GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER"

Transkript

1 MILJØDIREKTORATET GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER JANUAR 2015 Foto: Uelandsgate, Oslo, Tharan Åse Fergus, 4.august 2014 OPPDRAGSNR. A UTGIVELSESDATO OPPRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Maria Malene KvalevågType equation here. OPPDRAGSGIVERS PUBLIKASJONSNR. M Miljødirektoratet UTARBEIDET Roar A Grønlund Magnussen KONTROLLERT Kim H Paus GODKJENT Svein Ole Åstebøl

2 2/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER INNHOLD 1 Innledning 3 2 Eksempler på kilder til avrenningsfaktorer Norsk Standard NS-EN : Norsk Standard NS-EN 752: Vassdragshåndboka Norsk Vann rapport Håndbok N200 Vegbygging (juni 2014) Svensk Vatten Publikation P SFT TA-550 "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger" 9 3 Potensial for en forenklet tilnærming Type avrenningsberegning/detaljeringsgrad Størrelse på nedbørfelt Permeabilitet Urbaniseringsgrad Felleskartbasen (FKB) 11 4 Diskusjon Usikkerhet Bruk av avrenningsfaktor Krav til avrenningsfaktor 13 5 Beregningseksempler Beregning avrenningsfaktor og urbaniseringsgrad ved bruk av arealer fra FKB Beregning avrenningsfaktor ved bruk av % Bebygd areal (BYA) Beregning av regnvannsavrenning med ulike avrenningsfaktorer 16 6 Konklusjon 17 7 Referanser 18

3 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 3/18 1 Innledning Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningsfaktoren er avhengig av overflatens permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget. I den rasjonelle metode for beregning av regnvannsavrenning er avrenningsfaktoren en viktig faktor som ofte må skjønnsmessig estimeres. Avrenningsfaktor kalles også avrenningskoeffisient og mer sjeldent arealreduksjonsfaktor. Her foretas en gjennomgang av avrenningsfaktorer som benyttes til dimensjonering av overvannsanlegg i byer og tettsteder. Vurderinger av avrenningsfaktor i forhold til flomberegninger og avrenningsberegninger fra større nedbørsfelt er derfor ikke inkludert. I Kommunalt Tidsskrift nr skriver Roar Finsrud: "I Norge finnes det svært få nedbør- og avrenningsmålinger som kan benyttes ved dimensjonering og planlegging av avløpsanlegg, og ofte anvendes derfor utenlandske verdier. Dette kan midlertidig føre til helt feilaktige dimensjoneringsdata, med risiko for store økonomiske konsekvenser. Nedbøren varerier nemlig fra sted til sted og riktige data vil man bare få ved langvarige observasjoner innenfor de aktuelle områdene." Det er observert store nedbørvariasjoner innenfor samme kommune. Store nedbørmengder og problemer på avløpsnettet og i overvannsystemene skaper diskusjon om ansvarsforhold. Derfor velger stadig flere norske kommuner å registrere kortidsnedbør. Nedbørmålerne er som oftest plassert i nærheten av eksisterende VA-infrastruktur i kommunene. Innsamling / registrering og overføring av nedbørdata gjøres som oftest ved å bruke virksomhetenes egne automatiseringssystemer og kommunikasjonsinfrastruktur. Med bakgrunn i ønsket om et mer standardisert opplegg for bruk av nedbørdata med basis i kommunenes egne driftskontrollsystemer har en gruppe kommuner gjennomført et spleiselagsprosjekt i samarbeid med met.no (Meteorologiske Institutt) og COWI i 2010 (COWI, 2010). Hovedmålsettingen med dette prosjektet var å etablere et rammeverk / generelle løsninger for innhenting / kvalitetskontroll /lagring og presentasjon av nedbørdata, herunder beskrivelse av grensesnitt mellom driftskontroll og de øvrige systemene. I Norge er det 86 målestasjoner med feltstørrelse < 5 km² og 59 målestasjoner med feltstørrelse 5 - < 10 km² (NVE, 2013). Totalt antall stasjoner er 460 og totalt antall aktive stasjoner er 179. Det er få stasjoner med lange findataserier, det vil si data med kortere enn 1 døgns oppløsning. Dette viser at det i Norge fortsatt finnes svært få nedbør- og avrenningsmålinger som sammen kan benyttes ved dimensjonering og planlegging av avløpsanlegg. Dermed er man fortsatt avhengig av å bruke standardiserte verdier for avrenningsfaktorer som antas å ha utgangspunkt i utenlandske studier. Det er ønskelig å etablere nasjonale verdier for avrenningsfaktorer med optimal detaljeringsgrad som kan benyttes sammen med lokale nedbørintensiteter som er kvalitetssikret av Meteorologisk Institutt og kan hentes fra Forøvrig, arbeider Meteorologisk Institutt for tiden med å oppdatere intensitet-varighet-frekvenskurvene for ekstremnedbør med kort varighet i Norge (NVE, 2013).

4 4/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER Beregning av regnvannsavrenning utføres enten basert på ulike manuelle metoder eller ved hjelp av beregningsprogrammer som SWMM, NIVANETT eller MOUSE. Den mest benyttede manuelle metoden er den rasjonelle metode (Lloyd-Davies, 1906) hvor det benyttes ett areal med ett regnskyll (en nedbørsvarighet) basert på feltets konsentrasjonstid og en gjennomsnittlig avrenningsfaktor: Q = A C I K f Q: Regnvannsavrenning C: Avrenningsfaktor (midlere) A: Areal (Horisontalt) I: Nedbørintensitet K f : Klimafaktor (denne faktoren er lagt til i senere tid) En midlere verdi av avrenningsfaktoren beregnes som: C midlere = C 1 A 1 +C 2 A C n A n A 1 +A A n Avrenningsfaktorer for ulike typer arealer/nedbørsfelt utvikles ved å måle regnvannsavrenningen ved målte regnintensiteter. Det viser seg at avrenningsfaktoren er en funksjon av tiden innenfor hvert regnskyll, av regnskyllets intensitet, av vegetasjonen, gropsformasjon og terrenghelning, men aller mest av overflatens tetthet (NTH Institutt for Vassbygging, 1981).

5 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 5/18 2 Eksempler på kilder til avrenningsfaktorer Det kan generelt bemerkes at det opprinnelige grunnlaget for disse verdiene på avrenningsfaktorer er ofte lite beskrevet. 2.1 Norsk Standard NS-EN :2000 Norsk Standard NS-EN :2000 sier at avrenningsfaktoren settes til 1,0 med mindre annet er fastsatt ved nasjonale og lokale forskrifter og fremgangsmåter (Norsk standard, 2000). Denne standarden beskriver avrenningsfaktor for svært små felt (tak) og benytter dermed en høy verdi for avrenningsfaktoren. Det bør også benyttes klimafaktor som har blitt aktuelt etter denne standarden ble publisert. 2.2 Norsk Standard NS-EN 752:2008 Norsk Standard NS-EN 752:2008 standarden (Norsk Standard, 2008 ) beskriver avrenningsfaktor for svært små felt (eiendommer) og benytter dermed en høy verdi for avrenningsfaktorer (Tabell 1). Det bør også benyttes klimafaktor som har blitt aktuelt etter denne standarden ble publisert. Tabell 1: Avrenningsfaktor for overflatetyper iht. Norsk Standard NS-EN 752:2008. Tabellen er oversatt fra engelsk til norsk Overflatetype Avrenningsfaktor, C Kommentar Impermeable arealer og bratte tak* 0,9 1,0 Avhengig av gropsformasjon/lagring Store flate tak 0,5 Over m² Små flate tak 1,0 Mindre enn 100 m² Permeable arealer 0,0 0,3 Avhengig fall og overflate * Impermeable arealer kan økes med 30 % ved store vertikale flater. 2.3 Vassdragshåndboka Alle andre kompliserte og variable tilstander i nedbørsfeltet som har betydning for avrenningen er klumpet sammen i avrenningsfaktoren C (NVE, 2010). Denne faktoren varierer erfaringsmessig fra opp mot 0,9 i urbane områder og områder med bart fjell, til ned mot 0,1 i parker og områder med dyrka mark. Som nevnt tidligere anbefales ikke metoden benyttet til større felt enn 0,2-0,5 km² (Lindholm, et al., 2008). I Vassdragshåndboka (NVE, 2010) beskrives den store spredningen i avrenningsfaktorer uten å spesifisere disse noe nærmere. Avgrensningen av feltstørrelsen for bruk av den rasjonelle formel (med av avrenningsfaktorer) er vesentlig mindre enn i kapittel 2.5.

6 6/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 2.4 Norsk Vann rapport Spissavrenningsfaktoren C spiss angir forholdet mellom maksimalt avløp fra et område og midlere regnintensitet over området (Norsk Vann, 2012). Maksimale avrenningsfaktorer for noen flatetyper er gitt av i Tabell 2. Tabell 2: Maksimale avrenningsfaktorer for ulike typer flate rapportert av Mays (2001). Type flater C spiss Tak 0,8 0,9 Asfalterte veger og gater 0,7 0,8 Grusveger 0,4 0,6 Plen 0,05 0,1 De lave verdiene anvendes for flatere områder og de høyere verdiene for brattere områder. For tett bebygde områder kan avrenningsfaktoren tilnærmet settes til andelen aktivt bidragende tette flater. Bruk av avrenningsfaktor på 0,05-0,1 for plen (dvs. grøntområder etc.) kan være altfor lavt under vintersituasjoner og høstregn der avløpsfeltet har en stor andel slike flater. I enkelte kommuners VAnorm tillates ikke avrenningsfaktorer mindre enn 0,3. De lokale forholdene bør vurderes nøye ved valg av avrenningsfaktorer, blant annet deltakende arealer, arealets størrelse, andel tette flater, fallforhold, grunnvannsstand og grunnforhold. Videre bør man spesielt analysere situasjoner som: Avrenning fra tørr mark med intense sommer-regn (konvektive byger) Avrenning etter langvarige høstregn og høy grunnvannstand med et etterfølgende kraftig høstregn Avrenning på frossen mark med et høst- eller vinterregn Hvis man beregner avrenning fra regn som faller om vinteren eller i kalde perioder, må man ikke bruke IVF-kurver som ikke har frasortert sommer-regnene. Denne rapporten benytter spissavrenningsfaktorer som ofte benyttes på samme måte som avrenningsfaktorer fra andre kilder. Ved dimensjonering er det maksimalt avløp som det ønskelig å beregne. Verdiene på spissavrenningsfaktorene er like avrenningsfaktorene i andre kilder. 2.5 Håndbok N200 Vegbygging (juni 2014) Ved felt større enn 10 km² kan dimensjonering med den rasjonelle formel gi store usikkerheter (Statens vegvesen, 2014). Ved avrenningsfelt mindre enn 2-5 km2 kan den rasjonelle formel brukes.

7 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 7/18 Tabell 3: Avrenningsfaktorer for ufrosset overflatetyper med returperiode på 10 år (Statens vegvesen, 2014). Overflatetype Avrenningsfaktor, C Betong, asfalt, bart fjell og lignende 0,6 0,9 Grusveger 0,3 0,7 Dyrket mark og parkområder 0,2 0,4 Skogsområder 0,2 0,5 1. For flate og permeable over-flater med stor avstand ned til grunnvannet brukes de laveste verdier i Tabell 3. For mer bratte og tette overflater eller der grunn-vannspeilet ofte går opp til over-flaten brukes de høyeste verdiene. 2. De lave C-verdiene i Tabell 3 gjelder for regn med varighet kortere enn 1 time og de høye verdiene gjelder for regn med varighet lenger enn 3 timer. For nedbør med returperiode lengre enn n = 10 år økes C-verdiene etter følgende retningslinjer (opp til en maks. faktor C = 0,95): 25 år: legg til 10 % 50 år: legg til 20 % 100 år: legg til 25 % 200 år: legg til 30 % Regn på frosset og islagt område og vannmettet grunn, f.eks. etter lengre nedbørsperioder, kan gi avrenning som for bart fjell. Denne håndboka gir vesentlig større avgrensning av feltstørrelsen for bruk av den rasjonelle formel (med av avrenningsfaktorer) enn i kapittel 2.3 (2 km² = 200 ha = m²). Verdiene på avrenningsfaktorene for dyrket mark og skogsområder synes å være høye i forhold til andre kilder. Håndboka introduserer sikkerhetsfaktor for avrenningsfaktoren i forhold til returperioden på nedbøren og dermed nedbørintensiteten. 2.6 Svensk Vatten Publikation P90 Denne publikasjonen har en finere oppdeling av avrenningsfaktorene for ulike typer flater enn de andre kildene her (Tabell 4). Samtidig har den avrenningsfaktorer for ulike typer av bebyggelse (Tabell 5) som også er benyttet i Norsk Vann Rapport (kapittel 2.4).

8 8/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER Tabell 4: Avrenningsfaktor for ulike overflatetyper fra Svensk Vatten (2004). Tabellen er oversatt fra svensk til norsk. Type flater Avrenningsfaktor Tak 0,9 Betong og asfaltflater, berg i dagen med sterkt fall 0,8 Steinsatte flater med grus fuger 0,7 Grusveger, bergmessig park med stort fall med lite vegetasjon 0,4 Berg i dagen med lite fall 0,3 Grusplass og grusgang, ubebygde tomter 0,2 Park med rik vegetasjon, kupert bergmessig skog 0,1 Jordbruksområder, gress, enger 0 0,1 Flat tettbevokst skog 0 0,1 Tabell 5: Avrenningsfaktorer for ulike bebyggelsestyper fra Svensk Vatten (2004). Tabellen er oversatt fra svensk til norsk. Bebyggelsestype Avrenningsfaktor Flatt Kupert Tettbebyggelse, ingen vegetasjon 0,7 0,9 Tettbebyggelse med noe vegetasjon, industri og skoleområder 0,5 0,7 Åpen bebyggelse, flermansboliger 0,4 0,6 Rekkehus og kjedehus 0,4 0,6 Villatomter < m² 0,25 0,35 Villatomter > m² 0,15 0,25

9 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 9/ SFT TA-550 "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger" Figur 1 viser hvordan avrenningsfaktoren øker med økende regnintensitet (SFT, 1979). Denne tidlige veilederen har blant annet denne figuren som gir en god illustrasjon på hvordan avrenningsfaktoren øker med økende nedbørintensitet. Figur 1: Avrenningsfaktorers variasjon med regnintensiteten. Figuren er hentet fra SFT (1979).

10 10/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 3 Potensial for en forenklet tilnærming 3.1 Type avrenningsberegning/detaljeringsgrad Det bør skilles mellom hvilken type avrenningsberegning som skal utføres: Overslagsberegninger Dimensjonering av overvannsanlegg Kontroll av flomhendelser Avhengig av ønske om detaljeringsgraden på avrenningsberegningen kan det være naturlig å dele avrenningsfaktorer i ulike nivåer: Type område: Urban, Boligområde, Naturlig Type areal basert på overflatens permeabilitet: Asfalt, Grus, Gress etc. Bruk av beregningsprogrammer og integrerte 1D-2D modeller med både avløpsnett og terrengmodell 3.2 Størrelse på nedbørfelt Det skilles ofte mellom flomberegninger i svært små nedbørfelt (< 0,5 km²), små nedbørfelt (< 20 km²) og store nedbørfelt som kan bli flere tusen kvadratkilometer (NVE, 2010). Denne gjennomgangen av avrenningsfaktorer som benyttes til dimensjonering av overvannsanlegg i byer og tettsteder gjelder for svært små nedbørfelt. 3.3 Permeabilitet Arealene innenfor nedbørsfeltet deles opp i forhold til 3 typer permeabilitet. Avrenningsfaktoren velges i forhold nedbørintensitet. Omtrentlige verdier for avrenningsfaktoren er gitt i Tabell 6 (NTH Institutt for Vassbygging, 1981).

11 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 11/18 Tabell 6: Omtrentlige verdier for avrenningsfaktoren (NTH Institutt for Vassbygging, 1981). Permeabilitet Type overflate C C I = 50 l/s * ha I = 200 l/s * ha Impermeabel Tak, asfalterte veier og plasser, betongdekker, fjell i dagen ol 0,7 0,9 0,8 0,9 Semipermeabel Hardtråkket grusdekke, leire/silt ol 0,3 0,4 0,4 0,6 Helt permeabel Plen, park, grus/singeldekke ol 0,01 0,05 0,1 0,2 3.4 Urbaniseringsgrad Her utrykkes urbaniseringsgraden som andelen tette flater av det totale bebygde områdets areal. Det sees bort fra helt permeable flater og semi-permeable flater (NVE, 1971; NTH Institutt for Vassbygging, 1981). C = C tette flater u C: Avrenningsfaktor C tette flater r: u: Urbaniseringsgrad Urbaniseringsgraden er videre gitt som: u = A sum byggeareal+a sum vegareal A totalt bebygd areal Utrykket er bare gjeldende for urbaniseringsgrader over 0,1 0, Felleskartbasen (FKB) FKB, spesielt FKB-Arealbruk, FKB-Bygning og FKB-Veg spesifiserer ulike objekttyper. Ved å assosiere disse objekttypene med spesifikke avrenningsfaktorer vil arbeidet med å beregne midlere avrenningsfaktor for nedbørsfeltet bli betydelig enklere. FKB inneholder også høyder slik at høydeforskjeller og fallforhold i nedbørsfeltet kan hentes til bruk for beregning av konsentrasjonstid (tilrenningstid).

12 12/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 4 Diskusjon 4.1 Usikkerhet Det er forholdsvis store usikkerheter i flere ledd av utrykket for beregning av regnvannsavrenning. Den midlere avrenningsfaktoren er avhengig mange faktorer som nevnt tidligere. Gjennomgang av avrenningsfaktorer fra disse ulike kildene viser at dimensjonerende avrenningsfaktor som benyttes øker med minskende nedbørsfelt. Dette er en naturlig konsekvens av ønske om større sikkerhet for at regnvannsavrenning beregnes stor nok. Videre er det kjent at avrenningsfaktoren øker med nedbørintensiteten. I nyere beregninger av regnvannsavrenning benyttes nedbør med lengre returperioder og dermed høyere nedbørintensitet. Det horisontale arealet må antas å være det mest sikre, selv om størrelsen på ukjente inn og utlekkinger i feltet må antas å øke med størrelsen på feltet. Sikkerheten på returperioden nedbørintensiteten er avhengig av hvor mange år det er med høyoppløselige nedbørsmålinger som er representative for det aktuelle nedbørsfeltet. Sikkerheten på bruk av dimensjonerende nedbørsvarighet er både avhengig av riktig konsentrasjonstid for nedbørsfeltet og om det beregnes maksimalt avløp (spissavrenning) eller maksimal volumavrenning (ved dimensjonering av utjevningsvolum). 4.2 Bruk av avrenningsfaktor Overslagsberegninger I overslagsberegninger for svært små og små nedbørsfelter kan det være tilstrekkelig å bruke omtrentlige verdier for avrenningsfaktoren ved å benytte seg av de 2 typene permeabiliteter i henhold til kapittel 3.3: Impermeabel og Helt permeabelt. Videre bør verdiene for høy nedbørintensitet benyttes. Ved å benytte arealer fra FBK og følgende avrenningsfaktorer gir beregningseksemplene i kapittel 5.1 rimelige verdier for midlere avrenningsfaktor gitt i Tabell 7. Tabell 7: Midlere avrenningsfaktorer for type-areal. Type flater Avrenningsfaktor Bygningsareal 0,9 Veiareal 0,8 Helt permeabelt (resten av nedbørsfeltet) 0,2 Bruk av avrenningsfaktorer for semipermeable arealer vil ikke ha stor påvirkning på beregningen av den midlere avrenningsfaktoren da disse er av samme størrelsesorden.

13 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 13/18 Beregningseksemplene i kapittel 5.1 viser at ved å benytte den impermeable areal andelen og urbaniseringsgraden vil midlere avrenningsfaktor bli lav. Dette skyldes at avrenningsfaktoren til permeable flater og semipermeable flater i praksis settes til Dimensjonering For dimensjonering av overvannsanlegg i svært små og små nedbørsfelter bør det være tilstrekkelig å beregne midlere avrenningsfaktor i henhold til overslagsberegningene i foregående kapittel Videre må den midlere avrenningsfaktoren tilpasses i henhold til retningslinjene i kapittel 2.5. Ved ønske om ytterligere detaljeringsgrad ved dimensjonering av overvannsanlegg i svært små og små nedbørsfelter kan avrenningsfaktorer for ulike overflatetyper benyttes. Disse må deretter tilpasses i henhold til retningslinjene i kapittel 2.5. Videre bør det kontrolleres om den midlere avrenningsfaktoren før tilpasning virker rimelig i forhold til ulike typer nedbørsfelter som: Byområder, boligområder og natur/landbruksområder. Her kan verdier fra kapittel 2.6 være retningsgivende Kontroll av flomhendelser Ved kontroll av flomhendelser i svært små og små nedbørsfelter bør det brukes integrerte 1D-2D modeller med både avløpsnett og terrengmodell. Her kan den faktiske nedbørhendelsen simuleres om det finnes nedbørsmålinger for denne. Eller det kan benyttes syntetiske hyetografer (nedbørskurver) som gir bedre tilnærming enn "kasse-regn" som benyttes i den rasjonelle metode Bruk av % bebygd areal (BYA) i reguleringsplaner I kapittel 5.2 er det beregnet midlere avrenningsfaktor ved bruk av noen ulike % bebygd areal (BYA) som ofte brukes som krav ved maks tomteutnyttelse i reguleringsplaner. Selv om det er en direkte sammenheng mellom % bebygd areal og den midlere avrenningsfaktoren for tomten, blir det her ikke tatt hensyn til for eksempel impermeable gårdsplasser og biloppstillingsplasser. Et ofte brukt krav på 25 % bebygd areal (BYA) vil gi en midlere avrenningsfaktor på 0,38. Med en tomt på m² og en impermeabel gårdsplass på 100 m² i tillegg vil den midlere avrenningsfaktor øke til 0, Krav til avrenningsfaktor Et krav til bruk av midlere avrenningsfaktor for boligområder med eneboliger synes å kunne settes i området 0,45 til 0,50. Andre bebyggelsestyper med høyere % bebygd areal vil måtte ha høyere krav til bruk av midlere avrenningsfaktor. Det mest konservative er å sette den midlere avrenningsfaktoren til 1,0. Dette øker sikkerheten men vil gi en usikkerhet i hvor mye den er økt. Det vil være mer oversiktlig å øke den midlere avrenningsfaktoren med en ytterligere faktor i forhold til nedbør lengre returperioder og dermed høyere nedbørintensitet slik det er beskrevet i kapittel 2.5. Utrykket for beregning av regnvannsavrenning er da: Q = A C I K f S f

14 14/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER S f : Sikkerhetsfaktor 1,1 1,3 i forhold til lengden på returperioden for nedbøren Totalt sett vil dette kunne gi større beregnet regnvannsavrenning enn den aktuelle nedbørhendelsen tilsvarer. I kapittel 5.3 er det beregnet regnvannsavrenning og nødvendig indre diameter på selvfalls-ledninger som skal transportere vekk regnvannsavrenningen. Den midlere avrenningsfaktoren er direkte proporsjonal med regnvannsavrenningen som dermed øker tilsvarende. Beregningene viser at å sette den midlere avrenningsfaktoren til 1,0 for nedbørsfelt med midlere avrenningsfaktor 0,35 (boligområder) vil for nedbørsfelt på 1 ha ( m²) øke nødvendig indre diameter på selvfallsledningen fra 355 mm til 525 mm. For å illustrere effekten av å bruke sikkerhetsfaktor og klimafaktor vises det tilfølgende beregningseksempel. Ved å multiplisere 25-års nedbør (10 min) målt ved Oslo Blindern (263,8 l/s*ha) med 1,1 og 1,3, vil dette gi en intensitet på l/(s ha) som er mer enn 200-års nedbør (355,7 l/(s ha)).

15 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 15/18 5 Beregningseksempler 5.1 Beregning avrenningsfaktor og urbaniseringsgrad ved bruk av arealer fra FKB Tabell 8 viser beregnet avrenningsfaktor og urbaniseringsgrad ved bruk av arealer fra FKB. Nedbørsfeltene er ikke nøyaktig inntegnet etter avrenningsforhold, men er skjønnsmessig vurdert i forhold til tilknytning til overvannsnett og avløpsnett. Avrenningsfaktor for semi-permeable arealer er satt lik permeable arealer. Tabell 8: Beregningseksempler hentet fra kjente nedbørfelt/avløpssoner. Verdiene viser ikke nødvendigvis et representativt utvalg. Kommune Bebyggelsestype Nedbørsfelt (ha) Nedbørsfelt (m²) Byggareal (m²) Veiareal (m²) C-Bygg C-Vei C-Permeabelt Avrenningsfaktor Urbaniseringsgrad Lørenskog Industri 49, ,9 0,8 0,2 0,39 0,29 Lørenskog Rekkehus 16, ,9 0,8 0,2 0,36 0,24 Lørenskog Eneboliger 117, ,9 0,8 0,2 0,34 0,21 Sarpsborg Bygårder 46, ,9 0,8 0,2 0,41 0,32 Sarpsborg Rekkehus 1, ,9 0,8 0,2 0,41 0,32 Sarpsborg Eneboliger 2, ,9 0,8 0,2 0,32 0,17 Tønsberg Forretningsbygg 2, ,9 0,8 0,2 0,45 0,36 Tønsberg Flermannsboliger 13, ,9 0,8 0,2 0,41 0,31 Tønsberg Eneboliger 4, ,9 0,8 0,2 0,32 0,17

16 16/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 5.2 Beregning avrenningsfaktor ved bruk av % Bebygd areal (BYA) Tabell 9 viser beregnet avrenningsfaktor basert på krav til maks tomteutnyttelse i form av % bebygd areal (BYA). Avrenningsfaktor for semipermeable arealer er satt lik permeable arealer. Tabell 9: Beregnet avrenningsfaktorer basert på krav til maksimal tomteutnyttelse i form av % bebygd areal. Bebygd areal (BYA) 10 % 20 % 30 % 40 % C-Bygg 0,9 0,9 0,9 0,9 C-Permeabelt 0,2 0,2 0,2 0,2 Avrenningsfaktor 0,27 0,34 0,41 0, Beregning av regnvannsavrenning med ulike avrenningsfaktorer I Tabell 10 er det beregnet regnvannsavrenning og nødvendig indre diameter på selvfalls-ledningen som skal transportere vekk regnvannsavrenningen. Det er benyttet ulike avrenningsfaktorer og retningslinjer i henhold til i kapittel 2.5. Tabell 10: Beregnet regnvannsavrenning og nødvendig indre diameter på selvfalls-ledning. Midlere avrenningsfaktor 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 Nedbørsareal (ha) Nedbørintensitet (l/s*ha)) 263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 Sikkerhetsfaktor 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Klimafaktor 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Regnvannsavrenning (l/s) Selvfalls ledning, nødvendig Di **) *) Oslo - Blindern med returperiode 25 år og nedbørvarighet 10 min **) Indre diameter for selvfalls ledning med 7 promille fall og ruhet 1 mm

17 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 17/18 6 Konklusjon Beregning av midlere avrenningsfaktoren kan forenkles ved å kun ta hensyn til impermeable og permeable flater. Ved å benytte arealer fra FKB (Felleskartbasen) for bygninger og veier samt benytte avrenningsfaktorer for nedbør med høy intensitet vil den midlere avrenningsfaktoren bli i størrelsesorden som bebyggelsestypen tilsier. Mer detaljerte beregninger av ett større utvalg av felt vil kunne gi bedre indikasjon på hvor store variasjoner u avrenningsfaktorer man kan forvente. Ved å benytte avrenningsfaktoren for impermeable arealer, samt urbaniseringsgraden, vil midlere avrenningsfaktor ofte bli for lav til å kunne benyttes til dimensjonering av regnvannsavrenning. Dette skyldes i hovedsak at man ser bort fra permeable og semi-permeable flater. Dvs. at avrenningsfaktoren settes til null for disse arealene (se kap. 3.4). Å sette den midlere avrenningsfaktoren til 1,0, uavhengig av felttype, vil resultere i meget høye verdier for beregnet regnvannsavrenning. Det vil derfor være mer oversiktlig å benytte en sikkerhetsfaktor som tar hensyn til økt nedbørintensitet i dag, i tillegg til klimafaktor tar hensyn til en forventet økt nedbørintensitet i framtiden.

18 18/18 GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER 7 Referanser COWI Bruk av nedbørdata. s.l. : Prosjekt nr , side 6, Lindholm, Oddvar, et al Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, Norsk Vann Rapport Rapport Lloyd-Davies, D.E The elimination of storm water from sewerage systems. s.l. : Proc., Inst. Civ. Eng., London, 164, , Mays, L Stormwater Collection Systems Design Handbook. s.l. : McGraw Hill, Norsk standard Norsk Standard NS-EN :2000 Avløpssystemer med selvfall i bygninger, Del 3: Takavløp, planlegging og dimensjonering. s.l. : side 7, Norsk Standard Norsk Standard NS-EN 752:2008 Utvendig stikklednings- og hovedledningssystemer. s.l. : Vedlegg E, side 97, Norsk Vann Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem. s.l. : Rapport 193, NTH Institutt for Vassbygging Grunnkurs i VAR-TEKNIKK Del II. s.l. : side 17-9, NVE Urbaniseringens innvirkning på avrenningsforhold i små nedbørfelt. s.l. : NVE Hydrologisk avdeling, Flood estimation i small catchments. s.l. : side 18, Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km². s.l. : side 34, Vassdragshåndboka. s.l. : side 52, SFT SFT TA-550 "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger" Statens vegvesen Håndbok N200 Vegbygging. s.l. : Vegdirektoratet, Svensk Vatten Dimensjonering av allmänna avlopsledningar. s.l. : Svensk Vatten Publikation P9, side 21, 2004.

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein En kort veiledning i bruk av permeable dekker Tekst: Kjell Myhr, Aaltvedt Betong Oktober 2013 1 Økende problemer med overvann Kapasiteten

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Bjerke, Ytre Enebakk, under gnr 95 bnr 3 Figur 1 Oversiktskart Hansebråthagan er en tomt på 4903 m 2 som planlegges utbygd med fire eneboliger. Terrenget er jevnt hellende

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst Juni 2016 FAGRAPPORT Flomberegninger rv. 3 nord STATENS VEGVESEN FLOMBEREGNINGER

Detaljer

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Krav vedrørende drenering i revidert håndbok 018 Norsk Vannforening, fagtreff 14. feb. 2011, UMB, Ås Øystein Myhre, Vegdirektoratet, TMT-avd. Hvordan sikre tilstrekkelig

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

17. mars 2011-360 o Dimensjonering av overvannsanlegg

17. mars 2011-360 o Dimensjonering av overvannsanlegg 17. mars 2011-360 o Dimensjonering av overvannsanlegg Krever kommunen for millioner etter skybruddet Gjensidige Forsikring fremmer millionkrav mot Trondheim kommune etter skadene som følge av skybruddet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

HVORDAN BEREGNE AVRENNING? Dimensjonering av bekkelukkinger og rørgater i landbruksområder.

HVORDAN BEREGNE AVRENNING? Dimensjonering av bekkelukkinger og rørgater i landbruksområder. Prosjekt i Vestfold - Besøkte 17 anlegg i Re, Sandefjord og Larvik - Feltarbeid: registrering av dimensjoner og nedbørfelt - Samtaler med prosjekteier registrerte problemer - Resultater: - Av 17 anlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll RAPPORT BEREGNING AV FLOM OG KULVERTDIMENSJONER VED FJELDLY OG LEIKVOLL, GJERDRUM KOMMUNE Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll Prosjektnummer:

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 VA-konferansen 2008 04.06.2008 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal Olav Nilssen, Trondheim kommune

Detaljer

Fv950 / 874 Innfartsparkering Være

Fv950 / 874 Innfartsparkering Være Fv950 / 874 Innfartsparkering Være Reguleringsplan SVV prosj.nr: 405674 Prosj.nr: 2016044 Dok.nr: Tittel: TEKNISK NOTAT Fra: Til: Utarbeidet av: 30.09.2016 Jon Bjørnbet Ekaterina Lukina Rev. Dato Beskrivelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Trondheim kommune VA - Norm Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Vedlegg 5 Sist revidert 30.05.2012 Side: 1 av 9 1 Beregning av overvannsmengder Ledningsanlegg dimensjoneres

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Klimafaktorer og dimensjonering. Oddvar Lindholm NMBU

Klimafaktorer og dimensjonering. Oddvar Lindholm NMBU Klimafaktorer og dimensjonering Oddvar Lindholm NMBU Juni 2007 20 mm regn på 15 minutter = 220 l/s ha ca. 50-års regn Juli 2007 49,3 mm/60 min = 134 l/s ha Ca. 100-års regn Preparing for an Uncertain Future:

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder

Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder Vestfold NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 5 2017 Atle Hauge Divisjon for miljø og naturressurser TITTEL/TITLE Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIVass-NOT-001 EMNE Dimensjonering av dreneringssystem TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER JBV-Trondheimsregion

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Sporstøl Arkitekter AS Vurdering av VA-anlegg for Eggesbøjordet

Sporstøl Arkitekter AS Vurdering av VA-anlegg for Eggesbøjordet Sporstøl Arkitekter AS Postboks 301 6067 ULSTEINVIK Provar AS Stokkebygget PB 8034 Spjelkavik N-6022 ÅLESUND Att.: Bjørnar Sporstøl Dato: 18.03.2014 Deres ref.: Vår ref.: 10148.001/oer Tlf.: (+ 47) 70

Detaljer

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 601948-01 Områderegulering Vilbergområdet Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Nina Lønmo Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANN INNHOLD Innledning... 1 Grunnforhold / løsmasser... 2

Detaljer

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover?

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? «Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang» Oddvar Lindholm Kg per

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune OPPDRAG B13 Holaker Hydrologisk vurdering OPPDRAGSNUMMER 26162001 OPPDRAGSLEDER Hans Johnny Kvalsvik OPPRETTET AV Kjetil Sandsbråten DATO Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune I

Detaljer

IVF-statistikk for Vestfold

IVF-statistikk for Vestfold No. 16/2017 ISSN 2387-4201 MET report Climate IVF-statistikk for Vestfold Anita Verpe Dyrrdal Title IVF-statistikk for Vestfold Section FOU Author(s) Anita Verpe Dyrrdal Client(s) COWI Date 20.10.2017

Detaljer

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Grønne muligheter 31.01.2012 Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv. ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering,

Detaljer

Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann

Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann Kim H. Paus, Asplan Viak(kimh.paus@asplanviak.no) Fagtreff i Norsk Vannforening: Grønn teknologi for urban overvannsbehandling. Vitenparken

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Norsk vannforening 12.12.2007 Olav Nilssen, Trondheim byteknikk Hovedutfordringer Det er i hovedsak knyttet

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Norsk kommunalteknisk forening - Kommunevegdagene 2011: Tromsø, 23. mai 2011. Universell utforming av kommunale veger og ekstremvær:

Norsk kommunalteknisk forening - Kommunevegdagene 2011: Tromsø, 23. mai 2011. Universell utforming av kommunale veger og ekstremvær: Norsk kommunalteknisk forening - Kommunevegdagene 2011: Tromsø, 23. mai 2011 Universell utforming av kommunale veger og ekstremvær: Avrenning særlig sterkt regn og snøsmelting Avrenning fra vanlig regn

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Sterk økning i vannskader

Sterk økning i vannskader Ekstremvær i urbane områder. Konsekvenser og virkninger av LOD-tiltak. Noen bidrag til ExFlood-programmet fra: Institutt for matematiske realfag og teknologi Oddvar Lindholm NMBU Sterk økning i vannskader

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET MILJØDIREKTORATET METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET DESEMBER 2014 Foto: Styrtregn i Botanisk hage, Oslo, Tharan Åse Fergus, 2.juni 2013 OPPDRAGSNR. A060729 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer