ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15"

Transkript

1 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15 Godkjent i samarbeidsutvalget 23. september

2 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING OG ERFARINGER FRA TIDLIGERE BARNEHAGEÅR VI SKAL HA ET MILJØ SOM FREMMER: Barn som tror på seg selv Barn som kan samarbeide og ta hensyn til andre Barn som tar vare på miljø Barn som er aktive, nysgjerrige og vitebegjærlige Barn som er glade deltagere i barnehagehverdagen Like muligheter for alle Godt samarbeid mellom foreldre og personal Foreldremedvirkning Tilhørighet til barnehagen Personal i utvikling Faglighet og refleksjon Fleksibilitet Godt samarbeid God kommunikasjon

3 Barnehagen ligger i tilknytning til Lysheim skole og har derfor muligheter til å bruke fellesarealer som bibliotek, skolekjøkken, gymsal, TV/ DVD- spiller. Vi har et flott turterreng rundt barnehagen med skog, fjell og vann i umiddelbar nærhet. I Bjordalen har vi en super gapahuk som vi oppfordrer alle til å benytte. Denne høsten har vi 13 barn i barnehagen fra 1 år til 5 år. I tillegg har vi SFO- unger som går til ulike tider. Personalet: Assistent Grete Vatn 60 % stilling Assistent Tove Indergård 60 % stilling Assistent Bente Strand 40 % stilling Pedagogisk Line Åsmul 60 % stilling leder/barnehagelærer Styrer/ pedagogisk leder Hjørdis Fremstad 100 % stilling(40 % Vikarer Bente Gjønnes, Gerd Nordgård, Kirsti Meland administrasjon,60 % på avd.) Foreldreråd og samarbeidsutvalg (barnehagelovens 4) Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre/ foresatte, 2 ansatte og 2 politisk valgte medlemmer. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehagene i Agdenes har hvert sitt samarbeidsutvalg, men har felles møte når vi har sammenfallende saker. Slik som behandling av årsplan og handlingsplan. Er det saker som angår bare en av barnehagene, blir det avholdt møte for den barnehagen det angår. Ved felles møter i samarbeidsutvalgene, velges det møteleder og sekretær for hver gang. Ved møter for hver enkelt barnehage, er leder i foreldrerådet møteleder og styrer er sekretær. Det er to fastlagte møter i samarbeidsutvalget for hvert barnehageår, ett tidlig høst, og ett i månedsskiftet januar/februar. Ytterligere møter avholdes etter behov.

4 Saksgang Saker meldes til styrer og blir satt på sakskartet for påfølgende møte. Styrer skriver saksliste, med relevante saksopplysninger, og sender ut til foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget 14 dager før møtet er fastsatt. Foreldrerepresentantene har da god tid til å informere foreldrerådet om aktuelle saker. Barnehageeiers representanter får papirene tilsendt i henhold til kommunenes retningslinjer. Forventninger til representanter valgt av foreldreråd Være talsperson for foreldregruppa. Delta på møter i samarbeidsutvalget (to faste møter pr. barnehageår, i tillegg møter etter barnehagens- eller foreldregruppas behov) Fremme saker som er viktige for barnehagen. Samarbeidsutvalget 2013/14: Repr. foreldre/ foresatte: Vararepresentanter: Repr. for eier: Vararepresentant: Repr. for ansatte: Heidi Søreng og Kristian Martin Fremstad Bente Gjønnes og Arne Nordgård Marie Davidsen og Merete Kalland Kjell Valseth Line Åsmul og Hjørdis Fremstad Mauren Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok, fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Av Inger Hagerup!

5 DAGSRYTME Barnehagen åpner Bli tatt imot med hei eller go` morn. Barn og foreldre skal føle seg velkommen, - tilhørighet til barnehagen Frokost Barna skal lære gode spisevaner. Sende til hverandre, si værsågod og takk. Etter hvert lære å smøre maten selv. Gode muligheter til språktrening. Foresatte kan følge barna inn under frokosten for å unngå uro i måltidet Tilrettelagt aktivitet, tur, fri leik Lære å bruke leikens regler og teknikker. Samarbeide og løse konflikter som oppstår. Dele på leiker, positiv til nye opplevelser. Tema- arbeid. Gruppeinndeling Rydding Lære barna å ta ansvar for å rydde opp, hjelpe hverandre. Ta vare på barnehagens leiker. Sortere leikene riktig Samling Lære seg å være konsentrert om noe sammen med de andre barna. Lære å vente på tur og å lytte til andre. Fortelle mens andre hører på Lunsj Samme som for frokost Påkledning Barna skal etter hvert lære å kle på seg så mye som mulig selv. Kle seg etter været. Ta vare på klærne og holde orden på plassen sin (spesielt førskoleungene). Ta hensyn til hverandre. Språktrening! Uteleik Samme som tilrettelagt aktivitet, frileik Vi går inn (Er været bra, er vi ute lenger) Ettermiddagsmat Enkelt måltid, brød, knekkebrød, frukt timers- dagen slutt Barnehagen stengt Ha det!

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Barnehagen er åpen fra , mandag til fredag. Opplysninger om oppholdstider det kan søkes på, står på søknadsskjema. Barnehagen er stengt i romjula, påskeuka og 2 uker i juli. Alle barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av året. Personalet har 5 planleggingsdager i året og barnehagen er da stengt. Personalet ønsker at barna kommer i barnehagen innen kl Dette fordi vi da starter planlagte aktiviteter. Dessuten er det vanskelig for barnet å komme inn i leiken, når en leik er godt etablert blant de andre barna. Vi ønsker at dere ringer, eller sender melding på mobil, når barnet er sykt eller av andre årsaker ikke kommer i barnehagen. Hvis dere vet at barnet skal ha fri, vil vi ha beskjed så snart som mulig. Dette er spesielt viktig i skolens ferier, fordi vi da kan omdisponere personalet etter behov eller ta ut avspasering/ferie. Blir barnet sykt i barnehagen, kontakter vi foreldre/ foresatte slik at barnet blir hentet. Har barnet feber om natten, skal det holdes hjemme neste dag. Er ikke barnet friskt nok til å følge aktivitetene i barnehagen, skal det holdes hjemme. Barn som har hatt diare/oppkast skal holdes hjemme 48 timer etter siste diare/oppkast. Det er ikke anledning til å ta med egne leker i barnehagen. Det skal til enhver tid ligge ekstra skift i barnas kurver. Det er foreldrenes ansvar å holde orden på barnas plass i garderoben. Sørg for riktig bekledning etter været. Barnas bursdager feires med krone og sang. Vi serverer frukt/grønnsaker i ulike varianter (smoothie, fruktfat, fruktspyd.) på barnas bursdag. Bursdagsbarnet får velge selv!

7 VÅR VISJON: SE MEG OG HØR MEG, SÅ TENNES EN GNIST. Vi ønsker å jobbe i en barnehage der barna og deres behov står i fokus. Hvert barn skal få oppleve seg selv som spesielt og få utvikle seg positivt i fellesskap med andre barn og voksne. I samspillet mellom barn/barn, barn/voksen utvikles mye energi som fører til en positiv og utviklende samhandling. Ut i fra vår visjon har vi kommet fram til følgende HOVEDMÅL for Mølnbukt barnehage: VI SKAL SKAPE ET INKLUDERENDE MILJØ, SOM GIR GROBUNN FOR EN POSITIV UTVIKLING AV FERDIGHETER, HOLDNINGER OG PERSONLIGHET Personalet i barnehagen skal være medvirkende til at barnet får en positiv opplevelse av seg selv gjennom gode opplevelser, erfaring og læring. De skal tørre å ta nye utfordringer, utøve sin medbestemmelse og uttrykke egne tanker og meninger. PERSONALETS PEDAGOGISKE GRUNNSYN Vi er alle forskjellige, men det er viktig at vi voksne enes om de samme verdier og holdninger. Dette gir oss en felles plattform å jobbe ut i fra. Barn er forskjellige og dermed kan vi ikke behandle barn likt. Nedenfor er det stikkord som er viktig for oss i arbeidet med barna. Alle disse ordene er sterkt knyttet sammen, og det ene forutsetter ofte det andre. I Mølnbukt barnehage vektlegger vi trygghet. Det å være trygg betyr mye, både for barn og voksne. For å oppnå trygghet er det viktig at vi voksne er tydelige og ærlige. Det å være tydelig krever at vi har god kommunikasjon oss voksne imellom og at vi ser hvert enkelt barn. Det å bli sett, kan ikke tillegges stor nok betydning for all selvutvikling, å se hvert enkelt barn er målet for oss. Ut i fra at vi har ulike behov, kan vi ikke se alle under ett, men behandle barna ut ifra deres individuelle behov. Med trygghet i bunnen, er trivsel et faktum. Dette gir skaperglede og evnen til å være fleksibel og spontan. Den ene dagen trenger ikke å se ut som den andre. Vi ønsker å ha god tid, slik at barna blir sett og hørt. Stabilitet er også et stikkord som skaper trygghet, og vi voksne er derfor veldig glade for den stabiliteten vi har i personalgruppa.

8 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning.) Vårt mål blir da deltagende barn. Gjennom medbestemmelse og å bli hørt, får barna være med på å påvirke sin egen dag i barnehagen. Det er viktig å bli hørt, men det betyr ikke at du alltid kan få det som du vil. Å ta vare på barnas spontanitet og initiativ, og å utvikle barnas ideer er vesentlig for å nå våre mål innenfor dette området. De yngste barna formidler seg ved kroppsspråk, mimikk og andre uttrykk. Personalet må lytte og prøve å tolke kroppsspråket og være observante i forhold til deres handlinger, ulike uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Barns medvirkning krever tid og rom til å lytte og snakke sammen, barnehagen må tilrettelegge for dette. Vi skal ta barna på alvor, la de få tenke og prøve selv. LEK Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Leken kjennetegnes ved at den er frivillig. Den er på liksom der fantasi og fritt spillerom er viktig. Barna skal selv få bestemme om de vil leke og hva de skal leke. De setter grenser for seg selv i leken. Leken er sosialiserende og her kan barna bearbeide opplevelser og følelser. De får prøve ut egen identitet og det er en forberedelse til det voksne liv. Leken skal foregå på barnas premisser og vi voksne skal respektere den. Vi skal ikke gå inn å forstyrre leken. Skal vi være med, er det barna som lager reglene og kodene. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er grunnlag for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leken er et mål i seg selv, den foregår i en prosess der barna lærer om det å fungere i samspill med andre. Barna lærer mye om seg selv, - og i samhandling

9 med andre legges grunnlaget for sosial kompetanse. Det er i leiken selve livet utspiller seg. Det er i den barna lærer å vente på tur, dele med andre, diskutere og bli enig om løsninger. Det er viktig å legge til rette for variert lek, slik at alle barn får mulighet til positiv lek i samspill med andre. Hvert enkelt barn skal utvikle rett lekekompetanse i forhold til alder. Små barn leker helst ved siden av hverandre og skal utvikle evnen til å ta kontakt med andre. Barn i 3 års -alder skal ha kompetanse til å ta kontakt med andre, delta i en rollelek. Barn i 4-5 års -alder skal kunne opprettholde en rollelek med andre over tid og følge lekens tema og være med på å videreutvikle den. Barna må kunne lekekoder, altså samspillreglene, som finnes i leken med andre. Lek er også forberedelse til voksenlivet, barna imiterer voksne. Fantasi og erfaringer er vesentlig for å kunne være med i leken. Barna må også ha tid og rom til å utvikle leken. LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læringen som skjer i barnehagen forbereder barna på livet. Barnehagen er grunnmuren for livslang læring. Barns læring foregår i alle situasjoner, i samspill med andre, miljøet og i lek. Barnas interesser og spørsmål bør danne grunnlag for ulike læringsprosesser. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Barnehagen skal legge til rette for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner og tilby et rikt og stimulerende læringsmiljø, der barnas medvirkning er i fokus. Vi skal ha tid til å undre oss sammen med barna, både i planlagte og spontane aktiviteter. Vi må ha en anerkjennende væremåte og gi støtte og utfordring i de ulike situas

10 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Å lære barn sosial kompetanse er noe av det viktigste vi gjør i barnehagen og er vårt satsningsområde. Når flere barn leker sammen tilegner de seg ferdigheter som er sentrale for sosial kompetanse, se figur under. EMPATI (innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker) SELV- HEVDELSE (hevde sine egne meninger,ønsker og behov, stå imot vennepress) SOSIAL KOMPE- TANSE SELV- KONTROLL (vente på tur, innordne seg, takle konflikter) LEK,GLEDE OG HUMOR (føle glede,spøke, ha det moro, forstå lekesignaler) PROSOSIAL ADFERD (hjelpe, anerkjenne, inkludere, vise omsorg, dele) Barns lek og vennskap gir dem unike muligheter til å praktisere og tilegne seg sosiale ferdigheter. Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltagelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig og skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Det er vi voksne som har ansvar for at alle barna får samspillserfaringer med andre barn. Den voksnes rolle blir å være tilstede og gi aktiv oppfølging og støtte, anerkjenne, veilede og gi råd underveis i samspillet. Personalet er rollemodeller og bidrar med sin væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

11 DE 7 FAGOMRÅDENE Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST Dette er et satsningsområde for barnehagen. Målet vårt er: Barna skal være i et godt språkmiljø, der språkstimulering er en del av barnehagehverdagen. Tidlig og god språkstimulering handler om å gi barn et godt grunnlag for å lære og for å delta aktivt i fellesskap. Vi må derfor ha et bevisst og reflektert forhold til hvordan vi jobber med barns språkutvikling. Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø, de må få positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og for å uttrykke egne følelser og tanker. Tiltak - samtale med barn i her og nå situasjoner - tekstskaping - høytlesing, fortelling, eventyr, sang, rim og regler - bruke pekebøker og billedbøker - benevne det en gjør i det daglige, sette ord på følelser hos barn og voksne - lytte til lyder og rytme i språket - bruke undervisningsmateriell som «Språksprell», «Språkleker», «Snakkepakken», «Learning English with Teddy» - bruke datamaskin - bruke biblioteket - snakke med barnet, ikke til barnet (anerkjennende kommunikasjon) - samtale rundt matbordet - synliggjøre bokstaver, tall og symboler - TRAS somkartleggingsverktøy på alle 2-åringer

12 KROPP, BEVEGELSE, HELSE Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Tiltak - fast turdag for 4- og 5-åringene - dans, sangleker, bevegelsessanger - bruke gymsal - av og påkledning - benevne navn på kroppsdeler - bøker og spill om kroppen - dotrening - sunn mat - sansene KUNST, KULTUR, KREATIVITET Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Vi må ta vare på og synliggjøre barnas egne uttrykk. Tiltak - stimulere barna til å ta i bruk sin skaperglede - ha variert materiell tilgjengelig - male og forme - synliggjøre det som barna lager - musikk, dans, drama - bruke instrument - utkledning - farger

13 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barn skal medvirke i, utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Tiltak - bruke nærmiljøet - historikk i nærmiljøet - bli hørt og sett av andre - inkluderende miljø - være nysgjerrige og kritiske til medier - bruke datamaskin - turer i nærmiljøet - besøke bedrifter i nærmiljøet - bli kjente med primærnæringer i nærmiljøet NATUR, MILJØ, TEKNIKK Barna skal få utvikle sin forståelse for planter og dyr, landskap, årstidene og været. Begynne å få en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Tiltak - været - så og plante - ta vare på naturen, rydde etter oss - undre oss over naturfenomener - ulike eksperiment - erfaring med årstidene - dyr og fugler

14 ETIKK, RELIGION, FILOSOFI Vi skal utvikle toleranse og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen. Vi må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn, -og, -som er forankret i menneskerettighetene. Tiltak - bruke Forut`s solidaritetsaksjon for å bli kjent med en annen kultur - tid til undring, spørre: Hvorfor? Hva? Hvordan? - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - oppmuntre til å vise empati - vennskap - få kjennskap til tradisjoner rundt høytider som er representert i barnegruppen - Den gylne regel (vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg) ANTALL, ROM, FORM Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Tiltak - telle og sortere - rekkefølge, tall, former, mengde - leke med størrelser, ulikheter og likheter - lage mønster - kjenne igjen tall - spill - styrke barns nysgjerrighet - resonnere og undre seg sammen med barna - konstruksjonsleiker

15 MOBBING Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. Likevel er det mange barn og unge som blir mobbet. Å bli utsatt for mobbing kan prege én for resten av livet. Det er vårt ansvar at barn får et godt oppvekst- og læringsmiljø, der vennskap og gode relasjoner preger miljøet. Dette er et arbeid som foregår hele tiden. Det er viktig at vi voksne er oss bevisst våre holdninger og vite at vi er rollemodeller for barna. Dette gjelder både oss som jobber i barnehagen og foreldrene. I det daglige jobber vi med at vi hilser når vi møter hverandre, hjelper hverandre, sier unnskyld/gir klem, snakker om situasjoner som oppstår, rollespill og flanellograf. PERSONALSAMARBEID Samarbeidet gir de voksne gjensidig hjelp og støtte i arbeidet. Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldre og et godt følelsesmessig klima i barnehagen. Samarbeid i personalgruppa er viktig for å utnytte de menneskelige og materielle ressursene. Vi ønsker å skape et miljø som er preget av respekt, innlevelse, omtanke og samarbeid. Hverdagen må være meningsfylt og man må oppleve å være en del av fellesskapet. Samarbeidsformer: - daglig kontakt - personalmøter - veiledning - 5 planleggingsdager i løpet av året - medarbeidersamtaler - kurs FORELDRESAMARBEID Foreldrene har hovedansvar for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen er et supplement til hjemmet og skal drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi ønsker å ha en åpen dialog med foreldrene. Et nært og meningsfylt samarbeid er nødvendig for å skape et best mulig utviklingsmiljø for det enkelte barn. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Daglig kontakt med foreldre i hente- og leveringssituasjonen er et viktig mål for oss. Tilrettelegging av andre treffpunkt er også viktig. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlende virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldresamtale en gang i året, der verktøyet «Alle med» brukes i forkant av samtalen.

16 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Gjennom vårt arbeid samarbeider vi med andre instanser. Dette er Lysheim skole, Lensvik barnehage, ppt, helsesøster, Ordla/Øy-regionen. Vi har også tverrfaglig team der rektor, styrer, helsesøster, ppt og barnevernet deltar på jevnlige møter. DOKUMENTASJON Arbeidet i barnehagen skal dokumenteres slik at foreldre og eier skal få informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Her i barnehagen tar vi bilder av situasjoner som viser barna i ulike aktiviteter, disse kan vise stemning, følelser, resultater osv. Barna lager også selv dokumentasjon gjennom bilder, figurer, tekstskaping m.m. Barnas permer brukes til å lagre dokumentasjon som bilder, tegninger, kommentarer og tekstskaping. Formingsaktiviteter er godt synlig i barnehagen slik at foreldrene kan se dette. Vi har også foreldrekaffe og utstilling i løpet av barnehageåret. Agdenes- posten brukes til å synligjøre tema-arbeid og vi bruker tavla i gangen til å skrive dagligdagse hendelser. Dokumentasjon også ved daglig kontakt og foreldresamtaler. VURDERING Barnehagen skal være en lærende organisasjon som er i utvikling. Vurdering av barnehagens arbeid gjøres hele tiden. Dette gjøres daglig i uformelle samtaler og på personalmøter. Vi har fokus på innhold og metoder og etterspør om vi oppnår det vi ønsker å oppnå og om vi gjør det vi har sagt at vi skal gjøre. Praksisfortellinger er en arbeidsmåte som blir benyttet i vurderingsarbeidet og vi vurderer tema- arbeid både underveis og når det er fullført. I dette barnehageåret ønsker vi å la de eldste barna være med på en formell vurdering av barnehagens arbeid ved å bruke barneintervju. På den måten får vi innsikt i barnas opplevelser og erfaringer med barnehagen og personalets arbeid. Dette vil i ettertid drøftes i et personalmøte. OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagene og skolene i Agdenes har en plan for overgang barnehage skole. Barnehagen og skolen er samlokalisert og barnehagen bruker også skolens lokaler. Dette fører til at barna blir kjent på skolen, mens de går i barnehagen. Barnehageåret 2014/15 har vi førskole en gang pr uke. Vekselvis turdag og skoleforberedende aktivitet.

17 TEMAPLAN Snakkepakken og Det er mitt valg går gjennom hele barnehageåret. Målet med å bruke Snakkepakken (SP) er å styrke språkferdigheter hos barn, uansett morsmål. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv og det å lære språk tar tid. For at barna skal få lyst til å bruke språket, og stadig beherske det bedre, må barn være i språklig samspill med andre barn og voksne. Det å få et ordforråd er ikke bare evnen til å si ordene, man må også forstå hva de betyr. Språklig tilegnelse foregår hele dagen og Snakkepakken er et supplement til den daglige språkstimuleringen. Ved bruk av Snakkepakken blir personalet mer bevisst i det språklige samspillet og vi får inspirasjon til de mer tilrettelagte aktivitetene. Snakkepakken har 7 tema, og disse vil i løpet av året gå litt inn i hverandre. Temaene er: mat, kropp, klær, hus, dyr, farger, eventyr. Det er mitt valg (DMV), har som mål å hjelpe barna til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. Personalet har gjennom mitt valg, fått et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljøet i et forebyggende perspektiv. Og det at både skolene og barnehagene i Agdenes nå er kurset i DMV, gjør at vi har noe grunnleggende som er felles, og barna vil kjenne igjen opplegget når de begynner i skolen. Fra faglig hold blir det understreket at forebyggende arbeid med tanke på ulike former for problematferd må begynne tidlig. Det å samtale og gjøre øvelser med barna i barnehagen mener vi er en god strategi. I DMV er det 5 ulike tema og disse vil nok også gå inn i hverandre i løpet av året. De 5 temaene er: Vi vil ha et godt miljø, Vi arbeider sammen, Vi tar beslutninger, Vi tar vare på kroppen vår, Vi tar vare på hverandre. Alt det vi gjør kan relateres til fagområdene. Alle fagområdene er ikke med like mye hver gang, men de er representert. NÅR TEMA MÅL HVA GJØR VI September Oktober November September, uke 38 Innkjøring Høst Mat, kropp, klær, hus (SP) Vi vil ha et godt miljø og Vi tar vare på kroppen vår (DMV) Brannvern Gjøre de nye barna trygge i barnehagen Kjennskap til endringer som skjer i naturen Bli kjent med mat, frukt, bær, grønnsaker, klær Være høflig, godta alle, lære om kroppen Sosiale spilleregler Kjennskap til brannvern. Høste inn. Lære om trekkfugler og hva dyra gjør om høsten. Koke grønnsaksuppe, bake potetkake. Bli kjent med frukt og grønnsaker. Bruke sang og aktiviteter til å bli kjent med navn på kroppen, klær og møbler. Gjøre oss kjent med rommet. Lage et eget eventyr sammen. Lære om rim. Alle barna får hilse på bamsen Teddy. Være høflige, si hei, be om å få sendt, si takk osv. Vente på tur. Lære om gode og vonde berøringer. Hva er bra for kroppen vår, hvordan kan vi ta vare på den. Får innsikt i hvordan en brannvarsler virker. Lære nødnummer til brannvesen. Respekt for fyrstikker og stearinlys. Brannøvelse.

18 November, uke 46,47 og 48 Desember Januar Februar Mars Gode venner i Nepal Advent og juleforberedelser Vinter Dyr, farger, eventyr (SP) Vi arbeider sammen, Vi tar vare på hverandre (DMV) Lære og forstå mer om hvordan mennesker i Nepal lever. Forstå at vi kan hjelpe andre som ikke har det så godt. Dyr i Nepal Førjulstiden skal være preget av ro, glede og forventning. Kjennskap til endringer som skjer i naturen. Mars, uke 13 Påske Få kjennskap til hvorfor vi feirer påske. April Mai Juni Juli August Vår Farger (SP) Vi tar beslutninger (DMV) Sommer Oppstart i barnehagen Kjennskap til endringer som skjer i naturen. De minste skal gjøre seg kjent med området utenfor barnehagen. Barna skal tenke igjennom valg de tar. Kjennskap til endringer som skjer i naturen Lære noen regelleker. De minste skal gjøre seg kjent med områder utenfor barnehagen Bli kjent. Skape trygghet og tilhørighet Vedlikeholde grønnsakhagen Fortelling, sanger, danse, lære noen ord, flagg, Yeti, dyr i Nepal Foreldrekaffe torsdag 27. november De minste får hiles på apen Monki og se på dyr fra Nepal Vi har adventsstund hver dag, med adventskalender, julesanger og ulike fortellinger. Vi baker, lager litt julepynt og noen gaver. Lucia på butikkene med barna over 3 år. Nissefest med grøt og besøk av nissen. Lære om dyr i dvale og hvorfor vi kan fore fuglene. Lage fuglemat. Male, synge, danse, dramatisere. SP og DMV flettes inn i hverandre og blir et prosjekt som ender i et skuespill. Fortellinger, så karse, lage påskepynt, påskelunsj Så og plante. Fuglene om våren. Lære sanger til 17. mai. Fargespill i naturen. Gå på tur med de minste. Få kjennskap til fargene ved å bruke maling og ulike materialer. Utforske fargene i naturen. Blande farger. Gi barna ulike valg og rettlede i forhold til hva som er best. Hva skjer hvis vi tar dårlige valg. Velge aktiviteter. Stelle i grønnsakhagen vår, gå på tur med de minste. Lære leiker som: Alle mine kyllinger, sura Dele gruppa, høytlesing, navneleiker, sang Stelle i hagen vår, høste inn

19 AKTIVITETSKALENDER 10. oktober Planleggingsdag November Foreldresamtaler 27. November Forut - dag med foreldrekaffe og salg Lucia med barna over 3 år 11. desember (hvite skjorter) 18. desember (røde klær) Nissefest med nissegrøt F.o.m. 24. desember t.o.m. 1. januar. Juleferie 2. januar Planleggingsdag Februar Mars Mars/april Barnehagedag Foreldresamtaler Påskeferie F.o.m. 28. mars t.o.m. 6. april 15. mai Planleggingsdag 17. MAI Gå i felles 17. mai- tog bak barnehagens fane. Synge på skolen. Rosaruss. 3. august Nytt barnehageår. Overnatting for førskoleungene Barnehagen stengt i uke 30 og 31. Ungene tar 1 uke i forkant eller etterkant av disse, dvs. ungene skal ha 3 uker sammenhengende ferie. En planleggingsadg våren 2015: Det er mitt valg! Telefonnummer:

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Skarbøvika barnehage

Skarbøvika barnehage Årsplan AUGUST 2013 - AUGUST 2014 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer