Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2015-2016"

Transkript

1 Forside Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage

2 GRUNNLAG FOR ÅRETS PLAN 3 DUÅ = DE UTROLIGE ÅRENE 4 VURDERING OG EVALUERING AV FJORÅRETS SATSNINGSOMRÅDER 6 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM 7 HVORDAN OG HVORFOR DOKUMENTERER VI 7 BARNS MEDVIRKNING 8 DANNING 9 FAGOMRÅDER ÅRSHJUL 11 Natur, miljø og teknikk 13 Nærmiljø og samfunn 14 Etikk, religion og filosofi 15 Antall, rom og form 16 Kropp, bevegelse og helse 17 Kunst, kultur og kreativitet 18 Kommunikasjon, språk og tekst 19 TEMA UKER 20 Trafikk 20 Solidaritetsarbeid 22 OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE 24 PERSONALUTVIKLING 25 FORELDRESAMARBEID 26 PLAN FOR VURDERING 27 PRAKTISKE OPPLYSNINGER 28 ÅRSKALENDER 34 2

3 Grunnlag for årets plan Når vi lager årsplan er våre styringsdokumenter, Lov om Barnehage, forskrifter til loven, Rammeplanen (R-11) og Porsgrunn kommune sin kvalitetsplan; Klart vi kan. «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (R-11:8). Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, samtidig som det er et velferdstilbud til småbarnsforeldre. Vi skal ta hensyn til enkeltbarnet, ivareta fellesskapet og styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. En viktig samfunnsoppgave er i tidlig alder å jobbe med forebygging av diskriminering og mobbing. Vi jobber derfor aktivt med barnas sosiale kompetanse, og støtter oss til; veilederen fra Utdanningsdirektoratet; Barns trivsel voksnes ansvar (2013). Vi vil også følge med på og ta opp temaer fra UDIR sin mobbekampanje som dette barnehageåret har kick off i uke 36, I Porsgrunn Kommunens felles plan «Klart vi kan «for barnehage og skole, er det utarbeidet ulike arbeidsdokumenter, en lesetrapp, regnetrapp og IKT trapp som vi plikter å følge i våre planer. Link til disse finnes på Porsgrunn Kommune sin hjemmeside. Vi bruker disse dokumentene bevisst i planleggingen, og i praktisk arbeid med barna. Kirketjernet og Vestsiden barnehage skal dette året jobbe systematisk med sosialkompetanse og voksenes betydning i forhold til barns læring. Vi velger å jobbe med fagområdene i et årshjul, men tre fagområder skal hver måned være med i planene. De tre fagområdene er: 1. Kropp, bevegelse og helse 2. Språk, tekst og kommunikasjon 3. Etikk, religion og filosofi. Gjennom hele dette året som i fjor vil vi jobbe med overskriften Kirketjernet og Vestsiden barnehage med tid og rom. Vi tenker oss denne overskriften i flere betydninger. Voksne som har tid til barn, en barnehage med rom for læring, vennskap og humor. Dette året vil det bli et fokus på barnet som subjekt og deres aktive rolle i samfunnet. Kirketjernet og Vestsiden barnehage er flerkulturell barnehage. Gjennom lek og kroppslig utfoldelse, greier vi å møte de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse. Det å ha en felles uttrykksmåte i et fellesskap, er med på å gi trygghet og tilhørighet. Barna blir sosialisert inn i en gruppe, og de lærer seg de sosiale reglene som er gjeldende når de forholder seg til andre mennesker. 3

4 «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allmennmenneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende liv og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.» (R-11:32). Den sosiale utviklingen stimuleres og vi skaper et inkluderende miljø for alle barn. Siden vi har et bredt kulturelt mangfold, er det viktig å skape rom for ulikhetene. Vi ser at lek i seg selv gir glede og samhold blant barn og voksne, den er et kommunikasjonsmiddel og gir rom for mestring som igjen skaper og gir en positiv selvoppfattelse gjennom å føle; jeg kan og jeg klarer. Vi skal gi barna muligheter til å vise sine resurser i ulike sammenhenger. Eks: en er god til å løpe, mens en er god til å tegne. Gjennom leken stimuleres barna til å utvikle læringsfremmede adferd som; empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner gjennom hverdagen, i samspillet med andre mennesker, og med miljøet. I rammeplanen for barnehager står det: «Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.» DUÅ = De utrolige årene I barnehageåret skal barnehagepersonalet være med på en opplæring som går gjennom hele året. Opplæringen heter De utrolige årene (DUÅ) og er utarbeidet av Carolyn Webster-Stratton. DUÅ tar utgangspunkt i å bygge gode relasjoner til barn. Barnehagen vil dette året jobbe med å ha et tettere foreldresamarbeid ved hjelp av verktøy personalet lærer i DUÅ. De utrolige årene tar blant annet for seg temaer som: Ros og tilbakemeldinger. Gruppeledelse Skaffe seg venner Konsekvenser av uønsket adferd. 4

5 Målet er å ruste barna til å møte fremtiden med ryggsekken full av sosialkompetanse og tro på seg selv. De voksne i barnehagen skal møte hvert enkelt barn som et subjekt og som den personen den er i seg selv. Med dette mener vi at alle i Kirketjernet og Vestsiden har en unik og viktig rolle for fellesskapet. Alle skal oppleve romslighet for å være seg selv. Vi skal være romslige og vise raushet for andre, både gjennom handling og ord. Vi skal være en barnehage som gir rom for innfall og galskap, eksempel på dette er barn som har gode ideer, personalet skal da bistå barna i å gjennomføre sitt prosjekt. Kirketjernet og Vestsiden barnehage skal være en arena hvor det er rom for spørsmål og undring, personalet skal hjelpe barna å få svar på det de prøver å forstå. Vi vil dette året jobbe mer systematisk med sosial kompetanse og vennskap. Vi vil jobbe med nøkkelord i dette temaet. Eksempel på et nøkkelord kan være kompliment. «Når gir vi kompliment?» «Hvordan kan jeg rose andre?» «Hvordan ser ansiktet til den som får ros ut?» Vi vet at det å gi barna et språk for å uttrykke følelser, er med på å hjelpe de til å vise og uttrykke prososiale handlinger.. Barnehagens fysiske miljø Vestsiden barnehage har delt inn rommene etter funksjoner. Det har vært oversiktlig og forutsigbart for barn og voksne. Vi har lokaliteter ute i barnehagen som gir god mulighet for å være ute i all slags vær. Vi kommer til å benytte uterommet i grupper, slik at barna får varierte rom å erfare i. Barnegruppene på Vest er delt inn i aldersblandede grupper fra 3-5 år. Det er 15 barn i hver gruppe. Barna fra 1-2 år er i en egen småbarngruppe på Frydentopp. Kirketjernet barnehage ble innredet med funksjonsrom, høsten Det har vært positivt med funksjonsrom. Barnegruppene er delt i aldersgruppene; 2 4 og 4 5 år dette året. Hvordan barnegruppene blir, avhenger av søkermassen fra år til år. Barnegruppene tilpasses alder og funksjonsnivå. Fokus på språkmiljø Vi er en fokusbarnehage i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Det vil si at vi jobber strukturert med språk og legger til rette for et godt språkmiljø i barnehagen, for alle barn. Vi benytter konkreter, synliggjør ulike språk og samarbeider med tospråklige assistenter om det pedagogiske innholdet. Høyskolen i Oslo ved senteret NAFO er våre veiledere og støttespillere i dette arbeidet. Vi videreformidler vår kunnskap til andre barnehager, og søker stadig nye utfordringer i arbeidet med barns språkmiljø og flerspråklige barn. 5

6 Vurdering og evaluering av fjorårets satsningsområder Med tid og rom Barnehagen har i 2014/2015 jobbet med at barna skal få tid og rom til å fordype seg og utforske på egne premisser. Dette har ført til en holdningsendring blant oss voksne, ved at vi har fått økt fleksibilitet til å endre praksis av våre hverdagsrutiner. Dersom barna har vært fordypet i en lek har vi for eksempel forskjøvet måltidet. Barnas medbestemmelse i forhold til voksnes respekt for hva barna holder på med, har blitt en større del av vår hverdag. Barna er i større del medvirkende til å styre tiden vi bruker på de ulike aktivitetene, mens de voksne styrer rammene. Vi har hatt fokus på å se mestringen hos hvert enkelt barn, og latt dem vise sine ressurser i ulike sammenhenger. Vi har jobbet mye med sosial kompetanse og vennskap. Vi har blant annet jobbet med nøkkelordet hånd: en hånd kan hjelpe, trøste og støtte. Målet har vært at alle skal ha en venn og at alle har noen å leke med. Vi har jobbet med dette og sett resultater av mer inkludering i leken. I dette året har vi vært opptatt av at barns medvirkning skal få en stor plass i hverdagen. Dette har ført til barnas ønsker blir mer hørt og har blitt grunnlaget for små og store prosjekter. Barnas valg har blitt tatt mer på alvor. Vurdering av årshjul og fagområder Vi har i år valgt å vurdere årshjulet vårt og hvordan vi jobber med fagområdene. Evalueringen viser at denne måten å jobbe på er noe vi foretrekker. Felles tema skaper inspirasjon og gir muligheter for samarbeid på tvers av avdelinger. Det er lettere å inkludere hele personalet, slik at alle kan være med på å finne ideer til aktiviteter. Årshjulet kvalitetssikrer at vi systematisk er innom alle fagområdene. Rammene gjør det lettere å være kreativ. Utfordringen kan være å tenke nytt slik at vi ikke gjør det samme år etter år. En annen utfordring kan være at vi avslutter prosjekter for fort, fordi vi skal over på et nytt fagområde. Vi ønsker å bli mer fleksible på dette. Månedsplan Ukeplan Årsplan 6

7 Barnehagens pedagogiske plattform Vi mener at alle har en rett til å være delaktige i sitt eget liv og i et demokrati. Alle barn har sine uttrykksmåter, og vi som jobber i barnehagen skal legge til rette for, og stimulere barna til å bruke sine uttrykk. Vi skal tilrettelegge det fysiske miljøet og gi barna inspirasjon til å være forskende og lekende, og gjennom det skape gode læringssituasjoner. Her er voksenroller vesentlig. Vi ser det som nødvendig å være lyttende for å skape gode opplevelser for barna, men også for å forstå barnas intensjoner. Vi bruker ulike typer dokumentasjon som hjelpemiddel, for å kunne observere barnas opplevelse og læring. Vi ser hvert enkelt barn slik som de er. Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. Alle slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler, for oss om kulturer, språk, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter Vi er positivt nysgjerrige til å lære ulike språk og bli kjent med nye kulturer. Hos oss skal hvert enkelt barn få oppleve mestring. Vi vil ha et inkluderende fellesskap, Mangfold gir læring. Gjennom dette læringssynet skaper vi likeverd. Hvordan og hvorfor dokumenterer vi Vi vil dokumentere gjennom fotografier, tegninger, praksisfortellinger, refleksjon på pedagogmøter, gjenkalling, tekstskaping og i spontane og i organiserte møter med barn. Vi skal ha et bevisst forhold til det etiske perspektivet i dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal synliggjøre barnas prosesser, så det er mulig å reflektere og vurdere for videre arbeid. For så å ta avgjørelser om endringer. Vi dokumenterer for å utvikle vår praksis og for å skape et bedre læringsmiljø for barna. Barns utvikling skal ikke måles, men vurderes og dokumenteres pedagogisk slik at barn, personal og foresatte kan reflektere sammen. Vi samler dokumentasjon i barnas permer, og det vil bli synliggjort på avdelingene. Det er laget rutine for bruk av bilder med barn på dokumentasjon og nett. Dette er et utdrag av prosjekter barna har vært med på i barnehagen. Rammeplanen skriver; Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (R-11:55). I personalgruppen bruker vi dokumentasjon som grunnlag for pedagogisk utviklingsarbeid. 7

8 Barns medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning) Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag, ved blant annet og få mulighet til å delta når aktiviteter/dagen skal planlegges og vurderes. Hvilke områder og i forhold til hva barn får medvirke, blir tilpasset barnets alder. De skal få oppleve tilknytning til fellesskap, uttrykke egne intensjoner og kjenne at de kan utøve egen selvbestemmelse. Personalet må være lyttende og skape samtaler for å ivareta barnets rett til medvirkning. Hvordan jobber vi med barns medvirkning i praksis? Barn får delta i planleggingen ved nonverbalt og verbalt kroppsspråk, i relasjon med andre barn og/eller personalet. Barn skal få støtte til å uttrykke seg. Barn skal bli synlige og virke i sosiale sammenhenger. Barn skal få rett til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Personalet skal lytte til barnas tanker, og ha respekt for dem. Barna skal få oppleve at sine tanker og meninger er betydningsfulle for fellesskapet. Voksne tar vare på barnas ytringsfrihet ved å legge til rette for lek. Når en bok er valgt er barna medvirkende i arbeidet med boken. 8

9 Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd.) Barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljø som barna møter. Respekt, åpenhet og raushet må arbeides med hver dag, og vises gjennom vårt arbeid. Hvilke valg vi gjør vil være med i danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning for danningen av det enkelte barn. Danning er; å være på vei til å finne sin plass i samfunnet og sin plass i sitt eget liv. Far Mor Venner Besteforeldre Barnehagen Barnet TV Søsken Kulturopplevelse Dataspill Denne modellen viser hvilke arenaer, mennesker, opplevelser og personer som kan være med i danningsprosessen av det enkelte barn. 9

10 Rammeplanen for barnehager skriver dette om danning «Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.» (R-11:15). Kirketjernet og Vestsiden barnehage ønsker å ha en positiv innvirkning på barnas dannelsesprosess. Møter mellom mennesker i lek, læring, oppdragelse og omsorg skal preges av respekt og åpenhet mot andre mennesker. Barnehagen skal preges av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet. På utstilling i kunsthallen. Hvordan oppfører vi oss på utstillinger? På galleri BOB. Hvordan skal vi være når vi er på biblioteket? 10

11 Fagområder årshjul Rammeplanen skisserer 7 fagområder. Disse 7 områdene ligner på de fagene som barna møter i skolen. Fagområdene er ment å være en sikring i det pedagogiske arbeidet slik at barn under skolepliktig alder har fått kunnskap, læring og opplevelse gjennom disse områdene. Vi har valgt å lage et årshjul hvor vi i bestemte perioder har et større fokus på det enkelte fagområdet. Vi sikrer på denne måten at vi hvert år fordyper oss og har prosjekter med barna som direkte berører fagområdene. Barna møter fagområdene i det daglige arbeidet på avdelingene, men også i aldershomogene grupper. Det betyr at pedagogene må tilrettelegge for hvert alderstrinn, så barna møter fagområdene på det aldersmessige nivået de er på. Planlegging av ukeplaner og månedsplaner vil preges av at aktiviteten hele tiden er tilpasset barna. Det vil derfor være en naturlig progresjon i det et barn møter i løpet av sin tid i barnehagen. Alle avdelinger jobber med fokus på fagområdene til samme tid, men det er hele tiden tilpasset barnas alder og funksjonsnivå. Fagområdene: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst 11

12 Rammeplanens fagområder hvordan jobber vi med fagområdene? Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Natur, teknikk og miljø Denne figuren viser at det er fokus på alle fagområdene, og at de går ihverandre når vi planlegger. I tillegg skal vi dette året spesielt vektlegge de tre fagområdene; 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp bevegelse og helse. 3. Etikk, religion og filosofi. 12

13 Natur, miljø og teknikk Måneder Oktober, januar, april og juni Hvordan jobber vi med natur, miljø og teknikk? Vi skaper undring over hva som finnes i naturen, i barnehagen og på tur Gjenvinning, ta vare på naturen Erfare ulike teknikker (tekniske leker/teknikk i hverdagen) Vi gir barna mulighet til å gjenskape gjenstander og fenomener de undrer seg over. Verktøy Rammeplanen Nøkkelord Dyr Smådyr, store dyr Skog Frydentopp, Skipperåsen, Kverndammen, trær Årstider Forske Fysikk, 1,2,3 -SLIPP 13

14 Nærmiljø og samfunn Måneder August, september og mai Hvordan jobber vi med nærmiljø og samfunn: Vi gjør barna kjent med barnehagens inne- og uteareal Vi går tur i barnehagens nærmiljø som; skogen og byen Vi har brannuke, med besøk av brannvesen. Bidrar til at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Barna er medvirkende i sine egne læringsprosesser. Barnehagen gir barna trafikkopplæring i barnehagen. Barna får innsyn i demokratiske tanker. Verktøy Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet Rammeplanen Nøkkelord Hjem Hvor bor vi? Ulike typer hus. Bor vi flere steder? Barnehage Veien til barnehage Skole Gymsal, black box, SFO. Hva gjør man på skolen Byen 14

15 Etikk, religion og filosofi Måneder Hele året Hvordan jobber vi med etikk, religion og filosofi Vi jobber for at alle barna skal ha en venn Vi markerer ulike høytider Vi skaper rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Vi jobber for å utvikle barnas toleranse og respekt for hverandre. Vi jobber for å utvikle barnas sosiale kompetanse. Vi viser barna hvordan de kan trøste og hjelpe hverandre. Verktøy Rammeplanen Temahefte om språklig og kulturelt mangfold Veilederen; Barns trivsel voksnes ansvar Temahefte om samisk kultur i barnehagen Nøkkelord Følelser Sint, glad, lei seg Tenke Hva er å tenke? Hvorfor? Spørsmål? Unnskyld Konfliktløsning, empati Ulikheter Mangfold, ulike høytider, tradisjoner 15

16 Antall, rom og form Måneder November, desember, februar og april Hvordan vi jobber med antall, rom og form Barna får erfaringer med tall, telling og måling i formelle og uformelle situasjoner. Vi lar barna utforske og argumentere over ulike fenomener som de møter. Barna bruker spill og lek for å erfare rekkefølge og turtaking. Barna måler og sammenlikner ulike størrelser på formelle og uformelle måter. Verktøy Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Regnetrappa Nøkkelord Tall så langt barna kan. Former Trekant, firkant, sirkel Bygge Ute og inne, sortere, mønster, samarbeid Måle Avstand, størrelse, vekt, tid 16

17 Kropp, bevegelse og helse Måneder Hele året Hvordan vi jobber med fagområdet antall, rom og form Vi gir barna gode matvaner ved å gi et sunt og variert kosthold. Barna er ute og leker hver dag. Vi kjenner på gleden, og bruker kroppen i all slags terreng. Vi er ukentlig på tur! Dagen organiseres slik at det veksles mellom ro og aktivitet. Vi benytter gymsalen på Vestsiden skole jevnlig. Vi benytter vinteren til å gå på ski og å ake. Verktøy Rammeplanen Temahefte om natur og miljø Veilederen; Mat i barnehagen Nøkkelord Kropp. Kunnskap om hvordan kroppen er. ulike Fart Grunnleggende motoriske ferdigheter. Gå, løpe, hoppe, krype, åle seg, balansere. Hvile Mat 17

18 Kunst, kultur og kreativitet Måneder November, desember, mars og mai Hvordan vi jobber med kunst, kultur og kreativitet Vi skal gi barna ulike musikalske erfaringer Vi skal videreføre kulturarven. Vi deltar i kommunens kulturelle tilbud; den kulturelle bæremeisen. Inne og uterommet i barnehagen innbyr til skaperglede og kreativitet Verktøy Rammeplanen Lesetrappa IKT trappa Barnehagens eget musikklek-hefte Nøkkelord Bilde. Tegnet, malt, fotografert Musikk. Ulike typer musikk, instrumenter, rytme Farger Bukkene Bruse skal til badeland. 18

19 Kommunikasjon, språk og tekst Måned Hvordan vi jobber med språk, tekst og kommunikasjon Hele året Barna skal bli kjent med ulike fortellinger og eventyr. Barna skal lære ord som hjelper de å uttrykke følelser og abstrakte begreper som vennskap. Hvert foreldremøte skal inneholde noe om språkstimulering Vi skaper et språkstimulerende miljø der barna blir oppmuntret til å lytte, samtale og leke med lyd, rytme, sang og rim. Vi benytter tospråklig assistent som en ressurs. Vi bruker nøkkelord for å lære nye begreper og skape forståelse. Vi hjelper barna til å løse konflikter verbalt. Verktøy Lesetrappa IKT trappa Temahefte om de minste i barnehagen Temahefte om språkmiljø og språkstimulering Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Nøkkelord Lytte. Hva er å lytte? Lytte til det andre sier. Lytte til lyder i språket. Språk? Hva er språk? Ulike språk? Kroppsspråk. Samtale Bok/bøker. Rim, regler, sanger, media, eventyr, bokstaver 19

20 Tema uker Dette året har vi valgt å ha noen uker i løpet av året som er holdt av til fokus på spesielle tema. Trafikk To uker i slutten av april/begynnelsen mai. Porsgrunn kommune har som mål at alle barnehager og skoler skal bli sertifisert som en trafikksikker virksomhet, og da til slutt som en trafikksikker kommune. Derfor vil vi år ha et systematisk fokus på trafikksikkerhet både med barna, men også i foreldresamarbeidet. Trafikksikkerhet for barna 2-6 år: Samling om TARKUS eller NAFFEN jevnlig Snakke om fotgjengere i trafikken, sikring i bil, refleksbruk, bilsete, trafikklys Gå tur i trafikken der man snakker om det vi har lært av TARKUS/NAFFEN Avslutning på Kirketjernet med sykler/fotgjengere, går gjennom syklene her (bremser, gir, ringeklokke) verksted, vaskehall, samling med besøk av TARKUS o En dag med førskolebarna og de eldste 4-åringene o En dag med 3 åringene og resten av 4-åringene. Målsettinger for barna: Skal lære enkle trafikkregler som fotgjengere, stopper og ser seg til begge sider når de skal over veien. At man går i trafikken, ikke løper At man går på fortauet Gå på riktig side av veien, venstre side. Skal bruke sanser og lære trafikkbegrep. Skal bli kjent med og lære av beltedyret Tarkus. Skal bli bevisst på å bruke sikkerhetsutstyr som refleks, bilsete og hjelm. Skal alltid ha på refleksvest utenfor barnehagen sitt område. Skal bli trygge i trafikken. Målsettinger for foresatte: Barna skal sikres i bil etter gjeldende forskrifter. Foreldre og barn bruker bilbelte. Foreldre og barn bruker refleks. Foreldre og barn bruker hjelm når de sykler. Ta alltid barna sist ut av og først inn i bilen. Bilen parkeres med fronten mot kjøring, å ta med nøkkel. Porten til barnehagen må være lukket. Foreldre er rollemodeller. 20

21 Sjekkliste, som barna kan sjekke hjemme: Forslag til skjema JA NEI KOMMENTAR Bruker alle i bilen bilbelte? Bruker barnehagebarn bilsete? Hva betyr rød, gult og grønt lys? Bruker dere refleks når det er mørkt? Bruker alle i familien sykkelhjelm? Rutiner som gjelder for barnehagen hele året: Nok voksne på tur. Alltid en voksen foran og bak på tur. Telle barna jevnlig. Før turer ut av barnehagen gjør vi risikovurderinger. 21

22 Alle må ha på refleksvest utenfor barnehagen sitt område. På biltur/busstur må barna sikres i sete etter gjeldende regler. Porten til barnehagen er alltid lukket. Bruke bilbelte. Bruk hjelm når vi sykler. Personalet er rollemodeller. Nøkkelord: Stopp, gå, høyre, venstre Sykkelhjelm, fotgjengerfelt, bilbelte, refleks, fortau Solidaritetsarbeid Aktuelt fagområde: Etikk, religion og filosofi Mål: Barn som bryr seg om hverandre, barn som er empatiske og har en prososial atferd/evne til samarbeid. Empati er evnen til å leve seg inn i andres situasjon. Det dreier seg om sosial sensitivitet og evne til desentrering. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er således vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold. Empati er både en stabil egenskap og situasjonsbestemt, derfor kan empati utvikles og endres (Ogden 1995). Prososial atferd/samarbeid er bl.a. å dele med andre, hjelpe andre, vente på tur, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere. Det dreier seg om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. Samarbeid øves i reelle samarbeidssituasjoner og når samarbeidet aktivt verdsettes. Barn og unge lærer slike ferdigheter best ved at de får samarbeide mye (Jahnsen 2000). Hva: Karsten og Petras Solsikkeaksjon i regi av SOS-barnebyer. Støtten går til SOSbarnebyen i Bindura, Zimbabwe. Solsikkeaksjonen bruker Tor Åge Bringsværds figurer Karsten og Petra, som mange barn har kjennskap til, som gjennomgangsfigurer i opplegget. Karsten og Petra er flinke til å reflektere rundt vennskap, familie og hvordan man kan være til hjelp for andre. Aktivitetene i Solsikkeaksjonen skaper samhold i barnehagen, og barna får erfaring med hvor godt det er å bety noe for andre. Vi tror slike inntrykk er viktige bidrag for at barna skal få tillit til andre, seg selv og verden. Å utvikle empati i tidlig alder er en av nøklene til fremtidig livskvalitet. 22

23 Hvordan: Alle i barnehagen jobber med dette i oktober, og det blir en markering i forbindelse med FN-dagen som er 24/10, i barnehagen markerer vi det fredag 23/10. Da skal vi ha salg av suppe og kunstutstilling der man kan kjøpe barnas kunst. Pedagogisk materiell fra SOS-barnebyer, bl.a. ressurshefte med ideer til hvordan vi kan jobbe med de fire filmene, leker, sanger og ideer til en internasjonal dag. Eksempler på temaer i materiellet er «Hva er et trygt hjem?», «Hvorfor trenger vi en familie?» og «Hva er en bestevenn?» (Vi har reflektert rundt dette med bestevenn, og ønsker ikke å ha fokus på BESTEvenn, men heller venn og gode venner). Bruk av nøkkelord, og hva disse innebærer. VENNER, HJELPE, BRY SEG, TRYGG kontra REDD. Så solsikker, slik kan barna enkelt følge den magiske forvandlingen fra små frø til meterlange solsikker. (Vi dyrker inne pga årstiden). Alle trenger varme, lys og omsorg for å bli akkurat det vi er ment til å bli. Hvorfor: Hva er viktig her i livet? Vi kan alle gjøre en forskjell. «I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.» -Rammeplan for barnehagen Evaluering: Kontinuerlig evaluering på avdelingsmøter, samt midtveis- og sluttevaluering. 23

24 Overgangen barnehage skole Vi har egne førskolegrupper i barnehagen med de eldste barna, en dag i uken. Målet med disse gruppene er å forberede barna på møte med skolen. De skal øve seg på grunnleggende ferdigheter, i samarbeid med skolens forventninger. Vi skal ha det morsomt sammen og vi skal bli kjent med hverandre. Vi samarbeider med Vestsiden skole, ved å besøke skolen, SFO, gjør oppgaver med 1. klasse og har felles tur med skolen. På førskolen deltar barna på skrivedans, som er skriveforberedende opplæring gjennom grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter. Barna jobber også med språkleker i den leseforberedende opplæringen. 24

25 Personalutvikling Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Vårt arbeid må kvalitetsikres gjennom at personalet innehar den kompetansen de har behov for. For å oppnå dette må hele personalet være i kontinuerlig utvikling. Vårt menneskesyn, samt barnehagens styringsdokumenter, skal gjenspeiles i vår praksis. Personalet må til en hver tid reflektere over egne holdninger og handlinger. Rammeplanen for barnehager og Porsgrunn kommunes kvalitetsplan skal være med å bevisstgjøre oss i vårt arbeid med barna. Dette året skal vi jobbe med og; Styrke personalets kunnskaper om systematisk arbeid med sosial kompetanse og vennskap. Delta i DUÅ De utrolige årene og tilegne oss den kompetansen som dette programmet gir oss. Videreføre arbeidet med nøkkelord. Metoder for å oppnå personal utvikling Medarbeidersamtaler Individuell opplæringsplan Intern kursing og fagligveiledning Opplæring i digitale verktøy. Følge Porsgrunns kommunes kompetansehevingsplan 25

26 Foreldresamarbeid Vi, i Kirketjernet og Vestsiden barnehage, ønsker å ha et åpent og nært samarbeid med foresatte. Sammen kan, og skal vi skape et godt grunnlag for barnas trivsel, utvikling og læring. Månedsplaner og ulike skriv blir sendt til dere på mail, det er fullt mulig å få skriv og brev trykket, men da må foresatte selv be om det. Vi gjennomfører brukerundersøkelse i februar/mars. Målet for 2015/2016 er å få en høyere svarprosent enn året før. Den viktigste kontakten barnehagen har med dere foresatte er den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjonen. Vi oppfordrer dere til å snakke med oss dersom det er ett og annet dere lurer på. Andre arenaer hvor hjem og barnehage knytter bånd er: Oppstartssamtaler Utviklingssamtaler, høst og vår. Foreldremøter, høst og vår. Foreldresammenkomster. Dugnader. Foreldreråd dette dannes av foresatte på eget initiativ. SU (to foreldre, to fra de ansatte, virksomhetsleder og politisk representant fra eiersiden). For å ta del i deres barns hverdag, ønsker vi at dere tar en kikk inn på avdelingen. Her kan dere se prosesser, produkter og den pedagogiske dokumentasjonen som henger på ulike steder på avdelingene/basene. Dere kan da få et større innblikk i barnas hverdag utover det som barna selv forteller, eller gjennom månedsplan og skriv. 26

27 Plan for vurdering For at kvaliteten på arbeidet vi gjør skal være god vil vi drive systematisk vurderingsarbeid. Dette legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Hva skal vurderes? Hvorfor skal det vurderes? Hvem skal vurdere? Hvordan vurdere? Når vurdere? Årets satsningsområde Barns lek, læring og utvikling. Periodeplan Fysiske miljø Voksenrollen Det enkelte barns læring og utvikling For å sikre progresjon For å sikre barns medvirkning. For å sikre oss om at vi når målene våre. For å møte barnegruppens interesser og behov. For å sikre at alle barn får best mulig oppfølging For å oppnå felles forståelse om hvert enkelt barn. Brukermedvirkning For at barnehagetilbudet skal bli bedre. Den enkelte ansattes trivsel og utvikling. Medarbeider - medvirkning Årsplanen For å ivareta at alle ansatte blir hørt. For at arbeidsmiljøet skal bli bedre. For eventuelle endringer som kan gjøre kvaliteten bedre. Barn og ansatte Barn og ansatte Barn og ansatte. Barn og ansatte. Hele personalet. Foresatte og pedagogisk leder. Refleksjon i samlinger, på avdelings- og ped.l.møter. Refleksjon ved å gjenkalle barns opplevelse gjennom bilder, tekst og samtale. Ved observasjon og avdelingsmøter. Observasjon og kartlegging av lek. Samtaler med barn, og avdelingsmøter. Refleksjon rundt ulik dokumentasjon. Oppstartssamtaler og utviklingssamtaler. Kontinuerlig Kontinuerlig Hver måned. Kontinuerlig Kontinuerlig Oppstart, november og mai. Foresatte Brukerundersøkelse Februar/mars Ansatt og Medarbeidersamtaler Vår pedagogisk leder/styrer. Personalet Medarbeider - undersøkelse Personalet og SU Evaluering av årets plan. April

28 Praktiske opplysninger Historikk Kirketjernet barnehage er Porsgrunn Kommunes eldste barnehage. Barnehagen er fra 1974 med nytt tilbygg i Det er vedtatt at Kirketjernet barnehage skal legges ned. Eksakt dato er ikke bestemt, men foreløpig følger vi en nedtrappingsplan som går mot stenging Vestsiden barnehage åpnet for drift i desember 2004, med 60 plasser for barn i alderen 0 6 år fordelt på 4 baser, Utsikten, Frydentopp, Møllesteinen og Skipperåsen. Rammefaktorer Nærmiljø Begge barnehagenes nærmiljø er preget av kort avstand til turområder som Frydentopp, Kverndammen, Lysthusåsen og Høyås. Det er kort avstand til Vestsiden skole, og vi har faste avtaler med skolen om bruk av gymsal og musikkrom. Ellers kan vi avtale bruk av bibliotek, kantine, sløyd og keramikkrom. Barnehagen er medlem av den Kulturelle bæremeisen i Porsgrunn Kommune. Den kulturelle bæremeisen inneholder mange ulike kulturelle tilbud til barn i barnehagealder. Vi deltar på konserter, utstillinger og teater. Porsgrunn bibliotek har en stor og god barneavdeling, den benytter vi med større og mindre barnegrupper. Galleri BOB på Porsgrunn bibliotek er et tilbud hvor vi kan bli kjent med både illustratør og forfatter av billedbøker. Barnehagene våre ligger i gåavstand til kulturelle begivenheter som skjer i Porsgrunn, og vi tar ofte turen når det er noe som skjer i byen. Porsgrunn som industriby ligger tett på oss med Porsgrunn Porselensfabrikk som en av de nærmeste naboene og rett over brua er bymuseet. Vi er heldige som ligger så sentralt som vi gjør her på Vestsiden Barnehagens fysiske inne og utemiljø Kirketjernet: Rommene innredes etter barnas modenhet og aldersnivå. Vi ønsker å ha møbler som kan være fleksible så vi kan endre etter behov hos barna og det vi ønsker å sette fokus på i rommet. Barna har muligheten til ulik type lek og tilgang til atelier. Det er mediatek hvor barna har tilgang til pc, skanner, skriver, lamineringsmaskin og ipad. Vi har et fellesrom og et arbeidsrom med tilgang til pc og smartboard, som gir mulighet til å jobbe med barn i mindre grupper. 28

29 Uteområdet på Kirketjernet har tradisjonelle utelekeapparater som husker sandkasse, leke hus, bålplass og en hundremeterskog. Det er mange små og spennende rom som barna bruker og bak er det en hundremeterskog. Vestsiden: Denne barnehagen er bygget som en åpen barnehage. Den er preget av store og oversiktlige rom. Rommene innredes etter barnas modenhet, aldersnivå og funksjon. Fellesrom med tilgang til pc og smartboard er til bruk for alle på huset. Det er et stort uteområdet preget av kupert terreng og mange fine muligheter til fysisk aktivitet. Der er det bålplass, lavvo, flotte akebakker og stor gresslette som kan brukes til ballspill. Barnehagens ansatte Barnehagen har en virksomhetsleder. Vi følger barnehagelovens regler for pedagog tetthet. Dagens bemanningssituasjon endres ut fra søkermassen av barnegrupper. Barnehagens åpningstid kl Planleggingsdager Dette barnehageåret har barnehagens samarbeidsutvalg godkjent at barnehagen får 6 planleggingsdager til opplæring av personalet i De Utrolige Årene. Dagene er bestemt og de ligger i oversikten bakerst i årsplanen. Gjeldende vedtekter om åpningstider ved høytidsdager Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften, onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl Dagsrytme Barnehagens åpningstid er lenger enn de ansatte sin arbeidstid. Vi har full bemanning i tidsrommet kl Dersom vi skal på tur, besøk utenfor barnehagens område eller jobbe i aldersblandede grupper, vil det skje i den perioden av dagen hvor det er flest voksne tilgjengelig. Vi spiser to ganger felles i åpningstiden. 29

30 Tradisjoner og merkedager Kirketjernet og Vestsiden barnehage er to separate bygg. Det er tradisjoner i de to barnehagene, som markeres ulikt fra år til år. Månedsplaner og ukeplaner vil gi mer detaljert informasjon om tradisjoner og merkedager. Vi har barn fra ulike kulturer, og de forskjellige bakgrunnene skal vises i barnehagen. Vi skal lære barna om Norske tradisjoner, og om andre kulturers merkedager og tradisjoner. Det er ønskelig med hjelp fra foreldre til å markere ulike høytidsdager. Dette vil bli tatt opp i oppstartssamtaler og på starten av barnehageåret. Det vil i løpet av barnehageåret bli utarbeidet nøkkelord og egne opplegg for hvilken historie som ligger bak hver markering. Barnas bursdag blir markert avdelingsvis i barnehagen. Ny i barnehagen Som ny i barnehagen er det fint å sette av 3 dager til oppstart. Da er foreldre tilgjengelig slik at oppstarten skal bli så trygg som mulig for barna. Alle foreldre inviteres til en samtale i løpet av de to første ukene for barna i barnehagen. Når barnet har gått noen uker i barnehagen gjennomfører vi en egen oppstartssamtale som vi har utarbeidet. Målet med denne samtalen er å bli bedre kjent med barnet og familien. Rutiner ved sykdom og skader Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene og smitte. Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens styrer eller avdelingspersonalet om tilstanden er slik at barnet av hensyn til seg selv eller andre ikke kan bli i barnehagen. Foresatte kontaktes dersom barnehagens personale mener at barnet bør hentes. Ved ulykker registreres disse hos barnehagens forsikringsselskap. Ferie Alle barn må i løpet av året ha 4 ukers ferie. Minst 3 av disse ukene må avvikles i skolens sommerferie. De som skal starte på skolen må ha avviklet sin ferie innen 01.august. Forsikring Porsgrunn kommune har egne forsikringsordninger for barn og voksne. Opplysninger om forsikringsordninger, kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder. 30

31 SU/Foreldreråd Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (SU) etter barnehagelovens 4. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier deltar med en representant i samarbeidsutvalget. SU har møte ca. 4 ganger i året, ellers ved behov. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Hver barnehage skal ha et foreldreråd, etter barnehagelovens 4, bestående av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal ha seg forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 15, er det satt en maksimalgrense for foreldrebetaling. Det er bare foreldrerådet i barnehagen som kan samtykke i en evt. foreldrebetaling ut over dette. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak. Brukerundersøkelse Hvert år i februar har Porsgrunn Kommune sine barnehager en brukerundersøkelse hvor foresatte kan si sin mening om hvor fornøyd man er med hver enkelt barnehage. Formålet med denne undersøkelsen er at hver enkelt barnehage skal få tilbakemeldinger om barnehagens drift og innhold, slik at man kan gjøre eventuelle forbedringer neste barnehageår. Det er viktig for barnehagen at så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen. Resultatene fra denne brukerundersøkelsen blir presentert på et foreldremøte på våren. Opplysning om barnehagens informasjonsrutiner Informasjon om barnehagen står på kommunens hjemmesider. Følg med på plassene til barna og på mail, hvor generelle opplysninger blir gjort tilgjengelig. Barnehagens mailadresse er 31

32 Foreldremøter Antall foreldremøter varierer etter behov. Det blir holdt minimum to møter i året for alle foreldre. Foreldresamtaler/utviklingssamtaler Barnehagen tilbyr to utviklingssamtaler om hvert barn i løpet av et barnehageår, med foreldre/foresatte. Disse samtalene foregår høst og vår. Dersom foresatte eller barnehagen har behov for flere samtaler avtales det med pedagogisk leder. Møter i barnehagen, formål og deltagere Personalmøter: Vi har ca. 20 timer i året som vi bruker til planlegging på kveldstid. Innholdet i personalmøtene varierer veldig, fra personal samarbeid, HMS, læringsprosesser for barn og opplæringstiltak for alle ansatte. VAMU: Formålet med virksomhetsamu er å ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Deltagere er ansatte og ledelse + verneombud. Vi har møter når det er behov minimum 1. møte i kvartalet. Medbestemmelsesmøte: Deltagere er tillitsvalgte for ansatte i barnehagen. Målet med medbestemmelsesmøter er å ivareta ansattes rettigheter. Avdelingsmøter: Hver avdeling/base har møter for å planlegge innholdet i arbeidet med barna. Disse møtene foregår på dagtid ca. 1 time pr. uke. Pedagogiske ledermøter: Ledermøte i barnehagen, 1 ½ time i uken med leder for avdelingen og styrer. 32

33 Beredskapsplaner: Barnehagen har egne rutiner når det gjelder beredskap. Ved henvendelse til styrer kan disse frembringes. Gjeldende prosedyre ved overgang barnehage skole Barnehagene har et samarbeid med skolene som barna skal gå til. Vi har flest barn som skal gå til Vestsiden skole. Vi samarbeider med skolen og har treffpunkt hvor vi møter skolen og en egen plan for overgang barnehage skole. Foresatte til de eldste barna får mer opplysninger om dette når det er siste året i barnehagen. Eksterne samarbeidspartnere PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) PPT skal sammen med andre veiledningstjenester hjelpe barna, foresatte og barnehagen med å utvikle gode læringsarenaer for barn som har behov for særlig hjelp. Barnevern - dersom ansatte mener det er grunn til å kontakte barnevernet for at foresatte har behov for veiledning, forekommer mistanke om omsorgssvikt eller psykisk/fysisk overlast har ansatte i barnehagen meldeplikt. Slik melding skal gis av virksomhetsleder evt. av den pedagogiske lederen etter samråd med virksomhetslederen. Helsestasjonen Familiehelsetjenester er en samarbeids partner som koordinerer ulike møter mellom foresatte og barnehage. Og som rådgivere for barnehageansatte i forhold til spørsmål om helse/sykdom. Familieveiviseren Familieveiviseren samles hver torsdag på Sentrum helsestasjon. Dette er et lavterskel tilbud til foresatte som har behov for å diskutere utfordringer i familielivet. Familieveiviseren har en egen brosjyre som du kan spørre etter i barnehagen. Tlf. for å avtale møte er; Praksisbarnehage - Vi samarbeider med Høyskolen i Telemark, og har barnehagelærerstudenter hos oss årlig. De kommer med fersk kunnskap, og kan stille kritiske spørsmål til virksomheten. Vi får faglig påfyll ved forelesninger på Høyskolen. 33

34 Årskalender Måned Dato Innhold August Planleggingsdag barnehagen er stengt Planleggingsdag barnehagen er stengt September Dugnad Foreldremøte Uke 38 Brannvernuke Oktober Planleggingsdag barnehagen er stengt Fotografering November Planleggingsdag barnehagen er stengt FN dagen - Solidaritetsuke Utviklingssamtaler Desember Luciafeiring med foreldrekaffe Januar Planleggingsdag barnehagen er stengt Februar Foreldremøte Karneval Vinteraktivitetsdag Mars Uke 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt Gjenoppfriske brannvernuka Foreldresammenkomst -Påske April Planleggingsdag barnehagen er stengt Trafikksikkerhetsuker Mai Dugnad Trafikksikkerhetsuke, Trafikksikkerhetsdag Maifest Utviklingssamtaler Juni Festivaluke Juli Felles Sommerbarnehage, uke 28, 29, 30,31 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i denne kalenderen. Dersom det skjer endringer skal dere foresatte få beskjed i god tid. 34

35 NOTATER Nyttige lenker: Porsgrunn kommune sine sider om barnehage: https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/oppvekst/barnehager/ Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider om barnehage: Fylkesmannen i Telemark sin hjemmeside: De Utrolige Årene (DUÅ) sin hjemmeside: NAFO sin hjemmeside: Tema morsmål sin hjemmeside: Senter for IKT i utdanning sin barnehageside: https://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage 35

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og 2 2015-2016 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer