Kløverbakken barnehage. Årsplan DI Kløverbakken. - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kløverbakken barnehage. Årsplan 2012-2013. DI Kløverbakken. - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor"

Transkript

1 Kløverbakken barnehage Årsplan DI Kløverbakken - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor

2 INNHOLD 1. VELKOMMEN TIL DI KLØVERBAKKEN side 4 Styrers innledning 2. KONTAKT OSS side 6 3. ANSATTE OG BARN I KLØVERBAKKEN side 6 4. FORMÅLSPARAGRAFEN side 7 5. LÆRING I KLØVERBAKKEN side danning gjennom omsorg, lek og læring side 9 6. SATSINGSOMRÅDER FRA BÆRUM KOMMUNE 6.1. Språk side Barn med behov for ekstra støtte side Barn under 3 år side Sammen for barn og unge side SOSIAL KOMPETANSE side VISJON OG VERDIER side DE 7 FAGOMRÅDENE side Kropp, bevegelse og helse. Fokusområde side Kommunikasjon, språk og tekst side Antall, rom og form side Kunst, kultur og kreativitet side Natur og samfunn side Etikk, religion og filosofi side Natur og samfunn side LIKESTILLING OG LIKEVERD I PEDAGOGISK PRAKSIS side BARNS MEDVIRKNING side FORELDREMEDVIRKNING side DOKOMENTASJON OG VURDERING side HELHETLIG OPPLÆRING, overgang barnehage skole side KOMPETANSEPLAN side VURDERING AV side ÅRSHJUL side LITTERATURHENVISNINGER side 32 Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 2

3 1. VELKOMMEN TIL DI KLØVERBAKKEN Vår barnehage DI KLØVERBAKKEN ble åpnet i 1995 og er en to avdelings barnehage. Denne høsten har vi 27 barn i alderen 1-5 år. Det er viktig for oss å se hele den lille barnehagen vår som én arena. Det betyr at barna skal ha mulighet til å være sammen i lek og aktivitet på tvers av alder og avdelingstilknytning. Vi er ikke større enn at alle barna kjenner hverandre, og vi jobber og leker på tvers av avdelingenes grenser. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser øverst på Emma Hjorth. Vi har god plass både ute og inne. I skogkanten har vi eget uterom med gapahuk og bålplass, som er i bruk hver uke. Vi har et godt samarbeid med våre naboer som blant andre er Emma sansehus og gymsalen, Emma kafè, voksenopplæringssenteret, Høyrabben bolig med service, Emma arbeidssenter og ikke minst Emma Hjorth skole. DI Kløverbakken er en avdeling av DI gruppen as, som er en arbeidsmarkedsbedrift med opplæringskompetanse innen flere fagområder. Di gruppen har som formål, gjennom produksjon og annen virksomhet, å skape grunnlag for yrkesmessig, kompetansemessig og personlig utvikling. DI gruppens hovedkontor ligger på Rud i Bærum. Som attføringsarena har Kløverbakken inntil 7 tiltaksplasser. Vi har tett samarbeid med vår egen kompetanseavdeling og NAV Asker og Bærum. De fleste av våre 7 deltakere er i tiltaket kvalifisering, og har i tillegg lærlingkontrakter eller er praksiskandidater. DI Kløverbakken er godkjent lærebedrift for Barne- og ungdomsarbeiderfaget i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette året uteksaminerer vi 3 fagarbeidere! Disse voksne kommer i tillegg til de ordinære fast ansatte hos oss. Dette gjør at vi har tett voksendekning, som gir oss ny og spennende humankompetanse. DI Kløverbakken er en positiv arena for våre deltakere. Målet er å gjøre dem godt kompetente til videre arbeid ute. Kløverbakken er en arena der alle er unike med sine muligheter og begrensninger. Sammen utgjør vi en forskjell! Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 3

4 Hver høst har Kløverbakken støttet et bistandsprosjekt. For sjette året på rad har vi valgt FORUT (Solidaritet for utvikling). Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. I år følger vi den lille jenta Lines, og hennes liv i Malawi. Styringsdokumenter som skal være med på å sikre god drift av barnehagen: Lov om barnehager, med forskrifter. Statlig Rammeplan. Kommunal plan for kvalitetssikring. Interne planer: Barnehagens vedtekter og årsplan. DI gruppens handlingsplan. Denne årsplanen har flere funksjoner: Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den skal være grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Jeg håper at alle våre lesere vil få nytte og glede av årsplanen. Med hilsen Ellen Styrmoe Styrer i DI Kløverbakken barnehage Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 4

5 2. KONTAK OSS DI Kløverbakken barnehage Adresse: Tobias Kupfersvei 2, 1336 Sandvika Telefon: E-post: Barnehagen: 3. ANSATTE OG BARN DENNE HØSTEN Ansatte (Stab Kløverbakken): Ellen Styrmoe, styrer Telefon: E-post: Sandra Wedding, førskolelærer og pedagogisk leder Telefon: E-post: Hilde Breivoll Zimmer, førskolelærer og pedagogisk leder Telefon: E-post: Kjetil Oslund, barne- og ungdomsarbeider Telefon: E-post: Elisabeth Bovolden, barne- og ungdomsarbeider Telefon: E-post: Ania Melerska, assistent Telefon: , E-post: Voksne på arbeidsmarkedstiltak: To lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, to i kvalifiseringstiltak, to i APS og en hospitant. Barnehagens hjemmeside: eller Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 5

6 Barna denne høsten: Barn født 2011: 2 jenter og 3 gutter. Barn født 2010: 5 gutter. Barn født 2009: 4 jenter og 3 gutter Barn født 2008: 3 jenter og 2 gutter Barn født 2007: 1 jente og 4 gutter 4. FORMÅLSPARAGRAFEN Ny formålsparagraf fra 1. august Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Lov om barnehager. Formålsbestemmelsen legger nasjonale føringer for det konkrete og praktiske livet i Kløverbakken og for den pedagogikken som skal utøves. Verdiene skal avspeile ulike livssyn og kulturelle bakgrunner og vise respekt for at vi lever i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn Formålsparagrafen vektlegger at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning er grunnlaget for barns allsidige utvikling. Danning er et nytt begrep i formålsbestemmelsen og erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse. Begrepet danning inneholder områdene utvikling, læring, omsorg, oppdragelse og sosialisering. Å ta vare på naturen og hverandre, er et utvidet element i formålsparagrafen og rommer både empati og økologisk ansvar, og skal være en naturlig del av barnas danningsprosess. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 6

7 I Kløverbakken vil gleden over gode opplevelser i naturen være første steg i bevisstgjøring om ivaretakelse. Formålsparagrafen understreker respekt for barndommens egenverdi og gir tydelig føring for barns rett til medvirkning. 5. LÆRING I KLØVERBAKKEN I barnehagen har vi formelle og uformelle læringssituasjoner. Her legger vi vekt på et helhetlig læringssyn som omfatter omsorg, lek og læring. Det er en sterk sammenheng mellom lekeferdigheter og kommunikasjonsferdigheter. Nyere forskning viser at barn som er flinke til å leke har gode ferdigheter både sosialt, språklig og intellektuelt. Det er derfor viktig for oss å organisere og gjennomføre muligheten til positive læringsprosesser som fører til kontinuitet og progresjon hos hvert enkelt barn. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning Danning gjennom omsorg, lek og læring Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barna seg imellom. Ved at barn får mulighet til å ta imot og gi omsorg til andre, dannes grunnlaget for utvikling av empati, respekt og toleranse Omsorg i Kløverbakken betyr at vi møter alle barna med omsorg, det er en rett alle barn har at vi har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen at vi gir barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg, som igjen er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse at personalet har et særlig ansvar for at barn som opplever omsorgssvikt i hjemmet kan få oppleve trygghet og stabilitet i barnehagen, barnehagen og barnevernet skal samarbeide om å gi disse barna et godt tilbud at barna får hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre oppdragelse må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem at barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 7

8 Lek og læring i Kløverbakken Lek er barnets viktigste aktivitet og har en fremtredende plass i barnehagen. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Livet er lek. Barn liker å leke. Lek gir glede. Lek gir trivsel. Lek gir barndom. Barndom er lek. Lek i Kløverbakken betyr I Kløverbakken er leken et mål i seg selv. Å støtte opp om barnets lekemuligheter er en av våre viktigste oppgaver. For å kalle det lek må disse kriteriene være oppfylt: det er på liksom der er lystbetont det er frivillig Danning er en prosess der voksne overfører verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter til barn. Dette samspillet skal kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige voksne som støtter og veileder barn i deres læringsprosesser. Slik jobber vi med danning gjennom omsorg, lek og læring i Kløverbakken: Leken prioriteres Barn og voksne viser respekt for andres lek Når barn forstyrres i lek, kan leken ødelegges Barn og voksne i lek forstyrres ikke Barna har muligheten til å leke i smågrupper Flere barn inni leken kan ødelegge god lek Barn kan oppfordres, men ikke på tvinges til å ta flere med i leken Voksne er nede på gulvet sammen med barna Voksne gis tid til å fordype seg i lek med barna Vi har fokus på lekens betydning i veiledningssamtaler, personalmøter og i samtale med foreldrene Barna opplever å lykkes hver dag De voksne hjelper barnet til å mestre ved å støtte, vise og fortelle. Det et barn kan gjøre med assistanse i dag, kan det gjøre uten assistanse i morgen Voksne har en nysgjerrig og spørrende holdning Vi må kunne omstille oss tenke nytt Forståelse av at forskjellighet er en styrke. Vi er gode på forskjellige ting. Ha fokus på at barns initiativ teller - ikke fokus på et riktig svar Ha fokus på at flere løsninger kan føre fram til et ønsket mål Kunne anvende ulike strategier for å løse et problem Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 8

9 6. SATSINGSOMRÅDER FRA BÆRUM KOMMUNE 6.1. Språk Mål i Kløverbakken: Alle barn skal ha god språkutvikling. Å kommunisere godt er viktig. De fleste barn tilegner seg språket i samvær med sin familie og i lek med andre barn. Tidlig og god språkstimulering er med andre ord en viktig del av barnehagens innhold. Rammeplanen: Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Til Kløverbakken kommer barn med ulikt språklig ståsted. Hvis, og når et barn trenger å styrke sine språklige ferdigheter (begreper eller uttale), og foreldrene samtykker, vil personalet observere og kartlegge ferdighetene og sette inn hjelpetiltak. Til observasjon og kartlegging benytter barnehagen spesielt metoden: TRAS, et språkog begrepsprogram for kartlegging. Foreldrene vil få informasjon i foreldersamtaler og må gi samtykke til at skjemaet benyttes. Eventuelle hjelpetiltak kan være etablering av lekegrupper med fokus på språktrening, og lek med språket. ( Språksprell og Snakkepakken - metodiske opplegg). Helsestasjonen og PPT er to av barnehagens samarbeidspartnere når det gjelder språk Barn med behov for ekstra støtte Mål: Alle barn med nedsatt funksjonsevne skal ha nytte av barnehageoppholdet. Spesialpedagogisk hjelp skal gis til alle barn som har behov for det. Spesialpedagogisk hjelp gis i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), Haug kompetanse- og ressurssenter og lekotek. Barnehagen og foreldre har tilbud om tverrfaglig samarbeid med: Helsestasjon, Pedagogisk psykologisk tjeneste, lege, fysioterapi, barnevern, tverrfaglig team. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 9

10 6.3. Barn under 3 år i Kløverbakken Språkutvikling Målrettet i forhold til progresjonsplan. Språkobservasjon av alle barn, samt kartlegging og støtte fra samarbeidspartnere ved behov. Struktur og organisering Forutsigbar dagsrytme. Grupper på tvers av alder og avdeling. Barn under 3 år Mål: Alle barn under tre år skal få god omsorg og muligheter til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. Omsorg og relasjoner Trygge, gode voksne lek, moro og kos mat, Foreldresamarbeid hvile og gode rutiner Barn daglig kontakt, under foreldresamtaler tre årfysisk miljø Plass nok til å utfolde seg Soveplasser Skjermet utelek Omsorg og relasjoner Trygge, gode voksne lek, moro og kos, mat, hvile og gode rutiner. Barns medvirkning Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. Voksne skal vise anerkjennelse og være gode rollemodeller Sammen for barn og unge Nærmiljøtiltak Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med skole Sammen for barn og unge Mål: Godt tverrfaglig samarbeid i Bærum. Identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i barnehagen Flerkulturelle barn Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 10

11 7. SOSIAL KOMPETANSE Vårt mål: Alle barn og voksne skal lykkes i å omgås andre. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Detter krever erfaring med og deltakelse i fellesskap. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Kløverbakkens mål med sosial kompetanse er å gi barn og voksne kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon til å kunne samhandle konstruktivt med andre. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke diskriminering og mobbing. Gjennom hele året, gjennom alle fagområdene, vil arbeid med sosial kompetanse være synlig hos oss. Hva er sosial kompetanse? Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som er vesentlige for å mestre: Empati og rolle taking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker Prososial adferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser, og å takle konflikter Selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og å ha det moro. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 11

12 Dette gjør vi for å oppnå disse målene i Kløverbakken: De voksne legger merke til hvert enkelt barn, ingen overses. De voksne er anerkjennende og støttende overfor barnas egne initiativ. Personalet er gode rollemodeller. Personalet er aktive og tydelige og jobber for et inkluderende miljø. 8. VISJON OG VERDIER Vår visjon: Kløverbakken en del av den gode barndom. Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor. Verdiene våre er: Ansvar, fellesskap og trivsel. For alle ansatte i vår barnehage betyr dette at: vi er imøtekommende, hilser med navn, gir klare tilbakemeldinger, er serviceinnstilt overfor brukerne våre, foreldrene. vi ivaretar enkeltbarnets utvikling ut i fra barnets egne forutsetninger, vi gir rom for spillerom, hverdagen vår bærer preg av anerkjennelse, vi legger vekt på den gode samtalen, og gjør hver dag verdifull. vi jobber med det for øye at: et hvert barn er unikt, med sine muligheter. vi viser omsorg (trygghet, helse, oppdragelse) i alle relasjoner i barnehagen, som når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. vi støtter barnas nysgjerrighet og lærelyst. 9. FAGOMRÅDENE De 7 fagområdene er: - Kropp, bevegelse og helse - Kommunikasjon, språk og tekst - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 12

13 Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 5. ledd) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Alle barna skal innom følgende syv fagområdene i løpet av et barnehageår. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplanen kap.3). I Kløverbakken tilpasses fagområdene tilpasses ved: Arbeid i aldersinndelt gruppe. Arbeid i aldersblandet gruppe. Arbeid med enkeltbarn. Arbeid i daglige rutiner Kropp, bevegelse og helse - vårt fokusområde i år I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. (Hentet fra rammeplanen). Barn kommer til barnehagen med en medfødt bevegelses- og skapertrang. Det kribler i kroppen og hodet. Lysten til å mestre nye fysiske utfordringer er stor. Gjennom kroppslig mestring utvikles en positiv selvoppfatning. Rammeplanen vektlegger at barn lærer verden og seg selv å kjenne gjennom fysisk aktivitet, og fremhever at barns kontakt med andre barn faktisk starter med kroppslige signaler og aktiviteter. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 13

14 Kløverbakkens mål for fagområdet: Gi barna positive opplevelser, å legge til rette for glede og mestringsfølelse ved fysisk aktivitet. Arbeidsmål: Hvordan nå mål fra de andre fagområdene i rammeplanen gjennom fysisk aktivitet ute og inne. Bakgrunn for valg av fokusområde: Først og fremst setter vi større fokus på dette feltet fordi det å være i bevegelse er gøy. Videre ønsker vi å fokusere på motorikk. Finmotorikk og grovmotorikk. Finmotorikk er blant annet fingerferdigheter, og vil kunne gi utslag når man for eksempel tegner, skriver, perler eller smører brødskiver. Grovmotorikken de bevegelsene de store muskelgruppene utfører, slik som å krabbe, gå, hoppe, hinke, stupe kråke, gå på ski/skøyter, klatre i trær, lage fart på huska selv, sykle, osv. Med motorisk kompetente mener vi at barna ikke trenger å være like gode i alt hva bevegelse dreier seg om, men vi ønsker å gi alle inspirasjon og utfordringer til å utvikle seg selv best mulig ut ifra sine egne forutsetninger. Vi når målene ved at vi: legger til rette for mer fysisk aktivitet i barnehagen kobler fysisk aktivitet til lek og læring tar i bruk målene i de andre fagområdene i fysisk aktivitet utfordrer barnas bevegelses- og skapertrang trener på motoriske ferdigheter styrker fellesskapet gjennom fysisk aktivitet og opplevelser i naturen gir gode naturopplevelser i all slags vær og årstider og derved føre den norske friluftsarven videre gir kunnskap om kroppen aktiv bruk av sansene utfører- og lærer om god hygiene praktiserer godt og sunt kosthold Alle barn får utfordringer ut i fra egne forutsetninger og behov. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 14

15 Gjennom blant annet observasjon og dialog med barna, vil vi kunne legge opp til aktiviteter som er tilpasset hvert enkelt barn. Som en del av arbeidet med tema Kropp, bevegelse og helse, er det naturlig å trekke inn sosial kompetanse, likeverd, at vi er forskjellige og viser respekt for hverandre. I vår barnehage betyr dette at vi bruker barnehagens uteområde aktivt med de mulighetene vi har. Aktive voksne som deltar i lek og som legger opp til aktiviteter som bidrar til at barna opplever mestring. Ute vil vi: - I tillegg til utelekeplassen i barnehagen, har vi et areal i skogen som vi har tilrettelagt for aktiviteter, med blant annet gapahuk, bålplass og hinderløype. - Vi har leidd sansehuset og gymsalen som vi bruker jevnlig hele året. - Vi bruker naturen i nærmiljøet: aketurer, skiturer. Vi organiserer/finansierer skiskole via Kolsås skiskole for våre 4 og 5åringer. Inne vil vi: - Innrede et rom til fysisk aktivitet med blant annet matter. - La barna være fysisk aktive inne - Lære barna gode rutiner i forhold til hygiene. - Jobbe aktivt, i både formelle og uformelle situasjoner, med tema som respekt, likeverd, vennskap og sosial kompetanse, ved bruk av konkreter, rollespill og bilder. - Ha egne temaer om kropp (anatomisk og fysiologisk), sansene, mat og ernæring. De voksne er gode rollemodeller. Vi vil observere og kartlegge barnas motoriske utvikling ut fra følgende Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 15

16 Progresjonsplan KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Delmål 1-2 År Delmål 3-4 År Delmål 5-6 År Gå Pinsettgrepet. Spise med skje Tegne en strek Kaste ball, sparke ball Spise selv Hjelpe til med på/avkledning Stable noen få klosser Løp, klatre, hoppe Løfte en fot en kort stund Gå i trapp, et og et steg av gangen Gå opp og ned trapp uten å holde seg fast i noe. Stå på en fot noen sekunder, hinke. Hoppe med begge bena samlet, og senere med en og en fot. Kaste og ta imot ball. Bygge tårn. Sparke ball. Kan gå på ski Kan kle på seg flere plagg selv. kopiere en sirkel (tegne). Tegne enkle tagninger. Klippe langs en strek. Korrekt blyantgrep Kan skrive noen bokstaver Kan smøre brødskiva Kan være ganske treffsikker med fotball Kan kaste ball over hodet Kan ta imot en ball som først spretter i bakken Kan stå lengre på en fot Koordinerer armer og føtter når de løper Kan herme etter bevegelser Kan stupe kråke Kan hoppe tau Kan kaste en stor ball i lufta og ta imot den Kan klippe enkle figurer Fargelegger innenfor streken 9.2 Kommunikasjon, språk, tekst Dette er et av satsingsområdene Bærum kommune har for alle barnehagene i årene framover. Vi ønsker at dette fagområde skal prege alt vi gjør i barnehagen. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. (Hentet fra rammeplanen). Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 16

17 Kløverbakkens mål for fagområdet: Alle barn skal ha god språkutvikling. Kløverbakken skal preges av et godt språkmiljø. Disse målene oppnår vi på følgende måte: Progresjonsplan KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST Delmål 1-2 år Delmål 3-4 år Delmål 5-6 år Bevisst bruk av turtaking Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter Ordsetting Bli introdusert med og bli kjent med bøker og fortellinger Kunne flere bevegelsessanger, og bevegelsene som hører til Bli kjent med rim og regler Samspill barn- voksen og barn- barn Kunne samtale, kunne sette ord på ting, undre seg og filosofere Kunne gjenkjenne små fortellinger og eventyr. Kunne følge med på høytlesning Kunne noen sanger med og uten bevegelse Skal kunne noen rim og regler i enkel framføring Samtale, beskrive, gjenfortelle Få interesse for- og skrive bokstaver Kjenne igjen ordbilder på navn og andre enkle ting Kunne fortelle gåter og vitser Kunne flere sanger. Kunne bruke rim og regler Kunne følge med på høytlesning i en fortsettelsesbok Lage fortellinger og dramatisere Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 17

18 9.3. Antall, rom og form Kløverbakkens mål for fagområdet: Økt bevissthet rundt matematikk i hverdagen. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Progresjonsplan ANTALL, ROM OG FORM Delmål: 1-2 År Delmål 3-4 År Delmål 5-6 År Pusle Bygge med lego. Leke med ulike materialer Sangleker, bevegelses sanger Delta på samlingsstunder Leke både ute og inne Leke leker som Kims lek Bruke puttebokser o.l Begynne med primærfarger Begynne med tallene Bevisst bruk av begrepene i, over, på, under Begynne med bruk av form, trekant, sirkel, kvadrat Bevisst bruk av begrepene stor/liten/minst/størst, lett/tung Kunne de fleste farger Kunne telle til 10. Kunne sortere for eksempel leker etter farge, fasong og type leke med mer Kunne overbegrep som mat, klær, leker, farger med mer. Få kjennskap til enkle brettspill. Kunne klippe etter strek (ulike former). Kunne bygge en enkel konstruksjon ved hjelp av ulike klosser Kunne hjelpe til med å dekke bord (antall med mer) Kunne sammenligne ulike former, farger med mer Spille spill som øver matematisk og logisk sans, terningsspill Bevist bruk av tallrekka 1-20 Bevisst bruk av relasjonsbegreper (størrelse, lengde, tyngde, masse, antall ) Bakeaktivitet (bake etter en tegnet oppskrift). Bruke begreper som angir forholdet mellom størrelser Begynnende interesse for klokke Lage egne mønster, kopiere mønster Vekt, veie ulike ting Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 18

19 9.4 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. (Hentet fra Rammeplanen) Progresjonsplan KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Aktiviteter 1-2 År Aktiviteter 3-4 År Aktiviteter 5-6 År Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer) Fingermaling, penselsmaling og fotmaling, tegne Kunne kjenne igjen bilder på sangkort Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer) Kunne sette sammen ulike materialer og bruke egen fantasi Bruke utkledning. Begynnende rollelek ( late som - lek) Konstruksjonslek (bygge med klosser) Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer) Bli kjent med biblioteket Bli kjent med ulike forfattere Kunne gå inn i rollelek ( late som - lek) Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 19

20 9.5 Natur, miljø, teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Hentet fra rammeplanen. Hentet fra remmeplanen. Progresjonsplan NATUR, MILJØ, TEKNIKK Delmål 1-2 År Oppleve glede ved å være ute. Få et positivt fellesskap med flere små i en liten gruppe. Prøve å gå mest mulig selv. Øve på å gå i ulendt terreng. Spise matpakka ute. Delmål 3-4 År Gå et litt lengre stykke på tur. Bruke de ulike sansene ute. Se årstidsendringene i naturen. Gå til lavvoen selv med sekken på ryggen og mestre det å bevege seg i ulendt terreng. Ta opp matboks og termos/drikkeflaske fra sekken og pakke sekken igjen etter måltid Oppleve glede ved å være ute i naturen og bruke sansene aktivt. Kunne undre seg og samtale om dyr, planter og vekster i naturen. Tegne en tegning på pc, og skrive det ut. Bruke pc-spill som læring (spill tilpasset alder). Delmål 5-6 År Få innsikt i natur og miljøvern (samspillet i naturen og rydde etter oss) Bli selvhjulpen i forhold til matboksmåltid og øve på å lage egen mat på bål. Bli kjent med ulike dyr, planter og vekster i naturen Lære å lage bål med støtte av voksen Vite hva førstehjelpsskrinet inneholder, og hvordan varsle hjelp hvis behov. Få kunnskap om og erfaringer med naturens mangfoldighet Skrive navnet sitt på et teksbehandlingsprogram Finne igjen bokstaver på tastaturet Bruke pc-spill som læring Fotografere, legge bilder inn på pc og skrive ut bilder Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 20

21 9.6 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Hentet fra rammeplanen. Progresjonsplan ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Delmål 1-2 År Delmål 3-4 År Delmål 5-6 År Få en forståelse av å dele med andre Få høre om hvorfor vi feirer jul og delta i forberedelsene til det Lære om samfunnets normer og verdier Lære å ta vare på seg selv, andre og ting som er rundt seg Lære at det er lov å være forskjellige. Lære at vi ikke løser konflikter med å slå (være fysisk) Lære om samfunnets normer og verdier Lære å ta vare på seg selv, andre og ting som er rundt seg Lære at det er lov å være forskjellige. Lære at vi ikke løser konflikter med å slå (være fysisk) Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 21

22 9.7 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. (Hentet fra rammeplanen). Progresjonsplan NATUR OG SAMFUNN Delmål 1-2 År Delmål 3-4 År Delmål 5-6 År Oppleve at det tas like mye hensyn til jenter og gutter. Gjenkjenne igjen ulike ting i nærmiljøet. Bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen. Få høre en enkel historie om Emma Hjorth og hennes arbeid. Kjenne til steder og bygninger i nærmiljøet (Sansehuset, Emma kafè), skogen, akebakken, Emma Hjorth skole med mer). Bli kjent med nærmiljøet og hvor barna i barnegruppen bor. Lære barna å bruke ulike medier som pc og litteratur, for å få svar. Vite at jenter og gutter er like mye verd. Få kjennskap til Norges urbefolkning, samene. Medvirke i planlegging av aktiviteter og tilstellinger i barnehagen Gi barna kjennskap til menneskerettighetene og barnekonversjonen. Ha kjennskap til historien om Emma Hjorth. Kjenne til biblioteket i Sandvika. Likestilling: Vite at alle kan velge et yrke uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 22

23 10. LIKESTILLING OG LIKEVERD I PEDAGOGISK PRAKSIS Kløverbakken vil ta i bruk: Handlingsplanen: Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Regjeringen vil blant annet: at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering. øke andelen menn ansatt i barnehagene til 20 prosent og menn ansatt i grunnskolen til 40 prosent. I Kløverbakken har vi fokus på at likestilling og likeverd handler om verdier og motiver for handlinger. Vi er opptatt av enkeltindividet, og at alle får oppmerksomhet uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og etnisk, sosial og kulturell bakgrunn. Alle barns får de samme mulighetene. Likestilling handler også for oss om å se ting på nye måter og utfordre personalets og barnas vante forestillinger. For å behandle alle likeverdig, må en av og til forskjellsbehandle, nettopp fordi alle har forskjellige utgangspunkt. Alle barna skal få delta i et inkluderende fellesskap ut fra sine behov. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 23

24 11. BARNS MEDVIRKNING Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil. For oss handler medvirkning om å skape prosesser der vi sikrer at alles stemmer bli hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår i barnehagen vår. Medvirkning må bygge på likeverdighet og respekt for hverandre. Vi vil jobbe med å lage gode samspillsprosesser, der de voksne kommuniserer med barna på måter som gjør at de føler seg verdifulle og betydningsfulle. I en slik dialog lytter den voksne og tar imot mer enn å gi, og er søkende fremfor å presentere ferdige løsninger. Vi jobber med begrepet undring. Undring er en språkform som er spørrende uten å bære preg av å være avhør. Undring spør, men krever ikke konkrete svar. Vi kan på denne måten lettere orientere oss i forhold til hva barna mener, tenker og opplever. I barnehagen har vi aktivitetsgrupper. Barna er med i planlegging og vurdering av turer. De kommer med forslag til hva de ønsker å ha av pålegg på bordet. En dag i uka har vi organiserte aktiviteter der barna selv velger hvilke aktiviteter vi skal Barns medvirkning handler for oss først og fremst om hvordan vi voksne tenker om og ser barn. Det er møtene med de voksne og vår organisering som blir avgjørende for om det blir medvirkning eller ikke. Personalet vil ha fokus på barns medvirkning hele året, og diskutere dette på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og i foreldresamtaler. De eldste barna deltar i å lage regler i barnehagen. Hvilke regler vi skal ha og hvorfor vi trenger disse reglene. Barn er ærlige, spontane og kommer ofte med tilbakemeldinger på det som skjer i barnehagen. Det er viktig at vi tar disse tilbakemeldingene på alvor og snakker med barna om de tankene de har. Barn skal bli tatt på alvor! Det er viktig at vi i personalet ser alle barn, også de som er stille og forsiktige. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 24

25 12. FORELDREMEDVIRKNING Foreldremedvirkning er lovfestet og omtales i Rammeplanen. Samarbeid mellom foreldrene og personalet er en av de viktigste faktorene for å gi barna et godt og riktig tilbud i barnehagen. Alle foreldre tilbys samtaler min. to ganger per år. Samtalene skal sikre gjensidig informasjon om barnets utvikling. Alle foreldre oppfordres til å evaluere opplegg og planer gjennom brukerundersøkelser, kommunalt og/eller internt. Den daglige bringe- og hentesituasjonen gir foreldre anledning til å samarbeide med personalet om barnets tilbud i barnehagen og dagsaktuelle behov. Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) etableres hver høst og er sammensatt av én foreldrerepresentant per avdeling og to personalrepresentanter. Eiers representant fra DI gruppen møter ved behov. Utvalget sikrer samarbeidet mellom foreldre og ansatte, og behandler saker av betydning for barnehagen og dens brukere. Samarbeidsutvalget blir forelagt årsplanen for godkjenning. Foreldrene kan melde saker til SU gjennom hele året. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av representantene i SU, samt deres vara. Utvalget ivaretar barnehagens tradisjoner og arrangementer, og står ellers fritt til å arrangere tiltak som er miljøskapende og inkluderende. For å sikre kvaliteten i arbeidet rettet gjennomføres det brukerundersøkelser. Samarbeidsutvalget, SU består av: Foreldrerepresentant Anne Holmquist Karlsen, epost: Foreldrerepresentant Adam Dunstan Martin, epost: Personalets representant: Hilde Breivoll Zimmer, epost: Eiers representant Kjersti Dahle, DI Kompetanse epost: Styrer Ellen Styrmoe, epost: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av: Adam Martin, Kristin Wabakken Engell, Trygve Strand og Anne Holmquist Karlsen. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 25

26 13. DOKUMENTASJON OG VURDERING Dokumentasjon er viktig for å åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Vi jobber med dokumentasjon med hjelp av: Årsplanen Ukeplanene Dagsrapportene Foreldresamtaler. Foreldremøter. SU-møter Rutiner på internkontroll, sikkerhetsrutiner ute og inne Egne permer for hvert enkelt barn, med innsamling av gode mestringsopplevelser Ulike typer observasjoner av gruppe og enkeltbarn Tras-metoden (kartlegging i forhold til språk, motorikk og sosial fungering). Vi jobber med vurdering ved at vi: tar for oss mål og metoder spesielt i forhold til satsningsområdene våre. kartlegger systematisk resultat av måloppnåelse. tar med barna er også med i vurderingsarbeidet vårt: Dette er også et ledd i barnas medvirkning. Vi benytter Samtalebilder, som en metode der enkeltbarn, eller barn i gruppe, tas med i en dialog, for å komme med egne synspunkter på hva vi gjør og hvordan vi gjør ting i barnehagen. Bildene er fra barnas egenopplevelser i barnehagen og på turer. har planlegging/diskusjon/evaluering på foreldremøter, SU-møter og foreldresamtaler. har planlegging/diskusjon/evaluering på personalmøter, planleggingsdager, veiledningssamtaler, ledermøter og nettverksmøter. 14. HELHETLIG OPPLÆRING overgang fra barnehage til skole Rammebetingelser Rammeplanen for barnehagen sier: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» Hensikten med rutinene er å: Sikre en trygg og god start på barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, den videregående skole, samt ved skifter innad i kommunen. Skape helhet og sammenheng i elevens opplæringsløp. Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. Overføre informasjon til beste for barnet, etter samtykke. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 26

27 Hjelpe elevene til å gjøre gjennomtenkte valg i samsvar med egne ønsker og forutsetninger. Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. Tilrettelegging her i barnehagen Foreldremøte i barnehagen, for foreldre til kommende skolebarn. Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart. Samarbeidsmøte mellom barnehagen og de skolene som barna skal begynne på. (Besøksdag på barneskolen for nye elever. Skolen har ansvar, men vi i barnehagen følger barna). Avslutningssamtale. Siste foreldresamtale i barnehagen. Utfylling av overføringsskjema. (Sender skjema til skolen) Evaluering av helhetlig opplæring dette barnehageåret. Informasjon om overgangsrutinene og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart ble gitt til foresatte i januar. Våre pedagogiske ledere deltar på informasjonsmøte på skolene. Besøk av representanter fra skolene. Siste foreldresamtale før sommeren fyller foreldrene ut overføringsskjema, som sendes skolen. Skoleforberedende aktiviteter i Kløverbakken vil være eksempelvis være å: Klippe, lime og tegne Få kjennskap til bokstavene (navn og lyd) Kunne skrive navnet sitt Lære enkle matematiske begreper (først, sist, foran, bak, stor, liten, navn på geometriske former, med mer) Få kjennskap til tall og mengder Trafikksikkerhet Brannvern Sosial kompetanse (dele, empati, vente på tur, lytte, rekke opp hånden, med mer) Bli lest for. Bruk av biblioteket IKT (data, fotoapparat, cd-spiller). Gymsal Turer til gapahuken og utsikten Overnatting i barnehagen Skolegruppa samles til aktiviteter hver uke. Vi viser ellers til progresjonsplanene for de enkelte fagområdene. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 27

28 15. KOMPETANSEPLAN Tema på kurs og fagdager: Lek og vennskap. Seminar. For hvem: Ped.lederne Alle Fagområdene, som et middel til å nå vår satsing med området Kropp, bevegelse, helse. Språkstimulering, kartleggingsverktøy Førstehjelpskurs Nærværsprosjekt. Handlingsplan for HMS Grensesetting, å være tydelige voksne Veiledningskompetanse, sett i forhold til attføringsprosesser Læreplan Barne- og ungdomsarbeiderfag Ped.ledere Alle Alle Alle + foreldrene Ansatte i stab Lærlinger og praksiskandidater Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 28

29 16. VURDERING AV Språk Mål i Kløverbakken: Alle barn skal ha god språkutvikling. Kløverbakken skal preges av et godt språkmiljø. Det har vært jobbet bra med formidling av tekst og sanger via tema om Torbjørn Egners sanger og tekster dette året. Tema har blitt gjenspeilet i alle fagområder. Bruk av gjentakende enkle og mer avanserte tekster, lek med etter hvert kjente eventyr og historier har gitt barna gode erfaringer og større ordforråd. Vi har kartlagt enkeltbarn via TRAS, (et verktøy for språkkartlegging). Vi ser dette som et nyttig verktøy for å systematisere og evt. gå videre i forhold til hjelp fra språksenteret eller PPT. Barnets språk og språkutvikling drøftes i foreldresamtalene med ped.lederne. Foreldre gir gode tilbakemeldinger på at vi har hatt dette satsingsområde, og ønsker at vi skal fortsette med det. Tema språk og målet om at alle barn skal ha en god språkutvikling vil være en tråd gjennom hele året i Kløverbakken fremover. Sosial kompetanse Barnegruppen og det enkelte barns trivsel har blitt observert og vurdert fortløpende. Personalet har observert barna avdelingsvis og i grupper på tvers. Hvordan de samhandler med jevnaldrende, samt med yngre og eldre barn. Hvilken posisjon de har i leken, hvordan de løser konflikter og videre hvordan de inkluderer andre barn inn i leken. Vi har oppnådd stor gevinst av å ha fokus på at Kløverbakken er én felles arena for alle, inkl. barn, ansatte, deltakere og foreldre. Tilbakemeldinger fra foreldre gir oss svar på dette fokuset skaper trygghet i form av at alle voksne kjenner alle barn, alle barn har en god relasjon til alle barn og voksne på huset. Vår fokus på inkludering har skapt større nettverk for foreldrene seg i mellom. Inkluderingen er også med på å gi våre deltakere gode mestringsopplevelser som igjen gir økt livskvalitet. Kløverbakken vil fortsette arbeidet med fokus på sosial kompetanse, som handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi vil fortsette med Kløverbakkens mål om å gi barn og voksne kunnskap, ferdigheter og holdninger og motivasjon til å kunne samhandle konstruktivt med andre. Tidlig i høst hadde vi et felles møte med foreldre og personal under tema: Tydelige voksne. Dette var et ledd i vårt satsingsområde om sosial kompetanse, i samarbeid med SU. Spesialpedagog Anne Fodstad ledet oss gjennom en flott kveld, med mange diskusjoner. Personalet har jobbet aktivt med å være tydelige formidlere, og har hatt stort fokus på å være ansvarlige for fellesskap og trivsel. Sosial kompetanse handler i å lykkes i å omgås andre. Vi jobber med sosial kompetanse som forebygging mot mobbing og diskriminering, og vil fortsette å ha fokus på dette arbeidet i årene som kommer. Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 29

30 16. ÅRSHJULET Aug. sept okt nov des jan febr. mar Apr. mai juni Planleggingsdager Foreldremøter alle foreldre SU møter x Foreldremøte skolebarn Foreldremøte, nye foreldre x x FAU møter x Besøk av 1-klasse x FORUT basar 1.11 Luciafrokost Nissefest 6.12 Foreldre-samtaler x x x x Skiskole 4 og 5 åringer x x Karneval 14.2 Gul fest: frokost i barnehagen for barn m/fam Overnatting for 6 åringene Sommerfest x 6.6 Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 30

31 17. LITTERATURLISTE Lov om barnehager (lovdata.no) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (regjeringen.no) Temahefter (regjeringen.no) Barne- og familiedepartementets: Mobbing i barnehagen Årsplan DI Kløverbakken barnehage Side 31

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Hos oss får barna gode barndomsminner!

Hos oss får barna gode barndomsminner! DI Årsplan 2008/2009 Hos oss får barna gode barndomsminner! Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken. 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon av ansatte og deltakere.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer