Vedtekter Stokke Rotaryklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Stokke Rotaryklubb"

Transkript

1 Vedtekter Stokke Rotaryklubb Versjon 7.0 Vedtatt på årsmøte 24. oktober 2013

2 Dokumenthistorikk Versjon Dato Endringsgrunnlag og endringer Vedtekter for ærespris ble vedtatt. Disse vedtektene ble ikke innarbeidet i klubbens vedtekter Erstattet tidligere vedtekter Erstattet vedtekter, datert Erstattet vedtekter, datert Erstattet vedtekter, datert Vedtektsendring, artikkel 11 - Framgangsmåte for valg av nye medlemmer. Vedtektene ble ikke oppdatert Nye vedtekter vedtatt basert på erkjent behov for å revidere vedtektene i sin helhet. Den til enhver tid siste versjon av vedtektene erstatter tidligere vedtekter i sin helhet. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 2

3 Innholdsfortegnelse ARTIKKEL 1 - NAVN... 4 ARTIKKEL 2 - DEFINISJONER... 4 ARTIKKEL 3 OMRÅDE... 4 ARTIKKEL 4 - STYRET... 4 ARTIKKEL 5 - VALG AV STYRE OG EVT. ANDRE TILLITSVALGTE... 4 ARTIKKEL 6 - STYREMEDLEMMENES PLIKTER... 5 ARTIKKEL 7 MØTER... 6 ARTIKKEL 8 - KONTINGENT... 7 ARTIKKEL 10 - KOMITEER... 7 ARTIKKEL 11 PERMISJON OG FRAVÆR... 9 ARTIKKEL 12 ØKONOMI... 9 ARTIKKEL 13 ARKIV ARTIKKEL 14 ÆRESPRIS ARTIKKEL 15 - VALG OG OPPTAK AV NYE MEDLEMMER ARTIKKEL 16 BESLUTNINGER ARTIKKEL 17 - FORRETNINGSORDEN FOR MØTENE ARTIKKEL 18 - ENDRINGER Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 3

4 Artikkel 1 - Navn Klubbens navn er Stokke Rotaryklubb. Klubben er medlem av Rotary International. Artikkel 2 - Definisjoner 1. Styre: Styret i Stokke Rotaryklubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av Stokke Rotaryklubb. 4. RI: Rotary International. 5. År: Den tolv-måneders periode som begynner 1. juli. Artikkel 3 Område Klubbens inntaksområde er kommunene Stokke og Andebu og omfatter innbyggere som bor der og/eller har sin arbeidsplass der. Personer fra andre kommuner kan bli tatt opp som medlemmer hvis styret finner det hensiktsmessig. Artikkel 4 - Styret Klubbens styrende organ er styret, bestående av 5 styremedlemmer, som alle skal være medlemmer av klubben. Styret skal bestå av: President, innkommende president, sekretær, kasserer og past (sist avgåtte) president. Revisor og komitéledere er ikke medlemmer av styret. Komitéledere skal innkalles til minimum 2 styremøter pr. år og for øvrig innkalles til styrets møter ved behov. Artikkel 5 - Valg av styre og evt. andre tillitsvalgte Pkt. 1 Valgkomité Valgkomiteen skal bestå av: Inneværende års president, innkommende president og past president. Inneværende års president skal være valgkomiteens leder. Pkt. 2 - Valg På et ordinært klubbmøte senest en måned før årsmøtet skal valgkomiteen framlegge sitt forslag til styre for kommende år. Forslaget skal utformes slik: 1. Inneværende års president blir automatisk past president neste år. 2. Innkommende president blir automatisk president neste år. 3. Forslag til innkommende president. 4. Forslag til sekretær. 5. Forslag til kasserer. 6. Forslag til revisor. Rotasjonsprinsippet skal følges i den grad det er praktisk mulig. Valgkomiteens forslag skal umiddelbart etter møtet sendes klubbens medlemmer. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 4

5 Klubbens medlemmer skal gis melding om når årsmøtet finner sted, og de skal informeres om at de har anledning til å fremme andre forslag. Slike forslag skal fremmes skriftlig og være valgkomiteens leder senest i hende før valget gjennomføres på årsmøtet. Kandidater til styret og evt. andre tillitsverv skal være forespurt og ha sagt seg villige til å påta seg vervene før de velges. Hvis et medlem ber om det, eller det er innkommet flere forslag, gjennomføres valget ved skriftlig avstemming. Dersom det bare er en kandidat til styre- eller tillitsverv, kan valget skje ved akklamasjon. Den kandidat som får flertall av de avgitte stemmer, erklæres som valgt. Ved stemmelikhet blir stemmen til valgkomiteens leder avgjørende. Styrets medlemmer tiltrer sine verv 1. juli. Styret samles i møte innen 20. august. Pkt. 3 Ledighet Styret selv velger og innsetter et styremedlem dersom en styreplass eller et tillitsverv blir ledig i løpet av funksjonsåret. Klubbens medlemmer skal informeres så raskt som mulig. Artikkel 6 - Styremedlemmenes plikter President Presidenten har ansvar for og skal lede møtene i klubben og i styret og for øvrig utføre de oppgaver som hører inn under dette vervet. Innkommende president Innkommende president har ansvar for og skal lede møtene i klubben og i styret når presidenten er fraværende, utføre oppgaver pålagt av styret eller presidenten og for øvrig utføre de oppgaver som hører inn under dette vervet. Sekretær Sekretæren har ansvar for og skal utføre oppgaver pålagt av styret eller presidenten og for øvrig utføre de oppgaver som hører inn under dette vervet. Kasserer Kassereren har ansvar for og skal utføre oppgaver pålagt av styret eller presidenten og for øvrig utføre de oppgaver som hører inn under dette vervet. Revisor Revisoren har ansvar for og skal påse at årsregnskapet bestående av driftsregnskap og balanse med noter er fastsatt i samsvar med lov, forskrifter og bestemmelser i Stokke Rotaryklubb, og at klubben har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte med forsvarlig kontroll. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 5

6 Artikkel 7 Møter Årsmøte. Det årlige møte for valg i denne klubben holdes på et regulært klubbmøte innen 31. oktober hvert år. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Styrets beretning for forrige år. 3. Regnskap, bestående av resultatregnskap og balanse pr Revisors beretning for forrige år. 5. Valg av styre, revisor og evt. tillitsvalgte for kommende år. 6. Forslag til vedtektsendringer. 7. Andre saker og forslag som styret mener årsmøtet skal behandle. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Det stemmes normalt ved stemmetegn over de saker som skal behandles med unntak av valg, jfr. artikkel 5, pkt. 2. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Presidenten skal sørge for at: Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter blir sendt til medlemmene senest 14 kalenderdager før årsmøtet avholdes. Det blir ført protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal undertegnes av samtlige medlemmer i styret. Ordinære ukentlige møter Ordinære ukentlige møter i Stokke Rotaryklubb skal holdes torsdag kl i kafeteriaen i Stokke Idrettshall. Det gjennomføres ikke møter når klubbmøtene faller på helligdager, offentlige fridager, Sankthansaften eller i romjulen. I juli skal det være tre møtefrie uker som bestemmes av styret. Varsel om endringer eller sløyfing av ordinære klubbmøter skal gis til alle klubbens medlemmer. Alle medlemmer, med unntak av æresmedlemmer eller medlemmer som er fritatt for møteplikt, skal registreres som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Ethvert møte i klubben er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Det stemmes normalt ved stemmetegn over de saker som skal behandles. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Styremøter Det skal avholdes minimum 3 styremøter i høsthalvåret og minimum 3 styremøter i vårhalvåret i hht møteplan som fastsettes i første styremøte i nytt Rotaryår. Presidenten skal innkalle til ekstraordinære styremøter når dette anses nødvendig, eller etter anmodning fra to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 6

7 Artikkel 8 - Kontingent Kontingent fastsettes på klubbmøte i forbindelse med behandling av forslag til budsjett for kommende år, etter forslag fra styret. Kontingenten betales forskuddsvis halvårlig omkring 1. juli og 1. januar. Kontingenten inkluderer avgift til Rotary International og Distrikt Artikkel 9 Tjenesteområder Klubben har følgende fem tjenesteområder som utgjør klubbens filosofiske og praktiske rammeverk: 1. Klubbtjeneste 2. Yrkestjeneste 3. Samfunnstjeneste 4. Internasjonal tjeneste 5. Ungdomstjeneste Klubben skal være aktiv innenfor hvert av disse tjenesteområdene. Artikkel 10 - Komiteer Klubbkomiteenes oppgave er å arbeide for og med oppgaver og aktiviteter for å nå klubbens langsiktige mål, jfr. den til enhver gjeldende treårsplan, innen de fem tjenesteområdene, jfr. artikkel 9. Styret skal samarbeide for å sikre kontinuitet i ledelse, planlegging og gjennomføring av komiteenes oppgaver og aktiviteter. Når dette er praktisk mulig, bør komitémedlemmer sitte sammenhengende i samme komité i tre år for å sikre kontinuitet. President, innkommende president og sekretær er ansvarlig for og skal med styrets godkjennelse oppnevne komitémedlemmer til ledige verv og utnevne komitéledere. Komitéledere bør ha tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komiteen. Presidenten skal gjennomføre planleggingsmøter med komitélederne ved starten på sitt presidentår. I møtene skal komiteenes oppgaver fastlegges og gjennomgås. Presidenten skal i embeds medfør være medlem av alle komiteer. Presidenten har møterett, talerett og stemmerett i alle komiteer. Innkommende president har møterett og talerett i alle komiteer. Komiteene skal holde sitt konstituerende møte tidligst mulig i året, og senest innen utgangen av september måned. Komiteene skal søke å holde 4 komitémøter (peismøter) i løpet av funksjonsåret. Det skal skrives referater fra hvert møte som innarbeides i klubbens arkiver. Referatene sendes komiteens medlemmer, samtlige styremedlemmer og ansvarlig for klubbens hjemmeside. Komiteene skal ta initiativ til og behandle oppgaver og saker som vedrører komiteenes ansvarsområder ifølge vedtektene, samt behandle tilleggsoppgaver og -saker tillagt komiteene av presidenten og/eller styret. Dersom komiteene har forslag til endringer vedrørende klubbens drift og virke, skal slike forslag framgå av referatene. Forslagene skal som del av referatene oversendes styret for behandling og avgjørelse. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 7

8 Komitélederne er ansvarlige for og skal sørge for at det innkalles til og avholdes komitémøter (peismøter), skal lede, koordinere og føre tilsyn med arbeidet i komiteene, og sørge for at det blir skrevet referat fra komitémøtene (peismøtene). Hovedkomitélederne deltar ved innkalling i styrets møter. Klubben skal ha følgende faste hovedkomiteer: Medlemskomité Komiteen skal bl.a. planlegge og gjennomføre tiltak for å beholde og rekruttere medlemmer. Komiteen er ansvarlig for gjennomføring av klassifikasjonsprinsippet, fadderordningen, opplæring av klubbens medlemmer, oppfølging av medlemmer som er langvarig syke eller fraværende av andre grunner, samt foreslå Paul Harris Fellow-utmerkelser for styret. Komiteen skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av presidenten eller styret. Programkomité Komiteen skal bl.a. planlegge og gjennomføre programmene for møtene gjennom året, herunder: Inngå avtaler med og følge opp interne og eksterne foredragsholdere, sørge for at 3-minutt blir gjennomført i samsvar med klubbens bestemmelser, gjennomføre programsamarbeidet med klubbene i distriktet og sørge for bekjentgjøring av programmene. Programmene skal forlegges presidenten skriftlig for godkjennelse. Komiteen skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av presidenten eller styret. PR og kommunikasjonskomité Komiteen skal bl.a. for å sikre godt omdømme planlegge og gjennomføre interne og eksterne informasjons- og profileringstiltak for å informere klubbens medlemmer og ytre omgivelser om klubbens planer og aktiviteter, herunder: Utarbeide referater fra klubbmøtene, utarbeide månedsbrev, foreslå ærespristildelinger for styret samt planlegge og gjennomføre arbeid forbundet med klubbens lokale serviceprosjekt Sundåsen. Komiteen skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av presidenten eller styret. Internasjonal komité Komiteen skal bl.a. planlegge og gjennomføre klubbens internasjonale aktiviteter, herunder: Støtte The Rotary Foundation (TRF) gjennom økonomiske bidrag og deltakelse i internasjonale humanitære programmer, planlegging og gjennomføring av arbeid med ungdomsutvekslingsprogrammer, planlegging og gjennomføring av arbeid med utdanningsmessige, kulturelle og yrkesutvekslingsprogrammer samt planlegging og gjennomføring av arbeid vedrørende vennskapsklubbene. Komiteen skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av presidenten eller styret. Kameratskapskomité Komiteen skal bl.a. fremme bekjentskap og vennskap mellom medlemmene, herunder: Tilrettelegging for, servering ved og opprydding etter møtene i klubben, ta imot foredragsholdere, medlemmer og gjester ved møtenes begynnelse samt sørge for at disse blir vist tilstrekkelig oppmerksomhet. Komiteen er ansvarlig for praktisk planlegging og Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 8

9 gjennomføring av spesielle arrangementer med festlige preg. Leder i kameratskapskomiteen er klubbens seremonimester. Komiteen skal ved behov bistå medlemmer som har vanskeligheter med å møte på og delta i klubbens ordinære møter eller spesielle arrangementer. Komiteen skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av presidenten eller styret. Underkomiteer og særkomiteer Styret kan i den grad styret finner det hensiktsmessig oppnevne underkomiteer innenfor hver hovedkomité for å planlegge og gjennomføre konkrete oppgaver. Styret kan i den grad styret finner det hensiktsmessig oppnevne særkomiteer for å planlegge og gjennomføre konkrete oppgaver som ikke er tillagt hovedkomiteer eller underkomiteer. Slike underkomiteer og særkomiteer kan være faste over lengre tid eller være tidsbestemte. President, innkommende president og past president er ansvarlig for og skal med styrets godkjennelse oppnevne underkomitémedlemmer og særkomitémedlemmer til ledige verv, og utnevne underkomitéledere og særkomitéledere. Underkomiteenes medlemmer inngår i hovedkomiteene og organiserer selv sitt arbeid. Underkomitélederne rapporterer til styret. Særkomitémedlemmer inngår i hovedkomiteene og organiserer selv sitt arbeid. Særkomitéledere rapporterer til styret. Artikkel 11 Permisjon og fravær Ved skriftlig søknad til styret kan permisjon innvilges, slik at et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom. Klubbens medlemmer forventes å være til stede på minimum 50 prosent av klubbens møter. Artikkel 12 Økonomi Pkt. 1 Klubben skal ha oversiktlig, stabil, trygg og velordnet økonomi. Klubben skal ikke ha lånegjeld. Pkt. 2 Innen utløpet av hvert regnskapsår skal styret utarbeide og legge fram på klubbmøte forslag til årskontingent og budsjett for antatte inntekter og utgifter i det kommende driftsåret. Det skal angi grensen for utgiftene til de forskjellige formål, med mindre annet besluttes av styret. Budsjettet skal også gi informasjon om forpliktelser. Budsjettet skal utarbeides slik at det enkelte regnskapsår ses i sammenheng med de etterfølgende to regnskapsårene. Når disse ses i sammenheng, skal regnskapene gå i driftsmessig balanse. Pkt. 3 Klubbens aktiva skal til enhver tid være anbrakt på forsvarlig måte etter forretningsmessige prinsipper slik styret bestemmer. Kassereren skal sette alle klubbens midler inn i bank som styret velger. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 9

10 Pkt. 4 President og kasserer i fellesskap forplikter klubben. Styret kan gi kasserer fullmakt til å disponere bankkonti. Alle regninger skal betales av kassereren eller annen bemyndiget tillitsvalgt. Før regninger betales, skal regninger over kr ,- være attestert av en person som styret har gitt slik myndighet. Pkt 5 På hvert styremøte skal økonomi være del av sakslisten. En gang omkring midten av hvert halvår skal kasserer framlegge for styret en oversikt over økonomisk status i forhold til vedtatt budsjett, prognoser for regnskapsåret i forhold til vedtatt budsjett og eventuelt forslag til tiltak som vurderes å være nødvendige for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter. Pkt. 6 Revisor skal årlig revidere klubbens driftsregnskap og balanse, herunder gjennomgå alle økonomiske transaksjoner og utarbeide revisjonsberetning, jfr. artikkel 7, pkt. 3. Pkt. 7 - Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni og skal for forskuddsvis innkreving av medlemskontingent deles i to halvårsperioder fra 1.juli til 31. desember og fra 1. januar til 30. juni. Artikkel 13 Arkiv Styret skal sørge for at klubbens ulike arkivalia er organisert på en hensiktsmessig og sikker måte i forhold til gjenfinning, bruk og oppbevaring. Artikkel 14 Ærespris Klubbens ærespris skal tilfalle en person som i kraft av sitt engasjement og sin innsats har oppnådd resultater utover det vanlige innenfor sitt interesseområde og/eller i sin yrkesutøvelse til gavn og/eller glede for innbyggerne i Stokke kommune. Klubbens ærespris kan også tilfalle lag, forening eller organisasjon i Stokke kommune som gjennom sin humanitære, kulturelle og/eller allmennyttige virksomhet utover det vanlige innenfor formålsområdet har virket til gavn og/eller glede for innbyggerne i Stokke kommune. Æresprisen finansieres ved at det opprettes et fond som bygges opp ved gavemidler og/eller ved at det i budsjettet avsettes midler til fondet. Æresprisen skal bestå av et diplom og et beløp som styret bestemmer. Ærespris skal ikke deles ut oftere enn hvert annet år. Etter anmodning fra styret gjør PR og kommunikasjonskomiteens leder medlemmene kjent med fristen for innsendelse av skriftlig begrunnede forslag til kandidater. Samtlige medlemmer har forslagsrett. Forslagene sendes komiteen, som selv kan fremme forslag. Komiteen gjennomgår innkomne forslag. Komiteen kan velge om den vil innstille på om ærespris skal deles ut eller ikke. Komiteen fremmer en begrunnet innstilling for styret. Styret avgjør om ærespris skal deles ut eller ikke, og eventuelt hvem som skal tildeles ærespris. Artikkel 15 - Valg og opptak av nye medlemmer Medlemskomiteen utarbeider en gang i året oversikt over medlemmenes klassifikasjoner med angivelse av ledige klassifikasjoner. Oversikten skal også inneholde opplysninger om klassifikasjoner som Medlemskomiteen mener bør endres. Oversikten sendes presidenten. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 10

11 Forslag på nye medlemmer fremmes av klubbens egne medlemmer. Forslag framsettes skriftlig, og sendes presidenten og sekretæren. Sekretæren sender forslaget til leder i Medlemskomiteen. Medlemskomiteen skal behandle alle forslag om medlemsskap bl.a. ut fra et klassifikasjonsmessig synspunkt, herunder: Undersøke kandidatens formelle og uformelle kvalifikasjoner, personlige egenskaper, holdninger, omdømme og alminnelige valgbarhet. Komiteens forhandlinger skal ikke protokollføres. Medlemskomiteen treffer beslutning om å foreslå medlemsskap. Dersom komiteen avviser forslag, skal komiteens leder orientere forslagstiller om komiteens begrunnelse. Beslutningen sendes presidenten og sekretæren. Sekretæren kunngjør Medlemskomiteens endelige forslag til nye medlemmer med navn, alder, postadresse, stilling og klassifikasjon pr. epost og/eller på annen måte til alle medlemmer, med 10 dagers frist for skriftlige innvendinger. Kandidatene skal på forhånd varsles om, og gi sin aksept til denne prosedyre. Skriftlige innvendinger behandles av styret. Fører disse til avslag, skal presidenten underrette leder i Medlemskomiteen og forslagsstilleren. Presidenten sender introduksjonsbrev til de foreslåtte medlemmene der det bl.a. opplyses om at de er foreslått som nye medlemmer, gis informasjon om Rotary generelt og denne klubben spesielt og at de inviteres som gjester/reflektanter til klubbens møter. Forslagsstilleren skal før medlemsopptak orientere de nye medlemmene inngående om rettigheter og plikter i forbindelse med et Rotary-medlemsskap. Forslagsstillerne blir som hovedregel utpekt som faddere for de nye medlemmene. Et medlem som overføres fra en annen klubb, et tidligere medlem av en annen klubb eller et tidligere medlem i denne klubben kan foreslås som aktivt medlem av vedkommendes tidligere klubb eller et medlem i denne klubben. Slike forslag behandles av styret. Presidenten avgjør dato for opptaksmøte i samarbeid med forslagsstillerne og de nye medlemmene. Sekretæren sender forslagsstillerne oversikt over registreringsopplysninger. Forslagsstillerne sørger for at de nye medlemmene sender disse til sekretæren i god tid før opptaksmøte. Umiddelbart etter opptaksmøte melder sekretæren de nye medlemmene inn i Medlemsnettet. Artikkel 16 Beslutninger Ingen resolusjon og intet forslag som vil forplikte klubben i forbindelse med en hvilken som helst sak, skal behandles i klubben før dette har vært behandlet av styret. Hvis slike resolusjoner eller forslag framsettes på et klubbmøte, skal de oversendes styret uten diskusjon. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 11

12 Artikkel 17 - Forretningsorden for møtene Møtet åpnes Introduksjon av besøkende Merkedager Korrespondanse, meddelelser og Rotaryinformasjon Eventuelle komitérapporter Pågående og nye saker Foredrag eller annen form for program Opplysninger om kommende møter Møtet heves Artikkel 18 - Endringer Disse vedtekter kan endres med to tredjedels flertall på årsmøte eller et hvilket som helst ordinært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er til stede, forutsatt at underretning om slike foreslåtte endringer har vært sendt til hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet. Ingen endring i, eller tillegg til, disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary International. Stokke Rotaryklubb, vedtekter, versjon 7.0 Side 12

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter GOL ROTARYKLUBB Vedtekter Vedtatt på årsmøte 24. September 2007 Revidert og godkjent på årsmøte 03. September 2012 Revidert og godkjent på årsmøte 16. September 2013 VEDTEKTER FOR GOL ROTARY KLUBB VEDTATT

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Vedtekter for Lier Rotary Klubb Org. nr

Vedtekter for Lier Rotary Klubb Org. nr Vedtekter for Lier Rotary Klubb Org. nr. 912 452 506 Stiftet 29.12.1969, vedtekter sist endret 09.09.2013 Artikkel 1 Definisjoner 1. Styre : Lier Rotary Klubbs styrende organ 2. Styremedlem : Et medlem

Detaljer

Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb

Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb ARTIKKEL 1 Definisjoner Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb - Hører til Rotarydistrikt 2290. Klubbnummer 52022-1) Styret: Styret i Færder Rotary Klubb. 2) Styremedlem: Et medlem av klubbens styre.

Detaljer

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22.

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. 1 Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. november 2016 Formål : The purpose of this club is to pursue the Object

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Vedtekter Risør Rotary Klubb Vedtatt på medlemsmøte 6.mars 2017

Vedtekter Risør Rotary Klubb Vedtatt på medlemsmøte 6.mars 2017 Vedtekter Risør Rotary Klubb Vedtatt på medlemsmøte 6.mars 2017 Artikkel 1 Navn Klubbens navn er Risør Rotary Klubb, medlem av Rotary International. Rotary distrikt: 2290 Registrert i Enhetsregisteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA ROTARY KLUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE FOR ROTARY ÅRET JUNI 2007

VEDTEKTER FOR SOLA ROTARY KLUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE FOR ROTARY ÅRET JUNI 2007 VEDTEKTER FOR SOLA ROTARY KLUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE FOR ROTARY ÅRET 2006-2007 JUNI 2007 Artikkel 1 Definisjoner 1. Styre: Styret i vedkommende klubb 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre 3. Medlem:

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb Vedtekter for Notodden Rotary Klubb (Vedtatt 2007) Artikkel 1 - Definisjoner. Notodden RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI's lover og vedtekter. Klubben holder til i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB Vedtatt på møte den 29.11.2016 Artikkel 1 Styret i klubben 1.1 Styrets sammensetning Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av: 1. Styre:

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Vedtekter for Nøtterøy Rotary Klubb Vedtatt på klubbmøte

Vedtekter for Nøtterøy Rotary Klubb Vedtatt på klubbmøte Vedtekter for Nøtterøy Rotary Klubb Vedtatt på klubbmøte 23.03.15 Artikkel 1 Klubbens formål, område og styre Klubbens formål er å gagne andre, utvikle vennskap, stille høye etiske krav og arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb Vedtekter for Notodden Rotary Klubb Utgave 2. Vedtatt 26. mars, 2012 (feilrettet Art.3 pkt. 2, 10. nov., 2015) Artikkel 1 - Definisjoner. Notodden RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og

Detaljer

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb 1 Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb Revidert april 2007 Til godkjenning på årsmøtet oktober 2007 Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i Hobøl Spydeberg Rotary Klubb. 2. Styremedlem: Et

Detaljer

VEDTEKTER FOR FARSUND ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR FARSUND ROTARY KLUBB Artikkel 1 - Definisjoner Farsund RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI's lover og vedtekter. Klubben holder til i Farsund kommune. Medlemskap forutsetter ikke bosted

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R

Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R I Styret. 1. Klubben ledes av det valgte styret med oppgaver og plikter i henhold til Rotary Internationals Lover og vedtekter for rotaryklubb og klubbens egne

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Sortland Rotary Klubb

Sortland Rotary Klubb Sortland Rotary Klubb Vedtekter for Sortland Rotary klubb gjeldende fra 1.juli 2007 Vedtekter Artikkel 1 Styret Denne klubbs styrende organ skal være styret, som består av 7 av klubben medlemmer, nemlig

Detaljer

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt 03.12.12 Artikkel I: Instans og formål Asker Rotary Klubb er direkte knyttet til Rotary International (RI), og har derved akseptert RIs lover og formål. Bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK)

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Disse vedtekter er i overensstemmelse med klubbens lover som angitt i Norsk Rotary årbok (Handbok og matrikkel), og i overensstemmelse med RI`s lover og vedtekter.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Nord Rotaryklubb

Vedtekter for Oslo Nord Rotaryklubb Vedtekter for Oslo Nord Rotaryklubb Vedtektene er bygget på de Lover for Rotaryklubb som til enhver tid gjelder og som vedtas av Rotary Internationals lovråd. Artikkel I Valg av styre og andre tillitsvalgte

Detaljer

HAMAR VEST ROTARYKLUBB

HAMAR VEST ROTARYKLUBB HAMAR VEST ROTARYKLUBB CHARTERDATO 31. MAI 1970 Distrikt nr. 2300 - Klubb nr. 12807 VEDTEKTER Med endringer vedtatt i medlemsmøter mai 1993, juni 1999, april 2001 og juni 2008. ARTIKKEL I DEFINISJONER

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013)

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) Tune Rotary klubbs formål er å gagne andre. Disse vedtekter er utarbeidet i henhold til Rotary Internationals klubblover, og er retningsgivende

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER NITTEDAL ROTARYKLUBB 12889

VEDTEKTER NITTEDAL ROTARYKLUBB 12889 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre å stille høye etiske

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb Artikkel I Formål Vestnes Rotaryklubb (stiftet 6. mars 1978) er en yrkesbasert organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Klubben har i samsvar med Rotary Internationals lover og vedtekter til

Detaljer

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb Sist revidert i årsmøtet 13. desember 2016 Artikkel I Formål Vestnes Rotaryklubb (stiftet 6. mars 1978) er en yrkesbasert organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Klubben søker i samsvar med

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for Elverum Rotaryklubb

Vedtekter for Elverum Rotaryklubb Vedtekter for Elverum Rotaryklubb Dette er avskrift av de opprinnelige vedtektene for Elverum Rotaryklubb med kommentarer. Kommentarer er ikke forslag til endring i vedtektene men ment som utfyllende opplysninger

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven Vedlegg 2 til referatet fra midtveismøtet Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter Ole-Ludvik Kleven Innledning Det initiativet som Distriktet har tatt ved

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

VEDTEKTER SKAUGUM ROTARYKLUBB (Revidert februar 2017, - vedtatt i medlemsmøte )

VEDTEKTER SKAUGUM ROTARYKLUBB (Revidert februar 2017, - vedtatt i medlemsmøte ) VEDTEKTER SKAUGUM ROTARYKLUBB (Revidert februar 2017, - vedtatt i medlemsmøte 14.2.2017) Skaugum Rotaryklubb bygger på Rotary Internasjonal (RI) lover og formålsparagraf og har utdypet formålet og formulert

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer