PRØYSEN Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRØYSEN 2014. Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014"

Transkript

1 PRØYSEN 2014 Høgskolen i Hedmarks prosjekt i anledning markering av Prøysen-jubileet i 2014 På tross av Alf Prøysens unike posisjon i norsk kulturliv i det forrige århundre er forskningen om hans kunstneriske virke relativt begrenset. Som akademisk institusjon i Innlandet med betydelig kompetanse og forskningsaktivitet innen kultur, litteratur og språk ønsker Høgskolen i Hedmark å bidra til at vi har langt bedre kunnskap om det Alf Prøysen skapte med sin kunst, og om den betydning han har hatt og fremdeles har i kulturlivet her i landet, når vi i 2014 markerer at det er 100 siden han ble født. Høgskolen har derfor utviklet plan for et prosjekt kalt «Prøysen 2014». Hovedkomponenten i prosjektet er et forskningsprogram hvor det inngår tre doktorgradsstipender og flere symposier og forskningskonferanser. Videre vil det være et formidlingsprogram, blant annet med oversettelse av et utvalg av Prøysens tekster på engelsk, en Prøysen-portal på nett med oppdatert bibliografi, discografi m.v., og en større nasjonal kulturkonferanse med utgangspunkt i Prøysens kunstnerskap. I tillegg omfatter prosjektet et pedagogisk program som innebærer samarbeid med Prøysenhuset i Ringsaker og utdanningsinstitusjoner på flere nivåer i regionen. I det følgende vil vi først gjøre nærmere rede for bakgrunnen for prosjektet. Dernest beskriver vi status for forskningen om Alf Prøysen som forfatter, visekunstner og mediepersonlighet og løfter fram aktuelle områder for forskningsvirksomheten i prosjektet. Vi orienterer om høgskolens forsknings- og veiledningskompetanse på fagfeltene det gjelder, og om forskningsledelsen. Så presenteres prosjektets milepæler og publiseringsprogram, og vi avslutter med en omtale av de øvrige aktivitetene i prosjektet. Bakgrunn Da Alf Prøysen bokdebuterte med Dørstokken heme. Hedemarksfortellinger i 1945, skrev Aksel Sandemose at han i denne boken kunne finne alt det en fant i de første og

2 tydelige dikteriske begynnelser hos en Ibsen eller Hamsun. Gjennom de neste 25 årene fram til Prøysens altfor tidlige bortgang skulle det vise seg at Aksel Sandemoses spådom om Prøysens betydning som forfatter skulle gå i oppfyllelse, og i en artikkel i 1975 fastslår Jan Erik Vold at Prøysen er noe avdet fineste vi har hatt og (trolig) kommer til å få når det gjelder norske skrivere og omtrent samtidig skriver Olav H. Hauge at Prøysen er den beste diktaren me har hatt etter krigen. Prøysens plass i den norske litterære kanon har lenge vært udiskutabel, og han fremstår nå som en av de viktigste forfatterne i forrige århundre som prosaist på linje med Knut Hamsun før ham og Dag Solstad og Jon Fosse etter han: som poet på linje med Olaf Bull og Olaf Nygard før han og Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen samtidig med han. Som barnebokforfatter er Prøysen enestående i norsk litteratur, og vi må til Sverige og til Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe og andre Lindgren-figurer for å finne noen som kan matche Teskjekjerringa, også når det gjelder litterær verdensberømmelse. Dessuten står også Prøysen sentralt i norsk kulturhistorie i bredere forstand. I tillegg til dikterskapet var Prøysen også utøvende kunstner, performer og artist; han behersket flere medier enn bokmediet, og var blant annet avis-spaltist og skrev hele 838 lørdagsstubber i Arbeiderbladet i årene fra 1951 til 1970, han var barnetimeonkel og radiosjarmør og ble sentral også i TV-sammenheng etter hvert som TV-mediet ble etablert og utviklet i Norge på 60-tallet. Også i rent språklig sammenheng gjorde Prøysen en formidabel innsats. Med Prøysen ble det stuereint å bruke dialekt i alle talemålssammenhenger, og ikke minst utviklet han Hedmarksdialekten, nærmere bestemt Ringsakermålet, til et finslipt og høylitterært språk. Forskningsstatus og forskningsområder Tatt i betraktning at Alf Prøysen framstår som en av de mest sentrale personer i norsk kulturliv i forrige århundre, må man kunne fastslå at forskningen omkring Alf Prøysens kunst er uhyre beskjeden. Rett nok har Prøysen fått en utmerket biografi (Ove Røsbak: Alf Prøysen. Præstvægen og sjustjerna, 1992), og det finnes et fåtall gode forskningsartikler, karakteristisk nok for det meste begrenset til Prøysens eneste roman (Trost i taklampa, 1950) og hans klassisistiske noveller i Dørstokken heme. Hedemarksfortellinger (1945). Mens det nå finnes en rekke doktoravhandlinger om en annen sentral forfatter, Knut Hamsun, samt doktoravhandlinger om store poeter som Olav Nygard, Olaf Bull, Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen alle forfattere fra forrige århundre er ennå ingen doktoravhandling blitt Alf Prøysens kunstnerskap til del. Også når det gjelder hovedoppgaver/masteroppgaver, finnes det få arbeider om Prøysen, til tross for at så vel litteraturvitenskap som medievitenskap har trukket til seg store studentgrupper de senere år. Alf Prøysen nyter høy respekt i akademia og i alle litterære og kunstneriske kretser, samtidig som hans navn også er et house-hold-name i allmennheten. At det er forsket 2

3 lite på Prøysens kunst, skyldes altså ikke at noen skulle være i tvil om kvaliteten på hans arbeid. Snarere skyldes det helt motsatte forhold, for det som kjennetegner Prøysens forfatterskap, er at det overskrider de faste, veletablerte og velkjente sjangrene (slik som novellen og romanen) som litteraturforskere flest er lommekjent med. Prøysens kortprosainnovasjon med det hedmarkske navn stubben er i realiteten forskningsmessig ubeskrevet og heller aldri sett i lys av andre moderne kortprosaformer. Å studere litterære innovasjoner som dette er langt mer krevende enn å forholde seg til de etablerte former, og i dette ligger én hovedforklaring på hvorfor Prøysnes diktning er lite utforsket. For det andre er Prøysens forfatterskap i realiteten ikke bare er et forfatterskap, men del av et større kunstnerskap. For å eksemplifisere: Prøysens store samtidige Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Rolf Jacobsen er først og fremst skriftpoeter, mens Prøysen først og fremst er sangpoet, og mens den litterære produksjonen til de tre nevnte portalfigurene i moderne norsk lyrikk i hovedsak baserer seg på diktsamlinga som medium, er grammafonplata, cd en og mediering i radio og tv den moderne sanglyrikkens kommunikasjonsform. Sanglyrikken krever dermed også andre tilganger i tillegg til de rent litteraturvitenskapelige. Litteraturvitenskapelige tilnærminger må med hensyn til Prøysens sanglyrikk suppleres med interartielle og medievitenskapelige tilnærmingsmåter og med forståelsesformer hentet for eksempel fra performance studies. For det tredje: Slike interartielle, tverrestetiske og flervitenskapelige tilnærmingsmåter gjelder ikke bare Prøysens virke som singer/songwriter, men i høyeste grad også hans arbeid med litteratur for barn. Som barnebokforfatter er Prøysen internasjonalt berømt, og han er blant de norske forfattere som samlet sett er mest lest og velkjent i utlandet. Generelt står barnelitteraturen svært sterkt i Norge, noe som ikke minst henger sammen med at sterke forfattere som Vidar Sandbeck, Torbjørn Egner, Anne Cath Vestly og Alf Prøysen har gått foran og banet vei for nyere generasjoner forfattere. Imidlertid er barnelitteraturforskningen på langt nær på høyde med barnelitteraturen selv. Barnelitteraturkritikken og barnelitteraurforskningen har for vært snevret inn mot rent pedagogiske sammenhenger, uten særlig litterær og estetisk orientering og uten store og brede forskningsinnsatser som på andre litterære områder. Internasjonalt har teoriutviklingen de siste årene skutt fart, uten at det i særlig grad har nedfelt seg i norsk barnelitteraturforsking. Det er faktisk først i de senere årene at man har klart å få fram et par doktoravhandlinger om norsk barnelitteratur, og ingen av dem dreier seg om Alf Prøysens barnebøker. Barnelitteraturen knytter også an til et fjerde forhold: Prøysen i mediehistorisk sammenheng. Prøysen slo gjennom på 50-tallet, i radioens storhetstid, og han ble også med over i TV-mediet da det ble innført i Norge tidlig på 60-tallet. Prøysens enorme popularitet er knyttet til så vel hans rolle som barnetimeonkel i radio, som Romeo 3

4 Clive Sandersen Olsén i barne-tv-serien Kanutten og Romeo Clive og ikke minst som visesanger og underholdningsartist performer i begge medier. Her ligger et enormt og i hovedsak uutforsket materiale som åpner for en rekke tilganger av litteraturvitenskapelig, språkvitenskapelig, kunst- og medievitenskapelig art. På bakgrunn av dette kan følgende forskningsområder utsondres som særlig aktuelle: 1. Prøysen som prosaist Som før nevnt er det prosaen, særlig de klassiske novellene og romanen Trost i taklampa, som har fått mest forskningsmessig oppmerksomhet, men også på dette området trengs det grundige og helhetlige nylesninger basert på nyere perspektiver (litteraturteoretisk, sosiologisk, litteraturhistoriografisk, m.v.) og større bredde og dybde i forskningsanslaget. Som mange vil være kjent, med er Prøysens prosa også gjenstand for stadige bearbeidinger innenfor andre sjangrer enn den fortellende prosa; mest kjent er trolig bearbeidelsen av Trost i taklampa til drama, musikkteater og film. På denne måten oppstår stadig nye varianter av Prøysen-tekstene benyttet i stadige nye kontekster, hvilket igjen befordrer nye tekststudier, for eksempel i form av komparative strategier innenfor en bredere intertekstualitetshorisont, i form av studier av relasjonen mellom tekst og medium eller i form av adapsjonsstudier eller nyere auteur-studier. Som nevnt er også Prøysen en form-innovatør, for eksempel hva gjelder de vel 800 lørdagsstubbene han skrev for Arbeiderbladet i perioden fra 1951 og helt fram til sin død i 1970, en form for leilighetsdikterisk sjanger som har fått leve langt ut over den aktuelle konteksten de ble til i. I norsk litteraturhistorie og for så vidt også i norsk pressehistorie mangler et kapittel om denne sjangeren, for eksempel sett i lys av andre kortprosaformer. Prøysens erindringsbøker med den selvframstilling som er innskrevet i dem har også så langt heller ikke blitt beskrevet i litteraturhistoriske eller sjangermessig sammenheng til tross for at ulike former for selvfremstilling har vært et yndet litteraturvitenskapelig tema de siste par ti-årene. 2. Prøysen som sanglyriker Litteraturgranskeren og poeten Jan Erik Vold har levert en av de få dyptpløyende analyser av et Prøysen-dikt, Så seile vi på Mjøsa (i P X 3, 2003), og et annet sted plasserer han Prøysens Ungkarssalme som ett av de tre beste dikt noensinne skrevet i Norge. Så langt har imidlertid ikke dette ført til at Prøysens dikt og sanger er blitt grundig litteraturvitenskapelig behandlet, til tross for at det er allmenn enighet om at det er nettopp innenfor lyrikken (i ordets mest opprinnelige og musikalske betydning) at man finner det aller ypperste innenfor Prøysens forfatterskap. Forskningsmessig er dette altså så godt som helt jomfruelig terreng, og de vitenskapelige tilgangene legio. Prøysens dikt og sanger 4

5 byr seg fram for studier innenfor nye teoridannelser innenfor lyrikken, og de ligger vel til rette for at interartielle og tverrestetiske forskningstilganger kombineres med rent litteraturvitenskapelig forskningsmetodikk. Her er også helt nye forskningsdisipliner aktuelle, som for eksempel performance studies, i og med at Prøysens stemme og Prøysen selv motsatt de gamle mestere fra tallet også er tilgjengelig i form av radioopptak, filmopptak, m.v. 3. Prøysen som barnebokforfatter Barnebokforskningen i Norge har som nevnt lenge stått noe i stampe og har kan hende vært størknet i stive former innenfor altfor-korte formater. I de siste årene er det delvis på grunn av et par nye doktoravhandlinger i emnet også i Norge i ferd med å skje en nyorientering som forhåpentligvis vil føre med seg et betydelig forskningsmessig løft innenfor dette området. Forskningsklimatisk ligger således det meste til rette for at også Prøysens barnebøker, heri også hans lyrikk for barn, underkastes (fornyet) forskningsmessig behandling som også vektlegger disse verkene estetiske uttrykk så vel som eller som en del av den danningsproblematikk som gjerne er heftet til denne typen litteratur. 4. Prøysen i språkvitenskapelig belysning Med Prøysen ble Hedmarksdialekten bokstavelig talt overført (pr radio og grammofonplater) til de tusen hjem, og det er hevet over enhver tvil at Prøysen bidro til å heve morsmålets, dvs. dialektenes status over hele landet. Foreløpig finnes ingen forskningsmessig kartlegging av Prøysens egen bruk av Ringsakerdialekten som talemål og heller ingen beskrivelse av de språksosiologiske sammenhenger og konsekvenser av dette. Prøysen benyttet også dialekt i sin skrivekunst, og også på dette området mangler fullstendig forskningsbasert kartlegging og beskrivelse. 6. Prøysen i mediehistorisk sammenheng Prøysen var en av sin tids største om ikke den største mediepersonlighet. Hans tid som aktiv kunstner falt sammen med radioens glanstid, og da man fikk etablert norske TV-sendinger, ble Prøysen med over i det nye mediet. Prøysen var også plateartist med en lang rekke samarbeidsprosjekt med komponister, musikere, m.v. innenfor flere sjangrer, og det meste av denne siden ved Prøysens virke er ikke utforsket.. Siden Prøysens bortgang er stadig nye medier kommet til. Eksempelvis finnes det mange tekster (i bred forstand) om og av Prøysen ute på internettet uten at disse verken er kartlagt eller studert, for eksempel med hensyn til hvordan og i hvilke sammenhenger de anvendes og fortolkes. 5

6 Stipendiater, forsknings- og veiledningskompetanse og forskningsledelse Ideelt sett burde det skrives minst en doktoravhandling innenfor hvert av de overnevnte forskingsfeltene. For å sikre kvaliteten utlyses imidlertid inntil tre stipendiatstillinger i en åpen utlysning for å sikre konkurrranse og dermed best mulig forsking ut av ressursene som tilføres. Hele tre Prøysen-stipendiater vil utvilsomt bli lagt merke til langt utenfor forskersamfunnet, og det vil signalisere både at Høgskolen i Hedmark tar sine forpliktelser for innlandskulturen på alvor og at den akademiske lista legges høyt. Særlig med tanke på de universitetsambisjoner som de akademiske miljøene i Innlandet hyser, følger det at disse miljøene tar et særlig ansvar for regionens ulike kunst-og kulturuttrykk og bygger opp sin kompetanse med dette for øye, en bestrebelse som også er av avgjørende betydning i realiseringen av universitetsprosjektet. Høgskolen i Hedmark har kommet et godt stykke på veg i så måte i og med at høgskolen ved Institutt for humanistiske fag nå innehar professorater både i nordisk språk- og litteraturvitenskap. Grovt sett faller de nevnte forskningsområdene innenfor tre vitensområder: det litteraturvitenskapelige (med tverrestetisk og interartiell fargning, inkl. barnelitteratur), det språkvitenskapelige og det medievitenskapelige. På alle tre områder besitter høgskolen forskningskompetanse. Foruten litteraturprofessoren med moderne lyrikk og interartialitet som spesialområder vil en av de ansatte om kort tid disputere innenfor emnet barnelitteratur. I tillegg til professoren i nordisk språk vil en av de ansatte om kort tid levere inn en avhandling om syntaksen i tekster skrevet for hånd og tekster skrevet på tastatur, der han bruker korpuslingvistiske metoder som vil være aktuelle i Prøysenprosjektet. Også hva gjelder det medievitenskapelige har høgskolen forskningskompetanse i og med at en førsteamanuensis (med doktorgrad om interaktive, skjønnlitterære internett-tekster) er tilsatt ved instituttet. Samlet sett er det således god veiledningskompetanse innenfor de nevnte vitensområdene. Prøysen-prosjektet vil bli ledet av professorene Ole Karlsen (litteraturvitenskap) og Lars Anders Kulbrandstad (språkvitenskap). Begge har en betydelig forskningsproduksjon bak seg og er blant landets mest forskningsproduktive innenfor sine særlige interesseområder. Videre har de ledet flere forskningsprosjekter og er begge erfarne hva gjelder veiledning og avhandlingsvurdering, bl.a etter flere oppgaver som opponenter ved doktordisputaser. Begge har hatt verv i sentrale faglige og vitenskapelig utvalg og komiteer. Internasjonale og nasjonale forskernettverk Forskere ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Hedmark er knyttet til en rekke ulike formelle og uformelle forskernettverk som er aktuelle i Prøysensammenheng. Disse kan ha en rent faglig eller tverrfaglig og også tverrestetisk 6

7 karakter. Innenfor The International Association of Word and Music Studies finnes en rekke internasjonalt kjente forskere som arbeider med ord musikk-relasjoner, også innenfor områder som er beslektet med den sjangeren Alf Prøysen er aller mest kjent for innenlands: den lyriske visa. I nordisk sammenheng arbeides det med ord musikkrelasjonen i nettverksorganisasjonen Nordisk Poetisk Selskab (der nestleder er tilsatt ved Høgskolen i Hedmark) og i forskernettverket Den moderne nordiske poesiens former (som ledes fra Hamar). For sanglyrikkens vedkommende finnes det også en rekke samarbeidspartnere knyttet til ulike litterære selskaper. De mest aktuelle av disse, som gjerne ledes av toppforskere på feltet, forefinnes i Sverige, så som Bellmannsällskapet, Fröding-sällskapet, Taube-sällskapet, mv. For ulike andre tverrestetiske/multimodale former kan tilsvarende nettverk ramses opp. Hva gjelder ord bilde-relasjonen heri også relasjon ord levende bilder er flere forskere ved Høgskolen i Hedmark tilknyttet The International Association of Word and Image Studies, en bred internasjonal organisasjon som tar opp i seg de fleste multimodale uttrykksformer og som har sine egne underavdelinger på nordisk og norsk nivå. Studiet av barnelitteratur, sjangerstudier og studier innenfor narratologi har på tilsvarende vis aktuelle forskernettverk så vel på internasjonalt som nordisk og nasjonalt nivå, også der med deltakelse fra Høgskolen i Hedmark. Forskning om Prøysen og hans kunstnerskap fra språkvitenskapelige perspektiver vil ha nytte av kontakten som medlemmer av det lingvistiske fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har med formelle og uformelle sosiolingvistiske og dialektologiske nettverk og forskningsmiljøer både i Norge og ellers i Norden. Her kan for eksempel nevnes det norske SONE sosiolingvistisk nettverk, professor Lars S. Vikør og hans medarbeidere i Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo, det skandinaviske dialektsyntaks-prosjektet ScanDiaSyn og professor Tore Kristiansen og miljøet ved Institut for Dansk Dialektforskning ved Københavns Universitet. På det korpuslingvistiske feltet har forskere ved Høgskolen i Hedmark forbindelser med eller tilknytning til Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo, Corpus Linguistic Group samme sted, det bergensbaserte Uni Digital, som er en avdeling av forskningsselskapet Uni Research AS og forskergruppa Nordisk grammatikk og semantikk ved Universitetet i Bergen. 7

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Årsplan norsk fordypning 2017/2018 Årsplan norsk fordypning 017/018 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 017/018 Hanne Holm fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Utlysingstekst phd-stillingar DET HUMANISTISKE FAKULTET. Notat:

UNIVERSITETET I OSLO. Utlysingstekst phd-stillingar DET HUMANISTISKE FAKULTET. Notat: UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium Sak nr:8/7-2007 Fra: Forskingsleiar Møtedato: 03122007 Sakstype: Vedtakssak Notat: 29112007

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

FAGRAPPORT. Dato SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER

FAGRAPPORT. Dato SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER Dato: FAGRAPPORT SKOLEÅR 2016/2017 FAG NORSK FAGKODE NOR0216 FAGLÆRER Vidar Apalset, Torstein Vardeberg Skeie, Eli Aareskjold og Hege Almås KLASSE/GRUPPE 10.trinn FORMÅLET MED RAPPORTEN Fagrapport skal

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger 2. februar 2010 Høgskolen i Bergen Professor Monica W. Nortvedt Satsning på og organisering av FoU virksomheten Strategisk plan -25% førstekompetanse

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018 Årsplan engelsk fordypning 017/018 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 017/018 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017 Årsplan engelsk fordypning 016/017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk fordypning 8 016/017 Sondre Rue Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PENSUMLISTE. Vår Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE. Vår Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE Vår 2017 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Utvalget for oppfølging av evalueringen av norsk forskning i nordisk språk og litteratur

Utvalget for oppfølging av evalueringen av norsk forskning i nordisk språk og litteratur Utvalget for oppfølging av evalueringen av norsk forskning i nordisk språk og litteratur Dato: onsdag 27. september 2006 Sted: Norges forskningsråd, Stensberggt 26, Oslo Til stede: Administrasjon: Per

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat.

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: Norsk fordypning Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Tid Tema Mål ( Se nummer i vedlegg) Organisering/ Arbeidsmåter Læremidler/stoff Vurderingsform Høsten Film. Teori,

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

ALF PRØYSEN PRØYSENSTUA Alf Prøysen ble født på husmannsplassen Prøysenstua på Rudshøgda i Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Husmannsplassen hørte til gården Hjelmstad, og faren til Alf arbeidet der som

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Norsk fordjupning KODE: KLASSE/GRUPPE: 10.trinn TALET PÅ ELEVAR: 5. SKULE: Lye Ungdomsskule

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Norsk fordjupning KODE: KLASSE/GRUPPE: 10.trinn TALET PÅ ELEVAR: 5. SKULE: Lye Ungdomsskule [2016] FAGRAPPORT FAG: Norsk fordjupning KODE: KLASSE/GRUPPE: 10.trinn TALET PÅ ELEVAR: 5 SKULE: Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM Læreverk Blichfeldt, Kathinka og Flørte, Therese Norsk Fordypning 8-10 kontekst

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR 2017 2018 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Film- reklamefilm gjøre rede for språklige virkemidler

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING. holdt på møte 18. september av professor Olav Torvund

MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING. holdt på møte 18. september av professor Olav Torvund MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING holdt på møte 18. september 2014 av professor Olav Torvund Jon Bing var en av dem som skapte det faget som i Norge har fått betegnelsen rettsinformatikk: Møtet og samspillet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin

ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin Uke Emne 34 Introduksjon til faget Nettopp norsk - bok 35 Film Roman og film fortellinger i stort format s. 48 60 36 Film Roman og film fortellinger i stort

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram ÅRSPLAN 17/18 Fag: Norsk Klasse: 9.trinn Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 delta i diskusjoner med Arbeid individuelt

Detaljer

Ei bok om Alf Prøysen

Ei bok om Alf Prøysen Stein Erik Lunde Dra krakken bortåt glaset Ei bok om Alf Prøysen Dra krakken bortåt glaset heter denne boka. Tittelen er henta fra ei linje i «Julekveldsvise». Mange kjenner den. De fleste kjenner den

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16 ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og tas på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet * Språket

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING INNSATSOMRÅDER FOR UiBs SATSING PÅ FORSKERUTDANNING 2016 2022 HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016 8.klasse, våren 016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 8 015/016 Bodil Moholt Læreverk: Kontekst fortynning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser og internett Tema/Emner: Selvvalgte emner

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17 ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 I. INNLEDNING IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre 11.2.2014. Planen har vært behandlet i flere runder

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016 KOMPETANSEMÅL PERIODE ARB.METODER DIGITALT VERKTØY Down under Identifisere noen språklige likheter og Bruke grunnleggende regler og mønstre Uttrykke egen mening om ulike emner Beherske et ordforråd som

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer