ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del"

Transkript

1 ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del 1

2 INNHOLD 1: INNLEDNING 3 2: LOVGRUNNLAG 3 3: RAMMEPLANEN, - EN FORSKRIFT TIL LOVEN 4 3.1: Fagområdene : Kommunikasjon, språk og tekst : Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet : Natur, miljø og teknikk : Etikk, religion og filosofi : Nærmiljø og samfunn : Antall, rom og form 3.2: Planlegging, dokumentasjon og vurdering 5 4: BARNEHAGENS ORGANISASJON 6 5: PERSONALET I BARNEHAGEN 7 6: PEDAGOGISK VIRKSOMHET I BARNEGUPPA 7 6.1: Barnehagedagen : Hverdagsaktiviteter Leik og samspill Reggio Emilia en pedagogisk filosofi Barnet Den voksne Det fysiske miljøet Arbeidsmetoder Morgenmøte Åpne spørsmål Loggføring Dokumentasjon Prosjektarbeid Miljøarbeid Gjenbrukstavle Handlingsplan for miljøarbeid : Friluftsliv Utesker Lavvogruppe Turdager : SOS-barnebyer KVALITETSSIKRING : Logger og dokumentasjoner : Veiledning : Skolering av personalet : Årsrapport 13 2

3 1. INNLEDNING Årsplanen for Uvdal barnhage består av 2 deler. Årsplanens del 1 er en overordna og generelle plan som forteller om barnhagens rammevilkår i form av lovgrunnlag, organisasjon og pedagogisk plattform. Planen deles ut den høsten barnet begynner i barnehagen og revideres i kun dersom rammevilkårene endres. Det er den du nå leser Årsplanens del 2 revideres og deles ut til alle foreldre/foresatte hvert år. Del 2 vil inneholde en utdyping av arbeidet med satsingsområdene barnhagen ønsker å jobbe med hvert år. Hvordan, når og evt. hvem som involveres. I tillegg inneholder del 2 praktiske opplysninger som ansatte, aktivitetsplaner, barnegrupper, og rammer for prosjekter barnehagen har valgt i tillegg til de som er en del av den pedagogiske plattformen Del 2 vi aldri være utfyllende for barnehagens innhold det enkelte år fordi både barn, foreldre, eiere, lokalmiljø, overordna myndigheter eller andre skal ha mulighet til å medvirke og legge rammer for barnhagens innhold. Fra rammeplanen Årsplanen har flere funksjoner: -Arbeidsredskap for barnhagens personale for å styre virksomheten i bevisst og uttalt retning -Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnhagen -Grunnlag for kommunes tilsyn med barnehagen -Informasjon om barnhagens pedagogiske arbeid til eiere, politikere, kommune. Barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 2:LOVGRUNNLAG Lov av 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) Fra loven: 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Departementet fastsetter en rammeplan for barnhagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnhagens innhold og oppgaver. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 3

4 Trer i kraft 1.august 2006 Loven regulerer i tillegg til barnehagens formål og innhold bl.a: Barns og foreldres rett til medvirkning Godkjennings og ansvarsfordeling ved godkjenning av barnhager Krav til samordnt opptak for private og kommunale barnhager Regler om foreldrebetaling, max-pris og søskenmoderasjon Krav til personale, utdanning og politiattest. Taushetsplikt for personale Opplysningsplikt til barnevernstjenesten og sosialtjenesten. 3:RAMMEPLANEN - EN FORSKRIFT TIL LOVEN. Fra innledningen i rammeplanen: Rammeplanen har som mål å gi personalet i barnhagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnhagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet og utdyper lovens innhold bl.a i forhold til: Barnehagens samfunnsmandat: å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringstilbud som er til barns beste. Det skal være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud til småbarnsforeldre. Barnehagens formål verdigrunnlag og oppgaver Barns medvirkning Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling Inkluderende felleskap Barnehagens innhold Omsorg lek og læring Omsorg og oppdragelse Sosial kompetanse Språklig kompetanse Barnehagen som kulturarena. 3.1: Fagområdene 3.1.1: Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekslespill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, følelser og tanker er viktig for utviklingen av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler, sanger bøker og bilder. Et positivt forhold til tekst og bilde er kilde til opplevelser kunnskaper, samtaler og inspirasjon. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst 3.1.2: Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen, Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, fredigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt 4

5 kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelsen. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter : Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egen opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansning, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer : Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk, Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen 3.1.5: Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn, Barnehagen skal reflektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig so den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledningen barnhagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og familiens religiøse eller verdimessige tilknytning : Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets, og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barn hverdag 3.1.7: Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmunter barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering 3.2: Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnhagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurdere. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning Planleggingen må basere seg på kunnskap om barn, observasjoner, dokumentasjoner, refleksjon og systematisk vurdering, samtaler med barn og foreldre Alle barnehager skal utarbeide en årsplan, barnhagens planer bør ses i sammenheng med kommunale planlegging av barnehagesektoren og barns oppvekstmiljø. Uvdal barnehages samarbeidsutvalg vedtar barnehagens årsplan. 5

6 Del 1 vedtas for 4 år om gangen og skal bl.a. synliggjøre hvordan lov og rammeplan forankres og jobbes med lokalt i tillegg til barnehagens pedagogisk plattform og verdigrunnlag generelt. Del 2: Utarbeides for hver avdeling og vedtas en gang pr.år. Er en handlingsplan for den enkelte avdeling som konkretisere prioriterte satsingsområder og hvordan en vil arbeide med disse i året som kommer. Vedtekter, vedtatt av kommunestyret i sak 20.04: Barnehagens vedtekter utdyper opptakskriterier, åpningstider, ferieavvikling, personaltetthet. Vedtektene er pr.dags.dato(sept-07) under revidering 4. BARNEHAGENS ORGANISASJON Navn: UVDAL BARNEHAGE Adresse: 3632 UVDAL Tlf. nr Styrers kontor: Mobilnr: E-post: Barnehagen eies av Nore og Uvdal kommune. Øverste administrative myndighet er fagsjef for skole og barnehage og kultur Øverste politiske myndighet er hovedutvalg for skole og barnehage og kultur Den daglige driften ledes av styrer. Barnehagen har et foreldreråd Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnhagen og foreldregruppa skaper et godt barnhagemiljø. Foreldrerådet velger hver høst to foreldrerepresentanter og to varareperesentanter til barnehagens samarbeidsutvalg Barnehagen har et samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalgets oppgaver er bl.a annet å vedta årsplanen, bestemme åpningstid, og behandle budsjett og økonomiplaner. Utvalget er sammensatt slik: 2 representanter m/vara valgt av foreldrene: 1 år (velges av foreldrerådet på høsten, seinest inne utgangen av sept.) 2 representanter m/vara valgt av personale: 1 år (velges på pers.møte innen utgangen av sept.) 2 representanter valgt av politikerne, 4 år (velges av kommunestyre ved hver ny valgperiode) I tillegg møter barnehagens styrer som saksbehandler og sekretær Barnehagen har to avdelinger og er godkjent for barn fra 0-6 år. Nordstugu 3-6 år Sustugu: 1-3 år Daglig åpningstid vedtas av samarbeidsutvalget ut fra søknadene som kommer inn hver vår. 6

7 Barnehagen har et fungerende IK-system for HMS-arbeid og er eget verneområde. Barnehagen har også et eget IK-system for servering av mat. 5. PERSONALET I BARNEHAGEN Fra loven; -Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Daglig leder- styrer- skal ha utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller likeverdig treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstilende pedagogisk virksomhet Fra barnehagens vedtekter: I barnegrupper med 14 barn eller flere skal det være tilsatt minimum 3 personer 6: PEDAGOGISK VIRKSOMHET I BARNEGRUPPA I kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret i sak 49/03 i møte 08/09-03 er arbeidet med Reggio Emilia nedfelt på følgende måte: Mål for skole og barnehage: -Fortsette barnehagenes Reggio Emilia arbeid Med utgangspunkt i verdigrunnlaget nedfelt i lov og rammeplan for barnehager og med inspirasjon fra Reggio Emilias kommunale barnehager i Nord-Italia har vi utarbeidet vår egen pedagogiske plattform og definert vårt barnesyn: Barn skal ses og tas på alvor Barn er selvstendige individer Barn er nysjerrige og søkende og Barn kan ta gjennomtenkte valg Barn handler ut fra erfaring og kunnskap de har tilegnet seg. Barna skal inkluderes og bidra til fellesskapet i barnhagen Gjennom leik og læring sammen med andre barn og de voksne skal ungene i Uvdal barnehage oppleve: Trygghet og omsorg Å bli inkludert og å inkludere andre Å bli lyttet til Å dele med andre Barn som opplever at de blir sett og tatt på alvor blir selvstendige individer med trygghet om egen verdi og egen betydning for andre. Det enkelte barns følelse av egen verdi og egen trygghet er grunnlaget for å bidra med erfaringer og kunnskap til fellesskapet i barnegruppa. Til dette trenger barn tid, både alene, sammen med voksne og sammen med andre barn. Det skal gis tid til: 7

8 Opplevelser Nysgjerrighet Undring I tillegg er Den gyldne regel barnehagens viktigste leveregel i forhold til samspill og konfliktløsing Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem 6.1 Barnehagedagen, hva inneholder den? 6.1.1:Hverdagsaktiviteter og omsorg Dette begrepet omfatter de aktivitetene som går igjen hver dag som. påkledning, soving, bleieskift, måltidet, samlinger, fri leik, mottagelsen om morgenen, hjemreise om ettermiddagen, Hverdagsaktivitetene er "her og nå" situasjoner, og læringen foregår i stor grad uformelt og ubevisst. For de aller yngste er kanskje dette de viktigste læringssituasjonene. Det er viktig at de voksne i samspillet med barna er preget av: Lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.. (fra rammeplanen) Det gir omsorgsfulle relasjoner barna har rett til å oppleve og som den voksne har en yrkesetisk forpliktelse til å gi. Ulike former for observasjoner må brukes regelmessig for å se på gruppas samspill, det enkelte barns utvikling og interesser. Blant annet for at de voksne skal kunne fange opp og bruke det som er ungenes interesser akkurat da Leik og samspill Leik preges av samspill. Leik preges av kommunikasjon og mange uttrykksformer Leik preges av forandring. Leik er en del av barnekulturen Leik legger grunnlag for vennskap Leik krever at barn fanger opp og forstår det som foregår, de må lære å dele, vente på tur, spørre om å bli med, ta andres perspektiv, og å late som. Leiken er den viktigste arenaen der barn utvikling av sosial handlingsdyktighet og sosiale kompetanse gjennom samspill med andre barn. Samspill mellom barn skjer med helt andre rammer enn samspill mellom barn og voksne. Barn er direkte, voksne tolker og forstår r mye mer inn kommunikasjon enn barn har forutsetninger for. De voksne i barnhagen har ansvar for å sikre at alle barn får gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspill med andre. 6.2 Reggio Emilia -en pedagogisk filosofi Loris Malaguzzi: ser alle barn som rike, alle barn er aktive, kompetente og ressurssterke helt fra starten av, de har en iboende en kraft og en lyst til å vokse, lære og utvikle seg. Denne måten å jobbe på ikke er en pedagogisk retning, men en måte å forholde seg til barns læring på I Reggio Emilias filosofi foregår barns utvikling i et samspill mellom: 8

9 DE TRE PEDAGOGER: BARNET, DEN VOKSNE OG DET FYSISKE MILJØET Barnet I den norske barnehagetradisjonen er vi svært opptatt av lengdeperspektivet i utviklingen, barn skal først krype, så gå, så snakke, så lese og skrive, men hvor mye vekt legger vi på å se barnet i et breddeperspektiv, at flere ting kan foregå parallelt? Hvor stor vekt legger vi på utvikling av de andre sansene etter at barnet har fylt tre år og snakker forståelig? Ferdigheter og kunnskaper innenfor andre områder kan kanskje være vel så viktige for å utvikle det kreative, undersøkende og nysjerrige, det forskende barnet. Vårt barnesyn skal preges av Reggio Emilias filosofi der barnet er aktivt med mange medfødte forutsetninger, barn som: vil noe selv, som vil lære, vokse og vite Den voksne Skal barnehagen bli en arena for det rike og forskende barnet får dette konsekvenser for oss som voksne. Vi må endre vår rolle fra å være den har svar på alle spørsmål, til å bli en voksen som hjelper ungene til å stille spørsmålene selv, en voksen som leter med lys og lykt etter det som fenger barna og vekker deres interesse (Loris Malaguzzi) og bygger på det i arbeidet. De voksne må observere, lytte og legge til rette. Når barnet selv ikke kommer videre må de voksne veilede barnet videre. Det kan skje f. eks gjennom samtaler, nye opplevelser, nytt materiell å jobbe med.. Å motivere barn til interessere seg for prosjekter over tid er en utfordring. Personalets ansvar er også å dokumentere barnas arbeid og tankeprosesser gjennom bilder, observasjoner, notater, og andre presentasjoner av barnas arbeid Det fysiske miljøet På samme måte som den voksen skal bidra til å pirre barnas nysgjerrighet og utprøving av egne grenser og kunnskap, skal også materiale presenteres slik at de inspirerer til utprøving og nysgjerrighet. Det fysiske miljø kan heller ikke være statisk, det må kunne endres og utvikles i takt med bars interesser, ønsker og prosjekter. Miljøet skal oppmuntre og inspirere til kommunikasjon, leik, utforskning og læring. Malaguzzi mener at synet er den viktigste av alle sanser hos barn, det er gjennom det visuelle at barn oppdager verden. Dette skal også prege barnehagens fysiske miljø både inne og ute. Det betyr at miljøet må tilrettelegges slik at barna umiddelbart skal kunne se hva som finnes og lett kunne forestille seg hvilken aktivitet som kan foregå. Det fysiske rommet skal klart signalisere hva slags aktivitet som skal skje. Vi arbeider også for at rammeplanens 7 fagområder skal kunne finnes igjen i det fysiske miljøet Bruk av såkalt verdiløst materiale, materiale fantasien kan forandre til hva som helst, er også noe barnehagen ønsker å utvikle videre. Både med tanke på å stimulere og legge til rette for at barn skal kunne bruke sin fantasi og kreativitet, men også som et bidrag til å redusere forbruket gjennom å resirkulere ting. 9

10 6.3 Arbeidsmetoder Morgenmøte, på Nordstugu. Morgenmøtene avvikles umiddelbart etter frokost, dvs. ca 9.00 og vi oppfordrer flest mulig av barna til å komme her til denne tida. Morgenmøtet brukes til å velge aktivitet eller prosjekt en vil holde på formiddagen. Å velge en aktivitet som foregår i ei mindre gruppe gjør formiddagene roligere og det blir mulig å holde på uforstyrra med noe over tid Åpne spørsmål Åpne spørsmål begrenser ikke svaralternativene til fakta og kunnskap og såkalte riktige svar. Åpne spørsmål stimulerer barnet til å ta i bruk egen kunnskap og fantasi. Hva, hvordan, hva tenker du på osv. Det er også viktig å gi ungene tid, ro og fred slik at de sammen med andre barn men og i samspill med voksne får muligheter til å tenke seg om, hente fram egen viten og å gi uttrykk for egne tanker, diskutere med andre or å finne ut av ting, men også venne seg til å bøye seg for flertallet Loggføring Føring av logger er et viktig redskap for oss i arbeidet med barna. Vi kan logge barn gjennom hele dagen i ulike situasjoner, fri leik, måltider, prosjektarbeid, samlinger osv. Loggene fører til at den voksne ser barna med nye øyne, og blir bedre kjent med det enkelte barn. Logger skal gjøre det enklere å planlegge dagen, innholdet eller prosjektene, Enkelte logger, eller flere logger fra samme aktivitet kan bli til dokumentasjoner, mens andre bare legges vekk. Hvert barn har en egen perm med disse loggene som er tilgjengelig for foreldrene Dokumentasjon Grunnlaget for det vi kaller dokumentasjoner vil i stor grad være logger tatt av barn i arbeid og aktivitet. Men logger kan sjelden kalles dokumentasjoner uten at barnet deltar.. Enten som bidragsyter med tekst/utsagn, på bilder eller gjennom egne produkter som f. eks tegninger og konstruksjoner Prosjektarbeid Et prosjekt kan komme som et ønske, en hendelse, et forslag, en interesse, en ide fra både voksne og barn. Det overordna målet er at det er ungene som skal delta i og påvirke utviklingen og prosessen. Et prosjekt kan være over i løpet av en time eller to, en dag, en uke eller kan gå over flere måneder, alt avhengig av interesse hos ungene og de voksnes evne til å motivere og inspirere. Vi vil i liten grad planlegge i forkant hva vi syns ungene skal være opptatt av og/eller lære noe om med noen få unntak (arbeidet med SOS-barnebyer og miljøbevissthet) Vi vil i dialog og legge vekt på å ta ungene med på råd og planlegging og sammen med dem finne ut hva og hvordan vi vil jobbe. ( 3 i Loven: Barns rett til medvirkning) Malaguzzi sier også at Dersom det fantes en etikk for utdanning så burde det være å arbeide i prosjekter isteden for med ferdige programmer Resultatet og gjennomføringen av et prosjekt, stort eller lite, er aldri gitt. Barnhagens ønske er å i gi alle barn muligheten til å utvikle flest mulige sider ved seg selv også etter at de har begynt å uttrykke seg gjennom et forståelig språk.. Barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini.. Loris Malaguzzi. 10

11 6.4: Miljøarbeid 6.4.1: Handlingsplan for miljøarbeid Lages hvert år som en del årsplanens del 2 for de eldste barna Tema som kan tas opp med ulike vinklinger fra år til år f. eks: energi/elektrisitet, kildesortering, kompostering og et grønt uteområde : Gjenbrukstavle Tavla henger på veggen ved inngangen. Hensikten er at dere foreldre skal kunne ha en mulighet for å selge, gi bort eller bytte til dere ting dere foreldre eller ungene har bruk for eller vil kvitte dere med. Barnehagen vil også bruke denne tavla dersom det er ting vi ønsker oss som noen kan ha liggende 6.5:Friluftsliv Friluftsliv er en naturlig og viktig del av barns oppvekst her i Nore og Uvdal. For oss er dette også en av grunnene til at vi prioriterer dette i vårt arbeid med barnegruppene. Vi har fantastiske ressurser rett utafor stuedøra som også skal forvaltes også av framtidige generasjoner. Områdene er godt forankret i rammeplanes fagområder om natur, miljø og teknikk og fagområdet kropp, bevegelse og helse Uteuker Vårt hovedmål med å gjennomføre tre Uteuker hvert år, høst, vinter og vår er at ungene skal bli kjent med og trives i nærområdene rundt barnehagen slik at de føler seg trygge i naturen og lærer seg å sette pris på uteleik Når vi samtidig vet at barn i dag sitter mye mer rolig og er mye mindre ute enn for få år tilbake blir dette et enda viktigere å ha som et satsingsområde Lavvogruppe I tillegg har vi da lavvogruppa som et frivillig påmeldt tilbud en dag pr.uke Turdager Vi har et mål om at hver avdeling skal på tur ut av barnehagen minst 1 gang. pr uke. 6.6 SOS-barnebyer Barnhagen har siden 1997 vært engasjert i arbeidet som drives av SOS-barnebyer I september og oktober jobber vi med et tema SOS-barnebyer og barn i andre land... På FN-dagen 24. oktober hvert år har vi et arrangement i barnehagen der vi på ulike måter skaffer oss inntekter til denne fjernadopsjonen. Barnehagen har fjernadoptert et barn i en SOS barneby i Paraguay. Griselda, som er født i Barnehagen er også faddere for en hel barneby, Kandhalaksha i Murmansk. Utgangspunktet for dette engasjementet er et ønske om at barna i barnhagen skal få en forståelse av begrepene solidaritet og nestekjærlighet. som er to av grunnesteinene i vår kultur (fra rammeplanen kap.1: Barnhagens formål, verdigrunnlag og oppgaver). FNs konvensjon om barns rettigheter er ligger også med som en del av barnehagelovens og rammeplanens verdigrunnlag. Barnhagen ønsker å gjøre barna oppmerksomme på at det faktisk barn som ikke har det så godt som de fleste barn i Norge, og at det er noe vi kan gjøre noe med. SOSbarnebyer har en lov som alle barna i løpet av årene i barnhagen skal lære seg. Den lyder slik: Barn kan bruke sine krefter der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord 11

12 Denne loven kalles Solsikkeloven Solsikken er valgt som symbol fordi det er en blomst barn over hele verden kjenner til. Både barna som hjelper barn i SOS-barnebyer og barn som selv bor en SOS-barneby er Solsikkebarn 7. KVALITETSSIKRING Arbeidet i barnehagen skal gjennom hele året være gjenstand for vurdering og refleksjon over f..eks samspillet i barnegruppa, enkeltbarns utvikling, gjennomføring av tema/prosjektarbeid, og de voksnes rolle. Noen av de metodene vi bruker for å sikre kvaliteten i barnhagen er: 7.1. Logger og dokumentasjoner Gjennom bruk av dokumentasjoner og/eller logger skal barnhagen i løpet av året også synliggjøre hvordan de ulike fagområdene blir berørt i arbeidet med barna. Barna får også med seg en CD hjem når de slutter i barnhagen som en dokumentasjon på hva de har vært med på i løpet av årene i barnehagen 7.2 Veiledning Veiledning av de voksne i barnhagen skal være en del av kvalitetsarbeidet. Gjennom samtaler og refleksjon skal dette bidra til at hver enkelt blir bevisst på sin egen rolle både i forhold til barn og andre voksne. Veiledningen kan foregå både som kollegaveiledning, gruppeveiledning/gruppesamtaler og kanskje også veiledning av veiledere fra andre barnehager Skolering av personale I samsvar med vedtatt kommuneplan vil hovedvekten av opplæringsressursene gå til å arbeide videre med å videreutvikle Reggio Emilias pedagogiske filosofi i kommunens barnehager Det blir hvert år utarbeidet en plan for skolering av personale. For de neste årene vil hovedvekten her legges å innarbeide Reggio Emilia s pedagogiske filosofi og å utvikle barnhagens arbeid i samsvar med ny rammeplan for barnehager. 7.4 Årsrapport I årsrapporten som skrives ved barnhageårets slutt hvert år skal gjennomføringen av alle disse punktene berøres i en felles generell del av årsrapporten. I tillegg skal den enkelte avdelings årsplan vurderes og evalueres. Foreldre og barn skal også involveres i vurderingen av barnehageåret innhold. Alle barn skal hvert år ha vært innom de sju fagområdene i rammeplanen. Årsrapporten som skrives ved barnehageårets slutt skal inneholde en vurdering av i hvor stor grad dette målet er nådd. Uvdal Kari K Redalen Styrer 12

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Antall, Rom og Form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Barnehage Arkitektur 2-3 åringer 2016

Barnehage Arkitektur 2-3 åringer 2016 Svartlamon kunst- og kulturbarnehage VI TRÆNG..EN STIGE! KORT OM PROSJEKTET I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage har de yngste barna utforsket nærområdet rundt barnehagen. De har oppdaget detaljer som

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE Foto: Senter for IKT i utdanningen/ingun A. Mæhlum ÅRSPLAN 2016-17 Innhold Barnehagens forutsetninger... 3 Barnehagens egenart... 3 Fokusområde 2016-17... 3 Kosthold og ernæring...

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET 2015-2016

HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET 2015-2016 HALVTÅRSPLAN FOR ANDUNGANE OG FUGLAREIRET 2015-2016 1 August, september, oktober og november «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Oppvekst- og kulturetaten Fokusområde: Møter med materialer og det fysiske miljø nysgjerrighet for omgivelsene Et fysisk miljø som fremmer kommunikasjon Fysisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer