Pasientsikkerhet i sykehjem. Kort informasjon om prosjektet Hensikt, relevans og gjennomføring Kathrine Cappelen Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsikkerhet i sykehjem. Kort informasjon om prosjektet Hensikt, relevans og gjennomføring Kathrine Cappelen Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Pasientsikkerhet i sykehjem Kort informasjon om prosjektet Hensikt, relevans og gjennomføring Kathrine Cappelen Høgskolen i Telemark

2 Hensikt Å sette pasientsikkerhet i sykehjem på dagsorden i lys av Samhandlingsreformen og kvaliteten på den pleie- og omsorg som tilbys eldre Å bidra til at kravene til pasientsikkerhet og kvalitet skal være de samme på alle nivå i helsetjenesten og i overgangen mellom nivåene

3 Relevans Økt fokus på pasientsikkerhet og lovfesting av systematisk pasientsikkerhetsarbeid Nasjonal pasientsikkerhetskampanje (SAQ/Trigger Tools) Melde for å lære - Ny meldeordning for spesialisthelsetjenesten - Kunnskapssenterets rolle 3-3 Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Varslet melding til Stortinget knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet (2012) Pasientsikkerhet som tema i forskning behov for mer forskning og mer nasjonalt samarbeid. Jmf. Meld. St.16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )

4 Relevans Fokus på pasientsikkerhet gjennom Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Pasientsikkerhet synes hittil i hovedsak å ha fokusert på spesialisthelsetjenesten og det finnes ulike instrumenter som er oversatt og validert for norske forhold for måling av sikkerhetskultur i sykehus (SAQ og HSOPSC) Det mangler et tilsvarende instrument for måling av sikkerhetskultur i sykehjem Stort behov for tilsvarende forskning/arbeid i sykehjem De fleste prosjektene knyttet til sykehjem har fokusert på fall og sikker medisinering, jmf. pågående prosjekt i kampanjen Sykehjemmene vil spille en viktig rolle i gjennomføringen av samhandlingsreformen

5 Ny helse- og omsorgslov Kap. 3 Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-4. Kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp omfatter: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til Kap. 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

6 Hvordan? Gjennomføre målinger av sikkerhetskultur blant ansatte i sykehjem ved hjelp av validerte instrumenter/spørreskjema Å gjenta målinger over tid Benytte det samme instrumentet til å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot samhandling og pasientsikkerhet (før- og ettermålinger)

7 Sikkerhetskultur som plattform for sikkerhetsarbeid Økende anerkjennelse for betydningen av å etablere/jobbe med sikkerhetskultur i helseorganisasjoner IHI hevder at et av de første trinnene i arbeidet med pasientsikkerhet er å få et mål på sikkerhetskulturen i organisasjonen Betydningen av å bygge opp under en kultur der helsearbeidere/medarbeidere er på vakt i forhold til ting som kan gå galt - har en risiko og hvor man ikke er engstelig for sanksjoner eller straff

8 Pasientsikkerhet Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser, eller mangel på ytelser (Pasientsikkerhetskampanjen) Pasientsikkerhetskultur et integrert mønster av individuell og felles organisatorisk adferd som bygger på felles holdninger og verdier og som stadig søker å redusere pasientskader (fritt oversatt fra dansk versjon) - Organisasjonskultur Uønsket hendelse ; utilsiktet skade eller komplikasjon forårsaket av behandling eller pleie og ikke av pasientens sykdom (Aase, basert på Mogensen og Pedersen, 2003) Stortingsmeldingen vil inneholde nasjonale begrepsavklaringer?

9 Safety Culture The safety culture of an organization is the product of individual and group values, attitudes, perceptions, competences, and patterns of behavior that determine the commitment to, and the style and proficiency of, an organization s health and safety management. Organizations with a positive safety culture are characterized by communications founded on mutual trust, by shared perceptions of the importance of safety, and by confidence in the efficacy of preventive measures. (Study Group on Human Factors. Organising for safety: Third report of the ACSNI (Advisory Committee on thee Safety of Nuclear Installations). Sudbury, UK:HSE Books; 1993)

10 Bakteppe for øvrig Pasientsikkerhetsarbeid i USA Institute for Healthcare Improvement sitt arbeid (IHI) etablert i 1999 WHO Patient Safety Curriculum Guide (fokus på sammenhengen mellom utdanning og quality of care) EU (EUNetPaS project) testing av Patient Safety Culture Instruments Pasientsikkerhetskampanjer i andre europeiske land Satsningen i Danmark - NHSOPSC er nylig oversatt til dansk Den pågående norske kampanjen, I trygge hender

11 Pasientsikkerhet og forskning Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) (one of twelve agencies within the US Department og Health and Care Services). Utviklingen av HSOPSC og NHSOPSC var sponset av AHRQ AHRQ - Survey on Patient Safety Culture (SOPS) user network 2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (København 6-7 mars 2012) Universitetet i Stavanger, eget programområde Quality and Safety in Health Care Systems, ledet av prof. Karina Aase

12 Hospital Survey On Patient Safety Culture (HSOPSC) Sykehusversjonen Spørreundersøkelsen ble gjort tilgjengelig i USA i 2004 via the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Den er benyttet ved hundrevis av sykehus i USA I juli 2011 var spørreundersøkelsen gjennomført i 31 land og oversatt til 19 ulike språk, inkludert norsk, svensk og dansk Den norske versjonen er testet og valdiert for norske forhold av 1.amm. Espen Olsen, Universitetet i Stavanger

13 The Nursing Home Survey on Patient Safety Culture (NHSOPSC) Sykehjemsversjonen Utviklet som et svar på sykhejmmenes interesse for et tilsvarende instrument som det som var utviklet for å måle sikkerhetskultur i sykehus Sykehjemsversjonen setter fokus på beboersikkerhet og inkluderer 42 spørsmål/enheter og måler 12 ulike dimensjoner/variabler 9 of 12 dimensjoner/variabler som er lik de I sykehusversjonen, men spøsrmålene/enhetene innen hver enkelt dimensjon/variabel er ulike

14 Forts. Sykehjemsversjonen (NHSOPSC) Undersøkelsen er utviklet spesielt for sykehjem og kan benyttes som: - som et (diagnostisk) verktøy for å måle status for pasientsikkerhetskulturen i sykehjemmet - som en intervensjon I seg selv for å øke bevisstheten knyttet til pasientsikkerhet - som et verktøy for å måle effekten av tiltak og - som en metode for å følge endringer I pasientsikkerhetskultur over tid (fritt oversatt) (

15 Ulike dimensjoner i spørreskjemaet 1. Teamwork (teamarbeid) 2. Staffing (bemanning) 3. Compliance with procedures, training and skills (Samsvar med prosedyrer, opplæring og ferdigheter) 4. Nonpunititive response to mistakes (Ikke sanksjonerende tilbakemelding på avvvik) 5. Handoffs (overganger) 6. Feedback and communication about incidents (tilbakemelding og kommunikasjon knyttet til uønskede hendelser) 7. Communication openness (kommunikasjon og åpenhet) 8. Supervisor expectations (forventninger til veildening) 9. Actions promoting resident safety (tiltak rettet mot beboersikkerhet) 10. Overall perceptions of resident safety (Generell holdning til beboersikkerhet) 11. Management support for resident safety (ledelsesstøtte knyttet til beboersikkerhet) 12. Organizational learning (læring i organisasjonen)

16 I tillegg inneholder spørreskjemaet Åtte bakgrunnsspørsmål og to overordnede spørsmål: - Jeg kan fortelle til venner at dette er et trygt sykehjem for deres familiemedlem - Alt i alt, hvordan vurderer du beboeres sikkerhet i dette sykehjemmet?

17 NHSOPSC veiledere ved gjennomføring Culture Background and Information for translators Translation guidelines Survey User Guide

18 Erfaringer med bruk av NHSPSC Den første komparative rapporten fra sykehjem i USA kom i august 2011 og omfattet data fra ansatte fordelt på 226 sykehjem Det er utarbeidet egen guide for oppfølging av resultatene av undersøkelsen (tiltaksplaner)

19 Status fremdrift? Første norske utkast foreligger (forward-backward translation) og er klar for pretest Søke NSD om godkjenning Planen er å gjennomføre første undersøkelsen i utvalgte sykehjem i region Vest og Sør i des/januar? Validere og teste av instrumentet for bruk i norske sykehjem Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen ved Universitetet i Stavanger ved prof. Karina Aase og 1.amm. Espen Olsen har erfaring med tilsvarende testing av sykehusversjonen, jmf. hans PhDarbeid

20 Plan for rekruttering av sykehjem og gjennomføring av spørreundersøkelse Tar første kontakt med USHT (Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester) ved FoU-leder Ledelsesforankring med informasjonsmøter i aktuelle fylker/kommuner (møter og skriftlig informasjon) Hvis mulig, rekruttere tre sykehjem via FoU-leder (Undervisningssykehjem, et sykehjem i bykommune og et sykehjem i landkommune) FoU-ledere i aktuelle fylker inviteres til et dagsseminar om pasientsikkerhet og spørreundersøkelsen (inklusjonskriterier) FoU-ledere bistår enhetsleder i finne ut hvem som kan svare på undersøkelsen og distribuerer spørreskjemaene til aktuelle enheter Undersøkelsen administreres lokalt av enhetsleder Skjemaene returneres i lukket konvolutt ved hver enhet

21 Samtykke og anonymisering Hvert enkelt spørreskjema følges av et eget informasjonsskriv som beskriver prosjektets hensikt, samt samarbeidspartnere Informasjonen beskriver prinsippet om frivillighet og anonymitet Det å fylle ut skjemaet betyr at man har samtykket i å delta Alle besvarelser er anonyme, dvs at de som svarer ikke kan bli identifisert Sykehjemmene anonymiseres i den betydning at hvert sykehjem vil ha en kode. Det vil likevel være kjent at sykehjemmet deltar i en slik undersøkelse Alle skjema behandles anonymt (optisk lesing) Resultatene blir formidlet direkte til ansvarlig leder for det enkelte sykehjem Resultatene vil inngå i et forskningsprosjekt og det vil være aktuelt å sammenligne resultater mellom sykehjem, nasjonalt og internasjonalt

22 Samarbeidspartnere Ph.D prosjektet vil inngå som en del av Universitetet i Stavangers forskningsprosjekt: Quality and Safety in Elderly Health Care Services (NFR, Helse Vest) under ledelse av prof. Karina Aase 1.amm. Solveig Hauge, Høgskolen i Telemark/UiO og 1.amm. Espen Olsen, UiS er veiledere

Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur

Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur Pasientsikkerhet i sykehjem sikkerhet og organisasjonskultur Kathrine Cappelen Institutt for helsefag Senter for omsorgsforskning Sør 02.06.2014 Disposisjon: Pasientsikkerhet Den nye Stortingsmeldingen

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Christine Sandvold Reidun Moldesæter Veileder Jan Gunnar Dale Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter.

Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter. Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter. Notat fra Kunnskapssenteret november 2009 Bakgrunn: Pasienters erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender.

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Prosjekt: 517 Fra: Fagansvarlig: Ansvarlig: Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen Ellen Tveter Deilkås Anne Grete Skjellanger Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen,

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom

Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom Ida Leirheim Fagerli Pasientsikkerhet i operasjonsrom - En kvalitativ studie av sikkerhetskultur og pasientsikkerhet i operasjonsrom Masteroppgave i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi.

Detaljer

pe the document title]

pe the document title] i Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Fersk i faget Ulykkes og skadebildet ved bruk av utstyr, verktøy og maskiner i byggebransjen pe the document title] Elisabet Magnusson Universitetet i Stavanger Våren

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Vestfold FORORD 2012 er året da vi nasjonalt fikk ny helseminister, ny direktør for Helsetilsynet og ny direktør for Helsedirektoratet. Det har pågått en aktiv

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i sykehjem Grimstad kommune 12. september 2012 ved Vibeke Bostrøm Pasientsikkerhetskampanjen/Prosjektleder ITH Vestfold Aust-Agder en del av et nasjonalt læringsnettverk 13.09.2012

Detaljer