ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15"

Transkript

1 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2014/15 Godkjent i samarbeidsutvalget 23. september

2 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING OG ERFARINGER FRA TIDLIGERE BARNEHAGEÅR VI SKAL HA ET MILJØ SOM FREMMER: Barn som tror på seg selv Barn som kan samarbeide og ta hensyn til andre Barn som tar vare på miljø Barn som er aktive, nysgjerrige og vitebegjærlige Barn som er glade deltagere i barnehagehverdagen Like muligheter for alle Godt samarbeid mellom foreldre og personal Foreldremedvirkning Tilhørighet til barnehagen Personal i utvikling Faglighet og refleksjon Fleksibilitet Godt samarbeid God kommunikasjon

3 Barnehagen ligger i tilknytning til Lysheim skole og har derfor muligheter til å bruke fellesarealer som bibliotek, skolekjøkken, gymsal, TV/ DVD- spiller. Vi har et flott turterreng rundt barnehagen med skog, fjell og vann i umiddelbar nærhet. I Bjordalen har vi en super gapahuk som vi oppfordrer alle til å benytte. Denne høsten har vi 13 barn i barnehagen fra 1 år til 5 år. I tillegg har vi SFO- unger som går til ulike tider. Personalet: Assistent Grete Vatn 60 % stilling Assistent Tove Indergård 60 % stilling Assistent Bente Strand 40 % stilling Pedagogisk Line Åsmul 60 % stilling leder/barnehagelærer Styrer/ pedagogisk leder Hjørdis Fremstad 100 % stilling(40 % Vikarer Bente Gjønnes, Gerd Nordgård, Kirsti Meland administrasjon,60 % på avd.) Foreldreråd og samarbeidsutvalg (barnehagelovens 4) Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre/ foresatte, 2 ansatte og 2 politisk valgte medlemmer. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehagene i Agdenes har hvert sitt samarbeidsutvalg, men har felles møte når vi har sammenfallende saker. Slik som behandling av årsplan og handlingsplan. Er det saker som angår bare en av barnehagene, blir det avholdt møte for den barnehagen det angår. Ved felles møter i samarbeidsutvalgene, velges det møteleder og sekretær for hver gang. Ved møter for hver enkelt barnehage, er leder i foreldrerådet møteleder og styrer er sekretær. Det er to fastlagte møter i samarbeidsutvalget for hvert barnehageår, ett tidlig høst, og ett i månedsskiftet januar/februar. Ytterligere møter avholdes etter behov.

4 Saksgang Saker meldes til styrer og blir satt på sakskartet for påfølgende møte. Styrer skriver saksliste, med relevante saksopplysninger, og sender ut til foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget 14 dager før møtet er fastsatt. Foreldrerepresentantene har da god tid til å informere foreldrerådet om aktuelle saker. Barnehageeiers representanter får papirene tilsendt i henhold til kommunenes retningslinjer. Forventninger til representanter valgt av foreldreråd Være talsperson for foreldregruppa. Delta på møter i samarbeidsutvalget (to faste møter pr. barnehageår, i tillegg møter etter barnehagens- eller foreldregruppas behov) Fremme saker som er viktige for barnehagen. Samarbeidsutvalget 2013/14: Repr. foreldre/ foresatte: Vararepresentanter: Repr. for eier: Vararepresentant: Repr. for ansatte: Heidi Søreng og Kristian Martin Fremstad Bente Gjønnes og Arne Nordgård Marie Davidsen og Merete Kalland Kjell Valseth Line Åsmul og Hjørdis Fremstad Mauren Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok, fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Av Inger Hagerup!

5 DAGSRYTME Barnehagen åpner Bli tatt imot med hei eller go` morn. Barn og foreldre skal føle seg velkommen, - tilhørighet til barnehagen Frokost Barna skal lære gode spisevaner. Sende til hverandre, si værsågod og takk. Etter hvert lære å smøre maten selv. Gode muligheter til språktrening. Foresatte kan følge barna inn under frokosten for å unngå uro i måltidet Tilrettelagt aktivitet, tur, fri leik Lære å bruke leikens regler og teknikker. Samarbeide og løse konflikter som oppstår. Dele på leiker, positiv til nye opplevelser. Tema- arbeid. Gruppeinndeling Rydding Lære barna å ta ansvar for å rydde opp, hjelpe hverandre. Ta vare på barnehagens leiker. Sortere leikene riktig Samling Lære seg å være konsentrert om noe sammen med de andre barna. Lære å vente på tur og å lytte til andre. Fortelle mens andre hører på Lunsj Samme som for frokost Påkledning Barna skal etter hvert lære å kle på seg så mye som mulig selv. Kle seg etter været. Ta vare på klærne og holde orden på plassen sin (spesielt førskoleungene). Ta hensyn til hverandre. Språktrening! Uteleik Samme som tilrettelagt aktivitet, frileik Vi går inn (Er været bra, er vi ute lenger) Ettermiddagsmat Enkelt måltid, brød, knekkebrød, frukt timers- dagen slutt Barnehagen stengt Ha det!

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Barnehagen er åpen fra , mandag til fredag. Opplysninger om oppholdstider det kan søkes på, står på søknadsskjema. Barnehagen er stengt i romjula, påskeuka og 2 uker i juli. Alle barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av året. Personalet har 5 planleggingsdager i året og barnehagen er da stengt. Personalet ønsker at barna kommer i barnehagen innen kl Dette fordi vi da starter planlagte aktiviteter. Dessuten er det vanskelig for barnet å komme inn i leiken, når en leik er godt etablert blant de andre barna. Vi ønsker at dere ringer, eller sender melding på mobil, når barnet er sykt eller av andre årsaker ikke kommer i barnehagen. Hvis dere vet at barnet skal ha fri, vil vi ha beskjed så snart som mulig. Dette er spesielt viktig i skolens ferier, fordi vi da kan omdisponere personalet etter behov eller ta ut avspasering/ferie. Blir barnet sykt i barnehagen, kontakter vi foreldre/ foresatte slik at barnet blir hentet. Har barnet feber om natten, skal det holdes hjemme neste dag. Er ikke barnet friskt nok til å følge aktivitetene i barnehagen, skal det holdes hjemme. Barn som har hatt diare/oppkast skal holdes hjemme 48 timer etter siste diare/oppkast. Det er ikke anledning til å ta med egne leker i barnehagen. Det skal til enhver tid ligge ekstra skift i barnas kurver. Det er foreldrenes ansvar å holde orden på barnas plass i garderoben. Sørg for riktig bekledning etter været. Barnas bursdager feires med krone og sang. Vi serverer frukt/grønnsaker i ulike varianter (smoothie, fruktfat, fruktspyd.) på barnas bursdag. Bursdagsbarnet får velge selv!

7 VÅR VISJON: SE MEG OG HØR MEG, SÅ TENNES EN GNIST. Vi ønsker å jobbe i en barnehage der barna og deres behov står i fokus. Hvert barn skal få oppleve seg selv som spesielt og få utvikle seg positivt i fellesskap med andre barn og voksne. I samspillet mellom barn/barn, barn/voksen utvikles mye energi som fører til en positiv og utviklende samhandling. Ut i fra vår visjon har vi kommet fram til følgende HOVEDMÅL for Mølnbukt barnehage: VI SKAL SKAPE ET INKLUDERENDE MILJØ, SOM GIR GROBUNN FOR EN POSITIV UTVIKLING AV FERDIGHETER, HOLDNINGER OG PERSONLIGHET Personalet i barnehagen skal være medvirkende til at barnet får en positiv opplevelse av seg selv gjennom gode opplevelser, erfaring og læring. De skal tørre å ta nye utfordringer, utøve sin medbestemmelse og uttrykke egne tanker og meninger. PERSONALETS PEDAGOGISKE GRUNNSYN Vi er alle forskjellige, men det er viktig at vi voksne enes om de samme verdier og holdninger. Dette gir oss en felles plattform å jobbe ut i fra. Barn er forskjellige og dermed kan vi ikke behandle barn likt. Nedenfor er det stikkord som er viktig for oss i arbeidet med barna. Alle disse ordene er sterkt knyttet sammen, og det ene forutsetter ofte det andre. I Mølnbukt barnehage vektlegger vi trygghet. Det å være trygg betyr mye, både for barn og voksne. For å oppnå trygghet er det viktig at vi voksne er tydelige og ærlige. Det å være tydelig krever at vi har god kommunikasjon oss voksne imellom og at vi ser hvert enkelt barn. Det å bli sett, kan ikke tillegges stor nok betydning for all selvutvikling, å se hvert enkelt barn er målet for oss. Ut i fra at vi har ulike behov, kan vi ikke se alle under ett, men behandle barna ut ifra deres individuelle behov. Med trygghet i bunnen, er trivsel et faktum. Dette gir skaperglede og evnen til å være fleksibel og spontan. Den ene dagen trenger ikke å se ut som den andre. Vi ønsker å ha god tid, slik at barna blir sett og hørt. Stabilitet er også et stikkord som skaper trygghet, og vi voksne er derfor veldig glade for den stabiliteten vi har i personalgruppa.

8 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning.) Vårt mål blir da deltagende barn. Gjennom medbestemmelse og å bli hørt, får barna være med på å påvirke sin egen dag i barnehagen. Det er viktig å bli hørt, men det betyr ikke at du alltid kan få det som du vil. Å ta vare på barnas spontanitet og initiativ, og å utvikle barnas ideer er vesentlig for å nå våre mål innenfor dette området. De yngste barna formidler seg ved kroppsspråk, mimikk og andre uttrykk. Personalet må lytte og prøve å tolke kroppsspråket og være observante i forhold til deres handlinger, ulike uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Barns medvirkning krever tid og rom til å lytte og snakke sammen, barnehagen må tilrettelegge for dette. Vi skal ta barna på alvor, la de få tenke og prøve selv. LEK Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Leken kjennetegnes ved at den er frivillig. Den er på liksom der fantasi og fritt spillerom er viktig. Barna skal selv få bestemme om de vil leke og hva de skal leke. De setter grenser for seg selv i leken. Leken er sosialiserende og her kan barna bearbeide opplevelser og følelser. De får prøve ut egen identitet og det er en forberedelse til det voksne liv. Leken skal foregå på barnas premisser og vi voksne skal respektere den. Vi skal ikke gå inn å forstyrre leken. Skal vi være med, er det barna som lager reglene og kodene. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er grunnlag for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leken er et mål i seg selv, den foregår i en prosess der barna lærer om det å fungere i samspill med andre. Barna lærer mye om seg selv, - og i samhandling

9 med andre legges grunnlaget for sosial kompetanse. Det er i leiken selve livet utspiller seg. Det er i den barna lærer å vente på tur, dele med andre, diskutere og bli enig om løsninger. Det er viktig å legge til rette for variert lek, slik at alle barn får mulighet til positiv lek i samspill med andre. Hvert enkelt barn skal utvikle rett lekekompetanse i forhold til alder. Små barn leker helst ved siden av hverandre og skal utvikle evnen til å ta kontakt med andre. Barn i 3 års -alder skal ha kompetanse til å ta kontakt med andre, delta i en rollelek. Barn i 4-5 års -alder skal kunne opprettholde en rollelek med andre over tid og følge lekens tema og være med på å videreutvikle den. Barna må kunne lekekoder, altså samspillreglene, som finnes i leken med andre. Lek er også forberedelse til voksenlivet, barna imiterer voksne. Fantasi og erfaringer er vesentlig for å kunne være med i leken. Barna må også ha tid og rom til å utvikle leken. LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læringen som skjer i barnehagen forbereder barna på livet. Barnehagen er grunnmuren for livslang læring. Barns læring foregår i alle situasjoner, i samspill med andre, miljøet og i lek. Barnas interesser og spørsmål bør danne grunnlag for ulike læringsprosesser. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Barnehagen skal legge til rette for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner og tilby et rikt og stimulerende læringsmiljø, der barnas medvirkning er i fokus. Vi skal ha tid til å undre oss sammen med barna, både i planlagte og spontane aktiviteter. Vi må ha en anerkjennende væremåte og gi støtte og utfordring i de ulike situas

10 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Å lære barn sosial kompetanse er noe av det viktigste vi gjør i barnehagen og er vårt satsningsområde. Når flere barn leker sammen tilegner de seg ferdigheter som er sentrale for sosial kompetanse, se figur under. EMPATI (innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker) SELV- HEVDELSE (hevde sine egne meninger,ønsker og behov, stå imot vennepress) SOSIAL KOMPE- TANSE SELV- KONTROLL (vente på tur, innordne seg, takle konflikter) LEK,GLEDE OG HUMOR (føle glede,spøke, ha det moro, forstå lekesignaler) PROSOSIAL ADFERD (hjelpe, anerkjenne, inkludere, vise omsorg, dele) Barns lek og vennskap gir dem unike muligheter til å praktisere og tilegne seg sosiale ferdigheter. Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltagelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig og skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Det er vi voksne som har ansvar for at alle barna får samspillserfaringer med andre barn. Den voksnes rolle blir å være tilstede og gi aktiv oppfølging og støtte, anerkjenne, veilede og gi råd underveis i samspillet. Personalet er rollemodeller og bidrar med sin væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

11 DE 7 FAGOMRÅDENE Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST Dette er et satsningsområde for barnehagen. Målet vårt er: Barna skal være i et godt språkmiljø, der språkstimulering er en del av barnehagehverdagen. Tidlig og god språkstimulering handler om å gi barn et godt grunnlag for å lære og for å delta aktivt i fellesskap. Vi må derfor ha et bevisst og reflektert forhold til hvordan vi jobber med barns språkutvikling. Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø, de må få positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og for å uttrykke egne følelser og tanker. Tiltak - samtale med barn i her og nå situasjoner - tekstskaping - høytlesing, fortelling, eventyr, sang, rim og regler - bruke pekebøker og billedbøker - benevne det en gjør i det daglige, sette ord på følelser hos barn og voksne - lytte til lyder og rytme i språket - bruke undervisningsmateriell som «Språksprell», «Språkleker», «Snakkepakken», «Learning English with Teddy» - bruke datamaskin - bruke biblioteket - snakke med barnet, ikke til barnet (anerkjennende kommunikasjon) - samtale rundt matbordet - synliggjøre bokstaver, tall og symboler - TRAS somkartleggingsverktøy på alle 2-åringer

12 KROPP, BEVEGELSE, HELSE Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Tiltak - fast turdag for 4- og 5-åringene - dans, sangleker, bevegelsessanger - bruke gymsal - av og påkledning - benevne navn på kroppsdeler - bøker og spill om kroppen - dotrening - sunn mat - sansene KUNST, KULTUR, KREATIVITET Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Vi må ta vare på og synliggjøre barnas egne uttrykk. Tiltak - stimulere barna til å ta i bruk sin skaperglede - ha variert materiell tilgjengelig - male og forme - synliggjøre det som barna lager - musikk, dans, drama - bruke instrument - utkledning - farger

13 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barn skal medvirke i, utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Tiltak - bruke nærmiljøet - historikk i nærmiljøet - bli hørt og sett av andre - inkluderende miljø - være nysgjerrige og kritiske til medier - bruke datamaskin - turer i nærmiljøet - besøke bedrifter i nærmiljøet - bli kjente med primærnæringer i nærmiljøet NATUR, MILJØ, TEKNIKK Barna skal få utvikle sin forståelse for planter og dyr, landskap, årstidene og været. Begynne å få en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Tiltak - været - så og plante - ta vare på naturen, rydde etter oss - undre oss over naturfenomener - ulike eksperiment - erfaring med årstidene - dyr og fugler

14 ETIKK, RELIGION, FILOSOFI Vi skal utvikle toleranse og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen. Vi må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn, -og, -som er forankret i menneskerettighetene. Tiltak - bruke Forut`s solidaritetsaksjon for å bli kjent med en annen kultur - tid til undring, spørre: Hvorfor? Hva? Hvordan? - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - oppmuntre til å vise empati - vennskap - få kjennskap til tradisjoner rundt høytider som er representert i barnegruppen - Den gylne regel (vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg) ANTALL, ROM, FORM Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Tiltak - telle og sortere - rekkefølge, tall, former, mengde - leke med størrelser, ulikheter og likheter - lage mønster - kjenne igjen tall - spill - styrke barns nysgjerrighet - resonnere og undre seg sammen med barna - konstruksjonsleiker

15 MOBBING Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. Likevel er det mange barn og unge som blir mobbet. Å bli utsatt for mobbing kan prege én for resten av livet. Det er vårt ansvar at barn får et godt oppvekst- og læringsmiljø, der vennskap og gode relasjoner preger miljøet. Dette er et arbeid som foregår hele tiden. Det er viktig at vi voksne er oss bevisst våre holdninger og vite at vi er rollemodeller for barna. Dette gjelder både oss som jobber i barnehagen og foreldrene. I det daglige jobber vi med at vi hilser når vi møter hverandre, hjelper hverandre, sier unnskyld/gir klem, snakker om situasjoner som oppstår, rollespill og flanellograf. PERSONALSAMARBEID Samarbeidet gir de voksne gjensidig hjelp og støtte i arbeidet. Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldre og et godt følelsesmessig klima i barnehagen. Samarbeid i personalgruppa er viktig for å utnytte de menneskelige og materielle ressursene. Vi ønsker å skape et miljø som er preget av respekt, innlevelse, omtanke og samarbeid. Hverdagen må være meningsfylt og man må oppleve å være en del av fellesskapet. Samarbeidsformer: - daglig kontakt - personalmøter - veiledning - 5 planleggingsdager i løpet av året - medarbeidersamtaler - kurs FORELDRESAMARBEID Foreldrene har hovedansvar for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen er et supplement til hjemmet og skal drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi ønsker å ha en åpen dialog med foreldrene. Et nært og meningsfylt samarbeid er nødvendig for å skape et best mulig utviklingsmiljø for det enkelte barn. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Daglig kontakt med foreldre i hente- og leveringssituasjonen er et viktig mål for oss. Tilrettelegging av andre treffpunkt er også viktig. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlende virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldresamtale en gang i året, der verktøyet «Alle med» brukes i forkant av samtalen.

16 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Gjennom vårt arbeid samarbeider vi med andre instanser. Dette er Lysheim skole, Lensvik barnehage, ppt, helsesøster, Ordla/Øy-regionen. Vi har også tverrfaglig team der rektor, styrer, helsesøster, ppt og barnevernet deltar på jevnlige møter. DOKUMENTASJON Arbeidet i barnehagen skal dokumenteres slik at foreldre og eier skal få informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Her i barnehagen tar vi bilder av situasjoner som viser barna i ulike aktiviteter, disse kan vise stemning, følelser, resultater osv. Barna lager også selv dokumentasjon gjennom bilder, figurer, tekstskaping m.m. Barnas permer brukes til å lagre dokumentasjon som bilder, tegninger, kommentarer og tekstskaping. Formingsaktiviteter er godt synlig i barnehagen slik at foreldrene kan se dette. Vi har også foreldrekaffe og utstilling i løpet av barnehageåret. Agdenes- posten brukes til å synligjøre tema-arbeid og vi bruker tavla i gangen til å skrive dagligdagse hendelser. Dokumentasjon også ved daglig kontakt og foreldresamtaler. VURDERING Barnehagen skal være en lærende organisasjon som er i utvikling. Vurdering av barnehagens arbeid gjøres hele tiden. Dette gjøres daglig i uformelle samtaler og på personalmøter. Vi har fokus på innhold og metoder og etterspør om vi oppnår det vi ønsker å oppnå og om vi gjør det vi har sagt at vi skal gjøre. Praksisfortellinger er en arbeidsmåte som blir benyttet i vurderingsarbeidet og vi vurderer tema- arbeid både underveis og når det er fullført. I dette barnehageåret ønsker vi å la de eldste barna være med på en formell vurdering av barnehagens arbeid ved å bruke barneintervju. På den måten får vi innsikt i barnas opplevelser og erfaringer med barnehagen og personalets arbeid. Dette vil i ettertid drøftes i et personalmøte. OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagene og skolene i Agdenes har en plan for overgang barnehage skole. Barnehagen og skolen er samlokalisert og barnehagen bruker også skolens lokaler. Dette fører til at barna blir kjent på skolen, mens de går i barnehagen. Barnehageåret 2014/15 har vi førskole en gang pr uke. Vekselvis turdag og skoleforberedende aktivitet.

17 TEMAPLAN Snakkepakken og Det er mitt valg går gjennom hele barnehageåret. Målet med å bruke Snakkepakken (SP) er å styrke språkferdigheter hos barn, uansett morsmål. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv og det å lære språk tar tid. For at barna skal få lyst til å bruke språket, og stadig beherske det bedre, må barn være i språklig samspill med andre barn og voksne. Det å få et ordforråd er ikke bare evnen til å si ordene, man må også forstå hva de betyr. Språklig tilegnelse foregår hele dagen og Snakkepakken er et supplement til den daglige språkstimuleringen. Ved bruk av Snakkepakken blir personalet mer bevisst i det språklige samspillet og vi får inspirasjon til de mer tilrettelagte aktivitetene. Snakkepakken har 7 tema, og disse vil i løpet av året gå litt inn i hverandre. Temaene er: mat, kropp, klær, hus, dyr, farger, eventyr. Det er mitt valg (DMV), har som mål å hjelpe barna til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. Personalet har gjennom mitt valg, fått et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljøet i et forebyggende perspektiv. Og det at både skolene og barnehagene i Agdenes nå er kurset i DMV, gjør at vi har noe grunnleggende som er felles, og barna vil kjenne igjen opplegget når de begynner i skolen. Fra faglig hold blir det understreket at forebyggende arbeid med tanke på ulike former for problematferd må begynne tidlig. Det å samtale og gjøre øvelser med barna i barnehagen mener vi er en god strategi. I DMV er det 5 ulike tema og disse vil nok også gå inn i hverandre i løpet av året. De 5 temaene er: Vi vil ha et godt miljø, Vi arbeider sammen, Vi tar beslutninger, Vi tar vare på kroppen vår, Vi tar vare på hverandre. Alt det vi gjør kan relateres til fagområdene. Alle fagområdene er ikke med like mye hver gang, men de er representert. NÅR TEMA MÅL HVA GJØR VI September Oktober November September, uke 38 Innkjøring Høst Mat, kropp, klær, hus (SP) Vi vil ha et godt miljø og Vi tar vare på kroppen vår (DMV) Brannvern Gjøre de nye barna trygge i barnehagen Kjennskap til endringer som skjer i naturen Bli kjent med mat, frukt, bær, grønnsaker, klær Være høflig, godta alle, lære om kroppen Sosiale spilleregler Kjennskap til brannvern. Høste inn. Lære om trekkfugler og hva dyra gjør om høsten. Koke grønnsaksuppe, bake potetkake. Bli kjent med frukt og grønnsaker. Bruke sang og aktiviteter til å bli kjent med navn på kroppen, klær og møbler. Gjøre oss kjent med rommet. Lage et eget eventyr sammen. Lære om rim. Alle barna får hilse på bamsen Teddy. Være høflige, si hei, be om å få sendt, si takk osv. Vente på tur. Lære om gode og vonde berøringer. Hva er bra for kroppen vår, hvordan kan vi ta vare på den. Får innsikt i hvordan en brannvarsler virker. Lære nødnummer til brannvesen. Respekt for fyrstikker og stearinlys. Brannøvelse.

18 November, uke 46,47 og 48 Desember Januar Februar Mars Gode venner i Nepal Advent og juleforberedelser Vinter Dyr, farger, eventyr (SP) Vi arbeider sammen, Vi tar vare på hverandre (DMV) Lære og forstå mer om hvordan mennesker i Nepal lever. Forstå at vi kan hjelpe andre som ikke har det så godt. Dyr i Nepal Førjulstiden skal være preget av ro, glede og forventning. Kjennskap til endringer som skjer i naturen. Mars, uke 13 Påske Få kjennskap til hvorfor vi feirer påske. April Mai Juni Juli August Vår Farger (SP) Vi tar beslutninger (DMV) Sommer Oppstart i barnehagen Kjennskap til endringer som skjer i naturen. De minste skal gjøre seg kjent med området utenfor barnehagen. Barna skal tenke igjennom valg de tar. Kjennskap til endringer som skjer i naturen Lære noen regelleker. De minste skal gjøre seg kjent med områder utenfor barnehagen Bli kjent. Skape trygghet og tilhørighet Vedlikeholde grønnsakhagen Fortelling, sanger, danse, lære noen ord, flagg, Yeti, dyr i Nepal Foreldrekaffe torsdag 27. november De minste får hiles på apen Monki og se på dyr fra Nepal Vi har adventsstund hver dag, med adventskalender, julesanger og ulike fortellinger. Vi baker, lager litt julepynt og noen gaver. Lucia på butikkene med barna over 3 år. Nissefest med grøt og besøk av nissen. Lære om dyr i dvale og hvorfor vi kan fore fuglene. Lage fuglemat. Male, synge, danse, dramatisere. SP og DMV flettes inn i hverandre og blir et prosjekt som ender i et skuespill. Fortellinger, så karse, lage påskepynt, påskelunsj Så og plante. Fuglene om våren. Lære sanger til 17. mai. Fargespill i naturen. Gå på tur med de minste. Få kjennskap til fargene ved å bruke maling og ulike materialer. Utforske fargene i naturen. Blande farger. Gi barna ulike valg og rettlede i forhold til hva som er best. Hva skjer hvis vi tar dårlige valg. Velge aktiviteter. Stelle i grønnsakhagen vår, gå på tur med de minste. Lære leiker som: Alle mine kyllinger, sura Dele gruppa, høytlesing, navneleiker, sang Stelle i hagen vår, høste inn

19 AKTIVITETSKALENDER 10. oktober Planleggingsdag November Foreldresamtaler 27. November Forut - dag med foreldrekaffe og salg Lucia med barna over 3 år 11. desember (hvite skjorter) 18. desember (røde klær) Nissefest med nissegrøt F.o.m. 24. desember t.o.m. 1. januar. Juleferie 2. januar Planleggingsdag Februar Mars Mars/april Barnehagedag Foreldresamtaler Påskeferie F.o.m. 28. mars t.o.m. 6. april 15. mai Planleggingsdag 17. MAI Gå i felles 17. mai- tog bak barnehagens fane. Synge på skolen. Rosaruss. 3. august Nytt barnehageår. Overnatting for førskoleungene Barnehagen stengt i uke 30 og 31. Ungene tar 1 uke i forkant eller etterkant av disse, dvs. ungene skal ha 3 uker sammenhengende ferie. En planleggingsadg våren 2015: Det er mitt valg! Telefonnummer:

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2015/16

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2015/16 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2015/16 Skolestarterne besøker Meieriparken på Brekstad PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2011/-12

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2011/-12 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2011/-12 Godkjent i samarbeidsutvalget 19. oktober 2011 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2013/14

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2013/14 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2013/14 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING OG ERFARINGER FRA TIDLIGERE BARNEHAGEÅR VI

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2016/17

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2016/17 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2016/17 Godkjent i Samarbeidsutvalget 24. oktober 2016-1- Innhold Om barnehagen 3 Planverktøy 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 4 Dagsrytme 5 Praktiske opplysninger 6 Visjon

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer