Midtun skoles Læreplan i Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtun skoles Læreplan i Norsk"

Transkript

1 Midtun skoles Læreplan i Norsk Side 1 av 26

2 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Samtidig skal norskfaget utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter, lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst og bidra til å utvikle gode læringsstrategier. I norskfaget møter elevene et bredt spekter av tekster. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Elevene skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for både opplevelse og refleksjon. I løpet av opplæringen skal de lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk tenkning og få perspektiv på teksthistorien. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon kan de sette ord på egne tanker og stå fram med meninger og vurderinger. De skal selv produsere ulike typer tekster med hensiktsmessige verktøy, og tilpasse språk og form til ulike formål, mottakere og medier. Etter hvert vil de også kunne fordype seg i faglige emner og bli dyktigere til å formidle et faglig innhold til andre. Norskfaget befinner seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk, kultur og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv kan gi elevene større forståelse for det samfunnet de er en del av. Norsk kulturarv byr på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning når perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen. I Norge er norsk og samisk offisielle språk, og bokmål og nynorsk er likestilte skriftlige målformer. Vi bruker mange ulike dialekter og talemålsvarianter, men også andre språk enn norsk. Det språklige mangfoldet er en ressurs for utviklingen av barn og unges språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal barn og unge få et bevisst forhold til språklig mangfold, og lære å lese og skrive både bokmål og nynorsk. Formålet med opplæringen er å styrke elevenes språklige trygghet og identitet, utvikle deres språkforståelse og gi et godt grunnlag for mestring av begge målformene i samfunns- og yrkesliv. Læreplanen i norsk gjelder også for elever med samisk eller finsk som andrespråk. Opplæringen i norsk skal sammen med opplæringen i andrespråket bidra til disse elevenes tospråklige kompetanse. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med et nært samarbeid mellom de to fagene. Hovedområder Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Side 2 av 26

3 Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Norsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse. Kompetansemål for opplæring i skriftlig sidemål gjelder ikke for yrkesfaglige utdanningsprogram etter Vg2. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk, og andre elever som er fritatt fra opplæring og vurdering i sidemål, skal bare skrive på hovedmålet sitt. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder Vg1 Vg3 Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen. Skriftlig kommunikasjon Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker. Side 3 av 26

4 Språk, litteratur og kultur Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra. Timetall i faget Timetall oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET årstrinn: 931 timer gjelder for elever som ikke har samisk eller finsk som andrespråk årstrinn: 441 timer gjelder for elever som ikke har samisk eller finsk som andrespråk årstrinn: 642 timer gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk årstrinn: 312 timer gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art. Utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med ulike muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Det innebærer å tilegne seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og å forstå og å bruke det muntlige språket stadig mer nyansert og presist i samtale om norskfaglige emner, problemstillinger og tekster av økende omfang og kompleksitet. Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap Side 4 av 26

5 og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft. Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer tekster i faget. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere. Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng. Punkter som omhandler regning i norskfaget er i denne planen merket med stjerne. Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder. Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven. Dette innebærer at alle elever på Midtun skole har rett til underveisvurdering og dokumentasjon av opplæringen. Eleven skal i denne sammenheng gjøres kjent med målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Elevens foreldre eller foresatte skal to ganger i året ha en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om elevens faglige kompetanse og utvikling. I disse samtalene skal det vektlegges hva som kan gjøres for at eleven skal kunne øke sin kompetanse i fagene. Utover dette skal underveisvurdering brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker sin kompetanse i fagene. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig. Vurderingens formål Formålet med vurdering kan enkelt oppsummeres i tre punkter. Vurdering av læring, vurdering Side 5 av 26

6 for læring og vurdering som læring. 3-2 i vurderingsforskriftene sier blant annet at vurderingens formål i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutning av opplæringen i faget (bare aktuelt for 10. klasse). Videre står det at vurderingen skal gi god tilbakemelding og rettledning til elevene. Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. Det personlige aspektet Det er viktig at elevene oppfatter tilbakemeldingene som blir gitt som konstruktive og hovedsakelig positive. Det er viktig at vurderingen ikke bryter ned elevens selvbilde og mestringsfølelse, men heller verdsetter innsatsen eleven har gjort og bygger opp under elevens ønske om å lykkes. Konstruktive tilbakemeldinger skal virke motiverende på eleven slik at vedkommende ønsker å gjøre sitt beste med tanke på arbeidet som ligger fremfor. I forbindelse med de halvårlige tilbakemeldingene er det viktig at det ikke bare blir fokusert på den faglige kompetansen, men at personlige aspekter som; holdning til faget, personlig motivasjon (driv), metodekompetanse samt sosial- og kommunikasjonskompetanse også blir vektlagt. Læringsaspektet Personlig måloppnåelse Det er viktig at tilbakemeldingene elevene får først og fremst bygger på det eleven kan eller har fått til. Vurderingen må derfor ta utgangspunkt i de målene som er nådd og gi eleven positiv tilbakemelding om dette. Som en oppfølging av dette, kan man sammen med eleven sette nye mål og gi eleven veiledning i hvordan disse kan nåes. Medvirkning i vurderingen Elevenes egenvurdering er en del av underveisvurderingen. Elevene skal delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Dette er noe som elevene må trenes i fra første klasse. På den måten vil også elevene selv kunne se kvaliteter og mangler i egne produkter og ferdigheter, og bruke dette i videre arbeid. Motivasjon Det er viktig at eleven føler mestring i forbindelse med tidligere satte mål, og at nye mål som settes er realiserbare. Samtidig må eleven se viktigheten i de nye målene slik at motivasjonen for å jobbe mot disse underbygges. Informasjonsaspektet Det kommer frem av vurderingsforskriftenes 3-3 at elevenes forutsetninger i de ulike fagene ikke skal trekkes inn. Det vil si at eleven og de foresatte må gjøres kjent med elevens kompetanse ut fra målene i faget, slik at de har et realistisk bilde av elevens ståsted sammenlignet med forventet kunnskapsnivå for elever på det aktuelle trinn. Dette er spesiels viktig for elever på de øverste trinnene, slik at ingen elever får negative overraskelser angående egne ferdigheter etter overgangen til ungdomsskolen. Kvalitetsaspektet 3-2 sier avslutningsvis at vurderingen i faget skal bidra til at opplæringen i faget bedres. Skolen skal på bakgrunn av dette følge opp vurderingene av større kartleggingsprøver slik at Side 6 av 26

7 klassens/gruppens kompetanse vurderes opp mot nasjonale eller kommunale standere. Dette gjøres for å kvalitetssikre opplæringen slik at elevene får best mulig undervisningen. Vurderingsgrunnlag og kriterier Presise faglige kompetansemål Grunnlaget for vurderingen, er fagets samlete kompetansemål (vurderingsforskriftenes 3-3), som i Midtun skoles fagplaner er knekket ned til presise mål for opplæringen i hvert enkelt fag og på hvert enkelt trinn. Disse målene gjøres kjent for elevene og de foresatte og skal ligge til grunn for vurderingen. For de yngste elevene vil det velges ut bare enkelte av målene som elevene gjøres kjent med (hovedsakelig i basisfagene). Kjente kriterier På Midtun skole ønsker vi å jobbe med få og enkle kriterier som elevene og lærerne er kjent med. På denne måten vil kriteriene få mening for brukerne og være et hjelpemiddel i læringsarbeidet. Hvor det lar seg gjøre brukes følgende tre kriterier for måloppnåelse: Lav grad av måloppnåelse Eleven skal kunne gjengi eller gjenkjenne fagstoff og benytte dette i konkrete oppgaver. Middels grad av måloppnåelse Eleven skal kunne se enkle sammenhenger av innlært stoff og anvende dette i sammensatte oppgaver. Høy grad av måloppnåelse Eleven skal kunne reflektere og drøfte fagstoff, sette det inn i en større sammenheng og formidle dette på en strukturert måte. Dokumentasjon 3-3 sier avslutningsvis at læreren skal så langt rå er, skaffe seg tilstreklig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at retten eleven har til vurdering blir oppfylt. Dette grunnlaget vil delvis bestå av observasjoner av elevens ferdigheter i muntlig sammenheng, men skal også bestå av et varierende antall skriftlige eller digitale tester. Kravet til elevenes muntlige deltakelse presiseres i forskriftenes 3-3 hvor det står at eleven skal møte til og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. Side 7 av 26

8 Kompetansemål i norsk etter 2. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord. 1.trinn 2.trinn - Rime forstå og bruke rim - Vite hva en stavelse er - Leke og improvisere eventyr - Vite hvordan bokstavlydene lages - Gjette/lage gåter - Lytte ut første, midterste og siste lyd i ett ord - Fremsi ellinger, regler og tøysevers - Forstå begrepene ord, setning og tekst sette ord på egne følelser og meninger - Uttrykke hva du liker og misliker - Fortelle hva som gjør deg sint, glad, trist eller sur - Fortelle hverandre om det dere er opptatt av - Gi uttrykk for egne meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - Fortelle om opplevelser og erfaringer til medelever - Holde deg til tema - Fortelle om sine interesser, ulike emner med mer - Fortelle kort om handlinger fra filmer og bøker. samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst - Leve seg inn i ulike roller - Forstå at innhold kan endres etter stemmebruk - Gå inn i enkle roller i et dramaforløp lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing - Lytte til andre - Vente på tur - Stille spørsmål til det som blir sagt - Kunne gi og ta imot positiv og konstruktiv tilbakemelding. - Kunne ta del i samtaler og si sine egne Side 8 av 26

9 - Holde fokus meninger. - Kunne holde seg til temaet i samtaler. lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem - Beskrive hovedpersoner - Gjenfortelle hovedmomentene i handlingen - Lytte til opplesinger - Beskrive personer og dyr i ulike fortellinger. - Gjenfortelle handlingen. lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon - gjengi hovedinnhold i noe som er lest, hørt eller opplevd - Ta imot, gjennomføre og formidle videre en beskjed *Finne svar på muntlige regnefortellinger *Sammenligne størrelser som gjelder lengde ved hjelp av passende måleenheter. (eksempel: Mauren av Inger Hagerup) *Lage regnestykker til fortellinger *Lage egne tekstoppgaver til gitt informasjon *Bruke logisk resonnement til problemløsning uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk - Gjenfortelle, dramatisere og synge kjente eventyr og fortellinger - Tegne, male og modellere til eventyr og fortellinger - Gjenfortelle, dramatisere og synge kjente eventyr og fortellinger - Tegne, male og modellere til eventyr og fortellinger uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk - Formidle hvilke inntrykk boken har gitt gjennom ord, tegning, maling og musikk - Gjenkalle opplevelser muntlig og skape det om til skriftlige tekster. - Uttrykke disse tekstopplevelsene gjennom kunstneriske uttrykk som for eksempel drama, musikk, bevegelse og tegning. Side 9 av 26

10 Skriftlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk - Gjenkjenne logoer og skilt - Gjenkjenne de små bokstavene (og blokkbokstavene) på tastatur og i tekster. - lekeskrive - Fortelle til en voksen det en vil ha skrevet, eller skrive selv. - Kunne skrive små og store bokstaver *Bruke geomeriske former/begreper for å beskrive bokstavenes former. (sirkel, linje, vinkel, bue) - Avkode små bokstaver. - Ha automatisert avkoding av bokstaver og trekke sammen språklyder. - Lese de vanligste høyfrekvente småord ( hundreords-listen) som ordbilder(jeg, meg, deg, seg, og, er, her, der, samt spørreordene). trekke lyder sammen til ord - kunne lese enkle lydrette ord - trekke sammen lyder til lengre ord - kunne lese to- og trestavelsesord (lydrette) - lese ord med diftonger lese store og små trykte bokstaver - lese aldersadekvate tekster «hjerteleksen» - lese aldersadekvate tekster - kunne lese høyfrekvente småord som ordbilder - kunne lese høyt for andre lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm - lese enkle beskjeder på papir og skjerm og forstå dem - lese enkle instruksjoner på papir og skjerm og følge dem - lese ulike sjangre av litteratur bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster - Gjenfortelle tekst, for eksempel fra hjertelekser - Gjenfortelle innholdet fra en lest tekst - Lage spørsmål til en tekst Side 10 av 26

11 - Lytte til høytlesing - Tegne til en tekst - Svare på spørsmål til tekst - Relatere innholdet i leste tekster til egen kunnskap og egne erfaringer. skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur - Skrive enkle setninger i egen håndskrift og på tastatur, fritt eller etter mal. - Enkel tekstbehandling - Logge på og av elevnettet. - Skifte størrelse på bokstavene. - Skifte linje og kunne viske ut. - Skifte mellom store og små bokstaver. - Bruke piltastene. - Lære alle de store og de små bokstavene. - Begynne med sammenhengende skrift. - Holde linjen, ha mellomrom mellom ord og å vite hvor bokstavene bor, dvs. at noen bokstaver er høye og andre lave. - Dele tekster inn i setninger med punktum og stor forbokstav. - Enkel tekstbehandling - Logge på og av elevnettet. - Skifte størrelse på bokstavene. - Skifte linje og kunne viske ut. - Skifte mellom store og små bokstaver. - Bruke piltastene. skrive enkle beskrivende og fortellende tekster -bruke håndskrift i egne tekster og oppgaver (for eksempel verkstedsbok og fortellerbok *Skrive/tegne regnefortellinger - Skrive dikt, eventyr, fortellinger, skrive om egne opplevelser, tegneserier. *Skrive regnefortellinger. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing - Uttrykke sine forestillinger gjennom tegning - Tegne og forme innhold fra tekster de hører eller leser selv. samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger - samtale, dramatisere, dikte videre *trekke tall og regneinformasjon ut av en tekst *Omsette tall og regneinformasjon til - samtale, dramatisere, dikte videre *trekke tall og regneinformasjon ut av en tekst *Omsette tall og regneinformasjon til Side 11 av 26

12 praksis. Utlede et regnestykke av egen erfaring. praksis. Utlede et regnestykke av egen erfaring. skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre eksempler for skriving - tekstskaping i fellesskap på smartboard - skrive ulike typer dikt (enderim, gjentakelse) Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk - Forstå enkle ordtak - Forstå faste uttrykk hvor dyrenes egenskaper beskrives - Forklare opphavet til ukedagene - Forstå noen kjente ordtak og faste uttrykk. samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk - lytte til og samtale om ulikheter mellom ulike dialekter - Lese og samtale om tekster på nynorsk samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier - Forstå at bildene underbygger teksten - En begynnende bevisstgjøring på hva de får av mediepåvirkning gjennom tekst, bilder (avis, reklame, TV) og musikk. samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt - Gjenfortelle enkle sanger/viser/dikt - Forstå innholdet i enkle sanger/viser/dikt - Bruke nye og eldre sanger, regler og dikt ved framføring for andre. finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing Side 12 av 26

13 - Velge mellom et begrenset antall bøker (Hjertetimen) - Finne frem til skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket. - Sette bøkene på plass etter seg. - Lete frem forfattere i bokhyllen Muntlig kommunikasjon Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster 3. trinn 4. trinn - gjengi hovedinnhold i noe som er lest, hørt eller opplevd - ta imot og formidle videre en beskjed * bruke grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk for å underbygge forståelsen av sammensatte tekster. * Lage regnestykker til fortellinger *Lage egne tekstoppgaver til gitt informasjon *Bruke logisk resonnement til problemløsning - legge frem fagstoff i klassen - formidle egne opplevelser til andre - gi faglig hjelp til medelever *bruke grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk for å underbygge forståelsen av sammensatte tekster. *Lage regnestykker til fortellinger *Lage egne tekstoppgaver til gitt informasjon *Bruke logisk resonnement til problemløsning Forstå noe svensk og dansk tale. - kjenne igjen det svenske språket kjenne igjen det danske språket - dagligdagse gloser Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger - Fortelle i lyttekrok om egne erfaringer og opplevelser. - Gjenfortelle - Diskutere Side 13 av 26

14 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - følge regler i leker og spill, og være med å utarbeide regler - tilegne seg lærestoff gjennom sang, dans og rollespill - delta i skuespill - enkle regler for gruppesamtaler og sosiale spilleregler - utvikle innlevelse og følsomhet for andre (empati), og vurdere sosiale situasjoner følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål - øve på å stille spørsmål - reflektere og stille oppklarende og utdypende spørsmål Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster - ha glede av å formidle tekster - Oppnå mottaker-bevissthet - riktig stemmebruk - riktig stemmebruk - lese med innlevelse - bruke kroppsspråket som en del av framføringen Skriftlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse - lese barnelitteratur - lese fagtekster *trekke ut tallinformasjon fra faktabok eller internett. Beregne størrelse ut fra tallinformasjonen. - lese barnelitteratur - lage bokanmeldelse - lese fagtekster *trekke ut tallinformasjon fra faktabok eller internett. Beregne størrelse ut fra tallinformasjonen. finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir - Lese bildebøker - bruke smartboard - Lese sammensatte tekster på skjerm og papir Side 14 av 26

15 Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. - Bli bedre kjent med fortellingssjangeren - Få faktakunnskap om folkeeventyrene. - Bli kjent med hovedstrukturen i eventyret. - Lære om virkemidler i dikt - bruke språklige virkemidler: språkbilder, sammenligninger, adjektiver, antonymer, synonymer i egne tekster - gjenkjenne virkemidler i andres tekster Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster - lytte til og lese egne og andres tekster - gi respons - lytte til og lese egne og andres tekster - gi respons bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving - tegne og skrive fra uteskole eller verksted - Stikkord, tankekart, logg Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving - Utvikle en sammenhengende håndskrift. - bruke en funksjonell håndskrift Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster - Lære å differensiere sjangrene - Få kunnskap om oppbygning av de ulike sjangrene - Finne frem til særtrekk i de ulike sjangrene - Ta vare på skaperlyst og uttrykksglede - Utvikle ordforrådet - skrive tekster i de ulike sjangrene - lære noen virkemidler i dikt, og ta dem i bruk selv. For eksempel gjentagelse, rim, kontraster. - skrive personlige brev - oppbygging av sakpreget tekst strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. - Lære måter å starte en tekst på. - Lære om bruken av overskrift i tekster - Bli kjent med teksters oppbygning - oppbyggingen av en tekst med begynnelse, hoveddel og slutt - øve på å lage høydepunkt i teksten Side 15 av 26

16 (innledning, hoveddel, avslutning) - se at overskrift og innhold i tekst henger - Bli kjent med ulike måter å bygge opp en sammen tekst på. variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving - starte en setning på flere måter. - lage spørresetninger - indirekte og direkte tale i skriftlig tekst. - Kunne tegneseriespråk Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy - kombinere tekst og bilde - kombinere tekst, bilde og lyd søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy - lære om søkemodulene på internett - lagre tekst - hente lagret tekst - lære om søkemodulene på internett - bli trygg og selvstendig bruker av tekstbehandling bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving - lete etter faktaopplysninger på internett - bli kjent med biblioteket og hvordan man finner egnet stoff til oppgaver og sakprosa. - bruke et bibliotek - slå opp i et leksikon for å finne stoff til oppgaver Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Beskrive ordklasser og deres funksjon - verb - adjektiv - substantiv - kjenne til og bruke ordklassene rett. Verb, adjektiv og substantiv Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre - Uttrykke enighet eller uenighet med andre - forskjell på negative og positive ord Side 16 av 26

17 - Opparbeide seg toleranse for synet til andre - vite hva som er akseptabel språkbruk, både verbalt og non-verbalt beskrive eget talemål og sammenligne med andres 3. trinn 4. trinn - vite at det finnes ulike dialekter i Norge kjenne igjen skarre r og rulle r og stedfeste dem. kjenne igjen landsdelsbestemte dialekter samtale om innhold og form i sammensatte tekster 3. trinn 4. trinn - noe om estetiske virkemidler i sammensatte tekster - noen begreper og uttrykksformer som hjelper dem til å skille bildesjangrene - mer om musikalske virkemidler som melodi og rytme, dynamikk og klang gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram 3. trinn 4. trinn - Bli kjent med barnelitteratur - Bli glad i å lese - oppleve teaterforestillinger/filmer - Bli kjent med barnelitteratur - Bli glad i å lese - oppleve teaterforestillinger/filmer samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. 3. trinn 4. trinn samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. sanger, regler,dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid gi utrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer 3. trinn 4. trinn uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. drøfte forskjellighet i språk, om personer og i handlinger. Side 17 av 26

18 Kompetansemål i faget etter årstrinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner - delta i rollespill - høytlesing av litteratur - holde foredrag - variere stemmebruken - forberede og gjennomføre et intervju - lytte til og lage hørespill/ radioprogram - variere stemmebruken - lage en forestilling - variere stemmebruken lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres - vise at det er viktig både å kunne lytte og snakke for å få til en god samtale - synliggjøre egne standpunkt ved å fremsi meningsytringer - bli bevisst eget kroppsspråk - forklare begrepene dialog og monolog - vise at det er viktig både å kunne lytte og snakke for å få til en god samtale - argumentere og diskutere - formulere sine meninger muntlig - bli bevisst eget kroppsspråk Side 18 av 26 - vise at det er viktig både å kunne lytte og snakke for å få til en god samtale - argumentere saklig i en diskusjon - bli bevisst eget kroppsspråk - forklare begrepene dialog og monolog drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker - samtaleregler - konflikthåndtering - forklare hva kommunikasjon er - samtaleregler - konflikthåndtering - forklare reklamespråkets makt og påvirkning - forklare begrep som fordommer og sosiolekt drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold - sette ord på tanker eleven får mens han/hun leser en tekst - kjenne igjen virkemidler i litterære tekster - sette ord på tanker eleven får mens han/hun leser en tekst - sjangerbestemme en bok - ha øvd på å sette ord på tanker du får mens du leser en tekst. - ha lesing av utvalgte tekster med klassesamtale, analyse og skriving - gjøre rede for språklige virkemidler i tekst

19 gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer (se målet lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres - vise at positive ytringer er mer konstruktivt enn kritikk. - kommentere innlevelse, leseteknisk utførelse og meningsinnhold i medelevers fremføringer. presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler - presentere eget arbeid for sine medelever. - løsrive seg fra manuskript - presentere eget arbeid for sine medelever. - prøve å løsrive seg fra manuskript - presentere eget arbeid for sine medelever både i små og store grupper - løsrive seg fra manuskript - fremføre et stoff med innlevelse. Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser -sette ord på tanker eleven får mens han/hun leser en tekst -kjenne igjen virkemidler i litterære tekster, og benytte de i egne tekster. -skrive logg til ulike tekster -gjengi muntlig hovedinnholdet i litteratur og diskutere innholdet -fortelle hvilke bøker en liker å lese -vite hvor en kan finne ulik litteratur -skille mellom skjønn- og faglitteratur -vite hva begrepet sjanger betyr bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Side 19 av 26 -lese og snakke om ulike skjønnlitterære tekster og sakprosatekster, i begge målformer. -vise forståelse for og uttrykke sine leseopplevelser i muntlig og skriftlig fremstilling.

20 -Vite forskjellen mellom koselesing, oversiktslesing og detaljlesing - bruke oppslagsbøker - finne opplysning i tekst -lese og snakke om forskjellige tekster -vite forskjellen mellom koselesing, oversiktslesing og detaljlesing -vite hva du skal gjøre for å finne riktig lesefart -trene på å stille ulike spørsmål -bruke språklige virkemidler - Vite forskjellen på underholdnings-, fag- og informasjonslitteratur referere og oppsummere tekster -fortelle hva et sammendrag er og hva det kan brukes til -fortelle hva nøkkelord er og hva det kan brukes til -fortelle hvordan du kan finne nøkkelord - bruke rett lesestrategi til gitt tekst - bruke oppslagsbøker - ha nytte av alfabetisering - finne opplysning i tekst - bruke ulike studieteknikker; lese med blyant i hånd,tankekart - oppnå økt leselyst - søke etter informasjon på internett -stille ulike spørsmål til det du har lest -fortelle hva et sammendrag er og hva det kan brukes til. -fortelle hva nøkkelord er, og bruke dette i arbeid med egne tekster - skrive referat/ sammendrag. - hente ut fakta fra en fagtekst. - stille gode spørsmål til tekst. - finne nøkkelord i ulike tekster. presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig -lese og snakke om forskjellige tekster -fortelle hva en sakprosatekst er -vite hva et tankekart er og hva det kan brukes til -skrive en sakprosatekst -velge en eller flere bøker på grunnlag av interesse -vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster -identifisere, tolke, beskrive handling og tema i skjønlitterære tekster på bokmål og nynorsk -vite hva et tankekart er gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet -skrive bokmelding -gjenkjenne og gjøre rede for ulike sakprosatekster og ulike skjønnliterære tekster -bruke tankekart -skrive et foredrag Side 20 av 26

21 - gjenkjenne bokstavene i det samiske alfabetet - uttale bokstavene i det samiske alfabetet skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift -skrive sammenhengende skrift som det er lett å lese -skrive sammenhengende skrift som er lett å lese bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving -skrive med sammenhengende skrift som det er lett å lese -utvikle en personlig og funksjonell håndskrift -vite forskjell mellom sakprosatekst og fantasitekst -skille sjangre fra hverandre -fortelle om fordeler med å skrive sammenlignet med å snakke -vite om virkemidler som kan brukes for å gjøre en tekst god -Vite forskjellen på, og kunne skrive skjønnlitterære og sakpregete tekster -benytte ulike knep for å gjøre en tekst spennende å lese - lese og skrive i ulike sjangre eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk - vite forskjellen på skriftspråk og egen dialekt, og kunne benytte dette i eget skriftlig arbeid - høre forskjell på dialekter fra ulike landsdeler. - vite forskjell på det å snakke og det å skrive (vi snakker forskjellig, men skriver likt) - bruke ordbok/oppslagsverk - vite forskjellen på begrepene morsmål/ dialekt og bokmål/ nynorsk Side 21 av 26 - skrive lengre tekster på bokmål - skrive/ skrive av kortere tekster på nynorsk, dialekt og gruppespråk - høre forskjell på ulike dialekter strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt

22 -skrive innledning, midtdel og avslutning -skrive sakprosa -skrive sammendrag - bygge opp en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning, samt en konflikt/spenningskurve. - strukturere tekstene på en hensiktsmessig måte - skape en tekst hvor det taes hensyn til kronologisk og / eller retroperspektiv fremstilling. - bruke ulike synsvinkler. - dele teksten inn i passende setninger og avsnitt. mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner - skrive tekster med riktig tegnsetting og et minimum av skrivefeil - bruke et variert språk i egne tekster - analysere enkle setninger. - rettskrivingsregler - tegnsettingsregler - synonymer og antonymer - sammensatte ord - gramatikk vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster - gi og få respons - forklare hva som kjenntegner en god tekst - skape luft/ pusterom i tekster ved riktig bruk av tegnsetting - opparbeide et større ordforråd. - forstå at en setning kan formuleres på flere ulike måter. - analysere enkle setninger - gi og få respons - forklare hva som kjenntegner en god tekst - gi og få respons - forklare hva som kjenntegner en god tekst bruke oppslagsverk og ordbøker - bruke stikkordsregister og ulike oppslagsverk for å finne relevant stoff - vite hva ordets oppslagsform er - alfabetisere - fortelle hva et ledeord i ordlisten er. -vite hva ordets oppslagsform er. -fortelle hva et stikkordregister kan brukes til. Side 22 av 26 - finne opplysninger utover det ortografiske, for eksempel bøyning av verb, substantivenes kjønn osv. - bruke informasjonskilder kritisk bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster - bruke Word og PowerPoint. - bruke Word og PowerPoint til - aktiv bruk av Word og - ulike skrifttyper eget skapende arbeid. PowerPoint i skolearbeid

23 - skriftstørrelse - kursiv, fete bokstaver, understreking - klippe og lime i tekst - sende og motta e-post - legge ut tekst på internett og skolens hjemmesider. - utveksle tekster med andre elever bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (se også punktet bruke oppslagsverk og ordbøker. ) (se også punktet bruke oppslagsverk og ordbøker. ) (se også punktet bruke oppslagsverk og ordbøker. ) - finne bøker/informasjon på læringssenteret - bruke stikkordsregister og ulike oppslagsverk for å finne relevant stoff. - søke etter informasjon i digitale oppslagsverk og ved frisøk på internett. - lete etter informasjon på læringssenteret tilpasset et bestemt prosjekt. - tilpasse innhentet informasjon til elevenes språklige alder. forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett - bli kjent med reglene som gjelder for opphavsrett når tekster hentes fra internett -bli kjent med reglene som gjelder for opphavsrett når tekster hentes fra internett Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy - se IKT- plan - kombinere teskt og bilde/tegning i eget kreativt arbeid. - bruke ulike skrifttyper og størrelser i tekstbehandlingsprogram. - beherske ulike sjangre til skriftlig fremstilling. - beherske flere redigeringsprogram på data, f. eks. Power- Point og Paint Shop Pro bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Side 23 av 26

24 - se IKT- plan - se IKT- plan - se IKT- plan bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - lære at digitale tekster kan bearbeides, og se at enkle forandringer i tekst / bilder kan endre budskapet. - bruke sang og musikk i fremføringer og dramatisering - bruke sang og musikk i fremføringer og dramatisering - illustrere tekst - presentere lærestoff på en - presentere lærestoff på en ryddig, pen og oversiktlig måte ryddig, pen og oversiktlig måte vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner - lage avis - knytte bilde til tekst - knytte tekster, tv-programmer, reklame, musikk, teater og film til rett mottakergruppe - forstå budskapet - kunne forklare ordene kommunikasjon, kroppsspråk, bildespråk, symbolspråk, formspråk, filmspråk og sammensatte tekster - knytte bilde til tekst - knytte tekster, tv-programmer, reklame, musikk, teater og film til rett mottakergruppe - forstå budskapet - kunne forklare ordene kommunikasjon, kroppsspråk, bildespråk, symbolspråk, formspråk, filmspråk og sammensatte tekster - bruke sang og musikk i fremføringer og dramatisering - analysere tekster, tvprogrammer, reklame, musikk, teater og film - vurdere det de ser, hører og leser, og begrunne sine valg - opparbeide kritisk sans i bruk av de ulike mediene Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Side 24 av 26

25 - fortelle om personer i teksten - gjenfortelle handling i teksten - finne tema i teksten - dramatisere tekst med innlevelse - fortelle om personer i teksten - gjenfortelle handling i teksten - finne tema i teksten - dramatisere tekst med innlevelse - kunne beskrive personer, miljø og handling / tema fra en tekst, og presentere disse med egne formuleringer - sammenligne persons- og miljøbeskrivelser, og handling / tema i ulike tekster finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter - bli bevisst på særegenheter ved bergensdialekten, og sammenligne med andre norske dialekter - bli bevisst på sosiale forskjeller i ord og uttrykk innad i bergensdialekten - bli bevisst på særegenheter ved bergensdialekten, og sammenligne med andre norske dialekter - bli bevisst på sosiale forskjeller i ord og uttrykk innad i bergensdialekten Side 25 av 26 - bli bevisst på særegenheter ved bergensdialekten, og sammenligne med andre norske dialekter - bli bevisst på sosiale forskjeller i ord og uttrykk innad i bergensdialekten forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål - finne likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, og mellom nynorsk og bokmål - finne likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, og mellom nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap - forklare hva et substantiv, verb og adjektiv er - finne substantiv, verb og adjektiv i en setning - finne oppslagsformen til substantiv og verb i ordbok - finne likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, og mellom nynorsk og bokmål - gjengi hovedtrekk i norsk språkutvikling - forklare hva et substantiv, verb adjektiv, pronomen, artikkel og adverb er - finne substantiv, verb, adjektiv, pronomen, artikkel og adverb i en setning - finne subjekt og verbal i en setning - finne oppslagsformen til substantiv og verb i ordbok lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk - navngi alle ordklassene og gi eksempler fra dem - kunne finne subjekt, verbal, direkte objekt og predikativ i en setning - finne oppslagsformen og bøyningsformen til substantiv og verb i ordbok

26 - forstå enkle tekster på svensk og dansk - oversette enkle tekster fra svensk og dansk til norsk - oversette enkle tekster fra svensk og dansk til norsk - bli bevisst på likheter i de nordiske språkene, og den historiske bakgrunnen. Side 26 av 26

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Helårsplan for Norsk

Helårsplan for Norsk Helårsplan for Norsk 9. trinn, 2016/2017 Lærere: Torgeir Vinsand og Tor Kristian Tøsdal Læreverk: Kontekst 8-10 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Norsk

Midtun skoles Læreplan i Norsk Midtun skoles Læreplan i Norsk Side 1 av 24 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Læreplanen ble midlertidig fastsatt av Kunnskapsdepartementet 05.07.2013 for skoleåret 2013-2014. 23.06.2015

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I NORSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK Høringsutkast

LÆREPLAN I NORSK Høringsutkast LÆREPLAN I NORSK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge er likeverdig

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 7.trinn Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer