størrelse. Å røre og snu maten er teknikker som brukes både i tradisjonell tilberedning av mat og i tilberedning i mikrobølgeovnen: Dette fordeler varmen raskt inn til midten av maten og forhindrer at maten overkokes ytterst ved kanten. Når du skal tilberede matstykker av ulik størrelse eller tykkelse, bør du legge de tynneste delene inn mot midten av fatet, hvor maten oppvarmes senest. Mat som inneholder mye fett eller sukker tilberedes raskere enn mat som inneholder mye vann. Dessuten oppnår fett og sukker en høyere temperatur enn vann. La alltid maten få hvile litt etter tilberedning. Litt hviletid vil alltid gi bedre resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE OV3

LAGAN DK NO FI SE OV3 LAGAN DK NO FI SE OV3 DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 25 SVENSKA 36 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 6 Tilberedningstabeller 7 Vedligeholdelse og rengøring 8 Ret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INNHOLD

BRUKERVEILEDNING INNHOLD NORWAY BRUKERVEILEDNING INNHOLD SIKKERHETSANVISNINGER... 2 INSTALLERE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 5 KLARGJØRE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 6 BRUKE KONTROLLFUNKSJONENE... 6 OPPBEVARE MAT I KJØLESKAP OG FRYSER...

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840 Aftrækstørretumbler Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 2 Kære kunde, Læs venligst denne brugsanvisning

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DI 620 DI 620 A DI 630 A

DI 620 DI 620 A DI 630 A DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin Installering og bruk Opvaskemaskine Installation og anvendelse Diskmaskin Installation och användning Astianpesukone Asennus ja käyttö DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer