GALGENES BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR REVEHIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GALGENES BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR REVEHIET"

Transkript

1 GALGENES BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR REVEHIET Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Den viser hva avdelingene jobber med i løpet av året. I vår virksomhetsplan kan du lese mer om barnehagen som organisasjon, innhold og organisering, fagområdene, pedagogisk planlegging, personalet, samarbeid m.m. Galgenes barnehage Store ringvei KJØLLEFJORD

2 Galgenes barnehage eies og drives av Lebesby kommune. Barnehagen driver i samsvar med «lov om barnehager», fastsatte forskrifter og retningslinjer fra barne- og familiedepartementet, kommunale vedtak og årsplan for barnehagen. Galgenes barnehage har 4 avdelinger med plass til 54 barn, styrer, førskolelærere, barne og ungdomsarbeidere og assistenter. Vi tar ofte imot lærlinger og studenter innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, LOSA og barnehagelærer utdanning. Vi har et stort og fint uteområde som vi bruker aktivt hver dag. I tillegg drar vi på korte og lengere turer i nærområdet. Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. ICDP VEILEDERE I GALGENES BARNEHAGE. ICDP er en forkortelse for International Child Development Program. Programmet er utviklet av UNICEF og deretter tilpasset norske forhold. ICDP tar utgangspunkt i positiv tenkning, om å oppmuntre gode handlinger, styrke omsorgsgivers selvtillit og om å reflektere over egne handlinger og holdninger slik at vi blir bedre rollemodeller og omsorgspersoner for barna. I Galgenes barnehage er 2 av våre ansatte godkjente ICDP veiledere. Les mer om ICDP på

3 «DEN GODE HVERDAG»

4 VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på barnehagens formålsparagraf og preger alt arbeidet vi gjør i barnehagen. Barnehageloven 1 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. UT I FRA FORMÅLSPARAGRAFEN OG VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN HAR VI UTARBEIDET ER VISJON FOR GALGENES BARNEHAGE: «DEN GODE HVERDAG»

5 MEDBESTEMMELSE VÅR VISJON : OMSORG RESPEKT SPONTANITET «DEN GODE LÆRINGSUTBYTTE MESTRING HVERDAG» SOSIALT SAMSPILL UTVIKLING ALLSIDIGHET FELLESSKAP INDIVIDUALITET VENNSKAP LEK, FANTASI OG UTFOLDELSE SELVSTENDIGHET GRENSER LOKAL TILHØRIGHET TRYGGHET UNDRING HUMOR

6 Mobbing i barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdyper personalets ansvar for barns omsorgs- og læringsmiljø og for å fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. Mobbing blir definert ulikt, men noen av fellestrekkene i ulike definisjoner er at: Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestengning, er lett tilgjengelig som del av et felleskap han eller hun ikke har valgt selv Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg. Noen legger til at Handlingene må ha en viss hyppighet og forgå over tid Handlingene er planlagte eller ondsinnede For å forebygge mobbing i Galgenes barnehage setter vi vennskap, lek og sosial kompetanse på dagsplanen.

7 Vårt satsningsområde og vår målsetting er: «Alle i Galgenes barnehage skal oppleve vennskap.» Litt om vennskap: Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Litt om lek: Leken er barnets viktigste aktivitet. Leken utvikler barnets følelser, tanker, identitet og selvoppfatning. Den er lystbetont og frivillig, og gir barn god sosial læring og muligheter for å etablere vennskap. Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde den. Barns lek kan være komplisert, og noen leker krever erfaring og øvelse. Noen barn deltar ikke naturlig i lek, og noen faller utenfor lekefellesskapet. Det kan være forskjellige og sammensatte grunner til dette. Sosial kompetanse er en forutsetning for å delta i lek. Litt om sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltager i samspillet med de andre barna. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen med den sosial kompetansen deres. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel; Selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og sammenhengen.

8 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: BLI KJENT/ RUTINER Lære navnene til hverandre. Bli kjent med egne bumerker. Bli trygg inne på avdelingen og ute. Samlingsstund Samtaler Sang Lek Utetid og turer i nærmiljøet

9 AUGUST 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Planleggingsdag Barnehagen stengt OPPSTART NYTT BARNEHAGE ÅR Andrine 4 år Leken er 31 nødvendig i et menneskes liv Thomas Aquinas

10 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: HØST BRANN Oppleve glede ved å være ute, og undring over naturens mangfold Erfare hva man gjør når brannalarm en går Samlingsstund Utelek Turer Erfaring med naturmaterialer «Eldar» og «Vanja» kommer på besøk

11 Alderen har ikke stort å si - med mindre du er en ost. Ukjent SEPTEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag FORELDREKAFFE Planleggingsdag. Barnehagen stengt Det er bedre med et ærlig nei enn et falsk ja. Ukjent

12 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: EVENTYR OG TROLL Bli kjent med norske folkeeventyr Ta i bruk fantasi, kreative tenking og skaperglede Samlingsstund Dramatisering Trollfest.

13 Det har jeg aldri gjort før så det kan jeg sikkert Pippi OKTOBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Janne Petter 3 år TROLLFEST Vennlige ord kan være små og enkle å uttale, men de gir gjenlyd for alltid. Mor Teresa

14 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: FYSISK FOSTRING Få erfaring med allsidig og varierte bevegelser og utfordringer Lek inne og ute Bevegelse til musikk Sangleker

15 Mangt skal vi møte -og mangt skal vi mestre.. Dagen i dag -den kan bli vår beste Erik Bye NOVEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Erle 3 år søndag i advent Vi minnes ikke dager men øyeblikk. Cesare Pavese

16 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: ADVENT JUL Bli kjent med farger og symboler knyttet til jul Bli kjent med den kristne tradisjonen i forbindelse med jula. Adventsstund Formingsaktiviteter Sang Baking Lek

17 DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Iselin 4 år GRØTFEST LUCIA MARKERING Finlands nasjonaldag Julaften 1.juledag 2. juledag 29 Åpent fra Åpent fra Når det er jul, feirer vi med surkål at Jesus ble født mellom en krybbe og et esel. Gullkorn fra barnemunn

18 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: FAMILIEN MIN Bli kjent med hvor alle bor og hvem de er i familie med. Samlingsstund Formingsaktivitet, lage kart over Kjøllefjord. Lek

19 Hvis du ikke har tid for en som napper deg i buksebenet, har du alt for mye på timeplanen. Robert Brault JANUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Planleggingsdag. Barnehagen stengt Rynker går i arv. Foreldre får dem av barna sine. Helene Hayes

20 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER SAMISK VI SKAL: KARNEVAL Bli kjent med litt av samisk tradisjon og samefolkets dag. Få kjennskap til drama og estetiske virkemidler. Feire samefolkets dag med flagg og samisk tradisjonsmat. Musikk Sang Dramatiseringer

21 Du begynner å bli voksen første gang du ler skikkelig av deg selv. Ethel Barrymore FEBRUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SOL DAG KARNEVAL 28 Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl.

22 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: PÅSKE BARNEHAGEDAGEN. Barnehagens arbeid med natur og friluftsliv Friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Få erfaring med farge og symboler som representerer påske. Få erfaring med norsk påsketradisjon. Høre påskeevangeliet. Formingsaktiviteter Tur i grillhytta Samlingsstund

23 Den eneste måten å få en venn på.. er å være en. Ralph W. Emerson MARS 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 1 Leander 5 år BARNEHAGEDAGEN 11 Adrian 3 år Emine 3 år Palmesøndag Hvis du hver dag gleder bare ett menneske, vil du i løpet av 40 år ha gledet mennesker. Charles Willey

24 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: FISKERI Bli kjent med noen fiskearter og hvordan de lever i havet. Finne ut hva vi bruker fisken til. Samlingsstund Se på fisk både bilder og ordentlig fisk. Sang Lek

25 En skikkelig venn er han som kommer til deg når andre snur ryggen til og går. Ukjent APRIL 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag stenger kl påskedag Leevi 3 år HUSK: Skriv dere på ferielista innen 30. april! Smil et smil før du sover, så går dagens surhet over. Kumbel

26 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER VI SKAL: 17. MAI VÅR Bli kjent med den norske nasjonaldagen og tradisjoner og symboler rundt den. Oppleve naturen og endringene om våren. Aktivitetsdag Formingsaktiviteter Sang Lek Turer i naturen

27 Når du oppdrar barna dine, så bruk halvparten så mye penger og dobbelt så mye tid på dem. Laurence J. Peter MAI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mathilde 3 år 7 8 Off.høytidsdag Frigjøringsdagen AKTIVITETSDAG Kristi himmelfartsdag Martin 5 år Planleggingsdag. Barnehagen stengt Pinseaften Pinsedag pinsedag. Celine 4 år Jacob M. 4 år Maten går sakte gjennom rørene i halsen til den treffer magen. Der tar den seg en matpause. Godteri går fortere, fordi det er mye glattere. Fra barnemunn

28 TEMA PEDAGOGISKE MÅL ARBEIDSMÅTER BONDEGÅRD TURER OG UTETID SOMMER VI SKAL: Bli kjent med dyra på bondegården. Lære å sette pris på sommer og uteaktiviteter. Bli kjent med sankthansfeiringen. Tur til Bekkarfjord Turer i nærmiljøet Pølsetur Lek

29 JUNI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sankthansaften Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne Fritjof Nansen

30 SOMMER I GALGENES BARNEHAGE I følge vedtektene 12 skal Alle barn i barnehagen skal ha minimum 3ukers sammenhengende ferie. De fleste barna tar ut denne ferien i forbindelse med sommeren. De pålagte ferieukene, samt planleggingsdagene gir grunnlag for betalingsfri mnd.(vedtekter 13) Vi markerer ikke siste dagen i barnehagen for enkeltbarnet. Det er opp til foreldrene om de vil markere denne dagen i form av kaker eller lignende. Førskolen har en felles avslutning på våren. P.G.A. personalets ferieavvikling vil dere oppleve å møte på en del vikarer. Vi har dyktige vikarer og enkelte stiller trofast opp, år etter år. Likevel kan enkelte av barna oppleve sommermånedene som litt utfordrende, da de føler at den trygge rammen med stabile og kjente voksne er fraværende. Mange opplever også at sine nærmeste venner har ferie. Men sommeren er preget av mye uteaktivitet og turer. Vi forsøker vi å kose oss og finne på ulike ting for at dagene skal bli innholdsrike for barna. Skulle været tilsi det har vi vannlek ute med vannslangen eller i bassenget vårt.

31 JULI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Aron 4 år Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er DU større enn deg selv kanskje? Inger Hagrup

32 AUGUST 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barn utsetter 30 ikke til i morgen noe som kan forhindre dem i å gå til sengs i kveld. Jean- Charles

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Jeg driver og prøver å få mamma til å tro at jeg ikke liker skorper, skjønner du. JENTE, 4,5 ÅR f.mbhg@online.no

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer