Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2015-2016"

Transkript

1 Forside Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage

2 GRUNNLAG FOR ÅRETS PLAN 3 DUÅ = DE UTROLIGE ÅRENE 4 VURDERING OG EVALUERING AV FJORÅRETS SATSNINGSOMRÅDER 6 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM 7 HVORDAN OG HVORFOR DOKUMENTERER VI 7 BARNS MEDVIRKNING 8 DANNING 9 FAGOMRÅDER ÅRSHJUL 11 Natur, miljø og teknikk 13 Nærmiljø og samfunn 14 Etikk, religion og filosofi 15 Antall, rom og form 16 Kropp, bevegelse og helse 17 Kunst, kultur og kreativitet 18 Kommunikasjon, språk og tekst 19 TEMA UKER 20 Trafikk 20 Solidaritetsarbeid 22 OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE 24 PERSONALUTVIKLING 25 FORELDRESAMARBEID 26 PLAN FOR VURDERING 27 PRAKTISKE OPPLYSNINGER 28 ÅRSKALENDER 34 2

3 Grunnlag for årets plan Når vi lager årsplan er våre styringsdokumenter, Lov om Barnehage, forskrifter til loven, Rammeplanen (R-11) og Porsgrunn kommune sin kvalitetsplan; Klart vi kan. «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (R-11:8). Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, samtidig som det er et velferdstilbud til småbarnsforeldre. Vi skal ta hensyn til enkeltbarnet, ivareta fellesskapet og styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. En viktig samfunnsoppgave er i tidlig alder å jobbe med forebygging av diskriminering og mobbing. Vi jobber derfor aktivt med barnas sosiale kompetanse, og støtter oss til; veilederen fra Utdanningsdirektoratet; Barns trivsel voksnes ansvar (2013). Vi vil også følge med på og ta opp temaer fra UDIR sin mobbekampanje som dette barnehageåret har kick off i uke 36, I Porsgrunn Kommunens felles plan «Klart vi kan «for barnehage og skole, er det utarbeidet ulike arbeidsdokumenter, en lesetrapp, regnetrapp og IKT trapp som vi plikter å følge i våre planer. Link til disse finnes på Porsgrunn Kommune sin hjemmeside. Vi bruker disse dokumentene bevisst i planleggingen, og i praktisk arbeid med barna. Kirketjernet og Vestsiden barnehage skal dette året jobbe systematisk med sosialkompetanse og voksenes betydning i forhold til barns læring. Vi velger å jobbe med fagområdene i et årshjul, men tre fagområder skal hver måned være med i planene. De tre fagområdene er: 1. Kropp, bevegelse og helse 2. Språk, tekst og kommunikasjon 3. Etikk, religion og filosofi. Gjennom hele dette året som i fjor vil vi jobbe med overskriften Kirketjernet og Vestsiden barnehage med tid og rom. Vi tenker oss denne overskriften i flere betydninger. Voksne som har tid til barn, en barnehage med rom for læring, vennskap og humor. Dette året vil det bli et fokus på barnet som subjekt og deres aktive rolle i samfunnet. Kirketjernet og Vestsiden barnehage er flerkulturell barnehage. Gjennom lek og kroppslig utfoldelse, greier vi å møte de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse. Det å ha en felles uttrykksmåte i et fellesskap, er med på å gi trygghet og tilhørighet. Barna blir sosialisert inn i en gruppe, og de lærer seg de sosiale reglene som er gjeldende når de forholder seg til andre mennesker. 3

4 «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allmennmenneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende liv og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.» (R-11:32). Den sosiale utviklingen stimuleres og vi skaper et inkluderende miljø for alle barn. Siden vi har et bredt kulturelt mangfold, er det viktig å skape rom for ulikhetene. Vi ser at lek i seg selv gir glede og samhold blant barn og voksne, den er et kommunikasjonsmiddel og gir rom for mestring som igjen skaper og gir en positiv selvoppfattelse gjennom å føle; jeg kan og jeg klarer. Vi skal gi barna muligheter til å vise sine resurser i ulike sammenhenger. Eks: en er god til å løpe, mens en er god til å tegne. Gjennom leken stimuleres barna til å utvikle læringsfremmede adferd som; empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner gjennom hverdagen, i samspillet med andre mennesker, og med miljøet. I rammeplanen for barnehager står det: «Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.» DUÅ = De utrolige årene I barnehageåret skal barnehagepersonalet være med på en opplæring som går gjennom hele året. Opplæringen heter De utrolige årene (DUÅ) og er utarbeidet av Carolyn Webster-Stratton. DUÅ tar utgangspunkt i å bygge gode relasjoner til barn. Barnehagen vil dette året jobbe med å ha et tettere foreldresamarbeid ved hjelp av verktøy personalet lærer i DUÅ. De utrolige årene tar blant annet for seg temaer som: Ros og tilbakemeldinger. Gruppeledelse Skaffe seg venner Konsekvenser av uønsket adferd. 4

5 Målet er å ruste barna til å møte fremtiden med ryggsekken full av sosialkompetanse og tro på seg selv. De voksne i barnehagen skal møte hvert enkelt barn som et subjekt og som den personen den er i seg selv. Med dette mener vi at alle i Kirketjernet og Vestsiden har en unik og viktig rolle for fellesskapet. Alle skal oppleve romslighet for å være seg selv. Vi skal være romslige og vise raushet for andre, både gjennom handling og ord. Vi skal være en barnehage som gir rom for innfall og galskap, eksempel på dette er barn som har gode ideer, personalet skal da bistå barna i å gjennomføre sitt prosjekt. Kirketjernet og Vestsiden barnehage skal være en arena hvor det er rom for spørsmål og undring, personalet skal hjelpe barna å få svar på det de prøver å forstå. Vi vil dette året jobbe mer systematisk med sosial kompetanse og vennskap. Vi vil jobbe med nøkkelord i dette temaet. Eksempel på et nøkkelord kan være kompliment. «Når gir vi kompliment?» «Hvordan kan jeg rose andre?» «Hvordan ser ansiktet til den som får ros ut?» Vi vet at det å gi barna et språk for å uttrykke følelser, er med på å hjelpe de til å vise og uttrykke prososiale handlinger.. Barnehagens fysiske miljø Vestsiden barnehage har delt inn rommene etter funksjoner. Det har vært oversiktlig og forutsigbart for barn og voksne. Vi har lokaliteter ute i barnehagen som gir god mulighet for å være ute i all slags vær. Vi kommer til å benytte uterommet i grupper, slik at barna får varierte rom å erfare i. Barnegruppene på Vest er delt inn i aldersblandede grupper fra 3-5 år. Det er 15 barn i hver gruppe. Barna fra 1-2 år er i en egen småbarngruppe på Frydentopp. Kirketjernet barnehage ble innredet med funksjonsrom, høsten Det har vært positivt med funksjonsrom. Barnegruppene er delt i aldersgruppene; 2 4 og 4 5 år dette året. Hvordan barnegruppene blir, avhenger av søkermassen fra år til år. Barnegruppene tilpasses alder og funksjonsnivå. Fokus på språkmiljø Vi er en fokusbarnehage i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Det vil si at vi jobber strukturert med språk og legger til rette for et godt språkmiljø i barnehagen, for alle barn. Vi benytter konkreter, synliggjør ulike språk og samarbeider med tospråklige assistenter om det pedagogiske innholdet. Høyskolen i Oslo ved senteret NAFO er våre veiledere og støttespillere i dette arbeidet. Vi videreformidler vår kunnskap til andre barnehager, og søker stadig nye utfordringer i arbeidet med barns språkmiljø og flerspråklige barn. 5

6 Vurdering og evaluering av fjorårets satsningsområder Med tid og rom Barnehagen har i 2014/2015 jobbet med at barna skal få tid og rom til å fordype seg og utforske på egne premisser. Dette har ført til en holdningsendring blant oss voksne, ved at vi har fått økt fleksibilitet til å endre praksis av våre hverdagsrutiner. Dersom barna har vært fordypet i en lek har vi for eksempel forskjøvet måltidet. Barnas medbestemmelse i forhold til voksnes respekt for hva barna holder på med, har blitt en større del av vår hverdag. Barna er i større del medvirkende til å styre tiden vi bruker på de ulike aktivitetene, mens de voksne styrer rammene. Vi har hatt fokus på å se mestringen hos hvert enkelt barn, og latt dem vise sine ressurser i ulike sammenhenger. Vi har jobbet mye med sosial kompetanse og vennskap. Vi har blant annet jobbet med nøkkelordet hånd: en hånd kan hjelpe, trøste og støtte. Målet har vært at alle skal ha en venn og at alle har noen å leke med. Vi har jobbet med dette og sett resultater av mer inkludering i leken. I dette året har vi vært opptatt av at barns medvirkning skal få en stor plass i hverdagen. Dette har ført til barnas ønsker blir mer hørt og har blitt grunnlaget for små og store prosjekter. Barnas valg har blitt tatt mer på alvor. Vurdering av årshjul og fagområder Vi har i år valgt å vurdere årshjulet vårt og hvordan vi jobber med fagområdene. Evalueringen viser at denne måten å jobbe på er noe vi foretrekker. Felles tema skaper inspirasjon og gir muligheter for samarbeid på tvers av avdelinger. Det er lettere å inkludere hele personalet, slik at alle kan være med på å finne ideer til aktiviteter. Årshjulet kvalitetssikrer at vi systematisk er innom alle fagområdene. Rammene gjør det lettere å være kreativ. Utfordringen kan være å tenke nytt slik at vi ikke gjør det samme år etter år. En annen utfordring kan være at vi avslutter prosjekter for fort, fordi vi skal over på et nytt fagområde. Vi ønsker å bli mer fleksible på dette. Månedsplan Ukeplan Årsplan 6

7 Barnehagens pedagogiske plattform Vi mener at alle har en rett til å være delaktige i sitt eget liv og i et demokrati. Alle barn har sine uttrykksmåter, og vi som jobber i barnehagen skal legge til rette for, og stimulere barna til å bruke sine uttrykk. Vi skal tilrettelegge det fysiske miljøet og gi barna inspirasjon til å være forskende og lekende, og gjennom det skape gode læringssituasjoner. Her er voksenroller vesentlig. Vi ser det som nødvendig å være lyttende for å skape gode opplevelser for barna, men også for å forstå barnas intensjoner. Vi bruker ulike typer dokumentasjon som hjelpemiddel, for å kunne observere barnas opplevelse og læring. Vi ser hvert enkelt barn slik som de er. Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. Alle slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler, for oss om kulturer, språk, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter Vi er positivt nysgjerrige til å lære ulike språk og bli kjent med nye kulturer. Hos oss skal hvert enkelt barn få oppleve mestring. Vi vil ha et inkluderende fellesskap, Mangfold gir læring. Gjennom dette læringssynet skaper vi likeverd. Hvordan og hvorfor dokumenterer vi Vi vil dokumentere gjennom fotografier, tegninger, praksisfortellinger, refleksjon på pedagogmøter, gjenkalling, tekstskaping og i spontane og i organiserte møter med barn. Vi skal ha et bevisst forhold til det etiske perspektivet i dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal synliggjøre barnas prosesser, så det er mulig å reflektere og vurdere for videre arbeid. For så å ta avgjørelser om endringer. Vi dokumenterer for å utvikle vår praksis og for å skape et bedre læringsmiljø for barna. Barns utvikling skal ikke måles, men vurderes og dokumenteres pedagogisk slik at barn, personal og foresatte kan reflektere sammen. Vi samler dokumentasjon i barnas permer, og det vil bli synliggjort på avdelingene. Det er laget rutine for bruk av bilder med barn på dokumentasjon og nett. Dette er et utdrag av prosjekter barna har vært med på i barnehagen. Rammeplanen skriver; Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (R-11:55). I personalgruppen bruker vi dokumentasjon som grunnlag for pedagogisk utviklingsarbeid. 7

8 Barns medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning) Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag, ved blant annet og få mulighet til å delta når aktiviteter/dagen skal planlegges og vurderes. Hvilke områder og i forhold til hva barn får medvirke, blir tilpasset barnets alder. De skal få oppleve tilknytning til fellesskap, uttrykke egne intensjoner og kjenne at de kan utøve egen selvbestemmelse. Personalet må være lyttende og skape samtaler for å ivareta barnets rett til medvirkning. Hvordan jobber vi med barns medvirkning i praksis? Barn får delta i planleggingen ved nonverbalt og verbalt kroppsspråk, i relasjon med andre barn og/eller personalet. Barn skal få støtte til å uttrykke seg. Barn skal bli synlige og virke i sosiale sammenhenger. Barn skal få rett til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Personalet skal lytte til barnas tanker, og ha respekt for dem. Barna skal få oppleve at sine tanker og meninger er betydningsfulle for fellesskapet. Voksne tar vare på barnas ytringsfrihet ved å legge til rette for lek. Når en bok er valgt er barna medvirkende i arbeidet med boken. 8

9 Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd.) Barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljø som barna møter. Respekt, åpenhet og raushet må arbeides med hver dag, og vises gjennom vårt arbeid. Hvilke valg vi gjør vil være med i danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning for danningen av det enkelte barn. Danning er; å være på vei til å finne sin plass i samfunnet og sin plass i sitt eget liv. Far Mor Venner Besteforeldre Barnehagen Barnet TV Søsken Kulturopplevelse Dataspill Denne modellen viser hvilke arenaer, mennesker, opplevelser og personer som kan være med i danningsprosessen av det enkelte barn. 9

10 Rammeplanen for barnehager skriver dette om danning «Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.» (R-11:15). Kirketjernet og Vestsiden barnehage ønsker å ha en positiv innvirkning på barnas dannelsesprosess. Møter mellom mennesker i lek, læring, oppdragelse og omsorg skal preges av respekt og åpenhet mot andre mennesker. Barnehagen skal preges av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet. På utstilling i kunsthallen. Hvordan oppfører vi oss på utstillinger? På galleri BOB. Hvordan skal vi være når vi er på biblioteket? 10

11 Fagområder årshjul Rammeplanen skisserer 7 fagområder. Disse 7 områdene ligner på de fagene som barna møter i skolen. Fagområdene er ment å være en sikring i det pedagogiske arbeidet slik at barn under skolepliktig alder har fått kunnskap, læring og opplevelse gjennom disse områdene. Vi har valgt å lage et årshjul hvor vi i bestemte perioder har et større fokus på det enkelte fagområdet. Vi sikrer på denne måten at vi hvert år fordyper oss og har prosjekter med barna som direkte berører fagområdene. Barna møter fagområdene i det daglige arbeidet på avdelingene, men også i aldershomogene grupper. Det betyr at pedagogene må tilrettelegge for hvert alderstrinn, så barna møter fagområdene på det aldersmessige nivået de er på. Planlegging av ukeplaner og månedsplaner vil preges av at aktiviteten hele tiden er tilpasset barna. Det vil derfor være en naturlig progresjon i det et barn møter i løpet av sin tid i barnehagen. Alle avdelinger jobber med fokus på fagområdene til samme tid, men det er hele tiden tilpasset barnas alder og funksjonsnivå. Fagområdene: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst 11

12 Rammeplanens fagområder hvordan jobber vi med fagområdene? Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Natur, teknikk og miljø Denne figuren viser at det er fokus på alle fagområdene, og at de går ihverandre når vi planlegger. I tillegg skal vi dette året spesielt vektlegge de tre fagområdene; 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp bevegelse og helse. 3. Etikk, religion og filosofi. 12

13 Natur, miljø og teknikk Måneder Oktober, januar, april og juni Hvordan jobber vi med natur, miljø og teknikk? Vi skaper undring over hva som finnes i naturen, i barnehagen og på tur Gjenvinning, ta vare på naturen Erfare ulike teknikker (tekniske leker/teknikk i hverdagen) Vi gir barna mulighet til å gjenskape gjenstander og fenomener de undrer seg over. Verktøy Rammeplanen Nøkkelord Dyr Smådyr, store dyr Skog Frydentopp, Skipperåsen, Kverndammen, trær Årstider Forske Fysikk, 1,2,3 -SLIPP 13

14 Nærmiljø og samfunn Måneder August, september og mai Hvordan jobber vi med nærmiljø og samfunn: Vi gjør barna kjent med barnehagens inne- og uteareal Vi går tur i barnehagens nærmiljø som; skogen og byen Vi har brannuke, med besøk av brannvesen. Bidrar til at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Barna er medvirkende i sine egne læringsprosesser. Barnehagen gir barna trafikkopplæring i barnehagen. Barna får innsyn i demokratiske tanker. Verktøy Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet Rammeplanen Nøkkelord Hjem Hvor bor vi? Ulike typer hus. Bor vi flere steder? Barnehage Veien til barnehage Skole Gymsal, black box, SFO. Hva gjør man på skolen Byen 14

15 Etikk, religion og filosofi Måneder Hele året Hvordan jobber vi med etikk, religion og filosofi Vi jobber for at alle barna skal ha en venn Vi markerer ulike høytider Vi skaper rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Vi jobber for å utvikle barnas toleranse og respekt for hverandre. Vi jobber for å utvikle barnas sosiale kompetanse. Vi viser barna hvordan de kan trøste og hjelpe hverandre. Verktøy Rammeplanen Temahefte om språklig og kulturelt mangfold Veilederen; Barns trivsel voksnes ansvar Temahefte om samisk kultur i barnehagen Nøkkelord Følelser Sint, glad, lei seg Tenke Hva er å tenke? Hvorfor? Spørsmål? Unnskyld Konfliktløsning, empati Ulikheter Mangfold, ulike høytider, tradisjoner 15

16 Antall, rom og form Måneder November, desember, februar og april Hvordan vi jobber med antall, rom og form Barna får erfaringer med tall, telling og måling i formelle og uformelle situasjoner. Vi lar barna utforske og argumentere over ulike fenomener som de møter. Barna bruker spill og lek for å erfare rekkefølge og turtaking. Barna måler og sammenlikner ulike størrelser på formelle og uformelle måter. Verktøy Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Regnetrappa Nøkkelord Tall så langt barna kan. Former Trekant, firkant, sirkel Bygge Ute og inne, sortere, mønster, samarbeid Måle Avstand, størrelse, vekt, tid 16

17 Kropp, bevegelse og helse Måneder Hele året Hvordan vi jobber med fagområdet antall, rom og form Vi gir barna gode matvaner ved å gi et sunt og variert kosthold. Barna er ute og leker hver dag. Vi kjenner på gleden, og bruker kroppen i all slags terreng. Vi er ukentlig på tur! Dagen organiseres slik at det veksles mellom ro og aktivitet. Vi benytter gymsalen på Vestsiden skole jevnlig. Vi benytter vinteren til å gå på ski og å ake. Verktøy Rammeplanen Temahefte om natur og miljø Veilederen; Mat i barnehagen Nøkkelord Kropp. Kunnskap om hvordan kroppen er. ulike Fart Grunnleggende motoriske ferdigheter. Gå, løpe, hoppe, krype, åle seg, balansere. Hvile Mat 17

18 Kunst, kultur og kreativitet Måneder November, desember, mars og mai Hvordan vi jobber med kunst, kultur og kreativitet Vi skal gi barna ulike musikalske erfaringer Vi skal videreføre kulturarven. Vi deltar i kommunens kulturelle tilbud; den kulturelle bæremeisen. Inne og uterommet i barnehagen innbyr til skaperglede og kreativitet Verktøy Rammeplanen Lesetrappa IKT trappa Barnehagens eget musikklek-hefte Nøkkelord Bilde. Tegnet, malt, fotografert Musikk. Ulike typer musikk, instrumenter, rytme Farger Bukkene Bruse skal til badeland. 18

19 Kommunikasjon, språk og tekst Måned Hvordan vi jobber med språk, tekst og kommunikasjon Hele året Barna skal bli kjent med ulike fortellinger og eventyr. Barna skal lære ord som hjelper de å uttrykke følelser og abstrakte begreper som vennskap. Hvert foreldremøte skal inneholde noe om språkstimulering Vi skaper et språkstimulerende miljø der barna blir oppmuntret til å lytte, samtale og leke med lyd, rytme, sang og rim. Vi benytter tospråklig assistent som en ressurs. Vi bruker nøkkelord for å lære nye begreper og skape forståelse. Vi hjelper barna til å løse konflikter verbalt. Verktøy Lesetrappa IKT trappa Temahefte om de minste i barnehagen Temahefte om språkmiljø og språkstimulering Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Nøkkelord Lytte. Hva er å lytte? Lytte til det andre sier. Lytte til lyder i språket. Språk? Hva er språk? Ulike språk? Kroppsspråk. Samtale Bok/bøker. Rim, regler, sanger, media, eventyr, bokstaver 19

20 Tema uker Dette året har vi valgt å ha noen uker i løpet av året som er holdt av til fokus på spesielle tema. Trafikk To uker i slutten av april/begynnelsen mai. Porsgrunn kommune har som mål at alle barnehager og skoler skal bli sertifisert som en trafikksikker virksomhet, og da til slutt som en trafikksikker kommune. Derfor vil vi år ha et systematisk fokus på trafikksikkerhet både med barna, men også i foreldresamarbeidet. Trafikksikkerhet for barna 2-6 år: Samling om TARKUS eller NAFFEN jevnlig Snakke om fotgjengere i trafikken, sikring i bil, refleksbruk, bilsete, trafikklys Gå tur i trafikken der man snakker om det vi har lært av TARKUS/NAFFEN Avslutning på Kirketjernet med sykler/fotgjengere, går gjennom syklene her (bremser, gir, ringeklokke) verksted, vaskehall, samling med besøk av TARKUS o En dag med førskolebarna og de eldste 4-åringene o En dag med 3 åringene og resten av 4-åringene. Målsettinger for barna: Skal lære enkle trafikkregler som fotgjengere, stopper og ser seg til begge sider når de skal over veien. At man går i trafikken, ikke løper At man går på fortauet Gå på riktig side av veien, venstre side. Skal bruke sanser og lære trafikkbegrep. Skal bli kjent med og lære av beltedyret Tarkus. Skal bli bevisst på å bruke sikkerhetsutstyr som refleks, bilsete og hjelm. Skal alltid ha på refleksvest utenfor barnehagen sitt område. Skal bli trygge i trafikken. Målsettinger for foresatte: Barna skal sikres i bil etter gjeldende forskrifter. Foreldre og barn bruker bilbelte. Foreldre og barn bruker refleks. Foreldre og barn bruker hjelm når de sykler. Ta alltid barna sist ut av og først inn i bilen. Bilen parkeres med fronten mot kjøring, å ta med nøkkel. Porten til barnehagen må være lukket. Foreldre er rollemodeller. 20

21 Sjekkliste, som barna kan sjekke hjemme: Forslag til skjema JA NEI KOMMENTAR Bruker alle i bilen bilbelte? Bruker barnehagebarn bilsete? Hva betyr rød, gult og grønt lys? Bruker dere refleks når det er mørkt? Bruker alle i familien sykkelhjelm? Rutiner som gjelder for barnehagen hele året: Nok voksne på tur. Alltid en voksen foran og bak på tur. Telle barna jevnlig. Før turer ut av barnehagen gjør vi risikovurderinger. 21

22 Alle må ha på refleksvest utenfor barnehagen sitt område. På biltur/busstur må barna sikres i sete etter gjeldende regler. Porten til barnehagen er alltid lukket. Bruke bilbelte. Bruk hjelm når vi sykler. Personalet er rollemodeller. Nøkkelord: Stopp, gå, høyre, venstre Sykkelhjelm, fotgjengerfelt, bilbelte, refleks, fortau Solidaritetsarbeid Aktuelt fagområde: Etikk, religion og filosofi Mål: Barn som bryr seg om hverandre, barn som er empatiske og har en prososial atferd/evne til samarbeid. Empati er evnen til å leve seg inn i andres situasjon. Det dreier seg om sosial sensitivitet og evne til desentrering. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er således vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold. Empati er både en stabil egenskap og situasjonsbestemt, derfor kan empati utvikles og endres (Ogden 1995). Prososial atferd/samarbeid er bl.a. å dele med andre, hjelpe andre, vente på tur, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere. Det dreier seg om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. Samarbeid øves i reelle samarbeidssituasjoner og når samarbeidet aktivt verdsettes. Barn og unge lærer slike ferdigheter best ved at de får samarbeide mye (Jahnsen 2000). Hva: Karsten og Petras Solsikkeaksjon i regi av SOS-barnebyer. Støtten går til SOSbarnebyen i Bindura, Zimbabwe. Solsikkeaksjonen bruker Tor Åge Bringsværds figurer Karsten og Petra, som mange barn har kjennskap til, som gjennomgangsfigurer i opplegget. Karsten og Petra er flinke til å reflektere rundt vennskap, familie og hvordan man kan være til hjelp for andre. Aktivitetene i Solsikkeaksjonen skaper samhold i barnehagen, og barna får erfaring med hvor godt det er å bety noe for andre. Vi tror slike inntrykk er viktige bidrag for at barna skal få tillit til andre, seg selv og verden. Å utvikle empati i tidlig alder er en av nøklene til fremtidig livskvalitet. 22

23 Hvordan: Alle i barnehagen jobber med dette i oktober, og det blir en markering i forbindelse med FN-dagen som er 24/10, i barnehagen markerer vi det fredag 23/10. Da skal vi ha salg av suppe og kunstutstilling der man kan kjøpe barnas kunst. Pedagogisk materiell fra SOS-barnebyer, bl.a. ressurshefte med ideer til hvordan vi kan jobbe med de fire filmene, leker, sanger og ideer til en internasjonal dag. Eksempler på temaer i materiellet er «Hva er et trygt hjem?», «Hvorfor trenger vi en familie?» og «Hva er en bestevenn?» (Vi har reflektert rundt dette med bestevenn, og ønsker ikke å ha fokus på BESTEvenn, men heller venn og gode venner). Bruk av nøkkelord, og hva disse innebærer. VENNER, HJELPE, BRY SEG, TRYGG kontra REDD. Så solsikker, slik kan barna enkelt følge den magiske forvandlingen fra små frø til meterlange solsikker. (Vi dyrker inne pga årstiden). Alle trenger varme, lys og omsorg for å bli akkurat det vi er ment til å bli. Hvorfor: Hva er viktig her i livet? Vi kan alle gjøre en forskjell. «I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.» -Rammeplan for barnehagen Evaluering: Kontinuerlig evaluering på avdelingsmøter, samt midtveis- og sluttevaluering. 23

24 Overgangen barnehage skole Vi har egne førskolegrupper i barnehagen med de eldste barna, en dag i uken. Målet med disse gruppene er å forberede barna på møte med skolen. De skal øve seg på grunnleggende ferdigheter, i samarbeid med skolens forventninger. Vi skal ha det morsomt sammen og vi skal bli kjent med hverandre. Vi samarbeider med Vestsiden skole, ved å besøke skolen, SFO, gjør oppgaver med 1. klasse og har felles tur med skolen. På førskolen deltar barna på skrivedans, som er skriveforberedende opplæring gjennom grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter. Barna jobber også med språkleker i den leseforberedende opplæringen. 24

25 Personalutvikling Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Vårt arbeid må kvalitetsikres gjennom at personalet innehar den kompetansen de har behov for. For å oppnå dette må hele personalet være i kontinuerlig utvikling. Vårt menneskesyn, samt barnehagens styringsdokumenter, skal gjenspeiles i vår praksis. Personalet må til en hver tid reflektere over egne holdninger og handlinger. Rammeplanen for barnehager og Porsgrunn kommunes kvalitetsplan skal være med å bevisstgjøre oss i vårt arbeid med barna. Dette året skal vi jobbe med og; Styrke personalets kunnskaper om systematisk arbeid med sosial kompetanse og vennskap. Delta i DUÅ De utrolige årene og tilegne oss den kompetansen som dette programmet gir oss. Videreføre arbeidet med nøkkelord. Metoder for å oppnå personal utvikling Medarbeidersamtaler Individuell opplæringsplan Intern kursing og fagligveiledning Opplæring i digitale verktøy. Følge Porsgrunns kommunes kompetansehevingsplan 25

26 Foreldresamarbeid Vi, i Kirketjernet og Vestsiden barnehage, ønsker å ha et åpent og nært samarbeid med foresatte. Sammen kan, og skal vi skape et godt grunnlag for barnas trivsel, utvikling og læring. Månedsplaner og ulike skriv blir sendt til dere på mail, det er fullt mulig å få skriv og brev trykket, men da må foresatte selv be om det. Vi gjennomfører brukerundersøkelse i februar/mars. Målet for 2015/2016 er å få en høyere svarprosent enn året før. Den viktigste kontakten barnehagen har med dere foresatte er den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjonen. Vi oppfordrer dere til å snakke med oss dersom det er ett og annet dere lurer på. Andre arenaer hvor hjem og barnehage knytter bånd er: Oppstartssamtaler Utviklingssamtaler, høst og vår. Foreldremøter, høst og vår. Foreldresammenkomster. Dugnader. Foreldreråd dette dannes av foresatte på eget initiativ. SU (to foreldre, to fra de ansatte, virksomhetsleder og politisk representant fra eiersiden). For å ta del i deres barns hverdag, ønsker vi at dere tar en kikk inn på avdelingen. Her kan dere se prosesser, produkter og den pedagogiske dokumentasjonen som henger på ulike steder på avdelingene/basene. Dere kan da få et større innblikk i barnas hverdag utover det som barna selv forteller, eller gjennom månedsplan og skriv. 26

27 Plan for vurdering For at kvaliteten på arbeidet vi gjør skal være god vil vi drive systematisk vurderingsarbeid. Dette legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Hva skal vurderes? Hvorfor skal det vurderes? Hvem skal vurdere? Hvordan vurdere? Når vurdere? Årets satsningsområde Barns lek, læring og utvikling. Periodeplan Fysiske miljø Voksenrollen Det enkelte barns læring og utvikling For å sikre progresjon For å sikre barns medvirkning. For å sikre oss om at vi når målene våre. For å møte barnegruppens interesser og behov. For å sikre at alle barn får best mulig oppfølging For å oppnå felles forståelse om hvert enkelt barn. Brukermedvirkning For at barnehagetilbudet skal bli bedre. Den enkelte ansattes trivsel og utvikling. Medarbeider - medvirkning Årsplanen For å ivareta at alle ansatte blir hørt. For at arbeidsmiljøet skal bli bedre. For eventuelle endringer som kan gjøre kvaliteten bedre. Barn og ansatte Barn og ansatte Barn og ansatte. Barn og ansatte. Hele personalet. Foresatte og pedagogisk leder. Refleksjon i samlinger, på avdelings- og ped.l.møter. Refleksjon ved å gjenkalle barns opplevelse gjennom bilder, tekst og samtale. Ved observasjon og avdelingsmøter. Observasjon og kartlegging av lek. Samtaler med barn, og avdelingsmøter. Refleksjon rundt ulik dokumentasjon. Oppstartssamtaler og utviklingssamtaler. Kontinuerlig Kontinuerlig Hver måned. Kontinuerlig Kontinuerlig Oppstart, november og mai. Foresatte Brukerundersøkelse Februar/mars Ansatt og Medarbeidersamtaler Vår pedagogisk leder/styrer. Personalet Medarbeider - undersøkelse Personalet og SU Evaluering av årets plan. April

28 Praktiske opplysninger Historikk Kirketjernet barnehage er Porsgrunn Kommunes eldste barnehage. Barnehagen er fra 1974 med nytt tilbygg i Det er vedtatt at Kirketjernet barnehage skal legges ned. Eksakt dato er ikke bestemt, men foreløpig følger vi en nedtrappingsplan som går mot stenging Vestsiden barnehage åpnet for drift i desember 2004, med 60 plasser for barn i alderen 0 6 år fordelt på 4 baser, Utsikten, Frydentopp, Møllesteinen og Skipperåsen. Rammefaktorer Nærmiljø Begge barnehagenes nærmiljø er preget av kort avstand til turområder som Frydentopp, Kverndammen, Lysthusåsen og Høyås. Det er kort avstand til Vestsiden skole, og vi har faste avtaler med skolen om bruk av gymsal og musikkrom. Ellers kan vi avtale bruk av bibliotek, kantine, sløyd og keramikkrom. Barnehagen er medlem av den Kulturelle bæremeisen i Porsgrunn Kommune. Den kulturelle bæremeisen inneholder mange ulike kulturelle tilbud til barn i barnehagealder. Vi deltar på konserter, utstillinger og teater. Porsgrunn bibliotek har en stor og god barneavdeling, den benytter vi med større og mindre barnegrupper. Galleri BOB på Porsgrunn bibliotek er et tilbud hvor vi kan bli kjent med både illustratør og forfatter av billedbøker. Barnehagene våre ligger i gåavstand til kulturelle begivenheter som skjer i Porsgrunn, og vi tar ofte turen når det er noe som skjer i byen. Porsgrunn som industriby ligger tett på oss med Porsgrunn Porselensfabrikk som en av de nærmeste naboene og rett over brua er bymuseet. Vi er heldige som ligger så sentralt som vi gjør her på Vestsiden Barnehagens fysiske inne og utemiljø Kirketjernet: Rommene innredes etter barnas modenhet og aldersnivå. Vi ønsker å ha møbler som kan være fleksible så vi kan endre etter behov hos barna og det vi ønsker å sette fokus på i rommet. Barna har muligheten til ulik type lek og tilgang til atelier. Det er mediatek hvor barna har tilgang til pc, skanner, skriver, lamineringsmaskin og ipad. Vi har et fellesrom og et arbeidsrom med tilgang til pc og smartboard, som gir mulighet til å jobbe med barn i mindre grupper. 28

29 Uteområdet på Kirketjernet har tradisjonelle utelekeapparater som husker sandkasse, leke hus, bålplass og en hundremeterskog. Det er mange små og spennende rom som barna bruker og bak er det en hundremeterskog. Vestsiden: Denne barnehagen er bygget som en åpen barnehage. Den er preget av store og oversiktlige rom. Rommene innredes etter barnas modenhet, aldersnivå og funksjon. Fellesrom med tilgang til pc og smartboard er til bruk for alle på huset. Det er et stort uteområdet preget av kupert terreng og mange fine muligheter til fysisk aktivitet. Der er det bålplass, lavvo, flotte akebakker og stor gresslette som kan brukes til ballspill. Barnehagens ansatte Barnehagen har en virksomhetsleder. Vi følger barnehagelovens regler for pedagog tetthet. Dagens bemanningssituasjon endres ut fra søkermassen av barnegrupper. Barnehagens åpningstid kl Planleggingsdager Dette barnehageåret har barnehagens samarbeidsutvalg godkjent at barnehagen får 6 planleggingsdager til opplæring av personalet i De Utrolige Årene. Dagene er bestemt og de ligger i oversikten bakerst i årsplanen. Gjeldende vedtekter om åpningstider ved høytidsdager Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften, onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl Dagsrytme Barnehagens åpningstid er lenger enn de ansatte sin arbeidstid. Vi har full bemanning i tidsrommet kl Dersom vi skal på tur, besøk utenfor barnehagens område eller jobbe i aldersblandede grupper, vil det skje i den perioden av dagen hvor det er flest voksne tilgjengelig. Vi spiser to ganger felles i åpningstiden. 29

30 Tradisjoner og merkedager Kirketjernet og Vestsiden barnehage er to separate bygg. Det er tradisjoner i de to barnehagene, som markeres ulikt fra år til år. Månedsplaner og ukeplaner vil gi mer detaljert informasjon om tradisjoner og merkedager. Vi har barn fra ulike kulturer, og de forskjellige bakgrunnene skal vises i barnehagen. Vi skal lære barna om Norske tradisjoner, og om andre kulturers merkedager og tradisjoner. Det er ønskelig med hjelp fra foreldre til å markere ulike høytidsdager. Dette vil bli tatt opp i oppstartssamtaler og på starten av barnehageåret. Det vil i løpet av barnehageåret bli utarbeidet nøkkelord og egne opplegg for hvilken historie som ligger bak hver markering. Barnas bursdag blir markert avdelingsvis i barnehagen. Ny i barnehagen Som ny i barnehagen er det fint å sette av 3 dager til oppstart. Da er foreldre tilgjengelig slik at oppstarten skal bli så trygg som mulig for barna. Alle foreldre inviteres til en samtale i løpet av de to første ukene for barna i barnehagen. Når barnet har gått noen uker i barnehagen gjennomfører vi en egen oppstartssamtale som vi har utarbeidet. Målet med denne samtalen er å bli bedre kjent med barnet og familien. Rutiner ved sykdom og skader Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte. Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens styrer eller avdelingspersonalet om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv eller andre ikke kan bli i barnehagen. Foresatte kontaktes dersom barnehagens personale mener at barnet bør hentes. Ved ulykker registreres disse hos barnehagens forsikringsselskap. Ferie Alle barn må i løpet av året ha 4 ukers ferie. Minst 3 av disse ukene må avvikles i skolens sommerferie. De som skal starte på skolen må ha avviklet sin ferie innen 01.august. Forsikring Porsgrunn kommune har egne forsikringsordninger for barn og voksne. Opplysninger om forsikringsordninger, kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder. 30

31 SU/Foreldreråd Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (SU) etter barnehagelovens 4. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier deltar med en representant i samarbeidsutvalget. SU har møte ca. 4 ganger i året, ellers ved behov. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Hver barnehage skal ha et foreldreråd, etter barnehagelovens 4, bestående av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal ha seg forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 15, er det satt en maksimalgrense for foreldrebetaling. Det er bare foreldrerådet i barnehagen som kan samtykke i en evt. foreldrebetaling ut over dette. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak. Brukerundersøkelse Hvert år i februar har Porsgrunn Kommune sine barnehager en brukerundersøkelse hvor foresatte kan si sin mening om hvor fornøyd man er med hver enkelt barnehage. Formålet med denne undersøkelsen er at hver enkelt barnehage skal få tilbakemeldinger om barnehagens drift og innhold, slik at man kan gjøre eventuelle forbedringer neste barnehageår. Det er viktig for barnehagen at så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen. Resultatene fra denne brukerundersøkelsen blir presentert på et foreldremøte på våren. Opplysning om barnehagens informasjonsrutiner Informasjon om barnehagen står på kommunens hjemmesider. Følg med på plassene til barna og på mail, hvor generelle opplysninger blir gjort tilgjengelig. Barnehagens mailadresse er 31

32 Foreldremøter Antall foreldremøter varierer etter behov. Det blir holdt minimum to møter i året for alle foreldre. Foreldresamtaler/utviklingssamtaler Barnehagen tilbyr to utviklingssamtaler om hvert barn i løpet av et barnehageår, med foreldre/foresatte. Disse samtalene foregår høst og vår. Dersom foresatte eller barnehagen har behov for flere samtaler avtales det med pedagogisk leder. Møter i barnehagen, formål og deltagere Personalmøter: Vi har ca. 20 timer i året som vi bruker til planlegging på kveldstid. Innholdet i personalmøtene varierer veldig, fra personal samarbeid, HMS, læringsprosesser for barn og opplæringstiltak for alle ansatte. VAMU: Formålet med virksomhetsamu er å ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Deltagere er ansatte og ledelse + verneombud. Vi har møter når det er behov minimum 1. møte i kvartalet. Medbestemmelsesmøte: Deltagere er tillitsvalgte for ansatte i barnehagen. Målet med medbestemmelsesmøter er å ivareta ansattes rettigheter. Avdelingsmøter: Hver avdeling/base har møter for å planlegge innholdet i arbeidet med barna. Disse møtene foregår på dagtid ca. 1 time pr. uke. Pedagogiske ledermøter: Ledermøte i barnehagen, 1 ½ time i uken med leder for avdelingen og styrer. 32

33 Beredskapsplaner: Barnehagen har egne rutiner når det gjelder beredskap. Ved henvendelse til styrer kan disse frembringes. Gjeldende prosedyre ved overgang barnehage skole Barnehagene har et samarbeid med skolene som barna skal gå til. Vi har flest barn som skal gå til Vestsiden skole. Vi samarbeider med skolen og har treffpunkt hvor vi møter skolen og en egen plan for overgang barnehage skole. Foresatte til de eldste barna får mer opplysninger om dette når det er siste året i barnehagen. Eksterne samarbeidspartnere PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) PPT skal sammen med andre veiledningstjenester hjelpe barna, foresatte og barnehagen med å utvikle gode læringsarenaer for barn som har behov for særlig hjelp. Barnevern - dersom ansatte mener det er grunn til å kontakte barnevernet for at foresatte har behov for veiledning, forekommer mistanke om omsorgssvikt eller psykisk/fysisk overlast har ansatte i barnehagen meldeplikt. Slik melding skal gis av virksomhetsleder evt. av den pedagogiske lederen etter samråd med virksomhetslederen. Helsestasjonen Familiehelsetjenester er en samarbeids partner som koordinerer ulike møter mellom foresatte og barnehage. Og som rådgivere for barnehageansatte i forhold til spørsmål om helse/sykdom. Familieveiviseren Familieveiviseren samles hver torsdag på Sentrum helsestasjon. Dette er et lavterskel tilbud til foresatte som har behov for å diskutere utfordringer i familielivet. Familieveiviseren har en egen brosjyre som du kan spørre etter i barnehagen. Tlf. for å avtale møte er; Praksisbarnehage - Vi samarbeider med Høyskolen i Telemark, og har barnehagelærerstudenter hos oss årlig. De kommer med fersk kunnskap, og kan stille kritiske spørsmål til virksomheten. Vi får faglig påfyll ved forelesninger på Høyskolen. 33

34 Årskalender Måned Dato Innhold August Planleggingsdag barnehagen er stengt Planleggingsdag barnehagen er stengt September Dugnad Foreldremøte Uke 38 Brannvernuke Oktober Planleggingsdag barnehagen er stengt Fotografering November Planleggingsdag barnehagen er stengt FN dagen - Solidaritetsuke Utviklingssamtaler Desember Luciafeiring med foreldrekaffe Januar Planleggingsdag barnehagen er stengt Februar Foreldremøte Karneval Vinteraktivitetsdag Mars Uke 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt Gjenoppfriske brannvernuka Foreldresammenkomst -Påske April Planleggingsdag barnehagen er stengt Trafikksikkerhetsuker Mai Dugnad Trafikksikkerhetsuke, Trafikksikkerhetsdag Maifest Utviklingssamtaler Juni Festivaluke Juli Felles Sommerbarnehage, uke 28, 29, 30,31 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i denne kalenderen. Dersom det skjer endringer skal dere foresatte få beskjed i god tid. 34

35 NOTATER Nyttige lenker: Porsgrunn kommune sine sider om barnehage: https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/oppvekst/barnehager/ Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider om barnehage: Fylkesmannen i Telemark sin hjemmeside: De Utrolige Årene (DUÅ) sin hjemmeside: NAFO sin hjemmeside: Tema morsmål sin hjemmeside: Senter for IKT i utdanning sin barnehageside: https://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage 35

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vurdering og grunnlag for årets plan s. 3. Evaluering av årets satsningsområde s. 5. Musikalsk lek og eventyr s. 7. Dokumentasjon s.

Vurdering og grunnlag for årets plan s. 3. Evaluering av årets satsningsområde s. 5. Musikalsk lek og eventyr s. 7. Dokumentasjon s. 1 Innholdsfortegnelse Vurdering og grunnlag for årets plan s. 3 Evaluering av årets satsningsområde s. 5 Musikalsk lek og eventyr s. 7 Dokumentasjon s. 8 Barnehagens pedagogiske plattform s. 9 Barns medvirkning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2014-2015

Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2014-2015 Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2014-2015 1 GRUNNLAG FOR ÅRETS PLAN 3 VURDERING OG EVALUERING AV FJORÅRETS SATSNINGSOMRÅDER 5 KIRKETJERNET OG VESTSIDEN BARNEHAGE MED TID OG ROM 7 BARNEHAGENS

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage

Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2016 2017 1 Innhold Grunnlag for årets plan... 3 Vurdering og evaluering av fjorårets satsningsområder... 8 Barnehagens pedagogiske plattform... 9 Hvordan og

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer