PRØYSEN Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRØYSEN 2014. Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014"

Transkript

1 PRØYSEN 2014 Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014 På tross av Alf Prøysens unike posisjon i norsk kulturliv i det forrige århundre er forskningen om hans kunstneriske virke relativt begrenset. Som akademisk institusjon i Innlandet med betydelig kompetanse og forskningsaktivitet innen kultur, litteratur og språk ønsker Høgskolen i Hedmark å bidra til at vi har langt bedre kunnskap om det Alf Prøysen skapte med sin kunst, og om den betydning han har hatt og fremdeles har i kulturlivet her i landet, når vi i 2014 markerer at det er 100 siden han ble født. Høgskolen har derfor utviklet plan for et prosjekt kalt «Prøysen 2014». Hovedkomponenten i prosjektet er et forskningsprogram hvor det inngår tre doktorgradsstipender og flere symposier og forskningskonferanser. Videre vil det være et formidlingsprogram, blant annet med oversettelse av et utvalg av Prøysens tekster på engelsk, en Prøysen-portal på nett med oppdatert bibliografi, discografi m.v., og en større nasjonal kulturkonferanse med utgangspunkt i Prøysens kunstnerskap. I tillegg omfatter prosjektet et pedagogisk program som innebærer samarbeid med Prøysenhuset i Ringsaker og utdanningsinstitusjoner på flere nivåer i regionen. I det følgende vil vi først gjøre nærmere rede for bakgrunnen for prosjektet. Dernest beskriver vi status for forskningen om Alf Prøysen som forfatter, visekunstner og mediepersonlighet og løfter fram aktuelle områder for forskningsvirksomheten i prosjektet. Vi orienterer om høgskolens forsknings- og veiledningskompetanse på fagfeltene det gjelder, og om forskningsledelsen. Så presenteres prosjektets milepæler og publiseringsprogram, og vi avslutter med en omtale av de øvrige aktivitetene i prosjektet. Bakgrunn Da Alf Prøysen bokdebuterte med Dørstokken heme. Hedemarksfortellinger i 1945, skrev Aksel Sandemose at han i denne boken kunne finne alt det en fant i de første og

2 tydelige dikteriske begynnelser hos en Ibsen eller Hamsun. Gjennom de neste 25 årene fram til Prøysens altfor tidlige bortgang skulle det vise seg at Aksel Sandemoses spådom om Prøysens betydning som forfatter skulle gå i oppfyllelse, og i en artikkel i 1975 fastslår Jan Erik Vold at Prøysen er noe avdet fineste vi har hatt og (trolig) kommer til å få når det gjelder norske skrivere og omtrent samtidig skriver Olav H. Hauge at Prøysen er den beste diktaren me har hatt etter krigen. Prøysens plass i den norske litterære kanon har lenge vært udiskutabel, og han fremstår nå som en av de viktigste forfatterne i forrige århundre som prosaist på linje med Knut Hamsun før ham og Dag Solstad og Jon Fosse etter han: som poet på linje med Olaf Bull og Olaf Nygard før han og Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen samtidig med han. Som barnebokforfatter er Prøysen enestående i norsk litteratur, og vi må til Sverige og til Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe og andre Lindgren-figurer for å finne noen som kan matche Teskjekjerringa, også når det gjelder litterær verdensberømmelse. Dessuten står også Prøysen sentralt i norsk kulturhistorie i bredere forstand. I tillegg til dikterskapet var Prøysen også utøvende kunstner, performer og artist; han behersket flere medier enn bokmediet, og var blant annet avis-spaltist og skrev hele 838 lørdagsstubber i Arbeiderbladet i årene fra 1951 til 1970, han var barnetimeonkel og radiosjarmør og ble sentral også i TV-sammenheng etter hvert som TV-mediet ble etablert og utviklet i Norge på 60-tallet. Også i rent språklig sammenheng gjorde Prøysen en formidabel innsats. Med Prøysen ble det stuereint å bruke dialekt i alle talemålssammenhenger, og ikke minst utviklet han Hedmarksdialekten, nærmere bestemt Ringsakermålet, til et finslipt og høylitterært språk. Forskningsstatus og forskningsområder Tatt i betraktning at Alf Prøysen framstår som en av de mest sentrale personer i norsk kulturliv i forrige århundre, må man kunne fastslå at forskningen omkring Alf Prøysens kunst er uhyre beskjeden. Rett nok har Prøysen fått en utmerket biografi (Ove Røsbak: Alf Prøysen. Præstvægen og sjustjerna, 1992), og det finnes et fåtall gode forskningsartikler, karakteristisk nok for det meste begrenset til Prøysens eneste roman (Trost i taklampa, 1950) og hans klassisistiske noveller i Dørstokken heme. Hedemarksfortellinger (1945). Mens det nå finnes en rekke doktoravhandlinger om en annen sentral forfatter, Knut Hamsun, samt doktoravhandlinger om store poeter som Olav Nygard, Olaf Bull, Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen alle forfattere fra forrige århundre er ennå ingen doktoravhandling blitt Alf Prøysens kunstnerskap til del. Også når det gjelder hovedoppgaver/masteroppgaver, finnes det få arbeider om Prøysen, til tross for at så vel litteraturvitenskap som medievitenskap har trukket til seg store studentgrupper de senere år. Alf Prøysen nyter høy respekt i akademia og i alle litterære og kunstneriske kretser, samtidig som hans navn også er et house-hold-name i allmennheten. At det er forsket 2

3 lite på Prøysens kunst, skyldes altså ikke at noen skulle være i tvil om kvaliteten på hans arbeid. Snarere skyldes det helt motsatte forhold, for det som kjennetegner Prøysens forfatterskap, er at det overskrider de faste, veletablerte og velkjente sjangrene (slik som novellen og romanen) som litteraturforskere flest er lommekjent med. Prøysens kortprosainnovasjon med det hedmarkske navn stubben er i realiteten forskningsmessig ubeskrevet og heller aldri sett i lys av andre moderne kortprosaformer. Å studere litterære innovasjoner som dette er langt mer krevende enn å forholde seg til de etablerte former, og i dette ligger én hovedforklaring på hvorfor Prøysnes diktning er lite utforsket. For det andre er Prøysens forfatterskap i realiteten ikke bare er et forfatterskap, men del av et større kunstnerskap. For å eksemplifisere: Prøysens store samtidige Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen er først og fremst skriftpoeter, mens Prøysen først og fremst er sangpoet, og mens den litterære produksjonen til de tre nevnte portalfigurene i moderne norsk lyrikk i hovedsak baserer seg på diktsamlinga som medium, er grammafonplata, cd en og mediering i radio og tv den moderne sanglyrikkens kommunikasjonsform. Sanglyrikken krever dermed også andre tilganger i tillegg til de rent litteraturvitenskapelige. Litteraturvitenskapelige tilnærminger må med hensyn til Prøysens sanglyrikk suppleres med interartielle og medievitenskapelige tilnærmingsmåter og med forståelsesformer hentet for eksempel fra performance studies. For det tredje: Slike interartielle, tverrestetiske og flervitenskapelige tilnærmingsmåter gjelder ikke bare Prøysens virke som singer/songwriter, men i høyeste grad også hans arbeid med litteratur for barn. Som barnebokforfatter er Prøysen internasjonalt berømt, og han er blant de norske forfattere som samlet sett er mest lest og velkjent i utlandet. Generelt står barnelitteraturen svært sterkt i Norge, noe som ikke minst henger sammen med at sterke forfattere som Vidar Sandbeck, Torbjørn Egner, Anne Cath Vestly og Alf Prøysen har gått foran og banet vei for nyere generasjoner forfattere. Imidlertid er barnelitteraturforskningen på langt nær på høyde med barnelitteraturen selv. Barnelitteraturkritikken og barnelitteraurforskningen har for vært snevret inn mot rent pedagogiske sammenhenger, uten særlig litterær og estetisk orientering og uten store og brede forskningsinnsatser som på andre litterære områder. Internasjonalt har teoriutviklingen de siste årene skutt fart, uten at det i særlig grad har nedfelt seg i norsk barnelitteraturforsking. Det er faktisk først i de senere årene at man har klart å få fram et par doktoravhandlinger om norsk barnelitteratur, og ingen av dem dreier seg om Alf Prøysens barnebøker. Barnelitteraturen knytter også an til et fjerde forhold: Prøysen i mediehistorisk sammenheng. Prøysen slo gjennom på 50-tallet, i radioens storhetstid, og han ble også med over i TV-mediet da det ble innført i Norge tidlig på 60-tallet. Prøysens enorme popularitet er knyttet til så vel hans rolle som barnetimeonkel i radio, som Romeo 3

4 Clive Sandersen Olsén i barne-tv-serien Kanutten og Romeo Clive og ikke minst som visesanger og underholdningsartist performer i begge medier. Her ligger et enormt og i hovedsak uutforsket materiale som åpner for en rekke tilganger av litteraturvitenskapelig, språkvitenskapelig, kunst- og medievitenskapelig art. På bakgrunn av dette kan følgende forskningsområder utsondres som særlig aktuelle: 1. Prøysen som prosaist Som før nevnt er det prosaen, særlig de klassiske novellene og romanen Trost i taklampa, som har fått mest forskningsmessig oppmerksomhet, men også på dette området trengs det grundige og helhetlige nylesninger basert på nyere perspektiver (litteraturteoretisk, sosiologisk, litteraturhistoriografisk, m.v.) og større bredde og dybde i forskningsanslaget. Som mange vil være kjent, med er Prøysens prosa også gjenstand for stadige bearbeidinger innenfor andre sjangrer enn den fortellende prosa; mest kjent er trolig bearbeidelsen av Trost i taklampa til drama, musikkteater og film. På denne måten oppstår stadig nye varianter av Prøysen-tekstene benyttet i stadige nye kontekster, hvilket igjen befordrer nye tekststudier, for eksempel i form av komparative strategier innenfor en bredere intertekstualitetshorisont, i form av studier av relasjonen mellom tekst og medium eller i form av adapsjonsstudier eller nyere auteur-studier. Som nevnt er også Prøysen en form-innovatør, for eksempel hva gjelder de vel 800 lørdagsstubbene han skrev for Arbeiderbladet i perioden fra 1951 og helt fram til sin død i 1970, en form for leilighetsdikterisk sjanger som har fått leve langt ut over den aktuelle konteksten de ble til i. I norsk litteraturhistorie og for så vidt også i norsk pressehistorie mangler et kapittel om denne sjangeren, for eksempel sett i lys av andre kortprosaformer. Prøysens erindringsbøker med den selvframstilling som er innskrevet i dem har også så langt heller ikke blitt beskrevet i litteraturhistoriske eller sjangermessig sammenheng til tross for at ulike former for selvfremstilling har vært et yndet litteraturvitenskapelig tema de siste par ti-årene. 2. Prøysen som sanglyriker Litteraturgranskeren og poeten Jan Erik Vold har levert en av de få dyptpløyende analyser av et Prøysen-dikt, Så seile vi på Mjøsa (i P X 3, 2003), og et annet sted plasserer han Prøysens Ungkarssalme som ett av de tre beste dikt noensinne skrevet i Norge. Så langt har imidlertid ikke dette ført til at Prøysens dikt og sanger er blitt grundig litteraturvitenskapelig behandlet, til tross for at det er allmenn enighet om at det er nettopp innenfor lyrikken (i ordets mest opprinnelige og musikalske betydning) at man finner det aller ypperste innenfor Prøysens forfatterskap. Forskningsmessig er dette altså så godt som helt jomfruelig terreng, og de vitenskapelige tilgangene legio. Prøysens dikt og sanger 4

5 byr seg fram for studier innenfor nye teoridannelser innenfor lyrikken, og de ligger vel til rette for at interartielle og tverrestetiske forskningstilganger kombineres med rent litteraturvitenskapelig forskningsmetodikk. Her er også helt nye forskningsdisipliner aktuelle, som for eksempel performance studies, i og med at Prøysens stemme og Prøysen selv motsatt de gamle mestere fra tallet også er tilgjengelig i form av radioopptak, filmopptak, m.v. 3. Prøysen som barnebokforfatter Barnebokforskningen i Norge har som nevnt lenge stått noe i stampe og har kan hende vært størknet i stive former innenfor altfor-korte formater. I de siste årene er det delvis på grunn av et par nye doktoravhandlinger i emnet også i Norge i ferd med å skje en nyorientering som forhåpentligvis vil føre med seg et betydelig forskningsmessig løft innenfor dette området. Forskningsklimatisk ligger således det meste til rette for at også Prøysens barnebøker, heri også hans lyrikk for barn, underkastes (fornyet) forskningsmessig behandling som også vektlegger disse verkene estetiske uttrykk så vel som eller som en del av den danningsproblematikk som gjerne er heftet til denne typen litteratur. 4. Prøysen i språkvitenskapelig belysning Med Prøysen ble Hedmarksdialekten bokstavelig talt overført (pr radio og grammofonplater) til de tusen hjem, og det er hevet over enhver tvil at Prøysen bidro til å heve morsmålets, dvs. dialektenes status over hele landet. Foreløpig finnes ingen forskningsmessig kartlegging av Prøysens egen bruk av Ringsakerdialekten som talemål og heller ingen beskrivelse av de språksosiologiske sammenhenger og konsekvenser av dette. Prøysen benyttet også dialekt i sin skrivekunst, og også på dette området mangler fullstendig forskningsbasert kartlegging og beskrivelse. 6. Prøysen i mediehistorisk sammenheng Prøysen var en av sin tids største om ikke den største mediepersonlighet. Hans tid som aktiv kunstner falt sammen med radioens glanstid, og da man fikk etablert norske TV-sendinger, ble Prøysen med over i det nye mediet. Prøysen var også plateartist med en lang rekke samarbeidsprosjekt med komponister, musikere, m.v. innenfor flere sjangrer, og det meste av denne siden ved Prøysens virke er ikke utforsket.. Siden Prøysens bortgang er stadig nye medier kommet til. Eksempelvis finnes det mange tekster (i bred forstand) om og av Prøysen ute på internettet uten at disse verken er kartlagt eller studert, for eksempel med hensyn til hvordan og i hvilke sammenhenger de anvendes og fortolkes. 5

6 Stipendiater, forsknings- og veiledningskompetanse og forskningsledelse Ideelt sett burde det skrives minst en doktoravhandling innenfor hvert av de overnevnte forskingsfeltene. For å sikre kvaliteten utlyses imidlertid inntil tre stipendiatstillinger i en åpen utlysning for å sikre konkurrranse og dermed best mulig forsking ut av ressursene som tilføres. Hele tre Prøysen-stipendiater vil utvilsomt bli lagt merke til langt utenfor forskersamfunnet, og det vil signalisere både at Høgskolen i Hedmark tar sine forpliktelser for innlandskulturen på alvor og at den akademiske lista legges høyt. Særlig med tanke på de universitetsambisjoner som de akademiske miljøene i Innlandet hyser, følger det at disse miljøene tar et særlig ansvar for regionens ulike kunst-og kulturuttrykk og bygger opp sin kompetanse med dette for øye, en bestrebelse som også er av avgjørende betydning i realiseringen av universitetsprosjektet. Høgskolen i Hedmark har kommet et godt stykke på veg i så måte i og med at høgskolen ved Institutt for humanistiske fag nå innehar professorater både i nordisk språk- og litteraturvitenskap. Grovt sett faller de nevnte forskningsområdene innenfor tre vitensområder: det litteraturvitenskapelige (med tverrestetisk og interartiell fargning, inkl. barnelitteratur), det språkvitenskapelige og det medievitenskapelige. På alle tre områder besitter høgskolen forskningskompetanse. Foruten litteraturprofessoren med moderne lyrikk og interartialitet som spesialområder vil en av de ansatte om kort tid disputere innenfor emnet barnelitteratur. I tillegg til professoren i nordisk språk vil en av de ansatte om kort tid levere inn en avhandling om syntaksen i tekster skrevet for hånd og tekster skrevet på tastatur, der han bruker korpuslingvistiske metoder som vil være aktuelle i Prøysenprosjektet. Også hva gjelder det medievitenskapelige har høgskolen forskningskompetanse i og med at en førsteamanuensis (med doktorgrad om interaktive, skjønnlitterære internett-tekster) er tilsatt ved instituttet. Samlet sett er det således god veiledningskompetanse innenfor de nevnte vitensområdene. Prøysen-prosjektet vil bli ledet av professorene Ole Karlsen (litteraturvitenskap) og Lars Anders Kulbrandstad (språkvitenskap). Begge har en betydelig forskningsproduksjon bak seg og er blant landets mest forskningsproduktive innenfor sine særlige interesseområder. Videre har de ledet flere forskningsprosjekter og er begge erfarne hva gjelder veiledning og avhandlingsvurdering, bl.a etter flere oppgaver som opponenter ved doktordisputaser. Begge har hatt verv i sentrale faglige og vitenskapelig utvalg og komiteer. Internasjonale og nasjonale forskernettverk Forskere ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Hedmark er knyttet til en rekke ulike formelle og uformelle forskernettverk som er aktuelle i Prøysensammenheng. Disse kan ha en rent faglig eller tverrfaglig og også tverrestetisk 6

7 karakter. Innenfor The International Association of Word and Music Studies finnes en rekke internasjonalt kjente forskere som arbeider med ord musikk-relasjoner, også innenfor områder som er beslektet med den sjangeren Alf Prøysen er aller mest kjent for innenlands: den lyriske visa. I nordisk sammenheng arbeides det med ord musikkrelasjonen i nettverksorganisasjonen Nordisk Poetisk Selskab (der nestleder er tilsatt ved Høgskolen i Hedmark) og i forskernettverket Den moderne nordiske poesiens former (som ledes fra Hamar). For sanglyrikkens vedkommende finnes det også en rekke samarbeidspartnere knyttet til ulike litterære selskaper. De mest aktuelle av disse, som gjerne ledes av toppforskere på feltet, forefinnes i Sverige, så som Bellmannsällskapet, Fröding-sällskapet, Taube-sällskapet, mv. For ulike andre tverrestetiske/multimodale former kan tilsvarende nettverk ramses opp. Hva gjelder ord bilde-relasjonen heri også relasjon ord levende bilder er flere forskere ved Høgskolen i Hedmark tilknyttet The International Association of Word and Image Studies, en bred internasjonal organisasjon som tar opp i seg de fleste multimodale uttrykksformer og som har sine egne underavdelinger på nordisk og norsk nivå. Studiet av barnelitteratur, sjangerstudier og studier innenfor narratologi har på tilsvarende vis aktuelle forskernettverk så vel på internasjonalt som nordisk og nasjonalt nivå, også der med deltakelse fra Høgskolen i Hedmark. Forskning om Prøysen og hans kunstnerskap fra språkvitenskapelige perspektiver vil ha nytte av kontakten som medlemmer av det lingvistiske fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har med formelle og uformelle sosiolingvistiske og dialektologiske nettverk og forskningsmiljøer både i Norge og ellers i Norden. Her kan for eksempel nevnes det norske SONE sosiolingvistisk nettverk, professor Lars S. Vikør og hans medarbeidere i Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo, det skandinaviske dialektsyntaks-prosjektet ScanDiaSyn og professor Tore Kristiansen og miljøet ved Institut for Dansk Dialektforskning ved Københavns Universitet. På det korpuslingvistiske feltet har forskere ved Høgskolen i Hedmark forbindelser med eller tilknytning til Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo, Corpus Linguistic Group samme sted, det bergensbaserte Uni Digital, som er en avdeling av forskningsselskapet Uni Research AS og forskergruppa Nordisk grammatikk og semantikk ved Universitetet i Bergen. 7

Hva handler journalistikkforskningen om?

Hva handler journalistikkforskningen om? Hva handler journalistikkforskningen om? en bibliografisk studie av journalistikkforskningen i Skandinavia Paper at The 20th NordMedia Conference 2011, 11.-13. August in Akureyri, Iceland. Lisbeth Morlandstø

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

Kulturpolitikkforskning i Norden

Kulturpolitikkforskning i Norden Kulturpolitikkforskning i Norden En kunnskapsoversikt ERIK HENNINGSEN OG HEIDI STAVRUM TF-rapport nr. 334 2014 Tittel: Kulturpolitikkforskning i Norden. Undertittel: En kunnskapsoversikt TF-rapport nr:

Detaljer

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Spesialpedagogisk forskning i Norge Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Solveig Holen Gunnar Sivertsen Cay Gjerustad Rapport 38/2013 Spesialpedagogisk forskning

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Forskningsbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning Forskningsbasert undervisning Berit Hyllseth Norgesnettrådets rapporter ISSN 1501-9640 Forord Norgesnettrådet tok i 2000 på eget initiativ opp spørsmålet om hvordan bestemmelsene om forskningsbasert undervisning

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen og Unn Røyneland 1/4/2013

Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen og Unn Røyneland 1/4/2013 UIB, NHH, UIO Landrapport Norge Språkpolitiske grunnlagsdokumenter, internasjonalisering og parallellspråklighet i teori og praksis ved norske universitet og høgskoler Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen

Detaljer

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Oddvar Førland og Olav Helge Angell Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Haraldsplass diakonale høgskole Skriftserien 1/ 2010 1 Tittel: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Nyere sakprosaforskning i Norge

Nyere sakprosaforskning i Norge Nyere sakprosaforskning i Norge En kort presentasjon Af Johan L. Tønnesson Abstract I Norge, som i Sverige, har "sakprosa" vist seg å være et virksomt begrep i forskning og kulturliv. Gjennom forskningen

Detaljer

Pionerer i realfag og teknologi

Pionerer i realfag og teknologi Pionerer i realfag og teknologi Intervjuer med sentrale aktører om den tidlige utvikling av forskning og utdanning ved Universitetet i Tromsø Eivind Bråstad Jensen og Morten Hald Pionerer i realfag og

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling

I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling ARBEIDSNOTAT 8/2004 Vera Schwach, Ellen Brandt og Agnete Vabø I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Barn 25 år et tilbakeblikk

Barn 25 år et tilbakeblikk Barn nr. 3 4 2007:7 15, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Barn 25 år et tilbakeblikk Tidsskriftet Barn er inne i sin 25. årgang. Tidsskriftet kan derfor se tilbake på et kvart århundre

Detaljer

Litteratur i digitale omgivelser. Øyvind Prytz

Litteratur i digitale omgivelser. Øyvind Prytz Litteratur i digitale omgivelser Øyvind Prytz Øyvind Prytz er litteraturviter og forsker ved FoUseksjonen i Kulturrådet. I 2012 disputerte han ved NTNU i Trondheim med avhandlingen Italo Calvinos litterære

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Multietniske redaksjoner?

Multietniske redaksjoner? Multietniske redaksjoner? Elin Svensen Svært få personer med minoritetsbakgrunn jobber innen de etablerte mediene. Gjennom intervjuer med representanter for ledelse, redaksjonsklubber og journalistforbund

Detaljer

A N D R E A S M Y H R V O L D B R Æ N D H A U G E N H A N N E R Y G H H O L T E R L A R S U L R I K V E R L E L A N G E W A N D A R I V E R A

A N D R E A S M Y H R V O L D B R Æ N D H A U G E N H A N N E R Y G H H O L T E R L A R S U L R I K V E R L E L A N G E W A N D A R I V E R A H U M A N I S T I S K P R O S J E K T S E M E S T E R H Ø S T E N 2 0 0 4 A N D R E A S M Y H R V O L D B R Æ N D H A U G E N H A N N E R Y G H H O L T E R L A R S U L R I K V E R L E L A N G E M A R I

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer