13/10 DIREKTØREN INFORMERER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13/10 DIREKTØREN INFORMERER"

Transkript

1 Brukerrådsmøte På videokopnferanse :30 10:30 Tilst: Tilstede: Per Gunnar Johnsen, Cochleaklubben (leder) (på telefon); Cecilie Høi Anvik, Nordland foreldreforening (på videkonferanse); Mikal Urgård, Trondheim Døveforening; Anne Bakken, direktør; Anne Tolgensbakk, brukerrådskontakt (ref). Forfall: Irene Karoliussen, Tove Strømsvåg, Mona Solstad 13/10 DIREKTØREN INFORMERER Rompløsninger: Det har vært stor kursvirksomhet på senteret i vår. Det vil det også bli for fremtiden. Vi har derfor satt i gang en prosess med omdisponering av arealer for å øke kapasiteten på kursrom. Det er også behov for mer kontorer. Vi arbeider også med dette. Økonomi: Det er for tiden stram økonomi. Dette innebærer bl.a. at vi i tilknytning til lokale elevkurs vurderer å begrense inntaket. Andre modeller for disse tilbudene vurderes også. International Congress on Education of the Deaf (ICED), Vancouver, British Columbia, Canada, juli 2010: Mange skal delta fra Møller og vi skal også bidra på konferansen. Statped er kommet på Facebook. Dette er et eksperiment for markedsføre tilbudene våre. Statped.no er under revidering. Sidene blir bygd opp etter fagtema. Sidene relanseres i november Det er tilsatt prosjektleder for to store prosjekter: Odd Morten Mjøen. Han skal være prosjektleder for evaluering av Se mitt språk og utvikling av ny modell for deltidsopplæring. Den første masteravhandlingen i audiopedagogikk ved NTNU ble ferdig i forrige uke. 14/10 VEILEDER FOR OPPLÆRING AV BARN OG UNGE MED HØRSELSHEMMING TOLKING AV BRUKEN AV 2.6 Fra Cecilie: (språklig fremtidig står to steder i samme setning, osv, men bare småsmåpirk) Jfr. Møte : Det er gått et brev fra Anne B til direktoratet. Svaret fra direktoratet er sendt ut sammen med innkallingen. Brukerrådet tar direktoratets tolkning til etterretning. Samtidig ønsker rådet å påpeke at de elevene dette gjelder, er en svært sammensatt gruppe. Direktoratets valg av tolkning gjør at det ikke gis tilstrekkelig rom for å ta hensyn til den enkelte elevs forutsetninger og behov når det gjelder tilpasninger i de ulike fagene. Læreplanene for døve og sterkt tunghørte elever ble i sin tid utviklet med tanke på elever som hadde hele sitt opplæringstilbud ved de statlige døveskolene. I ettertid har de fleste elever som har opplæring etter 2.6. opplæringen sin ved bostedskolen. Dette innebærer at det også kan være hensiktsmessig med en fremtidig vurdering av planene, med tanke på den store variasjonen i gruppen. Korrespondansen knyttet til saken legges ut på web (Statped.no og Utdanningsdirektoratets sider) i tilknytning til veilederen.

2 Saken er også aktuell å melde som sak til brukerkonferansen høsten /10 PROSJEKTER SØKT HELSE OG REHABILITERING Anne T gjennomgikk de prosjektene Helse og Rehabilitering er søkt om i Oversikten legges ved referatet. 16/ 10 Brukerkonferanse 27. Og 28. Oktober 2010 Nedre Gausen kompetansesenter har ansvaret for årets konferanse. Vi håper at så mange som mulig fra brukerrådet har anledning til å være med. Møller dekker alle utgifter. Aktuelle tema som meldes inn fra vår side. Et aktuelt tema (om ikke dominerende) kan være brukermedvirkning, siden det er mange nye representanter. Stortingsmeldingen i etterkant av Midtlyngutvalgets utredning (NOU 18:2009). Vi foreslår at Kristin Halvorsen, eller Lisbeth Rugtvedt inviteres. Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming - tolking av bruken av 2.6 Innlegg fra HLF, NDF og Cochleaklubben om hva organisasjonene arbeider med og fokuserer på for tiden. Arbeid med skoletilbudet i de ulike regionene. Flere innspill til tema sendes Anne T. innen Vi tar en runde på hvem som møter. Anne B og Bjørn blir med fra Møller. Fra brukerrådet kan Per Gunnar, Cecilie og sannsynligvis Mikal møte. Det avklares med de øvrige i etterkant av møtet. 17/10 NESTE MØTE Heldagsmøte 14. september. Anne T tar en runde med de som ikke er til stede på møtet for å bekrefte datoen. Saker: Saker som ikke ble tatt på dette møtet, bl.a. deltidsopplæringen. Prosjektleder Odd Morten Mjøen og Inger Lise Christensen vil delta. Tegnspråklige elever og videregående skole (Irene): Vi inviterer avdelingsleder Bjørn Bakken og de rådgiverne som arbeider med videregående skole. EVENTUELT Prosjekt om måloppnåelse i skolen. Foreldrene har nå begynt å motta spørreskjema Cochleaklubben skal ha sitt årlige sommertreff på Golsfjellet. 40 barn deltar Delt ut på møtet (sendes de som ikke var fysisk tilstede): Rom for læring, nr 2/2010 Brosjyre: Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring Sendes ut sammen med referatet: Oversikt over prosjekter det er søkt Helse og Rehabilitering om midler til

3 DØVES FORTELLINGER PROSJEKTER Søkes Helse og Rehab 2010 Opptak av døve som forteller om sine livserfaringer på norsk tegnspråk. Selv om eldre døve vil prioriteres først, er det et mål at utvalget av fortellere skal representere ulike landsdeler, ulike døveskoler, begge kjønn og i noen grad ulike generasjoner. Et utvalg av fortellingene vil bli gitt ut på nett/dvd. DET HJELPER Å SNAKKE OM DET. Tegnspråklig materiell om barn og sorg Informasjonsmateriell om sorg og sorgbearbeiding både på DVD og Internett. Materiellet vil bestå av ulike elementer: Informasjon om sorg og sorgreaksjoner hos barn rettet mot voksne Informasjon til barnet om sorg og sorgreaksjoner Språkhjelp til voksne, forslag til hvordan man kan forklare ting for barna på tegnspråk Informasjon om hvordan man bør forholde seg til barnet og dets kommunikasjonsbehov i en vanskelig situasjon Barnebøker om sorg oversatt til tegnspråk Tegnspråkpoesi om sorg Tegninger, illustrasjoner og film som kan brukes i samtale med barna. Tegnspråkvideoene vil ha norsk tale og tekst. Det finnes mye bra materiell om sorg og barns reaksjoner på sorg. Mye av dette kan Oversettelse og av eksisterende materiell s til tegnspråk ETT SKRITT FORAN. Tegnkurs for barn Sverige har Karlstadmodellen (Irene Johansson) och Hatten Förlag (Anneli Tisell) utviklet et 5 trinns kurstilbud i tegn som følger barnets språklige utvikling. Mål for prosjektet er å oversette og omarbeide med norske tegn fra svensk til norsk materialet Ett skritt foran består av kurshefter og DVD video (fem trinn). LYTTETRENING ETTER CI Målsettingen med prosjektet er å utvikle et nettbasert undervisningsopplegg hvor audiopedagoger/logopeder kan få informasjon og opplæring i forhold til hvilken opplæring brukere med høreapparat/ci trenger. Programmet vil ta utgangspunkt i opplæring i forhold til Auditrain og CI hva du hører. Pedagogene vil da via nettet få informasjon om programmene, samt opplæring i å bruke dem. Det vil i tillegg legges vekt på videoopptak med reelle treningssituasjoner. RUS PÅ TEGNSPRÅK Lage en nettside med informasjon om rus og rusens skadevirkninger med vekt på en visuell formidlingsform. Materiellet skal inneholde fakta om ulike rusmidler (både legale og illegale), konsekvenser av rusmisbruk, rollespill og interaktive oppgaver. Vi vil også lage en gloseliste slik at seerne kan søke på tegn for ulike begreper knyttet til tema.

4 GRENSELØS DØVESKOLE FRITID Målgruppe: Deltidselevene som er tilknyttet A.C. Møller skole (totalt deltidselever). Gjennomføring: Det skal utvikles en modell og en praktisk infrastruktur som uavhengig av fysisk avstand gir mulighet for tegnspråklig kommunikasjon og opprettholdelse av vennskap. Det skal arrangeres workshops med grupper av elever og intervju med enkeltpersoner. Deretter skal man prøve ut ulike plattformer og kommunikasjonsløsninger i praksis. SE MITT SPRÅK. Tilfredshet og nytte Evalueringsundersøkelse blant foreldre og foresatte til hørselshemmede barn som har deltatt og deltar i tegnspråkopplæringsprogrammet Se mitt språk. Informasjon fra ungdom og unge voksne som har foreldre som har deltatt på Se mitt språk. Ca 1100 personer. Varighet: 2011/2012. Prosjektstyring: NDF og direktør Anne Bakken ved Møller kompetansesenter. Prosjektgruppe: Prosjektleder: Odd Morten Mjøen, Møller kompetansesenter. Prosjektmedarbeidere: Koordinator for Se mitt språk Brit Sæther Liltved og seniorrådgiver/ dr. art Aase Lyngvær Hansen Møller kompetansesenter. Psykologspesialist Liv Strand og rådgiver med master i språk Sonja Myhre Holten, Skådalen kompetansesenter. Prosjektgruppen vil ha stillingsandeler tilpasset de ulike fasene i prosjektet. Ressursgruppe 1: Foreldrerepresentanter: Vi vil opprette en ressursgruppe som består av brukere: En representant fra brukerrådene ved de enkelte kompetansesentrene (5 stk) vil delta. Disse vil også representere foreldreutvalgene i NDF, HLF og Cochleaklubben. Ressursgruppe 2: Fagpersoner som er involverte i opplæringsprogrammet: Ressursgruppe 3: Forskergruppe: Professor Arnfinn Vonen ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og professor Marc Marschark, ved Rochester University of Technology Eksternt firma: Bistå i utarbeidelse av spørreskjema og gjennomføringen av den nettbaserte spørreundersøkelsen. Dette vil skje gjennom en anbudsrunde. HØRSELSHEMMEDE ELEVERS TEGNSPRÅKLÆRING OVER AVSTANDER. MULIGHETER OG BEGRENSNINGER FOR LÆRING AV TEGNSPRÅK VED BRUK AV NY KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 1) Bakgrunn for prosjektet: Flere hørselshemmede elevers foreldre velger at barnet deres skal få sitt opplæringstilbud ved hjemmeskolen og ikke ved en av de statlige skolene for hørselshemmede. Det ligger utfordringer i å skape et godt tegnspråkmiljø ved hjemmeskolen. Det fremmes store forhåpninger til mulighetene som ny informasjons og kommunikasjonsteknologi gir for fjernundervisning av tegnspråk. Tanken om å utvide tegnspråkmiljøet ved hjelp av IKT nevnes flere steder. Møller Kompetansesenter har laget et forslag om å utvikle en ny statlig opplæringsmodell for Midt og Nord Norge Grenseløs Døveskole. For å lykkes med dette prosjektet er det en forutsetning at det utvikles kommunikasjonsmuligheter på tegnspråk for elevene de ukene de ikke er i et tegnspråklig miljø ved bruk ny teknologi. 2) Prosjektets målsetting: Prosjektet har som målsetning å vinne innsikt i og kunnskap om fjernundervisning på tegnspråk slik at kunnskapen kan komme til nytte i form av bedre forståelse av denne typen aktivitet. Det planlegges opptak av direkte fjernundervisning av tegnspråk som foregår mellom lærere ved skoleenheten ved Møller Kompetansesenter og deltidselever som går i hjemmeskole, for å gjøre empiriske studier som

5 kan beskrive hva som skjer i denne type undervisning, og se nærmere på hvordan deltakerne går frem i interaksjonen for å muliggjøre læring av tegnspråk. Videre ønskes det å se nærmere på hvilke begrensninger som eventuelt ligger i at undervisningen medieres via videobasert kommunikasjonsteknologi. Det tas også sikte på å hente supplere med data fra tilsvarende klasseromsundervisning og med intervjuer av lærere og elever om deres opplevelse av læringssituasjonene for ytterligere kontekstuell informasjon. 3) Metode: Primærmaterialet vil være opptak av skjermene slik som de vises for hver av deltakerne i fjernundervisningssituasjonen. Videre vil opptaksmaterialet transkriberes for å gjøres tilgjengelig for analyse. Transkripsjonsverktøyet Elan vil bli brukt. Det metodiske arbeidet og den analytiske fremgangsmåten vil ligge tett opp til slik det er tradisjon for i konversasjonsanalyse (CA). CA har en arbeidsmåte som innebærer et meget materialnært arbeid hvor undersøkelsene skjer så forutsetningsløst som mulig. Arbeidsmetoden i CA bygger på at forskeren går ut fra sitt materiale, leter etter mønster som gjentas og bygger sine slutninger på disse gjentatte mønstrene i materialet. Analysearbeidet vil suppleres med at elever og lærere intervjues om opplevelsen av læringssituasjonen for å sette analysene inn i en sammenheng. 4) Vitenskapelig betydning: Det er ikke bare å flytte undervisning fra klasserommet over på skjerm. Elever som har forsøkt denne type undervisning skrev: fjernundervisning er bra, men det er bedre å møtes i virkeligheten. Lærere som underviser via videokonferanse gir uttrykk for at det er mer slitsomt enn ordinær klasseromsundervisning. Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap og for spisskompetente fagmiljøer som kan foredle og utvikle kunnskap om tegnspråkopplæring av foreldre, lærere, tospråklig opplæring, læreplaner i tegnspråk, didaktikk og læremidler. Prosjektet vil bidra med viktig kunnskap omkring en type virksomhet som det blir mer av i tiden som kommer. Det er god grunn til å forvente lignende trender internasjonalt. Med fokus på undersøkelser av kommunikasjon i undervisning kan prosjektet bidra i et voksende felt av empiriske studier av hørselshemmede barn og unges samhandling og læring i barnehage og skole. Videre vil prosjektet kunne bidra med kunnskap rundt fjernundervisning generelt. Prosjektet vil bidra til konkretisering av samarbeid som Møller Kompetansesenter har med Institutt for Språk og Kommunikasjonsstudier ved NTNU, og styrke innsatsen på utvikling av forskningsbasert kunnskap, for å øke kvaliteten på Statpeds tjenester. 5) Framdriftsplan: Prosjektet tar sikte på oppstart og vil vare til Datainnsamlingen vil foretas i løpet av skoleåret Etter bearbeidelse og analyser forventes publisering fra høst 2012, samt våren og høsten I TILLEGG Tegnwebben3 (med Døves Media) og Aase Lyngvær Hansen er med på en søknad om ungdomsspråk

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole 2 Innhold 1. Bakgrunn... 5 2. Metodisk tilnærming...

Detaljer

Jeg følte meg aleine. Nora Merethe Strand Sletteng

Jeg følte meg aleine. Nora Merethe Strand Sletteng Nora Merethe Strand Sletteng Jeg følte meg aleine - en kvalitativ intervjustudie av 5 hørselshemmede elevers opplevelse av skolebytte, fra bostedskolen til døveskolen Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal 2 Mars 2011 Side 4-15 Døves Tidsskrift 2-2011 Side 03 Kunnskapsdepartementet uten kunnskap Side 04

Detaljer

EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FORELDRE TIL DØVE OG HØRSELSHEMMEDE BARN

EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FORELDRE TIL DØVE OG HØRSELSHEMMEDE BARN Beregnet til Statped Dokument type Rapport Dato September 2011 EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FORELDRE TIL DØVE OG HØRSELSHEMMEDE BARN 1 Versjon 1.2 Dato 2011/09/09 Utført av MTAG Kontrollert av BENA

Detaljer

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Sluttrapport fra prosjektet Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR. 27 Sluttrapport fra prosjektet

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for

Detaljer

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2 RAPPORT 2010 Hjem skole Lagspill og dragkamp Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-022-2

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Hilde Haualand. Grunnskole for tegnspråklige elever

Hilde Haualand. Grunnskole for tegnspråklige elever Hilde Haualand Grunnskole for tegnspråklige elever Hilde Haualand Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 Fafo 2015 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Bakgrunn... 5 Historisk utvikling...

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer