ØKSFJORD BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKSFJORD BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 1

2 INNHOLD I ÅRSPLANEN Presentasjon av barnehagen s. 3 Mål for arbeidet i barnehagen s. 4 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene s. 6 Fortsettelse fagområdene. IKT i barnehagen s.8 Hovedmål s. 10 Dannelse, lek, omsorg og læring s. 12 Jul i Øksfjord barnehage 2014 s. 14 Språklig og sosial kompetanse s. 16 Nærmiljø, friluftsliv og fysisk fostring. Barns medvirkning s. 18 Metoder i vårt arbeid s.20 Sommer i Øksfjord barnehage s. 22 Planlegging, dokumentasjon og vurdering s. 24 Overgang barnehage skole s. 26 Foreldresamarbeid s. 28 Foreldreråd og samarbeidsutvalg s. 30 Samarbeidspartnere s. 32 2

3 ØKSFJORD BARNEHAGE Øksfjord barnehage Moloveien Øksfjord Tlf / Øksfjord barnehage er i dag en 2 avdelings barnehage som har inntil 36 plasser i alderen 0-6 år. Avdelingene heter Skarvongan og Kråkongan. ANSATTE Styrer: Marie Lundquist Tlf. privat: SKARVONGAN Pedagogisk leder: Signe Østrevik Fagarbeider: Torill Martinsen Assistent: Ivar Martinsen Ressurs: Beate Danielsen KRÅKONGAN Pedagogisk leder: Aina V Nyborg Assistent: Elin Martinsen Ulf Rune Pettersen 3

4 Årsplanen for Øksfjord barnehage bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Loppa kommunes virksomhetsplan og vedtekter for barnehager i Loppa kommune. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte MÅL FOR ARBEIDET I BARNEHAGEN Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, og i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Det flerkulturelle samfunnet skal gjenspeiles og barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier vi også finner igjen i de fleste religioner og livssyn. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar. Barnehagens verdigrunnlag vektlegger omsorg, oppdragelse og læring for å fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Øksfjord barnehage legger vekt på sosialt samspill med omsorg, lek og læring som en viktig del av vårt arbeid og som voksne møter vi enkeltbarnet med toleranse og likeverd. Vi skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn! I et godt samarbeid vektlegger vi omsorg, verdsettelse, respekt, ønsker, medbestemmelse, forståelse og anerkjennelse. Vi har nulltoleranse for mobbing i barnehagen! Ansatte i barnehagen skal støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. 4

5 5

6 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Rammeplanenes 7 fagområder er sentrale for opplevelse, utforskning, skaperglede, undring, utforskertrang og læring, og skal prege barnehagens virksomhet. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter i skolen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert men flettes inn i hverandre i den daglige virksomheten, i sosialt samspill, i temaarbeid, på turer og lignende. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesse, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger slik at alle barn får like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper og utvikle et godt ordforråd. Det å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. De voksne må være bevisst sin egen rolle for hvordan vi lytter, gir respons og bruker kroppsog talespråk. Vi må oppmuntre barna til å bruke språket aktivt, og prøve det ut med nye ord, sanger, rim og regler. Vi må skape et trygt miljø hvor barna kan møte bokstaver og tall i daglige sammenhenger, og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese og skrive. Fortsetter på side 8 I småbarnsalderen tilegner seg barn grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner, forståelse for egen og andres kropp og at vi er forskjellige, og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, noe som har betydning for utviklingen av sosial kompetanse. Vi legger vekt på et sunt og godt kosthold, god hygiene, og at det er like viktig med aktivitet som med hvile. Det er viktig å se barnet, lære av barnet og lære barnet! Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Vi ønsker å stimulere barna slik at de tar i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede. 6

7 AUGUST 2014 Tema: BLI KJENT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 28/7 29/7 30/7 31/ Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 19 Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 20 Barnehageåret starter HUSK: Førstehjelpskurs for personalet Livredningskurs i løpet av høsten. 7

8 Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I barnehagen lever vi etter mottoet Det finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Ved å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesse ønsker vi å gi dem et bilde av naturens rikdom. Vi vil også bidra til at de får oppleve glede ved å ferdes i naturen. Er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger våre verdier og holdninger. Hos oss markerer vi de kristne høytidene. Personalet skal også fremme interesse og toleranse for andres kultur, religioner og samfunn. Vi skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, og ta hensyn til forutsetninger og det enkelte hjems kultur og religiøse eller verdimessige tilknytting. Det skal gis anledning og ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger hvor vi møter de små filosofenes spørsmål med alvor, åpenhet og respekt, og undres sammen med dem. Barns medvirkning i hverdagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal arbeide for at alle barn skal erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt, og barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Det skal legges vekt på å styrke kunnskapen om lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Fagområdet handler blant annet om tall, telling, rom, form, mønster, størrelser, plassering og orientering Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse, matematiske begreper og kunnskaper. Vi ønsker at barna skal få positive opplevelser og erfaringer ved å utforske og leke med tall og former gjennom tilretteleggelse og stimulering. IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Teknologi påvirker miljø og mennesker og er en sentral del av vårt liv. Samtidig påvirker det også hvordan barn lever, leker og lærer. De fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og erfaringer med IKT. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barns utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. IKT i barnehagen kan omfatte for eksempel datamaskin, nettbrett, fargeskriver, skanner, kamera, programmer for kreativitet og kommunikasjon, interaktive fortellinger, dataspill, elektroniske leker, internett, telefon, mobiltelefon, cd og dvd. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid. 8

9 SEPTEMBER 2014 Tema: BLI KJENT / MEG SELV Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vennskaperdagen Fotografering kl Foreldremøte 11 Møte samarbeidsutvalget Varslet brannøvelse Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 30 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 HUSK: UKE 36 Kampanje mot mobbing Voksne skaper vennskap sammen. UKE 37 Fotograf "Gofoto". UKE 38 Nasjonal brannvernuke. Varslet brannøvelse UKE 40 Kurs i Alta gjennom RSK: Jakten på den gode barndommen. Velkomstfest for barn, foresatte og personal i løpet av september. 9

10 Tidlig innsats HOVEDMÅL Barnehagen er første skritt på den veien som heter livslang læring. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barn som oppmuntres til nysgjerrighet og til stadig å forstå og lære noe nytt, har et godt utgangspunkt for videre utvikling. Barn som leker og lærer sammen med andre barn, har med seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker. Barnehagen skal se omsorg, oppdragelse, lek, læring, danning, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Tidlig hjelp er den beste hjelpen, og stimulering og forebyggende tiltak må settes inn på et tidlig tidspunkt. UT FRA VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN VIL VI HA VOKSNE SOM Viser en anerkjennende holdning Gir omsorg Er tilstedeværende og engasjerende Tar vare på barns opplevelser Viser evne til innlevelse og griper tak i barnas nysgjerrighet Tar initiativ og undrer seg sammen med barna Ser hvert barn som enkeltindivid Engasjerer seg i og respekterer barns lek Viser respekt for barnas egen kultur Er trygge på sin voksenrolle, setter klare grenser og behersker konflikthåndtering Er opptatt av en barnehage i utvikling samt egen kompetanseheving Fortsetter på side 12. UT FRA VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN VIL VI STIMULERE BARNA TIL Å Utvikle sosial handlingsdyktighet, vise medfølelse og respekt for andre Utvikle språk og kommunikasjonsevne Være nysgjerrig og spørrende Tørre å vise følelser Bli selvstendig og tro på seg selv Utvikle selvkontroll Kunne ta andres perspektiv og samarbeide Føle trygghet og trivsel Få lekekamerater, og få tid og rom til å leke Vise omtenksomhet Føle glede ved egen og andres mestring 10

11 OKTOBER 2014 Tema: HØST, REFLEKS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 29/9 30/ Refleksdagen 17 Bamsehospital FN dagen Planleggingsdag Læringsdag i Alta. Barnehagen stengt /11 2/11 HUSK: UKE 41 er psykisk helse uke. Uke 42 besøker vi bamsehospitalet. Planleggingsdag for personalet. Barnehagen holder stengt denne dagen. Skolen høstferie

12 Danning gjennom omsorg, lek og læring. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling, og er en livslang prosess som blant annet handler om evnen til å reflektere over egne væremåter og handlinger. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig romer danning alt dette. Lek Et av barndommens særpreg er samspill i lek der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv, den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg igjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Å få delta i lek og venner er grunnleggende for barns trivsel i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Makt og utestenging i leken kan hindre vennskap og gode relasjoner. Barns som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging. Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og hele barnegruppen. Omsorg og læring Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg er nær knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Personalet skal møte barn på en omsorgsfull måte, noe som krever et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Personalet skal hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre, ikke alle handlinger er akseptable. Barnas erfaringsverden vokser i førskolealder, og de blir mer og mer i stand til å ta konsekvensene av sine handlinger. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter. Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Fortsetter på sid 16 Det er lettere å styre en hel nasjon enn å oppdra et barn 12

13 NOVEMBER 2014 Tema: MØRKETID, JUL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 27/10 28/10 29/10 30/10 31/ Farsdag Pysjamasparty Julelappen må leveres! advent HUSK: UKE 47 Pysjamasparty Ta gjerne med kosedyr. UKE 48 Innlevering av julelappen fredag

14 JUL I ØKSFJORDBARNEHAGE 2014 Julen i Øksfjord barnehage starter i slutten av november med juleverksted som fortsetter i hele desember måned. Denne tiden er preget av forventninger, glede og stor aktivitet i barnehagen FØRJULSTUR TIL ALTA De eldste barna på Skarvan reiser til Alta med Altabussen på kosetur. Barna skal få se litt juleutstillinger, julegata og handle litt til seg selv. Erfaringene vi har er at barna gleder seg stort over lengre tid og prater om turen lenge etter at den er over. De spiser middag før de reiser hjem igjen. Vi setter en maks grense på 300 kroner barna kan ha med seg hjemmefra til denne turen, i tillegg til egenandelen på kr. Vi markerer LUCIA fredag 12. desember med Luciatog. I forkant baker vi de tradisjonelle lussekattene. Alle barna har med seg Luciakjoler eller hvite store t-skjorter for å ha på seg i Luciatoget. Barnehagen har lys og glitter til alle barn. NISSEFEST i barnehagen i løpet av desember. Nærmere beskjed om dato kommer. Barna kler seg i nisseklær og/eller røde klær denne dagen. Vi kommer til å kose oss med nissegrøt, sang og dans og så får vi forhåpentligvis besøk av nissefar/mor. Kanskje han har noe spennende i sekken sin De eldste barna på Skarvan arrangerer også JULEBORD for barn og personal på dagtid i løpet av desember. Dette er en tradisjon som ble startet for noen år siden og har vært en kjempe suksess hvert år. Både barn og voksne pynter seg i finstasen denne dagen. Personalet deler ut "julelapp" til alle barn/foresatte ca. 1-2 uker før fristen som er satt til fredag Her fører dere opp dersom barnet har fri/ferie i julen. Julelappen leveres tilbake til personalet. 14

15 DESEMBER 2014 Tema: ADVENT, JUL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Thailands nasjonaldag 6 Finlands nasjonaldag 7 2.advent Feiring av Lucia med familiekaffe 13 Luciadagen advent advent Julaften Barnehagen stenger Kl 12:00! juledag Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt Nyttårsaften Barnehagen stenger kl.12:00! 1/1 1 nyttårsdag Barnehagen stengt 2/1 Planleggingsdag Barnehagen stengt 3/1 4/1 HUSK: Nissefest og julebord i løpet av desember. UKE 50: Feiring av Lucia. De eldste på Skarvan drar på førjulstur til Alta. 15

16 Forts. hovedmål Språklig kompetanse Småbarnsalderen er en viktig periode for utvikling av evnen til kommunikasjon, begrepsforståelse og ordforråd. Barn som har god språkutvikling før skolestart har bedre sosial utvikling og bedre leseutvikling. I alle aktiviteter og i alle hverdagssituasjoner foregår det kommunikasjon og språklig aktivitet. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte i utviklingen av talespråket. En god språkutvikling er viktig både på kort og langt sikt, da språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Evnen til å bruke språket er også avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe som er viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø. Noen har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. Barn med språkvansker utgjør en risikogruppe både for utvikling av sosiale vansker og senere lese- og skrivevansker - de må få tidlig og god hjelp. fortsetter på side 18 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjoner og viser medfølelse. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og derfor er barnehagen en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Den sosiale kompetansen er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Barn med sosiale vansker utgjør en risikogruppe for utvikling av språkvansker. 16

17 JANUAR 2015 Tema: EVENTYR, VINTER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 29/12 30/12 31/12 Nyttårsaften Barnehagen stenger kl 12! 1 Nyttårsdag Barnehagen er stengt! 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt! /2 HUSK: Barnehagen er stengt på grunn av planleggingsdag. 17

18 Nærmiljø og friluftsliv Fysisk aktivitet I dagens samfunn vises det til ulike målinger som har et fokus på den helsemessige siden når det kommer til den nye generasjonen som vokser frem. Vi lever i dag i en verden full av teknologiske hjelpemidler som er til stor hjelp for oss i våre daglige utfordringer, men dette gjør og at vi blir mindre fysisk aktive, noe som igjen påvirker vår helse. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Vi har en vakker og mektig natur som gir muligheter til varierte aktiviteter, opplevelser og fysiske utfordringer. Ved å bruke naturen rundt oss i vær og vind vil barna få varierte utfordringer i forhold til alder og utvikling. Vi skal lære å ta vare på naturen og miljøet, og forstå samspillet mellom mennesket og naturen. Barns medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det tilpasset barnets alder og forutsetninger, og barns meninger skal vektlegges. I vår barnehage innebærer barns medvirkning det å sette barnets erfaringer og læring i sentrum gjennom aktiv deltakelse. De skal ha rett til å uttrykke seg om den daglige virksomheten etter alder og funksjonsnivå og barna skal jevnlig ha mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av sin hverdag. Barn kan delta i planleggingsarbeidet med direkte innspill i samtaler om hva de liker å foreta seg i barnehagen men også ved at de uttrykker seg på andre måter. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er viktig for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi har en unik barnehage med store rom og mye tumleplass. I tillegg har vi tilgang til både basseng og gymsal på Høgtun skole. Vi ønsker å tenke helse i alt vi gjør, og derfor skal vi fokusere på fysisk aktivitet i barnehagen for å fremme en god helse. 18

19 FEBRUAR 2015 Tema: MOT LYSERE TIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 26/1 27/128/1 28/1 29/1 30/1 31/ Samefolkets dag 7 8 Morsdag Fastelavnssøndag Karneval med familiekaffe 21 Internasjonal morsmåldag /3 HUSK: Vi markerer at solen er tilbake Vi feirer karneval med familiekaffe. Skolen vinterferie

20 METODER I VÅRT ARBEID TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) er et viktig observasjonsmateriell og hjelpemiddel for å observere og stimulere barns språkutvikling i barnehagen. Observasjonsskjemaet følger barnet i barnehagen fra 2 år til 5 år Arbeidet med TRAS gir oss et konkret og riktig grunnlag for å legge til rette for individuell læring med hovedfokus på språkutvikling. Gjennom observasjon av barn i samspill, lek, temaarbeid og lignende vil vi få et unikt utgangspunkt for videre arbeid med barns språkutvikling og sosiale kompetanse. TRAS undersøker barnets språk på tre hovedområder; Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Språkforståelse og språklig bevissthet Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon ALLE MED er et observasjonsmateriell med hensikt å kartlegge den sosiale kompetansen hos barn i alderen 1-6 år. Målet er at materialet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper. ALLE MED fokuserer på; sosio/emosjonell, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk og språk. Både TRAS og ALLE MED kan være hjelpemiddel for oss i å fremme enkeltindividet. Samtidig vil observasjonsmaterialet kunne hjelpe oss i å få nok informasjon om barna i forskjellige sammenhenger slik at vi kan lage individuelle planer for læring. Observasjonsskjemaene skal bidra til økt bevisstgjøring i personalgruppen om det pedagogiske tilbudet som gis til barna. Det vil også kunne avdekke barnehagens eventuelle behov for kompetanseheving og/eller felles skolering. I tillegg danner observasjonsmaterialet gode grunnlag og utgangspunkt for foreldresamarbeid, foreldresamtaler, eksterne instanser og overføringssamtaler med skolen før skolestart. Regionalt samarbeidskontor Vest-Finnmark (RSK) er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i følgende kommuner i Finnmark: Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp. RSK består av de skole- og barnehagefaglige ansvarlige i de 7 kommunene. RSK ivaretar og koordinerer utviklingen av skolene og barnehagene i de 7 kommunene ved at de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Alle som er ansatt i Øksfjord barnehage er knyttet til RSK og herigjennom får vi kursing og kompetanseheving. 20

21 MARS 2015 Tema: PÅSKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/ Innlevering av barnas påskelapp! Innlevering av barnas sommerferie! Familiekaffe /4 Barnehagen stenger kl 12 2/4 Skjærtorsdag 3/4 Langfredag Barnehagen stengt Palmesøndag 4/4 Påskeaften 5/4 Påskedag HUSK: Personalet deler ut påskelapp til alle barn/foresatte ca. 1 uke før fristen som er satt til fredag Påskelappen leveres til personalet. Husk å merke av dersom det er ferieavvikling for barnet. UKE 13: Innlevering av sommerferielappen! Siste frist for forandringer på ferie; ! 21

22 SOMMER/HØST I ØKSFJORD BARNEHAGE VELKOMSTFEST/HØSTFEST HØSTEN 2014 Vi inviterer til høstfest/velkomstfest i barnehagen for barn, foresatte, familie og personale i løpet av september Nærmere informasjon kommer. MARKERING AV BARNEHAGESLUTT FOR 2009 BARNA I LØPET AV 2015 Øksfjord barnehage har hatt en tradisjon de siste årene hvor 5-6 åringene får ha en siste markering/avsluttingstur før de skal begynne på skolen. Nærmere informasjon kommer i vår/sommer. Sommerferie i følge vedtekter for barnehager i Loppa kommune (gjeldende fra ): I Øksfjord barnehage har barnehagen åpent hele sommeren. Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, av disse skal 3 uker være sammenhengende i ferieperioden (1. juni-20. august). Barnehagen skal ha skriftlig melding om ferieavviklingen til barna innen 1. april. Planlagt ferie utenom sommeren skal varsles barnehagen skriftlig minst 1 uke før ferien starter. Ved permisjon i 2 måneder eller mer kan det søkes om ferieavvikling i permisjonstiden. Juli er betalingsfri måned. Foreldre/foresatte fyller ut utlevert skjema om ønsket ferieuker og leverer til barnehagen senest 1. april. Skjemaet deles ut i god tid før fristen er satt. I forbindelse med jul, påske og sommerferie er personalet pålagt å avspasere der det er mulig. Det er derfor viktig at dere husker å gi beskjed om barnet deres kommer eller ikke før klokka For mer utfyllende informasjon om ferieavvikling vises det til vedtekter for barnehager, Loppa kommune. 22

23 APRIL 2015 Tema: NYTT LIV, VÅR Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 14 30/3 31/3 1 Barnehagen stenger kl 12:00 2 Skjærtorsdag 3 Langfredag Barnehagen stengt 4 Påskeaften 5 Påskedag påskedag Barnehagen stengt /5 Offentlig høytidsdag Barnehagen stengt 2/5 3/5 HUSK: Dersom det er forandringer på barnas ferie skal de leveres barnehagen før Dette er siste frist! 23

24 Planlegging, dokumentasjon og vurdering. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metode og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføring av planene må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har ansvar for (Rammeplan 2006). Det er avsatt minimum 4 timer per uke til planleggingstid for de pedagogiske lederne (jfr. SFS 2201). Hele personalgruppen har også 5 planleggingsdager i året da barnehagen holdes stengt. Det gis ikke grunnlag for betalingsfritak for disse dagene. PLANLEGGING Gjennom ulike planer vil vi planlegge og synliggjøre vårt arbeid i forhold til rammeplanen og årsplanen. I planarbeidet tas det hensyn til både enkeltindividet og gruppesammensetninger som fremmer utvikling. Vi ser alder, modenhet og forutsetninger som viktige elementer slik at planlagte aktiviteter er til alle barns beste. Det er viktig for oss å sette opp mål som hvert enkelt barn kan nå ut ifra sine egne forutsetninger. Basegrupper på tvers av avdelingene eller innad på avdelingene er metoder vi ser fremmer en god og ønsket utvikling. Våre planer er veiledende for vår aktivitet og kan bli forandret underveis. Vi vektlegger spontanitet og barns medvirkning. DOKUMENTASJON Gjennom ulike planer, utstillinger, avdelingsaviser og bildemontasjer av det arbeidet som vi har drevet med dokumenteres det for foreldre/foresatte, lokalmiljø og eier hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon om enkeltbarnets utvikling og trivsel synliggjøres gjennom TRAS- og ALLE MED skjemaet og evt. andre observasjoner som legges i barnets mappe. VURDERING Barnehagens arbeid skal fortløpende vurderes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og lokale retningslinjer og planer. Gjennom samtaler med barna og i personalgruppa vurderer vi vårt arbeid og kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen. Personalet på avdelingen har ukentlige avdelingsmøter, pedagogisk ledere har møter med styrer ca 2 ganger i måneden, og hele personalgruppen har jevnlige personalmøter hvor vi reflekterer over, og vurderer vårt arbeid. Vi ønsker at foreldrene skal bruke foreldrerådet og samarbeidsutvalget for å komme med tilbakemeldinger på vår pedagogiske virksomhet. 24

25 MAI 2015 Tema: DET SPIRER OG GROR. 17 MAI Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 27/4 28/4 29/5 30/4 1 Offentlig høytidsdag Barnehagen stengt Rosarussdåp Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt Grunnlovsdag Pinseaften 24 Pinsedag pinsedag Barnehagen stengt HUSK: 25

26 Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem (Rammeplan 2006). Barnehage og skole er institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, og det er et felles ansvar for barnehagen og skolen at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. For at skolen skal kunne tilrettelegge opplæringen for elevene på best mulig måte fra første dag er det viktig med god kommunikasjon mellom barnehagen, skolen og foresatte. Et nært samarbeid er særlig viktig for barn som eventuelt har behov for særskilt tilrettelagte omsorgs- eller læringsmiljø. En god overgang fra hjem og barnehage til 1. klasse kan være bestemmende for skolegangen, selvbildet og senere kompetanse. Barnehagen og skolen skal sammen legge til rette for at barna skal ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi har i mange år hatt et nært og godt samarbeid med Høgtun skole. Avgangskullet i barnehagen besøker skolen og skolefritidsordningen hver måned der de deltar i aktiviteter sammen med 1.klasse og skolefritidsordningen. Barna får gjøre seg kjent med både lokaler, personale og skolesituasjonen, noe som gir barna en myk overgang til å begynne på skolen. I mai/juni avholdes det overføringsmøte mellom lærer for førsteklassen, pedagogisk leder og foresatte hvor det gis informasjon om enkeltbarna som vil ha betydning for deres skolehverdag. I disse samtalene legger vi vekt på å samtale rundt barnets ressurser og modning. Her vil vi se på enkeltbarnets behov i forhold til å få en så god start på skolen som mulig. Vi samtaler også omkring TRAS skjemaet som følger barna til skolen. 26

27 JUNI 2015 Tema; "DEN SPENNENDE VERDEN I FJÆRA" Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sveriges nasjonaldag Filippinenes nasjonaldag Russlands nasjonaldag Sankthansaften 24 Sankthansdagen /7 2/7 3/7 4/7 5/7 HUSK: Siste skoledag Høgtun

28 FORELDRESAMARBEID Rammeplanen vektlegger at barnehagen i samarbeid og forståelse med barnas hjem skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Vi er opptatte av å få til et nært og godt samarbeid med barnas foresatte. Vi vil fremme godt foreldresamarbeid særlig gjennom den daglige kontakten i bringe og hente situasjon, men også i familiekaffe/lunsj, foreldremøter og foreldresamtaler. Vi tilbyr foresatte foreldresamtaler 2 ganger per år (en samtale på høsten og en på våren). Foreldresamtalene er et tilbud men vi ønsker at alle foreldre/foresatte tar seg tid til denne samtalen da det er en fin mulighet å snakke sammen om deres barn. Vi legger vekt på å ta i mot barna og foreldrene på en hyggelig måte. Vi møter dem i garderoben så langt det er mulig, hilser med navn, og viser hvert enkelt barn spesiell oppmerksomhet. Vi forventer at både barn, foreldre/foresatte og personal skal oppføre seg høflig mot hverandre og vise respekt for hverandre. I Øksfjord barnehage har vi SUPERFORELDRE som; Overholder barnehagens åpningstider (kl ) Gir beskjed før kl 9.30 dersom barnet ikke kommer eller kommer seinere på dagen Gir beskjed minst 1 uke før ferien tas ut Lar barn som er syke eller har dårlig allmenntilstand være hjemme Holder seg orientert om barnehagens gjøremål og leser våre planer Snakker med personalet ved bringing og henting Deltar aktivt i samarbeid rundt barnet Har merkede klær og fottøy tilpasset årstid i barnehagen Har oversikt over hva barnet har av ekstraklær i barnehagen Bruker skotrekkene inne i garderoben/barnehagen Bruker hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig i garderoben 28

29 JULI 2015 Tema; SOMMER I BARNEHAGEN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27 29/6 30/ /8 2/8 HUSK: 29

30 Foreldreråd og samarbeidsutvalg. I følge barnehageloven skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldrene og gir alle foreldre medinnflytelse i barnehagens virksomhet. Foreldrerådet skal: Fremme interessen til foreldre og bidra til samarbeid mellom foreldre og barnehagen for å skape et godt barnehagemiljø Har rett å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen samt velge SU- representanter Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg/arbeidsgruppe. Disse tar opp saker som er aktuelle og behandle i foreldregruppa/foreldrerådet og har ansvar for at det blir innkalt til foreldrerådsmøter. Dersom man ikke ønsker å ha et arbeidsutvalg kan man velge å utse en leder for foreldrerådet. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og det er fellesvedtak som gjelder. Barnehagen kan stille lokalene til disposisjon for møter. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av:... vara vara... Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre, personal og eierrepresentanter. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og har ansvar for barnehagens drift og innhold. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for barnehagen. Det er vanlig at samarbeidsutvalget består av to representanter fra hver gruppe. Styrer har møte- tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av: Foreldrerepresentanter: Cato Kristiansen & Silje Sundøy vara; Merethe Engenes & Gerd Eli Buskli Personalrepresentanter: Aina V Nyborg, Elin Martinsen Eierrepresentanter: Marie Lundquist (styrer), Grethe Lill Olsen (Vara; Linda R Martinsen) 30

31 AUGUST 2015 Tema; SOMMER I BARNEHAGEN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 27/7 28/7 29/7 30/7 31/ Planleggingsdag Barnehagen stengt 18 Planleggingsdag Barnehagen stengt 19 Barnehageåret starter HUSK: Planleggingsdag 17 og 18. august. Barna starter opp onsdag den 19. august. 31

32 SAMARBEIDSPARTNERE Barnevernstjenesten: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for små barn. Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Helsestasjonen: Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstvilkår i kommunen. Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og veiledning knyttet til legemiddelhåndtering i barnehager og i forhold til smittevern. Videre er helsestasjonen sentral i kartlegging av barns språk. Vi har fått et nært og godt samarbeid med Loppa kommunens helsesøster hvor vi kan utveksle erfaringer og hente hjelp eller få råd. Personal fra helsestasjonen holder også førstehjelpskurs for barnehagens ansatte hvert år. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste: Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. PPT besøker barnehagen etter ønsker og behov. De kommer inn og ser på barnegruppa, personalet og samspillet mellom barn -barn, barn - voksne, voksen - voksen. Dersom barnehagen ønsker bistand til enkeltbarn i barnehagen, må foreldrene ha gitt sitt samtykke. Foreldrene trekkes aktivt med i dette samarbeidet. Utdanningsinstitusjoner: Barnehageeiere har plikt til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Vi vil også kunne få inn elever og studenter fra grunn-, videregående-, universitet og høgskole som har praksis hos oss, eller samarbeide med disse om utviklingsarbeid, etterutdanning og kompetanseutvikling. Sametinget: Loppa kommune ble med i samisk utviklingsfond Dette vil si at vi kan søke på midler for å fremme samisk kultur innenfor kommunen. Andre samarbeidspartnere: Vi har i varierende grad samarbeid med Loppa folkebibliotek, Aksis, lokale bedrifter, foreninger, skoler, institusjoner m. m. 32

33 Eldretrim på Nerstranda "Storbasen" & "Lillebasen" på biblioteket. Vi jobber med demokrati I gymsalen Lesestund Minibasen jobber med tema Kråkan lager påskepynt Skarvan baker pepperkaker. "Lillebasen" jobber med sortering og farger 33

34 Andres Felipe i Colombia Som en fin avslutning på årsplanen vil vi takke alle som støtter oss på ulike markeringer gjennom året. På denne måten bidrar dere til at våre kjære fadderbarn får en verdig oppvekst og barndom. Vi har siden 2006 hatt Andres Felipe fra Colombia som vårt fadderbarn. Vi får flere ganger i året brev fra SOS childrens villages der vi får vite hvordan Andres Felipe og de andre barna har det. Vi i barnehagens sender også brev og tegninger til Andres Felipe, som nå er blitt 12 år

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

INNHOLD I ÅRSPLANEN. Presentasjon av barnehagen Mål for arbeidet i barnehagen

INNHOLD I ÅRSPLANEN. Presentasjon av barnehagen Mål for arbeidet i barnehagen INNHOLD I ÅRSPLANEN Presentasjon av barnehagen Mål for arbeidet i barnehagen s. s. 4 1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene Fortsettelse fagområdene. IKT i barnehagen Hovedmål. Tidlig

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære

Åsgårdstrand barnehage 2015-2016. Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage 2015-2016 Et godt sted å være -et godt sted å leke og lære Vi er sentralt beliggende i Åsgårdstrand med to avdelinger på Nygårdsløkka samt tre avdelinger i Lønneveien. Det er 1 avdeling

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Åsgårdstrand barnehage Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære

Åsgårdstrand barnehage Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage 2016-2017 Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage er en kommunal barnehage fordelt på to hus. Vi er sentralt beliggende i Åsgårdstrand med to avdelinger

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer